OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY DROGOWEJ PZM-ASSISTANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY DROGOWEJ PZM-ASSISTANCE"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOCY DROGOWEJ PZM-ASSISTANCE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (zwane dalej PZM TU), zawiera umowy ubezpieczenia ( umowa ) z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, zwanymi dalej Ubezpieczającymi w zakresie pomocy drogowej PZM- ASSISTANCE ( ubezpieczenie assistance ). 2. Objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach zakresu wskazanego w 1 ust. 1 niniejszych OWU potwierdzone zostaje polisą. 3. Umowa może zostać zawarta przez Ubezpieczającego na cudzy rachunek. 2. DEFINICJE Użyte w OWU pojęcia (w porządku alfabetycznym) oznaczają: 1. AWARIA POJAZDU za awarię uważa się jedną z następujących przyczyn unieruchomienia pojazdu: 1) nagłe, samoistne uszkodzenie mechaniczne, elektryczne, elektroniczne lub hydrauliczne jakiejkolwiek części pojazdu, 2) uszkodzenie ogumienia koła uniemożliwiające jazdę, 3) rozładowanie akumulatora, 4) brak paliwa lub niewłaściwe paliwo w zbiorniku pojazdu, 5) zaginięcie, zatrzaśnięcie lub uszkodzenie urządzenia (kluczyków, kart, sterowników, pilotów) służącego do otwarcia i uruchomienia pojazdu, 6) uszkodzenie pojazdu wskutek włamania, usiłowania jego kradzieży lub aktów wandalizmu, 7) uszkodzenie części wpływających na bezpieczeństwo jazdy, tzn. przednich wycieraczek, oświetlenia zewnętrznego, pasów bezpieczeństwa. 2. CENTRUM ALARMOWE jednostka organizacyjna PZM TU lub działająca w jej imieniu czynna całą dobę przez cały rok, z którą można skontaktować się pod numerem telefonu wskazanym w polisie, przyjmująca od ubezpieczonego zgłoszenie o zdarzeniu, weryfikująca wstępnie uprawnienia do otrzymania świadczenia i realizująca świadczenia w wariancie określonym w umowie ubezpieczenia. 3. KRADZIEŻ POJAZDU zabranie całego pojazdu lub jego części w celu przywłaszczenia przez osobę nie uprawnioną do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem w sposób wyczerpujący znamiona czynu wymienionego w kodeksie karnym jako: kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój i wymuszenie rozbójnicze. 4. MIEJSCE ZAMIESZKANIA UBEZPIECZAJĄCEGO miejsce zamieszkania albo siedziba Ubezpieczającego będącego właścicielem (Ubezpieczonym) pojazdu wskazanego w dowodzie rejestracyjnym albo miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu. 5. OSOBA UPRAWNIONA DO KORZYSTANIA Z POJAZDU właściciel, użytkownik - osoba, której tytuł prawny do używania pojazdu wynika z umowy najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, oraz osoby kierujące pojazdem za zezwoleniem osób, którym przysługuje tytuł prawny do używania pojazdu. 6. PILOT osoba skierowana przez Centrum Alarmowe na miejsce zdarzenia. 7. POJAZD pojazd objęty ochroną ubezpieczeniową, wskazany w dokumencie ubezpieczenia, spełniający poniższe warunki: 1) samochód osobowy wyprodukowany w karoserii samochodu osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony (tj. terenowy, van, ciężarowo-osobowy, ciężarowy-uniwarsalny, uniwersalny), konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu maksymalnie 7 osób włącznie z kierowcą, niezależnie od zapisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, 2) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 8. PUNKT OBSŁUGI zakład naprawczy posiadający autoryzację producenta na dokonywanie napraw pojazdu danej marki lub inny zakład naprawczy uzgodniony przez Ubezpieczonego z Centrum Alarmowym, pod warunkiem, że nie jest on w dalszej odległości od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy zakład naprawczy posiadający autoryzację. 9. UBEZPIECZAJĄCY osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do opłacenia składki. 10. UBEZPIECZONY właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu. 11. USPRAWNIENIE POJAZDU usunięcie przyczyny uniemożliwiającej kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 12. OKRES EKSPLOATACJI POJAZDU (WIEK POJAZDU) okres liczony w pełnych latach jako różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym a rokiem produkcji pojazdu, ustalony na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia; jeżeli umowa zawierana jest w tym samym roku, w którym pojazd został wyprodukowany, przyjmuje się, że okres eksploatacji (wiek) pojazdu wynosi 1 rok; jeżeli rok produkcji nie jest znany, przyjmuje się, że pojazd został wyprodukowany w roku, w którym został po raz pierwszy zarejestrowany. 13. WYPADEK DROGOWY nagłe zetknięcie się z przedmiotem, osobą lub zwierzęciem znajdującym się poza pojazdem, wskutek którego nastąpiło uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu lub jego części trwale zamontowanych. 14. ZDARZENIE brak możliwości uruchomienia pojazdu w miejscu postoju, unieruchomienie pojazdu w trakcie normalnego użytkowania w czasie podróży, lub też brak możliwości bezpiecznego kontynuowania jazdy ubezpieczonym pojazdem, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Za zdarzenie uważa się także sytuacje, w której ubezpieczony w czasie jazdy zgłosi do Centrum Alarmowego awarię pojazdu lecz, mimo awarii, będzie mógł kontynuować jazdę zgodnie z instrukcją producenta i dojedzie do stacji serwisowej wskazanej mu przez Centrum Alarmowe. 3. ZAWARCIE UMOWY 1. Umowa zawierana jest na podstawie wniosku o ubezpieczenie, stanowiącego jej integralną część po uprzednim dokonaniu przez PZM TU identyfikacji pojazdu. 2. Przed zawarciem umowy PZM TU może zwrócić się do Ubezpieczającego o dodatkowe informacje, uzależniając zawarcie umowy od ich dostarczenia oraz treści. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 3. Umowę zawiera się na 365 dni (w roku przestępnym na 366 dni) ( okres roczny ), o ile nie umówiono się inaczej, przy czym okres ubezpieczenia nie może być krótszy, niż 30 dni (ubezpieczenie krótkoterminowe). 4. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na ten sam okres ubezpieczenia, na jaki została zawarta w PZM TU umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Auto Casco. Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group KRS 73432, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Al. Jerozolimskie 162A, Warszawa NIP , Kapitał zakładowy: ,00 zł - opłacony w całości Infolinia: , 22 / /6

2 4. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach umowy zawieranej na podstawie niniejszych OWU jest organizacja i pokrycie kosztów związanych z udzieleniem przez PZM TU za pośrednictwem Centrum Alarmowego natychmiastowej pomocy drogowej. 2. Centrum Alarmowe organizuje i pokrywa koszty natychmiastowej pomocy na rzecz osoby lub osób uprawnionych do otrzymania świadczeń zgodnych z umową ubezpieczenia. 5. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wymienione w OWU zdarzenia lub skutki zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich. 2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie: 1) podstawowym, 2) rozszerzonym, 3) pełnym. 3. Pojazdy starsze niż 10 lat PZM TU przyjmuje do ubezpieczenia wyłącznie w wariancie podstawowym. 4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej bez względu na wariant ubezpieczenia assistance obejmuje: 1) usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia w celu usprawnienia pojazdu Centrum Alarmowe przysyła pilota na miejsce awarii; zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie naprawę pojazdu niezbędną do kontynuowania podróży lub powrotu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia zdarzenia. 2) transport pojazdu jeżeli nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, pilot odholuje pojazd do najbliższego punktu obsługi albo miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli nie jest ono w dalszej odległości od miejsca wystąpienia zdarzenia niż najbliższy punkt obsługi, 5. Bez względu na wariant ubezpieczenia assistance zakres ochrony obejmuje dodatkowe świadczenia bez konieczności zajścia zdarzenia: 1) pomoc informacyjną Ubezpieczonemu po skontaktowaniu się z Centrum Alarmowym przysługuje prawo do otrzymania poniższych aktualnie obowiązujących informacji: a) podróżnych, obejmujących: dokumenty wymagane przy wjeździe i w czasie pobytu w danym kraju, formalności związane z podróżą, lokalizacje polskich placówek konsularnych za granicą, połączenia komunikacyjne, charakterystykę ogólną kraju podróży, b) medycznych, obejmujących lokalizację na terenie kraju, dane kontaktowe i godziny pracy aptek oraz placówek medycznych (szpitale, przychodnie, itp.), c) motoryzacyjnych, obejmujących: dostępność na terenie kraju autoryzowanych stacji obsługi, serwisów opon, wypożyczalni samochodów, warunki drogowe i utrudnienia na drogach krajowych, specyficzne przepisy ruchu drogowego w krajach europejskich. Centrum Alarmowe zastrzega sobie prawo do nieudzielania natychmiastowej informacji, jeżeli przy użyciu dostępnych środków technicznych nie będzie to możliwe w momencie zgłoszenia Ubezpieczonego; 2) pomoc administracyjną udzielenie Ubezpieczonemu niezbędnych informacji dotyczących formalności, jakich należy dopełnić u odpowiednich władz (lub innych służb) w celu uzyskania lub wymiany utraconych lub skradzionych dokumentów podróżnych takich jak paszport, wiza wjazdowa, bilet lotniczy, itp. 6. W wariancie rozszerzonym i pełnym ubezpieczenia assistance zakres ochrony rozszerzony dodatkowo o pomoc prawną (na życzenie Ubezpieczonego bez konieczności zajścia zdarzenia) obejmuje: 1) telefoniczną informację prawną udzielanie informacji przez prawników, dotyczących następujących kwestii prawnych z zakresu życia codziennego: prawo pracy, prawo konsumenckie, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo ubezpieczeniowe, pozostałe części prawa cywilnego (tylko w zakresie umów cywilno-prawnych), 2) przesłanie drogą elektroniczną aktów prawnych oraz wzorów umów cywilno-prawnych przesłanie na adres wskazany przez Ubezpieczonego żądanych przez niego aktów prawnych (ustawa, rozporządzenie, uchwała) lub wzorów umów (umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny, o pracę, o dzieło) dotyczących zakresu prawa wskazanego w pkt 1. Informacje uzyskane od prawnika w zakresie pomocy prawnej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako ostateczna ekspertyza prawna. Centrum Alarmowe nie udzieli informacji prawnych jeżeli zapytanie dotyczy działalności gospodarczej. 7. W ramach ubezpieczenia assistance PZM TU za pośrednictwem Centrum Alarmowego organizuje i pokrywa również koszty transportu pojazdu osoby poszkodowanej, unieruchomionego w następstwie wypadku, przez sprawcę odpowiedzialnego za szkodę, który zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w PZM TU. 6. WARIANT PODSTAWOWY 1. Ubezpieczenie w wariancie podstawowym obejmuje udzielenie Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy drogowej, jeżeli pojazd został unieruchomiony w następstwie wypadku drogowego. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenia określone wyłącznie w 5 ust 4 i Ubezpieczeniem w wariancie podstawowym mogą zostać objęci właściciele pojazdów, na rzecz których zawarte zostało ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Auto Casco w PZM TU, pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej określonej w tych umowach. 7. WARIANT ROZSZERZONY 1. Ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym obejmuje udzielenie Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy drogowej, jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony w następstwie poniżej wymienionych zdarzeń powodujących jego wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie uniemożliwiające jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju miejsca zdarzenia: 1) awarii pojazdu, 2) wypadku drogowego, 3) kradzieży części składowych pojazdu. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenia określone w wariancie podstawowym oraz poniższe: 1) jeżeli pojazd został odholowany przez pilota do punktu obsługi i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu, a zdarzenie miało miejsce w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia obejmuje również: a) organizację wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie kosztów wynajmu samochodu klasy porównywalnej z klasą pojazdu ubezpieczonego, o maksymalnej pojemności silnika cm 3, zgodnie z poniższymi zasadami: z powodu awarii pojazdu, na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, 2/6

3 nie dłużej jednak niż na 3 dni, z tym że pojazd zastępczy z tego powodu przysługuje nie więcej niż w odniesieniu do 2 zdarzeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, z powodu wypadku drogowego, na czas naprawy nie dłuższy niż 7 dni, z powodu kradzieży pojazdu, na czas nie dłuższy niż 7 dni, b) organizację zakwaterowania i pokrycie kosztów zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) Ubezpieczonego oraz pasażerów pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) w najbliższym hotelu średniej kategorii (dwu lub trzygwiazdkowej) na okres naprawy pojazdu, jednakże nie dłuższy niż na 3 doby hotelowe; świadczenie to nie obejmuje wydatków innych niż koszty zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) poniesionych przez osoby korzystające z noclegu, c) organizację przejazdu i pokrycie kosztów przejazdu (pociągiem pierwszej klasy lub autobusem) Ubezpieczonego oraz pasażerów pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub do miejsca docelowego podróży, jeżeli znajduje się ono nie dalej niż miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, d) odbiór naprawionego pojazdu, polegający na organizacji i opłaceniu transportu (pociągiem pierwszej klasy lub autobusem) Ubezpieczonego lub osoby przez niego wskazanej w jedną stronę do miejsca, gdzie pojazd został naprawiony lub odebraniu pojazdu przez wskazanego przez Centrum Alarmowe kierowcę, który dostarczy pojazd do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsca docelowego podróży, jeżeli znajduje się ono nie dalej niż miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony pokrywa koszt paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i opłat drogowych, e) dostawę części zamiennych świadczenie realizowane wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, gdy części zamienne niezbędne do funkcjonowania pojazdu oraz konieczne do jego naprawy w następstwie zdarzenia uprawniającego do korzystania ze świadczeń nie mogą być zapewnione przez punkt obsługi dokonujący naprawy. W takim przypadku Centrum Alarmowe składa zamówienie oraz dostarcza i pokrywa koszt transportu części do punktu obsługi. Koszt zakupu części i ewentualne opłaty celne obciążają Ubezpieczonego, f) na życzenie Ubezpieczonego poinformowanie o zdarzeniu osoby bliskiej albo pracodawcy Ubezpieczonego, 4) jeżeli pojazd został unieruchomiony w wyniku zdarzenia, które miało miejsce w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, zakres ubezpieczenia obejmuje organizację parkingu strzeżonego i pokrycie kosztów parkingu za okres parkowania, nie dłuższy jednak niż 3 dni i nie więcej jednak niż do kwoty 50 EURO łącznie, 5) organizację legalnego złomowania i pokrycie kosztów złomowania pojazdu za granicą na wniosek Ubezpieczonego w razie wystąpienia szkody całkowitej, nie więcej jednak niż do kwoty 125 EURO, 6) organizację i pokrycia kosztów dowozu paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa). 3. Świadczenia określone w ust. 2 pkt 1 ppkt a, b, c nie mogą być stosowane łącznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 4. Świadczenia określone w 5 ust. 5 i 6 mogą być zastosowane maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia. 5. Świadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt a jest realizowane z uwzględnieniem następujących ograniczeń: 1) świadczenie pojazdu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa do pojazdu zastępczego, ubezpieczeń i innych opłat dodatkowych, rozumianych jako kaucja na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów stawianych przez firmy wynajmujące samochody, jak również nie zwalniają Ubezpieczonego z konieczności posiadania karty kredytowej lub innych zabezpieczeń wymaganych przy udostępnieniu pojazdu zastępczego zgodnie z ogólnymi warunkami wynajmu stosowanymi przez wypożyczalnie. Centrum Alarmowe udzieli ubezpieczonemu informacji o wyżej wymienionych wymaganiach w konkretnym przypadku, 2) Ubezpieczonemu przysługuje dodatkowo możliwość skorzystania z podstawienia pojazdu przez Centrum Alarmowe, 3) Ubezpieczony jest zobowiązany zapoznać się z ogólnymi warunkami wynajmu oraz warunkami ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu i postępować zgodnie z otrzymanymi od firmy wynajmującej samochody poleceniami i wskazówkami. 6. Jeżeli odległość od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego przekracza km, przejazd, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 ppkt c, może za zgodą PZM TU odbyć się przy wykorzystaniu transportu lotniczego (klasa ekonomiczna). 7. Ubezpieczeniem w wariancie rozszerzonym mogą zostać objęci właściciele pojazdów, na rzecz których zawarte zostało ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Auto Casco w PZM TU, pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej określonej w tych umowach. 8. WARIANT PEŁNY 1. Ubezpieczenie w wariancie pełnym obejmuje udzielenie Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy drogowej, jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony w następstwie zdarzeń określonych dla wariantu rozszerzonego. 2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje świadczenia określone w wariancie rozszerzonym oraz poniższe mające pierwszeństwo nad wymienionymi w 7: 1) transport pojazdu - jeżeli nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, pilot odholuje pojazd do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km; w przypadku holowania na większą odległość koszty holowania powyżej 200 km pokrywane są przez Ubezpieczonego, 2) organizację wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie kosztów wynajmu samochodu klasy porównywalnej z klasą pojazdu ubezpieczonego, o maksymalnej pojemności silnika cm 3 jeżeli pojazd został odholowany przez pilota do punktu obsługi i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu zgodnie z poniższymi zasadami: z powodu awarii pojazdu, na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż na 7 dni, z tym że pojazd zastępczy z tego powodu przysługuje nie więcej niż w odniesieniu do 2 zdarzeń w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, z powodu wypadku drogowego, na czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni, z powodu kradzieży pojazdu, na czas nie dłuższy niż 14 dni, 3) jeżeli pojazd został unieruchomiony w wyniku zdarzenia (bez ograniczeń odległości od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego) i zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, zakres ubezpieczenia obejmuje organizację parkingu strzeżonego i pokrycie kosztów parkingu za okres parkowania, nie dłuższy jednak niż 3 dni i nie więcej jednak niż do kwoty 50 EURO łącznie, 4) organizację i pokrycie kosztów zmiennika kierowcy w celu powrotu pasażerów pojazdu do miejsca zamieszkania w przypadku, gdy kierowca ubezpieczonego pojazdu: a) doznał w wyniku zaistniałego wypadku obrażeń ciała lub zmarł, 3/6

4 b) w wyniku nagłego zachorowania został hospitalizowany lub zmarł, z wyłączeniem kosztów paliwa, a także opłat drogowych i parkingowych, 3. Świadczenia określone w ust. 2 pkt 2 oraz 7 ust. 2 pkt 1 ppkt b, c nie mogą być stosowane łącznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 4. Świadczenia określone w 5 ust. 5 i 6 mogą być zastosowane maksymalnie 3 razy w okresie ubezpieczenia. 5. Świadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 jest realizowane z uwzględnieniem ograniczeń ujętych w 7 ust Jeżeli odległość od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego przekracza km, przejazd, o którym mowa w 7 ust. 2 pkt 1 ppkt c, może za zgodą PZM TU odbyć się przy wykorzystaniu transportu lotniczego (klasa ekonomiczna). 7. Ubezpieczeniem w wariancie pełnym mogą zostać objęci właściciele pojazdów, na rzecz których zawarte zostało ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub Auto Casco w PZM TU, pod warunkiem opłacenia składki dodatkowej określonej w tych umowach. 9. WYŁĄCZENIA Z UBEZPIECZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. PZM TU nie ponosi odpowiedzialności za szkody: 1) objęte zakresem ubezpieczenia pojazdów Auto Casco o ile Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia Auto Casco w PZM TU, 2) powstałe w pojazdach używanych jako rekwizyty lub do jazd próbnych i testujących, w rajdach, wyścigach i treningach do wyścigów i konkursów, 3) powstałe w pojazdach używanych do wynajmu zarobkowego w wypożyczalniach samochodów, 4) powstałe w pojazdach używanych do nauki jazdy lub taxi, 5) powstałe podczas przewożenia przesyłek kurierskich i ekspresowych lub wykonywania usług holowniczych, 6) w pojeździe oddanym do sprzedaży komisowej, 7) powstałe w pojazdach używanych w charakterze karetki pogotowia ratunkowego, wozu straży pożarnej, straży miejskiej, radiowozu policyjnego, itp., 8) używanych do transportu towarów niebezpiecznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zm.), 9) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży bagażu, rzeczy osobistych i przedmiotów pozostawionych w pojeździe na czas jego holowania. 2. PZM TU nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 1) winy umyślnej albo rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego; w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa stanowi inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności, 2) prowadzenia pojazdu przez właściciela pojazdu lub osobę uprawnioną do korzystania z tego pojazdu: a) w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, o ile miało to bezpośredni wpływ na powstanie i rozmiar szkody, b) pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających lub leków osłabiających zdolność koncentracji, o ile miało to bezpośredni wpływ na powstanie i rozmiar szkody, c) nie posiadających właściwych uprawnień do kierowania pojazdem w tym również świadectwa kwalifikacji zawodowej określonego w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm.), o ile miało to bezpośredni wpływ na powstanie i rozmiar szkody, 3) kierowania pojazdem niezarejestrowanym lub pojazdem nie posiadającym aktualnego badania technicznego jak również dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami), o ile miało to bezpośredni wpływ na powstanie i rozmiar szkody, 4) powtarzających się awarii tego samego rodzaju, będących następstwem nie usunięcia ich przyczyny wskazanej przez Punkt Obsługi po udzieleniu świadczenia przez PZM TU, 5) użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem a także zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu, o ile miałó to bezpośredni wpływ na powstanie i rozmiar szkody, 6) powstałych na skutek wszelkich następstw wojny, inwazji, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojny domowej, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajku, lokautu, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań lub działań w złym zamiarze osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, rekwizycji, zajęcia, zniszczenia lub uszkodzenia z nakazu organów sprawujących władzę, 7) powstałych w związku z aktami terroru, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem siły, przemocy lub groźby użycia przemocy przez osobę lub grupę osób działających samodzielnie lub na rzecz bądź z ramienia jakiejkolwiek organizacji bądź rządu, w celach politycznych, ekonomicznych, religijnych, ideologicznych lub podobnych włączając zamiar wywarcia wpływu na rząd bądź zastraszenia społeczeństwa lub jakiejkolwiek jego części, 8) powstałych na skutek trzęsienia ziemi, 9) powstałych na wskutek wszelkich następstw reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego, 10) powstałych w czasie użycia pojazdu przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu w związku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa. 3. PZM TU nie zwraca kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego jeżeli nie powiadomił o zdarzeniu i nie uzyskał zgody Centrum Alarmowego, nawet jeżeli są one objęte zakresem ubezpieczenia, a ich wysokość mieści się w granicach sum ubezpieczenia, o których mowa w Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że Ubezpieczający z przyczyn obiektywnych nie był w stanie zgłosić zdarzenia do Centrum Alarmowego niezwłocznie po jego zajściu, PZM TU może dokonać refundacji poniesionych przez Ubezpieczającego kosztów do wysokości, w jakiej zostałyby one poniesione, gdyby dane świadczenie było bezpośrednio zorganizowane i opłacone przez Centrum Alarmowe. 5. Refundacja, o której mowa w ust. 4 może zostać dokonana wyłącznie na podstawie rachunków lub faktur za usługi, których koszt Ubezpieczający poniósł w związku z wystąpieniem zdarzenia objętego ubezpieczeniem wraz z dowodami ich zapłaty. 6. Wniosek o refundacje należy złożyć pisemnie do Centrum Alarmowego. 7. W przypadku uznania zasadności wniosku o refundację Centrum Alarmowe działając w imieniu PZM TU dokonuje zwrotu kosztów w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o refundację. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZM TU albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, 4/6

5 w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część kosztów PZM TU zwraca w terminie przewidzianym w zdaniu pierwszym. 10. SUMA UBEZPIECZENIA 1. Górną granicę odpowiedzialności PZM TU za jedno zdarzenie stanowi kwota stanowiąca: 1) w wariancie podstawowym: a) w przypadku usprawnienia pojazdu na miejscu zdarzenia równowartość 50 EURO, b) w przypadku transportu pojazdu równowartość 100 EURO, 2) w wariancie rozszerzonym i pełnym równowartości EURO. 2. Do obliczania równowartości w złotych kwoty określonej w innej walucie przyjmuje się średni kurs tej waluty ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z dnia wystąpienia szkody. 11. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA I JEJ ZWROT 1. Wysokość należnej składki ubezpieczeniowej określona jest w umowie ubezpieczenia. 2. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie obowiązującej taryfy składek w dniu zawierania umowy ubezpieczenia i uzależniona jest od wariantu ubezpieczenia i długości okresu ubezpieczenia. 3. Przy ustaleniu wysokości składki ubezpieczeniowej uwzględnia się koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz z jej wykonywaniem. 4. Składka opłacana jest jednorazowo jednocześnie z zawarciem umowy, chyba że w umowie określono inny sposób i termin opłacenia składki. 5. Jeżeli taryfa składek nie uwzględnia ubezpieczanego ryzyka, wówczas wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka przez PZM TU. 6. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, składkę uznaje się za zapłaconą z chwilą wpływu na rachunek PZM TU. 7. Składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania się umowy przed upływem okresu, na który została zawarta. 8. Wysokość należnej do zwrotu składki ustala się w kwocie wyliczonej proporcjonalnie do długości niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, przy czym każdy rozpoczęty dzień ubezpieczenia traktuje się jako pełny. 10. Zwrot składki dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego. 12. POCZĄTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Odpowiedzialność PZM TU rozpoczyna się od dnia następującego o dniu zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki. 2. Jeżeli w umowie określono późniejszy termin zapłacenia składki, odpowiedzialność PZM TU może rozpocząć się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy lub od chwili zawarcia umowy, jeżeli strony tak ustaliły w umowie. 3. Jeżeli w umowie określono późniejszą datę początku odpowiedzialności, niż określona w ust. 1, warunkiem rozpoczęcia odpowiedzialności jest wcześniejsze zapłacenie składki chyba, że w umowie ustalono inaczej. 4. Jeżeli w umowie nie określono terminu zapłacenia składki, datę początku odpowiedzialności określa się zgodnie z postanowieniem ust W przypadku, gdy PZM TU ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie określonym w polisie, PZM TU może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i zażądać zapłacenia składki za okres przez który ponosiło odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia umowy rozwiązuje się ona z końcem okresu, za który przypada niezapłacona składka. 6. Odpowiedzialność PZM TU kończy się: 1) z upływem okresu ubezpieczenia, 2) z dniem wyrejestrowania pojazdu, 3) z dniem odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania, 4) z chwilą wypłaty odszkodowania lub odszkodowań w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia. 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni, od dnia jej zawarcia. 2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w którym PZM TU ponosiło odpowiedzialność. 3. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron ze skutkiem natychmiastowym w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez drugą stronę żądania odpowiedniej zmiany wysokości składki w razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku. 4. Umowa rozwiązuje się: 1) w przypadku upływu okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie, 2) z dniem wypłaty odszkodowania (świadczenia) lub odszkodowań (świadczeń) w łącznej wysokości równej sumie ubezpieczenia, 3) z dniem utraty prawa własności pojazdu na skutek decyzji lub orzeczeń uprawnionych władz lub organów oraz przewłaszczenia pojazdu na rzecz instytucji udzielającej kredytu, 4) z dniem zmiany w zakresie prawa własności pojazdu z wyłączeniem sytuacji, w których nastąpiło przeniesienie własności pojazdu z leasingodawcy na leasingobiorcę, jeżeli oba podmioty były w umowie ubezpieczenia wymienione jako Ubezpieczający i Ubezpieczony lub właściciel i użytkownik pojazdu, 5) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia. 14. OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA Z POJAZDU 1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZM TU wszystkie znane sobie okoliczności dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, o które PZM TU zapytywało w formularzu lub innych pismach przed zawarciem umowy. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. 2. W czasie trwania umowy Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania PZM TU o wszelkich zmianach okoliczności wymienionych w ust. 1, po powzięciu o nich wiadomości. 3. PZM TU nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem ustępów poprzedzających nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ustępów poprzedzających doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 4. Jeżeli umowę zawarto na cudzy rachunek obowiązki określone w ust. 1 3 powyżej spoczywają także na Ubezpieczonym chyba, że nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 5/6

6 5. Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową w ustalonym terminie. 6. W przypadku zajścia zdarzenia objętego umową Ubezpieczający lub osoba uprawniona do korzystania z pojazdu, a także Ubezpieczony jeśli wiedział, że umowę zawarto na jego rachunek, zobowiązani są do: 1) użycia dostępnych im środków w celu ratowania pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 2) niezwłocznego zawiadomienia telefonicznie Centrum Alarmowego przed podjęciem jakichkolwiek działań. 7. Ubezpieczony, lub inna osoba zgłaszająca zdarzenie do Centrum Alarmowego, obowiązany jest podać operatorowi informacje, o które on prosi w celu wstępnego ustalenia uprawnień zgłaszającego do skorzystania z pomocy, a w szczególności: 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres Ubezpieczającego, 2) numer i okres ważności dokumentu ubezpieczenia (polisy), 3) numer rejestracyjny pojazdu, 4) opis zdarzenia, 5) dokładne położenie pojazdu i dane ułatwiające jego rozpoznanie, numer telefonu, pod którym Centrum Alarmowe może skontaktować się z kierowcą oraz zastosować się do zaleceń przyjmującego zgłoszenie związanych bezpośrednio z udzieleniem pomocy drogowej. 8. W razie zaistnienia wypadku drogowego, po zgłoszeniu go do Centrum Alarmowego, Ubezpieczony powinien czekać na przybycie pilota chyba, że okoliczności wypadku na to nie pozwalają. 9. W celu ostatecznej identyfikacji Ubezpieczonego, pilot przybyły na miejsce zdarzenia, może zażądać od kierowcy okazania dokumentu ubezpieczenia przed spełnieniem świadczenia. 10. Ubezpieczony zobowiązany jest do nie powierzania wykonania usług do których spełnienia zobowiązane jest PZM TU innym osobom, chyba, że Centrum Alarmowe nie przystąpi do spełnienia świadczenia w okresie 2 (dwóch) godzin od zawiadomienia o szkodzie lub wyrazi zgodę na spełnienie usługi przez inną osobę. 11. Jeżeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków, określonych w ust. 6 lub 7, przez co utrudni Centrum Alarmowemu identyfikację jego uprawnień do świadczenia, dotarcie do miejsca zdarzenia lub realizację świadczenia, PZM TU może odmówić spełnienia świadczenia. 15. ROSZCZENIA REGRESOWE 1. Z dniem wypłaty odszkodowania przez PZM TU, roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na PZM TU do wysokości kosztów świadczeń. Jeżeli PZM TU pokryło tylko część szkody, Ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia roszczeń przed PZM TU. 2. Zasady wynikające z ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na PZM TU, jeśli sprawcą szkody jest osoba, z którą Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, a także osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 4. Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są do udzielenia PZM TU informacji, dostarczenia dokumentów oraz umożliwienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń regresowych. 5. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony skutecznie zrzekł się, w całości lub części, bez zgody PZM TU, praw do roszczenia odszkodowawczego, przysługujących mu w stosunku do osoby odpowiedzialnej za szkodę, PZM TU może odmówić organizacji i pokrycia kosztów świadczeń w całości lub w części co do której nastąpiło zrzeczenie. Jeżeli fakt ten zostanie ujawniony już po zorganizowaniu i pokryciu kosztów świadczeń, PZM TU może żądać zwrotu całości lub części tych kosztów w części której Ubezpieczający lub Ubezpieczony zrzekł się roszczenia. 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia składane przez strony w związku z umową powinny być dokonywane na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia, wysłane listem poleconym lub dokonywane w inny uzgodniony sposób. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o zmianie ich siedziby (adresu). 2. Pisemne zawiadomienie o szkodzie Ubezpieczający może złożyć w każdej jednostce terenowej PZM TU. 3. W przypadku jakichkolwiek skarg lub zażaleń zgłaszanych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy, można je zgłosić do Rzecznika Ubezpieczonych lub za pośrednictwem właściwej jednostki terenowej PZM TU do właściwej jednostki organizacyjnej centrali PZM TU, którą wskazuje jednostka terenowa, celem ich rozpatrzenia. 4. Właściwa jednostka organizacyjna centrali PZM TU jest zobowiązana w ciągu 30 dni od chwili otrzymania skargi lub zażalenia zająć stanowisko w sprawie. 5. Powództwo o roszczenia wynikające z umów zawartych na podstawie OWU można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy. 6. PZM TU zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z dochodzeniem należności wynikających z umowy. 7. W sprawach nie uregulowanych w OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych stosownych aktów prawnych. 8. OWU zostały zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Motorowego Towarzystwa Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group uchwałą nr 2 z dnia 22 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 marca 2012 roku. Klaus Eberhart Prezes Zarządu Mirosław Fujarski Wiceprezes Zarządu 6/6

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Pojazd Zastępczy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1. 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód zastępczy, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO (NNW) PROGRAM emoto Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia NNW zwane

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS

UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE SAMOCHÓD ZASTĘPCZY 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód zastępczy, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/11 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIANATYCHMIASTOWEJ POMOCYASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIANATYCHMIASTOWEJ POMOCYASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIANATYCHMIASTOWEJ POMOCYASSISTANCE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia natychmiastowej pomocy assistance zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW ASSISTANCE, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla Klubu PZU Pomoc karta PZU Pomoc Polska 365 dni POLSKA Podstawa: ogólne warunki grupowego ubezpieczenia PZU POMOC pomoc na drodze dla KLUBU PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu PZU SA nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 5.

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POLSKA ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/512/2005 z dnia 25 października 2005 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS

KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS Ogólne Warunki Ubezpieczenia ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI W CZASIE PODRÓŻY ASSISTANCE BENEFIA SOS UBEZPIECZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY NA KORZYŚĆ OSÓB, KTÓRE POPADŁY W TRUDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Aktywna Czwórka III Kod: ISE09-10/09/2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych z ČESKÁ POJIŠŤOVNA Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TUW ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia TUW assistance (OWU ASS) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance Samochód Zastępczy 05.11.2015 r. Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE GENERALI T.U. S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych Proama Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne...3 Rozdział II. Ubezpieczenie Autocasco...4 Rozdział III. Ubezpieczenie Assistance...12 Sekcja I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/13 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 3 UDZIAŁ WŁASNY

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone uchwałą Management Board nr 2 z dnia 23/02/2016 Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI AUTO ASSISTANCE DIRECT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali Auto Assistance (zwane dalej OWU) stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty

Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Karta Produktu Ubezpieczenie Indywidualne Posiadaczy Kart dla Klienów Oney Polska S.A. Twoje Bezpieczne Karty Ubezpieczający/Ubezpieczony: Osoba fizyczna (Klient), która zawarła za pośrednictwem ONEY Polska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Kontynenty

Szczególne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczenia Kontynenty indywidualne podróże na terenie RP ubezpieczenie rezygnacji z rezerwacji hotelowej indeks UTRPH/15/12/17 Spis treści Postanowienia wstępne... 1

Bardziej szczegółowo

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A.

Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. Pakiet Standard - Warunki Ubezpieczenia dla Klientów Volkswagen Bank Polska S.A. KOD: KP-VW STANDARD 01/16 Nazwa ubezpieczenia Numer jednostki redakcyjnej wzorca Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych

Bardziej szczegółowo

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA...

ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA... 5 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 5 SUMA UBEZPIECZENIA... 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DEFINICJE... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 RODZAJE I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ... 3 WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI TOWARZYSTWA... 4 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia SZYB SaMOCHODOWYCH 1

Ogólne Warunki ubezpieczenia SZYB SaMOCHODOWYCH 1 Ogólne Warunki UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH 1 Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Postanowienia wstępne... 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU?... II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KLUCZYKI PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KLUCZYKI PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KLUCZYKI PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KLUCZYKI PLUS RODZAJ INFORMACJI 1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 2. Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA ( OWU ) stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranyc

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY ASSISTANCE 1. Przepisy ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance, zwane dalej OWU, stanowią podstawę do zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/14 Spis treści Umowa ubezpieczenia 2 DEFINICJE 2 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 Wyłączenia ODPOWIEDZIALNOŚCI 3 Udział Własny

Bardziej szczegółowo

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia

Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC SAMOCHODOWA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. NR 03/P/2016 z dnia 12.02.2016 r. Tabela informacyjna o najistotniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Spis treści Rozdział I. Postanowienia wstępne 3 1. Postanowienia ogólne.........................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A. www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY GENERALI T.U. S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOSZYBY (AUTOSZYBY), zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo