SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Działania informacyjno - promocyjne dla projektu Ośrodek szkoleniowo informacyjny przedsiębiorczości Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu Ośrodek szkoleniowo informacyjny przedsiębiorczości, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.2.1: Instytucje otoczenia biznesu, zgodnie z zasadami i wytycznymi ujętymi w Obowiązkach beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wymaganiami Zamawiającego Warunki ogólne: 1. Wszystkie materiały sporządzone zostaną według indywidualnych projektów przygotowanych przez Wykonawcę, uzgodnionych z Zamawiającym. 2. Wykonawca zobowiązany będzie konsultować i uzyskać akceptację poszczególnych działań promocyjno informacyjnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do, w możliwie jak największym zakresie stosowania, obowiązkowego, podstawowego stosowania zestawu znaków graficznych (wariant podstawowy na materiałach dużych, multimedialnych): a. znak Narodowej Strategii Spójności na lata oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności, b. flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, c. herb województwa warmińsko mazurskiego, d. hasło określone przez IZ RPO Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy opcjonalnie: e. logo Warmii i Mazur, f. napis Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata W przypadku materiałów małego formatu takich jak gadżety, wizytówki itp. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wariantu minimalnego, tj.: a. logo NSS dla Programu Regionalnego oraz logotyp: Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, b. flaga Unii Europejskiej oraz odwołanie słowne do Unii Europejskiej (w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego, element ten nie jest obowiązkowy)

2 opcjonalnie: c. logo/herb instytucji lub województwa Dopuszczalne konfiguracje zestawu znaków zostały opisane w Obowiązkach beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja oraz wyżej wymienione logotypy dostępne są na stronie 4. Tam gdzie to będzie możliwe, elementy wchodzące w skład zamówienia powinny zawierać pełne dane teleadresowe Zamawiającego oraz adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych w proces wdrażania RPO WiM na lata Podstawowe zasady systemu identyfikacji wizualnej dla przedmiotu zamówienia: a. wspólne jednolite zasady oznaczania materiałów informacyjnych i promocyjnych wspólne wątki przewodnie nawiązujące do obowiązującej już Spółkę szaty graficznej, b. widoczność, czytelność oznaczeń łatwe identyfikowanie, c. trwałość stosowanych oznaczeń, 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje elektroniczne wszystkich projektów oraz materiałów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia wraz z prawami autorskimi do tych utworów. Zakres zamówienia obejmuje: KONFERENCJA Organizacja konferencji uświetniającej otwarcie budynku Ośrodka szkoleniowo informacyjnego przedsiębiorczości: - termin: początek września 2012 r., - liczba uczestników konferencji: 100 osób, Konferencja obejmuje: - wizytę na terenie siedziby Ośrodka szkoleniowo informacyjnego przedsiębiorczości, - opracowanie, wydruk i dystrybucję zaproszeń dla gości (ilość 100 sztuk) odpowiednio wcześniej wskazanych przez Zamawiającego (projekt zaproszenia wykonuje Wykonawca - do akceptacji Zamawiającego) - opracowanie, wydruk i dystrybucja programu konferencji (ilość 100 sztuk), program ma być zbieżny estetycznie z zaproszeniem i być jego elementem, - przygotowanie pakietu materiałów informacyjnych o projekcie oraz zestawu gadżetów promocyjno informacyjnych dotyczących projektu dla każdego z gości, pakiet składać się ma z materiałów, które powstaną w ramach niniejszego zamówienia, - poczęstunek dla zaproszonych gości w skład którego ma wchodzić: kawa, herbata, woda, soki, ciastka, owoce (Wykonawca przygotowuje niezbędną zastawę do podania poczęstunku), - obsługę konferencji, Zaproszenie, program, materiały dla uczestników, miejsce organizacji konferencji, sala konferencyjna powinny zostać oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych RPO WiM, SPOTY REKLAMOWE RADIO przygotowanie reklamy słowno muzycznej obejmuje:

3 - przygotowanie przez Wykonawcę koncepcji merytorycznej i scenariusza na podstawie treści i informacji podanych przez Zamawiającego, - scenariusz powinien zakładać: obecność co najmniej jednego lektora oraz podkład muzyczny (scenariusz powinien zostać skonsultowany z Zamawiającym), - zagwarantowanie jego 5 krotnej emisji w lokalnym radiu, mającym zasięg na terenie Warmii i Mazur w dobrym czasie antenowym, tj. od godz do 16 00, - terminy realizacji i emisji spotów oraz dobór stacji radiowej powinien być uzgadniany z Zamawiającym, - długość spotu reklamy: co najmniej 10 sekund, - spot musi zawierać informacje o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata INFORMACJA W PRASIE REGIONALNEJ Napisanie, przygotowanie projektu oraz publikacja artykułów w ilości 2 szt. w prasie regionalnej obejmującej swym zasięgiem powiat działdowski; - pierwszy artykuł w IV kwartale 2012 roku, natomiast drugi artykuł w II kwartale 2013 r., - w pełnym kolorze, - obejmujący ½ powierzchni strony gazety, - w artykułach oprócz treści znajdować się ma fotografia zajmująca nie więcej niż ¼ powierzchni artykułu, - artykuły powinny posiadać informację o dofinansowaniu projektu, dane teleadresowe beneficjenta, adres strony internetowej projektu, - oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej RPO WiM. ULOTKI INFORMACYJNE opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych: - format A-4, składana na trzy części, w pełnym kolorze, papier kredowy (błysk lub mat), gramatura co najmniej 150 g/m 2 - ilość i termin wykonania: 1000 szt. do 30 kwietnia 2012 r., - zawierające ogólne informacje o projekcie wraz z materiałem zdjęciowym, - materiały powinny zawierać informacje o dofinansowaniu, dane teleadresowe beneficjenta, adres strony projektu, Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, - okładki oraz strony powinny posiadać oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji, TABLICA PAMIĄTKOWA Wykonanie tablicy pamiątkowej zgodnie wytycznymi w sprawie promocji dla RPO WiM. Tablica pamiątkowa zawierać ma co najmniej następujące informacje: - znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności, - flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - herb województwa warmińsko mazurskiego, - logo Warmii i Mazur,

4 - napis Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , - tytuł projektu, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta, - hasło określone prze IZ RPO: Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy, - informacja o dofinansowaniu ze środków EFRR powinna zawierać co najmniej 25% powierzchni tablicy, - czcionka użyta na tablicy do określenia wymaganych informacji powinna być z serii Arial CE, - wymiary tablicy nie mniej niż 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość), - termin wykonania: do r., Parametry techniczne: - tablica pamiątkowa na stelażu wraz ze słupkami mocującymi, przeznaczonymi do umieszczania w gruncie, gwarantującymi stabilność, - wolnostojąca, - jednostronna, - wykonana z blachy ocynkowanej, - grubość 1 mm, - gwarancja 12 miesięcy, - tablica powinna być wykonana w sposób estetyczny i zapewniający jej trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. OPRACOWANIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ Zakres prac obejmuje wykonanie multimedialnej prezentacji w technologii Adobe Macromedia Flash na podstawie materiałów merytorycznych dostarczonych przez Zamawiającego; - prezentacja powinna składać się z slajdów, powinna zawierać co najmniej dynamiczne intro, materiały tekstowe, rysunki, zdjęcia itp., - minimalna zawartość prezentacji: ogólna informacja o projekcie, inf. o dofinansowaniu i pochodzeniu środków na realizację projektu, na każdym slajdzie prezentacji (stopka prezentacji) należy umieścić oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji dla RPO WiM, - okładka oraz płyta powinny posiadać oznakowanie wariantu minimalnego zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji dla RPO WiM, - Wykonawca dostarcza nośnik DVD w pudełku z uchwytem na płytę oraz okładką, płyta DVD z kolorowym nadrukiem, - ilość płyt 20 szt., - termin realizacji: do r. WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO Wykonanie filmu dokumentującego stan faktyczny realizacji projektu. Zakres prac obejmuje wykonanie szczegółowego scenariusza oraz produkcję i postprodukcję (montaż, udźwiękowienie, napisy, lektor) filmu dokumentującego stan faktyczny realizacji projektu (wyłącznie w polskiej wersji językowej). Film zostanie zrealizowany w technologii Full HD, na uniwersalnych nośnikach DVD Video, film dostosowany zostanie także do formatu MPEG-4 codec H.264. Produkcja filmu rozpisana zostanie na minimum osiem dni zdjęciowych realizowanych na terenie objętym inwestycją w terminach kreślonych przez Zamawiającego. O pierwszym i kolejnych terminach dni zdjęciowych Zamawiający

5 poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Forma produkcji powinna umożliwiać swobodny dostęp do poszczególnych elementów (rozdziałów) filmu oraz stwarzać możliwość edycji części lub całości produkcji. Czas trwania filmu ok. 4 6 min. Film zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego Oznakowanie filmu w wersji podstawowej. Termin realizacji do r. Nośnik filmu (płyta DVD) wykonany zostanie z następującymi wytycznymi: - nakład 50 szt, - płyta z kolorowym nadrukiem, - opakowanie do płyty z nadrukiem, - oznakowanie płyty i opakowania do płyty w wersji minimalnej. PLAKIETKA INFORMACYJNA Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 100 samoprzylepnych plakietek informacyjnych przeznaczonych do oznakowania składników sfinansowanych w ramach projektu. Plakietka informacyjna powinna spełniać następujące wymogi: - znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności, - flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - herb województwa warmińsko mazurskiego, - napis Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , - hasło określone prze IZ RPO: Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy, - minimalny rozmiar plakietki 10 cm (wysokość) x 15 cm (szerokość), - termin realizacji: do r. KALENDARZE Kalendarz książkowy na 2013 rok: - tygodniowy, - matowa oprawa imitująca skórę, - format A5, - zapięcie magnetyczne wpuszczane w okładkę, - kolor brązowy w ilości: 100 sztuk, - kolor biały w ilości: 50 sztuk, Parametry wkładu: - papier chamois 70 g/m 2, - druk jednokolorowy szary, - układ dzienny ok. 369 str., każdy dzień na oddzielnej stronie, - bok kalendarza szyty nićmi, - wycięte registry, kapitałka, - tasiemka do zaznaczania, - przejrzysty układ graficzny kalendarium, Część informacyjna: - kolorowa, - na pierwszej stronie informacja o projekcie z podaniem nazwy projektu oraz informacji o udzielonym dofinansowaniu (oznakowanie w wersji podstawowej) oprócz treści znajdować się ma materiał zdjęciowy,

6 - kalendarium w językach PL, D, GB, F, RUS, - kalendarium na 2012, 2013 i 2014 rok, (rok 2013 na oddzielnej stronie, lata 2012 i 2014 na jednej stronie), - plany roku 2013 i 2014, - ogólne informacje o Polsce: adresy ważnych instytucji w gminie, powiecie i województwie Warmińsko Mazurskim, adresy ważniejszych instytucji państwowych, adresy ambasad polskich za granicą, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, - daty imienin, - alfabetyczny skorowidz teleadresowy, - mapy: Warmii i Mazur oraz Polski, - kalendarz powinien posiadać informacje o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , - dane teleadresowe beneficjenta, adres strony projektu, Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, - okładka oraz strony powinny posiadać oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji dla RPO WiM. Kalendarze biurkowe na 2013 r. Kalendarz stojący z wymiennym wkładem. Podstawa wykonana z materiału skóropodobnego (brąz). - objętość 56 stron, - rozmiar 29 x 14 cm, - na spirali, - papier biały 80 g/m 2, - druk full color, - układ tygodniowy pionowy, - oznaczenie w wersji podstawowej, - ilość 15 szt., - termin wykonania: do 20 sierpnia 2012 r. Kalendarze biurkowe na 2013 r. Kalendarz stojący, podstawka wykonana z kartonu: - objętość 56 stron, - rozmiar 29 x 14 cm, - na spirali lub klejenie górnej krawędzi, - papier biały 80 g/m 2, - druk full color, - układ tygodniowy pionowy, - oznaczenie w wersji podstawowej, - ilość 30 szt., - termin wykonania do 20 sierpnia 2012 r. Kalendarz trójdzielny na 2013 r. - format 33 x 86 cm, - kalendarz musi posiadać trzy oddzielne kalendaria: miesiąc poprzedni, miesiąc aktualny, miesiąc następny, - kalendarium powinno posiadać numery tygodni, informacje o imieninach i świętach,

7 - kalendaria - offset 80 g/m 2, - full color jednostronnie, - w główce i stopce oznaczenie w wersji podstawowej, - główka folia gloss, - podkład karton GCI 350 gr/m 2, - ilość 200 szt., - termin wykonania do 20 sierpnia 2012 r. BRELOK Z MIARKĄ brelok do kluczy w kształcie opony samochodowej, wykonany z plastiku, posiadający 1 m rozwijaną miarkę, - wymiary 40 x 40 x 15 mm, - technika zdobienia: tampondruk 20 x 20 mm, - sztuk 250, DŁUGOPIS - długopis cienko piszący, - wkład niebieski, - wykonany z metalu, - posiadający funkcje: wskaźnika teleskopowego, laserowego, latarki (baterie w cenie produktu), - wymiary: 150 x 10 x 10 mm, maks dł. 480 mm, - technika zdobienia grawerka laserowa, - pakowany w srebrne kartonowe opakowanie o wymiarach: 178 x 37 x 17 mm, - sztuk 150 szt., DŁUGOPIS - długopis cienko piszący, - wkład niebieski, - wykonany z aluminium i plastiku, - wymiary: 140 x 11 x 11 mm, - technika zdobienia: tampondruk, - kolor srebrny: ilość 250 szt., - kolor czarny: ilość 250 szt., - kolor czerwony: ilość 250 szt., - kolor zielony: ilość 250 szt., - termin realizacji zamówienia do 20 sierpnia 2012 r. LUPA - wykonana z metalu i szkła i kości, - powiększenie 5 krotne, - wymiary: co najmniej 175 x 75 x 12 mm, - masywna, ozdobna rączka wykonana z kości,

8 - pakowana w estetyczny kartonik, - technika zdobienia: tampondruk, - ilość 200 szt., ZESTAW DO OBUWIA 5 elementowy zestaw do obuwia, składający się z: - czyścika, - czarnej pasty do butów, - łyżki, - szczotki do butów, - gąbki lub ściereczki do polerowania, - oznaczenie w wersji minimalnej. Wszystkie wymienione elementy znajdować się mają w poręcznym etui: - wykonanym z czarnej ekoskóry, - zapinanym za zatrzask, - ilość zestawów 150 szt., ZESTAW DO WINA zestaw wykonany ze stali nierdzewnej, składający się z następujących elementów: - otwieracz do butelek, - termometr do wina, - obcinak do folii, - nalewak z zatyczką, - okapnik na szyjkę, - 2 korki, - nożyk Zestaw znajdować się ma w drewnianym, zamykanym pudełku. Pudełko wraz z zawartością opakowane ma zostać w ozdobny karton. - ilość zestawów: 20 szt., - oznaczenie w wersji podstawowej, NOTES - format A6, - format książkowy, posiadający dwie okładki o gramaturze co najmniej 350 g/m 2, - do notesu dołączony długopis (wkład niebieski, cienko piszący), - notes powinien posiadać miejsce przeznaczone do przytwierdzania długopisu, - ilość kartek w notesie 50 o gramaturze co najmniej 78 g/m 2, - oprócz 50 kartkowego notesu powinno zostać umieszczonych dodatkowo 6 kompletów po 25 karteczek samoprzylepnych, różnokolorowych, - notes powinien być spakowany w woreczek, - technika zdobienia okładek: tampondruk, - oznaczenie okładki w wersji podstawowej, - wymiary: 110 x 148 x 10 mm, - ilość: 250 szt.,

9 PODSTAWKA NA KARTECZKI biurkowy zestaw składający się z różnokolorowych karteczek samoprzylepnych zapakowanych w etui w kolorze czarnym, wykonanym z ekoskóry, - co najmniej 4 komplety różnokolorowych karteczek, - każdy komplet składać się ma z 200 karteczek, - wewnątrz etui na okładce znajdować się ma kalendarz na 2013 rok, - podstawka powinna być pakowana w woreczek foliowy, - wymiary: co najmniej 90 x 178 x 24 mm, - technika zdobienia tampondruk, - ilość: 150 szt., SAMOCHODOWY KUBEK IZOTERMICZNY Z PODGRZEWACZEM - wykonany z stali nierdzewnej (wewnątrz i na zewnątrz kubka) i plastiku, - pojemność kubka ok. 400 ml, - podgrzewanie kubka następować ma poprzez podłączenie go do zapalniczki samochodowej, - technika zdobienia: grawerka laserowa, - wymiary: co najmniej 85 x 165 x 65 mm, - pakowany w kartonowe pudełko, - ilość: 50 szt., SKŁADANY WIESZAK NA TOREBKĘ do wykorzystania do zawieszenia torebki na blacie stołu, biurka - wykonany ze stali, - wymiary średnica co najmniej 45 x 7 mm, - gumowa podstawa antypoślizgowa - pakowany w kartonik upominkowy, - technika zdobienia: laser, - ilość: 200 szt., DYSK USB (PENDRIVE) - napęd USB z logo reklamowym przekręcany element z wysuwaną wtyczką USB, kółko do podczepienia pod brelok. - wymiary i waga: długość: co najmniej 37 mm, szerokość: 37 mm, wysokość: 9,5 mm, waga: 12 g., - pojemność pamięci: 8 GB, - kolor: czarny, - nadruk cyfrowy, - zapakowany w czarny kartonik, - ilość 150 szt., - termin realizacji do 20 sierpnia 2012 r.

10 TORBY Z NADRUKIEM Promocyjne torby, wielokrotnego użycia: - wymiary co najmniej 35 x 42 cm z rączkami, - krótkie uchwyty, - składana w pokrowiec, będący jednoczenie rogiem torby, - róg torby ściągany w celu schowania w nim reszty materiału, - materiał: bawełna, - ilość: 200 szt., BANER REKLAMOWY (roll up) - wymiary: 1 x 2 m, - wyposażony w teleskopowy krążek podtrzymujący wydruk po rozwinięciu, - w komplecie z torbą transportową, - jednostronny, - nadruk pełen kolor, - oznaczenie w wersji podstawowej, - ilość: 1 szt., BAROMETR - barometr ciśnieniowy lub próżniowy w drewnianej oprawie do umieszczenia na biurku, - znakowanie grawer, - ilość: 20 sztuk,

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁ. NR 4 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Preambuła Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie koncepcji, realizacja kampanii informacyjnej, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA I. Część ogólna I części zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa artykułów promujących Priorytet II Programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

PAKIET A Korporacyjne PARP

PAKIET A Korporacyjne PARP LP. NAZWA Nakład PAKIET A Korporacyjne OPIS WYKONANIA 1. Kalendarz książkowy 2016 z logo 2. Planner, biuwar na biurko 100 szt. Format: B5. Rozmiar: ok. 172 x 240 mm. Surowiec: okładka skóra naturalna w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją działań informacyjno-promocyjnych Projektu pn. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

NZ-610/02/10-6KW Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

NZ-610/02/10-6KW Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia NZ-610/02/10-6KW Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Przygotowanie, realizacja i koordynacja kampanii promocyjno informacyjnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego na usługę o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 193 000 euro na przygotowanie materiałów promocyjnych, kampanii

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

OPIS ELEMENTÓW KAMPANII

OPIS ELEMENTÓW KAMPANII Załącznik nr 7 OPIS ELEMENTÓW KAMPANII Przy każdym z elementów podano informacje, które należy uwzględnić przy opracowywaniu szczegółowego harmonogramu realizacji kampanii oraz w kosztorysie. LP. 1. Element

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP: 956-19-69-536,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa)

Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa) Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz ofertowo cenowy (część szczegółowa) Opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowy/ część wypełniana przez Wykonawcę 1 Lp. Rodzaj Materiału Promocyjnego Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) II etap

Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) II etap Załącznik nr 1 do siwz ZP 45/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Opis zamówienia Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1.0 NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH W RAMACH PROJEKTU LIFE11/NAT/PL/423 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Informacje ogólne Przedmiotem projektu jest zastosowanie działań edukacyjno- informacyjnych oraz promocyjnych zmierzających do rozwoju Śląskiego Klastra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. 3. Zamawiający i Wykonawca wskażą osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia.

SPECYFIKACJA. 3. Zamawiający i Wykonawca wskażą osoby upoważnione do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia. Załącznik nr 5 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 10/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów promocyjno- reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Usługa przygotowania i wdrożenia programu promocyjnego dla Projektu pn.: Rozbudowa i upowszechnienie Systemu Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia.

2. Wykaz artykułów oraz wymagania dotyczące ich wykonania są określone w części II niniejszego Opisu - Zakres zamówienia. Załącznik 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie projektów graficznych, druk, oprawę, dostawę do siedziby Zamawiającego oraz dystrybucję materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przygotowanie kampanii promującej tereny inwestycyjne Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich Przetarg nieograniczony Park Przemysłowo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 06 czerwca 2014 r. dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot, o których mowa w 5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień przez Data Techno Park Sp. z o.o. Data Techno

Bardziej szczegółowo

CPV: 22.46.20.00-6 I.

CPV: 22.46.20.00-6 I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie oraz dostawę artykułów reklamowych dla Ministerstwa Środowiska promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz fundusze Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do siwz (załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Słownik terminów i skrótów: Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPYTANIE OFERTOWE WYMAGANIA OGÓLNE RNWK 042.2.2014-74 Swarzędz, dnia 05.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych dla zadania Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo