SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Działania informacyjno - promocyjne dla projektu Ośrodek szkoleniowo informacyjny przedsiębiorczości Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu Ośrodek szkoleniowo informacyjny przedsiębiorczości, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.2.1: Instytucje otoczenia biznesu, zgodnie z zasadami i wytycznymi ujętymi w Obowiązkach beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz wymaganiami Zamawiającego Warunki ogólne: 1. Wszystkie materiały sporządzone zostaną według indywidualnych projektów przygotowanych przez Wykonawcę, uzgodnionych z Zamawiającym. 2. Wykonawca zobowiązany będzie konsultować i uzyskać akceptację poszczególnych działań promocyjno informacyjnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do, w możliwie jak największym zakresie stosowania, obowiązkowego, podstawowego stosowania zestawu znaków graficznych (wariant podstawowy na materiałach dużych, multimedialnych): a. znak Narodowej Strategii Spójności na lata oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności, b. flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, c. herb województwa warmińsko mazurskiego, d. hasło określone przez IZ RPO Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy opcjonalnie: e. logo Warmii i Mazur, f. napis Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata W przypadku materiałów małego formatu takich jak gadżety, wizytówki itp. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wariantu minimalnego, tj.: a. logo NSS dla Programu Regionalnego oraz logotyp: Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności, b. flaga Unii Europejskiej oraz odwołanie słowne do Unii Europejskiej (w bardzo wyjątkowych sytuacjach, gdy techniki wykonania uniemożliwiają czytelne zamieszczenie odwołania słownego, element ten nie jest obowiązkowy)

2 opcjonalnie: c. logo/herb instytucji lub województwa Dopuszczalne konfiguracje zestawu znaków zostały opisane w Obowiązkach beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Niniejsza publikacja oraz wyżej wymienione logotypy dostępne są na stronie 4. Tam gdzie to będzie możliwe, elementy wchodzące w skład zamówienia powinny zawierać pełne dane teleadresowe Zamawiającego oraz adresy stron internetowych instytucji zaangażowanych w proces wdrażania RPO WiM na lata Podstawowe zasady systemu identyfikacji wizualnej dla przedmiotu zamówienia: a. wspólne jednolite zasady oznaczania materiałów informacyjnych i promocyjnych wspólne wątki przewodnie nawiązujące do obowiązującej już Spółkę szaty graficznej, b. widoczność, czytelność oznaczeń łatwe identyfikowanie, c. trwałość stosowanych oznaczeń, 6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wersje elektroniczne wszystkich projektów oraz materiałów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia wraz z prawami autorskimi do tych utworów. Zakres zamówienia obejmuje: CATERING Zapewnienie cateringu na konferencji organizowanej przez Zamawiającego, uświetniającej otwarcie budynku Ośrodka szkoleniowo informacyjnego przedsiębiorczości,: - termin: początek września 2012 r., - liczba uczestników konferencji: 100 osób, w skład cateringu ma wchodzić: - kawa, - herbata, - trzy rodzaje ciastek, - woda, - soki (dwa rodzaje), - owoce. Wykonawca przygotowuje niezbędną zastawę do podania poczęstunku. SPOTY REKLAMOWE RADIO przygotowanie reklamy słowno muzycznej obejmuje: - przygotowanie przez Wykonawcę koncepcji merytorycznej i scenariusza na podstawie treści i informacji podanych przez Zamawiającego, - scenariusz powinien zakładać: obecność co najmniej jednego lektora oraz podkład muzyczny (scenariusz powinien zostać skonsultowany z Zamawiającym), - zagwarantowanie jego 5 krotnej emisji w lokalnym radiu, mającym zasięg na terenie Warmii i Mazur w dobrym czasie antenowym, tj. od godz do 16 00, - terminy realizacji i emisji spotów oraz dobór stacji radiowej powinien być uzgadniany z Zamawiającym, - długość spotu reklamy: co najmniej 10 sekund,

3 - spot musi zawierać informacje o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata INFORMACJA W PRASIE REGIONALNEJ Napisanie, przygotowanie projektu oraz publikacja artykułów w ilości 2 szt. w prasie regionalnej obejmującej swym zasięgiem powiat działdowski; - pierwszy artykuł w IV kwartale 2012 roku, natomiast drugi artykuł w II kwartale 2013 r., - w pełnym kolorze, - obejmujący ½ powierzchni strony gazety, - w artykułach oprócz treści znajdować się ma fotografia zajmująca nie więcej niż ¼ powierzchni artykułu, - artykuły powinny posiadać informację o dofinansowaniu projektu, dane teleadresowe beneficjenta, adres strony internetowej projektu, - oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej RPO WiM. ULOTKI INFORMACYJNE opracowanie i wydruk ulotek informacyjnych: - format A-4, składana na trzy części, w pełnym kolorze, papier kredowy (błysk lub mat), gramatura co najmniej 150 g/m 2 - ilość i termin wykonania: 1000 szt. do 20 sierpnia 2012 r., - zawierające ogólne informacje o projekcie wraz z materiałem zdjęciowym, - materiały powinny zawierać informacje o dofinansowaniu, dane teleadresowe beneficjenta, adres strony projektu, Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, - okładki oraz strony powinny posiadać oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji, TABLICA PAMIĄTKOWA Wykonanie tablicy pamiątkowej zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji dla RPO WiM. Tablica pamiątkowa zawierać ma co najmniej następujące informacje: - znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności, - flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - herb województwa warmińsko mazurskiego, - logo Warmii i Mazur, - napis Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , - tytuł projektu, wartość całkowitą projektu oraz kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także nazwę Beneficjenta, - hasło określone prze IZ RPO: Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy, - informacja o dofinansowaniu ze środków EFRR powinna zawierać co najmniej 25% powierzchni tablicy,

4 - czcionka użyta na tablicy do określenia wymaganych informacji powinna być z serii Arial, - wymiary tablicy nie mniej niż 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość), - termin wykonania: do r., Parametry techniczne: - tablica pamiątkowa na stelażu wraz ze słupkami mocującymi, przeznaczonymi do umieszczania w gruncie, gwarantującymi stabilność, - wolnostojąca, - jednostronna, full color, - wykonana z blachy ocynkowanej, - grubość 1 mm, - gwarancja 12 miesięcy, - tablica powinna być wykonana w sposób estetyczny i zapewniający jej trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne. WYKONANIE FILMU PROMOCYJNEGO Wykonanie filmu dokumentującego stan faktyczny realizacji projektu. Zakres prac obejmuje wykonanie szczegółowego scenariusza oraz produkcję i postprodukcję (montaż, udźwiękowienie, napisy, lektor) filmu dokumentującego stan faktyczny realizacji projektu (wyłącznie w polskiej wersji językowej). Film zostanie zrealizowany w technologii Full HD, na uniwersalnych nośnikach DVD Video, film dostosowany zostanie także do formatu MPEG-4 codec H.264. Produkcja filmu rozpisana zostanie na minimum osiem dni zdjęciowych realizowanych na terenie objętym inwestycją w terminach określonych przez Zamawiającego. O pierwszym i kolejnych terminach dni zdjęciowych Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Forma produkcji powinna umożliwiać swobodny dostęp do poszczególnych elementów (rozdziałów) filmu oraz stwarzać możliwość edycji części lub całości produkcji. Czas trwania filmu ok. 4 6 min. Film zostanie umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego Oznakowanie filmu w wersji podstawowej. Termin realizacji do r. Nośnik filmu (płyta DVD) wykonany zostanie z następującymi wytycznymi: - nakład 50 szt, - płyta z kolorowym nadrukiem, - opakowanie do płyty z nadrukiem, - oznakowanie płyty i opakowania do płyty w wersji minimalnej. PLAKIETKA INFORMACYJNA Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, wykonanie i dostawę 100 samoprzylepnych plakietek informacyjnych przeznaczonych do oznakowania składników sfinansowanych w ramach projektu. Plakietka informacyjna powinna spełniać następujące wymogi: - znak Narodowej Strategii Spójności oraz logotyp: Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności, - flagę Unii Europejskiej oraz odniesienie słowne do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - herb województwa warmińsko mazurskiego, - napis Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , - hasło określone prze IZ RPO: Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy, - minimalny rozmiar plakietki 10 cm (wysokość) x 15 cm (szerokość),

5 - termin realizacji: do r. KALENDARZE Kalendarz książkowy na 2013 rok: - układ dzienny, - matowa oprawa imitująca skórę, - format A5, - zapięcie magnetyczne wpuszczane w okładkę, - kolor brązowy w ilości: 100 sztuk, - kolor biały w ilości: 50 sztuk, Parametry wkładu: - papier chamois 70 g/m 2, - druk jednokolorowy szary, - układ dzienny ok. 369 str., każdy dzień na oddzielnej stronie, - bok kalendarza szyty nićmi, - wycięte registry, kapitałka, - tasiemka do zaznaczania, - przejrzysty układ graficzny kalendarium, Część informacyjna: - kolorowa, - na pierwszej stronie informacja o projekcie z podaniem nazwy projektu oraz informacji o udzielonym dofinansowaniu (oznakowanie w wersji podstawowej) oprócz treści znajdować się ma materiał zdjęciowy, - kalendarium w językach PL, D, GB, F, RUS, - kalendarium na 2012, 2013 i 2014 rok, (rok 2013 na oddzielnej stronie, lata 2012 i 2014 na jednej stronie), - plany roku 2013 i 2014, - ogólne informacje o Polsce: adresy ważnych instytucji w gminie, powiecie i województwie Warmińsko Mazurskim, adresy ważniejszych instytucji państwowych, adresy ambasad polskich za granicą, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, - daty imienin, - alfabetyczny skorowidz teleadresowy, - mapy: Warmii i Mazur oraz Polski, - kalendarz powinien posiadać informacje o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata , - dane teleadresowe beneficjenta, adres strony projektu, Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, - okładka oraz strony powinny posiadać oznakowanie wariantu podstawowego zgodnie z wytycznymi w sprawie promocji dla RPO WiM. Kalendarze biurkowe na 2013 r. Kalendarz stojący z wymiennym wkładem. Podstawa wykonana z materiału skóropodobnego (brąz). - objętość 56 stron, - rozmiar ok. 29 x 14 cm (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - na spirali,

6 - papier biały 80 g/m 2, - druk full color, - układ tygodniowy pionowy, - oznaczenie w wersji podstawowej, - ilość 15 szt., - termin wykonania: do 20 sierpnia 2012 r. Kalendarze biurkowe na 2013 r. Kalendarz stojący, podstawka wykonana z kartonu: - objętość 56 stron, - rozmiar 29 x 14 cm (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - na spirali lub klejenie górnej krawędzi, - papier biały 80 g/m 2, - druk full color, - układ tygodniowy pionowy, - oznaczenie w wersji podstawowej, - ilość 30 szt., - termin wykonania do 20 sierpnia 2012 r. Kalendarz trójdzielny na 2013 r. - format 33 x 86 cm (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - kalendarz musi posiadać trzy oddzielne kalendaria: miesiąc poprzedni, miesiąc aktualny, miesiąc następny, - kalendarium powinno posiadać numery tygodni, informacje o imieninach i świętach, - kalendaria - offset 80 g/m 2, - full color jednostronnie, - w główce i stopce oznaczenie w wersji podstawowej, - główka folia gloss, - podkład karton GCI 350 gr/m 2, - ilość 200 szt., - termin wykonania do 20 sierpnia 2012 r. BRELOK Z MIARKĄ brelok do kluczy w kształcie opony samochodowej, wykonany z plastiku, posiadający 1 m rozwijaną miarkę, - wymiary 40 x 40 x 15 mm (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - technika zdobienia: tampondruk, - sztuk 250, DŁUGOPIS - długopis cienko piszący, - wkład niebieski, - wykonany z metalu, - posiadający funkcje: wskaźnika teleskopowego, laserowego, latarki (baterie w cenie produktu),

7 - wymiary: 150 x 10 x 10 mm, maks dł. 480 mm, (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - technika zdobienia grawerka laserowa, - pakowany w srebrne kartonowe opakowanie o wymiarach: 178 x 37 x 17 mm, (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - sztuk 150 szt., DŁUGOPIS - długopis cienko piszący, - wkład niebieski, - wykonany z aluminium i plastiku, - wymiary: 140 x 11 x 11 mm, (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - technika zdobienia: tampondruk, - kolor srebrny: ilość 250 szt., - kolor czarny: ilość 250 szt., - kolor czerwony: ilość 250 szt., - kolor zielony: ilość 250 szt., - termin realizacji zamówienia do 20 sierpnia 2012 r. LUPA - wykonana z metalu, szkła i kości, - powiększenie 5 krotne, - wymiary: co najmniej 175 x 75 x 12 mm, (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - masywna, ozdobna rączka wykonana z kości, - pakowana w estetyczny kartonik, - technika zdobienia: tampondruk, - ilość 200 szt., ZESTAW DO OBUWIA 5 elementowy zestaw do obuwia, składający się z: - czyścika, - czarnej pasty do butów, - łyżki, - szczotki do butów, - gąbki lub ściereczki do polerowania, - oznaczenie w wersji minimalnej. Wszystkie wymienione elementy znajdować się mają w poręcznym etui: - wykonanym z czarnej ekoskóry, - zapinanym za zatrzask, - ilość zestawów 150 szt.,

8 ZESTAW DO WINA zestaw wykonany ze stali nierdzewnej, składający się z następujących elementów: - otwieracz do butelek, - termometr do wina, - obcinak do folii, - nalewak z zatyczką, - okapnik na szyjkę, - 2 korki, - nożyk. Zestaw znajdować się ma w drewnianym, zamykanym pudełku. Pudełko wraz z zawartością opakowane ma zostać w ozdobny karton. - ilość zestawów: 20 szt., - oznaczenie w wersji podstawowej, NOTES - format A6, - format książkowy, posiadający dwie okładki o gramaturze co najmniej 350 g/m 2, - do notesu dołączony długopis (wkład niebieski, cienko piszący), - notes powinien posiadać miejsce przeznaczone do przytwierdzania długopisu, - ilość kartek w notesie 50 o gramaturze co najmniej 78 g/m 2, - oprócz 50 kartkowego notesu powinno zostać umieszczonych dodatkowo 6 kompletów po 25 karteczek samoprzylepnych, różnokolorowych, - notes powinien być spakowany w woreczek, - technika zdobienia okładek: tampondruk, - oznaczenie okładki w wersji podstawowej, - ilość: 250 szt., PODSTAWKA NA KARTECZKI biurkowy zestaw składający się z notesu i różnokolorowych karteczek samoprzylepnych zapakowany w etui w kolorze czarnym, wykonanym z ekoskóry, składający się z: - co najmniej 4 kompletów różnokolorowych karteczek, - notesu z karteczkami samoprzylepnymi, - każdy komplet składać się ma z co najmniej 100 karteczek, - wewnątrz etui na okładce znajdować się ma kalendarz na 2013 rok, - podstawka powinna być pakowana w woreczek foliowy, - technika zdobienia tampondruk, - ilość: 150 szt., SAMOCHODOWY KUBEK IZOTERMICZNY Z PODGRZEWACZEM - wykonany ze stali nierdzewnej (wewnątrz i na zewnątrz kubka) i plastiku, - pojemność kubka ok. 400 ml,

9 - podgrzewanie kubka następować ma poprzez podłączenie go do zapalniczki samochodowej, - technika zdobienia: grawerka laserowa, - wymiary: co najmniej 85 x 165 x 65 mm, (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - pakowany w kartonowe pudełko, - ilość: 50 szt., SKŁADANY WIESZAK NA TOREBKĘ do wykorzystania do zawieszenia torebki na blacie stołu, biurka - wykonany ze stali, - wymiary: średnica co najmniej 45 x 7 mm, (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - gumowa podstawa antypoślizgowa - pakowany w kartonik upominkowy, - technika zdobienia: laser, - ilość: 200 szt., DYSK USB (PENDRIVE) - napęd USB z logo reklamowym, przekręcany element z wysuwaną wtyczką USB, kółko do podczepienia pod brelok. - wymiary i waga: długość: co najmniej 37 mm, szerokość: 37 mm, wysokość: 9,5 mm, waga: 12 g., (wymiary mogą różnić się od podanych o 10%), - pojemność pamięci: 8 GB, - kolor: czarny, - nadruk cyfrowy, - zapakowany w czarny kartonik, - ilość 150 szt., - termin realizacji do 20 sierpnia 2012 r. TORBY Z NADRUKIEM Promocyjne torby, wielokrotnego użycia: - wymiary co najmniej 35 x 42 cm z rączkami, (wymiary mogą różnić się od podanych - o 10%), - krótkie uchwyty, - składana w pokrowiec, będący jednoczenie rogiem torby, - róg torby ściągany w celu schowania w nim reszty materiału, - materiał: bawełna, - ilość: 200 szt.,

10 BANER REKLAMOWY (roll up) - wymiary: 1 x 2 m, - wyposażony w teleskopowy krążek podtrzymujący wydruk po rozwinięciu, - w komplecie z torbą transportową, - jednostronny, - nadruk pełen kolor, - oznaczenie w wersji podstawowej, - ilość: 1 szt., BAROMETR - barometr ciśnieniowy lub próżniowy w drewnianej oprawie do umieszczenia na biurku, - znakowanie grawer, jednokolorowy, - ilość: 20 sztuk, - opakowany w ozdobny kartonik,

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

PAKIET A Korporacyjne PARP

PAKIET A Korporacyjne PARP LP. NAZWA Nakład PAKIET A Korporacyjne OPIS WYKONANIA 1. Kalendarz książkowy 2016 z logo 2. Planner, biuwar na biurko 100 szt. Format: B5. Rozmiar: ok. 172 x 240 mm. Surowiec: okładka skóra naturalna w

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) II etap

Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) II etap Załącznik nr 1 do siwz ZP 45/2013/CZP Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Opis zamówienia Nazwa: Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzebę promocji projektu pn.: Rozbudowa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Informacje ogólne Przedmiotem projektu jest zastosowanie działań edukacyjno- informacyjnych oraz promocyjnych zmierzających do rozwoju Śląskiego Klastra

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa dotycząca wykonania, uruchomienia, obsługi technicznej gier i quizów internetowych umieszczonych na stworzonej do tego celu stronie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Dostawę materiałów promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES

Strona1. Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZP 45/2014/CES Strona1 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia 1) Nazwa zamówienia. 2) Źródło finansowania. 3) Ogólny opis i zakres przedmiotu zamówienia. 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 5) Termin

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. 3 Nazwa przedmiotu zamówienia Teczka konferencyjna Strona Internetowa Oferta inwestycyjna Szt. 500 500 4 Roll-Up 3 5 Cykl publikacji 6 Spot radiowy

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski Program prezentacji Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Obudowa wykonana z drewna o wysokim stopniu twardości, odporności na wgniecenia, interfejs: USB 2.0 lub 3.0, pojemność: min. 8 GB. grawer.

Obudowa wykonana z drewna o wysokim stopniu twardości, odporności na wgniecenia, interfejs: USB 2.0 lub 3.0, pojemność: min. 8 GB. grawer. Lp. Nazwa ilość sztuk Opis przedmiotu Rodzaj i kolor nadruku Przykładowe zdjęcie 1 Roll-up 1x2m dwustronny kolorowy z wydrukiem 2 2 Roll-up 1x2m jednostronny kolorowy z wydrukiem 2 Podłoże najwyższego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia DZZ-38-9/5 Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie dotyczy promocji proktu Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze środków funduszy Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Gadżety Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie L.P. Nazwa Opis ilość 1. Długopis Długopis metalowy Ø 11 mm Materiał: aluminium Wymiary: 145 mm x 11 mm; kolor długopisu:

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów wydawniczo-promocyjnych: I. Torby ekologiczne 10.000 szt. Wymiary wysokość 41 cm

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, znakowanie oraz dostawa artykułów promocyjnoreklamowych do

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Dla rozwoju infrastruktury i środowiska System Identyfikacji Wizualnej Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu 17.09.2010 r. System identyfikacji wizualnej projektu Niniejszy system identyfikacji wizualnej

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROMOCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9b do SIWZ Promocja Część II południowa PROMOCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaprojektowanie i wybudowanie na terenie Województwa Śląskiego, pasywnej sieci optotelekomunikacyjnej - Śląskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie artykułów informacyjnopromocyjnych na potrzeby projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/60/07 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Budowa infrastruktury uŝytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo