Aplikacje klient-serwer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aplikacje klient-serwer"

Transkrypt

1 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje klient-serwer - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji z wykorzystaniem środowiska Visual Studio Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w ramach niniejszych zajęć tematyka stanowi wprowadzenie do tworzenia aplikacji w języku ASP.NET. Aby ze zrozumieniem zrealizować zadania, przewidziane do wykonania w ramach zajęć laboratoryjnych, należy zapoznać się z następującymi zagadnieniami: komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe, cechy języka ASP.NET, modele tworzenia aplikacji z wykorzystaniem ASP.NET. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe Internet składa się z zasobów oraz użytkowników żądających dostępu do zasobów internetowych. Do umożliwienia takiego dostępu wymagane są trzy mechanizmy: URI (ang. Uniform Resource Identifier) schemat nazewnictwa pozwalający lokalizować zasoby HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół definiujący funkcjonowanie żądać i odpowiedzi. Żądania można przesyłać za pomocą metod GET i POST. HTML (ang. HyperText Markup Language) język używany do przedstawienia informacji i poruszania się między zasobami. Za zachowanie stanu zmiennych przekazywanych między kolejnymi operacjami żądania i odpowiedzi odpowiada programista. HTTP oraz HTML nie udostępniają takich właściwości. 2. Cechy języka ASP.NET Integracja ze środowiskiem.net formularze Web zostały oparte na wspólnym środowisku uruchomieniowym i posiadają dostęp do wszystkich klas platformy oraz do specjalnych przestrzeni nazw, służących do tworzenia aplikacji. Integracja z platformą.net jest wymagana jedynie po stronie serwera. Wiązanie kontrolek HTML działających po stronie klienta z kontrolkami uruchamianymi po stronie serwera Kontrolki, które widziane są w oknie przeglądarki, powstają w oparciu o kod w języku HTML. W ASP.NET wszystkie kontrolki to klasy. ASP.NET udostępnia kontrolki uruchamiane po stronie serwera, które mogą być odwzorowane na znaczniki HTML. Gdy informacje zawarte na stronie internetowej zostają przesłane na serwer, wszystkie znaczniki HTML przeznaczone do uruchomienia na serwerze zostają przekształcone na odpowiadające im klasy. Kompilacja stron internetowych zamiast ich interpretacji strony internetowe ASP.NET składają się z interfejsu użytkownika definiowanego przez HTML oraz z logiki interfejsu stworzonej w jednym z języków platformy.net (np. C#). Pierwsze żądanie strony ASP powoduje jej kompilację do klasy platformy.net, natomiast kolejne żądania obsługują zestaw utworzony w czasie tej kompilacji. 3. Modele tworzenia aplikacji w ASP.NET Kod inline kod znaczników HTML i kod aplikacji (np. w języku C#) występują w pojedynczym pliku.aspx Kod ukryty kod znaczników HTML oraz kod aplikacji znajdują się w osobnych plikach. Kod znaczników występuje w pliku.aspx, natomiast kod logiki w pliku.cs (jeśli językiem, w którym jest pisany jest C#). Klasy częściowe jest odmianą modelu wykorzystującego kod ukryty, w którym kod logiki zaimplementowany jest za pomocą klas częściowych (ang. partial classes). 1

2 4. Kaskadowe Arkusze Stylów (CSS) i ASP.NET CSS (ang. Cascading Style Sheets) język służący do opisu formy prezentacji stron WWW. Aby dodać Kaskadowy Arkusz Stylów do projektu ASP.NET, należy w oknie Solution Explorer prawym przyciskiem myszy kliknąć na nazwę projektu, a następnie wybrać opcję: Add > New Item > wybieramy Style Sheet > OK. Następnie na stronie z kodem, w sekcji <HEAD></HEAD> należy umieścić standardowy kod dołączenia Kaskadowego Arkuszu Stylów: <link type="text/css" href="nazwapliku.css" rel="stylesheet" /> Zastępczo można też posłużyć się następującym kodem: <style type="text/css" url("nazwapliku.css");</style> W celu przyporządkowania kontrolki serwerowej ASP.NET do danej klasy CSS, należy edytować jej właściwość CssClass, nadając jej wartość będącą nazwą klasy. Zadanie 1. Proszę zrealizować aplikację, która powinna odznaczać się następującymi cechami: Aplikacja ma się składać ze strony internetowej, zawierającej przycisk oraz komunikat tekstowy. Komponenty te mają zostać umieszczone na stronie jako kontrolki serwerowe ASP.NET. Naciśnięcie przycisku ma powodować zwiększanie wartości licznika o 1. Początkowa wartość licznika to 0. Komunikat ma zawierać informację o aktualnej wartości licznika. Gdy wartość licznika jest podzielna przez 2, komunikat powinien być koloru czerwonego. W przeciwnym razie komunikat powinien być koloru zielonego. Gdy wartość licznika przekroczy 5, powinien on być zerowany. Aby zrealizować zadanie należy wykonać następujące kroki: Proszę o utworzenie nowego katalogu zawierającego imię i nazwisko studenta. Proszę o utworzenie nowego projektu strony WWW. W tym celu proszę o wybranie z głównego menu programu Visual Studio następujących opcji: File > New > Project. W nowo otwartym oknie proszę określić typ projektu jako: Visual C# > Web. Następnie proszę wybrać szablon ASP.NET Web Application i platformę.net w wersji 4. Przed stworzeniem nowego projektu, proszę zlokalizować go w stworzonym uprzednio katalogu i zmienić jego nazwę na Zadanie 1.1. Proszę o sprawdzenie, czy zaznaczono opcję Create directory for solution. Prawidłowo skonfigurowane okno tworzenia nowego projektu przedstawia poniższy rysunek. Po sprawdzeniu ustawień proszę nacisnąć przycisk OK. 2

3 Proszę usunąć zawartość znacznika asp:content o ID BodyContent (znaczniki h2 i p). W tej samej sekcji proszę o umieszczenie następującego kodu: Po wykonaniu tej operacji i zmianie rodzaju widoku z source na split lub design na ekranie powinien ukazać się dodany guzik (jeśli konieczna jest synchronizacja widoku, należy kliknąć na wyświetlony komunikat). Pod dodanym poprzednio kodem kontrolki klasy Button, proszę o umieszczenie następującego kodu: Po wykonaniu tej operacji na stronie WWW pod przyciskiem powinno pojawić się pole tekstowe. Proszę o dokonanie zmiany koloru czcionki dodanego napisu na czerwony (należy użyć właściwości ForeColor). Operację tę proszę wykonać analogicznie do ustalenia właściwości Text. Proszę o dodanie do przycisku właściwości o następującym kodzie: W oknie Solution Explorer proszę o kliknięcie znaczka plusa przy nazwie strony Default.aspx i dwukrotne kliknięcie nazwy pliku Default.aspx.cs. Po wykonaniu tej operacji na ekranie powinna ukazać się zakładka zawierająca kod otwieranego pliku. W klasie _Default otworzonego pliku proszę dodać następujący kod: 3

4 Funkcja ButtonDodaj_Click będzie wywoływana poprzez zdarzenie onclick przycisku. Proszę o utworzenia ciała funkcji ButtonDodaj_Click, której wywołanie dostarczy wymaganej funkcjonalności strony, opisanej na początku zadania. Podpowiedzi: - Dostęp do właściwości kontrolek z poziomu funkcji obrazuje przykład: - Przykład rzutowania z typu string do typu int: - Wartość licznika należy wydobyć za pomocą operacji na łańcuchach znaków - Struktura Color zawierająca definicje kolorów znajduje się w przestrzeni nazw System.Drawing Aby uruchomić stronę, z głównego menu proszę wybrać opcję: Debug > Start Debugging > OK. Przy ocenie zadania główny nacisk będzie kładziony na: Wykonanie wszystkich założeń ujętych w treści zadania. Sposób implementacji operacji wywołanej naciśnięciem przycisku. Zadanie 2. Proszę zrealizować aplikację, która powinna odznaczać się następującymi cechami: Aplikacja ma składać się ze strony internetowej, zawierającej tabelę składającą się z trzech wierszy i trzech kolumn. W każdej komórce tabeli ma znajdować się przycisk, będący kontrolką serwerową ASP.NET Aplikacja ma być symulacją gry w kółko i krzyżyk, po naciśnięciu danego przycisku, tekst który na nim widnieje ma się zmieniać na o lub x (naprzemiennie) W aplikacji ma być wyświetlona informacja, czy aktualny ruch należy do gracza posługującego się krzyżykami, czy kółkami Aplikacja ma zawierać zabezpieczenie, dzięki któremu przycisków oznaczonych kółkiem lub krzyżykiem nie można będzie nacisnąć Aplikacja ma zawierać możliwość czyszczenia wartości wszystkich pól przez naciśnięcie przycisku Aby zrealizować zadanie należy wykonać następujące kroki: W swoim katalogu proszę o stworzenie projektu strony ASP.NET o nazwie Zadanie

5 Wewnątrz znacznika asp:content o ID BodyContent proszę o umieszczenie następującego kodu: Następnie proszę o zmianę typu widoku strony internetowej z Source na Design. Proszę o wybranie z panelu Toolbox kontrolki typu Button, a następnie przeciągnięcie jej do pierwszej komórki tabeli o indeksie 1,1 (1-numer wiersza, 1-numer kolumny). Efekt końcowy tej operacji przedstawia poniższy rysunek: Następnie proszę o zaznaczenia wstawionego przycisku oraz zmianę w panelu Properties następujących parametrów: - (ID) któremu proszę przypisać wartość button11 (końcówka 11 informuje o miejscu położenia w tabeli, pierwsza cyfra stanowi indeks wiersza, a druga indeks kolumny) - Text któremu proszę przypisać wartość? Dwie powyższe operacje proszę wykonać dla wszystkich komórek tabeli, wypełniając je kontrolkami klasy Button. Proszę o dostosowanie nazw przycisków do podanego schematu, opartego na miejscu położenia przycisku w komórce o danych indeksach. Następnie proszę o przeciągnięcie na stronę z panelu Toolbox kontrolki typu Label. Po wykonaniu tej operacji proszę o jej zaznaczenie oraz zmianę w panelu Properties następujących parametrów: - (ID) któremu proszę przypisać wartość labelaktualnyznak - Text któremu proszę przypisać wartość Aktualnie ruch wykonuje: o Następnie proszę o dwukrotne kliknięcie przycisku znajdującego się w komórce o indeksie 1,1. Na ekranie powinien pojawić się następujący kod funkcji, obsługujący zdarzenie onclick: Można zauważyć, że wywołanie zdarzenia onclick każdego z przycisków znajdujących się w tabeli, będzie powodowało wykonanie tych samych operacji sprawdzenia aktualnego znaku, zmiany znaku przycisku oraz zabezpieczenia przycisku przed próbą ponownego kliknięcia. W związku z tym pozostałe przyciski poprzez wystąpienie zdarzenia onclick powinny wywoływać te samą funkcję, co przycisk znajdujący się w komórce o indeksie 1,1. Aby przypisać wywołanie funkcji button11_click podczas kliknięcia pozostałym przyciskom, proszę ponownie przejść do widoku Design strony WWW. Proszę o zaznaczenie przycisku znajdującego się w komórce o indeksie 1,2. Po wykonaniu tej operacji w panelu Properties proszę wybrać obsługę zdarzeń (ikonka z piorunem). Proszę o zaznaczenie pola Click, a następnie z rozwijanego menu o wybranie funkcji button11_click. Operację tę proszę powtórzyć z pozostałymi przyciskami. 5

6 UWAGA! Operację tę można także wykonać korzystając z widoku Source i przydzielając każdemu z przycisków właściwość: Następnie proszę o napisanie ciała funkcji button11_click, aby strona spełniała funkcjonalność określoną na początku zadania. Podpowiedź należy dokonać rzutowania typu obiektu sender na typ Button. Następnie proszę o umieszczenia na stronie kolejnego przycisku, którego naciśnięcie będzie powodowało zmianę wartości wszystkich przycisków w tabeli na? i czyniło je gotowymi do użycia. Aktualny symbol ma być wtedy ustawiony na o. Podpowiedź do znalezienia kontrolki o szukanym ID można skorzystać z funkcji: Przy ocenie zadania główny nacisk będzie kładziony na: Wykonanie wszystkich założeń ujętych w treści zadania. Sposób implementacji obsługi zdarzenia onclick przycisków. Zadanie do domu. Proszę zrealizować aplikację, która powinna odznaczać się następującymi cechami: Aplikacja ta jest rozwinięciem aplikacji z zadania drugiego. Powinna ona wykrywać stan, w którym w jednym rzędzie, kolumnie lub na przekątnej tabeli znajdą się trzy takie same symbole. Jeśli stan opisany powyżej zostanie wykryty, komunikat kontrolki typu Label powinien informować o tym, który symbol zwyciężył. Dodatkowo linia zwycięskich symboli powinna zostać podświetlona innym kolorem poprzez zmianę koloru tła odpowiednich przycisków. Zagadnienia, które należy uznać za przyswojone w trakcie zajęć. Po zajęciach będzie obowiązywać praktyczna znajomość: Podstawowa znajomość HTML. Tworzenie nowego projektu ASP.NET w VisualStudio. Znajomość struktury projektu ASP.NET. Znajomość podstawowych paneli VisualStudio (Solution, Toolbox, Properties). Znajomość kontrolek Button i Label. Znajomość sposobu obsługi zdarzeń w ASP.NET. Dołączanie stylów CSS do strony ASP.NET. 6

7 Zagadnienia do samodzielnego zgłębienia dla dociekliwych. Osoby zainteresowane mogą dodatkowo zapoznać się z następującymi tematami: Debugowanie projektów ASP.NET z wykorzystaniem Visual Studio. Zagadnienia do powtórzenia na następne zajęcia. Przed kolejnymi zajęciami należy powtórzyć następujące zagadnienia: Praktyczne zastosowanie na stronach WWW Kaskadowych Arkuszy Stylów (CSS). Właściwości podstawowych kontrolek.net (TextBox, RadioButton, CheckBox) Wybrane aspekty dotyczące implementacji z wykorzystaniem języka PHP. Rozważane w ramach niniejszych zajęć aspekty mogą być implementowane w różnorodnych technologiach służących do realizacji aplikacji, m.in. języku skryptowym PHP. Zasadnicze różnice w korzystaniu z ASP.NET i PHP w kontekście tematyki niniejszego laboratorium są następujące: Cechy języka Hypertext preprocesor: Nie bazuje na znacznikach jest językiem programowania wykorzystującym dostępne materiały i możliwości jakie oferuje HTML, XML czy Ajax. Nie posiada swoich własnych znaczników, a jedynie funkcje(nazwę i jej definicję). Jest stabilny w tym sensie, że nie potrzebuje serwera, którego często należy resetować, wersje języka są kompatybilne wstecz, a ich modyfikacje nie są radykalne. Najpopularniejszy z serwerów PHP Apacze jest jednym z bardziej znanych i stabilnych serwerów posiadających ogromną bazę programistów i deweloperów czuwających nad jego bezpieczeństwem i rozwojem nie jest to jedna duża firma. Jest szybki w działaniu, szczególnie wersja działająca na systemach Unix. Pomimo ogromnej różnicy w strukturze budowy i działania skryptów(interpretacja w locie) jest subiektywnie szybszy od porównywalnych systemów opartych na konkurencyjnych środowiskach(asp, JSP). Jest otwarty open source dostępny jest pełny kod źródłowy języka wraz z możliwością jego zmiany, modyfikacji, rozbudowy. Fakt ten wpływa pozytywnie na uodpornienie zmian płynących z innej konfiguracji serwera(windows, Linux). Działa pod każdą platformą. Jest otwarty na współpracę z innymi platformami nie wprowadza swoich modyfikacji dobrze znanych środowisk czy bibliotek dostosowuje się do jak najlepszego ich użycia(np. MySQL). Wykorzystuje wiele protokołów jak POP3, IMAP lub LDAP. Może wykorzystywać architekturę wielowarstwową czy modyfikować obrazy dzięki bibliotece GD. Cały czas się rozwija język prze na przód idąc za zapotrzebowaniem użytkowników. Nie osiada na laurach czy przestaje być rozwijany ponieważ, Popularność PHP cały czas wzrasta a to oznacza, że coraz więcej użytkowników, firm przechodzi z innych architektur na PHP z powodów praktycznych jak i najważniejszego: PHP jest DARMOWY. 7

8 Modele tworzenia aplikacji w Hypertext preprocesor Kod inline analogicznie jak w ASP to kod znaczników HTML/XML i kod aplikacji(właściwy język PHP) w jednym pliku.php. Kod wpleciony kod znaczników HTML/XML oraz kod aplikacji znajdują się w osobnych plikach. W kodzie znaczników występują sekcje odwołujące się do kodu aplikacji. Kod ukryty najczęściej spotykany gdy kod PHP zarządza kodem HTML/XML. Np. plik z wyglądem strony mogą być zapisane w dowolnym formacie i z rozszerzeniem, podłączone są do nadzorującego pliku(wraz z odpowiednią metodą lub funkcją) z kodem PHP. Z kolei analogie w korzystaniu z ASP.NET i PHP w kontekście tematyki niniejszego laboratorium są następujące: Obie technologie używane są do budowy rozbudowanych aplikacji opartych o rozbudowanej strukturze obsługi klienta jak i zarządzanej bazy danych. Wykorzystują te same znaczniki HTML i CSS. Są w pełni obiektowe. Wykorzystują cały wachlarz metod, sposobów połączenia, zarządzania jakie oferuje sieć Internet. Uwagi szczegółowe dotyczące implementacji w języku PHP są następujące: Podstawowa aplikacja wyświetlająca na ekranie napis test wygląda następująco: Pierwsza strona WWW w PHP Numery linii od 1 do 17 i od 22 do 23 to zwyczajny kod HTML informujący przeglądarkę o sposobie kodowania strony internetowej(linia 3), adres do kontaktu 4, opis strony WWW 5, słowa kluczowe 6, autor strony 7, prawa autorskie 8, program użyty do tworzenia tej strony 9 i język strony 10. Tytuł kończy sekcję <head>. Następnie już w części widzialnej strony ciele umieszczono największy nagłówek oraz duży nagłówek. Strona kończy się wymaganym zamknięciem znaczników <body> i <html> W linii 18 pokazano zaprezentowano znacznik otwierający kod PHP odpowiednik <% z ASP. Za nim jest wymagana składnia PHP wszelkie odstępstwa od niej uznane są za błąd. Zakończenie sekcji oznaczona jest w linii 21. UWAGA! Każdy plik będący od początku tylko kodem PHP również musi się zacząć tymi samymi znacznikami początku i końca(<?php i?>). 8

9 W linii 20 zaprezentowano działanie metody print przyjmującej parametr wyświetlającej go na stronie WWW. W tym wypadku jest to napis. UWAGA! W PHP nie istnieje podział na typ podstawowy(np. int, double, char). Każda zmienna może być dowolnym obiektem, może też typ zmieniać w locie co może być przyczyną późniejszych błędów(nie występuje w PHP po prostu kontrola typu zmiennej). Poniżej zaprezentowano ten sam przykład wyświetlający napis test ale w konwencji kodu HTML zarządzanego przez PHP. Listing pliku nagłówkowego Listing pliku stopki Listing pliku kodu PHP W trzech odsłuchach zaprezentowano podział jednego pliku na ich zbiór. Dzięki takiemu zabiegowi jest możliwe do osiągnięcia wysoka czytelność programu i skuteczność w wyłapywaniu błędów. W Listingu pliku kodu PHP zaprezentowano metodę include_once służącą do dodawania do pliku wywołującego zawartości pliku dodawanego w tym wypadku kodu HTML. Analogicznie jest dodawany inny kod PHP metody czy całe klasy. Poniżej zaprezentowano sposób przesyłu na serwer danych z formularza oraz sposób ich obsługi metodą GET. 9

10 W linii od 5 do 19 zaprezentowano warunek sprawdzający co za przycisk został kliknięty i odpowiednio podmieniający jego wartość na inną z zera na jeden i na odwrót. Wykorzystano w tym wypadku formularz. Metodą przesyłu danych między formularzem na stronie WWW a serwerem jest metoda GET przesyłająca dane nie zakodowane widoczne na pasku adresu strony WWW:?s_id=2 przesyła parametr s_id o wartości 2. W linii 6 wykorzystano globalną zmienną mówiącą jaki jest adres strony na serwerze $php_self. Wybrane zewnętrzne aplikacje. Praktyczną implementację aplikacji można usprawnić wykorzystując możliwości aplikacji. W kontekście aspektów rozważanych w ramach niniejszego laboratorium można skorzystać z następujących aplikacji: Aplikacje IDE: Micro$oft Notepad notatnik. Podstawowy i często używany sposób do szybkiej edycji i tworzenia kodu PHP. 10

11 NotePad++ - rozbudowany edytor posiadający między innymi podkreślanie składni(różne kolory ułatwiające odczyt znaczników, metod i klas), posiadający dopełnianie składni danego języka uzależnione jest to od doinstalowanego dodatku nie tylko dla PHP ale też innego języka programowania jak ASP czy ADA. Potrafi zmienić kodowanie pliku co jest czasem przydatne przy edycji plików HTML. Jest lekki (kilka MB) i darmowy. Z powodu uniwersalności może z powodzeniem zastąpić domyślny notatnik systemu Windows. Zend Studio to kombajn do tworzenia ogromnych projektów w PHP. Jest rozbudowany, stabilny i defacto najlepszym środowiskiem do tworzenia oprogramowania w PHP(i tylko w tym języku nie licząc HTML a czy JS). Jest płatny brak wersji darmowej. Jest to odpowiednik VS dla ASP. Eclipse PDT przeprojektowana wersja środowiska Eclipse do projektowania i tworzenia kodu PHP. Posiada wbudowany debuger z środowiska Zend. Pracuje na Linuxie i Windowsie. Jest Darmowy. Samo środowisko Eclipse IDE posiada również zestaw dodatków do tworzenia kodu w PHP, niejako tworzące z niego środowisko PDT. Sam Eclipse PDT jest przeznaczony do projektowania tylko 11

12 i wyłącznie stron WWW. NetBeans 6.X popularne środowisko posada mocno rozbudowany moduł do obsługi PHP(nie ma podziału jak w Eclipse dlatego jest tylko jeden ale duży pakiet). Posiada tak jak Eclipse wszystkie najważniejsze opcje wsparcia projektowania i implementowania kodu PHP z wyjątkiem debugera posiada swoją systemową wersję. Jest Darmowy. Dwa wyżej wymienione środowiska mogą być używane zamiennie i wybór najczęściej zależy od upodobań własnych użytkownika np. Netbeans ma wszystko na miejscu jest dość minimalistyczny, Eclipse za to jest bardziej cukierkowy i posiada więcej okienek. Netbeans ma mniej dodatków niż Eclipse jednak dodatek w postaci oglądania internetowej TV może być odebrana dwojako. Pakiet instalacyjny to około 250MB(Netbeans) i ~150MB(Eclipse). Oba środowiska wywodzą się ze środowiska Java pracują pod systemem Windows i Linux ale chcąc nie chcąc przenoszą na PHP cześć wielkiej walki o dominacje nad światem ;) Istnieje cała gama edytorów do tworzenia tego typu oprogramowania, znaczna część z niech nie wybija się ponad wymienione ale trzeba za nie płacić. Dla środowiska Linux takich edytorów jest dużo. Poza domyślnym VI i VIM em popularne są też: Quanta Plus, Kate, Bluefish. W zasadzie każdy edytor pod tym środowiskiem sobie z edycją PHP poradzi nawet środowisko K-Develope po doinstalowniu odpowiedniego pluginu. Serwery WWW: XAMPP niemiecki zbiór programów do budowy serwera PHP. Zawiera zarówno sam serwer Apache, jak i bazę danych MySQL a także wiele innych dodatków. Jest to typowy zestaw do budowy 12

13 serwerów testowania i budowy stron WWW. Jest w pełni darmowy dla platformy Windows i Linux. WAMP analogiczny do XAMPP zestaw oprogramowania tworzący serwer WWW na komputerze bez wiedzy na temat jak funkcjonuje Apache. Jest jednym z popularniejszych serwerów w środowisku twórców WWW. Dysponuje dobrą bazą dodatków do oprogramowania. Jest darmowy. System operacyjny Linux jak mówi słynne powiedzenie Linux is like a wigwam no doors, no Windows and Apache inside praktycznie każda dystrybucja posiada wbudowany już domyślnie ten serwer lub bez najmniejszych problemów można pobrać wymagane pakiety. W zależności od dystrybucji najczęściej jest darmowy. 13

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z technologią ASP.NET Web Forms. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 08 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami powiązania modelu obiektowego z modelem okienkowym w C#. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio

Podstawy programowania. Ćwiczenie. Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Podstawy programowania Ćwiczenie Pojęcia bazowe. Języki programowania. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia algorytm, opis języka programowania praca ze środowiskiem, formularz, obiekty

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 03 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas abstrakcyjnych i interfejsów. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja

SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja SIP Studia Podyplomowe Ćwiczenie laboratoryjne Instrukcja Instytut Telekomunikacji Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska, marzec 2015 Wprowadzenie Ćwiczenie jest wykonywane

Bardziej szczegółowo

Generatory pomocy multimedialnych

Generatory pomocy multimedialnych Generatory pomocy multimedialnych Storna 1 Instalacja generatorów oraz praca z generatorem puzzli, memory oraz grupowania.* *Projekt jest całkowicie finansowany z programu Kapitał Ludzki, III Wysoka jakoś

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i strony WWW

Bazy danych i strony WWW Bazy danych i strony WWW Obsługa baz danych poprzez strony WWW Niezbędne narzędzia: serwer baz danych np. MySQL serwer stron WWW np. Apache przeglądarka stron WWW interpretująca język HTML język skryptowy

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure

Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Instalacja i konfiguracja IIS-a na potrzeby dostępu WEBowego/Secure Viewer-a do aplikacji Wonderware InTouch Machine Edition Informator Techniczny Wonderware nr 164 27.06.2017 r. INSTALACJA MICROSOFT INTERNET

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS)

Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5. Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Administracja Internetowymi systemami baz danych (niestacjonarne) Laboratorium 5 Reporting Services (SSRS), Integration Services (SSIS) Instrukcja do laboratorium V: I. Tworzenie raportów II. Migracja

Bardziej szczegółowo

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C++ 2008 mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Tworzenie aplikacji konsolowych 2 3 Tworzenie nowego projektu aplikacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. wymienić elementy projektu w ASP.NET; opisać sposoby tworzenia stron ASP.NET; podać przykłady istniejących stron typu.

Scenariusz lekcji. wymienić elementy projektu w ASP.NET; opisać sposoby tworzenia stron ASP.NET; podać przykłady istniejących stron typu. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Moja pierwsza strona w ASP.NET 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: opisać cechy ASP.NET; wymienić elementy projektu w ASP.NET; opisać sposoby tworzenia stron

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Konspekt pracy inżynierskiej

Konspekt pracy inżynierskiej Konspekt pracy inżynierskiej Wydział Elektryczny Informatyka, Semestr VI Promotor: dr inż. Tomasz Bilski 1. Proponowany tytuł pracy inżynierskiej: Komunikator Gandu na platformę mobilną Android. 2. Cel

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Ciekawym rozwiązaniem służącym do obsługi zdarzeń dla kilku przycisków w ramach jednej aktywności może być następujący kod:

Ciekawym rozwiązaniem służącym do obsługi zdarzeń dla kilku przycisków w ramach jednej aktywności może być następujący kod: 1. Listener dla przycisku. Ciekawym rozwiązaniem służącym do obsługi zdarzeń dla kilku przycisków w ramach jednej aktywności może być następujący kod: W linii 24 tworzymy globalną metodę mglobal_onclicklistener,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych

Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Laboratorium OiOSE. Programowanie w środowisku MS Visual C++ 1 Politechnika Gdańska Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Organizacja i Oprogramowanie Systemów Elektronicznych Michał Kowalewski

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19

Spis treści. Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny...z... 19 Stosowanie motywu...s...s.. 19 Spis treści Wstęp...z... 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...z... 7 Tworzenie szkieletu witryny...s... 7 Ustawienia witryny...s...s... 8 Hierarchia witryny...s...s... 10 Nazwy i tytuły stron...s...s..

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1

Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST. część 1 Tworzenie okna dialogowego w edytorze raportu SigmaNEST część 1 Edytor raportu SigmaNEST to wszechstronne narzędzie umożliwiające zarówno dostosowanie każdego raportu pod specyficzne oczekiwania klienta,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 04 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie się ze sposobem działania popularnych. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w ramach niniejszych zajęć

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - laboratorium

Aplikacje internetowe - laboratorium Aplikacje internetowe - laboratorium PHP Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej opartej o język PHP. Aplikacja ilustruje takie mechanizmy jak: obsługa formularzy oraz obsługa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7

INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Mgr inż. Marcin Dąbrowski INSTALACJA SERWERA LOKALNEGO TYPU WAMP NA PRZYKŁADZIE PAKIETU KRASNAL SERV 2.7 Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska w Gliwicach Zabrze 2009 1. Instalacja lokalnego

Bardziej szczegółowo

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych.

Rys. 3. Kod elementów na stronie po dodaniu kontrolek podstawowych. 1 2 Kontrolki standardowe WP7 Michał Ręczkowicz, Opublikowano: 2012-02-08 http://msdn.microsoft.com/pl-pl/library/rozpoczecie-pracy-z-windows-phone--kontrolki-standardowe W tym samouczku dowiesz się, jakie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest

Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest Przewodnik użytkownika (instrukcja) AutoMagicTest 0.1.21.137 1. Wprowadzenie Aplikacja AutoMagicTest to aplikacja wspierająca testerów w testowaniu i kontrolowaniu jakości stron poprzez ich analizę. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych

Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Laboratorium programowania urządzeń mobilnych Wprowadzenie Hierarcha klas dla aplikacji typu Silverlight tworzonej przez Visual Studio jest następująca: Obsługa ekranu W urządzeniach z Windows Phone 7

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja

ZPKSoft WDoradca. 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja ZPKSoft WDoradca 1. Wstęp 2. Architektura 3. Instalacja 4. Konfiguracja 5. Jak to działa 6. Licencja 1. Wstęp ZPKSoft WDoradca jest technologią dostępu przeglądarkowego do zasobów systemu ZPKSoft Doradca.

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS

SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS SYSTEMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ WORDPRESS Małgorzata Mielniczuk System zarządzania treścią z angielskiego Content Management System w skrócie CMS jest oprogramowaniem ułatwiającym zarządzanie tworzonym serwisem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2

INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 0 Business Intelligence w przedsiębiorstwie INTENSE PLATFORM Zmiany w wersji Wersja 7.2 1 Spis treści... 0 Wstęp... 2 Nowości w wersji... 2 Obsługa dużych załączników (warunkowe wczytywanie)... 2 Nowy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Pages Celem ćwiczenia jest zbudowanie kilku prostych stron internetowych z użyciem technologii JSP. Podczas ćwiczenia wykorzystany zostanie algorytm sortowania bąbelkowego

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++

Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Instalacja i opis podstawowych funkcji programu Dev-C++ Przed rozpoczęciem programowania musimy zainstalować i przygotować kompilator. Spośród wielu dostępnych kompilatorów polecam aplikację Dev-C++, ze

Bardziej szczegółowo

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika.

Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. XXX XXX PROGRAMOWANIE W JAVA - PROJEKT KSIĄŻKA ADRESOWA Stworzenie programu KSIĄŻKA ADRESOWA posiadającego funkcjonalności przechowywania danych o osobach dodanych przez użytkownika. 1. Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF

Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF Instrukcja dotycząca konwersji dokumentów LaTeX do plików w formacie RTF 1. Wstęp Treści zawarte w tym dokumencie mogą być przydatne w przypadku konieczności dokonania konwersji dokumentów tworzonych z

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium PHP. Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej wykorzystującej technologię PHP. Aplikacja pokazuje takie aspekty, obsługa formularzy oraz zmiennych

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z usługi FTP

Poradnik korzystania z usługi FTP Poradnik korzystania z usługi FTP 1. Wstęp FTP (ang. File Transfer Protocol) to usługa pozwalająca na wymianę plików poprzez Internet w układzie klient-serwer. Po podłączeniu się do serwera za pomocą loginu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom:

Rys. 1. Główne okno programu QT Creator. Na rysunku 2 oznaczone zostały cztery przyciski, odpowiadają kolejno następującym funkcjom: 1. QT creator, pierwsze kroki. Qt Creator wieloplatformowe środowisko programistyczne dla języków C++, JavaScript oraz QML, będące częścią SDK dla biblioteki Qt. Zawiera w sobie graficzny interfejs dla

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Oznaczenie kwalifikacji: E14 Numer zadania: 01 Wypełnia zdający Numer PESEL zadającego Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo