RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN 1090-2"

Transkrypt

1 RADIOGRAFICZNA OCENA JAKOŚCI ZŁACZY SPAWANYCH PŁYT POMOSTOWYCH WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY PN-EN Janusz Czuchryj, Sławomir Sikora, Krzysztof Staniszewski Instytut Spawalnictwa, Gliwice Wprowadzenie Badania nieniszczące, stosowane do wykrywania niezgodności w złączach spawanych, umożliwiają zwykle wyznaczenie ich wymiarów, tj. długości, szerokości i wysokości, oraz określenie na tej podstawie jakości połączeń. Wymagany poziom jakości złączy powinien być ustalony na etapie ich projektowania. Dla pojedynczego złącza ustala się zwykle jeden poziom jakości. W niektórych przypadkach może być konieczne ustalenie różnych poziomów jakości w tym samym złączu spawanym lub wprowadzenie szczególnych wymagań dla przyjętego poziomu jakości. Ostatni przypadek dotyczy na ogół konstrukcji bardzo odpowiedzialnych, tzn. takich, których awaria (zniszczenie) grozi nadzwyczajnymi konsekwencjami. Przykładem takich konstrukcji są płyty w pomostach obiektów przemysłowych, w których wykorzystuje się blachy jako elementy nie tylko pokryciowe, ale również jako elementy nośne przez zastosowanie odpowiednich użebrowań (rys.1) [1]. Rys. 1. Żebra podłużne płyt pomostowych a) ortotropowej: 1- bezpośrednio przyspawane, 2 i 3 z nakładkami ciągłości; b) przechodzące w sposób ciągły przez środniki poprzecznic pomostu; c) o przekroju skrzynkowym, usytuowane: 1 - między poprzecznicami, 2 - na poprzecznicy.

2 Do tej samej grupy konstrukcji zalicza się również płyty pomostowe w różnego rodzaju mostach drogowych (rys.2). Rys. 2. Płyty pomostowe w moście autostradowym: a) schemat przekroju poprzecznego mostu, b),c) szczegóły wykonania użebrowań; 1- płyta pomostu, 2 połączenie spawane usztywnienia płyty pomostu żebrem podłużnym, 3 połączenie spawane żebra podłużnicy i poprzecznicy, 4 wycięcie w środniku belki poprzecznej, 5 nakładka belki poprzecznej, 6 połączenie spawane belki poprzecznej z głównym dźwigarem lub ramą poprzeczną, 7 połączenie spawane środnika belki poprzecznej z płytą pomostu.

3 W normie PN-EN :2009, dla złączy spawanych płyt pomostowych w mostach stalowych, dla poziomu jakości B zdefiniowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 5817 ustalono wymagania dodatkowe. Ten nowy poziom jakości oznaczono symbolem B+. Z tego powodu podjęto pracę, polegającą na porównaniu zasad oceny jakości złączy spawanych płyt pomostowych według wymagań normy PN-EN ISO 5817 i PN-EN , czyli na porównaniu wymagań obowiązujących dla poziomu jakości B i B+. Porównanie powinno przyczynić się do zoptymalizowania tych zasad ze względu na przedstawione w normach wymagania. Poziomy jakości i klasy wykonania konstrukcji W normie PN-EN ISO 5817, dla materiałów o grubości t 0,5 mm, określono trzy zbiory wartości wymiarowych dobieranych dla danego zastosowania. Zbiory te, nazwane poziomami jakości, oznaczono literami B, C i D. (rys. 3). Rys. 3. Poziomy jakości według PN-EN ISO 5817 w zależności od przyporządkowanych im wymagań. Poziom B odpowiada najwyższym wymaganiom wobec wykonanych złączy spawanych, natomiast poziom D wymaganiom najniższym. Poziom C stanowi wymagania pośrednie. Zaleca się, aby dla dowolnego zastosowania wybór poziomu jakości uwzględniał znaczenie projektu, przewidywane procesy obróbcze, rodzaje działającego na wyrób obciążenia, warunki eksploatacji, konsekwencje ewentualnej awarii oraz zagadnienia ekonomiczne. Norma obejmuje rodzaje niezgodności spawalniczych właściwe dla różnych metod spawania. Rozważenia wymagają tylko te, które są charakterystyczne dla danego procesu i zastosowania. W normie PN-EN , dotyczącej wykonania konstrukcji ze stali w gatunku nie wyższym niż S960, niezależnie od ich rodzaju i kształtów (np. budynki, mosty, elementy pełnościenne, kratowe, narażone są na zmęczenie lub oddziaływania sejsmiczne itp.), wyspecyfikowano wymagania w odniesieniu do tzw. klas wykonania konstrukcji. Zgodnie z tą normą zdefiniowano cztery klasy wykonania konstrukcji, a mianowicie: EXC1,, EXC3 i EXC4. Klasa EXC1 charakteryzuje się najniższymi wymaganiami, natomiast klasa EXC4 najwyższymi. Klasy wykonania mogą być stosowane do całej konstrukcji, części konstrukcji lub do jej konkretnych elementów. W ramach jednej konstrukcji może zatem występować kilka klas wykonania. Element lub grupa elementów zwykle przypisywane są

4 jednej klasie wykonania. Klasy wykonania konstrukcji ustala się uwzględniając czynniki (klasy konsekwencji, kategorie użytkowania, kategorie produkcji) wpływające na niezawodność konstrukcji, co z kolei determinuje stosowanie określonych wymagań związanych z działaniami wykonawczymi danej konstrukcji (tabl.1). Dla poszczególnych klas wykonania konstrukcji stalowych ustalono kryteria akceptacji niezgodności spawalniczych występujących w wykonywanych złączach spawanych (tabl.1). Tablica 1 Lp Określenie Zależności Klasy konsekwencji Kategorie użytkowania Kategorie produkcji Klasy wykonania konstrukcji Poziom jakości złącza wg PN- EN ISO 5817 *) CC1 CC2 CC3 SC1 SC2 SC1 SC2 SC1 SC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 PC1 PC2 EXC1 EXC3 EXC3 D C oraz D **) B Klasa EXC4 ma zastosowanie w konstrukcji specjalnych w rozumieniu przepisów krajowych lub konstrukcji, których zniszczenie grozi nadzwyczajnymi konsekwencjami. Uwaga: w przypadku, gdy klasa wykonania nie jest określona stosuje się klasę. **) Dopuszcza się poziom jakości D dla niezgodności w postaci: podtopień (5011, 5012), nawisu (506), śladu zajarzenia (601) i zakończeń krateru (2025). ***) Poziom jakości nie określony przez wymagania PN-EN ISO Uwaga: przy ustalaniu kryteriów akceptacji nie uwzględniono niezgodności w postaci niewłaściwego brzegu spoiny (505) i mikroprzyklejenia (4014). Jak wynika z tablicy 1, przy wykonywaniu konstrukcji zgodnie z najmniej rygorystyczną klasą wykonania EXC1 wymagany jest poziom jakości D złączy spawanych. Dla bardziej rygorystycznej klasy wykonania obowiązują poziomy jakości C i D (określony ze względu na obecność tylko niektórych niezgodności). Jeżeli w dokumentacji (projekcie) konstrukcji nie podano klasy jej wykonania, to w każdym przypadku należy stosować klasę. Przy bardzo rygorystycznej klasie wykonania konstrukcji EXC3 wymagany jest poziom jakości B złączy. Podczas wykonania konstrukcji specjalnych (klasa EXC4) mają zastosowanie najwyższe wymagania dotyczące złączy spawanych, czyli poziom jakości B+. Kryteria akceptacji niezgodności spawalniczych według PN-EN ISO 5817 i PN-EN Porównanie kryteriów akceptacji niezgodności spawalniczych przeprowadzono dla złączy stalowych ze spoinami czołowymi i pachwinowymi. Wymagania obowiązujące dla poszczególnych niezgodności oraz poziomów jakości B i B+ zestawiono w tablicy 2. EXC3 *) EXC3 *) EXC3 *) EXC4 B+ ***)

5 Lp. 1 2 Tablica 2. Porównanie kryteriów akceptacji niezgodności spawalniczych dla poziomów jakości B i B+ dla złączy ze spoinami czołowymi i pachwinowymi. OZNACZENIE NIEZGODNOŚCI Pęcherze gazowe (2011). Pęcherze równomiernie rozłożone (2012). Skupisko porowatości (umiejscowione) gniazda pęcherzy (2013). 3 Łańcuch pęcherzy (2014) Pęcherze podłużne (2015). Pęcherze kanalikowe (2016) Wtrącenia stałe (300). Wtrącenia żużla (301). Wtrącenia topnika (302). Wtrącenia tlenków (303) Wtrącenia metaliczne inne niż miedź (304) Wtrącenia miedzi (3042) Podtopienie ciągłe (5011) KRYTERIA AKCEPTACJI Wg PN-EN ISO 5817 POZIOM JAKOŚCI B w.p. A1 1% w.w. A1 2% d 0,2s; max 3 mm; d 0,2a; max 3 mm A2 4% d 0,2s; max 2 mm; d 0,2a; max 2 mm w.p. A1 2% w.w. A1 4% d 0,2s; max 2 mm; d 0,2a; max 2 mm h 0,2s; max 2 mm; l s; max 25 mm. h 0,2a; max 2 mm; l a; max 25 mm h 0,2s; max 2 mm; l s; max 25 mm. h a; max 2 mm; l a; max 25 mm h 0,2s; max 2 mm; h 0,2a; max 2 mm Nie dopuszcza się Dla t 0,5 3 mm nie dopuszcza się. Dla t>3 mm: h 0,05t; max 0,5 mm Wg PN-EN POZIOM JAKOŚCI B+ Akceptowalne tylko pęcherze pojedyncze. Maksymalna suma pęcherzy: 2%. Akceptowalne tylko pęcherze pojedyncze. Pęcherzy długich nie dopuszcza się. Nie dopuszcza się spoiny czołowe: h 0,5 mm akceptowalne lokalnie. a) spoiny pachwinowe: niedopuszczalne poprzeczne do kierunku naprężeń. A1 maksymalny wymiar powierzchni niezgodności w odniesieniu do powierzchni rzutowej. A2 maksymalny wymiar sumy powierzchni rzutowania niezgodności odniesiona do powierzchni ocenianej L p x w p gdzie L p = 100 mm. t- grubość ścianki lub blachy; h wysokość lub szerokość niezgodności, l długość niezgodności; d średnica pęcherza, s nominalna grubość spoiny czołowej; a minimalna grubość spoiny pachwinowej, w.p. warstwa pojedyncza, w.w. wiele warstw. Z analizy tablicy 2 wynika, że zgodnie z oczekiwaniami, w najogólniejszym ujęciu, kryteria akceptacji niezgodności spawalniczych określone na poziomie jakości B+ są na ogół bardziej rygorystyczne niż na poziomie jakości B. W niektórych przypadkach takie same.

6 Przykładowo, obecność pęcherzy gazowych (2011), równomiernie rozłożonych (2012) oraz łańcuchów pęcherzy (2014) jest na poziomie jakości B dopuszczalna nawet w znacznej ilości, zależnej od maksymalnej średnicy pęcherzy pojedynczych. Natomiast na poziomie jakości B+ te same niezgodności akceptowalne są tylko w postaci pęcherzy pojedynczych. Należy rozumieć, że ich maksymalny wymiar (średnica) określony jest wymaganiami jak dla poziomu jakości B. W przypadku gniazd pęcherzy (2013) maksymalny wymiar sumy powierzchni rzutowania niezgodności, odniesiony do powierzchni ocenianej, zmniejszono na poziomie jakości B+ o połowę. Natomiast kryteria akceptacji pęcherzy podłużnych (2015) i kanalikowych (2016) na poziomie jakości B i B+ są takie same. Dopuszcza się ich obecność w złączach tylko w postaci niezgodności krótkich. W wymaganiach normy PN-EN na poziomie jakości B+ pojawiły się, zdaniem autorów opracowania, pewne niedoprecyzowania lub nawet pewne sprzeczności. W złączu spawanym akceptuje się, przykładowo, obecność pęcherzy równomiernie rozłożonych, ale pojedynczych. Natomiast z definicji tej niezgodności (podanej w normie PN-EN ISO ) wynika, że musi ona występować w postaci większej (chociaż bliżej nie określonej) liczby indywidualnych pęcherzy gazowych. Podobnie sytuacja przedstawia się dla łańcucha pęcherzy gazowych usytuowanych równolegle do podłużnej osi spoiny. Również w tym przypadku liczba pęcherzy stanowiących niezgodność spawalniczą nie jest określona. Stanowi to sprzeczność z wymaganiami, ponieważ jeden lub dwa pęcherze pojedyncze nie mogą tworzyć łańcucha. Z przedstawionego rozumowania wynika, że sprecyzowanie definicji takich niezgodności jak pęcherze równomiernie rozłożone (2012), gniazdo pęcherzy (2013) czy łańcuch pęcherzy (2014) staje się sprawą palącą. Najprostszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie definicji zaproponowanych w normie PN 74/M-69771, według której zarówno w gnieździe jak i łańcuchu pęcherzy muszą występować co najmniej 4 pęcherze w odstępach nie większych niż potrójna średnica pęcherza największego. Na poziomie jakości B+ wtrącenia stałe (300) oceniane są bardzo rygorystycznie. We wszystkich rozpatrywanych przypadkach ich obecność nie jest akceptowalna. Na poziomie jakości B tak ostre wymaganie dotyczy tylko wtrącenia miedzi (3042). Obecność pozostałych wtrąceń, tj. żużla (301), topnika (302) i tlenków (303), jest dopuszczalna w postaci wtrąceń krótkich, czyli nie dłuższych niż 25 mm. Mniejszą dopuszczalną długością (2 mm) charakteryzują się wtrącenia metaliczne inne niż miedź (304). Warto zauważyć, że wiele konstrukcji stalowych lub ich elementów scalanych jest w warunkach terenowych (na budowie) za pomocą łukowo ręcznego spawania elektrodami otulonymi (111). Ujawnienie w wykonywanych złączach spawanych drobnych wtrąceń żużla jest zatem bardzo prawdopodobne. Z tego powodu wymaganie obowiązujące dla poziomu jakości B+ wydaje się zbyt restrykcyjne oraz nieuzasadnione zarówno pod względem technicznym i ekonomicznym. Zalecenia przedstawione w porównywanych normach dość rygorystycznie odnoszą się do obecności w złączach spawanych niezgodności spawalniczych w postaci podtopień ciągłych od strony lica (5011). Na poziomie jakości B, w zakresie grubości materiału

7 podstawowego od 0,5-3,0 mm, wymagania normy PN-EN ISO 5817 nie dopuszczają ich obecności w złączach. Identyczne wymaganie sformułowano w normie PN-EN na poziomie jakości B+ w odniesieniu do spoin pachwinowych usytuowanych poprzecznie do kierunku oddziałujących naprężeń. Z kolei możliwa jest w złączach spawanych obecność podtopień ciągłych o maksymalnym wymiarze h 0,5 mm, zarówno na poziomie jakości B jak i B+. W pierwszym przypadku zalecenie odnosi się do złączy z materiałów o grubości t>3 mm, natomiast w drugim do spoin czołowych, przy czym podtopienie może mieć charakter wyłącznie lokalny. W obecności podtopień od strony lica (5011) złącze pracuje w warunkach złożonego stanu naprężeń (mimośrodowe rozciąganie rys.4). Rys. 4. Poglądowe przedstawienie oddziaływania podtopień od strony lica (5011) w spawanym złączu doczołowym. Zatem przedstawiony sposób oceny wydaje się uzasadniony. Jednak w literaturze [2] opublikowano badania, których wyniki prowadzą do wniosku, że przywiązywanie tak dużej jak obecnie wagi do występujących w złączu podtopień nie jest dostatecznie uzasadnione. Podsumowanie Porównanie zasad oceny jakości złączy spawanych płyt pomostowych w różnego rodzaju mostach wykazało, że kryteria akceptacji niezgodności spawalniczych określone na poziomie jakości B+ są na ogół bardziej restrykcyjne niż na poziomie jakości B. W szczególności dotyczy to różnego rodzaju wtrąceń stałych (300), których obecność na poziomie jakości B+ jest niedopuszczalna w żadnym zakresie. W przypadku pęcherzy równomiernie rozłożonych (2012) i łańcuchów pęcherzy (2014) wymaganie przedstawione na poziomie jakości B+ jest dyskusyjne. Dla tego rodzaju niezgodności trudno bowiem akceptować wyłącznie pęcherze pojedyncze. Dla pęcherzy podłużnych (2015) i kanalikowych (2016) wymagania na obu analizowanych poziomach są takie same. Akceptuje się wyłącznie niezgodności krótkie. W złączach spawanych płyt pomostowych obecność podtopień ciągłych (5011) tolerowana jest zarówno na poziomie jakości B jak i B+. Maksymalny akceptowalny ich wymiar wynosi 0,5 mm. Na poziomie jakości B zalecenie dotyczy materiałów podstawowych

8 o grubości t>3 mm. Według wymagań obowiązujących dla poziomu B+ podtopienie ciągłe może występować wyłącznie jako lokalne. Norma PN-EN charakteryzuje się, jak każde nowe opracowanie, pewnymi niedoskonałościami. Może to powodować nieporozumienia w interpretacji przedstawionych w normie wymagań. Z tego powodu warto, naszym zdaniem, poddać zawartość normy analizie przed jej szerokim zastosowaniem w praktyce przemysłowej. Przedstawione porównanie i jego wyniki należy traktować jako głos w tego rodzaju dyskusji. Literatura: 1. J. Augustyn, E. Śledziewski. Technologiczność stalowych konstrukcji spawanych. Wydawnictwo Arkady Warszawa, T. Robakowski. Wpływ wad w złączach spawanych na własności eksploatacyjne konstrukcji spawanych. Wydawnictwo Instytutu Spawalnictwa. Gliwice, J. Brózda, J. Czuchryj. Radiografia złączy spawanych. Wydawnictwo Instytutu Spawalnictwa. Gliwice, J. Czuchryj, H. Papkala, A. Winiowski. Niezgodności w złączach spajanych. Wydawnictwo Instytutu Spawalnictwa. Gliwice, K. Staniszewski, S. Sikora, J. Czuchryj. Ocena jakości złączy spawanych w konstrukcjach budowlanych na podstawie badań radiograficznych i poziomu jakości B+. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa nr 5/2011 Wykaz wykorzystanych norm: PN-EN :2006 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Część 2: Mosty stalowe. PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. PN-EN ISO 5817:2009/A1 Spawanie Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych. PN-EN :2009 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. PN-74/M Spawalnictwo Wady złączy doczołowych wykrywane badaniami radiograficznymi Nazwy i odniesienia.

Wytyczne projektowania stropów z płyt sprężonych HC Poradnik dla projektantów JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Steelco Grzegorz Troszczyński 51-415 Wrocław, ul. Kwidzyńska 5 p.26 tel./fax: (071) 78 84 740 SYGNATURA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót SST 452 08, 452 10 Projekt pn. : "Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego etap I" Przedsięwzięcie II: Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

Leszek CHODOR, dr inż. bud, inż.arch.

Leszek CHODOR, dr inż. bud, inż.arch. Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] PN-EN 1993-9:2007, Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 9: Zmęczenie [2] Kozłowski A. (red.) Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1.

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04

Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Waldemar Kula Wykonywanie połączeń spajanych 311[20].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa. Rozprawa doktorska Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Materiałów Maszynowych i Spawalnictwa Rozprawa doktorska BADANIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODY POMIARU MAGNETYCZNEGO POLA ROZPROSZONEGO DO

Bardziej szczegółowo

dr inż. Manfred Frejno Hale stalowe z blachownic spawanych

dr inż. Manfred Frejno Hale stalowe z blachownic spawanych dr inż. Manfred Frejno Hale stalowe z blachownic spawanych 1 Rozwój badań doświadczalnych oraz wprowadzenie techniki komputerowej do rozwiązywania zagadnień teorii konstrukcji i praktyki projektowej, spowodował

Bardziej szczegółowo

12/2011. Kontrola jakości..3. Technologie... 5. Kącik Inżyniera Procesu...9. Urządzenia spawalnicze. 12. Lutowanie piecowe..16. Nowości..

12/2011. Kontrola jakości..3. Technologie... 5. Kącik Inżyniera Procesu...9. Urządzenia spawalnicze. 12. Lutowanie piecowe..16. Nowości.. Numer 12/2011 (3) Od Autora Spis treści W kolejnym numerze e-wydania rozpoczynamy nowy cykl Kącik Inżyniera procesu oraz Lutowanie piecowe. Materiały redagowane są przez czytelnika magazynu. Korzystając

Bardziej szczegółowo

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty konstrukcyjne. SST B 01.03.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ

WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej ANDRZEJ KASPRZYCKI WOJCIECH SOCHACKI WYBRANE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE.

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. 1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. Tolerancje wymiarowe, podane niżej, dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych podwykonawców, jak i dokonanych w fazie oddania

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE W SPAWALNICTWIE SYSTEM JAKOŚCI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY ISO 3834 13.1 WSTĘP W publikacjach na temat systemów jakości rzadko podkreśla się, że głównym powodem ustanowienia międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe

WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe WYTYCZNE DOTYCZĄCE JAKOŚCI Okna, drzwi zewnętrzne i elementy fasadowe Wydanie: 2011 Wersja: 3.0 Niniejsze wytyczne dotyczące jakości mają stanowić pomoc w neutralnej ocenie jakości okien, drzwi zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 11 września 2012

Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 11 września 2012 WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE (UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE) Uwaga: Projekty rurociągów preizolowanych przeznaczonych do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE

ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS IN BRIDGE MAINTENANCE XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna TOMASZ SIWOWSKI, siwowski@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska ZINTEGROWANA ANALIZA CYKLU ŻYCIA W UTRZYMANIU MOSTÓW THE INTEGRATED LIFE CYCLE ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

przeglad Mosty i konstrukcje spawane ... zrobotyzowane stanowiska spawalnicze... i nie tylko... Nr 3/2011

przeglad Mosty i konstrukcje spawane ... zrobotyzowane stanowiska spawalnicze... i nie tylko... Nr 3/2011 przeglad Nr 3/2011 Welding Technology Review Mosty i konstrukcje spawane Rok założenia 1928 PL ISSN 0033-2364 Index 37125 Cena 17 zł (w tym 5% Vat) Spawalnictwo Automatyka Pomiary Rok założenia... zrobotyzowane

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

Zmienność w procesach

Zmienność w procesach MODUŁ IV Zmienność w procesach i jej odmiany. Podstawy statystycznego nadzorowanie procesów. Zdatność jakościowa procesu. Elementy koncepcji Six Sigma 1 Zmienność w procesach Zmienność jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie Opracował: Uzgodnił: Zatwierdził: Kierownik Sekcji Projektowej - inż. Zdzisław

Bardziej szczegółowo