MODEL SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MONITOROWANIA JAKO CI PRODUKTU POLIGRAFICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MONITOROWANIA JAKO CI PRODUKTU POLIGRAFICZNEGO"

Transkrypt

1 MODEL SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MONITOROWANIA JAKO CI PRODUKTU POLIGRAFICZNEGO PRZEMYSŁAW RÓ EWSKI AGNIESZKA OLEJNIK-KRUGŁY EMMA KUSZTINA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł porusza problematyk utrzymania wysokiej jako ci produktu poligraficznego poprzez zastosowanie systemu informatycznego w nowoczesnych wielozespołowych maszynach drukuj cych. Szybki wzrost automatyzacji procesów produkcyjnych nie tylko skrócił czasy przygotowawcze i zwi kszył pr dko druku, ale spowodował wiele problemów zwi zanych z konfiguracj zaawansowanej technologicznie maszyny drukuj cej. Problemem stało si dostrojenie parametrów nastawu maszyny drukuj cej do wymaga jako ciowych nakładanych odgórnie na proces produkcyjny. W artykule przedstawiono podej cie do konfiguracji maszyny drukuj cej za pomoc systemu informatycznego opracowanego na podstawie rzeczywistych danych produkcyjnych, uwzgl dniaj cy rodzaj produktu, ró norodno parku maszynowego oraz wymagania jako ciowe procesu produkcyjnego. Słowa kluczowe: kontrola jako ci, proces druku, system monitorowania jako ci. 1. Wprowadzenie Gwałtowny rozwój przemysłu poligraficznego (udział wyrobów poligraficznych w wiatowym rynku mediów wynosi 55%) spowodował zmian charakteru produkcji z jednostkowej na seryjn, a tak e rozwój nowych technik druku, [4]. Ponad 50% wszystkich wyrobów poligraficznych takich jak ksi ki, czasopisma czy ró nego rodzaju akcydensy drukowane s arkuszow technik offsetow, [3]. Jako tych wyrobów stanowi główny wyró nik na rynku konkurencyjnym. Pomimo e, istniej normy jako ci dla druku offsetowego (ISO ), [5], utrzymanie stałego poziomu jako ci, wyra onego jako zbiór kluczowych parametrów jako ci, nadal stanowi skomplikowany problem. Wyró nia si około kilkana cie parametrów okre laj cych jako wyrobu, które dzieli si na trzy grupy. Do pierwszej grupy nale parametry, które mierzy si metodami densytometrycznymi, do drugiej parametry mierzone metodami fotometrycznymi, a trzecie rodzaj parametrów mierzy si poprzez pomiar wizualny, tj. przez ludzkie oko lub według wzorca algorytmu rozpoznawania obrazu, [8]. Problem utrzymania wysokiej jako ci produktu wynika z trudno ci dopasowania kombinacji ustawie maszyny drukuj cej do wymaganych warto ci parametrów jako ci produktu poligraficznego. Na dzie dzisiejszy dopasowanie to wykonuje drukarz, bazuj c głównie na swojej wiedzy i zdobytym do wiadczeniu. Ze wzgl du na ilo oraz wielowymiarowo wszystkich wska ników jako ci dopasowanie parametrów nastawu maszyny drukuj cej wykonywane jest w sposób przypadkowy.

2 Przemysław Ró ewski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina Model systemu informatycznego monitorowania jako ci produktu poligraficznego 197 Artykuł przedstawia zarys systemu monitorowania jako ci dla arkuszowego druku offsetowego. Zadaniem proponowanego systemu informatycznego, wspieraj cego monitorowanie jako ci półproduktu gotowego powstaj cego na etapie zadrukowania arkusza drukarskiego, jest dobór wst pnych ustawie maszyny drukuj cej zgodnie z wymaganymi wska nikami jako ci ustalonymi na etapie zamówienia. Dobór wst pnych ustawie maszyny drukuj cej wykonywane jest przez człowieka operatora maszyny drukuj cej, dlatego te skuteczno tego doboru zale y wył cznie od do wiadczenia drukarza. W rezultacie powoduje to nisk przewidywalno czasów przestoju maszyny drukuj cej, co przekłada si na wydłu enie czasów nastawu maszyny oraz straty materiałów w postaci papieru i farb. Niemo liwo ustalenia normatywów wykonania tych operacji tworzy dodatkowe problemy zarz dzania całym procesem produkcyjnym. 2. Obecny stan wiedzy Badania nad komputerow integracj procesów produkcyjnych i jednocze nie nad zapewnieniem wysokiej jako ci produktów poligraficznych prowadzone s przez wiod ce w bran y poligraficznej instytucje naukowo-badawcze, takie jak: Fogra (http://www.fogra.org), The International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press, and Postpress Organization (CIP4) (http://www.cip4.org) czy International Color Consortium (http://www.color.org). Rezultatem ich bada i eksperymentów jest wysoko rozwini t sie norm jako ci, w ród których najnowsz i zarazem najwa niejsz norm dla druku offsetowego jest norma ISO , [5]. Istnieje równie format JDF Job Definition Format b d cy cyfrowym opisem pracy (zamówienia), stworzony przez organizacj CIP4 (http://www.cip4.org). Podstawow funkcj JDF jest opis konkretnego zamówienia w postaci zbioru metadanych co umo liwia automatyczne zarz dzanie procesem przepływy prac oraz wsparcie dla systemów MIS. Obecnie istniej specjalistyczne urz dzenia słu ce do pomiaru poszczególnych parametrów druku takie jak densytometry, kolorymetry, mikroskopy oraz lupy poligraficzne. Niestety, r czna kontrola ka dego arkusza drukarskiego znacznie wydłu a cykl produkcyjny. Najlepszym sposobem jego skrócenia jest automatyzacja procesu produkcyjnego. Chocia koncepcja systemu monitorowania jako ci dla produkcji poligraficznej została po raz pierwszy przedstawiona w [12] w 1998 roku, dopiero w 2008 na Mi dzynarodowych Targach Poligraficznych Drupa zaprezentowano pierwszy kompleksowy system kontroli jako ci Prinect. Istniej ce na rynku systemy s niekompletne, czyli nie obejmuj pomiarów wszystkich niezb dnych parametrów jako ci. Poza tym skupiaj si na problemach zarz dzania przepływem prac w oparciu o standard bran owy Job Definition Format (JDF) (http://www.cip4.org). Systemy kontroli jako ci takie jak Prinect Inpress Control firmy Heidelberg (http://www.heidelberg.com) czy Prinergy firmy Kodak (http://www.kodak.com) s rozwi zaniami sprz towymi zapewniaj cymi kompatybilno tylko z najnowszymi urz dzeniami oraz maszynami drukarskimi tych firm. Na chwil obecn nie istniej adne rozwi zanie programowe maj ce charakter uniwersalnego systemu informatycznego monitorowania jako ci. 3. Specyfika kontroli jako ci półproduktu Produkcja poligraficzna w wyniku której powstaje produkt finalny obejmuje trzy kolejno nast puj ce etapy: przygotowanie do druku (prepress), druk (press) oraz procesy wyko czeniowe (postpress). Ka dy z tych etapów ko czy si wytworzeniem półproduktu, po których mo na dokona kontroli jako ci. Kontrola po tych etapach le y w interesie producenta produktu poligraficznego. Istniej bowiem mo liwo przeciwdziałania usterkom. Odpowiednie szybkie wykrycie bł dów

3 198 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 pozwala na naprawienie lub minimalizacj, przy stosunkowo niewielkich narzutach finansowych i czasowych procesu tworzenia publikacji. Kontrola na etapach po rednich rozpatrywana jest z perspektywy procesu wytwórczego i oparta jest na normach bran owych, które definiuj jako jako stopie zgodno ci produktu z wytycznymi technologicznymi i projektowymi, [7]. Jako półproduktu na etapie druku całkowicie zale y od operacji zadrukowania arkusza drukarskiego. Osi gniecie wymaganych parametrów jako ci na etapie zadrukowania arkusza ko czy si prawie 100% gwarancj osi gni cia jako ci na kolejnych etapach wytwarzania półproduktu. Poni szy schemat przedstawia specyfik procesu druku skupiaj c si główne na aspektach kontroli jako ci półproduktu (rys.1). Rys. 1. Specyfika procesu druku w aspekcie kontroli jako ci półproduktu ródło: Opracowanie własne. Proces wytworzenia produktu finalnego jest bardzo skomplikowany i składa si z trzech podprocesów: procesów przygotowawczych, procesu druku oraz procesów wyko czeniowych. Najbardziej zło onym procesem technologicznym jest proces druku, który mo na podzieli na 4 nast puj ce kolejno po sobie operacje technologiczne. 1. Operacja wst pna to skompletowanie odpowiednich materiałów np. papieru, farb czy płyt drukarskich, a nast pnie sprawdzenie gotowo ci maszyny drukuj cej do konkretnej pracy. 2. Nast pn operacj jest nastaw maszyny drukuj cej. Zadanie pracy w formie elektronicznej (np. w formacie PDF) jest przekazywane do maszyny drukuj cej oraz przygotowywane s płyty drukarskie. Operacja nastawu dokonywana jest r cznie przez drukarza. W najnowszych maszynach pracuj cych w oparciu o JDF (http://www.cip4.org) nastawy niektórych zespołów maszyny drukuj cej dokonuj si automatycznie. 3. Trzeci operacj jest drukowanie pracy na maszynie drukuj cej. Procesu drukowania zaczyna si, gdy przygotowany jest zestaw płyty drukarskich i elektroniczna wersja pracy w formacie JDF zostanie wysłana do maszyny drukarskiej. Podczas uruchomienia procesu druku pierwsze kilkadziesi t arkuszy jest marnowane w zwi zku z konieczno ci równomiernego rozprowadzenia farby w zespole farbowym maszyny drukuj cej. Wła ciwy druk rozpoczyna si w momencie, gdy parametry jako ci s zgodne z odpowiednimi normami, takimi jak ISO , [5].

4 Przemysław Ró ewski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina Model systemu informatycznego monitorowania jako ci produktu poligraficznego 199 W momencie wykrycia wady przez urz dzenia kontrolne operator musi podj odpowiednie kroki ich naprawy. 4. Operacja kontroli jako ci półproduktu nast puje po zadrukowaniu partii arkuszy. Polega ona na sprawdzeniu liczebno ci wydrukowanej partii oraz wyrywkowej kontroli jako ci wg przyj tych w danych przedsi biorstwie standardów. 4. Koncepcja systemu monitorowania jako ci produktu poligraficznego Zgodnie z filozofi Total Quality Management, jako rozpatrywana jest na ró nych poziomach zarz dzania przedsi biorstwem, [1]. Zwa aj c na cisł zale no pomi dzy jako ci a cen produktu, przy ustalaniu wymaga jako ciowych na poszczególnych poziomach zarz dzania nale- y uwzgl dni rodzaj stosowanej technologii oraz indywidualne wymagania klientów. Zatem, rozpatruj c specyfik bran y poligraficznej na poziomie strategicznym zarz dzanie jako ci produktu poligraficznego polega na planowaniu produkcyjnych potrzeb przedsi biorstwa w oparciu o ISO 9001, [6]. Zawarte w tej normie wymagania s podstaw do kształtowania procedur wymaga jako ciowych produktu ko cowego na poziomie taktycznym, gdzie podstaw tego jest norma np. ISO , [5]. Bazuj c na tej normie oraz na wewn trznych normach przedsi biorstwa zarz dzania na poziomie operacyjnym polega na dopasowaniu parametrów projektu zamówienia do parametrów ustawie maszyny drukuj cej (rys.2). Z punktu widzenia zapewnienia jako ci produktu oraz redukcji kosztów najwa niejszy jest poziom operacyjny, na którym jako produktu okre- lana jest poprzez zbiór uzale nionych od siebie parametrów jakie nale y kontrolowa na ró nych etapach przygotowania produktu poligraficznego. Na etapie druku podczas operacji nastawu maszyny drukuj cej mamy do czynienia z wielozespołow maszyn drukuj c osi gaj c pr dko nawet do 15tys arkuszy na godzin. Zachodz ce w niej procesy fizyczno-chemiczno-mechaniczne s bardzo skomplikowane i dokładnie znane jedynie in ynierom. Regulacja oraz dobór parametrów nastawu maszyny drukuj cej jest niezwykle trudna i wymaga ogromnego do wiadczenia drukarza. Trudno doboru nastawu maszyny drukuj cej wynika z ilo ci kombinacji pomi dzy parametrami jako ci półproduktu a parametrami nastawu maszyny drukuj cej. Przykładem zło onej zale no ci jest parametr okre laj cy grubo farby na podło u; g sto optyczna, [2]. Mierzona jest densytometrem ona na specjalnych paskach kontrolnych drukowanych razem z obrazem. Warto g sto ci optycznej zale y m.in. od rodzaju papieru lub farby. Je eli warto przekracza zakres 2-3% (wg ISO ) drukarz dokonuje regulacji maszyny drukuj cej. Bezpo rednim przeło eniem regulacji g sto ci optycznej w maszynie s kałamarze farbowe. Znajduj si one na ka dym zespole maszyny drukuj cej. Ilo kałamarzy farbowych zale y od rodzaju maszyny drukuj cej oraz ilo ci zespołów farbowych np. maszyny Speedmaster XL 75 maj 24 strefy na ka dym z 4 zespołów farbowych, gdzie ka da strefa posiada 512 poziomów zmienno ci. Razem stanowi to punkty regulacyjne.

5 200 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 Rys. 2. Model referencyjny dopasowania wewn trznych norm jako ci przedsi biorstwa do wymaganych na poziomie norm ISO ródło: Opracowanie własne. W przypadku tak zło onego problemu konieczne stało si opracowanie mechanizmu doboru parametrów nastawu maszyny drukuj cej w formie systemu informatycznego monitorowania jako- ci produktu poligraficznego. Istniej dwa podej cia do rozwi zania tego problemu. Pierwsze podej cie polega na opracowaniu regułowego systemu ekspertowego, w którym baza wiedzy oparta jest na do wiadczeniu operatora maszyny drukuj cej, eksperta w danej dziedzinie oraz wska nikach zawartych w normach jako ci, [9]. Drugie podej cie polega na opracowaniu modelu analitycznego pozwalaj cego zamodelowa stochastyczn natur procesu doboru parametrów nastawu maszyny. Poni ej przedstawiono koncepcj systemu informatycznego opart na symulacji procesu produkcyjnego (rys.3). Przedstawione podej cie wzbogaca istniej cy proces druku o system konfiguracji maszyny drukuj cej. System rozpoczyna prac w momencie dostarczenia z etapu prepress (procesy przygotowawcze) parametrów pracy produktu poligraficznego zapisanych jako metadane w formacie JDF, [11]. JDF zawiera informacje o rodzaju podło a, wymiarach produktu, rodzajach farb oraz inne dane produktu uzgodnione w trakcie rozmowy z klientem. Informacje zawarte w JDF stanowi dane wej ciowe do modułu transformacji parametrów pracy na parametry nastawu maszyny drukuj cej (1 na rys. 3). Moduł ten czerpie informacje z bazy wiedzy. Zawiera ona zapisane w formie reguł dane o parku maszynowych danego przedsi biorstwa, parametry kontrolne półproduktu oraz zakres ich dopuszczalnych warto ci.

6 Przemysław Ró ewski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina Model systemu informatycznego monitorowania jako ci produktu poligraficznego 201 Rys. 3. Koncepcja systemu monitorowania jako ci w aspekcie kontroli jako ci półproduktu poligraficznego ródło: Opracowanie własne. Zadaniem drugiego modułu (2 na rys. 3) jest dobranie takich ustawie maszyny drukuj ce aby został spełniony warunek zachowania warto ci parametrów jako ci w zadanym przedziale liczbowym. Moduł nastawu parametrów maszyny drukuj cej dokonuje przeliczenia parametrów pracy zdefiniowanych w warto ciach dyskretnych na odpowiadaj ce im ustawienia maszyny maj ce charakter ci głych warto ci. Zadanie to realizowane jest w dwóch krokach: 1. W pierwszym kroku nast puje przetworzenie warto ci dyskretnych parametrów ustawie maszyny drukuj cej Y i do odpowiedniego dla ka dego z nich zakresu warto ci ci głych tego samego parametru druku U j. Konieczno tego typu przetwarzania wywodzi si z tego faktu, e w otoczeniu maszyny drukarskiej zachodz ró nego rodzaju procesy stochastyczne, które mog wywoła do znacz ce odchylenia wcze niej wyliczonych parametrów druku. Dla ka dej z tego typu warto ci przez prowadzenie symulacji mo na otrzyma zakres odchylenia od warto ci redniej. Realizacja tego eksperymentu b dzie wykorzysta generator liczb losowych, który pozwoli wygenerowa zbiór liczb w okre lonych zakresach o zadanym rozkładzie prawdopodobie stwa. 2. W drugim kroku nast puje przetwarzanie warto ci ci głych parametrów ustawie maszyny drukuj cej U j do parametrów ci głych jako ci półproduktu W i Konieczno tego typu przetwarzania wywodzi si z tego faktu, e rzeczywisty proces zadrukowania arkuszu odbywa si w wyniku szeregu procesów fizyczno-mechanicznych, które dokonuj si wewn trz maszyny w sposób nieprzerywalny w ci gu wykonania jednej operacji. W ogólnym przypadku jedna warto parametru jako ci W i zale y od kilku parametrów nastawu maszyny drukuj cej U j, gdzie j = 1,,i.

7 202 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 Nast pnie dobrany zestaw ustawie zostaje przesłany w formie JDF do maszyny drukuj cej. Rozpoczyna si proces zadruku arkuszy. Kontrola jako ci parametrów jako ci dokonywana jest rednio do setny arkusz (w zale no ci do zastosowanego planu kontroli wyrywkowej) 13. Je eli zmierzona warto cho by jednego parametr nie b dzie zgodna ze zdefiniowanym zakresem cała partia arkuszy jest strat. Nast puje wtedy ponowne dopasowanie ustawie maszyny drukuj cej uwzgl dniaj c dokonany pomiar. W przypadku, gdy zmierzone warto ci parametrów jako ci zgodne s z zadanym przedziałem proces druku jest kontynuowany. Po zadrukowaniu odpowiedniej ilo ci arkuszy, zdefiniowanej przez nakład, cała partia półproduktów przekazana jest do dalszego procesu obróbki introligatorni. 5. Podsumowanie Przedstawiona koncepcja sytemu informatycznej prezentuje zintegrowane podej cie do kontroli jako ci produktu poligraficznego w arkuszowym druku offsetowym. System monitowania jako ci produktu poligraficznego stanowi wsparcie dla operatora maszyny drukuj cej poprzez automatyczne wykrycie wad jako ciowych oraz doboru parametrów nastawu maszyny drukuj cej w oparciu o normy jako ciowe, specyfik maszyny drukuj cej oraz parametry pracy wynikaj ce z zamówienia. [1] Ackoff R.L., The total in Total Quality Management (TQM), Systemic Practice and Action Research, Springer, [2] Breede M.H., Handbook of Graphic Arts Equations, PIA/GATF Press, Pittsburgh, [3] Central Statistical Office, Warsaw, [4] Dorf R.C., The Technology Management Handbook, CRC Press, Boca Raton, [5] ISO : Graphic technology. Process control for the manufacture of halftone color separations, proof and productions prints Part 2: Offset processes International Organization for Standardization, [6] ISO 9001: Quality management systems Requirements, [7] Karaszewski R., Zarz dzanie jako ci koncepcje, metody i narz dzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu, Dom Organizatora, Toru, [8] Kipphan H., Handbook of Print Media - Technologies and Production Methods, Springer, Heidelberg, [9] Korytkowski P., Olejnik-Krugły A., Zaikin O., A Framework for a Quality Assurance in Offset Printing, 13th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Moscow, [10] Lenz H.J., Wilrich P.T., Frontiers in Statistical Quality Control 7, Springer, [11] Ru-bai L. i in., JDF-based Integration Solution for Pressroom, International Conference on Computer Science and Software Engineering, IEEE, China, [12] Tse M.K., Forrest D.J., Briggs J.C., Automated Print Quality Analysis for Digital Printing Technologies, The Society of Electrophotography of Japan, SEP 40th Anniversary Pan- Pacific Imaging Conference, Japan, Lenz H.J., Wilrich P.T., 2004.

8 Przemysław Ró ewski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina Model systemu informatycznego monitorowania jako ci produktu poligraficznego 203 MODEL OF INFORMATION SYSTEM OF THE PRINTING PRODUCT QUALITY MONITORING Summary The article broaches maintenance of printing product high quality through application of information system in modern multi-unit printing machines. Rapid growth of production process automation has not only shortened preparation times and increased printing speed but also caused many problems with configuring technologically advanced printing machine. It has become problematic to tune printing machine setting parameters to quality requirements imposed to production process. The article presents an approach to printing machine configuration by means of information system developed basing on real production data, taking into account the product type, diversity of machine park and production process quality requirements. Keywords: quality control, printing process, quality monitoring system. Przemysław Ró ewski Agnieszka Olejnik-Krugły Emma Kusztina Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ul. ołnierska 49, Szczecin

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W ROZPROSZONYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W ROZPROSZONYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZESZYTY NAUKOWE 141-153 Oleg ZAIKIN 1 Agnieszka OLEJNIK-KRUGŁY 2 Emma KUSZTINA 3 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW W ROZPROSZONYM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM Streszczenie Arkuszowy druk offsetowy jest obecnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo.

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą arkusza kalkulacyjngo. Konspekt lekcji Przedmiot: Informatyka Typ szkoły: Gimnazjum Klasa: II Nr programu nauczania: DKW-4014-87/99 Czas trwania zajęć: 90min Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce

CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce 23.11.2015 CASE CPI może być wczesnym wskaźnikiem tendencji zmian cen w gospodarce Autor: Wieczorna Image not found http://wieczorna.pl/uploads/photos/middle_ (Źródło: http://www.case-research.eu/en/node/59021)

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3

Biznes Plan. Przedsiębiorczość wykład 3 Biznes Plan Przedsiębiorczość wykład 3 Rodzaje biznesplanów Biznesplan Przedsiębiorstwa Przedsięwzięcia (inwestycji) Zasady tworzenia biznesplanów Kompleksowość Długookresowa perspektywa Czytelność Rzetelność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P I-01 Wydanie 7 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Spółka z ograniczoną Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 74764-2016 z dnia 2016-04-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski i opieka serwisowa nad oprogramowaniem komputerowym oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego

Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego Kategorie inwestycyjne poprowadzenia ruchu rowerowego Opracowanie koncepcji układu ścieżek rowerowych w Lubartowie określi wymagania techniczne, jakim powinna odpowiadać infrastruktura drogowa przeznaczona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) I. Postanowienia ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Numer sprawy WO-ZP.2310.12.2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ ZMIENIONY PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Kwalifikacja K1 A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 1. Wybrane umiejętności z kwalifikacji A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01f 45112000-5

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D.02.01.01f 45112000-5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45112000-5 WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO METODĄ NA SUCHO, NA MOKRO CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby 1.Wstęp 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia

11.1. Zale no ć pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej od czasu starzenia 11. Wyniki bada i ich analiza Na podstawie nieniszcz cych bada ultrad wi kowych kompozytu degradowanego cieplnie i zm czeniowo wyznaczono nast puj ce zale no ci: pr dko ci propagacji fali ultrad wi kowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

SunMag HP1. Technical Data Sheet. SunMag HP1 Heatset Series. farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco

SunMag HP1. Technical Data Sheet. SunMag HP1 Heatset Series. farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco Heatset Series Karta techniczna produktu (wersja z dnia 01.05.2011) farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco 1. Opis Linia obejmuje farby procesowe bazujące na oleju mineralnym, spoiwie i paście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / 2011 o budowę lokalu mieszkalnego

UMOWA NR... / 2011 o budowę lokalu mieszkalnego UMOWA NR... / 2011 o budowę lokalu mieszkalnego Na podstawie art. 18 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. nr 119/2003 r., poz. 1116 z późniejszymi zmianami, w tym

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole

podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Scenariusz lekcji zawodowej podstawy przedsi biorczo ci realizowany w zasadniczej szkole Blok tematyczny: Rynek pracy. Temat jednostki metodycznej: Analiza rynku pracy. Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla technika cyfrowych procesów graficznych Nr zawodu 311911

Program praktyki zawodowej dla technika cyfrowych procesów graficznych Nr zawodu 311911 Program praktyki zawodowej dla technika cyfrowych procesów graficznych Nr zawodu 311911 Cel praktyk Celem praktyki jest doskonalenie umiejętności i rozwijanie zainteresowań zawodowych uczniów w rzeczywistych

Bardziej szczegółowo