REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA-WAWER REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer z dnia Spis treści Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział II. FIRMA PODMIOTU LECZNICZEGO SZPZLO WARSZAWA-WAWER... 4 Rozdział III. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO SZPZLO WARSZAWA-WAWER... 5 Rozdział IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPZLO WARSZAWA-WAWER... 6 Rozdział V. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRESY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPZLO WARSZAWA-WAWER... 7 Rozdział VI. MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH... 8 Rozdział VII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oddział 1. Postanowienia dotyczące przebiegu oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki Oddział 2. Postanowienia dotyczące przebiegu oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych Rozdział VIII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA Rozdział IX. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Rozdział X. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Rozdział XI. ORGANIZACJĘ PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT Rozdział XII. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Rozdział XIII. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU Rozdział XIV. PRAWA PACJENTA SZPZLO WARSZAWA-WAWER Rozdział XV. OBOWIĄZKI PACJENTA SZPZLO WARSZAWA-WAWER Rozdział XVI. OBOWIĄZKI ZAKŁADU W RAZIE ŚMIERCI PACJENTA Rozdział XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 0

2 Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 10 /2013 Rady Społecznej SZPZLO Warszawa-Wawer z dnia 23 kwietnia 2013r. Zgodnie z art.48 ust.2 pkt e) Ustawy o działalności leczniczej Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacyjny określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz przez jednostki organizacyjne SZPZLO Warszawa-Wawer, w których SZPZLO Warszawa-Wawer wykonuje działalność leczniczą a także określa organizację wewnętrzną, zadania i zakres działalności poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, w tym warunki współdziałania miedzy tymi jednostkami i komórkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania SZPZLO Warszawa-Wawer pod względem leczniczym, administracyjnym i gospodarczym. 2. Regulamin określa w szczególności: 1) firmę podmiotu SZPZLO Warszawa-Wawer 2) cele i zadania SZPZLO Warszawa-Wawer; 3) strukturę organizacyjną SZPZLO Warszawa-Wawer; 4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych; 5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych; 6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu; 7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa SZPZLO Warszawa-Wawer oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym; 8) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych; 9) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 10) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat; 11) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych; 12) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi SZPZLO Warszawa-Wawer; 13) prawa i obowiązki pacjenta; 14) obowiązki Zespołu w razie śmierci pacjenta. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują: 1) SZPZLO Warszawa-Wawer - należy przez to rozumieć Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer z siedzibą w Warszawie przy ul. Strusia 4/8, który jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą; 2) Zespół - należy przez to rozumieć skróconą nazwę: SZPZLO Warszawa-Wawer, wymienioną w ww. pkt.1); Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 1

3 3) Rada Społeczna- należy przez to rozumieć Radę Społeczną SZPZLO Warszawa-Wawer powołaną przez Podmiot tworzący (Organ Założycielski); 4) Dyrektor - należy przez to rozumieć osobę powołaną i zatrudnioną w drodze konkursu na stanowisko dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer przez Podmiot tworzący (Organ Założycielski); 5) Zastępca Dyrektora - należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną przez Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer będącego lekarzem - w przypadku gdy Dyrektor nie jest lekarzem po powołaniu tej osoby w drodze konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora SZPZLO Warszawa-Wawer przez Podmiot tworzący (Organ Założycielski); 6) Jednostka organizacyjna - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną działalności podstawowej w strukturze organizacyjnej SZPZLO Warszawa-Wawer o wyodrębnionej lokalizacji i określoną w załączniku nr 2. Statutu. 7) Komórka organizacyjna - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną działalności podstawowej lub komórkę organizacyjną działalności pomocniczej (administracyjnej lub gospodarczej) jako wyodrębnioną w niniejszym Regulaminie część jednostki organizacyjnej; 8) Kierownik - należy przez to rozumieć kierownika wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej SZPZLO Warszawa-Wawer jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej działalności podstawowej lub kierownika wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej SZPZLO Warszawa-Wawer komórki organizacyjnej działalności pomocniczej (administracyjnej). 9) Ośrodek należy przez to rozumieć wewnętrzną komórkę organizacyjną, Jednostki wyodrębnioną ze względu na zakres prowadzonej działalności medycznej i rodzaj wykonywanych świadczeń medycznych, Ośrodek może dzielić się na Poradnie i Oddziały; 10) Poradnia należy przez to rozumieć wewnętrzną komórkę organizacyjną, Jednostki wyodrębnioną ze względu na zakres prowadzonej działalności medycznej i rodzaj wykonywanych świadczeń medycznych przeznaczoną dla pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, Poradnia może dzielić się na Gabinety; 11) Dzienny Oddział należy przez to rozumieć wewnętrzną komórkę organizacyjną, Jednostki wyodrębnioną ze względu na zakres prowadzonej działalności medycznej i rodzaj wykonywanych świadczeń medycznych przeznaczoną dla pacjentów, których stan zdrowia wymaga udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dziennego pobytu; 12) Dział należy przez to rozumieć wewnętrzną komórkę organizacyjną działalności pomocniczej (administracyjnej/gospodarczej) SZPZLO Warszawa-Wawer wyodrębnioną ze względu na zakres prowadzonej działalności i rodzaj wykonywanych zadań administracyjnych lub gospodarczych, Dział może dzielić się na Sekcje. 13) Samodzielne stanowisko pracy należy przez to osobę organizacyjną nie kierującą bezpośrednio pracownikami podległą bezpośrednio Dyrektorowi SZPZLO Warszawa- Wawer; 14) Świadczeniu opieki zdrowotnej - należy przez to rozumieć świadczenie zdrowotne, świadczenie zdrowotne rzeczowe i świadczenie towarzyszące określone w przepisach dotyczących powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. 15) Świadczeniu zdrowotnym - należy przez to rozumieć działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 16) Świadczeniu zdrowotnym rzeczowym - należy przez to rozumieć świadczenie obejmujące związane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi. 17) Osobie wykonującej zawód medyczny - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. 18) Lekarza ubezpieczenia zdrowotnego należy przez to rozumieć lekarza, lekarza dentystę będącego świadczeniodawcą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 2

4 umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, alko lekarza, lekarza dentystę który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 19) Pacjencie - należy przez to rozumieć pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 20) Stanie nagłego zagrożenia życia należy przez to rozumieć stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczniczych. 21) Opiekunie prawnym należy przez to rozumieć osobę sprawującą opiekę nad pacjentem, będącą rodzicem w przypadku pacjenta niepełnoletniego lub opiekunem ustanowionym przez właściwy organ w trybie określonym w odrębnych przepisach (np. opiekun osoby ubezwłasnowolnionej). 22) Opiekunie faktycznym należy przez to rozumieć osobę nie będącą opiekunem prawnym, a wykonującą stałą pieczę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia, swój stan psychiczny wymaga takiej opieki. 3. Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie: 1) Kodeksu postępowania administracyjnego, 2) Kodeksu postępowania karnego, 3) Kodeksu pracy, 4) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), 5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2008 r. Dz. U Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), 6) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 277, poz. 1634), 7) Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.), 8) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 159.), 9) Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.), 10) Ustawy z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), 11) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529, z późn. zm.), 12) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn, zm.), 13) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. Nr 252, poz. 1697), 14) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), 15) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo atomowe - Dz.U nr 0 poz. 264, 16) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo farmaceutyczne. - Dz.U nr 45 poz ) Statutu SZPZLO Warszawa-Wawer, 18) Innych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 3

5 Rozdział II. FIRMA PODMIOTU LECZNICZEGO SZPZLO WARSZAWA-WAWER Podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest SZPZLO Warszawa-Wawer, zwany dalej podmiotem leczniczym albo Zespołem. 2. Firma podmiotu leczniczego - Zespołu brzmi: SZPZLO Warszawa-Wawer, 5. SZPZLO Warszawa-Wawer działa w granicach prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy i postanowienia: 1) ustawy o działalności leczniczej, 2) ustawy o rachunkowości, 3) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 4) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 5) Statutu SZPZLO Warszawa-Wawer zatwierdzonego przez Podmiot tworzący UCHWAŁĄ RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NR XXXI/726/2012 z dnia 03 lutego 2012 r. 6) niniejszego Regulaminu, 7) innych przepisów prawa regulujących działalność leczniczą oraz dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych Siedzibą SZPZLO Warszawa-Wawer jest m. st. Warszawa ul. Strusia 4/8. 2. SZPZLO Warszawa-Wawer działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Organizację i zadania Komórek Organizacyjnych Zakładu stanowią załączniki do niniejszego regulaminu od Nr 3 do Nr 24. Załączniki te stanowią odrębne regulaminy organizacyjne poszczególnych Komórek Organizacyjnych Zakładu i Samodzielnych Stanowisk Pracy SZPZLO. 7. SZPZLO Warszawa-Wawer może tworzyć, prowadzić i znosić filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju, jak również przedsiębiorstwa w rozumieniu art Kodeksu cywilnego, w których SZPZLO Warszawa-Wawer wykonuje działalność leczniczą, a także uczestniczyć w spółkach, konsorcjach, stowarzyszeniach lub organizacjach gospodarczych w kraju, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 8. SZPZLO Warszawa-Wawer jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą Przedmiotem działalności SZPZLO Warszawa-Wawer jest w szczególności działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja zdrowia. 2. Przedmiot działalność SZPZLO Warszawa-Wawer według Polskiej Klasyfikacji Działalności obejmuje: 1.) opieka zdrowotna (PKD 86), 2.) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5), 3.) działalność wspomagająca edukację (PKD Z), 4.) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD Z), 5.) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 6.) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD Z), 7.) działalność wydawnicza (PKD 58), 8.) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 9.) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD Z). Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 4

6 Rozdział III. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO SZPZLO WARSZAWA-WAWER 10. Celem podstawowym SZPZLO Warszawa-Wawer jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przez wykonywanie działalności leczniczej Działalność lecznicza wykonywana przez SZPZLO Warszawa-Wawer obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocję zdrowia. 2. Działalność lecznicza wykonywana przez SZPZLO Warszawa-Wawer obejmuje również realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 3. SZPZLO Warszawa-Wawer w ramach swojej struktury organizacyjnej może wydzielić jednostkę organizacyjną w celu udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom domów pomocy społecznej lub wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych. 12. Do podstawowych zadań SZPZLO Warszawa-Wawer należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego: 1) w pomieszczeniach SZPZLO Warszawa-Wawer lub w miejscu pobytu pacjenta: a. podstawowej opieki zdrowotnej; b. opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży w środowisku kształcenia i wychowania; c. pielęgniarskie długoterminowej domowej opieki zdrowotnej; d. hospicjum domowego; e. specjalistycznej opieki zdrowotnej; f. rehabilitacji leczniczej; g. stomatologii; h. psychiatrii: leczenia uzależnień i współuzależnień, poradni zdrowia psychicznego; 2) dziennego pobytu w pomieszczeniach SZPZLO Warszawa-Wawer: a. dziennego oddziału terapii uzależnień (oddział dzienny/ośrodek), b. dziennego oddziału psychiatrycznego; c. dziennego oddziału rehabilitacyjnego; 3) badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego - w medycznych laboratoriach diagnostycznych; 4) orzecznictwa lekarskiego, zgodnie z odrębnymi przepisami; 5) kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń; 6) współdziałania z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach i umowach, 7) świadczeń zdrowotnych, a także programów zdrowotnych i zadań dodatkowych zleconych przez dysponentów środków publicznych, 8) zabezpieczenia medycznego zadań związanych z obroną cywilną i sprawami obronnymi zleconymi przez właściwy organ W ramach jednostek, w których SZPZLO Warszawa-Wawer wykonuje działalność leczniczą, SZPZLO Warszawa-Wawer udziela świadczeń zdrowotnych, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 5

7 Rozdział IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPZLO WARSZAWA-WAWER Zakładem kieruje Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer. 2. W razie nieobecności Dyrektora, Dyrektora zastępuje: Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych bez kompetencji w zakresie zawierania (podpisywania) umów. 3. W sytuacji nieobecności lub niedyspozycji Dyrektora i Zastępcy funkcje Dyrektora pełni pracownik posiadający stosowne pisemne pełnomocnictwo Dyrektora, bez kompetencji w zakresie zawierania (podpisywania) umów. 4. Dla realizacji zadań administracyjnych w SZPZLO Warszawa-Wawer Dyrektor może tworzyć właściwe jednostki i komórki organizacyjne oraz samodzielne, w tym kierownicze stanowiska pracy. 5. Dyrektor może tworzyć czasowe samodzielne stanowiska pracy do realizacji określonych celów. 6. Rodzaje i liczbę stanowisk pracy w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych SZPZLO Warszawa-Wawer oraz ich szczegółowe kompetencje określa Dyrektor w drodze zarządzenia. 7. Dyrektor może powoływać zespoły zadaniowe, komisje i komitety do realizacji określonych celów lub spraw. 8. Dyrektor może powoływać pełnomocników do realizacji określonych celów lub spraw Schemat organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer stanowi załącznik nr 1. do niniejszego Regulaminu. 2.W strukturze organizacyjnej SZPZLO Warszawa-Wawer wyodrębnione są: 1) jednostki organizacyjne działalności podstawowej (leczniczej/medycznej) określa załącznik nr 2. Cz. C, 2) komórki organizacyjne działalności podstawowej (leczniczej/medycznej), określone w tabelach od nr 2. do nr 8. do załączników od nr 3. do nr 9. do niniejszego Regulaminu, 3) komórki organizacyjne działalności pomocniczej tj. administracyjnej/gospodarczej strukturę których określają załączniki od nr 10. do nr 13. do niniejszego Regulaminu, wykaz komórek organizacyjnych działalności pomocniczej zwiera załącznik nr 2. Cz. A, do niniejszego Regulaminu. 4) samodzielne (jednoosobowe) stanowiska pracy: a. admistracyjne opisane w załącznikach od nr 14. do nr 20. do niniejszego Regulaminu; b. medyczne opisane w załącznikach od nr 21. do nr 22. do niniejszego Regulaminu; W strukturze organizacyjnej SZPZLO Warszawa-Wawer wyodrębnia się Administrację SZPZLO w skład której zalicza się : Zarząd SZPZLO Warszaw Wawer (Dyrektor, Zastępca Dyrektora ds.ekonoiczno- Finansowych); komórki organizacyjne działalności pomocniczej (administracyjne/gospodarcze); samodzielne stanowiska (jednoosobowe) działalności pomocniczej; samodzielne stanowiska (jednoosobowe) działalności medycznej. 2.Administarcja SZPZLO Warszawa-Wawer mieści się w siedzibie SZPZLO Warszawa- Wawer przy ul. Strusia 4/ Wszystkie osoby na samodzielnych stanowiskach pracy bezpośrednio podlegają Dyrektorowi. 2. Wykaz samodzielnych stanowisk medycznych i administracyjnych zwiera załącznik nr 2. Cz. B i D,do niniejszego Regulaminu. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 6

8 18. W strukturze organizacyjnej wyodrębnia się następujące typy komórek organizacyjnych: 1) w ramach działalności podstawowej tj. leczniczej: a) ośrodek, b) poradnia, c) oddział dzienny, d) pracownia, e) gabinet, f) samodzielne stanowisko pracy; 2) w ramach działalności pomocniczej tj. administracyjnej, gospodarczej: a) dział, b) sekcja, c) samodzielne stanowisko pracy. Rozdział V. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRESY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPZLO WARSZAWA-WAWER 19. SZPZLO Warszawa-Wawer udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 20. SZPZLO Warszawa-Wawer udziela ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w zakresach: 1. podstawowej opieki zdrowotnej; 2. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, 3. pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych; 4. hospicjum domowego; 5. opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży szkolnej w środowisku nauczania i wychowania; 6. profilaktycznych programów zdrowotnych; 7. szkoły rodzenia; 8. opieki specjalistycznej, w tym w zakresie poradni : 1) alergologii: i.alergologii, ii.alergologii dla dzieci, 2) chirurgii ogólnej, 3) chirurgii naczyniowej, 4) chirurgii urazowo-ortopedycznej; 5) dermatologii 6) diabetologii, 7) endokrynologii, 8) gastroenterologii, 9) położnictwa i ginekologii, 10) kardiologii, 11) medycyny pracy, 12) neurologii: 13) okulistyki, 14) leczenia osteoporozy, 15) otolaryngologii: i.otolaryngologii dorosłych, ii.otolaryngologii dziecięcej, 16) rehabilitacji, 17) urologii; 9. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnienia w tym: 1) opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień i współuzależnień od alkoholu, Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 7

9 2) poradni terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol, 3) świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych; 10. rehabilitacji leczniczej: 1) w warunkach ambulatoryjnych pracowni rehabilitacyjnych: fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, krioterapii, masażu leczniczego, balneoterapii, 2) w warunkach oddziału dziennej rehabilitacji, 3) w warunkach domowych; 11. stomatologii: 1) zachowawczej, 2) endodoncji - chorób błon śluzowych przyzębia, 3) protetyki, 4) periodontologii, 5) chirurgii stomatologicznej; 12. zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze. Rozdział VI. MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 21. SZPZLO Warszawa-Wawer udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: 1. w miejscach kształcenia i wychowania na terenie Dzielnicy Warszawa Wawer i okolic wg zawartych kontraktów, 2. w miejscu pobytu pacjentów tj. w domach, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo leczniczych, zakładach pracy i innych tego typu w Warszawie i okolicach głównie na terenie Dzielnicy Warszawa Wawer i jej okolic, 3. w przychodni SPZOZ Warszawa Wesoła przy ul. Warszawskiej 55 w której świadczona jest Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, 4. w przychodniach rejonowych na terenie Dzielnicy Warszawa Wawer pod adresami wskazanymi w poniższej tabeli: Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Adres 1. Przychodnia Rejonowa Nr Warszawa ul. Strusia 4/8 2. Przychodnia Rejonowa Nr Warszawa ul. Patriotów Przychodnia Rejonowa Nr Warszawa ul. Żegańska 2C (1A w planie) 4. Przychodnia Rejonowa Nr Warszawa ul. Korkowa Przychodnia Rejonowa Nr Warszawa ul. Trakt Lubelski Przychodnia Rejonowa Nr Warszawa ul. Patriotów 46/48 Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 8

10 22. Jednostki i komórki organizacyjne działalności leczniczej udzielają świadczeń ambulatoryjnych w Przychodniach Rejonowych: 1) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w: gabinetach lekarza POZ, gabinetach zabiegowych, punktach (gabinetach) szczepień, gabinetach pielęgniarki i położnej środowiskowej lub pielęgniarki środowiskowej rodzinnej lub położnej środowiskowej rodzinnej, gabinetach medycyny szkolnej w szkołach, szkole rodzenia, w miejscach pobytu pacjentów POZ; 2) w zakresie świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej, w: gabinecie lekarza specjalisty, gabinecie zabiegowym pielęgniarskim lub lekarskim, miejscu pobytu pacjenta specjalistyki lub POZ w uzasadnionych przypadkach; 3) w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej, w: gabinecie pielęgniarki opieki długoterminowe, miejscu pobytu pacjenta; 4) w zakresie hospicjum domowego, w: gabinecie hospicjum domowego, miejscu pobytu pacjenta; 5) w zakresie rehabilitacji leczniczej, w: gabinecie lekarza rehabilitacji, pracowniach: fizjoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii (tzw. sale gimnastyczne), krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej, ciepłolecznictwa, hydroterapii, miejscu pobytu pacjenta; 6) w zakresie stomatologii, w: gabinecie stomatologicznym, w środowisku kształcenia i wychowania w przypadku profilaktyki medycyny szkolnej; 7) w zakresie psychiatrii, w Ośrodku Opieki Psychiatrycznej Terapii Uzależnień, w tym: Poradni opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień i współuzależnień od alkoholu, Poradni terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol; Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych; 8) w zakresie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego w:świadczeń specjalistycznej opieki zdrowotnej, w: laboratorium analitycznym; pracowniach diagnostyki obrazowej: RTG, densytometrii, mammografii, pantomografii, RTG zębowego; pracowni USG, pracowni endoskopowo-kolonoskopowej, pracowni EEG, pracowni HOLTERA, pracowni audiometrii, gabinecie urologa : uroflometria, gabinetach zabiegowych POZ w zakresie : spirometerii, EKG, glukometrii, gabinetach ginekologicznych: KTG, gabinetach okulistycznych: badanie dna oka, badanie pola widzenia, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, pahymetria rogówki. w innych niezbędnych pracowniach o ile zajdzie taka potrzeba. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 9

11 Rozdział VII. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w SZPZLO winien zapewnieniać właściwą dostępność i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych SZPZLO; 2.Świadczenia zdrowotne SZPZLO udzielane są: 1) dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej; 2) zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 3) z należytą starannością; 4) z poszanowanie praw pacjenta; 5) przy uwzględnieniu poziomu finansowania świadczeń; 6) przy stałym doskonaleniu i kontroli jakości świadczeń. 24. Świadczenia zdrowotne udzielane są w SZPZLO Warszawa-Wawer wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach SZPZLO Warszawa-Wawer prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji w sposób określony w odrębnych przepisach. 2. W SZPZLO Warszawa-Wawer obowiązują następujące zasady prowadzenia dokumentacji medycznej: 1) dla pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych prowadzi się kartoteki zawierające dane pacjentów i ich historie choroby w dziennej opiece ambulatoryjnej lub historie zdrowia i choroby w pozostałej opiece ambulatoryjnej ; 2) dane pacjentów podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieupoważnione; 3) dokumentacja medyczna, której wykorzystanie dla celów bieżących stało się zbędne, podlega archiwizacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymogami w opiece zdrowotnej System gospodarki lekami i artykułami sanitarnymi jest określony w aktualnym Receptariuszu SZPZLO Warszawa-Wawer. 2. Receptariusz ustala doraźnie powoływany Zespół Terapeutyczny ds. Leków SZPZLO Warszawa-Wawer minimum 1 raz w roku. 3. Zespół Terapeutyczny ds. Leków SZPZLO Warszawa-Wawer działa w oparciu o Regulamin zawarty w załączniku nr SZPZLO Warszawa-Wawer nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 2. W stanach nagłych / pilnych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentom niezwłocznie. 3. W razie braku możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z przyczyn leżących po stronie SZPZLO Warszawa-Wawer lub w związku z wystąpieniem siły wyższej, SZPZLO Warszawa-Wawer zapewnia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez innego świadczeniodawcę. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 10

12 28. Pacjent będący świadczeniobiorcą ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę wg aktualnych uregulowań prawnych aktualnie w wysokości 80 złotych. 29. Pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców Warunkiem udzielania świadczeń nieodpłatnie jest aktualny i ważny dowód ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnych może być: 1) dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę: a) druk ZUS RMUA, b) aktualne zaswiadczenie z zakładu pracy, c) legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką, 2) dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: a) aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne, 3) dla osoby ubezpieczonej w KRUS a) legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne, 4) dla emerytów i rencistów a) legitymacja emeryta lub rencisty b) aktualny odcinek emerytury lub renty, 5) dla osoby bezrobotnej: a) aktualne zaswiadczenie z Urzędu Pracy, b) legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką, 6) dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie: a) umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki, 7) dla członka rodziny osoby ubezpieczeniowej: a) druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA z aktualną pieczątką pracodawcy, b) legitymacja rodzinna, c) aktualne zaswiadczenie z zakładu pracy, d) legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty, 8) dla osób uprawnionych z innego panstwa członkowskiego, przebywających czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, b) certyfikat zastępczy, c) poswiadczenie wydane przez NFZ. 3. W przypadku: nagłego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia, stanu zagrożeenia życia, porodu dokument może zostać przedstawiony w innym czasie, jednak nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, 2) jeżeli przedstawienie dokumentu ubezpieczenia nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w pkt 1 dokument ten może byc przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 4. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu w terminach określonych w ust. 3, swiadczenie zostaje udzielone na koszt swiadczeniobiorcy. 5. Przepisów powyższych nie stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do ukończenia 6. miesiąca życia. 6. Obszar działania SZPZLO na rzecz osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych określają przepisy i umowy zawarte z dysponentami środków publicznych finansujących świadczenia zdrowotne. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 11

13 7. SZPZLO może także udzielać świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych umów lub doraźnej odpłatności pacjenta w ramach świadczeń nie objętych umową z NFZ SZPZLO wykonuje świadczenia na rzecz osób uprawnionych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zwrotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w Ogólnych warunkach i rozporządzeniach w sprawie świadczeń gwarantowanych, odrębnymi przepisami oraz zgodnie z warunkami wymaganymi od świadczeniodawców określonymi przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 2. SZPZLO udziela świadczeń z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej właściwego dla personelu ich udzielającego. 3. SZPZLO przestrzega praw pacjenta wynikających z obowiązujących przepisów. 4. SZPZLO podejmuje i prowadzi wszelkie działania mające na celu zapewnienie należytej jakości udzielanych świadczeń W miejscu udzielania świadczeń podaje się do wiadomości pacjentów informację o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych poradniach. 2. Na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, umieszcza się tablicę ze znakiem graficznym Narodowego Funduszu Zdrowia, według wzoru określonego przez Prezesa NFZ. 3. Wewnątrz budynku siedziby i jednostek organizacyjnych SZPZLO umieszcza się informacje dotyczące w szczególności: 1) imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej, a w przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej - także imion i nazwisk osób udzielających świadczeń oraz godzin i miejsca udzielania świadczeń; 2) miejsc i godzin udzielania świadczeń przez podwykonawców, jeżeli zachodzi potrzeba poinformowania o tym świadczeniobiorców; 3) zasad zapisów na porady i wizyty, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych; 4) trybu składania skarg i wniosków; 5) praw pacjenta; 6) adresu oraz numerów telefonów podmiotów udzielających świadczeń poza godzinami pracy określonymi w umowie, a w szczególności w dni wolne od pracy i w święta - w przypadku świadczeniodawców udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej; 7) numerów telefonów alarmowych ratownictwa medycznego, to jest numerów: 112 i 999 ; 8) adresu oraz numeru telefonu właściwego miejscowo Rzecznika Praw Pacjenta oraz numeru bezpłatnej infolinii Biura Praw Pacjenta przy ministrze właściwym do spraw zdrowia; 9) informacji o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenie; 10) innych informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia świadczeniobiorcom wynika z umowy z NFZ. 4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 6 i 7, powinny być widoczne także z zewnątrz budynku. 5. Za realizację obowiązków określonych w ust. 1-4 odpowiada kierownik danej jednostki organizacyjnej Swiadczenia opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom według kolejności zgłaszania w wyznaczonych dniach i godzinach. 2. Inwalidzi wojskowi i wojenni, kombatanci, Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu mają prawo korzystać poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych. 3. W przypadku braku miejsc, ze względów wyczerpania limitu na udzielanie świadczeń, pacjenci kierowani są do innych placówek lecznictwa ambulatoryjnego, bądź jeśli jest Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 12

14 to możliwe ze względu na stan zdrowia, wpisywani są na listę oczekujacych na udzielenie świadczenia. 4. Lista oczekujących prowadzona jest w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 5. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia podlega nadzorowi zespołu oceny przyjęć. 6. Poza kolejnością przyjmowani do SZPZLO są pacjenci w przypadkach: stanu zagrożenia życia lub porodu, wypadku, zatrucia, urazu oraz w opiece specjalistycznej pacjenci ze skierowaniem oznaczonym jako PILNE SZPZLO rejestruje pacjentów na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej. 2. Świadczenia są udzielane w możliwie najkrótszym terminie. 3. SZPZLO przyjmuje pacjentów w ustalonych terminach. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie ustalonego terminu, świadczeniodawca w każdy dostępny sposób informuje świadczeniobiorcę o zmianie terminu. 4. SZPZLO prowadzi listy oczekujących na udzielenie świadczenia, zgodnie z ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. 5. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w terminie satysfakcjonującym pacjenta, rezerwowany jest pierwszy możliwy termin wykonania świadczenia poprzez: 1) umieszczenie w rejestrze oczekujących imienia i nazwiska pacjenta oraz jego numeru PESEL; 2) ustalenie w rejestrze, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i stanem zdrowia pacjenta, terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego; 3) wydanie pacjentowi pisemnego potwierdzenia terminu wraz z uzasadnieniem kryteriów, które zdecydowały o terminie wykonania świadczenia; 4) termin wykonania świadczenia może być zmieniony wyłącznie za pisemną zgodą pacjenta; 5) co miesiąc na podstawie sporządzanego rejestru przekazywane są organom finansującym świadczenie usług medycznych informacje o liczbie pacjentów oczekujących na udzielenie określonej usługi medycznej oraz o czasie oczekiwania pacjentów na wykonanie tych świadczeń. Oddział 1. Postanowienia dotyczące przebiegu oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki SZPZLO udzielając świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej postępuje zgodnie z zakresem zadań określonych w odrębnych przepisach odpowiednio dla lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 2. SZPZLO udzielając świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom, w kosztach własnej działalności, zgodnie z zakresem, o którym mowa w ust. 1, w szczególności dostęp do: 1) opieki ambulatoryjnej, w tym opieki w domu chorego; 2) badań diagnostycznych. 3. Na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane - w związku z zachorowaniem - przez lekarzy, pielęgniarki i położne, poza godzinami pracy określonymi w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, oddział wojewódzki Funduszu zawiera odrębną umowę, o ile jest to niezbędne dla zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości udzielanych świadczeń. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 13

15 4. SZPZLO udzielając świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany do informowania pacjentów o zasadach organizacji opieki, o której mowa w ust. 3, w szczególności poprzez umieszczenie informacji w miejscu udzielania świadczeń i w siedzibie świadczeniodawcy. 5. Za realizację obowiązków określonych w ust. 1-4 odpowiada kierownik danej jednostki organizacyjnej Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej pacjent potwierdza pisemnym oświadczeniem woli, zwanym dalej "deklaracją wyboru", według wzoru ustalonego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 2. Kierownik danej jednostki organizacyjnej sprawuje nadzór nad prawidłowym sporządzaniem deklaracji przez świadczeniobiorców, w szczególności: 1) na bieżąco kontroluje aktualność stosowanego wzoru; 2) zapewnia sprawdzanie poprawności wypełnienia deklaracji; 3) zapewnia udostępnianie świadczeniobiorcy deklaracji wyboru; 4) zapewnia przed przyjęciem deklaracji wyboru sprawdzenie uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej określonych w ustawie; 5) gwarantuje, że wypełnione deklaracje wyboru przechowywane są w siedzibie SZPZLO i zapewnia ich dostępność świadczeniobiorcom, którzy je złożyli, z zachowaniem wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U r. Nr 101 poz. 926) Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, kierując świadczeniobiorcę do lekarza specjalisty lub do szpitala, dołącza do skierowania wyniki niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania. 2. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne świadczeniobiorcy zastosowane przez innego lekarza w poradni, jeżeli posiada informacje (przekazane przez lekarza z poradni specjalistycznej nie później niż w ciągu 12 miesięcy) o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Oddział 2. Postanowienia dotyczące przebiegu oraz organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w poradniach specjalistycznych 38. Ambulatoryjne świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej (dalej: specjalistyka) udzielane są w przedsiębiorstwie Spółki poradniach specjalistycznych określonych w określone w tabelach od nr 2. do nr 8. do załączników od nr 3. do nr 9. do niniejszego Regulaminu Ambulatoryjne świadczenia specjalistycznej finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ambulatoryjne świadczenie specjalistyczne udzielone świadczeniobiorcy bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego opłaca świadczeniobiorca, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 47a, art. 57 ust. 2 i art. 60 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3. Dyrektor ustala cennik za ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone bez skierowania lekarza ubezpieczenia, z wyjątkiem świadczeń, do udzielenia których nie jest wymagane skierowanie tj. : 1) ginekologa i położnika, 2) dermatologa i wenerologa, 3) onkologa, 4) okulisty, 5) dla osób chorych na gruźlicę, Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 14

16 6) dla osób zakażonych wirusem HIV, 7) z zakresu lecznictwa odwykowego, 8) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów, 9) dla cywilnych niewidomych ofiar działan wojennych, 10) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika wojska, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadan poza granicami panstwa. 4. Cennik winien być podany jest na tablicach ogłoszeń w Przychodniach Rejonowych. 40. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania. 41. Poradnie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych współpracując z poszczególnymi pracowniami oraz zapleczem diagnostycznym zapewniają kompleksowe udzielanie świadczeń na poziomie specjalistycznym. 42. Świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia SZPZLO wykonuje zgodnie z zawartą umową, na zasadach i warunkach określonych we właściwym rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz we właściwych Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w drodze zarządzenia, zwanych dalej materiałami informacyjnymi Znajomość właściwego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych i materiałów informacyjnych oraz przestrzeganie zasad z nich wynikających należy do podstawowych obowiązków służbowych personelu Przychodni Rejonowych. 2. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych na bieżąco przyjmują informacje od zatrudnionych w SZPZLO osób o ewentualnych nieprawidłowościach oraz niezgodnościach z przepisami prawa, w szczególności właściwym rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych lub materiałami informacyjnymi oraz niezwłocznie informują o nich Dyrektora Świadczenia w poszczególnych poradniach udzielane są zgodnie z Harmonogramem pracy, stanowiącym załącznik do umowy z NFZ. 2. Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w Wykazie osób udzielających świadczenia, stanowiącym załącznik do umowy NFZ. 3. Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem godzin pracy poszczególnych komórek organizacyjnych sprawuje kierownik danej jednostki organizacyjnej Spółki. 4. Projekt harmonogramu pracy danej komórki organizacyjnej SZPZLO ustala kierownik jednostki organizacyjnej SZPZLO, w skład której wchodzi komórka. 5. Projekt harmonogramu pracy oraz każda jego zmiana przedkładany jest niezwłocznie do zatwierdzenia Dyrektorowi SZPZLO. W przypadku jednostek i komórek organizacyjnych udzielających świadczeń na podstawie umowy z NFZ: 1) harmonogram pracy stanowi załącznik do umowy; 2) harmonogram pracy musi gwarantować prawo świadczeniobiorców do równego dostępu do świadczeń oraz przewidywać średni czas trwania porady specjalistycznej na minut; 3) w harmonogramie pracy muszą być spełnione następujące minimalne warunki określone w materiałach informacyjnych. 6. Za opracowanie harmonogramu zgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu odpowiada kierownik danej jednostki organizacyjnej, który nadzoruje także jego realizację. O wszelkich przeszkodach niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzech dni informuje Dyrektora SZPZLO. 7. W przypadkach uzasadnionych klinicznie udziela się świadczeń specjalistycznych w formie wizyt domowych. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 15

17 45. Udzielane przez jednostki oraz komórki organizacyjne SZPZLO ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, finansowane przez NFZ na podstawie umowy, obejmują następujące czynności: 1) badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania; 2) udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi lub środkami pomocniczymi; 3) kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą; 4) orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie; 5) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych; 6) udzielanie innych niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych właściwych dla danej specjalności; 7) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 8) udostępnianie dokumentacji, o której mowa powyżej, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta osobie przez niego upoważnionej do uzyskania tej informacji. 46. Udzielane przez jednostki oraz komórki organizacyjne SZPZLO ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne współfinansowane, finansowane przez NFZ na podstawie umowy, obejmują czynności szczegółowo określone w umowie z NFZ. 47. Jednostki oraz komórki organizacyjne SZPZLO udzielają ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych, finansowanych ze środków publicznych na podstawie umowy z NFZ, tylko na podstawie skierowania lekarza, który: a) zawarł umowę z Funduszem, lub b) wykonuje zawód u świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Funduszem - o udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane przez SZPZLO według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez SZPZLO. 2. SZPZLO w opiece specjalistycznej: 1) ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń świadczeniobiorcy; 2) informuje pisemnie świadczeniobiorcę o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu; 3) wpisuje za zgodą świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego: a) numer kolejny, b) datę i godzinę wpisu, c) imię i nazwisko świadczeniobiorcy, d) numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość świadczeniobiorcy, e) rozpoznanie lub powód przyjęcia, f) adres świadczeniobiorcy, g) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem, h) termin udzielenia świadczenia, i) imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu - w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia; 4) wpisuje datę i przyczynę skreślenia świadczeniobiorcy z prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 16

18 3. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej prowadzonej przez SZPZLO. 4. SZPZLO ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań. 5. W razie zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym SZPZLO, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie. 6. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, SZPZLO informuje świadczeniobiorcę w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy. 7. W przypadku gdy świadczeniobiorca nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym SZPZLO. 49. SZPZLO umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym, na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, zwanej dalej "listą oczekujących", na podstawie kryteriów medycznych oraz zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach Listy oczekujących na udzielenie świadczenia podlegają, raz w miesiącu, do 5 dnia każdego miesiąca, ocenie powołanego przez Dyrektora Zespołu oceny przyjęć. 2. W skład zespołu oceny przyjęć wchodzą: 1) lekarz specjalista w specjalności zabiegowej; 2) lekarz specjalista w specjalności niezabiegowej; 3) pielęgniarka przełożona SZPZLO. 3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego zespołu spośród jego członków. 4. Zespół pracuje kolegialnie pod kierownictwem przewodniczącego. Ocena comiesięczna polega na wypełnieniu oraz podpisaniu ankiety obowiązującej w SZPZLO (raport), której wzór ustala Dyrektor. Wszelkie nieprawidłowości dokumentowane są w odrębnym protokole podpisanym przez członków zespołu. Wypełniona ankieta wraz z ewentualnym protokołem przekazywana jest Dyrektorowi. 5. Do zadań zespołu oceny przyjęć należy przeprowadzanie oceny list oczekujących na udzielenie świadczenia pod względem: 1) prawidłowości prowadzenia dokumentacji; 2) czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia; 3) zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń W przypadku kierowania pacjenta z jednej poradni specjalistycznej do innej, jako badania wstępne przekazywane są wyniki badań wykonanych w poradni kierującej oraz inne wyniki badań diagnostycznych, będących w posiadaniu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, umożliwiających potwierdzenie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania. 2. Lekarz specjalista konsultujący pacjenta niezwłocznie informuje lekarza kierującego o wyniku konsultacji na piśmie. 3. W przypadku gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz specjalista dołącza do skierowania wyniki badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną, umożliwiające potwierdzenie wstępnego rozpoznania. 4. W przypadku gdy pacjent objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonywania badań kontrolnych, pozostających w związku z prowadzonym leczeniem, skierowanie na te badania wydaje oraz pokrywa koszty ich wykonania świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 17

19 Rozdział VIII. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH ORAZ WARUNKI ICH WSPÓŁDZIAŁANIA Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych oraz warunki ich współdziałania winny zapewniać sprawne i efektywne funkcjonowanie podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym. 2. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek, komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach oraz warunki ich współdziałania zawarto w załącznikach od nr 3. Do Do zadań komórek organizacyjnych działalności pomocniczej SZPZLO Warszawa-Wawer należą w szczególności: 1)Administracja zasobami w tym : a) Personalnymi, b) Finansowymi, c) Infrastrukturą - zamówieniami; 2)Kontakty z NFZ w zakresie realizacji kontraktowych świadczeń zdrowotnych, 3)Przygotowywanie dokumentów finansowych do rozliczeń z NFZ i innymi podmiotami, z którym zawarto umowę na określone rodzaje usług medycznych, 4)Przechowywanie dokumentacji medycznej i pozamedycznej z godnie z obowiązującymi przepisami, 5)Udzielanie pełnych i kompetentnych informacji w zakresie świadczeń realizowanych w ramach kontraktu z NFZ. 54. Współpraca pomiędzy komórkami organizacyjnymi SZPZLO Warszawa-Wawer oparta jest na następujących zasadach: 1)Komórki organizacyjne zobowiązane są do współdziałania co najmniej w zakresie niezbędnym do zapewnienia koordynacji zadań. 2)W przypadku opracowywania, uzgadniania lub opiniowania spraw wchodzących w zakres kompetencji kilku komórek organizacyjnych obowiązuje zasada, że prowadzenie tych spraw należy do komórki koordynującej, którą wyznacza Dyrektor lub osoba przez niego wskazana. Komórki współpracujące przygotowują i przekazują komórce koordynującej niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia, ekspertyzy i opinie konieczne do opracowania danej sprawy. Komórka koordynująca jest zobowiązana do rozpatrzenia opinii i stanowisk komórek współpracujących przy formułowaniu ostatecznego stanowiska. Opinie, wnioski i decyzje komórki organizacyjnej wymagają akceptacji jej kierownika lub osób przez niego upoważnionych. 55. Do zakresu działania i zadań komórek organizacyjnych SZPZLO Warszawa-Wawer należy w szczególności: 1) realizacja zadań SZPZLO Warszawa-Wawer określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego a także w Statutu SZPZLO Warszawa-Wawer i niniejszym Regulaminie; 2) inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań SZPZLO ; 3) dbałość o należyty (właściwy) wizerunek SZPZLO Warszawa-Wawer; 4) działania na rzecz racjonalizacji zatrudnienia; 5) działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego; 6) działania na rzecz skutecznego przekazywania informacji przez kadrę kierowniczą podległym pracownikom; Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 18

20 7) opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego SZPZLO Warszawa-Wawer na dany rok, 8)realizacja zadań wynikających z tych planów oraz innych programów przyjętych w SZPZLO Warszawa-Wawer; 9)działanie na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych na zadania realizowane przez daną komórkę organizacyjną; 10) opracowywanie sprawozdań z wykonanych zadań, oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 11) przygotowywanie opracowań statystycznych dla organów administracji publicznej; 12) przygotowywanie opracowań strategicznych dla SZPZLO Warszawa-Wawer; 13) realizowanie uchwał organów SZPZLO Warszawa-Wawer, 14) opracowywanie projektów odpowiedzi na pisma właściwych organów administracji publicznej w zakresie zadań danej komórki organizacyjnej; 15) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi SZPZLO Warszawa-Wawer w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień między nimi; 16) prowadzenie bazy danych obejmującej sfery działalności SZPZLO Warszawa-Wawer w zakresie działania danej komórki organizacyjnej; 17) rozpatrywanie skarg i wniosków odnoszących się do działalności danej komórki organizacyjnej; 18) udzielanie informacji publicznej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym umieszczanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej SZPZLO ; 19) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji, w szczególności dotyczących pacjentów; 20) wykonywanie innych czynności określonych przez Dyrektora Do obowiązków pracownika SZPZLO Warszawa-Wawer należy w szczególności: 1) znajomość zakresu swoich obowiązków i kompetencji jak również zadań komórki organizacyjnej w której pracuje, a także zakresu działania i organizacji SZPZLO; 2) efektywne, terminowe, staranne i zgodne z przepisami prawa wykonywanie pracy i poleceń służbowych wynikających z zakresu zadań na zajmowanym stanowisku; 3) informowanie bezpośredniego przełożonego o bieżącym stanie i o środkach niezbędnych do wykonania zadań; 4) współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych SZPZLO Warszawa- Wawer w zakresie realizacji wspólnych zadań; 5) reprezentowanie, uzgodnionego z bezpośrednim przełożonym, stanowiska komórki organizacyjnej w zakresie prowadzonych spraw; 6) zgłaszanie wniosków i propozycji zmierzających do usprawnienia organizacji pracy w SZPZLO Warszawa-Wawer; 7) niezwłoczne informowanie przełożonych o faktach naruszenia przepisów prawa; 8) podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 9) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych; 10) przestrzeganie przepisów zawartych w regulaminach, zarządzeniach wewnętrznych oraz przestrzeganie dyscypliny pracy; 11) dbałość o dobrą atmosferę pracy oraz właściwy stosunek do współpracowników, pacjentów i interesantów; 12) dbałością o dobre imię SZPZLO Warszawa-Wawer; 13) dbałością o majątek SZPZLO Warszawa-Wawer. 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób wykonujących zadania na rzecz Spółki na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. 3. Wewnętrzny porządek i organizację pracy obowiązującą w SZPZLO Warszawa-Wawer, określa ustalony przez Zarząd Regulamin Pracy. 4. Dyrektor odpowiedzialny jest za całokształt stosunków międzyludzkich w SZPZLO Warszawa-Wawer, zobowiązany jest kształtować atmosferę spokojnej, wydajnej i bezpiecznej pracy a także zobowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi w SZPZLO Warszawa-Wawer. Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer 2013r Strona 19

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Warszawa 2011 Świadczenia opieki zdrowotnej fi nansowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN REGULAMIN ORGANIZACYJNY Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (tekst jednolity) Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM SPIS TREŚCI Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 II. CELE I ZADANIA 5 III. FINANSOWANIE ZESPOŁU 6 IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz objaśnienia określeń ustawowych Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Warszawa, grudzień 2012 r. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ABC opieki zdrowotnej Wykaz Świadczeniodawców realizujących umowy w 2012 roku 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2008.164.1027 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi Spis treści: REGULAMIN ORGANIZACYJNY im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. CELE I ZADANIA ZAKŁADU... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU, ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi

KARTA PRAW PACJENTA. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi KARTA PRAW PACJENTA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi Prawa pacjenta wynikające z przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej 1. Każdy ma prawo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA informacje ogólne czerwiec 2007 Opracowanie: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Podstawowa opieka zdrowotna Każdej osobie ubezpieczonej w Narodowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2012 Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie z dnia 29.06. 2012 roku PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE opracowane

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl

Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM. Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych VADEMECUM Narodowy Fundusz Zdrowia www.nfz.gov.pl VADEMECUM Warszawa 2012 Vademecum 2012 praca zbiorowa pod redakcją Norberta Tyszki Narodowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie Rozdział 1 Firma podmiotu 1 Podmiot działa pod firmą Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo