PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie."

Transkrypt

1 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W KOSZALINIE KOSZALIN UL. NIEPODLEGŁOŚCI NIP: REGON: TEl. FAKS : BANK: PKO S.A. II Oddział Koszalin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nie przekraczającej EURO NUMER PRZETARGU: 1/ PODSTAWA PRAWNA: UWAGI - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655)

2 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i sprzętu do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie. KOD CPV , , , II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia sukcesywnie12 miesięcy od daty podpisania umowy. III. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania tj. możliwe jest składanie oferty na poszczególne, kompletne pakiety (oznaczone dużymi literami). Oferta winna uwzględniać uwagi zamawiającego podane przy załącznikach. IV. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: a) prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem; b) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub mają wstrzymane w całości wykonanie decyzji właściwego organu; c) nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w następujący sposób: 1) Zamawiający na podstawie złoŝonych wraz ofertą dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku, 2) w przypadku gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złoŝonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za spełniony. 3) przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złoŝonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za niespełniony. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ustawy Pzp.

3 VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1/Charakterystykę, wiarygodność firmy. ( wiarygodność firmy winna być potwierdzona stosownymi aktualnymi dokumentami, tj. zaświadczeniem o działalności gospodarczej lub KRS. ) 2/ Formularz cen dostawy poszczególnych pozycji zgodnie z załącznikiem. Zał. nr 2 do SIWZ. Ceny netto, ceny brutto razem wartość netto i wartość brutto z podziałem na zadania, i na koniec podać wartość ogółem - równieŝ dołączyć w wersji elektronicznej. Ceny zawarte w ofercie winny obejmować cały okres dostawy (dopuszcza się wzrost cen urzędowych po pisemnym powiadomieniu oferenta z podaniem przyczyny w sytuacjach wyjątkowych). Zamawiający wymaga dostarczenia materiałów transportem dostawcy 3/Termin dostawy 4/Termin płatności 5/Zamawiający prosi o dostarczenie próbek. JeŜeli oferent realizował dostawy do któregoś pakietu w 2008r lub 2009r próbek w tych punktach nie musi dostarczać. 6/Oświadczenie dotyczące danych wykonawcy. Zał. nr 1 do SIWZ 7/ Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art.22 ustawy o zam. publicznych. Zał. nr 3 do SIWZ 8/ Oferta winna być podpisana przez uprawnione osoby lub osoby posiadające stosowne pełnomocnictwa. 9/Oferta winna być sporządzona w języku polskim ponumerowana od 1 do. oraz kaŝda strona parafowana 10/Oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. VIII. DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓŁNEJ: 1) Pełnomocnictwo ustanawiające reprezentację wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 2) Oferta winna zawierać dokumenty potwierdzające warunki udziału w postępowaniu dla kaŝdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. WyŜej wymienione dokumenty winny być złoŝone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych na kaŝdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem a następnie potwierdzają pismem oryginalnym 2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą fax. nr uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zamawiający wszelkie informacje, modyfikacje, odpowiedzi na zapytania, protesty dotyczące treści ogłoszenia i siwz zamieszcza na stronie internetowej. 3.Wszelką korespondencję naleŝy przekazywać na niŝej podany adres Zamawiającego: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc Koszalin ul. Niepodległości Sekretariat 1) Z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2010 na dostawę odczynników i sprzętu do Laboratorium - Zadanie nr... Sekretariat, nie otwierać przed 19.I.2010r godzina 10 30

4 X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: EWA ZEUSCHNER tel wew.222,237 lub tel. kom XI. WADIUM 1. Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium. XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Oferta powinna zawierać: wypełniony formularz oferty zgodny ze wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, Ŝe w przypadku złoŝenia oferty bez uŝycia załączonego formularza złoŝona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty. 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 5) Wykonawca moŝe złoŝyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 6) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa. 7) JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŝy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 8) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy. 9) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 10) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 11) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 12) Oferta powinna być złoŝona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron winna rozpoczynać się od numeru1, umieszczonego na stronie pierwszej oferty. Liczba wszystkich stron oferty winna być uwidoczniona na ostatniej stronie. 13) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwość dekompletacji zawartości oferty. 14) Oferta musi być złoŝona w jednym, nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oraz oznakowana pieczęcią Wykonawcy oraz opisem o treści Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie, ul. Niepodległości 44-48, Koszalin, oferta w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1/2010 na dostawę odczynników i sprzętu do Laboratorium - Zadanie nr... Sekretariat, nie otwierać przed 19.I.2010r godzina Oferta wspólna 1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: a) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika. c) UpowaŜnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z partnerów - naleŝy załączyć je do oferty.

5 d) Pełnomocnik winien być upowaŝniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu kaŝdego na rzecz kaŝdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty naleŝy załączyć oświadczenie. e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązań. f) JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. XIII.TERMIN DOSTAWY Termin dostawy należy określić realnie w godzinach lub dniach od chwili zgłoszenia przez upoważnione osoby z Laboratorium do czasu dostawy. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1.Cena oferty uwzględnia wszystkie składniki i gwarancje musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 2.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3.Cena moŝe być tylko jedna. 4.Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy. 5.Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 6.W przypadku rozbieŝności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy. 7.Cena ( wartość brutto ) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT XV. KRYTERIA OCENY OFERTY 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: LP KRYTERIUM % SPOSÓB OBLICZANIA Cena Termin dostawy 90 % 10% Cena najniŝsza x max ilość punktów Cena badanej oferty 2. Wynik: Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŝszą ilość punktów. XVI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 1.Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2.Wniesienie protestu po upływie składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art.181ust.1 ustawy). XVII. MOśLIWOŚC OTRZYMANIA SIWZ Formularz specyfikacji istotnych warunków przetargu moŝna otrzymać pod wskazanym adresem

6 lub pobrać z strony internetowej XVIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJASNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 1.KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na nr faksu: Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi i zamieści je na stronie internetowej chyba Ŝe pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 3.Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania. XIX. MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ W szczególnie uzasadnionych wypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja nie moŝe dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. KaŜda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego stanie się częścią SIWZ oraz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ, a takŝe zostanie zamieszczona na stronie internetowej XX. INFORMACJE O TERMINIE, MIEJSCU SKŁADANIA OFERT ORAZ O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT: 1. Terminy i miejsce otwarcia ofert: Oferty naleŝy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. sekretariat ul. Niepodległości pok:133 Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego. Termin składania ofert: 19.I.2010r godz Termin otwarcia ofert: 19.I.2010r godz Oferty złoŝone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 2.Tryb otwarcia ofert: Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a takŝe informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie. 3. Ocena ofert. Zamawiający oceni waŝność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

7 XXI. TERMIN PODPISANIA UMOWY Umowa na dostawę winna być podpisana w terminie 7 dni od chwili otrzymania pisma o rozstrzygnięciu przetargu. XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCVYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej dotyczące treści ogłoszenia, siwz, czynności lub teŝ braku czynności Zamawiającego (zaniechania) na podstawie Pzp. Dział 6 Srodki ochrony prawnej, art. 179 do 198 Pzp według zasad ustalonych w ustawie. XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XXIV.UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA 1) Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) w przypadkach, o których mowa w art 91 ust 5 Pzp, zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, e) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty - w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. XXV. PODWYKONAWSTWO 1.Zamawiający Ŝąda wskazania w ofercie podwykonawców i części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 2.W przypadku braku wskazania podwykonawców Zamawiający uzna, Ŝe całość zamówienia zrealizowana zostanie przez Wykonawcę. XXVI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego. XXVII. TRYB ZAWARCIA UMOWY 1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 1.Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie

8 niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy. 2. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złoŝona tylko jedna oferta. 3.Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 4.JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XXVIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE l. Zasady udostępniania dokumentów 1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŝonych przez uczestników postępowania. 2) Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŝeniu pisemnego wniosku; b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów; c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty; d) Zamawiający umoŝliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za l stronę l zł netto; e) udostępnienie moŝe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177) z późn. zmianami oraz przepisy kodeksu cywilnego XXIX. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące danych wykonawcy 2. Załącznik nr 2: Formularz ofertowy 3. Załącznik nr 3: Oświadczenie z art Załącznik nr 4: Projekt umowy ZATWIERDZAM: Koszalin, dnia r

9 1. Dane Wykonawcy*: ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH WYKONAWCY Pełna nazwa: Adres:... NIP: Regon: KRS / INNY ORGAN REJESTROWY: Telefon: Fax: Dane osoby upowaŝnionej do kontaktów Strona www: Województwo: Imię i nazwisko... Tel.... Adres W związku z wymogami systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2001 prosimy o odpowiedzi na następujące pytania. Czy firma stosuje system zarządzania jakością? TAK NIE Czy firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością? TAK NIE Czy w firmie funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowców, materiałów, kwalifikowania wyrobów gotowych lub TAK NIE oceny świadczonych usług? Czy w firmie istnieje procedura reklamacyjna dla klienta? TAK NIE 3. Oświadczamy, Ŝe zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany** i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. - NIE OBOWIĄZUJE 4. Wadium w kwocie ogółem - NIE WYMAGANE 5. Nr zadania Kwota wadium Forma wniesienia wadium Termin dostawy Numer rachunku oraz nazwa i numer oddziału banku, na który naleŝy dokonać zwrotu wadium - 6. Termin dostawy... 7.Termin płatności... DATA: PODPIS WYKONAWCY * Wypełnić pismem drukowanym lub maszynowym. ** Dokumenty dostarczone wraz ze SIWZ nie mogą być zmieniane pod rygorem odrzucenia Oferty.

10 ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zgodnie z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655), który brzmi: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. oświadcza, Ŝe spełnia wszystkie powyŝsze warunki ubiegania się o zamówienie publiczne. DATA: PODPIS WYKONAWCY

11 Zał. nr 4 do SIWZ UMOWA Nr L /... /2010 zawarta w dniu... pomiędzy reprezentowanym przez : , zwanym w umowie dostawcą a Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie przy ul. Niepodległości 44-48, reprezentowanym przez: 1 Z-cę Dyrektora mgr Lesława Mazura 2.Główną Księgową mgr ElŜbietę Królikowską zwanym w umowie Zamawiającym o treści następującej : 1 Przedmiotem umowy jest dostawa... do Laboratorium Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie zgodnie z warunkami przetargu. 2 Dostawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt wg asortymentu i ilości określonych w załączniku nr 1 do umowy Dostawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego zgodnie z warunkami przetargu i jego potrzeb bieŝących. 2.Asortyment, ilość i termin bieŝących dostaw ustala kaŝdorazowo Zamawiający w zamówieniu sporządzonym w formie pisemnej telefonicznej lub faksem. 4 l. Dostawca zobowiązany jest do kaŝdorazowego uzgadniania z Zamawiającym terminu i godziny dostawy. 2. Do dokonania odbioru towaru zamawiający upowaŝnia Kierownika Laboratorium. 1. Strony postanawiają, Ŝe za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę ustaloną na podstawie cen jednostkowych, wyszczególnionych w formularzu cenowym Dostawcy zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2.Wartość ustala się na podstawie cen jednostkowych, zgodnie z ofertą przetargową na kwotę ogółem...netto zł.... brutto zł. 5

12 Zadanie I...zł Zadanie II...zł Zadanie III...zł 3.Cena towaru określonego w ofercie jest ustalona na okres waŝności umowy i nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem przypadków niezaleŝnych od Dostawcy takich jak: a) zmiana stawek celnych, b) podatku VAT, c) zmiana kursu walut, d) zmiana cen u producenta - potwierdzona stosownymi pismami kaŝdorazowo dotyczy obniŝki i wzrostu. 4.KaŜda zmiana tych cen wymaga pisemnej zgody zamawiającego Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za dostarczony towar odbywać się będzie fakturami, z których kaŝda płatna będzie po zrealizowaniu przez Dostawcę zamówienia i dokonaniu odbioru towaru przez Zamawiającego. 2. NaleŜność za poszczególne partie towaru regulowana będzie przelewem na konto Dostawcy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury. 3. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek. 4. Nie dokonanie lub opóźnienie zapłaty naleŝności za dostarczony towar nie upowaŝnia Dostawcy do wstrzymania wydania kolejnej partii towaru chyba, Ŝe Zamawiający zalega z zapłatą- całkowitą lub częściową- za dwie kolejne dostawy Strony ustalają, Ŝe w razie niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odszkodowanie w formie kar umownych. 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) w wysokości 1% wartości partii towar za kaŝdy dzień zwłoki, jeŝeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca; b) w wysokości 1% wartości partii towaru za dostarczenie towaru w ilości nie odpowiadającej zamówieniu (braki ilościowe). 3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 1% wartości partii towaru za kaŝdy dzień zwłoki w odbiorze towaru. 4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaŝności. 2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

13 3.W przypadku o którym mowa w ust.2,wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy. Strony zgodnie postanawiają, Ŝe wierzytelności z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu powszechnego Umowa zostaje zawarta na okres od 01.II 2010r do 31.I.2011r Strony mogą rozwiązać umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 12 W sprawach nie uregulowania niniejszą umową stosuje się przepis Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 13 Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie strony. 14 Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. Zamawiający: Dostawca:

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg.

Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji podłóg. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA DALEJ SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 14 000 Euro Przedmiot zamówienia: Dostawa środków do czyszczenia i konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. Uchwała Nr 11/09 Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i dostawę notebooków Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa

dostawę stabilizatorów międzywyrostkowych do stabilizacji wyrostków kolczystych odcinka lędźwiowego kręgosłupa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój tel: (0-32) 47-84-548, fax: (0-32) 47-84-531 e-mail: zp@wss2.jastrzebie.pl www.wss2.internetdsl.pl www.wss2.pl Regon:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10 ZAMAWIAJĄCY : SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM 61-825 POZNAŃ UL. B. KRYSIEWICZA 7/8 tel. (61) 850 62 00 fax. (61) 852 98 06 Znak sprawy: SZOZnMiD/ZP/ 16 /2010 Poznań, 2010-05.10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na TZ/370/74/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo