SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Działania informacyjno - promocyjne dla projektu Ośrodek szkoleniowo informacyjny przedsiębiorczości Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu Ośrodek szkoleniowo informacyjny przedsiębiorczości, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.2.1: Instytucje otoczenia biznesu, zgodnie z zasadami i wytycznymi ujętymi w Obowiązkach beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wymaganiami Zamawiającego Warunki ogólne: 1. Wszystkie materiały sporządzone zostaną według indywidualnych projektów przygotowanych przez Wykonawcę, uzgodnionych z Zamawiającym. 2. Wykonawca zobowiązany będzie konsultować i uzyskać akceptację poszczególnych działań promocyjno informacyjnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do, w możliwie jak największym zakresie stosowania, obowiązkowego, podstawowego stosowania zestawu znaków graficznych (wariant podstawowy na materiałach dużych, multimedialnych): a. znak Narodowej Strategii Spójności na lata oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności, b. flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, c. herb województwa warmińsko mazurskiego, d. hasło określone przez IZ RPO Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy opcjonalnie: e. logo Warmii i Mazur, f. napis Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata W przypadku materiałów małego formatu takich jak gadżety, wizytówki itp. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wariantu minimalnego, tj.: a. logo NSS dla Programu Regionalnego oraz logotyp: Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, b. flaga Unii Europejskiej oraz odwołanie słowne do Unii Europejskiej (w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego, element ten nie jest obowiązkowy)

2 opcjonalnie: c. logo/herb instytucji lub województwa Dopuszczalne konfiguracje zestawu znaków zostały opisane w Obowiązkach beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja oraz wyżej wymienione logotypy dostępne są na stronie 4. Tam gdzie to będzie możliwe, elementy wchodzące w skład zamówienia powinny zawierać pełne dane teleadresowe Zamawiającego oraz adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych w proces wdrażania RPO WiM na lata Podstawowe zasady systemu identyfikacji wizualnej dla przedmiotu zamówienia: a. wspólne jednolite zasady oznaczania materiałów informacyjnych i promocyjnych wspólne wątki przewodnie nawiązujące do obowiązującej już Spółkę szaty graficznej, b. widoczność, czytelność oznaczeń łatwe identyfikowanie, c. trwałość stosowanych oznaczeń, 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje elektroniczne wszystkich projektów oraz materiałów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia wraz z prawami autorskimi do tych utworów. Zakres zamówienia obejmuje: KONFERENCJA Organizacja konferencji uświetniającej otwarcie budynku Ośrodka szkoleniowo informacyjnego przedsiębiorczości: - termin: początek września 2012 r., - liczba uczestników konferencji: 100 osób, Konferencja obejmuje: - wizytę na terenie siedziby Ośrodka szkoleniowo informacyjnego przedsiębiorczości, - opracowanie, wydruk i dystrybucję zaproszeń dla gości (ilość 100 sztuk) odpowiednio wcześniej wskazanych przez Zamawiającego (projekt zaproszenia wykonuje Wykonawca - do akceptacji Zamawiającego) - opracowanie, wydruk i dystrybucja programu konferencji (ilość 100 sztuk), program ma być zbieżny estetycznie z zaproszeniem i być jego elementem, - przygotowanie pakietu materiałów informacyjnych o projekcie oraz zestawu gadżetów promocyjno informacyjnych dotyczących projektu dla każdego z gości, pakiet składać się ma z materiałów, które powstaną w ramach niniejszego zamówienia, - poczęstunek dla zaproszonych gości w skład którego ma wchodzić: kawa, herbata, woda, soki, ciastka, owoce (Wykonawca przygotowuje niezbędną zastawę do podania poczęstunku), - obsługę konferencji, Zaproszenie, program, materiały dla uczestników, miejsce organizacji konferencji, sala konferencyjna powinny zostać oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych RPO WiM, SPOTY REKLAMOWE RADIO przygotowanie reklamy słowno muzycznej obejmuje:

3 - przygotowanie przez Wykonawcę koncepcji merytorycznej i scenariusza na podstawie treści i informacji podanych przez Zamawiającego, - scenariusz powinien zakładać: obecność co najmniej jednego lektora oraz podkład muzyczny (scenariusz powinien zostać skonsultowany z Zamawiającym), - zagwarantowanie jego 5 krotnej emisji w lokalnym radiu, mającym zasięg na terenie Warmii i Mazur w dobrym czasie antenowym, tj. od godz do 16 00, - terminy realizacji i emisji spotów oraz dobór stacji radiowej powinien być uzgadniany z Zamawiającym, - długość spotu reklamy: co najmniej 10 sekund, - spot musi zawierać informacje o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata INFORMACJA W PRASIE REGIONALNEJ Napisanie, przygotowanie projektu oraz publikacja artykułów w ilości 2 szt. w prasie regionalnej obejmującej swym zasięgiem powiat działdowski; - pierwszy artykuł w IV kwartale 2012 roku, natomiast drugi artykuł w II kwartale 2013 r., - w pełnym kolorze, - obejmujący ½ powierzchni strony gazety, - w artykułach oprócz treści znajdować się ma fotografia zajmująca nie więcej niż ¼ powierzchni artykułu, - artykuły powinny posiadać informację o dofinansowaniu projektu, dane teleadresowe beneficjenta, adres strony internetowej projektu, - oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej RPO WiM. ULOTKI INFORMACYJNE opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych: - format A-4, składana na trzy części, w pełnym kolorze, papier kredowy (błysk lub mat), gramatura co najmniej 150 g/m 2 - ilość i termin wykonania: 1000 szt. do 30 kwietnia 2012 r., - zawierające ogólne informacje o projekcie wraz z materiałem zdjęciowym, - materiały powinny zawierać informacje o dofinansowaniu, dane teleadresowe beneficjenta, adres strony projektu, Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, - okładki oraz strony powinny posiadać oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji, TABLICA PAMIĄTKOWA Wykonanie tablicy pamiątkowej zgodnie wytycznymi w sprawie promocji dla RPO WiM. Tablica pamiątkowa zawierać ma co najmniej następujące informacje: - znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności, - flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - herb województwa warmińsko mazurskiego, - logo Warmii i Mazur,

4 - napis Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , - tytuł projektu, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta, - hasło określone prze IZ RPO: Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy, - informacja o dofinansowaniu ze środków EFRR powinna zawierać co najmniej 25% powierzchni tablicy, - czcionka użyta na tablicy do określenia wymaganych informacji powinna być z serii Arial CE, - wymiary tablicy nie mniej niż 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość), - termin wykonania: do r., Parametry techniczne: - tablica pamiątkowa na stelażu wraz ze słupkami mocującymi, przeznaczonymi do umieszczania w gruncie, gwarantującymi stabilność, - wolnostojąca, - jednostronna, - wykonana z blachy ocynkowanej, - grubość 1 mm, - gwarancja 12 miesięcy, - tablica powinna być wykonana w sposób estetyczny i zapewniający jej trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Zakres prac obejmuje wykonanie multimedialnej prezentacji w technologii Adobe Macromedia Flash na podstawie materiałów merytorycznych dostarczonych przez Zamawiającego; - prezentacja powinna składać się z slajdów, powinna zawierać co najmniej dynamiczne intro, materiały tekstowe, rysunki, zdjęcia itp., - minimalna zawartość prezentacji: ogólna informacja o projekcie, inf. o dofinansowaniu i pochodzeniu środków na realizację projektu, na każdym slajdzie prezentacji (stopka prezentacji) należy umieścić oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji dla RPO WiM, - okładka oraz płyta powinny posiadać oznakowanie wariantu minimalnego zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji dla RPO WiM, - Wykonawca dostarcza nośnik DVD w pudełku z uchwytem na płytę oraz okładką, płyta DVD z kolorowym nadrukiem, - ilość płyt 20 szt., - termin realizacji: do r. WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO Wykonanie filmu dokumentującego stan faktyczny realizacji projektu. Zakres prac obejmuje wykonanie szczegółowego scenariusza oraz produkcję i postprodukcję (montaż, udźwiękowienie, napisy, lektor) filmu dokumentującego stan faktyczny realizacji projektu (wyłącznie w polskiej wersji językowej). Film zostanie zrealizowany w technologii Full HD, na uniwersalnych nośnikach DVD Video, film dostosowany zostanie także do formatu MPEG-4 codec H.264. Produkcja filmu rozpisana zostanie na minimum osiem dni zdjęciowych realizowanych na terenie objętym inwestycją w terminach kreślonych przez Zamawiającego. O pierwszym i kolejnych terminach dni zdjęciowych Zamawiający

5 poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Forma produkcji powinna umożliwiać swobodny dostęp do poszczególnych elementów (rozdziałów) filmu oraz stwarzać możliwość edycji części lub całości produkcji. Czas trwania filmu ok. 4 6 min. Film zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego Oznakowanie filmu w wersji podstawowej. Termin realizacji do r. Nośnik filmu (płyta DVD) wykonany zostanie z następującymi wytycznymi: - nakład 50 szt, - płyta z kolorowym nadrukiem, - opakowanie do płyty z nadrukiem, - oznakowanie płyty i opakowania do płyty w wersji minimalnej. PLAKIETKA INFORMACYJNA Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 100 samoprzylepnych plakietek informacyjnych przeznaczonych do oznakowania składników sfinansowanych w ramach projektu. Plakietka informacyjna powinna spełniać następujące wymogi: - znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności, - flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - herb województwa warmińsko mazurskiego, - napis Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , - hasło określone prze IZ RPO: Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy, - minimalny rozmiar plakietki 10 cm (wysokość) x 15 cm (szerokość), - termin realizacji: do r. KALENDARZE Kalendarz książkowy na 2013 rok: - tygodniowy, - matowa oprawa imitująca skórę, - format A5, - zapięcie magnetyczne wpuszczane w okładkę, - kolor brązowy w ilości: 100 sztuk, - kolor biały w ilości: 50 sztuk, Parametry wkładu: - papier chamois 70 g/m 2, - druk jednokolorowy szary, - układ dzienny ok. 369 str., każdy dzień na oddzielnej stronie, - bok kalendarza szyty nićmi, - wycięte registry, kapitałka, - tasiemka do zaznaczania, - przejrzysty układ graficzny kalendarium, Część informacyjna: - kolorowa, - na pierwszej stronie informacja o projekcie z podaniem nazwy projektu oraz informacji o udzielonym dofinansowaniu (oznakowanie w wersji podstawowej) oprócz treści znajdować się ma materiał zdjęciowy,

6 - kalendarium w językach PL, D, GB, F, RUS, - kalendarium na 2012, 2013 i 2014 rok, (rok 2013 na oddzielnej stronie, lata 2012 i 2014 na jednej stronie), - plany roku 2013 i 2014, - ogólne informacje o Polsce: adresy ważnych instytucji w gminie, powiecie i województwie Warmińsko Mazurskim, adresy ważniejszych instytucji państwowych, adresy ambasad polskich za granicą, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, - daty imienin, - alfabetyczny skorowidz teleadresowy, - mapy: Warmii i Mazur oraz Polski, - kalendarz powinien posiadać informacje o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , - dane teleadresowe beneficjenta, adres strony projektu, Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, - okładka oraz strony powinny posiadać oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji dla RPO WiM. Kalendarze biurkowe na 2013 r. Kalendarz stojący z wymiennym wkładem. Podstawa wykonana z materiału skóropodobnego (brąz). - objętość 56 stron, - rozmiar 29 x 14 cm, - na spirali, - papier biały 80 g/m 2, - druk full color, - układ tygodniowy pionowy, - oznaczenie w wersji podstawowej, - ilość 15 szt., - termin wykonania: do 20 sierpnia 2012 r. Kalendarze biurkowe na 2013 r. Kalendarz stojący, podstawka wykonana z kartonu: - objętość 56 stron, - rozmiar 29 x 14 cm, - na spirali lub klejenie górnej krawędzi, - papier biały 80 g/m 2, - druk full color, - układ tygodniowy pionowy, - oznaczenie w wersji podstawowej, - ilość 30 szt., - termin wykonania do 20 sierpnia 2012 r. Kalendarz trójdzielny na 2013 r. - format 33 x 86 cm, - kalendarz musi posiadać trzy oddzielne kalendaria: miesiąc poprzedni, miesiąc aktualny, miesiąc następny, - kalendarium powinno posiadać numery tygodni, informacje o imieninach i świętach,

7 - kalendaria - offset 80 g/m 2, - full color jednostronnie, - w główce i stopce oznaczenie w wersji podstawowej, - główka folia gloss, - podkład karton GCI 350 gr/m 2, - ilość 200 szt., - termin wykonania do 20 sierpnia 2012 r. BRELOK Z MIARKĄ brelok do kluczy w kształcie opony samochodowej, wykonany z plastiku, posiadający 1 m rozwijaną miarkę, - wymiary 40 x 40 x 15 mm, - technika zdobienia: tampondruk 20 x 20 mm, - sztuk 250, DŁUGOPIS - długopis cienko piszący, - wkład niebieski, - wykonany z metalu, - posiadający funkcje: wskaźnika teleskopowego, laserowego, latarki (baterie w cenie produktu), - wymiary: 150 x 10 x 10 mm, maks dł. 480 mm, - technika zdobienia grawerka laserowa, - pakowany w srebrne kartonowe opakowanie o wymiarach: 178 x 37 x 17 mm, - sztuk 150 szt., DŁUGOPIS - długopis cienko piszący, - wkład niebieski, - wykonany z aluminium i plastiku, - wymiary: 140 x 11 x 11 mm, - technika zdobienia: tampondruk, - kolor srebrny: ilość 250 szt., - kolor czarny: ilość 250 szt., - kolor czerwony: ilość 250 szt., - kolor zielony: ilość 250 szt., - termin realizacji zamówienia do 20 sierpnia 2012 r. LUPA - wykonana z metalu i szkła i kości, - powiększenie 5 krotne, - wymiary: co najmniej 175 x 75 x 12 mm, - masywna, ozdobna rączka wykonana z kości,

8 - pakowana w estetyczny kartonik, - technika zdobienia: tampondruk, - ilość 200 szt., ZESTAW DO OBUWIA 5 elementowy zestaw do obuwia, składający się z: - czyścika, - czarnej pasty do butów, - łyżki, - szczotki do butów, - gąbki lub ściereczki do polerowania, - oznaczenie w wersji minimalnej. Wszystkie wymienione elementy znajdować się mają w poręcznym etui: - wykonanym z czarnej ekoskóry, - zapinanym za zatrzask, - ilość zestawów 150 szt., ZESTAW DO WINA zestaw wykonany ze stali nierdzewnej, składający się z następujących elementów: - otwieracz do butelek, - termometr do wina, - obcinak do folii, - nalewak z zatyczką, - okapnik na szyjkę, - 2 korki, - nożyk Zestaw znajdować się ma w drewnianym, zamykanym pudełku. Pudełko wraz z zawartością opakowane ma zostać w ozdobny karton. - ilość zestawów: 20 szt., - oznaczenie w wersji podstawowej, NOTES - format A6, - format książkowy, posiadający dwie okładki o gramaturze co najmniej 350 g/m 2, - do notesu dołączony długopis (wkład niebieski, cienko piszący), - notes powinien posiadać miejsce przeznaczone do przytwierdzania długopisu, - ilość kartek w notesie 50 o gramaturze co najmniej 78 g/m 2, - oprócz 50 kartkowego notesu powinno zostać umieszczonych dodatkowo 6 kompletów po 25 karteczek samoprzylepnych, różnokolorowych, - notes powinien być spakowany w woreczek, - technika zdobienia okładek: tampondruk, - oznaczenie okładki w wersji podstawowej, - wymiary: 110 x 148 x 10 mm, - ilość: 250 szt.,

9 PODSTAWKA NA KARTECZKI biurkowy zestaw składający się z różnokolorowych karteczek samoprzylepnych zapakowanych w etui w kolorze czarnym, wykonanym z ekoskóry, - co najmniej 4 komplety różnokolorowych karteczek, - każdy komplet składać się ma z 200 karteczek, - wewnątrz etui na okładce znajdować się ma kalendarz na 2013 rok, - podstawka powinna być pakowana w woreczek foliowy, - wymiary: co najmniej 90 x 178 x 24 mm, - technika zdobienia tampondruk, - ilość: 150 szt., SAMOCHODOWY KUBEK IZOTERMICZNY Z PODGRZEWACZEM - wykonany z stali nierdzewnej (wewnątrz i na zewnątrz kubka) i plastiku, - pojemność kubka ok. 400 ml, - podgrzewanie kubka następować ma poprzez podłączenie go do zapalniczki samochodowej, - technika zdobienia: grawerka laserowa, - wymiary: co najmniej 85 x 165 x 65 mm, - pakowany w kartonowe pudełko, - ilość: 50 szt., SKŁADANY WIESZAK NA TOREBKĘ do wykorzystania do zawieszenia torebki na blacie stołu, biurka - wykonany ze stali, - wymiary średnica co najmniej 45 x 7 mm, - gumowa podstawa antypoślizgowa - pakowany w kartonik upominkowy, - technika zdobienia: laser, - ilość: 200 szt., DYSK USB (PENDRIVE) - napęd USB z logo reklamowym przekręcany element z wysuwaną wtyczką USB, kółko do podczepienia pod brelok. - wymiary i waga: długość: co najmniej 37 mm, szerokość: 37 mm, wysokość: 9,5 mm, waga: 12 g., - pojemność pamięci: 8 GB, - kolor: czarny, - nadruk cyfrowy, - zapakowany w czarny kartonik, - ilość 150 szt., - termin realizacji do 20 sierpnia 2012 r.

10 TORBY Z NADRUKIEM Promocyjne torby, wielokrotnego użycia: - wymiary co najmniej 35 x 42 cm z rączkami, - krótkie uchwyty, - składana w pokrowiec, będący jednoczenie rogiem torby, - róg torby ściągany w celu schowania w nim reszty materiału, - materiał: bawełna, - ilość: 200 szt., BANER REKLAMOWY (roll up) - wymiary: 1 x 2 m, - wyposażony w teleskopowy krążek podtrzymujący wydruk po rozwinięciu, - w komplecie z torbą transportową, - jednostronny, - nadruk pełen kolor, - oznaczenie w wersji podstawowej, - ilość: 1 szt., BAROMETR - barometr ciśnieniowy lub próżniowy w drewnianej oprawie do umieszczenia na biurku, - znakowanie grawer, - ilość: 20 sztuk,

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE RNWK 042.2.2014-74 Swarzędz, dnia 05.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla zadania Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2)

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( część I - zadanie nr 1 i 2) Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kalendarz wieloplakatowy na rok 2015 Nakład: 400 sztuk Ilość plansz: 13 z okładką a) format: szerokość 500 mm x 700 mm (+/- 10 mm). b) nadruk: pełen

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem.

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa nw. materiałów promocyjnych z nadrukiem. Część 1 zamówienia Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje dotyczące zamówienia: Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Wystartuj z biznesem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ I L.P. NAZWA MATERIAŁU ILOŚĆ OPIS/ WYMAGANE PARAMETRY 1 2 3 4 1. Teczka konferencyjna z wizualizacją projektu 100 szt. Teczki konferencyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II. 1. Opracowanie i wykonanie materiałów do przeprowadzenia konferencji w Starym Dzikowie (teczka, długopis, notatnik komplet) 40 szt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego artykułów promocyjnych, zwanych dalej artykułami, wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.7.2016 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia 1. Cel i przedmiot zamówienia W związku z realizacją Zadania

Bardziej szczegółowo

Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia

Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do siwz/ załącznik nr 1 do wzoru umowy Zakres I Kubek ceramiczny ilość 100 sztuk. Rys 1. Przykładowy przedmiot zamówienia a) materiał: kubek ceramiczny; porcelana z zewnątrz matowa, wewnątrz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK II do SIWZ CZĘŚĆ II

ZAŁĄCZNIK II do SIWZ CZĘŚĆ II ZAŁĄCZNIK II do SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów promocyjnych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

1. Tablice informacyjne 6 szt. wymiary 3m x 2m

1. Tablice informacyjne 6 szt. wymiary 3m x 2m Załącznik Nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tablice informacyjne 6 szt. wymiary 3m x 2m Opis oraz zakres: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę sześciu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części

Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Przedmiot Zamówienia wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Urzędu Miasta Lublin, w ramach realizowanego projektu Marka EkoLublin 2 części I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu

Bardziej szczegółowo

1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt.

1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt. Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/11/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. blok firmowy w kratkę A4-500 szt. 1. OPIS Blok firmowy w kratkę A4 zawierający 25 kartek klejonych wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E WO-ZP.2320.31.2015 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Z A P Y T A N I E O F E R T O W E w postępowaniu, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych NA D O S T A W Ę K A L E N D A R

Bardziej szczegółowo

200 szt. d) Sposób zapakowania: Pendrivy pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt. Wykonawca dostarczy pendrivy do

200 szt. d) Sposób zapakowania: Pendrivy pakowane w kartony zbiorcze po 50 szt. Wykonawca dostarczy pendrivy do Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Pendrive USB w formacie karty kredytowej Wielkość karty kredytowej : 85 mm x 54 mm x 3 mm - tolerancja +/- 3 mm b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

Zestaw 10 ołówków z gumkami do mazania, Kolor produktu: Wielobarwny Wielkość nadruku na ołówkach: tampon:45x20mm, nadruk jednostronny.

Zestaw 10 ołówków z gumkami do mazania, Kolor produktu: Wielobarwny Wielkość nadruku na ołówkach: tampon:45x20mm, nadruk jednostronny. Załącznik nr 1a do siwz opis przedmiotu zamówienia Część I Artykuły papiernicze Lp. Nazwa asortymentu Ilość Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Zestaw 10 ołówków z gumkami do mazania, Kolor produktu:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie A. Część ogólna Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw notes samoprzylepny i karteczki samoprzylepne w tekturowej okładce 500 szt.

1. Zestaw notes samoprzylepny i karteczki samoprzylepne w tekturowej okładce 500 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr postępowania: ZP/42/055/D/17 SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW RAMOWYCH UE NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DA.2100-1-10/15 Załącznik nr 1

DA.2100-1-10/15 Załącznik nr 1 DA.2-1-10/15 Załącznik nr 1 Pozyc ja 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia materiałów promocyjnych w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego Nazwa towaru Opis przedmiotu ilość Jednostkowa Wartość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI V SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI V 1 Portfel męski Portfel męski z naturalnej skóry w jednolitym kolorze Tłoczony herb województwa czarnym o wymiarach ok. 10x13 cm (dopuszczalne wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych LP. Nazwa przedmiotu Ilość Opis przedmiotu NOTES 1 000 sztuk Notes spiralowy biały A 5, środek: offset 90 g, sztywna okładka kreda mat 300 g, spirala po długim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I Lp. Przedmiot: Opis: Ilość /szt./ Uwagi/ sposób znakowania: zdjęcia poglądowe 1 torba papierowa Torba papierowa kolorowa o wymiarach 42 cm (wysokość)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Przedmiot zamówienia obejmuje jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 200 cm wys. x 250 cm szer. wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór)

L.p. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich) Część IV Załącznik do umowy L.p. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1. Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Materiały promocyjne w związku z projektem Lubuskie przeciw przemocy Siła w szacunku w rodzinie siła

Bardziej szczegółowo

Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki

Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - materiały konferencyjne i drobne upominki Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji z dnia 29 grudnia 2014 r. 1 smycz taśma ok. 15 mm x 800 mm 2 500 Opis: smycz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B

Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B Załącznik nr 3B-Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Gmina Choceń Pakiet B 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostarczenie pendrivów USB: Długość 60 mm, szerokość 27 mm, wysokość 12,6 mm. b) Pojemność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-5/PW/12 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Załącznik nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Wykonanie i dostarczenie kalendarzy promocyjnych na 2014 rok w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku 2. Adres Zamawiającego: ul. Leśna 22 37-300 Leżajsk tel. 017 24 04 700 3. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zdjęcie (wzór) Wymiar (+/-3%)

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zdjęcie (wzór) Wymiar (+/-3%) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lp. Nazwa asortymentu Ilość 1. Czajniczek i filiżanka w kartoniku 100 szt. Wymiar (+/-3%) Filiżanka poj.180-250 ml Czajniczek - poj. 250-350

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ zmodyfikowany (1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE I DOSTAWA KALENDARZY DLA RPO WO 2014-2020 1. KALENDARZ DZIENNY 213 szt. rozmiar: 145 x 205 mm (+/-2 mm), papier: chamois lub równoważny pod względem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna Lp. 1 Typ: Ilość: 500 Kubek Ocean (M/040/B) Kubek typu Ocean (M/040/B) Kubek wykonany z porcelany poj. 300 ml. Średnica: 68 mm. Wysokość: 125 mm. Pojemność: 300 mm.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. I.

Bardziej szczegółowo

1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: Materiał: Wymiar dopuszczalny: około Technika zdobienia: Nadruk: Wkład: Opakowanie: Końcówka mechanizmu

1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: Materiał: Wymiar dopuszczalny: około Technika zdobienia: Nadruk: Wkład: Opakowanie: Końcówka mechanizmu 1. DŁUGOPIS Ilość: 3300 szt. Kolory: grafit (1500 sztuk), ciemnoczerwony (1800 sztuk) Materiał: metal Wymiar dopuszczalny: około 140 x 10 x 10 mm (+/- 5%) Technika zdobienia: grawer laserowy Nadruk: dwustronny,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Ilość Wymiar (+/- 3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) asortymentu 1. Długopis 3 000 szt. 140 9 9mm Ø 12 mm

Lp. Nazwa Ilość Wymiar (+/- 3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) asortymentu 1. Długopis 3 000 szt. 140 9 9mm Ø 12 mm Lp. Nazwa Ilość Wymiar (+/- 3%) Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) asortymentu 1. Długopis 3 000 szt. 140 9 9mm Ø 12 mm Opis produktu: Długopis plastikowy, przekręcany, korpus w kolorze białym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy.. / Zdjęcie poglądowe. NAZWA Teczka VIP z notatnikiem

Załącznik nr 1 do umowy.. / Zdjęcie poglądowe. NAZWA Teczka VIP z notatnikiem Załącznik nr 1 do umowy.. / 2014 Zdjęcie poglądowe NAZWA Teczka VIP z notatnikiem SKŁAD (gramatura) -okładka tekturowa min 300g/m2 obleczona skórą lub materiałem skóropodobnym - wierzch bloczka z kartkami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji

Specyfikacja produktu Ilość Termin realizacji Załącznik nr 1 do zaproszenia 1. Teczka z gumką Teczka z gumką teczka na dokumenty A4 2 bigowa grzbiet 5mm 3 skrzydła teczka z nacięciem na wizytówkę wg projektu Zamawiającego kolory: CMYK+folia mat+lakieruv

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Powiat Przasnyski ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz tel./fax /029/ 752-22-70

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Powiat Przasnyski ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz tel./fax /029/ 752-22-70 Przasnysz, dnia 28.09.2011 r. ROŚ.042.1.2011 Zamawiający: Powiat Przasnyski ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz tel./fax /029/ 752-22-70 ZAPYTANIE OFERTOWE zaprasza do złożenia ofert na wykonanie materiałów

Bardziej szczegółowo

część VI Załącznik nr 6 Nakład łącznie lp opis przedmiotu zamówienia zdjęcie przykładowe nadruk / grawer jm

część VI Załącznik nr 6 Nakład łącznie lp opis przedmiotu zamówienia zdjęcie przykładowe nadruk / grawer jm część VI lp opis przedmiotu zamówienia zdjęcie przykładowe nadruk / grawer jm Załącznik nr 6 Nakład łącznie 1 Balony lateksowe, z nadrukiem 2+1, kolory balonów: żółty, zielony (ocień kolorów musi uwzgledniać

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Osiek, dnia 19.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

1. Długopis dla projektu Cała naprzód ku zatrudnieniu. L.p. Cecha Wymagane parametry

1. Długopis dla projektu Cała naprzód ku zatrudnieniu. L.p. Cecha Wymagane parametry Specyfikacja upominków reklamowych dla projektu Cała naprzód ku zatrudnieniu, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach. 1. Długopis dla projektu Cała naprzód ku zatrudnieniu L.p.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OAK.KCB.2621/45/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania- Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje usługę opracowania graficznego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANA ILOŚĆ (w sztukach) 1. Portfel męski 70 z naturalnej skóry w jednolitym kolorze czarnym o wymiarach ok. 10x13 cm (dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Opis przedmiotu zamówienia kalendarze DOA-IV.272.58.2011 Załącznik do SIWZ dot. Części III Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi / KSOW LP. Kalendarze Przykładowe zdjęcie LICZBA SZTUK 1. Wykonanie kalendarza

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1 MATERIAŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE

ZADANIE NR 1 MATERIAŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE NR 1 MATERIAŁY PAPIERNICZE i PIŚMIENNICZE Lp. Gadżet TERMINY DOSTAW ILOŚĆ OPIS 1a Notesy KRASNALE: 3500 sztuk: Notes na spirali, 50 kartek, kartki w kratkę, z nadrukiem na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość

Załącznik nr 1. Szczegółowy Opis Zamówienia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze) Wymiar (+/-3%) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Zamówienia ( Zielonej Górze) Materiały promocyjne w związku z projektem Lubuskie przeciw przemocy Siła w szacunku w rodzinie siła dofinansowanym przez Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego Wstępny Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych na potrzeby projektu do siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu

Szczegółowy opis asortymentu Część I Artykuły papiernicze załącznik nr 1a do SIWZ Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA Szczegółowy opis asortymentu Zdjęcie (wzór) Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Kalendarz książkowy A5 400 szt.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu Znak sprawy: PR/D/BU/093/15 1) okładka kalendarza projekt w uzgodnieniu z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna Gdańsk, dnia 30.07.2015r. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania 61/D/Jab/2015 Dostawa materiałów promocyjnych do promocji Centrum Badawczego PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 215117-2011; data zamieszczenia: 09.08.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 215117-2011; data zamieszczenia: 09.08.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 212961-2011 z dnia 2011-08-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przygotowanie, wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji przez Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Znak sprawy TO-2301-96/2013 Kraków: 28.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO Przedmiot zamówienia: Dostarczenie gadżetów promujących

Bardziej szczegółowo

- graficzne elementy materiałów promocyjnych nie są zatarte, rozmazane, popękane, nie zmieniają koloru podczas pocierania dłonią,

- graficzne elementy materiałów promocyjnych nie są zatarte, rozmazane, popękane, nie zmieniają koloru podczas pocierania dłonią, Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Wszystkie materiały promocyjne muszą spełniać następujące kryteria: - trwałość, tj. materiał nie ulega trwałym zniekształceniom, - nie występują zarysowania, przebarwienia,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1.1. Kalendarz notesowy Terminarz (tydzień na dwóch stronach) 1. Ilość: 1000 egzemplarzy. 2. Wymiary: 90cm x 160cm, zawartość ok. 128 stron.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE USŁUGI POLIGRAFICZNEJ DLA LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi poligraficznej dla Lubelskiego Centrum Konferencyjnego

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie Wartości Zmówienia

Oszacowanie Wartości Zmówienia Oszacowanie Wartości Zmówienia W związku z realizacją przez Centrum RZL projektów systemowych: 1) Projekt B2.1/1.2 Diagnoza społeczna 2009-2013 ; 2) Projekt B2.3/1.1 Analiza czynników wpływających na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką) Wykonanie i dostawa kalendarzy promocyjnych Płocka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA L.p. Materiały promocyjne Specyfikacja produktu Ilość prognozowana 1 Kalendarz 13 planszowy (razem z okładką)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. 1. Materiały reklamowe będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe (rok produkcji 2014), pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.

SPECYFIKACJA. 1. Materiały reklamowe będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe (rok produkcji 2014), pełnowartościowe, w pierwszym gatunku. Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 07/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.127.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ Opis zamówienia Wzory nadruków będą ustalane indywidualnie na każdy przedmiot zamówienia po rozstrzygnięciu przetargu z Wykonawcą. Wykonawca dołączy wzory materiałów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka z monetą

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka z monetą Załącznik 1 Do Istotnych Postanowień Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych: 1. Brelok z monetą: Rys. 1 Przykładowy wygląd breloka

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1, materiały drukowane

Zadanie nr 1, materiały drukowane Załącznik nr 1 do SIWZ - charakterystyka, Zadanie nr 1, materiały drukowane 1. TECZKA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI/ SZKOLEŃ format: na dokumenty A4 bigowana na pół grzbiet 3 mm wykrojnik producenta kieszonka/zakładka

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r.

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. ---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. Zapytanie ofertowe Nr sprawy: ZO/2/2011 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ i umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wykonanie gadżetów promocyjnych na potrzeby Departamentu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych

Opis techniczny przedmiotu zamówienia na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa tel./faks: 22 825 1440 Warszawa, 18 sierpnia 2015 roku Dotyczy projektu inwestycyjnego realizowanego w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz dostawa do siedziby Zamawiającego Biuro Sejmiku. 1. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl

ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, tel. (042) 230 15 50, fax. (042) 230 15 51 email: cop@cop.lodzkie.pl, www.cop.lodzkie.pl Nr sprawy ZP/3/COP/2010 Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa Ilość / szt. Parametry wymagane Parametry oferowane 1. Kalendarz książkowy ekoskóra 200 szt. Kalendarz terminarz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Logo: Stop zwolnieniom z WF-u, MSiT. Załącznik nr 1do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Logo: Stop zwolnieniom z WF-u, MSiT. Załącznik nr 1do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Logo: Stop zwolnieniom z WF-u, MSiT Załącznik nr 1do SIWZ 1 Lp. 1. Rodzaj artykułu Smyczka suwak z zawieszką w kształcie logo Liczba 10 000 Opis wymagań Zamawiającego*

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu zamówienia przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Lublin 8 części

Szczegółowy opis zakresu zamówienia przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Lublin 8 części Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis zakresu zamówienia przygotowanie, wykonanie oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Gminy Lublin 8 części CZĘŚĆ 1: Pamięć USB Opis przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych I. Część ogólna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, zwanych dalej materiałami.

Bardziej szczegółowo

Logo oraz inne elementy graficzne w wersji elektronicznej niezbędne do oznakowania gadżetów zostaną udostępnione Wykonawcy przy podpisaniu umowy.

Logo oraz inne elementy graficzne w wersji elektronicznej niezbędne do oznakowania gadżetów zostaną udostępnione Wykonawcy przy podpisaniu umowy. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA! Załączone zdjęcia są jedynie materiałem pomocniczym. Ocena zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami Zamawiającego będzie dokonywana na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zestaw mini gier dla dzieci w opakowaniu projekt, wykonanie, dostawa a) logo NSS z dopiskiem Program Regionalny, b) logo województwa lubuskiego z dopiskiem Lubuskie warte zachodu, c) flagę UE wraz z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Druk kalendarzy na 2017 rok dla WFOŚiGW w Łodzi oraz kopert, pudełek i toreb papierowych do pakowania kalendarzy - zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego w wersji

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II WYKONANIE ORAZ DOSTAWA KALENDARZY FIRMOWYCH NA ROK 2017 DLA GK PSE Konstancin-Jeziorna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. BAK-WZP-ZZP kg 77/GDOŚ/MZ/2016

Załącznik nr 2. BAK-WZP-ZZP kg 77/GDOŚ/MZ/2016 Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z poźn. zm.) PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok

Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Specyfikacja wykonanie i dostawa kalendarzy na 2017 rok Kalendarz dzienny 503 D A5 o wymiarach 145 x 205 mm* w ilości 140 szt.: ilość stron: min. 364, kalendarium (nazwy dni i miesięcy) w 5 językach: polski,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ i zał. nr 1 do umowy Dot.: przetargu nieograniczonego na Wykonanie oraz dostawę materiałów promocyjnych. 1. Aluminiowy notes z długopisem: Opis produktu notes

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Wydział Informacji Europejskiej - Lubuski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT ZIELONA GÓRA) Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-3%) Szczegółowy opis asortymentu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Strona 1 z 9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Strona 1 z 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt: Wizualizacja i gadżety promocyjne KSOW 2014 rok Załącznik nr 1. do Umowy Nr...z dnia... Lp. Nazwa przedmiotu 1. Zestaw piśmienniczy Opis Przykładowy projekt/zdjęcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, druk i dostawa materiałów informacyjnych PO RYBY 2014-2020. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo - cenowy. Część A: Dostawa materiałów z nadrukiem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo - cenowy. Część A: Dostawa materiałów z nadrukiem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo - cenowy Część A: Dostawa materiałów z nadrukiem Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.39.2014.DW 1. LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TORBA BAWEŁNIANA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych dla PPNT Gdynia obejmująca: a. produkcję materiałów promocyjnych dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. - wdrożenia na 2 ekranach ledowych przez 1 miesiąc Termin realizacji 2013 r.

Załącznik nr 1. - wdrożenia na 2 ekranach ledowych przez 1 miesiąc Termin realizacji 2013 r. Załącznik nr 1 1. Tablica informacyjna - Przygotowanie projektu tablicy zgodnie z wytycznymi wskazanymi poniżej, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 1 szt. Termin realizacji 2012 r. 2. Tablica pamiątkowa

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul Tuwima 10, 10-748 Olsztyn znak sprawy: 05/ZP-POKL/2012 Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ul. Tuwima 10; 10-748 Olsztyn tel. (089) 539-31-47, fax (089) 539-31-47 http://www.pan.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Załącznik numer 2 Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno- promocyjnych dla projektu "Kształcenie na Wydziale MFiI wobec wyzwań współczesnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 1) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): Główny kod CPV: 22462000-6. materiały reklamowe 2. Kategoria usług: 27 3. Przedmiotem niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo