MODEL SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MONITOROWANIA JAKO CI PRODUKTU POLIGRAFICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MONITOROWANIA JAKO CI PRODUKTU POLIGRAFICZNEGO"

Transkrypt

1 MODEL SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MONITOROWANIA JAKO CI PRODUKTU POLIGRAFICZNEGO PRZEMYSŁAW RÓ EWSKI AGNIESZKA OLEJNIK-KRUGŁY EMMA KUSZTINA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Artykuł porusza problematyk utrzymania wysokiej jako ci produktu poligraficznego poprzez zastosowanie systemu informatycznego w nowoczesnych wielozespołowych maszynach drukuj cych. Szybki wzrost automatyzacji procesów produkcyjnych nie tylko skrócił czasy przygotowawcze i zwi kszył pr dko druku, ale spowodował wiele problemów zwi zanych z konfiguracj zaawansowanej technologicznie maszyny drukuj cej. Problemem stało si dostrojenie parametrów nastawu maszyny drukuj cej do wymaga jako ciowych nakładanych odgórnie na proces produkcyjny. W artykule przedstawiono podej cie do konfiguracji maszyny drukuj cej za pomoc systemu informatycznego opracowanego na podstawie rzeczywistych danych produkcyjnych, uwzgl dniaj cy rodzaj produktu, ró norodno parku maszynowego oraz wymagania jako ciowe procesu produkcyjnego. Słowa kluczowe: kontrola jako ci, proces druku, system monitorowania jako ci. 1. Wprowadzenie Gwałtowny rozwój przemysłu poligraficznego (udział wyrobów poligraficznych w wiatowym rynku mediów wynosi 55%) spowodował zmian charakteru produkcji z jednostkowej na seryjn, a tak e rozwój nowych technik druku, [4]. Ponad 50% wszystkich wyrobów poligraficznych takich jak ksi ki, czasopisma czy ró nego rodzaju akcydensy drukowane s arkuszow technik offsetow, [3]. Jako tych wyrobów stanowi główny wyró nik na rynku konkurencyjnym. Pomimo e, istniej normy jako ci dla druku offsetowego (ISO ), [5], utrzymanie stałego poziomu jako ci, wyra onego jako zbiór kluczowych parametrów jako ci, nadal stanowi skomplikowany problem. Wyró nia si około kilkana cie parametrów okre laj cych jako wyrobu, które dzieli si na trzy grupy. Do pierwszej grupy nale parametry, które mierzy si metodami densytometrycznymi, do drugiej parametry mierzone metodami fotometrycznymi, a trzecie rodzaj parametrów mierzy si poprzez pomiar wizualny, tj. przez ludzkie oko lub według wzorca algorytmu rozpoznawania obrazu, [8]. Problem utrzymania wysokiej jako ci produktu wynika z trudno ci dopasowania kombinacji ustawie maszyny drukuj cej do wymaganych warto ci parametrów jako ci produktu poligraficznego. Na dzie dzisiejszy dopasowanie to wykonuje drukarz, bazuj c głównie na swojej wiedzy i zdobytym do wiadczeniu. Ze wzgl du na ilo oraz wielowymiarowo wszystkich wska ników jako ci dopasowanie parametrów nastawu maszyny drukuj cej wykonywane jest w sposób przypadkowy.

2 Przemysław Ró ewski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina Model systemu informatycznego monitorowania jako ci produktu poligraficznego 197 Artykuł przedstawia zarys systemu monitorowania jako ci dla arkuszowego druku offsetowego. Zadaniem proponowanego systemu informatycznego, wspieraj cego monitorowanie jako ci półproduktu gotowego powstaj cego na etapie zadrukowania arkusza drukarskiego, jest dobór wst pnych ustawie maszyny drukuj cej zgodnie z wymaganymi wska nikami jako ci ustalonymi na etapie zamówienia. Dobór wst pnych ustawie maszyny drukuj cej wykonywane jest przez człowieka operatora maszyny drukuj cej, dlatego te skuteczno tego doboru zale y wył cznie od do wiadczenia drukarza. W rezultacie powoduje to nisk przewidywalno czasów przestoju maszyny drukuj cej, co przekłada si na wydłu enie czasów nastawu maszyny oraz straty materiałów w postaci papieru i farb. Niemo liwo ustalenia normatywów wykonania tych operacji tworzy dodatkowe problemy zarz dzania całym procesem produkcyjnym. 2. Obecny stan wiedzy Badania nad komputerow integracj procesów produkcyjnych i jednocze nie nad zapewnieniem wysokiej jako ci produktów poligraficznych prowadzone s przez wiod ce w bran y poligraficznej instytucje naukowo-badawcze, takie jak: Fogra (http://www.fogra.org), The International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press, and Postpress Organization (CIP4) (http://www.cip4.org) czy International Color Consortium (http://www.color.org). Rezultatem ich bada i eksperymentów jest wysoko rozwini t sie norm jako ci, w ród których najnowsz i zarazem najwa niejsz norm dla druku offsetowego jest norma ISO , [5]. Istnieje równie format JDF Job Definition Format b d cy cyfrowym opisem pracy (zamówienia), stworzony przez organizacj CIP4 (http://www.cip4.org). Podstawow funkcj JDF jest opis konkretnego zamówienia w postaci zbioru metadanych co umo liwia automatyczne zarz dzanie procesem przepływy prac oraz wsparcie dla systemów MIS. Obecnie istniej specjalistyczne urz dzenia słu ce do pomiaru poszczególnych parametrów druku takie jak densytometry, kolorymetry, mikroskopy oraz lupy poligraficzne. Niestety, r czna kontrola ka dego arkusza drukarskiego znacznie wydłu a cykl produkcyjny. Najlepszym sposobem jego skrócenia jest automatyzacja procesu produkcyjnego. Chocia koncepcja systemu monitorowania jako ci dla produkcji poligraficznej została po raz pierwszy przedstawiona w [12] w 1998 roku, dopiero w 2008 na Mi dzynarodowych Targach Poligraficznych Drupa zaprezentowano pierwszy kompleksowy system kontroli jako ci Prinect. Istniej ce na rynku systemy s niekompletne, czyli nie obejmuj pomiarów wszystkich niezb dnych parametrów jako ci. Poza tym skupiaj si na problemach zarz dzania przepływem prac w oparciu o standard bran owy Job Definition Format (JDF) (http://www.cip4.org). Systemy kontroli jako ci takie jak Prinect Inpress Control firmy Heidelberg (http://www.heidelberg.com) czy Prinergy firmy Kodak (http://www.kodak.com) s rozwi zaniami sprz towymi zapewniaj cymi kompatybilno tylko z najnowszymi urz dzeniami oraz maszynami drukarskimi tych firm. Na chwil obecn nie istniej adne rozwi zanie programowe maj ce charakter uniwersalnego systemu informatycznego monitorowania jako ci. 3. Specyfika kontroli jako ci półproduktu Produkcja poligraficzna w wyniku której powstaje produkt finalny obejmuje trzy kolejno nast puj ce etapy: przygotowanie do druku (prepress), druk (press) oraz procesy wyko czeniowe (postpress). Ka dy z tych etapów ko czy si wytworzeniem półproduktu, po których mo na dokona kontroli jako ci. Kontrola po tych etapach le y w interesie producenta produktu poligraficznego. Istniej bowiem mo liwo przeciwdziałania usterkom. Odpowiednie szybkie wykrycie bł dów

3 198 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 pozwala na naprawienie lub minimalizacj, przy stosunkowo niewielkich narzutach finansowych i czasowych procesu tworzenia publikacji. Kontrola na etapach po rednich rozpatrywana jest z perspektywy procesu wytwórczego i oparta jest na normach bran owych, które definiuj jako jako stopie zgodno ci produktu z wytycznymi technologicznymi i projektowymi, [7]. Jako półproduktu na etapie druku całkowicie zale y od operacji zadrukowania arkusza drukarskiego. Osi gniecie wymaganych parametrów jako ci na etapie zadrukowania arkusza ko czy si prawie 100% gwarancj osi gni cia jako ci na kolejnych etapach wytwarzania półproduktu. Poni szy schemat przedstawia specyfik procesu druku skupiaj c si główne na aspektach kontroli jako ci półproduktu (rys.1). Rys. 1. Specyfika procesu druku w aspekcie kontroli jako ci półproduktu ródło: Opracowanie własne. Proces wytworzenia produktu finalnego jest bardzo skomplikowany i składa si z trzech podprocesów: procesów przygotowawczych, procesu druku oraz procesów wyko czeniowych. Najbardziej zło onym procesem technologicznym jest proces druku, który mo na podzieli na 4 nast puj ce kolejno po sobie operacje technologiczne. 1. Operacja wst pna to skompletowanie odpowiednich materiałów np. papieru, farb czy płyt drukarskich, a nast pnie sprawdzenie gotowo ci maszyny drukuj cej do konkretnej pracy. 2. Nast pn operacj jest nastaw maszyny drukuj cej. Zadanie pracy w formie elektronicznej (np. w formacie PDF) jest przekazywane do maszyny drukuj cej oraz przygotowywane s płyty drukarskie. Operacja nastawu dokonywana jest r cznie przez drukarza. W najnowszych maszynach pracuj cych w oparciu o JDF (http://www.cip4.org) nastawy niektórych zespołów maszyny drukuj cej dokonuj si automatycznie. 3. Trzeci operacj jest drukowanie pracy na maszynie drukuj cej. Procesu drukowania zaczyna si, gdy przygotowany jest zestaw płyty drukarskich i elektroniczna wersja pracy w formacie JDF zostanie wysłana do maszyny drukarskiej. Podczas uruchomienia procesu druku pierwsze kilkadziesi t arkuszy jest marnowane w zwi zku z konieczno ci równomiernego rozprowadzenia farby w zespole farbowym maszyny drukuj cej. Wła ciwy druk rozpoczyna si w momencie, gdy parametry jako ci s zgodne z odpowiednimi normami, takimi jak ISO , [5].

4 Przemysław Ró ewski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina Model systemu informatycznego monitorowania jako ci produktu poligraficznego 199 W momencie wykrycia wady przez urz dzenia kontrolne operator musi podj odpowiednie kroki ich naprawy. 4. Operacja kontroli jako ci półproduktu nast puje po zadrukowaniu partii arkuszy. Polega ona na sprawdzeniu liczebno ci wydrukowanej partii oraz wyrywkowej kontroli jako ci wg przyj tych w danych przedsi biorstwie standardów. 4. Koncepcja systemu monitorowania jako ci produktu poligraficznego Zgodnie z filozofi Total Quality Management, jako rozpatrywana jest na ró nych poziomach zarz dzania przedsi biorstwem, [1]. Zwa aj c na cisł zale no pomi dzy jako ci a cen produktu, przy ustalaniu wymaga jako ciowych na poszczególnych poziomach zarz dzania nale- y uwzgl dni rodzaj stosowanej technologii oraz indywidualne wymagania klientów. Zatem, rozpatruj c specyfik bran y poligraficznej na poziomie strategicznym zarz dzanie jako ci produktu poligraficznego polega na planowaniu produkcyjnych potrzeb przedsi biorstwa w oparciu o ISO 9001, [6]. Zawarte w tej normie wymagania s podstaw do kształtowania procedur wymaga jako ciowych produktu ko cowego na poziomie taktycznym, gdzie podstaw tego jest norma np. ISO , [5]. Bazuj c na tej normie oraz na wewn trznych normach przedsi biorstwa zarz dzania na poziomie operacyjnym polega na dopasowaniu parametrów projektu zamówienia do parametrów ustawie maszyny drukuj cej (rys.2). Z punktu widzenia zapewnienia jako ci produktu oraz redukcji kosztów najwa niejszy jest poziom operacyjny, na którym jako produktu okre- lana jest poprzez zbiór uzale nionych od siebie parametrów jakie nale y kontrolowa na ró nych etapach przygotowania produktu poligraficznego. Na etapie druku podczas operacji nastawu maszyny drukuj cej mamy do czynienia z wielozespołow maszyn drukuj c osi gaj c pr dko nawet do 15tys arkuszy na godzin. Zachodz ce w niej procesy fizyczno-chemiczno-mechaniczne s bardzo skomplikowane i dokładnie znane jedynie in ynierom. Regulacja oraz dobór parametrów nastawu maszyny drukuj cej jest niezwykle trudna i wymaga ogromnego do wiadczenia drukarza. Trudno doboru nastawu maszyny drukuj cej wynika z ilo ci kombinacji pomi dzy parametrami jako ci półproduktu a parametrami nastawu maszyny drukuj cej. Przykładem zło onej zale no ci jest parametr okre laj cy grubo farby na podło u; g sto optyczna, [2]. Mierzona jest densytometrem ona na specjalnych paskach kontrolnych drukowanych razem z obrazem. Warto g sto ci optycznej zale y m.in. od rodzaju papieru lub farby. Je eli warto przekracza zakres 2-3% (wg ISO ) drukarz dokonuje regulacji maszyny drukuj cej. Bezpo rednim przeło eniem regulacji g sto ci optycznej w maszynie s kałamarze farbowe. Znajduj si one na ka dym zespole maszyny drukuj cej. Ilo kałamarzy farbowych zale y od rodzaju maszyny drukuj cej oraz ilo ci zespołów farbowych np. maszyny Speedmaster XL 75 maj 24 strefy na ka dym z 4 zespołów farbowych, gdzie ka da strefa posiada 512 poziomów zmienno ci. Razem stanowi to punkty regulacyjne.

5 200 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 Rys. 2. Model referencyjny dopasowania wewn trznych norm jako ci przedsi biorstwa do wymaganych na poziomie norm ISO ródło: Opracowanie własne. W przypadku tak zło onego problemu konieczne stało si opracowanie mechanizmu doboru parametrów nastawu maszyny drukuj cej w formie systemu informatycznego monitorowania jako- ci produktu poligraficznego. Istniej dwa podej cia do rozwi zania tego problemu. Pierwsze podej cie polega na opracowaniu regułowego systemu ekspertowego, w którym baza wiedzy oparta jest na do wiadczeniu operatora maszyny drukuj cej, eksperta w danej dziedzinie oraz wska nikach zawartych w normach jako ci, [9]. Drugie podej cie polega na opracowaniu modelu analitycznego pozwalaj cego zamodelowa stochastyczn natur procesu doboru parametrów nastawu maszyny. Poni ej przedstawiono koncepcj systemu informatycznego opart na symulacji procesu produkcyjnego (rys.3). Przedstawione podej cie wzbogaca istniej cy proces druku o system konfiguracji maszyny drukuj cej. System rozpoczyna prac w momencie dostarczenia z etapu prepress (procesy przygotowawcze) parametrów pracy produktu poligraficznego zapisanych jako metadane w formacie JDF, [11]. JDF zawiera informacje o rodzaju podło a, wymiarach produktu, rodzajach farb oraz inne dane produktu uzgodnione w trakcie rozmowy z klientem. Informacje zawarte w JDF stanowi dane wej ciowe do modułu transformacji parametrów pracy na parametry nastawu maszyny drukuj cej (1 na rys. 3). Moduł ten czerpie informacje z bazy wiedzy. Zawiera ona zapisane w formie reguł dane o parku maszynowych danego przedsi biorstwa, parametry kontrolne półproduktu oraz zakres ich dopuszczalnych warto ci.

6 Przemysław Ró ewski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina Model systemu informatycznego monitorowania jako ci produktu poligraficznego 201 Rys. 3. Koncepcja systemu monitorowania jako ci w aspekcie kontroli jako ci półproduktu poligraficznego ródło: Opracowanie własne. Zadaniem drugiego modułu (2 na rys. 3) jest dobranie takich ustawie maszyny drukuj ce aby został spełniony warunek zachowania warto ci parametrów jako ci w zadanym przedziale liczbowym. Moduł nastawu parametrów maszyny drukuj cej dokonuje przeliczenia parametrów pracy zdefiniowanych w warto ciach dyskretnych na odpowiadaj ce im ustawienia maszyny maj ce charakter ci głych warto ci. Zadanie to realizowane jest w dwóch krokach: 1. W pierwszym kroku nast puje przetworzenie warto ci dyskretnych parametrów ustawie maszyny drukuj cej Y i do odpowiedniego dla ka dego z nich zakresu warto ci ci głych tego samego parametru druku U j. Konieczno tego typu przetwarzania wywodzi si z tego faktu, e w otoczeniu maszyny drukarskiej zachodz ró nego rodzaju procesy stochastyczne, które mog wywoła do znacz ce odchylenia wcze niej wyliczonych parametrów druku. Dla ka dej z tego typu warto ci przez prowadzenie symulacji mo na otrzyma zakres odchylenia od warto ci redniej. Realizacja tego eksperymentu b dzie wykorzysta generator liczb losowych, który pozwoli wygenerowa zbiór liczb w okre lonych zakresach o zadanym rozkładzie prawdopodobie stwa. 2. W drugim kroku nast puje przetwarzanie warto ci ci głych parametrów ustawie maszyny drukuj cej U j do parametrów ci głych jako ci półproduktu W i Konieczno tego typu przetwarzania wywodzi si z tego faktu, e rzeczywisty proces zadrukowania arkuszu odbywa si w wyniku szeregu procesów fizyczno-mechanicznych, które dokonuj si wewn trz maszyny w sposób nieprzerywalny w ci gu wykonania jednej operacji. W ogólnym przypadku jedna warto parametru jako ci W i zale y od kilku parametrów nastawu maszyny drukuj cej U j, gdzie j = 1,,i.

7 202 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 32, 2010 Nast pnie dobrany zestaw ustawie zostaje przesłany w formie JDF do maszyny drukuj cej. Rozpoczyna si proces zadruku arkuszy. Kontrola jako ci parametrów jako ci dokonywana jest rednio do setny arkusz (w zale no ci do zastosowanego planu kontroli wyrywkowej) 13. Je eli zmierzona warto cho by jednego parametr nie b dzie zgodna ze zdefiniowanym zakresem cała partia arkuszy jest strat. Nast puje wtedy ponowne dopasowanie ustawie maszyny drukuj cej uwzgl dniaj c dokonany pomiar. W przypadku, gdy zmierzone warto ci parametrów jako ci zgodne s z zadanym przedziałem proces druku jest kontynuowany. Po zadrukowaniu odpowiedniej ilo ci arkuszy, zdefiniowanej przez nakład, cała partia półproduktów przekazana jest do dalszego procesu obróbki introligatorni. 5. Podsumowanie Przedstawiona koncepcja sytemu informatycznej prezentuje zintegrowane podej cie do kontroli jako ci produktu poligraficznego w arkuszowym druku offsetowym. System monitowania jako ci produktu poligraficznego stanowi wsparcie dla operatora maszyny drukuj cej poprzez automatyczne wykrycie wad jako ciowych oraz doboru parametrów nastawu maszyny drukuj cej w oparciu o normy jako ciowe, specyfik maszyny drukuj cej oraz parametry pracy wynikaj ce z zamówienia. [1] Ackoff R.L., The total in Total Quality Management (TQM), Systemic Practice and Action Research, Springer, [2] Breede M.H., Handbook of Graphic Arts Equations, PIA/GATF Press, Pittsburgh, [3] Central Statistical Office, Warsaw, [4] Dorf R.C., The Technology Management Handbook, CRC Press, Boca Raton, [5] ISO : Graphic technology. Process control for the manufacture of halftone color separations, proof and productions prints Part 2: Offset processes International Organization for Standardization, [6] ISO 9001: Quality management systems Requirements, [7] Karaszewski R., Zarz dzanie jako ci koncepcje, metody i narz dzia stosowane przez liderów wiatowego biznesu, Dom Organizatora, Toru, [8] Kipphan H., Handbook of Print Media - Technologies and Production Methods, Springer, Heidelberg, [9] Korytkowski P., Olejnik-Krugły A., Zaikin O., A Framework for a Quality Assurance in Offset Printing, 13th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Moscow, [10] Lenz H.J., Wilrich P.T., Frontiers in Statistical Quality Control 7, Springer, [11] Ru-bai L. i in., JDF-based Integration Solution for Pressroom, International Conference on Computer Science and Software Engineering, IEEE, China, [12] Tse M.K., Forrest D.J., Briggs J.C., Automated Print Quality Analysis for Digital Printing Technologies, The Society of Electrophotography of Japan, SEP 40th Anniversary Pan- Pacific Imaging Conference, Japan, Lenz H.J., Wilrich P.T., 2004.

8 Przemysław Ró ewski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina Model systemu informatycznego monitorowania jako ci produktu poligraficznego 203 MODEL OF INFORMATION SYSTEM OF THE PRINTING PRODUCT QUALITY MONITORING Summary The article broaches maintenance of printing product high quality through application of information system in modern multi-unit printing machines. Rapid growth of production process automation has not only shortened preparation times and increased printing speed but also caused many problems with configuring technologically advanced printing machine. It has become problematic to tune printing machine setting parameters to quality requirements imposed to production process. The article presents an approach to printing machine configuration by means of information system developed basing on real production data, taking into account the product type, diversity of machine park and production process quality requirements. Keywords: quality control, printing process, quality monitoring system. Przemysław Ró ewski Agnieszka Olejnik-Krugły Emma Kusztina Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ul. ołnierska 49, Szczecin

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA

MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA MODUŁ MONITOROWANIA JAKO CI PROCESÓW USŁUGOWYCH (PQM) JAKO KOMPONENT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZNIA OLGA PILIPCZUK Politechnika Szczeci ska Streszczenie W pracy zaprezentowano model analitycznego systemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI

ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI ZASADY PRZEBUDOWY ŁA CUCHA I SIECI DOSTAW NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH PRAKTYK EUROPEJSKICH W OBSZARZE YWNO CI WACŁAW SZYMANOWSKI Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE ZDOLNO CIAMI PRODUKCYJNYMI EL BIETA MILEWSKA Streszczenie Referat przedstawia problem elastyczno ci procesu wytwarzania w kontek cie zarz dzania

Bardziej szczegółowo

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW

PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW PODEJ CIA STOSOWANE WE WSPOMAGANIU STEROWANIA SIECI WODOCI GOW IZABELA ROJEK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Streszczenie W referacie przedstawiono podej cia stosowane we wspomaganiu sterowania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKORZYSTANIE MODELI REFERENCYJNYCH PODCZAS WDRO ENIA STANDARDOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO MAGDALENA KOTARBA Uniwersytet Warszawski Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1

ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1 JOLANTA KRYSTEK, MIECZYSŁAW JAGODZI SKI Politechnika l ska ALGORYTM KANBAN W ZINTEGROWANYM SYSTEMIE ZARZ DZANIA PRODUKCJ 1 Streszczenie W coraz wi kszym stopniu wdra a si w krajowych przedsi biorstwach

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM

METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM METODYKA DIANA, A NARZ DZIA KLASY CRM-CSM EDWARD MICHALEWSKI Polska Akademia Nauk Na tle dost pnych informacji, dotycz cych narz dzi klasy CRM-CSM, przedstawiono mo liwo ci, jakie daje najnowsza implementacja

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE

BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE BENCHMARKING W SYSTEMACH BUSINESS INTELLIGENCE KRZYSZTOF MICHALAK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie W artykule przedstawione zostały problemy zwi zane z optymalizacj

Bardziej szczegółowo

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ

CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ CZYNNO CI KONSULTANTÓW PODCZAS WDRO ENIA SYSTEMU ERP W KONTEK CIE ZARZ DZANIA WIEDZ PRZEMYSŁAW LECH Uniwersytet Gda ski Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono analiz czynno ci konsultantów podczas

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ

UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ UWARUNKOWANIA WDRO ENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA (ERP) NA PRZYKŁADZIE WIOD CEGO PRZEDSI BIORSTWA BRAN Y CHEMICZNEJ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS

ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS ETIM I BMECAT STANDARDY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY INFORMACJI W BRAN Y ELEKTROTECHNICZNEJ GRZEGORZ NOWAK, MARCIN TOKARSKI, CEZARY DRAUS Streszczenie Artykuł opisuje mi dzynarodowy standard opisu produktów

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA

ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA ORGANIZACJA KOMUNIKACJI W ZESPOLE PROJEKTOWYM Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA WIKI KAROLINA MUSZYŃSKA Streszczenie Oprogramowanie oparte na mechanizmach Wiki coraz cz ciej znajduje zastosowanie w ró nego

Bardziej szczegółowo

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WY SZA SZKOŁA ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Marek Piotrów Projektowanie systemu do zarz dzania Autoryzowan Stacj Obsługi Subaru Promotor: Prof. Dr Hab. In. Viktor A. Vlasenko Kierunek: Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH

OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH IWONA PISZ Politechnika Opolska OCENA EFEKTYWNO CI BUDOWY LUB MODERNIZACJI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W PRZEDSI BIORSTWACH Streszczenie Informacja staje si obecnie jednym z najwa niejszych czynników produkcji.

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS)

NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) NARZ DZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJ CE DOBÓR SKALOWALNYCH SKŁADNIKÓW OPROGRAMOWANIA (COTS) JAROSŁAW W TRÓBSKI AGNIESZKA KONYS WALDEMAR WOLSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM

ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM ZARZ DZANIE I POMIAR RYZYKA W PROJEKCIE INFORMATYCZNYM MAGDALENA KIERUZEL Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie metody warto ci nara onej

Bardziej szczegółowo

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH

MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH MODEL OCENY JAKO CI U YTKOWEJ SYSTEMÓW KLASY CRM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH JAROSŁAW W TRÓBSKI, MONIKA STOLARSKA Politechnika Szczeci ska Streszczenie W artykule przedstawiono autorski modelu oceny jako

Bardziej szczegółowo

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE

WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE WZÓR DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO TEORIA i PROBLEMY PRAKTYCZNE PIOTR O D Y SKI Fundacja Informatyki i Zarz dzania Streszczenie Przedstawiono podstawowe informacje o wzorze dokumentu elektronicznego wykorzystuj

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA

ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA Streszczenie Celem artykułu jest uzasadnienie stosowania systemów jako ci w bran y piekarskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH

ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH ZARZ DZANIE RYZYKIEM W PRZEDSI WZI CIACH INFORMATYCZNYCH JACEK WINIARSKI Uniwersytet Gda ski Streszczenie W artykule została zaprezentowana problematyka ryzyka w pracach projektowych bran y IT. Wykazano,

Bardziej szczegółowo

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS.

REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. REIN YNIERING PROCESU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM IFS APPLICATIONS. MIECZYSŁAW JAGODZI SKI AGATA GORAUS Politechnika l ska Streszczenie Streszczenie: W pracy przedstawiono przykład wdro enia IFS Applications,

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ

PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI ITIL MARCIN W. MASTALERZ PERSPEKTYWA USŁUG INFORMATYCZNYCH NA TLE ZALECE BIBLIOTEKI IL MARCIN W. MASTALERZ Streszczenie Tworzenie strategii informatyzacji przedsi biorstwa wymaga dostosowania jej zawarto ci do istniej cych standardów

Bardziej szczegółowo

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny METODY BADANIA SKUTECZNO CI I EFEKTYWNO CI PROMOCJI W INTERNECIE EDYTA NIEWIADOMSKA PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Przedsi biorstwa coraz cz ciej decyduj si

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ZASTOSOWANIE TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH DO ESTYMACJI PRACOCHŁONNO CI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ANDRZEJ KOBYLI SKI, PRZEMYSŁAW POSPIESZNY Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Streszczenie W dzisiejszym wiecie

Bardziej szczegółowo