Rys. Rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rys. Rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego"

Transkrypt

1 1

2 Wydział Geodezji i Kartografii, Beata Błaż, Robert Pajkert Pogorzelica, wrzesieo 2009

3 Wojewódzki Program Scalania Gruntów Rolnych został stworzony w oparciu o założenia wynikające z dokumentów strategicznych z zakresu rozwoju regionalnego. Rys. Rozwinięcie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Prowadzona przez Samorząd Województwa regionalna polityka rozwoju, określona została w Strategii Rozwoju Województwa, której rozwinięciem jest Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego. Powyższe dokumenty przewidują prowadzenie analiz oraz opracowao planistycznych dotyczących obszarów wiejskich Dolnego Śląska. 3

4 WYBRANE AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI DLA GEODETY WOJEWÓDZTWA I WYDZIAŁU GEODEZJI I KARTOGRAFII: Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 roku, Nr 240, poz ze zm.), Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 roku, Nr 16, poz. 78 ze zm.), Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. z 2004 roku, Nr 116, poz. 1206ze zm.), Ustawa o scaleniu i wymianie gruntów (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 178, poz ze zm.), Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 roku, Nr 64, poz. 427 ze zm.), oraz rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw

5 DO ZADAO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NALEŻĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych (m.in. zlecanie i koordynacja wykonania planów urządzeniowo rolnych), monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, prace nad opracowaniem Wojewódzkiego Programu Scalania Gruntów Rolnych Dolnego Śląska, prace nad opracowaniem Programu Scalania Gruntów Rolnych Wsi Województwa Dolnośląskiego, Programy Scaleo Infrastrukturalnych - koordynacja opracowania Programu prac scaleniowo wymiennych w województwie związanegoz budową odpowiednio: odcinka autostrady, odcinka drogi ekspresowej, odcinki drogi krajowej, drogi wojewódzkiej, drogi powiatowej, umożliwiającego wszczynanie i prowadzenie przez właściwych miejscowo starostów postępowania scaleniowego i/lub wymiennego na podstawie przepisów z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów

6 DO ZADAO MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII NALEŻĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: prowadzenie prac przygotowawczych na obiektach aplikujących o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata schemat I - Scalanie gruntów, wdrażanie działania 2.2 scalanie gruntów w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zakooczenie Programu, Wydział prowadzi merytoryczny nadzór nad zakładem budżetowym Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.

7 PLANY URZĄDZENIOWO-ROLNE GMIN Plany urządzeniowo-rolne gmin są rozwinięciem celów i zadao określonych w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i wspólnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego określają kierunki rozwoju gminy i wsi. Zawierają inwentaryzację stanu istniejącej przestrzeni wiejskiej, dzięki której możliwe jest podjęcie niezbędnych prac urządzeniowo-rolnych na opracowywanym obszarze. Plany pozwalają na wskazanie działao zmierzających do poprawy warunków życia na danym terenie, ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego oraz określają koszty i źródła pozyskania pomocy finansowej na realizację założonych przedsięwzięd. Stają się prawem miejscowym z chwilą przyjęcia ich przez Radę Gminy w formie Uchwały Rady Gminy, a także niezbędnym dokumentem wyjściowym do opracowania załączników do wniosków o dofinansowanie działao prowadzonych w ramach programów unijnych.

8 Plany urządzeniowo-rolne gmin, opracowane na terenie Dolnego Śląska przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych na zlecenie Geodety Województwa - Wydziału Geodezji i Kartografii. 8

9 Z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych finansowane jest 80% kosztów planu, a pozostałe 20% ze środków budżetu gminy. Dla gmin, dla których są opracowane plany urządzenioworolne, opracowywana i wyznaczana jest również granica rolno-leśna wskazująca tereny pod zalesienie.

10 liczba sporządzonych planów Plany urządzeniowo-rolne sporządzone w województwie dolnośląskim liczba planów rok Na 133 gmin wiejskich i miejsko -wiejskich, położonych na Dolnym Śląsku, aż 102 posiada plany urządzeniowo-rolne lub są one w trakcie realizacji.

11 Ostatecznym etapem planowania urządzeniowo-rolnego są : - plany kompleksowej przebudowy wsi, które określają w szczególności: - poprawę warunków wodnych i gospodarkę wodną wsi, - gospodarkę gruntami i ukształtowanie struktury agrarnej, - poprawę przestrzennej organizacji gospodarstw, - kierunki produkcji rolnej, kształtowanie krajobrazu - projekty ogólne scalenia wsi, które zostaną opracowane na podstawie planów urządzeniowo-rolnych oraz Programu Scalenia Gruntów Rolnych Wsi Województwa Dolnośląskiego

12 Gmina Żukowice - Brzeg Głogowski - Czerna - Dobrzejowice - Kromolin Gmina Chocianów - Szklary Dolne Gmina Góra - Chróścina - Witoszyce Gmina Polkowice - Sucha Górna - Kaźmierzów Gmina Wołów - Krzydlina Mała - Krzydlina Wielka Gmina Bolesławiec - Nowa Wieś Bolesławiecka Gmina Miłkowice - Siedliska Gmina Zgorzelec - Trójca Gmina Złotoryja - Nowa Wieś Złotoryjska Gmina Krotoszyce - Krajów Plany Plany kompleksowej kompleksowej przebudowy przebudowy wsi wsi w w województwie województwie dolnośląskim dolnośląskim plany plany zrealizowane zrealizowane plany plany w w realizacji realizacji Gmina Międzylesie - Różanka

13 WDRAŻANIE Działania 2.2. Scalanie gruntów W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM STAN NA wrzesień 2009

14

15 PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH SPO-ROL : Scalenie gruntów wsi Krajów Liczba punktów: Powierzchnia scalenia: ,2150 ha Kwota pomocy: Wartośd projektu: ,00 zł (100%) Współfinansowanie krajowe: EFOGR: ,20 zł (80%) ,80 zł (20%)

16

17 ZMIANY W KRAJOBRAZIE WSI KRAJÓW PRZED PO

18 ZMIANY W KRAJOBRAZIE WSI KRAJÓW PRZED PO

19 ZMIANY W KRAJOBRAZIE WSI KRAJÓW PRZED PO

20

21 OSIE PROW oś 1 (gospodarcza): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego; m.in. Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I Scalanie gruntów; Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; oś 2 (środowiskowa): poprawa stanu środowiska i tereny wiejskie; oś 3 (społeczna): podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich i dywersyfikacja ekonomiczna obszarów wiejskich; Leader.

22 OŚ 1 Kod działania: 125 DZIAŁANIE: POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA SCHEMAT I Scalanie gruntów Poziom wsparcia: 100 % Finansowanie: 25 % - budżet PL 75 % - budżet UE Koszt całkowity: EUR

23 WOJEWÓDZTWO UDZIAŁ PROCENTOWY PRZYZNANE ŚRODKI (w euro) dolnośląskie 8, ,00 kujawsko-pomorskie 1, ,00 lubelskie 22, ,00 lubuskie 2, ,00 PODZIAŁ ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA łódzkie 4, ,00 małopolskie 5, ,00 mazowieckie 5, ,00 opolskie 1, ,00 podkarpackie 10, ,00 podlaskie 7, ,00 pomorskie 1, ,00 śląskie 16, ,00 świętokrzyskie 9, ,00 warmińsko-mazurskie 1, ,00 wielkopolskie 1, ,00 zachodniopomorskie 1, ,00 Razem: 100, ,00

24 OBIEKTY PRZYGOTOWYWANE DO APLIKOWANIA O ŚRODKI UNIJNE NA SCALENIE GRUNTÓW W RAMACH PROW

25 OBIEKTY APLIKUJĄCE O DOFINANSOWANIE SCALENIA GRUNTÓW W RAMACH PROW *LIMIT DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na podstawie Rozporządzenia z dnia 18 marca 2009r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2009, nr 43, poz. 388 z późn. zm.)

26

27 Inspiracją powstania Wojewódzkiego Programu Scalania Gruntów było zidentyfikowanie, przez Geodetę Województwa Wydział Geodezji i Kartografii, ogromu potrzeb w zakresie kształtowania przestrzeni wiejskiej, wynikającego z realizacji ustawowych zadao Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Podczas prowadzenia analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych (art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 100 poz. 108)), wynikła potrzeba zebrania i wskazania obszarów wymagających uporządkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, poprzez wykonanie zabiegów urządzenioworolnych scalenia gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego. 27

28 Rys. Finansowanie scalania gruntów Rys. Finansowanie prac poscaleniowych 28

29 Scalenie gruntów Scalenie gruntów jest jednym z podstawowych zabiegów urządzeniowo - rolnych, wpływającym na kompleksową poprawę organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ma na celu: przekształcenie układu powierzchniowego gruntów rozdrobnionych i rozmieszczonych w szachownicy oraz nadmiernie wydłużonych, w możliwie duże i regularne działki. Prowadzenie prac scaleniowych reguluje : ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów (Dz. U r. Nr 116, poz z późn. zm.) oraz Instrukcja Nr 1 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu gruntów z dnia 24 marca 1983 r. GZ-g-630-1/83. 29

30 Scalenie gruntów Zgodnie z art. 1 ustawy o scaleniu i wymianie gruntów, celem scalenia jest: 1. Tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych 2. Racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów 3. Dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeo wodnych, dróg oraz terenu 30

31 Scalenie gruntów Nowoczesne scalanie gruntów traktowane jest dziś jako działanie ściśle powiązane z wykonaniem zagospodarowania poscaleniowego, w skład którego wchodzi: poprawa istniejącej infrastruktury terenowej, poprzez możliwośd budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz melioracji szczegółowych, zabiegi przeciwerozyjne (pasy buforowe, zadrzewienia przydrożne i śródpolne), zalesienia gruntów nieprzydatnych rolniczo, aktualizacja ewidencji oraz klasyfikacji gruntów. 31

32 Sformułowanie celów głównych w Wojewódzkim Programie Scalania Gruntów stanowi podstawę dla opracowania dokumentów szczegółowych. Ze względu na odmienne przyczyny oraz sposoby finansowania scaleo gruntów, realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, niezbędne jest opracowanie: 1.Programu Scalania Gruntów Rolnych Wsi Województwa Dolnośląskiego 2.Programów Scaleo Infrastrukturalnych planujących oraz określających zakres prac scaleniowych na Dolnym Śląsku. Programy powinny wskazywad obręby kwalifikujące się do przeprowadzenia scalenia ze względu na rozdrobnienie gruntów bądź lokalizacje korytarzy infrastrukturalnych, zakłócających dotychczasowy układ przestrzenny wsi. 32

33 Rys. Rozwinięcie Wojewódzkiego Programu Scalania Gruntów WOJEWÓDZKI PROGRAM SCALANIA GRUNTÓW opracowanie: Wydział Geodezji i Kartografii Program Scalania Gruntów Rolnych Wsi Województwa Dolnośląskiego opracowanie: Wydział Geodezji i Kartografii Programy Scaleo Infrastrukturalnych opracowanie: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Program prac scaleniowo-wymiennych w województwie związany z budową odpowiednio: odcinka autostrady odcinka drogi ekspresowej odcinka drogi krajowej drogi wojewódzkiej drogi powiatowej umożliwiającego wszczynanie i prowadzenie przez właściwych miejscowo starostów postępowania scaleniowego i/lub wymiennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów 33

34 Program Scalania Gruntów Rolnych Wsi Województwa Dolnośląskiego Powstał z konieczności wskazania na terenie województwa dolnośląskiego obszarów wiejskich szczególnie wymagających uporządkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, poprzez wykonanie jednego z zabiegów urządzeniowo-rolnych - scalenia gruntów. 34

35 Cele Programu Program Scalania Gruntów Rolnych powinien w swych zapisach spełniad cele wynikające z ustawy o scalaniu gruntów, jak również byd narzędziem doradczym i planistycznym. Główne cele Programu to: 1. Wyznaczenie obszarów Dolnego Śląska o największym stopniu zapotrzebowania na prace scaleniowe i wskazanie źródeł ich finansowania, a następnie podjęcie niezbędnych prac na polu kontaktów interpersonalnych: ustalenie stopnia akceptacji mieszkaoców wsi wytypowanych do scaleo, nawiązanie współpracy między jednostkami samorządowymi zaangażowanymi w scalanie gruntów, przeprowadzenie cyklu szkoleo dla potencjalnych Beneficjentów podjęcie wspólnych działao w zakresie prac przygotowawczych zmierzających do przeprowadzenia scalenia 2. Stworzenie podstaw do wnioskowania o fundusze na scalanie gruntów, dostępne w ramach kolejnych okresów programowania, bądź ze środków budżetu paostwa 35

36 Cele Programu 3. Przygotowanie województwa do przystąpienia do programów unijnych, które w swych działaniach przewidują możliwośd dofinansowania scalenia gruntów ze środków funduszy europejskich, w tym określenie wysokości zapotrzebowania na środki finansowe już na kilka lat przed wprowadzeniem nowego okresu programowania 4. Pobudzenie aktywności społecznej rolników oraz uświadomienie mieszkaocom wsi, iż odpowiednie zabiegi urządzeniowo-rolne mogą znacząco wpłynąd na poprawę warunków życia na wsi oraz gospodarowania w rolnictwie 5. Stworzenie dokumentu pomocniczego przy aktualizacji wojewódzkich dokumentów strategicznych oraz tworzeniu dokumentów stanowiących akty prawa miejscowego, a także podejmowaniu decyzji planistycznych 36

37 Rys. Finansowanie scaleo gruntów realizowanych w ramach Programu Scalania Gruntów Rolnych Wsi Województwa Dolnośląskiego 37

38 Baza Obiektów Scaleniowych Dane, wykorzystywane podczas tworzenia Wojewódzkiego Programu Scalania Gruntów, pozyskano z Planów urządzeniowo-rolnych gmin sporządzanych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, na zlecenie Wydziału Geodezji i Kartografii. Z analizy zapisów Planów, wybrano informację, które posłużyły do opracowania Bazy Obiektów Scaleniowych, pozwalającej na uszeregowanie obrębów Dolnego Śląska według zapotrzebowania na prace scaleniowe. 38

39 Baza Obiektów Scaleniowych Do analizy poprzedzającej stworzenie Bazy Obiektów Scaleniowych, wybrano 76 Planów urządzeniowo-rolnych gmin, sporządzonych według następujących kryteriów: Plany wykonane przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych według jednolitych wytycznych, wszystkie plany danego rocznika zostały zakooczone. Na podstawie informacji zawartych w Planach urządzeniowo-rolnych gmin, a przede wszystkim w oparciu o zestawienia tabelaryczne przedstawiające zapotrzebowanie na zabiegi urządzeniowo-rolne, do Bazy wybrano 418 obrębów, które w Planach zostały wskazane jako obszary wymagające przeprowadzenia prac scaleniowych. Wybrane obiekty znajdują się na terenie 76 gmin w 24 powiatach. 39

40 Stopieo zapotrzebowania na prace scaleniowe w województwie dolnośląskim, na podstawie Bazy Obiektów Scaleniowych 40

41 Baza Obiektów Scaleniowych Przy wyborze z Bazy obiektów o wysokim zapotrzebowaniu na prace scaleniowe, niezbędne było pozyskanie kompleksowych danych o poszczególnych obrębach wytypowanych do prac scaleniowych. Podstawowym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę stopnia rozdrobnienia gruntów, a tym samym wskazującym na koniecznośd przeprowadzenia prac scaleniowych, była liczba działek przypadająca na gospodarstwo. W połączeniu z danymi dotyczącymi średniej powierzchni działki w gospodarstwie oszacowano stopieo rozdrobnienia w danym obrębie. 41

42 Baza Obiektów Scaleniowych W związku z powyższym, z Planów urządzeniowo-rolnych gmin, w pierwszej kolejności pozyskano informacje dotyczące: liczby gospodarstw i średniej powierzchni gospodarstwa w grupach obszarowych gospodarstw rolnych średniej liczby działek w gospodarstwie oraz średniej powierzchni działki w gospodarstwie w grupach obszarowych gospodarstw rolnych powierzchni obrębu, powierzchni scalenia, a także liczby gospodarstw w wytypowanym obrębie 42

43 Analiza Bazy Obiektów Scaleniowych Analizie poddano 418 obiektów Bazy wytypowanych w Planach urządzeniowo-rolnych gmin do przeprowadzenia scaleo gruntów, poprzez obliczenie: minimalnej, średniej i maksymalnej wartości średniej liczby działek w gospodarstwie średniej powierzchni działki w gospodarstwie w poszczególnych grupach obszarowych do 15 ha. GRUPA OBSZAROWA GOSPODARSTWA ROLNEGO NAZWA śr. liczba działek ha ha średnia śr. pow. działki śr. liczba działek śr. pow. działki śr. liczba działek śr. pow. działki śr. liczba działek śr. pow. działki MAX 6,10 2,03 11,80 4,07 19,30 13,59 12,4 6,56 MIN 1,00 0,33 1,87 0,62 1,00 0,63 1,29 0,53 ŚREDNIA 2,83 0,90 5,67 1,40 8,26 1,66 5,58 1,32 43

44 Analiza Bazy Obiektów Scaleniowych W celu uszeregowania wsi, według stopnia zapotrzebowania na prace scaleniowe, poszczególnym informacjom nadano skalę punktową w oparciu o kryteria typowania gruntów do prac scaleniowych w Polsce (dr hab. F. Woch, 2001). Tab. Kryteria typowania gruntów do prac scaleniowych w Polsce, dr hab. F. Woch Kryteria typowania Liczba działek w gospodarstwie Średnia powierzchnia działki /ha/ Stopieo pilności scaleo Scalenia konieczne Scalenia wskazane Scalenia niekonieczne powyżej 8 8,0-6,0 mniej niż 6 do 0,30 0,30-0,60 powyżej 0,60 Oddalenie gruntów od zagrody odległośd rzeczywista (km) powyżej 3,0 3,0-1,0 mniej niż 1,0 Źródło: Pamiętnik Puławski zeszyt 127 z 2001 r. Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski rozprawa habilitacyjna 44

45 Na potrzeby analizy wykorzystano dwa pierwsze kryteria: 1. Średnia liczba działek w gospodarstwie Średnia maksymalna liczba działek z Bazy wyniosła 12,4, a minimalna 1,29. Wartośd taka sugeruje, iż do analizy zostały wybrane obiekty z gospodarstwami o znacznym rozdrobnieniu. W związku z powyższym ustalono skalę punktową dla średniej liczby działek zgodną z poniższą tabelą. L.p. Średnia liczba działek Liczba punktów Tab. Skala punktowa zastosowana w Bazie Obiektów Scaleniowych dla średniej liczby działek w gospodarstwie <4 0 45

46 Na potrzeby analizy wykorzystano dwa pierwsze kryteria: 2. Średnia powierzchnia działki w gospodarstwie w hektarach Średnia maksymalna powierzchnia działki w Bazie osiągnęła 6,56 ha, natomiast minimalna 0,53 ha. Wielkośd parametru wskazująca na koniecznośd wykonania scalenia została więc podwyższona względem założeo Pana doc. dr hab. Franciszka Wocha. W związku z powyższym ustalono skalę punktową dla średniej powierzchni działki w gospodarstwie zgodną z poniższą tabelą. L.p. Średnia powierzchnia działki w ha Liczba punktów 1 0, , , , ,75 5 Tab. Skala punktowa zastosowana w Bazie Obiektów Scaleniowych dla średniej powierzchni działki w gospodarstwie 6 0, , , , >0,

47 Szczegółowa analiza wybranych wsi W dalszej analizie zsumowano liczbę punktów z poszczególnych grup obszarowych dla gospodarstw o powierzchni do 15 ha, a następnie dokonano wstępnej eliminacji obiektów. W pierwszej kolejności wybrano obiekty, dla których liczba punktów w jednej z kategorii (według średniej liczby działek lub według średniej powierzchni działki) była równa lub większa 9. Powyższe założenia spełniło: 119 obiektów w przypadku średniej liczby działek w gospodarstwie, 50 obiektów w przypadku średniej powierzchni działki w gospodarstwie. W związku z dużą liczbą obiektów spełniających powyższe wymagania, dokonano zaostrzenia kryteriów wyboru obrębów i do analizy zostały wybrane wsie o liczbie punktów równej, większej 9 w obu kategoriach. Powyższe wymagania spełniło 28 obiektów i stanowią one czołówkę Bazy Obiektów Scaleniowych o szczególnym zapotrzebowaniu na przeprowadzenie prac scaleniowych w województwie dolnośląskim. 47

48 Piskorzyna Bielawy Małe Kraśnik Dolny Siciny Naratów Czeladź Wielka Warta Bolesławiecka Gródek Brzeg Głogowski Gromadka Witoszyce Jakubowo Lubioskie Witoszów Dolny Trojca Chełmek Wołowski Bożeo Wysoki Kościół Zbylutów Głębowice Chmielno Wroniniec Zebrzydowa Pasiecznik Ścinawka Średnia Jaczów Klecin Wierzchowice Stary Jaworów LICZBA PUNKTÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACE SCALENIOWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM (wsie 9 punktów w obydwu kategoriach) punkty nadane według ŚR. LICZBY DZIAŁEK punkty nadane według ŚR. POWIERZCHNI DZIAŁEK suma OBRĘB 48

49 Szczegółowa analiza wybranych wsi Wśród obiektów, które nie spełniały obu kryteriów, znalazły się takie, które posiadały wysoką punktację tylko w jednej z kategorii. Ponieważ wysoka liczba punktów świadczyła o szczególnie niekorzystnej sytuacji strukturalnej gospodarstw w danych obrębach, pojawiła się koniecznośd włączenia ich do Bazy Obiektów Scaleniowych. W związku z powyższym, stworzono listę obiektów rezerwowych, które otrzymały odpowiednio: w przypadku średniej powierzchni działki - 10 lub więcej punktów, w przypadku średniej liczbie działek - 12 lub więcej punktów. 49

50 Strumyk Gliniany Wronów Krotoszyce Ligota Dzierzkowa Międzyrzecze Czerwona Woda Niwnik Biegoszów Krzewina Płóczki Dolne Radosław Rajczyn Zaborów Zbaków Dolny Pęcz Kościelnik LICZBA PUNKTÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA PRACE SCALENIOWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM (wsie 10 punktów w kategorii ŚR. POWIERZCHNIA DZIAŁKI wsie 12 punktów w kategorii ŚR. LICZBA DZIAŁEK uporządkowany, sumaryczny - analiza OBIEKTÓW REZERWOWYCH) 25 punkty nadane wg ŚR. POWIERZCHNI DZIAŁKI punkty nadane wg ŚR. LICZBY DZIAŁEK OBRĘB 50

51 Na podstawie analizy obiektów rezerwowych wybrano: 5 obrębów, których suma uzyskanych punktów była największa, wskazano przyczynę rozbieżności punktacji i włączono te obiekty do ścisłej czołówki obręby, które uzyskały powyżej 15 punktów w którejś z kategorii, pomimo iż nie zajęły czołowego miejsca pod względem sumy punktów obręby o szczególnym zapotrzebowaniu na prace scaleniowe, wybrane z Planów urządzeniowo-rolnych gmin na podstawie zapisów dotyczących zestawieo rodzaju i zakresu niezbędnych zabiegów urządzeniowo-rolnych (przebudowa dróg transportu rolnego, odbudowa i konserwacja cieków melioracji szczegółowych, planowane zalesianie gruntów) 51

52 Obiekty rezerwowe Bazy Obiektów Scaleniowych obręb gmina punkty nadane według ŚR. LICZBY DZIAŁEK punkty nadane według ŚR. POW IERZCHNI DZIAŁKI Grunty ANR powierzchnia gruntów ANR (ha) powierzchnia gruntów wydzierżawianych przez rolników od ANR (ha) długość dróg do przebudowy (km) Prace urządzeniowo-rolne zapotrzebowanie na zalesienie gruntów (ha) zapotrzebowanie na prace związane z melioracjami szczegółowymi Strumyk Góra ,20 22,26 4,98 21,61 2,06 Gliniany Wołów ,81 118,80 7,70 68,71 5,22 W ronów Niechlów ,00 85,00 7,50 167,87 9,16 Krotoszyce Krotoszyce ,50 146,00 18,10 0,00 10,4 Ligota Góra ,18 30,18 11,51 105,22 15,08 Dzierzkowa Przeworno ,59 9,64 5,50 10,72 0,96 Międzyrzecze Strzegom ,00 0,00 6,95 0,00 1,43 Czerwona W oda Węgliniec ,40 brak danych 8,25 66,13 12,62 Niwnik Oława ,66 0,72 12,80 0,00 8,41 Biegoszów Świerzawa ,26 10,00 5,65 31,13 0,9 Krzewina Bogatynia ,26 brak danych 2,60 0,00 3,95 Płóczki Dolne Lwówek Śląski ,29 0,00 7,11 8,78 4,37 Radosław Góra ,43 64,33 17,81 0,00 12,28 Rajczyn Wińsko ,88 brak danych 2,25 48,85 9,35 Zaborów Ścinawa ,84 562,75 8,31 20,80 13,46 Zbaków Dolny Wąsosz ,67 4,56 2,89 0 5,78 Pęcz Strzelin ,00 32,12 1,00 0,00 2,1 Kościelnik Lubań ,17 9,07 6,75 4,50 9,29 wsie zakwalifikowane do czołówki bazy 52

53 W efekcie powyższych rozważao do obiektów o szczególnym zapotrzebowaniu na prace scaleniowe, zostało włączonych 7 obrębów: Strumyk, Gliniany, Wronów, Krotoszyce, Ligota, Dzierzkowa, Radosław Powyższe miejscowości, wraz z 28 obrębami wybranymi we wstępnej selekcji, stanowią 35 obiektową listę obrębów o szczególnym zapotrzebowaniu na prace scaleniowe na terenie których scalenie powinno rozpocząd się w pierwszej kolejności. 53

54 Gminy o największym zapotrzebowaniu na prace scaleniowe, na podstawie Programu Scalania Gruntów Rolnych Wsi Województwa Dolnośląskiego 54

55 l.p. nazwa obrębu nazwa gminy pow. obrębu pow. scalenia liczba gospodarstw Wsie Bazy Obiektów Scaleniowych wybrane do przeprowadzenia scalenia gruntów w pierwszej kolejności 1 Piskorzyna Wińsko 900,28 644, Bielawy Małe Wińsko 415,55 360, Kraśnik Dolny Bolesławiec 1048,43 749, Siciny Niechlów 2289, , Naratów Niechlów 692,25 593, Czeladź Wielka Wąsosz 1001,59 723, Warta Bolesławiecka Warta Bolesławiecka 1122, , Gródek Wołów 270,24 233, Brzeg Głogowski Żukowice 840,07 429, Gromadka Gromadka 1427,07 664, Witoszyce Góra 1377, , Jakubowo Lubińskie Przemków 875,95 523, Witoszów Dolny Świdnica 1695, , Trójca Zgorzelec 1038,71 854, Chełmek Wołowski Ścinawa 336,35 284, Bożeń Wołów 582,14 519, Wysoki Kościół Wisznia Mała 125,65 120, Zbylutów Lwówek Śląski 1276,91 900, Głębowice Wińsko 1066,28 474, Chmielno Lwówek Śląski 864,29 670, Wroniniec Niechlów 655,15 549, Zebrzydowa Nowogrodziec 979,93 498, Pasiecznik Lubomierz 1528, , Ścinawka Średnia Radków 1496,56 795, Jaczów Jerzmanowa 911,05 592, Klecin Marcinowice 221,85 199, Wierzchowice Gaworzy ce 441,90 383, Stary Jaworów Jaworzy na Śląska 388,42 342, Strumyk Góra 228,69 203, Gliniany Wołów 678,92 516, Wronów Niechlów 1154,67 564, Krotoszyce Krotoszy ce 818, Ligota Góra 788,45 593,40 33 wsie aplikujące o dofinansowanie scalenia 34 Dzierzkowa Przeworno 384,90 331,66 17 gruntów w ramach PROW Radosław Góra 1127,55 754,

56 Stworzenie listy obrębów kwalifikujących się w pierwszej kolejności do realizacji scalenia gruntów, nie wyklucza możliwości przeprowadzenia prac scaleniowych na pozostałych obrębach. Wszystkie zainteresowane scaleniem wsie, powinny uzyskad akces mieszkaoców (poparcie ponad 50%), a następnie zgłosid swoją gotowośd pozyskania środków unijnych na dofinansowanie scalenia. 56

57 Realizacja Programu Scalania Gruntów Rolnych Wsi Województwa Dolnośląskiego Przed pracownikami samorządowymi szczebla województwa, powiatu i gminy, stoi nowe wyzwanie, jakim jest wdrażanie Programu. Jest ono związane z ogromem pracy zarówno ze strony Urzędu Marszałkowskiego, jak i pracowników powiatów i gmin, na terenie których zostały wytypowane obiekty. Zapisy Programu Scalenia Gruntów Rolnych Wsi Województwa Dolnośląskiego wraz z Bazą Obiektów Scaleniowych, powinny byd uwzględniane przy: planowaniu przestrzennym zagospodarowania wsi, pracach związanych z kompleksową przebudową wsi. 57

58 Realizacja Wojewódzkiego Programu Scalenia Gruntów Etapy realizacji: 1. Zapoznanie samorządów terytorialnych województwa dolnośląskiego z tematyką scalenia gruntów i wynikami niniejszego opracowania. W tym celu Geodeta Województwa - Wydział Geodezji Kartografii planuje przeprowadzenie szeregu spotkao z przedstawicielami samorządów wszystkich szczebli oraz zorganizowanie konferencji poświęconej omówieniu wyników analizy Bazy Obiektów Scaleniowych. 2. Organizowanie, w porozumieniu i z udziałem przedstawicieli gminy i powiatu, spotkao z mieszkaocami wytypowanych wsi, podczas których rolnicy zostaną zapoznani z wynikami Programu, będzie to również okazja do określenia stopnia poparcia dla przeprowadzenia komasacji gruntów danej wsi. Na tej podstawie można będzie wskazad dokładną liczbę wsi gotowych do podjęcia starao o pozyskanie funduszy na scalenie gruntów. 3. Określenie dokładnej liczby wsi oraz ich powierzchni, określenie zapotrzebowania na środki dofinansowujące scalenie gruntów na terenie Dolnego Śląska. 4. Rozpoczęcie na wytypowanych obiektach prac przygotowawczych do realizacji scalenia gruntów. 58

59 Jako kontynuację Programu Scalania Gruntów Rolnych Wsi Dolnego Śląska Geodeta Województwa - Wydział Geodezji Kartografii, planuje opracowanie kolejnej części, poświęconej wdrażaniu Programu na terenie Dolnego Śląska. Baza Obiektów Scaleniowych będzie sukcesywnie aktualizowana o nowe obręby, w miarę opracowywania przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów kolejnych Planów urządzeniowo-rolnych gmin. 59

60 Realizacja nowych inwestycji komunikacyjnych, w tym autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz innych inwestycji liniowych, wymusza pozyskanie pod ich budowę m.in. gruntów położonych na obszarach wiejskich, przeznaczonych dotychczas do produkcji rolniczej. Programy Scaleo Infrastrukturalnych zakładają prowadzenie, wyprzedzająco lub równolegle z inwestycją, działao polegających na przekształceniach funkcjonalnych i własnościowych, umożliwiających pozyskanie przynajmniej części gruntów pod inwestycję, poprzez scalenia gruntów. Ponadto scalenia infrastrukturalne, prowadzone po zakooczeniu realizacji inwestycji, pozwalają zmniejszyd dezorganizację przestrzeni wiejskiej, poprzez jej dopasowanie do nowych warunków produkcji rolniczej. 60

61 Programy Scaleo Infrastrukturalnych Powinny zostad sporządzone w oparciu o analizy przebiegu inwestycji drogowych określonych w wojewódzkich dokumentach strategicznych, wskazujących w swych zapisach kierunki rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego regionu. Ponadto Programy powinny byd zgodne z ustawowymi przepisami prawnymi z zakresu geodezji i scalania gruntów, budowy i eksploatacji autostrad oraz dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. 61

62 Główne cele Programów Scaleo Infrastrukturalnych: 1. Wskazanie wsi na terenie których zlokalizowane zostaną liniowe inwestycje komunikacyjne, a tym samym określenie obszaru dla którego celowe jest przeprowadzenie scalenia infrastrukturalnego. Działanie to umożliwi pozyskanie na cele budowy znacznej części nieruchomości, w ramach wydzielania ekwiwalentów, uwzględniających deklaracje uczestników scalenia. 2. Rozdzielenie negatywnych skutków inwestycji, w tym zmniejszenia powierzchni gospodarstwa, poprzez ich rozłożenie w sposób równomierny na wszystkich uczestników scalenia, za ich zgodą, tak aby stały się one mniej uciążliwe dla właścicieli gruntów rolnych na których bezpośrednio zlokalizowana będzie inwestycja drogowa. 62

63 3. Zlikwidowanie lub zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania inwestycji na rolniczą przestrzeo produkcyjną, poprzez wykonanie właściwego zagospodarowania poscaleniowego, w tym wytyczenie funkcjonalnego układu dróg transportu rolnego. 4. Osiągnięcie celów klasycznego scalenia gruntów, to znaczy poprawa warunków gospodarowania funkcjonujących gospodarstw rolnych oraz przestrzenne uporządkowanie gruntów rolnych. 63

64 Programy Scaleo Infrastrukturalnych sporządzone zostaną przez samorządowy zakład budżetowy - Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, jako zadanie statutowe. 64

65 Dziękujemy za uwagę Beata Błaż - Kierownik Działu Robert Pajkert - Geodeta Województwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii ul. Dobrzyoska 21/ Wrocław tel. (0-71) , (0-71) fax (0-71)

66 66

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu WROCŁAW, 19.05.2015 REALIZACJA SCALEŃ GRUNTÓW WSI W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Lp. Nazwa obiektu Starostwo Powierzchnia Kwota wg decyzji przyznającej pomoc obszaru scalenia

Bardziej szczegółowo

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Opracowali: Mikołaj Smyk Ewa Małek Joanna Piotrowska Wrocław, 28.05.2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH

PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU Dział Prac Urządzeniowo - Rolnych PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PRAC SCALENIOWYCH TRZEPOWO marzec 2016 Przygotował: Kierownik Działu mgr inż. Marcin

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA. Agnieszka Kozicka COMARCH

REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA. Agnieszka Kozicka COMARCH REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA Agnieszka Kozicka COMARCH INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych,

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Łubka. Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Łubka. Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Łubka Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Łubka realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie. Zapraszamy na prezentację: SCALANIE GRUNTÓW

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Lublinie. Zapraszamy na prezentację: SCALANIE GRUNTÓW Zapraszamy na prezentację: SCALANIE GRUNTÓW elementem poprawiania infrastruktury obszarów wiejskich w ramach PROW, lata:2007-2013 mgr inż. Bartosz Czech Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SCALENIA GRUNTÓW KRZECZÓW GM. LUBIEŃ PRZEBUDOWY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH. jako narzędzie

SCALENIA GRUNTÓW KRZECZÓW GM. LUBIEŃ PRZEBUDOWY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH. jako narzędzie SCLNI GRUNTÓW KRZCZÓW GM. LUBIŃ jako narzędzie PRZBUDWY STRUKTURY PRZSTRZNNJ BSZRÓW WIJSKICH Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

ASPEKT TECHNICZNO-PRAWNY SCALENIA WOKÓŁ AUTOSTRADOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELCZA

ASPEKT TECHNICZNO-PRAWNY SCALENIA WOKÓŁ AUTOSTRADOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELCZA ASPEKT TECHNICZNO-PRAWNY SCALENIA WOKÓŁ AUTOSTRADOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELCZA W dniu 18 marca 2013 r., odbyło się zebranie Uczestników infrastrukturalnego scalenia gruntów wsi Bielcza. Zebranie zostało

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO LISTA IDENTYFIKATORÓW GMIN WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Powiat m. Wrocław M. Wrocław 026401 1 Delegatury: Wrocław-Fabryczna 026402 9 Wrocław-Krzyki 026403 9 Wrocław-Psie Pole 026404 9 Wrocław-Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl tel. (+48 22) 623-19-70 623-19-81 fax. (+48 22) 623-19-09

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

GN.RE.6017-Krz-4/2009 Bochnia, 18 marca 2009 r.

GN.RE.6017-Krz-4/2009 Bochnia, 18 marca 2009 r. GN.RE.6017-Krz-4/2009 Bochnia, 18 marca 2009 r. P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 7 ust.1 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Dr inż. Marta Czekaj Prof. dr hab. Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Wpływ Programu na lata 2007-2013 na zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich Realizacja Programu na lata 2007-2013, zmiany zachodzące w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz przyszłość

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

scalanie gruntów PROW 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie scalanie gruntów (w ramach działania "poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa schemat

Bardziej szczegółowo

Programowanie i koordynacja. prac urządzeniowo-rolnych na terenie województwa śląskiego. Seminarium. Andrzej Figas Katarzyna Puzia Jarosław Duch

Programowanie i koordynacja. prac urządzeniowo-rolnych na terenie województwa śląskiego. Seminarium. Andrzej Figas Katarzyna Puzia Jarosław Duch szansą rozwoju obszarów wiejskich województwa na terenie województwa śląskiego Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R.

LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. Samorządowa jednostka organizacyjna LICZBA MIEJSC W PRZEDSZKOLACH NA 1000 DZIECI W WIEKU 3-6 LAT W GMINACH DOLNEGO ŚLĄSKA W 2013 R. OPRACOWANIE Instytut Rozwoju Terytorialnego ul. Świdnicka 12/16 50-068

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 2180 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GRUNTÓW WSI KRZECZOWICE PO ZAKOŃCZENIU PRAC SCALENIOWYCH.

ANALIZA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GRUNTÓW WSI KRZECZOWICE PO ZAKOŃCZENIU PRAC SCALENIOWYCH. IX Międzynarodowa Konferencja Studencka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 28-29.04.2012 SKN GEO-Team Wyższa Szkoła Inżynieryjno- Ekonomiczna w Rzeszowie Autorzy: Renata Cich, Dorota Szabała Opiekun

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce.

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Rzeszów, 16 grudnia 2014 r. Harmonogram i propozycje

Bardziej szczegółowo

Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej w aspekcie porządkowania struktury agrarnej

Biuro Geodezji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej w aspekcie porządkowania struktury agrarnej Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej w aspekcie porządkowania struktury agrarnej Struktura Agrarna? = stan przestrzeni rolniczej? Może być opisywana w zależności rozpatrywanego kontekstu

Bardziej szczegółowo

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR

1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 1. Idea osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 w Polsce 2. I konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 3. II konkurs na wybór LGR do realizacji LSROR 4. Wdrożenie osi 4 - statystyki GŁÓWNYMI CELAMI OSI 4

Bardziej szczegółowo

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Luty 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Luty 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Działanie 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego w ramach PROW na lata 2007-2013 Cel działania Działanie ma na celu

Bardziej szczegółowo

Małopolska jako lider poszukiwania nowego modelu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski

Małopolska jako lider poszukiwania nowego modelu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski VIII Międzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego dotycząca Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyzwania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 w świetle istniejących doświadczeń krajowych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Cel i program szkolenia Uczestnicy: Osoby zainteresowane włączeniem sięw rozwój lokalny na obszarach wiejskich Cel: Zapoznanie uczestników z Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów. Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie

Wpływ wsparcia unijnego na regionalne zróŝnicowanie dochodów w w rolnictwie Instytucje w procesie przemian strukturalnych i społeczno eczno-ekonomicznych ekonomicznych na polskiej wsi i w rolnictwie w świetle wsparcia unijnego Kraków,10 czerwca 2012 r. Wpływ wsparcia unijnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

Obecna i perspektywiczna rola geodezji i kartografii w zaspokajaniu potrzeb innych sektorów administracji i gospodarki

Obecna i perspektywiczna rola geodezji i kartografii w zaspokajaniu potrzeb innych sektorów administracji i gospodarki Obecna i perspektywiczna rola geodezji i kartografii w zaspokajaniu potrzeb innych sektorów administracji i gospodarki Problematyka geodezyjna w sektorze rolnym Jerzy Kozłowski Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Działanie 2.2 - Scalanie gruntów

Działanie 2.2 - Scalanie gruntów Działanie 2.2 - Scalanie gruntów Scalanie gruntów prowadzone jest na obszarach charakteryzujących się znacznym rozdrobnieniem gruntów. W związku z tym, wsparcie w zakresie postępowania scaleniowego ma

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków Łączna powierzchnia gruntów objętych i budynków wynosi 312 680 km2, ewidencją gruntów w tym w granicach miast 21 609 km2, a na obszarach wiejskich 291 071 km2. Dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15;

d) środki europejskie na finansowanie programów z zał. nr 4 i 15; Opinia nr 9 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 w zakresie rolnictwa dla Komisji Finansów Publicznych uchwalona na posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. Komisja

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI W 2007 r. KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI

INFORMACJA O REALIZACJI W 2007 r. KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI MINISTER ŚRODOWISKA INFORMACJA O REALIZACJI W 2007 r. KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI WARSZAWA, sierpień 2008 r. Podstawa prawna - art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE. Rzeszów, 20.11.2015

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM NAUKOWE. Rzeszów, 20.11.2015 Prof. dr hab. inż. Zenon Pijanowski ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE W ASPEKCIE POLITYKI ROLNEJ WYZWANIA WOBEC : ADMINISTRACJI CENTRALNEJ, SAMORZĄDÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I NAUKI MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Nowa rzeczywistość stare problemy czyli kto za to wszystko zapłaci. Grzegorz Ogórek Urząd Miasta Ruda Śląska

Nowa rzeczywistość stare problemy czyli kto za to wszystko zapłaci. Grzegorz Ogórek Urząd Miasta Ruda Śląska Nowa rzeczywistość stare problemy czyli kto za to wszystko zapłaci Grzegorz Ogórek Urząd Miasta Ruda Śląska Wisła - wrzesień 2011 Nową rzeczywistość ukształtowały: 1. zmiana ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż.zenon Pijanowski

Prof. dr hab. inż.zenon Pijanowski Prof. dr hab. inż.zenon Pijanowski Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska KSZTAŁTOWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH W ASPEKCIE INŻYNIERII ŚRODOWISKA Wyzwania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013

Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM M ROLNIKOM W LATACH 2004-2006 2006 Ułatwianie startu młodym rolnikom PROW 2007-2013 Opracowała: Anna Siniarska Ekonomia, SGGW, Studia zaoczne W latach 2004-2006 został przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwiecień 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kwiecień 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2008 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 3 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 12/2008 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 3 czerwca 2008 r. Uchwała Nr 12/2008 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie określenia kryteriów selekcji dla poszczególnych działań Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS?

ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS? ENERGIA Z WIATRU CZY TO MA SENS? UWARUNKOWANIA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Kamila Lesiw-Głowacka WOJEWÓDZKIE BIURO URBANISTYCZNE WE WROCŁAWIU Obecnie: INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO WARSZTATY W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r.

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r. Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, 20.03.2009 r. Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Znaczenie Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a potrzeby zmian legislacyjnych. Dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Wyzwania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a potrzeby zmian legislacyjnych. Dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wyzwania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce a potrzeby zmian legislacyjnych Dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Obszar scalenia i wymiany gruntów w latach 1968-2010 w Polsce wykonano

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w Polsce

Podejście Leader w Polsce Podejście Leader w Polsce Joanna Gierulska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki, 13 października 2009 r. Jak się wszystko zaczęło? Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami http://www.wgik.dolnyslask.pl/files/userfiles/krajkow.jpg Problematyka spójności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Maj 2008. PROWieści. Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Maj 28 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania Projekt realizowany ze środków 7 osi POIG 2007-2013 Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji

Bardziej szczegółowo

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji do przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym

Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji do przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł regionalny Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym pobierających świadczenia społeczne w relacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Umożliwienie dostępu/budowa/modernizacja infrastruktury szerokopasmowego Internetu Andrzej Soliński Wrocław 10.12.2012 Legislacja Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Krakowie Opracowanie sygnalne Ośrodek Statystyki Kultury Kraków, wrzesień 2011 r. Wydatki na kulturę w 2010 r. Niniejsza informacja prezentuje wydatki poniesione

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Urządzanie Lasu Ćwiczenia

Urządzanie Lasu Ćwiczenia Regulamin ćwiczeń zaliczenie - egzamin pisemny 40%, - wyniki 2 kolokwiów 30%, - wyniki projektów 10%, - wyniki ćwiczeń terenowych 20% odrabianie zajęć ćwiczenia terenowe Pomoce i literatura http://wl.sggw.waw.pl/units/urzadzanie/materialy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy

Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. X 3. Typ projektu Dochodowy Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO Ś RODOWISKA

MINISTERSTWO Ś RODOWISKA MINISTERSTWO Ś RODOWISKA 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 IEie- 7010-17/04-ał Warszawa, dnia 30 marca 2004 r. Informacja na temat dostosowania składowisk odpadów komunalnych w Polsce do wymagań Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo