PROTOKÓŁ nr XVIII.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ nr XVIII.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ nr XVIII.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 października 2016 r. XVIII sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od do Na ustawowy stan 15 radnych w sesji uczestniczyli wszyscy radni. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji wzięli udział: radna Rady Powiatu Opolskiego z terenu gminy Chrząstowice, Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Zastępca Skarbnika, radca prawny Urzędu, inni pracownicy Urzędu Gminy Chrząstowice, sołtysi z terenu gminy, zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do protokołu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta i Zastępcy Wójta. 3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Gminy. 4. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chrząstowice za szkolny 2015/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w Chrząstowicach. 8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich. 14. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dotyczącego przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 17. Wolne wnioski i zapytania. 18. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 20. Zamknięcie obrad. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Warzecha. Ad. 1. Przewodniczący Rady Gminy o godzinie otworzył XVIII sesję Rady Gminy Chrząstowice i powitał wszystkich uczestników spotkania. 1

2 Sekretarz obrad Mirosław Pasoń stwierdził prawomocność sesji, w której na stan 15 radnych uczestniczyli wszyscy radni. Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta, za okres od r. do r. przesłano radnym wraz z materiałami na sesję załącznik nr 4 do protokołu. Wójt Gminy Chrząstowice Florian Ciecior dokonał ustnego uzupełnienia swego sprawozdania za okres od r. do r. Zastępca Wójta Helena Rogacka złożyła ustne sprawozdanie ze swej działalności międzysesyjnej za okres od do r. Wójt i Zastępca Wójta odpowiedzi na pytania zadane przez radnego Piotra Buhla w przedmiocie złożonych sprawozdań międzysesyjnych. Ad. 3. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej Komisji: 1. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Mirosław Pasoń, złożył sprawozdanie z 10 posiedzenia ww. Komisji zorganizowanego w dniu 29 września 2016 r., którego porządek obrad obejmował: 1) sprawy bieżące; 2) spotkanie z firmą PLADA Sp. z o.o. w Chrząstowicach przegląd stacji uzdatniania wody i przepompowni. 2. Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych Tadeusz Dynowski złożył sprawozdanie z 9 posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych zorganizowanego w dniu 18 października 2016 r., którego porządek obrad obejmował: 1) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości; 2) zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości; 3) zaopiniowanie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych; 4) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych; 5) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty; 6) zaopiniowanie innych materiałów na sesję; 7) sprawy bieżące. 3. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Łukasz Nowak złożył sprawozdanie z 9 posiedzenia ww. Komisji zorganizowanego w dniu 24 października 2016 r., którego porządek obrad obejmował: 1) organizacja roku szkolnego 2016/2017; 2) analiza wyników sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów w gimnazjum; 3) sprawy bieżące. Ad. 4. Rada Gminy Chrząstowice przeanalizowała informację Wójta Gminy Chrząstowice o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chrząstowice za szkolny 2015/2016. Radni nie wnieśli uwag i zapytań do powyższej informacji. Informacja Wójta Gminy Chrząstowice o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chrząstowice za szkolny 2015/2016 stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 2

3 Ad. 5. przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Fabryki Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego z dnia r. (data wpływu do Urzędu r.) w sprawie uwzględnienia w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i w uchwale budżetowej (jako zadanie obligatoryjne), zadania pn. promocja i organizacja wolontariatu. Ustosunkowując się do powyższego pisma Wójt wyjaśnił, iż Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok został poddany konsultacjom społecznym, a na etapie jego tworzenia i konsultowania miejscowe organizacje nie zgłaszały potrzeby uwzględnienia w nim promocji i organizacji wolontariatu. Wójt zawnioskował natomiast o wprowadzenie zmiany do 18 ust. 1 projektu uchwały, polegającej na zwiększeniu środków na realizację Programu i zadań publicznych z kwoty zł do zł. Radni nie wnieśli uwag i wniosków do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Wójta. Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 15 radnych, większością głosów, tj. 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym przyjęła wniosek Wójta., podjęła uchwałę nr XVIII w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, z uwzględnieniem wprowadzonej zmiany. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad. 6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Radni nie zgłosili uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały. Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 15 radnych, większością głosów, tj. 13 głosami za, przy 2 wstrzymujących, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę nr XVIII w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Ad. 7. nadania nazwy ulicy Lawendowa w Chrząstowicach. Radni nie zgłosili uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały., podjęła uchwałę nr XVIII w sprawie nadania nazwy ulicy Lawendowa w Chrząstowicach. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Ad. 8. stawek podatku od nieruchomości. Radni nie zgłosili uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały. podjęła uchwałę nr XVIII w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 3

4 Ad. 9. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Wójt udzielił wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały. podjęła uchwałę nr XVIII o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Ad. 10. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Radni nie zgłosili uwag, wniosków i zapytań do projektu uchwały. podjęła uchwałę nr XVIII o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad. 11. rocznych stawek podatku od środków transportowych. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Opolskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych w sprawie obniżenia obciążeń podatkowych przynajmniej o 10%, na które składa się podatek od środków transportowych. Ustosunkowując się do powyższego pisma Wójt wyjaśnił, iż w analizowanym projekcie uchwały uwzględniono minimalne podwyżki, a w niektórych przypadkach stawki zostały obniżone, z uwagi na obniżenie stawek maksymalnych. Negatywnie odniesiono się natomiast do całkowitego zaniechania podwyżek, aby uniknąć w przyszłości potrzeby drastycznych podwyżek. Radny Mirosław Pasoń zwrócił uwagę, iż w załączniku do pisma OZPD, w którym przedstawiono stawki z różnych gmin, podano niepoprawne stawki z gminy Chrząstowice. podjęła uchwałę nr XVIII w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Ad. 12. przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Sołtys wsi Dębska Kuźnia Mirosław Żurek zgłosił, iż: w załączniku nr 1 do projektu uchwały, stanowiącym wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chrząstowice, podano błędny adres usytuowania przystanku przy ul. Niweckiej w Dębskiej Kuźni, bowiem ww. droga nie posiada posesji nr 53, w wykazie przystanków nie uwzględniono istniejącego (oznaczonego) przystanku przy drodze powiatowej ul. Ozimskiej w Chrząstowicach przy ochronce, w wykazie przystanków nie uwzględniono przystanku przy drodze powiatowej ul. Ozimskiej w Chrząstowicach - przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną, gdzie pomimo braku oznaczenia autobusy szkolne zatrzymują się. Sołtys Dębskiej Kuźni wskazał zasadność usankcjonowania powyższych dwóch przystanków i ich uwzględnienia w wykazie. Radny Rafał Bartek poparł wypowiedź sołtysa Dębskiej Kuźni wnioskując o usankcjonowanie i uwzględnienie w wykazie przystanków przy ul. Ozimskiej w Chrząstowicach tj. przy ochronce i przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną. 4

5 W wyniku przeprowadzonej dyskusji Wójt wyjaśnił, iż we wskazanych dwóch miejscach powstały przystanki na życzenie mieszkańców Chrząstowic i dotyczą wyłącznie dowozu uczniów do szkół (gdzie przewoźnik wybierany jest w drodze przetargu), z kolei przystanki wymienione w załączniku nr 1 do projektu omawianej uchwały dotyczą przewozów publicznych zbiorowych komercyjnych. Wójt zaproponował, aby podjąć uchwałę w przygotowanej wersji, a kwestia wspomnianych dwóch przystanków przy ul. Ozimskiej w Chrząstowicach zostanie rozeznana pod kątem ich usankcjonowania w odrębnym akcie prawnym (regulującym dowóz uczniów do szkół) lub uwzględnienia w wykazie przystanków komunikacyjnych w formie zmiany analizowanej uchwały. Przewodniczący Rady Gminy, w związku ze zgłoszeniem sołtysa Dębskiej Kuźni o błędnym adresie usytuowania przystanku autobusowego w Dębskiej Kuźni przy ul. Niweckiej 53, poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie zmiany do załącznika nr 1 do projektu uchwały, polegającej na zastąpieniu numeru posesji 53 sformułowaniem przy parkingu szkolnym. przyjęła powyższą zmianę. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie omawianej uchwały z uwzględnieniem wprowadzonej poprawki. Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 15 radnych, większością głosów tj. 14 głosami za, przy 1 wstrzymującym, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę nr XVIII w sprawie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Chrząstowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Ad. 13. poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich. Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 15 radnych, większością głosów, tj. 10 głosami za, przy 5 wstrzymujących, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę nr XVIII w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Ad. 14. poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dotyczącego przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków. Rada Gminy Chrząstowice, w obecności 15 radnych, większością głosów, tj. 9 głosami za, przy 6 wstrzymujących, w głosowaniu jawnym, podjęła uchwałę nr XVIII w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dotyczącego przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Ad. 15. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję na temat II wersji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016, przesłanej radnym pocztą elektroniczną, opublikowanej w BIP i przekazanej przed sesją. Skarbnik Gminy Teresa Krupska udzieliła wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały. 5

6 podjęła uchwałę nr XVIII w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Ad. 16. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy: 1) Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Warzecha, zapoznał radnych z pozytywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. (pismo nr NA.I K/2016 z dnia r.). 2) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo nr NK.I PJ Wojewody Opolskiego z dnia r. w sprawie analizy oświadczeń majątkowych Wójta Gminy Chrząstowice i Przewodniczącego Rady Gminy Chrząstowice. Zgodnie z pismem, analiza merytoryczna danych zawartych w oświadczeniach majątkowych nie wykazała naruszeń przepisów prawa i nie dała podstaw do wszczęcia postępowań w sprawie. 3) Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z pismem nr Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego z dnia r. stanowiącym zaproszenie do przystąpienia do Związku Gmin Śląska Opolskiego. Ustosunkowując się do ww. zaproszenia, Wójt Florian Ciecior przypomniał, że Gmina Chrząstowice była niegdyś członkiem Związku Gmin Śląska Opolskiego, ale podjęła decyzję o wystąpieniu z niego, aby nie ponosić dodatkowych kosztów. Wójt stanął na stanowisku, iż aktualnie korzystniejsze jest uczestnictwo Gminy Chrząstowice w Euroregionie Pradziad. 4) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił negatywną opinię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu na temat zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Suchym Borze (pismo nr WBP-IM-01/6/16. Zastępca Wójta Helena Rogacka wyjaśniła, że opinia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu nie jest wiążąca dla Rady Gminy Chrząstowice. Filię Biblioteczną w Suchym Borze planuje się przekształcić w punkt biblioteczny obsługiwany w formie wolontariatu. 5) Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo rektora i prorektora ds. zarządzania i rozwoju Uniwersytetu Opolskiego z dnia r. w sprawie wyasygnowania kwoty co najmniej zł na budowę Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim. Wójt poinformował, że wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, na posiedzeniu w dniu r. negatywnie odniesiono się do powyższej sprawy, wskazując ograniczone możliwości finansowe gminy Chrząstowice i konieczność finansowania w pierwszej kolejności zadań własnych gminy. Podczas dyskusji nad hierarchią potrzeb wskazano, iż w ostatnich latach zbyt wiele zadań zrzucanych jest na barki samorządów, a gro inwestycji, które nie stanowią zadań własnych gminy, realizowanych jest wyłącznie przy ich współudziale. Gmina Chrząstowice nie uczestniczyła w debacie nad potrzebą budowy Wydziału Lekarskiego, szkolnictwo wyższe nie należy do zadań własnych gminy, a kwota zł stanowi bardzo duże obciążenie dla budżetu gminy Chrząstowice. W trakcie prowadzonej na posiedzeniu Komisji dyskusji poparto inicjatywę budowy Wydziału Lekarskiego, jednak mając na względzie liczne potrzeby gminy Chrząstowice, wyznaczone priorytetowe zadania i ograniczone możliwości finansowe, podanie zostało rozpatrzone negatywnie. Radni nie wnieśli uwag do powyższego stanowiska przyjętego przez Wójta i Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. 6

7 6) Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z pismem Wójta Gminy Chrząstowice nr Or z dnia r. przekazującym opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Opolu nr A z dnia r. dotyczącą potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz pismo nr OR Wójta Gminy Chrząstowice z dnia r. o podmiotach wyznaczonych do wykonywania ww. prac. 7) Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z dwoma pismami Prezesa 1.FC Chronstau- Chrząstowice Pawła Dudy: a) o uwzględnienie w budżecie gminy na 2017 r. kosztów zatrudnienia gospodarza stadionu sportowego Chrząstowicach; b) o uwzględnienie w budżecie gminy na 2017 r. środków na zakup działki graniczącej bezpośrednio z parkingiem przy boiskach sportowych w Chrząstowicach, celem zabezpieczenia potrzeb parkingowych. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił również dwa pisma założyciela Miro Deutsche Fussballschule Heinricha Nyolta o uwzględnienie w budżecie gminy na 2017 r. zakupu autobusu, który posłuży wszystkim mieszkańcom gminy (w drugim piśmie, wystosowanym po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi Wójta, założyciel Miro Deutsche Fussballschule zadeklarował dofinansowanie zakupu autobusu kwotą EURO). Powyższe pisma analizowane były na posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu r. oraz Komisji Gospodarki i Finansów Komunalnych w dniu r., a relację z ich analizy i przyjęte stanowiska przedstawiono w sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej Komisji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o dodatkowe wyjaśnienia w kwestii planu poszerzenia drogi dojazdowej na boisko, celem wygospodarowania miejsc postojowych. W odpowiedzi Wójt poinformował, że działki graniczące z boiskiem sportowym stanowią teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. Ich wykupienie byłoby bardzo kosztowne dla gminy. Z kolei na drodze dojazdowej do boiska sportowego w Chrząstowicach ułożono nowy dywanik asfaltowy. Planowane jest wyprostowanie drogi dojazdowej w kierunku ul. Ozimskiej i wygospodarowanie dodatkowego miejsca przed przedszkolem na potrzeby parkingowe. Ad. 17. Wolne wnioski i zapytania: 1. Radny Rafał Bartek, mając na względzie stan niektórych wiat przystankowych, zwrócił się z prośbą o dokonanie analizy rynku i rozeznanie jakości materiałów z których są wykonane, tak aby nowo zakupione wiaty były bardziej trwałe, służyły przez wiele lat, a nie ulegały szybkiej korozji i pęknięciom. 2. Radny Rafał Bartek podtrzymał swój wniosek zgłoszony w punkcie 12 porządku obrad o usankcjonowanie i uwzględnienie w wykazie przystanków komunikacyjnych dwóch przystanków przy ul. Ozimskiej w Chrząstowicach tj. przy ochronce i przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną. 3. Radny Rafał Bartek poruszył kwestię braku wiat przystankowych na dworcu PKP w Chrząstowicach. Radny wskazał, iż w związku z przeniesieniem miejsc wsiadania i wysiadania pasażerów, zasadne jest podjęcie rozmów z PKP w sprawie potrzeby zamontowania dwóch wiat w miejscach oczekiwania pasażerów. 7

8 4. Radny Rafał Bartek wskazał potrzebę dokonania przeglądu i naprawy okien w klubie samorządowym w Chrząstowicach, aby posłużyły do czasu przeprowadzenia termomodernizacji obiektu. 5. Radny Rafał Bartek podziękował Referatowi Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej za szybą interwencję w przedmiocie nasadzeń przy drodze krajowej między Chrząstowicami a Opolem. Podziękował także za sprawną akcję porządkowania terenu cmentarza w Chrząstowicach w tym zakresie podziękowania złożone zostały również strażakom z jednostki OSP Chrząstowice. 6. Radna Wioleta Lange zapytała, czy w bieżącym roku planowane jest jeszcze uzupełnienie ubytków na drodze do Zbicka oraz czy kontynuowana będzie naprawa barierki na mostku przy dworku w Zbicku. 7. Radny Łukasz Nowak podziękował wszystkim radnym za wyasygnowanie w budżecie gminy środków na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Borze. Serdeczne podziękowania za okazaną pomoc złożone zostały również na ręce Wójta Gminy Chrząstowice. Ponadto radny podziękował radcy prawnemu Urzędu Gminy za pomoc formalno-prawną oraz Insp. Agnieszce Sawlik za pomoc w organizacji przetargu, a także pozostałym pracowników Urzędu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sfinalizowania zakupu pojazdu. Nowy samochód otrzymał imię Florek na cześć patrona strażaków Św. Floriana. W trakcie sesji wóz został zaparkowany przy klubie samorządowym w Chrząstowicach i po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania mieli możliwość jego obejrzenia. Ad. 18. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania: ad. 5 i 7 Wójt podziękował za słowa uznania dla pracowników Urzędu Gminy Chrząstowice. ad. 1. W odpowiedzi na spostrzeżenia radnego Rafał Bartka w przedmiocie jakości wiat przystankowych, Wójt poinformował, iż w ubiegłym roku, wskutek zaobserwowanych korozji nowych wiat, dokonano analizy materiałów z jakich powinny być wykonane. Ustalono wymagane kryteria i obecnie przy zakupie nowych wiat zastrzega się m.in. ich ocynkowanie i malowanie proszkowe. Zakupione niegdyś tanie wiaty będą na bieżąco remontowane, a wobec nowo nabywanych wiat stosowane będą odpowiednie kryteria wyboru. ad. 3 Ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Rafała Bartka w przedmiocie braku wiat przystankowych na dworcu PKP w Chrząstowicach Wójt przypomniał, że tuż po zakończeniu modernizacji linii kolejowej kierowano pisma do PKP, przeprowadzono również bezpośrednie rozmowy z dyrektorem PKP, w których zwracano się z prośbą o zamontowanie wiat dla pasażerów oczekujących na pociągi. Monity gminy nie przyniosły jednak efektu. Zgodnie z uzyskanym stanowiskiem, PKP nie przewiduje montażu wiat, zapowiedziano natomiast możliwość sfinansowania zakupu i montażu wiat przez gminę. Z takim stanowiskiem nie zgadza się gmina Chrząstowice wskazując, iż pasażerowie PKP płacą za bilety i powinni oczekiwać w dogodnych warunkach. Zadanie powinno być sfinansowane przez PKP. Wójt zapowiedział ponowienie monitów w powyższej sprawie. ad. 4. W odpowiedzi na zgłoszenie radnego Rafała Bartka w przedmiocie remontu okien klubu samorządowego w Chrząstowicach, Wójt Florian Ciecior oznajmił, iż wszelkie prace remontowe w klubie w Chrząstowicach zostały wstrzymane ze względu na planowaną 8

9 termomodernizację obiektu. Jeśli działania zgodne z opracowanym projektem nie dojdą do skutku, podjęte zostaną bieżące naprawy. ad. 6. W odpowiedzi na pytania radnej Wiolety Lange Wójt poinformował, że ubytki w pierwszej część drogi do Zbicka, w miarę korzystnych warunków atmosferycznych, uzupełnione zostaną jeszcze w bieżącym roku. W kwestii uszkodzonej barierki Wójt wyjaśnił, że w związku z uszkodzeniem barierki przez spadające drzewo wystąpiono do ubezpieczyciela o odszkodowanie. Ubezpieczyciel uznał szkodę i przyznał gminie kwotę zł, za którą barierka zostanie naprawiona. Ad. 19. Protokół z XVII sesji przyjęto bez uwag, w obecności 15 radnych, jednogłośnie w głosowaniu jawnym, po indywidualnym zapoznaniu się z jego treścią. Ad. 20. Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy, podziękował wszystkim uczestnikom za udział w sesji i o godzinie zamknął XVIII sesję Rady Gminy Chrząstowice. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: Sekretarz obrad: Przewodniczący obrad: Insp. Grażyna Fila Mirosław Pasoń Krzysztof Warzecha 9

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XVII.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 września 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XVII.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 września 2016 r. PROTOKÓŁ nr XVII.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 12 września 2016 r. XVII sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 17.05 do 18.05. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXI/2016 z obrad XXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 24.11.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 24 listopada 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIV.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 maja Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14⁰⁰ - 15 1 ⁰. Ad.1. Obrady XXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XV.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 czerwca 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XV.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 czerwca 2016 r. PROTOKÓŁ nr XV.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 czerwca 2016 r. XV sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 17.35. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 2/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r. PROTOKÓŁ NR 2/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 19.02.2004 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik Nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 15. Informacja

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO

PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO PROTOKÓŁ NR II.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 30 listopada 2018 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 11 00. Ad. 1. Obrady II Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLII/2010

Protokół Nr XLII/2010 Protokół Nr XLII/2010 z obrad XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 9 listopada 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu pod przewodnictwem pana Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Gminy oraz 31 Sołtysów. Posiedzenie odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białogard w godzinach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0002.XL.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 18 czerwca 2018 roku UCHWAŁA NR XL.240.2018 UCHWAŁA NR XL.241.2018 UCHWAŁA NR XL.242.2018 UCHWAŁA NR XL.243.2018 UCHWAŁA NR XL.244.2018 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2006

Protokół Nr III/2006 Protokół Nr III/2006 z obrad III zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie

Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie OI-RG 0002.11.2015 Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie Godzina rozpoczęcia sesji: 15 00 Godzina zakończenia sesji: 15 45 Sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIII.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 roku

PROTOKÓŁ nr XIII.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 roku PROTOKÓŁ nr XIII.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 kwietnia 2016 roku XIII sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 18.05. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Pan Tadeusz Gendek odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia komisji tj. z 26 maja 2015 roku, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1 Pan Tadeusz Gendek odczytał protokół z poprzedniego posiedzenia komisji tj. z 26 maja 2015 roku, który został przyjęty jednogłośnie. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 25 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.20.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIV.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 9 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie

Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Warzecha, rozpoczął posiedzenie o godz. 10.00,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 15.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto 19

Bardziej szczegółowo

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku.

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018

PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018 PROTOKÓŁ NR 0002.XXXVIII.2018 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 26 kwietnia 2018 roku UCHWAŁA NR XXXVIII.232.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.233.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.234.2018 UCHWAŁA NR XXXVIII.235.2018 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2019 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 27 grudnia 2018 r. VIII kadencji

Protokół Nr III/2019 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 27 grudnia 2018 r. VIII kadencji OR.0002.3.2018 Protokół Nr III/2019 z obrad III sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 27 grudnia 2018 r. VIII kadencji 2018-2023 Obrady III sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 27 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/16 z XXV sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 21 grudnia 2016 r.

Protokół nr XXV/16 z XXV sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 21 grudnia 2016 r. Protokół nr XXV/16 z XXV sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 21 grudnia 2016 r. Obecni na posiedzeniu: T.Baran, J.Ciurla, B.Frasiak, J. Jakubik, E.Kania, T.Krystosek, J.Mielczarek, J.Paluch, K.Paluch,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/2016 z sesji Rady Gminy Turawa w dniu r.

Protokół Nr XV/2016 z sesji Rady Gminy Turawa w dniu r. Protokół Nr XV/2016 z sesji Rady Gminy Turawa w dniu 04.03.2016 r. Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Turawie. godz. 9 00-13 w sesji uczestniczyli: 1. Radni wg listy obecności - 15 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r.

Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r. Protokół Nr IV/11 z IV sesji VI kadencji Rady Gminy Adamów odbytej w dniu 21 stycznia 2011 r. IV sesję VI kadencji Rady Gminy Adamów odbyto w sali Centrum Społeczno Kulturalnym w Potoczku. Sesje rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14 00 15 00. Ad. 1. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/2017 z trzydziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 21 grudnia 2017 r.

Protokół Nr XXXV/2017 z trzydziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 21 grudnia 2017 r. Protokół Nr XXXV/2017 z trzydziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 21 grudnia 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Zespole Szkół w

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XIX/16 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 listopada 2016 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1.

RO Protokół nr XIX/16 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 listopada 2016 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. RO.0002.6.2016 Protokół nr XIX/16 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 23 listopada 2016 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/19. z sesji Rady Gminy Lubicz. z dnia 29 stycznia 2019 r.

Protokół nr V/19. z sesji Rady Gminy Lubicz. z dnia 29 stycznia 2019 r. Protokół nr V/19 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 29 stycznia 2019 r. Ad. 1. Obecni - wg załączonej listy obecności. Obrady Rady Gminy Lubicz rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy. Prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. LII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 roku

PROTOKÓŁ. LII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 roku PROTOKÓŁ LII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 października 2014 roku LII sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, trwała od godz.

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz zakończono Stan Radnych 15, obecnych 15

Obrady rozpoczęto o godz zakończono Stan Radnych 15, obecnych 15 Protokół Nr III/2018 z III Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2018 roku odbytej w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR XII/2015 z XII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 29.12.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r.

Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. Protokół Nr XXXVI/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 marca 2017r. Stan ewidencyjny - 14 radnych Obecnych 14 radnych Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. Czas

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 49/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 4 listopada 2015 r., w godz. 13 00 14 05 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r.

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. RO.0002.1.2017 Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19

P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 z obrad IV Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda Obrady IV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 1 Protokół Nr II/18 z sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbyła się 7 grudnia 2018 roku w sali Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach Ad. 1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach, radna Justyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 stycznia 2017r.

Protokół Nr XXXIII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 stycznia 2017r. Protokół Nr XXXIII/2017 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 stycznia 2017r. Stan ewidencyjny - 15 radnych Obecnych 12 radnych Nieobecni: pani Rita Grądalska pan Marian Maruszewski pan Józef

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad. PROTOKÓŁ Nr 10/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 24.11.2015 roku ( w godz. 14:30-16: 15 ) W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Ad. pkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Protokół nr XXIII/2016 z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 18 listopada 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad. pkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz. 10 00-13 00 w Muzeum w Praszce Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 28 marca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. Obrady sesji Rady Miejskiej w Chodczu rozpoczęły się o godz. 18:00 i trwały do godz. 20:10 na sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne

PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne PROTOKÓŁ NR V/15 z sesji Rady Gminy Poświętne w dniu 29 Kwietnia 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r.

Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r. Protokół Nr XXIII.2016 z obrad XXIII sesji Rady Gminy Baruchowo w dniu 15 września 2016 r. W dniu 15 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Baruchowo odbyły się obrady XXIII sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 15.12.2008 r. Znak: OR.0062/80/08 P R O T O K Ó Ł Nr 80/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. Ad. 1 80 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice z dnia 28 listopada 2016 r.

Protokół Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice z dnia 28 listopada 2016 r. Protokół Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Gminy Tułowice z dnia 28 listopada 2016 r. Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz.16 00 do godz. 20 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXX/2017 z obrad XXX Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 28.12.2017 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 28 grudnia 2017 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 26/2018 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 12 września 2018 r. w godz. 9 00 11 20 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/16 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2016 roku Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych od nr 2 do nr 15 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Stan

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IV/14 z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej 18 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla

Protokół nr IV/14 z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej 18 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla Protokół nr IV/14 z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej 18 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Wilibald Niesłony.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Wilibald Niesłony. PROTOKÓŁ nr XXVI.2013 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 roku XXVI sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.00 18.05. Na stan

Bardziej szczegółowo

3. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad. Protokół Nr XXXI/2016 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcia III sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2019 z V Sesji Rady Gminy Gaworzyce odbytej w dniu 28 lutego 2019 r.

Protokół Nr V/2019 z V Sesji Rady Gminy Gaworzyce odbytej w dniu 28 lutego 2019 r. Protokół Nr V/2019 z V Sesji Rady Gminy Gaworzyce odbytej w dniu 28 lutego 2019 r. W dniu 28 lutego 2019 r. o godzinie 13.10 w Sali Rajców Urzędu Gminy w Gaworzycach rozpoczęły się obrady V Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo