SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 5 Jęczmień ozimy... 6 Pszenżyto ozime... 7 Żyto ozime... 8 Pszenica jara... 9 Jęczmień jary...10 Owies...11 Kukurydza na ziarno...12 Jęczmień browarny...13 Bobik...14 Groch siewny (jadalny)...15 Groch pastewny...16 Łubin żółty...17 Łubin wąskolistny (słodki)...18 Burak cukrowy...19 Rzepak ozimy...20 Ziemniaki jadalne...21 Ziemniaki przemysłowe...22 Burak pastewny...23 Kukurydza na kiszonkę...24 Pastwisko na zielonkę...25 Łąka na kiszonkę...26 Łąka na siano...27 Łąka na zielonkę...28 Motylkowe z trawami na sianokiszonkę...29 Motylkowe z trawami na siano...30 Motylkowe z trawami na zielonkę...31 Mieszanka strączkowych i zbóż na GPS...32 Kapusta biała wczesna...33 Kapusta biała późna...34 Kapusta pekińska...35 Kapusta włoska...36 Kapusta czerwona...37 Kapusta brukselska...38 Kalafior dla przemysłu...39 Brokuł dla przemysłu...40 Cebula dla przemysłu...41 Cebula na świeży rynek...42 Marchew dla przemysłu na susz...43 Marchew dla przemysłu na sok...44 Marchew na świeży rynek...45 Pietruszka...46 Pasternak...47 Burak ćwikłowy...48 Ogórek gruntowy...49 Pomidor gruntowy...50 Seler korzeniowy...51 Por z rozsady...52 Majeranek ogrodowy...53 Ogórecznik lekarski...54 Locha (mieszanka uzupełniająca 10% + zboże)...55 Locha (mieszanka uzupełniająca 2,5% + zboże) Tucznik...57 Krowa mleczna (sianokiszonka + kiszonka z kukurydzy)...58 Krowa mleczna (GPS + buraki pastewne)

4 WSTĘP Przez kalkulacje rolnicze rozumiemy rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk. Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie efektów różnych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. Nie należy utożsamiać kalkulacji z obliczeniami. W zasadzie kalkulacje dotyczą przyszłości, natomiast obliczenia opierają się na faktycznych zaszłościach lub wielkościach, które można ściśle określić. Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach wolnego rynku znacznie zwiększyło znaczenie zagadnień ekonomicznych w funkcjonowaniu i ocenie gospodarstw rolniczych. Dane o kosztach produkcji wykorzystywane są do podejmowania decyzji bieżących i planowania. Kalkulacje poszczególnych działalności mają służyć rolnikom jako podpowiedź przy przeprowadzaniu własnych rachunków. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie od wielu lat zajmuje się rachunkiem podstawowych produktów rolniczych. Od 1994 roku ukazuję się wydawnictwo pod tytułem Kalkulacje Rolnicze. W związku z postępem techniki rolniczej, zmianami związanymi z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz koniecznością ujednolicenia metodyki liczenia kosztów w roku 2006 wprowadzono niezbędne zmiany starając się zachować dotychczasowy wygląd kalkulacji. METODYKA Układ kalkulacji umożliwia przeprowadzenie rachunku na dwóch poziomach. Pierwszą kategorią dochodową jest nadwyżka bezpośrednia, drugą dochód rolniczy netto. Rachunek nadwyżki bezpośredniej obliczany jest zgodnie z publikacją pod tytułem Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji rolnej (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej) wydanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1999 r. NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA z określonej działalności rolniczej to roczna wartość produkcji uzyskana z 1 hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji. Nadwyżka bezpośrednia jest miarą ekonomiczną wykorzystywaną w klasyfikacji gospodarstw rolniczych według standardów Unii Europejskiej. WARTOŚĆ PRODUKCJI określonej działalności suma wartości produktów głównych i ubocznych znajdujących się w obrocie rynkowym, określona jest według cen sprzedaży loco gospodarstwo. Do wartości produkcji doliczone są dotacje do produktów, powierzchni (JPO jednolita płatność obszarowa, ST specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych) lub zwierząt (PZ płatności zwierzęce), odejmowane są natomiast różnego rodzaju straty. W 2014 roku rolnicy nie otrzymali UPO uzupełniającej płatności obszarowej. W rachunku nie uwzględniono wsparcia z tytułu ONW. produkcji zawiera zryczałtowany zwrot podatku VAT na poziomie 7%. KOSZTY BEZPOŚREDNIE koszty, które bez żadnej wątpliwości można przypisać do określonej działalności, ich wielkość ma proporcjonalny związek ze skalą produkcji i mają bezpośredni wpływ na rozmiar produkcji. Składniki kosztów bezpośrednich pochodzące z zewnątrz gospodarstwa określane są według cen zakupu, natomiast składniki kosztów wytworzone w gospodarstwie według cen sprzedaży loco gospodarstwo. Produkty własne nietowarowe (np. zielonka, kiszonka) wyceniane 2

5 są według kosztów bezpośrednich poniesionych na ich wytworzenie. Rachunek nadwyżki bezpośredniej służy ocenie poszczególnych działalności produkcyjnych i może być wykorzystywany do podejmowania decyzji w gospodarstwie, np.: wyboru działalności produkcji, tzn. co produkować? określenia rozmiaru produkcji, tzn. ile produkować? wyboru poziomu intensywności produkcji, tzn. jak produkować? DOCHÓD ROLNICZY NETTO jest nadwyżką bezpośrednią pomniejszoną o koszty pośrednie. KOSZTY POŚREDNIE koszty, których nie można przypisać do określonej działalności. Do kosztów pośrednich należą: pośrednie nakłady gospodarcze, podatki, ubezpieczenia, amortyzacja, koszty pośrednich czynników zewnętrznych (praca najemna, czynsze, odsetki od obcego kapitału). Głównym celem Kalkulacji Rolniczych jest pokazanie poziomu kosztów bezpośrednich i w dłuższym okresie czasu tendencji zmian relacji cen oraz wyniku finansowego (dochodu rolniczego netto). Przy sporządzaniu kalkulacji wykorzystano metodę rozdzielczą podziału kosztów, tzn. wszelkie koszty ponoszone w gospodarstwie są rozdzielane pomiędzy poszczególne działalności produkcyjne. Każda kalkulacja składa się z kilku bloków, są one zróżnicowane pod względem uzyskiwanego wyniku finansowego lub parametrów technologicznych. Obliczenia przeprowadzono w trzech wariantach. W produkcji roślinnej (towarowe i pastewne) wydzielono trzy poziomy uzależnione od wielkości uzyskiwanych plonów. Dla produkcji warzywniczej obliczenia przeprowadzono dla jednego poziomu intensywności. W produkcji zwierzęcej warianty wyznaczono, opierając się na wydajności i rodzaju podstawowej paszy stosowanej w żywieniu. Każda kalkulacja roślinna zawiera trzy bloki informacyjne: w pierwszym bloku przedstawiono wartość produkcji i koszty bezpośrednie, pierwszą kategorią wyniku finansowego jest nadwyżka bezpośrednia, w drugim bloku zamieszczono szacunkowe obciążenie kosztami pośrednimi, pokazując wynik na poziomie dochodu rolniczego netto, trzeci blok zawiera informacje o wielkości nawożenia mineralnego. Kalkulacja produkcji zwierzęcej zawiera dwa bloki: pierwszy blok przedstawia nadwyżkę bezpośrednią, która jest różnicą wartości produkcji i kosztów bezpośrednich, drugi blok zawiera szacunkowe obciążenie kosztami pośrednimi, kończy się wynikiem ukazującym dochód rolniczy netto. Do kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej zaliczono: materiał siewny, nawozy mineralne, nawozy organiczne z zakupu i inne koszty tj. sznurek, folia, doniczki, worki itp. Do kosztów bezpośrednich produkcji zwierzęcej zaliczono: pasze z zakupu, pasze potencjalnie towarowe, pasze nietowarowe (liczone po kosztach bezpośrednich produkcji roślinnej) i inne koszty tj. inseminacja, usługi weterynaryjne, środki czystości itp. Koszty pośrednie produkcji roślinnej obejmują usługi, pracę maszyn własnych, koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty i pracę najemną: Usługi usługi mechanizacyjne związane ze zbiorem ziarna, słomy inny produktów, suszenia ziarna kukurydzy, siew, itp., 3

6 Praca maszyn własnych przy obliczaniu kosztów eksploatacji maszyn założono optymalne ich wykorzystanie w czasie użytkowania. Posłużono się metodyką Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. W modelowym wyposażeniu gospodarstwa przyjęto zestaw maszyn w agregacji z ciągnikami o mocy 60 KM i 90 KM. W rachunku uwzględniono amortyzację, remonty, ubezpieczenia i koszty garażowania. Koszty utrzymania budynków obejmują niezbędne zaplecze biurowe i sanitarne oraz powierzchnię magazynową służącą do przechowywania płodów rolnych. Rachunek zawiera amortyzację, remonty i ubezpieczenia, Podatki i ubezpieczenia obowiązkowe obciążenia (podatek rolny, OC, ubezpieczenie upraw, KRUS), nie zawierają obciążeń dobrowolnych, Pozostałe koszty obejmują między innymi: koszty eksploatacji samochodu osobowego, korzystania z telefonu, koszty nawożenia wapnem magnezowym, Praca najemna tylko w przypadku produkcji warzywniczej uwzględniono najem dorywczej siły roboczej. Koszty pośrednie produkcji zwierzęcej obejmują: pracę maszyn własnych, koszty utrzymania budynków, koszty ogólnogospodarcze i koszty produkcji pasz własnych: Praca maszyn własnych uwzględniono pracę maszyn związanych z zadawaniem i przygotowaniem pasz, usuwaniem obornika, Koszty utrzymania budynków przyjęto koszty eksploatacji budynków niezbędnych do utrzymania zwierząt, rachunek uwzględnia amortyzację, remonty i ubezpieczenia, Koszty ogólnogospodarcze dla produkcji zwierzęcej przyjęto 10% narzut kosztów bezpośrednich, Koszty produkcji pasz własnych liczone po kosztach pośrednich produkcji roślinnej. Rachunek przeprowadzono w cenach brutto. Takie podejście jest poprawne dla gospodarstw rolniczych ryczałtowych, które uzyskują zryczałtowany zwrot podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych, a koszty środków do produkcji i usług ponoszą łącznie z podatkiem VAT. Kalkulacje opracowano według cen z października 2014 r. Nie należy traktować Kalkulacji Rolniczych jako podstawy do analizy konkretnego gospodarstwa i podejmowania decyzji gospodarczych. Są one jedynie przykładem sposobu obliczania kosztów. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia pomogą państwu w odbiorze niniejszych kalkulacji i ułatwią przeprowadzenie rachunku kosztów we własnym gospodarstwie. Aleksander Mostowski 4

7 PSZENICA OZIMA PSZENICA OZIMA POZIOM INTENSYWNOŚCI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno pszenicy ozimej dt 66,0 30, , , słoma dt 35,00 50,00 60,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno pszenicy ozimej zap. dt 170,0 2, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , mocznik 46% dt 141,0 0,50 71 polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,00 70 NISKI ŚREDNI WYSOKI KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 98,8 79,4 73,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

8 JĘCZMIEŃ OZIMY JĘCZMIEŃ OZIMY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno jęczmienia ozimego dt 59,0 30, , , słoma dt 35,00 50,00 60,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno jęczmienia ozimego zap. dt 175,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , superfosfat granulowany prosty 20% dt 75,0 0, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,00 70 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 7, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 91,8 75,6 68,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

9 PSZENŻYTO OZIME PSZENŻYTO OZIME POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno pszenżyta ozimego dt 56,0 30, , , słoma dt 40,00 55,00 65,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno pszenżyta ozimego zap. dt 160,0 2, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,00 70 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 93,6 79,7 71,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

10 ŻYTO OZIME ŻYTO OZIME POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno żyta ozimego dt 52,0 25, , , słoma dt 35,00 45,00 55,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno żyta ozimego zap. dt 145,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,20 77 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 1, , , praca maszyn własnych 7, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 104,4 85,4 81,8 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

11 PSZENICA JARA PSZENICA JARA POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno pszenicy jarej dt 66,0 30, , , słoma dt 33,00 40,00 50,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno pszenicy jarej zap. dt 190,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , mocznik 46% dt 141,0 0,50 71 polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,00 70 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 9, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 99,1 87,6 76,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

12 JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ JARY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno jęczmienia jarego dt 59,0 30, , , słoma dt 33,00 40,00 50,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno jęczmienia jarego zap. dt 190,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 8:24:24 dt 179,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 0, , ,20 42 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 9, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 92,1 81,0 70,0 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

13 OWIES OWIES POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno owsa dt 51,0 25, , , słoma dt 30,00 40,00 45,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno owsa zap. dt 165,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 0, , , polifoska 8:24:24 dt 179,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,50 53 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 0, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 9, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 103,7 89,1 79,1 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

14 KUKURYDZA NA ZIARNO KUKURYDZA NA ZIARNO POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno kukurydzy dt 56,0 60, , , JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno kukurydzy zap. I j.s. 336,0 1, , , NAWOZY mocznik 46% dt 141,0 1, , , fosforan amonu 18:46 dt 199,0 1, , , sól potasowa 60% dt 149,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 62, , , siew kukurydzy h 130,0 1, siew kukurydzy z podsiewaczem h 130,0 1, , kombajnowanie h 250,0 1, , , suszenie kukurydzy dt 10,0 60, , , praca maszyn własnych 9, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 69,8 62,1 56,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

15 JĘCZMIEŃ BROWARNY JĘCZMIEŃ BROWARNY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno jęczmienia browarnego dt 68,0 30, , , słoma dt 33,00 45,00 55,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno jęczmienia browarnego zap. dt 180,0 2, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 0, , , polifoska 8:24:24 dt 179,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,00 70 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 101,0 75,8 68,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

16 BOBIK BOBIK POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona bobiku dt 80,0 25, , , JPO ha 910, ST ha 556, MATERIAŁ SIEWNY nasiona bobiku dt 180,0 2, , , NAWOZY polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY Nitragina szt. 46,5 1, , ,00 47 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 119,3 105,8 94,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 14

17 GROCH SIEWNY (JADALNY) GROCH SIEWNY (JADALNY) POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona grochu jadalnego dt 100,0 20, , , JPO ha 910, ST ha 556, MATERIAŁ SIEWNY nasiona grochu jadalnego dt 180,0 2, , , NAWOZY polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY Nitragina szt. 46,5 1, , ,00 47 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 129,5 97,4 86,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O ) ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 15

18 GROCH PASTEWNY GROCH PASTEWNY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona grochu pastewnego dt 80,0 18, ,0 26, ,0 34, ,0 JPO ha 910, ST ha 556, MATERIAŁ SIEWNY nasiona grochu pastewnego dt 180,0 2, , , NAWOZY polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY Nitragina szt. 46,5 1, , ,00 47 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 143,6 111,9 100,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 16

19 ŁUBIN ŻÓŁTY ŁUBIN ŻÓŁTY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona łubinu żółtego dt 95,0 13, , , JPO ha 910, ST ha 556, MATERIAŁ SIEWNY nasiona łubinu żółtego dt 180,0 1, , , NAWOZY agrofoska 21:32 dt 210,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY Nitragina szt. 46,5 1, , ,00 47 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 183,8 145,0 127,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 17

20 ŁUBIN WĄSKOLISTNY SŁODKI ŁUBIN WĄSKOLISTYNY SŁODKI POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona łubinu wąskolistnego dt 100,0 18, , , JPO ha 910, ST ha 556, MATERIAŁ SIEWNY nasiona łubinu wąskolistnego dt 200,0 1, , , NAWOZY agrofoska 21:32 dt 210,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY Nitragina szt. 46,5 1, , ,00 47 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 135,3 106,6 93,5 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roslin strączkowych i motylkowych ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 18

21 BURAK CUKROWY BURAK CUKROWY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI korzenie buraka cukrowego dt 16,5 300, , , wysłodki buraczane dt 2,7 150, , , JPO ha 910, płatność z tyt. cukru t 53, MATERIAŁ SIEWNY nasiona buraka cukrowego j.s. 578,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 0, , salmag GM z borem 27,5% dt 104,0 2, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 3, , , sól potasowa 60% dt 149,0 1, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 33, , , głęboszowanie ha 300,0 1, , , siew buraków cukrowych ha 130,0 1, , , zbiór buraków cukrowych ha 970,0 1, , , obsługa surowcowa t 9,5 30, , , praca maszyn własnych 16, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 21,2 18,5 16,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O j.s. = 100 tys. szt. nasion j.s. = 100 tys. szt. nasion 19

22 RZEPAK OZIMY RZEPAK OZIMY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona rzepaku ozimego dt 130,0 20, , , JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona rzepaku ozimego kg 78,0 3, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, , , siarczan amonu 20% dt 87,0 2, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0, , ,40 60 polifoska 6:20:30 dt 176,0 4, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 179,0 142,3 119,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

23 ZIEMNIAKI JADALNE ZIEMNIAKI JADALNE POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziemniaki jadalne - jesień dt 45,0 80, , , ziemniaki jadalne - wiosna dt 40,0 80, , , ziemniaki jadalne - odpady dt 10,0 40, , , JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziemniaki jadalne dt 58,0 25, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 3, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0,50 75 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY worki - 50 kg szt. 1,2 400, , , skrzyniopalety kg szt. 120,0 8, , , KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 29, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 44,2 38,8 35,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

24 ZIEMNIAKI PRZEMYSŁOWE ZIEMNIAKI PRZEMYSŁOWE POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziemniaki przemysłowe dt 20,8 250, , , JPO ha 910, dopłata do skrobi dt 5,6 250, , , MATERIAŁ SIEWNY ziemniaki przemysłowe dt 100,0 25, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 4, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 16, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 28,1 25,2 24,1 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O płatność uzupełniająca do skrobi cena i dopłata przy zawartości skrobi 16% 22

25 BURAK PASTEWNY BURAK PASTEWNY POZIOM INTENSYWNOŚCI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI korzenie buraka pastewnego dt 500,00 600,00 700,00 liście buraka cukrowego dt 425,00 450,00 525,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona buraka pastewnego kg 80,0 3, , , NISKI ŚREDNI WYSOKI NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, , , lubofoska z borem 4:12:12 dt 94,0 2, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , sól potasowa 60% dt 149,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia szt. 330,0 0, , , KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , siew buraków pastewnych ha 130,0 1, , , praca maszyn własnych 27, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 11,1 10,4 9,5 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O UPO = uzupełniająca płatność do grupy roślin podstawowych 23

26 KUKURYDZA NA KISZONKĘ KUKURYDZA NA KISZONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kiszonka z kukurydzy dt 270,00 350,00 420,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kukurydzy zap. II j.s. 140,0 2, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 3, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0, , ,35 52 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia szt. 330,0 0, , , KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , siew kukurydzy h 130,0 1, siew kukurydzy z podsiewaczem h 130,0 1, , zbiór (silosokombajn) h 270,0 1, , , praca maszyn własnych 14, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 14,0 12,0 11,0 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

27 PASTWISKO NA ZIELONKĘ PASTWISKO NA ZIELONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI zielonka z pastwiska dt 200,00 300,00 400,00 JPO ha 910, PZ ha 595, MATERIAŁ SIEWNY nasiona traw kg 14,0 4, , ,00 56 NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 3, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 5, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 10,6 7,9 6,5 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O PZ = płatność zwierzęca PZ = płatność zwierzęca 25

28 ŁĄKA NA KISZONKĘ ŁĄKA NA KISZONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kiszonka z łąk dt 130,00 195,00 260,00 JPO ha 910, PZ ha 595, MATERIAŁ SIEWNY NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia szt. 330,0 0, , , KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 7, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 14,6 11,5 10,8 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O PZ = płatność zwierzęca PZ =płatność zwierzęca 26

29 ŁĄKA NA SIANO ŁĄKA NA SIANO POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI siano z łąk dt 40,00 60,00 80,00 JPO ha 910, PZ ha 595, MATERIAŁ SIEWNY NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,40 49 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 9, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 51,2 40,1 37,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O PZ = płatność zwierzęca PZ =płatność zwierzęca 27

30 ŁĄKA NA ZIELONKĘ ŁĄKA NA ZIELONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI zielonka z łąk dt 200,00 300,00 400,00 JPO ha 910, PZ ha 595, MATERIAŁ SIEWNY NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 7, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 9,0 7,1 6,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O PZ = płatność zwierzęca PZ =płatność zwierzęca 28

31 MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA SIANOKISZONKĘ MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA SIANOKISZONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI sianokiszonka z motylkowych z trawami dt 165,00 220,00 275,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona motylkowych i traw kg 13,0 4, , ,00 52 NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , amofoska 4:16:18:4,5 dt 122,0 5, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0, , ,15 22 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,40 49 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , zbiór (owijarka) + folia h 320,0 1, , , praca maszyn własnych 6, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 14,7 11,8 10,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

32 MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA SIANO MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA SIANO POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI siano z motylkowych z trawami dt 60,00 80,00 100,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona motylkowych i traw kg 13,0 4, , ,00 52 NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , amofoska 4:16:18:4,5 dt 122,0 5, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0, , ,15 22 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 7, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 37,6 30,7 27,1 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

33 MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA ZIELONKĘ MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA ZIELONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI zielonka z motylkowych z trawami dt 300,00 400,00 500,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona motylkowych i traw kg 13,0 4, , ,00 52 NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polimag S 10:8:15-bezchlorkowy dt 209,0 5, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 6, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 8,3 6,7 5,8 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

34 MIESZANKA STRĄCZKOWYCH I ZBÓŻ NA GPS MIESZANKA STRĄCZKOWYCH I ZBÓŻ NA GPS POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kiszonka - GPS dt 196,00 224,00 252,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona grochu pastewnego (GPS) dt 180,0 0, , , ziarno mieszanki zbożowej dt 60,0 1, , ,50 90 NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , superfosfat granulowany prosty 20% dt 75,0 1, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0,35 52 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia szt. 330,0 0, , , KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , zbiór (silosokombajn) h 270,0 1, , , praca maszyn własnych 10, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 14,6 13,7 12,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

35 KAPUSTA BIAŁA WCZESNA (20 tys szt./ha) KAPUSTA BIAŁA WCZESNA (20 tys szt./ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta biała wczesna szt. 2, , JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty białej wczesnej opak. 94,0 20, NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 135 INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 20, substrat do pikowania - 70 l szt. 15,0 30, wielodoniczki szt. 2,2 200, miał węglowy dt 56,0 20, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 77, koszty utrzymania budynków 685 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 0,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 102 P 2 O 5 80 K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 33

36 KAPUSTA BIAŁA PÓŹNA (400 dt/ha) KAPUSTA BIAŁA PÓŹNA (400 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta biała późna - jesień dt 40,0 200, kapusta biała późna - wiosna dt 40,0 200, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty białej późnej opak. 142,0 16, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 3, saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 3, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 26, wielodoniczki szt. 2,2 140, worki - 25 kg szt. 0, , skrzyniopalety kg szt. 95,0 17, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 75, koszty utrzymania budynków 813 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 58,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 186 P 2 O K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 34

37 KAPUSTA PEKIŃSKA (40 tys szt./ha) KAPUSTA PEKIŃSKA (40 tys szt./ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta pekińska - jesień szt. 0, , kapusta pekińska - wiosna szt. 1, , JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty pekińskiej opak. 81,0 32, NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 4, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 4, saletra wapniowa szklarniowa 15,5% 3) kg 2,1 20,00 41 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 52, wielodoniczki szt. 2,2 280, opakowania do kapusty pekińskiej 600,0 1, skrzyniopalety kg szt. 95,0 13, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 83, koszty utrzymania budynków 317 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 0,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 139 P 2 O K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 3) nawożenie dolistne opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 3) nawożenie dolistne 35

38 KAPUSTA WŁOSKA (350 dt/ha) KAPUSTA WŁOSKA (350 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta włoska - jesień dt 50,0 175, kapusta włoska - wiosna dt 80,0 175, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty włoskiej opak. 140,0 12, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 3, saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 3, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 20, wielodoniczki szt. 2,2 105, worki - 25 kg szt. 0,3 900, skrzyniopalety kg szt. 95,0 23, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 74, koszty utrzymania budynków 907 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 63,1 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 186 P 2 O K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 36

39 KAPUSTA CZERWONA (300 dt/ha) KAPUSTA CZERWONA (300 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta czerwona - jesień dt 45,0 150, kapusta czerwona - wiosna dt 55,0 150, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty czerwonej opak. 142,0 20, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 3, saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 3, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 33, wielodoniczki szt. 2,2 240, worki - 25 kg szt. 0, , skrzyniopalety kg szt. 95,0 17, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 73, koszty utrzymania budynków 813 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 81,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 186 P 2 O K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 37

40 KAPUSTA BRUKSELSKA (100 dt/ha) KAPUSTA BRUKSELSKA (100 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta brukselska dt 200,0 100, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty brukselskiej opak. 250,0 14, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 3, saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 3, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 907 INNE KOSZTY 616 substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 23, wielodoniczki szt. 2,2 123, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 50, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 288,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 186 P 2 O K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 38

41 KALAFIOR DLA PRZEMYSŁU (180 dt/ha) KALAFIOR DLA PRZEMYSŁU (180 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kalafior dla przemysłu dt 100,0 180, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kalafiora opak. 205,0 10, NAWOZY saletra wapniowa 15,5% dt 138,0 3, hydrokomplex 12:12:18 + MG + mikro kg 265,0 10, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY 616 substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 23, wielodoniczki szt. 2,2 123, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 41, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 110,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO -923 Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 167 P 2 O K 2 O 180 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 39

42 BROKUŁ DLA PRZEMYSŁU (90 dt/ha) BROKUŁ DLA PRZEMYSŁU (90 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI brokuł dla przemysłu dt 155,0 90, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona brokuła opak. 77,0 14, NAWOZY saletra wapniowa 15,5% dt 138,0 3, hydrokomplex 12:12:18 + MG + mikro kg 265,0 8, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY 616 substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 23, wielodoniczki szt. 2,2 123, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 31, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 160,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO 408 Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 143 P 2 O 5 96 K 2 O 144 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 40

43 CEBULA DLA PRZEMYSŁU (300 dt/ha) CEBULA DLA PRZEMYSŁU (300 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI cebula dla przemysłu - jesień dt 25,0 150, cebula dla przemysłu - wiosna dt 35,0 150, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona cebuli dla przemysłu kg 400,0 3, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 2, siarczan potasu 50% dt 242,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY skrzyniopalety kg szt. 95,0 18, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 49, koszty utrzymania budynków 250 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 47,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 141 P 2 O K 2 O

44 CEBULA NA ŚWIEŻY RYNEK (250 dt/ha) CEBULA NA ŚWIEŻY RYNEK (250 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI cebula na świeży rynek - jesień dt 40,0 125, cebula na świeży rynek - wiosna dt 60,0 125, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona cebuli na świeży rynek j.s. 640,0 4, NAWOZY saletra wapniowa 15,5% dt 138,0 2, hydrokomplex 12:12:18 + MG + mikro kg 265,0 8, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY worki - 15 kg szt. 0, , skrzyniopalety kg szt. 95,0 9, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 47, koszty utrzymania budynków 250 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 58,8 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 135 P 2 O 5 96 K 2 O 144 j.s.= 250 tys. szt. nasion j.s = 250 tys. szt. nasion 42

45 MARCHEW DLA PRZEMYSŁU NA SUSZ (450 dt/ha) MARCHEW DLA PRZEMYSŁU NA SUSZ (450 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI marchew dla przemysłu na susz dt 20,0 450, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY 800 nasiona marchwi dla przemysłu na susz opak. 800,0 1, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 1, sól potasowa 60% dt 149,0 2, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY 0 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 43, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 20,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO 583 Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 90 P 2 O K 2 O 150 opak. (opakowanie) = 1 mln szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 43

46 MARCHEW DLA PRZEMYSŁU NA SOK (450 dt/ha) MARCHEW DLA PRZEMYSŁU NA SOK (450 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI marchew dla przemysłu na sok - jesień dt 28,0 225, marchew dla przemysłu na sok - wiosna dt 35,0 225, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona marchwi dla przemysłu na sok opak. 2650,0 1, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 1, sól potasowa 60% dt 149,0 2, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY skrzyniopalety kg szt. 95,0 13, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 43, koszty utrzymania budynków 320 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 28,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 107 P 2 O K 2 O 150 opak. (opakowanie) = 1 mln szt. nasion opak. (opakowanie) = 1 mln szt. nasion 44

47 MARCHEW NA ŚWIEŻY RYNEK (400 dt/ha) MARCHEW NA ŚWIEŻY RYNEK (400 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI marchew na świeży rynek - jesień dt 45,0 200, marchew na świeży rynek - wiosna dt 70,0 200, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona marchwi na świeży rynek opak. 75,0 60, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 1, sól potasowa 60% dt 149,0 2, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY worki - 10 kg szt. 0, , skrzyniopalety kg szt. 95,0 13, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 43, koszty utrzymania budynków 320 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 41,1 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 107 P 2 O K 2 O 150 opak. (opakowanie) = 25 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 25 tys. szt. nasion 45

48 PIETRUSZKA (200 dt/ha) PIETRUSZKA (200 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI pietruszka - jesień dt 80,0 100, pietruszka - wiosna dt 200,0 100, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY 840 nasiona pietruszki kg 700,0 1, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, sól potasowa 60% dt 149,0 3, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 564 INNE KOSZTY worki - 10 kg szt. 0, , skrzyniopalety kg szt. 95,0 10, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 36, koszty utrzymania budynków 271 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 49,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 56 P 2 O 5 80 K 2 O

49 PASTERNAK (250 dt/ha) PASTERNAK (250 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI pasternak - jesień dt 35,0 125, pasternak - wiosna dt 40,0 125, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY 858 nasiona pasternaku kg 260,0 3, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 1, sól potasowa 60% dt 149,0 3, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 564 INNE KOSZTY 0 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 37, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 34,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 107 P 2 O 5 80 K 2 O

50 BURAK ĆWIKŁOWY (400 dt/ha) BURAK ĆWIKŁOWY (400 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI burak ćwikłowy - jesień dt 25,0 200, burak ćwikłowy - wiosna dt 35,0 200, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona buraka ćwikłowego opak. 1750,0 1, NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, saletrzak 28% dt 102,0 2, sól potasowa 60% dt 149,0 3, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 824 INNE KOSZTY 0 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 46, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 32,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO -11 Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 124 P 2 O 5 80 K 2 O 180 opak. (opakowanie) = 500 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 500 tys. szt. nasion 48

51 OGÓREK GRUNTOWY (300 dt/ha) OGÓREK GRUNTOWY (300 dt/ha) PLON 300 dt Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ogórek gruntowy dt 120,0 300, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona ogórka gruntowego kg 900,0 4, NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra wapniowa szklarniowa 15,5% kg 2,1 50, siarczan potasu 50% dt 242,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY 132 worki - 25 kg szt. 0,3 400, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 55, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 120,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO 835 Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 132 P 2 O 5 80 K 2 O 200 nawożenie dolistne nawożenie dolistne 49

52 POMIDOR GRUNTOWY (500 dt/ha) POMIDOR GRUNTOWY (500 dt/ha) PLON 500 dt Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI pomidor gruntowy dt 35,0 500, dopłata do produkcji pomidorów dt 16,6 500, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona pomidora gruntowego kg 8000,0 0, NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra wapniowa szklarniowa 15,5% kg 2,1 25,00 52 sól potasowa 60% dt 149,0 3, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 15, substrat do pikowania l szt. 40,0 12, wielodoniczki szt. 2,2 150, miał węglowy dt 56,0 20, skrzynki - 15 kg szt. 10,0 300, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 50, koszty utrzymania budynków 685 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, praca najemna (zbiór pomidorów) dt 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 47,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 142 P 2 O 5 80 K 2 O 180 nawożenie dolistne nawożenie dolistne 50

53 SELER KORZENIOWY 350 dt/ha) SELER KORZENIOWY (350 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI seler korzeniowy - jesień dt 70,0 175, seler korzeniowy - wiosna dt 150,0 175, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY rozsada selera korzeniowego szt. 0, , NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra wapniowa 15,5% dt 138,0 4, siarczan potasu 50% dt 242,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 4, saletra wapniowa szklarniowa 15,5% kg 2,1 25,00 52 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY skrzyniopalety kg szt. 95,0 12, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 66, koszty utrzymania budynków 296 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 70,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 136 P 2 O K 2 O 200 nawożenie dolistne nawożenie dolistne 51

54 POR Z ROZSADY (300 dt/ha) POR Z ROZSADY (300 dt/ha) kalkulacja kalkulacja uprawy uprawy 1 ha 1 ha Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI por z rozsady - jesień dt 120,0 150, por z rozsady - wiosna dt 200,0 150, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona pora opak. 65,0 16, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 3, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 50, skrzyniopalety kg szt. 95,0 30, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 81, koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 141,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 172 P 2 O 5 80 K 2 O 180 opak. (opakowanie) = 10 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 10 tys. szt. nasion 52

55 MAJERANEK OGRODOWY (15 dt/ha) MAJERANEK OGRODOWY (15 dt/ha) kalkulacja kalkulacja uprawy uprawy 1 1 ha ha PLON 15 dt Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI majeranek ogrodowy dt 1600,0 15, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY 600 nasiona majeranku ogrodowego kg 200,0 3, NAWOZY 895 saletra amonowa 34% dt 134,0 2, polifoska 8:24:24 dt 179,0 3, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 244 INNE KOSZTY 26 worki - 12 kg szt. 0,2 125, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 3, koszenie (kosiarka rotacyjna) h 130,0 1, kombajnowanie h 250,0 2, praca maszyn własnych 19, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 484,0 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 96 P 2 O 5 84 K 2 O 84 53

56 OGÓRECZNIK LEKARSKI (3,5 dt/ha) OGÓRECZNIK LEKARSKI (3,5 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ogórecznik lekarski dt 1500,0 3, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY 240 nasiona ogórecznika lekarskiego kg 30,0 8, NAWOZY 805 saletra amonowa 34% dt 134,0 2, polifoska 8:24:24 dt 179,0 3, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 66 INNE KOSZTY 4 worki - 40 kg szt. 0,4 9,00 4 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 3, koszenie (pokosówka) h 150,0 1, kombajnowanie h 250,0 1, praca maszyn własnych 10, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 992,4 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 92 P 2 O 5 72 K 2 O 72 54

57 LOCHA (mieszanka uzupełniająca 10% + śruta zbożowa) LOCHA (mieszanka uzupełniająca 10% + śruta zbożowa) kalkulacja chowu 1 szt. kalkulacja chowu 1 szt. ILOŚĆ ODCHOWANYCH PROSIĄT Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI prosię szt. 150,00 16, , , locha wybrakowana kg 3,90 66, , ,0 257 loszka hodowlana (-) kg 8,25 33, , ,0 272 PASZE Z ZAKUPU 2, , , m. uzupełniająca 10% dla loch luźnych dt 284 0, , ,19 54 m. uzupełniająca 10% dla loch prośnych dt 284 0, , , m. uzupełniająca 10% dla loch karmiących dt 288 0, , , prestarter dla prosiat dt 210 0, , ,17 36 starter dla prosiąt dt 188 0, , ,28 53 śruta sojowa dt 190 0, , , PASZE POTENCJALNIE TOWAROWE 10, , , ziarno jęczmienia jarego dt 59 3, , , ziarno mieszanki zbożowej dt 54 2, , , ziarno pszenżyta ozimego dt 56 3, , , ziarno kukurydzy dt 56 1, , ,12 63 INNE KOSZTY inseminacja - locha 55 2, , ,0 110 usługi weterynaryjne - locha 150 1, , ,0 150 środki czystości - locha 20 1,0 20 1,0 20 1,0 20 znakowanie - locha 2 2,0 4 2,0 4 2,0 4 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA szt. 19 szt. 22 szt. praca maszyn własnych koszty utrzymania budynków koszty ogólnogospodarcze KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY (PROSIĘ) DOCHÓD ROLNICZY NETTO

58 LOCHA (mieszanka uzupełniająca 2,5% + śruta zbożowa) LOCHA (mieszanka uzupełniająca 2,5% + śruta zbożowa) kalkulacja chowu 1 szt. kalkulacja chowu 1 szt. ILOŚĆ ODCHOWANYCH PROSIĄT 16 szt. 19 szt. Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI prosię szt. 150,00 16, , , locha wybrakowana kg 3,90 66, , ,0 257 loszka hodowlana (-) kg 8,25 33, , ,0 272 PASZE Z ZAKUPU 1, , , m. uzupełniająca 2,5% dla loch luźnych dt 480 0, , ,05 24 m. uzupełniająca 2,5% dla loch prośnych dt 505 0, , ,14 71 m. uzupełniająca 2,5% dla loch karmiących dt 520 0, , ,14 73 prestarter dla prosiat dt 210 0, , ,17 36 starter dla prosiąt dt 188 0, , ,28 53 śruta sojowa dt 190 1, , , PASZE POTENCJALNIE TOWAROWE 10, , , ziarno jęczmienia jarego dt 59 3, , , ziarno mieszanki zbożowej dt 54 2, , , ziarno pszenżyta ozimego dt 56 3, , , ziarno kukurydzy dt 56 1, , ,12 63 INNE KOSZTY inseminacja - locha 55 2, , ,0 110 usługi weterynaryjne - locha 150 1, , ,0 150 środki czystości - locha 20 1,0 20 1,0 20 1,0 20 znakowanie - locha 2 2,0 4 2,0 4 2,0 4 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA praca maszyn własnych koszty utrzymania budynków koszty ogólnogospodarcze KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY (PROSIĘ) DOCHÓD ROLNICZY NETTO szt. 56

59 TUCZNIK TUCZNIK kalkulacja chowu 1 szt. kalkulacja chowu 1 szt. TECHNOLOGIA ŻYWIENIA Wyszczególnienie J.m. Cena MIESZANKA UZUPEŁNIAJĄCA 10% MIESZANKA UZUPEŁNIAJĄCA 2,5% WARTOŚĆ PRODUKCJI tucznik kl. I kg 4,50 105, ,0 473 prosię (-) kg 10,00 15, ,0 150 PASZE Z ZAKUPU 0, , m. uzupełniająca 10% dla tuczników I dt 289 0,17 49 m. uzupełniająca 10% dla tuczników II dt 289 0,18 52 m. uzupełniająca 2,5% dla tuczników I dt 504 0,04 22 m. uzupełniająca 2,5% dla tuczników II dt 504 0,04 22 śruta sojowa dt 190 0, , otręby pszenne dt 85 0,16 14 PASZE POTENCJALNIE TOWAROWE 2, , ziarno jęczmienia jarego dt 59 1, ,00 59 ziarno mieszanki zbożowej dt 54 0,53 29 ziarno pszenżyta ozimego dt 56 1, ,00 56 INNE KOSZTY usługi weterynaryjne - tucznik 25 1,0 25 1,0 25 znakowanie - tucznik 1 1,0 1 1,0 1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA praca maszyn własnych koszty utrzymania budynków koszty ogólnogospodarcze KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 4,50 4,32 DOCHÓD ROLNICZY NETTO

60 KROWA MLECZNA (sianokiszonka + kiszonka z kukurydzy) KROWA MLECZNA (SIANOKISZONKA + KISZONKA Z KUKURYDZY) kalkulacja chowu 1 szt. kalkulacja chowu 1 szt. Wyszczególnienie WYDAJNOŚĆ 4500 l l l J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI mleko l 1, , , , krowa wybrakowana kg 4,00 120, , ,0 480 cielę do 2 tyg. kg 14,00 45, , ,0 630 jałówka cielna hodowlana (-) szt. ###### 0, , , PASZE Z ZAKUPU śruta rzepakowa dt 109 1, , ,0 218 śruta sojowa dt 190 0,5 95 1, ,0 380 mieszanka mineralna kg 5 36, , ,0 350 lizawka szt. 11 4,0 44 4,0 44 4,0 44 PASZE POTENCJALNIE TOWAROWE mleko pełne l 1,20 80, , ,0 96 ziarno mieszanki zbożowej dt 54 4, , ,0 540 PASZE WŁASNE NIETOWAROWE sianokiszonka (motylkowe z trawami) (245 dt/ha dt 4,7 50, , ,0 280 kiszonka z kukurydzy (390 dt/ha) dt 4,8 70, , ,0 431 INNE KOSZTY inseminacja - krowa 75 1, , ,2 165 usługi weterynaryjne - krowa 180 1, , ,5 270 środki czystości - krowa 150 1, , ,0 150 znakowanie - krowa 9 1,0 9 1,0 9 1,0 9 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA praca maszyn własnych koszty utrzymania budynków koszty ogólnogospodarcze koszty produkcji pasz własnych KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY (MLEKO) 0,95 0,91 0,89 DOCHÓD ROLNICZY NETTO

61 KROWA MLECZNA (GPS + buraki pastewne) KROWA MLECZNA (gps + BURAKI PASTEWNE) kalkulacja chowu 1 szt. kalkulacja chowu 1 szt. Wyszczególnienie WYDAJNOŚĆ l l l J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI mleko l 1, , , , krowa wybrakowana kg 4,00 120, , ,0 480 cielę do 2 tyg. kg 14,00 45, , ,0 630 jałówka cielna hodowlana (-) szt. ###### 0, , , PASZE Z ZAKUPU śruta rzepakowa dt 109 2, , ,0 436 śruta sojowa dt 190 1, , ,0 380 mieszanka mineralna kg 5 36, , ,0 350 lizawka szt. 11 4,0 44 4,0 44 4,0 44 PASZE POTENCJALNIE TOWAROWE mleko pełne l 1,20 80, , ,0 96 ziarno mieszanki zbożowej dt 54 4, , ,0 432 PASZE WŁASNE NIETOWAROWE zielonka z pastwiska (300 dt/ha) dt 3,8 90, , ,0 455 siano z motylkowych (80 dt/ha) dt 12,3 5,0 62 5,0 62 5,0 62 kiszonka - GPS (224 dt/ha) dt 5,2 30, , ,0 208 burak pastewny (650 dt/ha) dt 4,0 70, , ,0 320 INNE KOSZTY inseminacja - krowa 75 1, , ,2 165 usługi weterynaryjne - krowa 180 1, , ,5 270 środki czystości - krowa 150 1, , ,0 150 znakowanie - krowa 9 1,0 9 1,0 9 1,0 9 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA praca maszyn własnych koszty utrzymania budynków koszty ogólnogospodarcze koszty produkcji pasz własnych KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY (MLEKO) 1,07 1,00 0,96 DOCHÓD ROLNICZY NETTO

62 60

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 IW-1.1_121/135 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PLANU ROZWOJU GOSPODARSTWA DLA DZIAŁANIA MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH objętego PROW 2007-2013 Celem wypełnienia Planu Rozwoju Gospodarstwa jest wykazanie, że realizacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZBIERANIA DANYCH O ROLNICZYCH DZIAŁALNOŚCIACH PRODUKCYJNYCH 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKORZYSTANIE 2

SYSTEM ZBIERANIA DANYCH O ROLNICZYCH DZIAŁALNOŚCIACH PRODUKCYJNYCH 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKORZYSTANIE 2 IRENA AUGUSTYŃSKA-GRZYMEK IZABELA ZIĘTEK MARCIN ŻEKAŁO Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa SYSTEM ZBIERANIA DANYCH O ROLNICZYCH DZIAŁALNOŚCIACH PRODUKCYJNYCH 1 STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Mocznik tanie białko dla krów? TEMAT NUMERU: Ziemniaki. Odmiany ziemniaka ekonomicznie

Mocznik tanie białko dla krów? TEMAT NUMERU: Ziemniaki. Odmiany ziemniaka ekonomicznie Lepsze rolnictwo, lepszy biznes, lepsze życie Kwiecień 2013 (Nr 05) Mocznik tanie białko dla krów? n Mimo swojej długiej historii (poznany w połowie XIX wieku), mocznik jako komponent paszowy nadal budzi

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Agro pod lupą

R A P O R T Agro pod lupą R A P O R T Agro pod lupą 2 0 1 2 R A P O R T Agro pod lupą Wstęp Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu raport analizujący miejsce i rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz informacje, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2012-2013

Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2012-2013 Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2012-2013 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr Łukasz Abramczuk mgr inŝ. Irena Augustyńska-Grzymek mgr Magdalena Czułowska mgr Konrad

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH

INSTRUKCJA PROWADZENIA ZAPISÓW W KSIĄŻKACH RACHUNKOWYCH Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32 Przygotowanie sposobów oceny racjonalności zakupu maszyn, urządzeń i ciągników rolniczych w ramach oceny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym

Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym (Skrypt dla rolników uczestniczących w szkoleniu) Warszawa, 2013 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady doboru maszyn rolniczych

Zasady doboru maszyn rolniczych Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Aleksander Muzalewski Zasady doboru maszyn rolniczych Kryteria oceny racjonalności doboru oraz wykorzystania wybranych maszyn i

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI Załącznik nr 8 Wzorcowy PLAN INWESTYCJI dla podmiotów ubiegających się o kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych

Bardziej szczegółowo

P rzewodnik. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

P rzewodnik. Wspieranie gospodarstw niskotowarowych P rzewodnik Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Warszawa 2005 Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Organ Zarządzający Planem Rozwoju obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp...3. 2. Podatek rolny...5

Spis treści. 1. Wstęp...3. 2. Podatek rolny...5 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Podatek rolny...5 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych...8 3.1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych... 9 3.1.1. Karta podatkowa... 9 3.1.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza ankiety Badania Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2014 roku (BDGR 2014)

Instrukcja wypełniania formularza ankiety Badania Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2014 roku (BDGR 2014) Instrukcja wypełniania formularza ankiety Badania Dochodów Gospodarstw Rolnych w 2014 roku (BDGR 2014) Spis treści 1. Różnice w konstrukcji formularza ankiety BDGR 2013 i BDGR 2014... 2 2. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1234-236X Nr 3(227) ROLNICZE. marzec 2010 cena 3 zł. Ziemniaki i Arianie

ISSN 1234-236X Nr 3(227) ROLNICZE. marzec 2010 cena 3 zł. Ziemniaki i Arianie A k t u a l n o ś c i ROLNICZE marzec 2010 cena 3 zł ISSN 1234-236X Nr 3(227) Ziemniaki i Arianie O d redakcji Spis treści Sensy i nonsensy przestawiania wskazówek W marcu czeka nas kolejna zmiana czasu,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 178

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 178 Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 178 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. Druk nr 599

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. Druk nr 599 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. Druk nr 599 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PLAN INWESTYCJI

WZORCOWY PLAN INWESTYCJI Załącznik nr 4 WZORCOWY PLAN INWESTYCJI (dla podmiotów wnioskujących o kredyt preferencyjny na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej) WNIOSKODAWCA Imię

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Pruszka PORADNIK PROW

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE. Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Pruszka PORADNIK PROW CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE Praca zbiorowa pod redakcją Pawła Pruszka PORADNIK PROW Przepisy ochrony środowiska, normatywy i wskaźniki funkcjonujące w produkcji rolniczej Wydanie I Publikacja

Bardziej szczegółowo

27 wydanie. Pij polskie mleko W TYM WYDANIU: 2/2015 BIZNES ROLNICTWO NAWOZY INNOWACJE. Dwumiesięcznik. www.nawozy.eu www.pulawy.com.

27 wydanie. Pij polskie mleko W TYM WYDANIU: 2/2015 BIZNES ROLNICTWO NAWOZY INNOWACJE. Dwumiesięcznik. www.nawozy.eu www.pulawy.com. Dwumiesięcznik 27 wydanie 2/2015 Pij polskie mleko W TYM WYDANIU: Kontakt z nami 2 Słowem wstępu 3 Przegląd rynku rolnego 4 11 AGRONEWSY 12 13 STREFA KLIENTA 14 15 Nawożenie przedsiewne pod kukurydzę 17

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020 - projekt do konsultacji -

SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020 - projekt do konsultacji - SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020 - projekt do konsultacji - Warszawa, 17 czerwca 2014 r. WSTĘP Nowa Wspólna Polityka Rolna skierowana jest do rolników, którzy, wykorzystując proponowane

Bardziej szczegółowo

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL

Zalesianie, Hale na bale. to inwestowanie str.4. Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL Czerwiec 2015 r. Rok IV Nr 34 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Hale na bale BIOGAZOWNIE TO PRZYSZŁOŚĆ Sprzedaż i montaż BIAŁA PODLASKA WWW.MASTER-CIAGNIKI.PL STRONA 8 ROLNIKU! SIEJ Z DOPŁATĄ! STRONA

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w

Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w Załącznik nr 1 Warunki i zasady udzielania kredytów na realizacj inwestycji w ę gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału

Bardziej szczegółowo

Spis treści ISSN 1231-918 X HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO. NR 3 i 4 /2011 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ

Spis treści ISSN 1231-918 X HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO. NR 3 i 4 /2011 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO NR 3 i 4 /2011 KWARTALNIK POLSKIEJ IZBY NASIENNEJ Spis treści Redaguje zespół: Karol Duczmal - redaktor naczelny Eugeniusz Piątek Andrzej Szymański Adres redakcji: 60-845

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni przez efektywne gospodarowanie

Konkurencyjni przez efektywne gospodarowanie CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W POZNANIU NIEMIECKIE TOWARZYSTWO ROLNICZE Konkurencyjni przez efektywne gospodarowanie Poznań 2015 2 Wydawca: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP. Wpuszczeni w kanał Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku życzy WRP codziennie świeże informacje Ê Nr 12/2008 (52) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski ISSN: 1733-4446 Å Branża mleczna przeżywa głęboki kryzys, który może

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD

Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z Programu SAPARD Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Przewodnik dla ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych z

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego

Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr. hab. Mariana Podstawki Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa

Bardziej szczegółowo