SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 2 Metodyka... 2 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 5 Jęczmień ozimy... 6 Pszenżyto ozime... 7 Żyto ozime... 8 Pszenica jara... 9 Jęczmień jary...10 Owies...11 Kukurydza na ziarno...12 Jęczmień browarny...13 Bobik...14 Groch siewny (jadalny)...15 Groch pastewny...16 Łubin żółty...17 Łubin wąskolistny (słodki)...18 Burak cukrowy...19 Rzepak ozimy...20 Ziemniaki jadalne...21 Ziemniaki przemysłowe...22 Burak pastewny...23 Kukurydza na kiszonkę...24 Pastwisko na zielonkę...25 Łąka na kiszonkę...26 Łąka na siano...27 Łąka na zielonkę...28 Motylkowe z trawami na sianokiszonkę...29 Motylkowe z trawami na siano...30 Motylkowe z trawami na zielonkę...31 Mieszanka strączkowych i zbóż na GPS...32 Kapusta biała wczesna...33 Kapusta biała późna...34 Kapusta pekińska...35 Kapusta włoska...36 Kapusta czerwona...37 Kapusta brukselska...38 Kalafior dla przemysłu...39 Brokuł dla przemysłu...40 Cebula dla przemysłu...41 Cebula na świeży rynek...42 Marchew dla przemysłu na susz...43 Marchew dla przemysłu na sok...44 Marchew na świeży rynek...45 Pietruszka...46 Pasternak...47 Burak ćwikłowy...48 Ogórek gruntowy...49 Pomidor gruntowy...50 Seler korzeniowy...51 Por z rozsady...52 Majeranek ogrodowy...53 Ogórecznik lekarski...54 Locha (mieszanka uzupełniająca 10% + zboże)...55 Locha (mieszanka uzupełniająca 2,5% + zboże) Tucznik...57 Krowa mleczna (sianokiszonka + kiszonka z kukurydzy)...58 Krowa mleczna (GPS + buraki pastewne)

4 WSTĘP Przez kalkulacje rolnicze rozumiemy rozważania liczbowe różnych możliwych zjawisk. Kalkulacje stanowią narzędzie rachunku ekonomicznego i ułatwiają przewidywanie efektów różnych rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych. Nie należy utożsamiać kalkulacji z obliczeniami. W zasadzie kalkulacje dotyczą przyszłości, natomiast obliczenia opierają się na faktycznych zaszłościach lub wielkościach, które można ściśle określić. Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach wolnego rynku znacznie zwiększyło znaczenie zagadnień ekonomicznych w funkcjonowaniu i ocenie gospodarstw rolniczych. Dane o kosztach produkcji wykorzystywane są do podejmowania decyzji bieżących i planowania. Kalkulacje poszczególnych działalności mają służyć rolnikom jako podpowiedź przy przeprowadzaniu własnych rachunków. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie od wielu lat zajmuje się rachunkiem podstawowych produktów rolniczych. Od 1994 roku ukazuję się wydawnictwo pod tytułem Kalkulacje Rolnicze. W związku z postępem techniki rolniczej, zmianami związanymi z wdrażaniem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz koniecznością ujednolicenia metodyki liczenia kosztów w roku 2006 wprowadzono niezbędne zmiany starając się zachować dotychczasowy wygląd kalkulacji. METODYKA Układ kalkulacji umożliwia przeprowadzenie rachunku na dwóch poziomach. Pierwszą kategorią dochodową jest nadwyżka bezpośrednia, drugą dochód rolniczy netto. Rachunek nadwyżki bezpośredniej obliczany jest zgodnie z publikacją pod tytułem Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej dla działalności produkcji rolnej (zgodnie ze standardami Unii Europejskiej) wydanej przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w 1999 r. NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA z określonej działalności rolniczej to roczna wartość produkcji uzyskana z 1 hektara uprawy lub od jednego zwierzęcia pomniejszona o koszty bezpośrednie poniesione na wytworzenie tej produkcji. Nadwyżka bezpośrednia jest miarą ekonomiczną wykorzystywaną w klasyfikacji gospodarstw rolniczych według standardów Unii Europejskiej. WARTOŚĆ PRODUKCJI określonej działalności suma wartości produktów głównych i ubocznych znajdujących się w obrocie rynkowym, określona jest według cen sprzedaży loco gospodarstwo. Do wartości produkcji doliczone są dotacje do produktów, powierzchni (JPO jednolita płatność obszarowa, ST specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych) lub zwierząt (PZ płatności zwierzęce), odejmowane są natomiast różnego rodzaju straty. W 2014 roku rolnicy nie otrzymali UPO uzupełniającej płatności obszarowej. W rachunku nie uwzględniono wsparcia z tytułu ONW. produkcji zawiera zryczałtowany zwrot podatku VAT na poziomie 7%. KOSZTY BEZPOŚREDNIE koszty, które bez żadnej wątpliwości można przypisać do określonej działalności, ich wielkość ma proporcjonalny związek ze skalą produkcji i mają bezpośredni wpływ na rozmiar produkcji. Składniki kosztów bezpośrednich pochodzące z zewnątrz gospodarstwa określane są według cen zakupu, natomiast składniki kosztów wytworzone w gospodarstwie według cen sprzedaży loco gospodarstwo. Produkty własne nietowarowe (np. zielonka, kiszonka) wyceniane 2

5 są według kosztów bezpośrednich poniesionych na ich wytworzenie. Rachunek nadwyżki bezpośredniej służy ocenie poszczególnych działalności produkcyjnych i może być wykorzystywany do podejmowania decyzji w gospodarstwie, np.: wyboru działalności produkcji, tzn. co produkować? określenia rozmiaru produkcji, tzn. ile produkować? wyboru poziomu intensywności produkcji, tzn. jak produkować? DOCHÓD ROLNICZY NETTO jest nadwyżką bezpośrednią pomniejszoną o koszty pośrednie. KOSZTY POŚREDNIE koszty, których nie można przypisać do określonej działalności. Do kosztów pośrednich należą: pośrednie nakłady gospodarcze, podatki, ubezpieczenia, amortyzacja, koszty pośrednich czynników zewnętrznych (praca najemna, czynsze, odsetki od obcego kapitału). Głównym celem Kalkulacji Rolniczych jest pokazanie poziomu kosztów bezpośrednich i w dłuższym okresie czasu tendencji zmian relacji cen oraz wyniku finansowego (dochodu rolniczego netto). Przy sporządzaniu kalkulacji wykorzystano metodę rozdzielczą podziału kosztów, tzn. wszelkie koszty ponoszone w gospodarstwie są rozdzielane pomiędzy poszczególne działalności produkcyjne. Każda kalkulacja składa się z kilku bloków, są one zróżnicowane pod względem uzyskiwanego wyniku finansowego lub parametrów technologicznych. Obliczenia przeprowadzono w trzech wariantach. W produkcji roślinnej (towarowe i pastewne) wydzielono trzy poziomy uzależnione od wielkości uzyskiwanych plonów. Dla produkcji warzywniczej obliczenia przeprowadzono dla jednego poziomu intensywności. W produkcji zwierzęcej warianty wyznaczono, opierając się na wydajności i rodzaju podstawowej paszy stosowanej w żywieniu. Każda kalkulacja roślinna zawiera trzy bloki informacyjne: w pierwszym bloku przedstawiono wartość produkcji i koszty bezpośrednie, pierwszą kategorią wyniku finansowego jest nadwyżka bezpośrednia, w drugim bloku zamieszczono szacunkowe obciążenie kosztami pośrednimi, pokazując wynik na poziomie dochodu rolniczego netto, trzeci blok zawiera informacje o wielkości nawożenia mineralnego. Kalkulacja produkcji zwierzęcej zawiera dwa bloki: pierwszy blok przedstawia nadwyżkę bezpośrednią, która jest różnicą wartości produkcji i kosztów bezpośrednich, drugi blok zawiera szacunkowe obciążenie kosztami pośrednimi, kończy się wynikiem ukazującym dochód rolniczy netto. Do kosztów bezpośrednich produkcji roślinnej zaliczono: materiał siewny, nawozy mineralne, nawozy organiczne z zakupu i inne koszty tj. sznurek, folia, doniczki, worki itp. Do kosztów bezpośrednich produkcji zwierzęcej zaliczono: pasze z zakupu, pasze potencjalnie towarowe, pasze nietowarowe (liczone po kosztach bezpośrednich produkcji roślinnej) i inne koszty tj. inseminacja, usługi weterynaryjne, środki czystości itp. Koszty pośrednie produkcji roślinnej obejmują usługi, pracę maszyn własnych, koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty i pracę najemną: Usługi usługi mechanizacyjne związane ze zbiorem ziarna, słomy inny produktów, suszenia ziarna kukurydzy, siew, itp., 3

6 Praca maszyn własnych przy obliczaniu kosztów eksploatacji maszyn założono optymalne ich wykorzystanie w czasie użytkowania. Posłużono się metodyką Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. W modelowym wyposażeniu gospodarstwa przyjęto zestaw maszyn w agregacji z ciągnikami o mocy 60 KM i 90 KM. W rachunku uwzględniono amortyzację, remonty, ubezpieczenia i koszty garażowania. Koszty utrzymania budynków obejmują niezbędne zaplecze biurowe i sanitarne oraz powierzchnię magazynową służącą do przechowywania płodów rolnych. Rachunek zawiera amortyzację, remonty i ubezpieczenia, Podatki i ubezpieczenia obowiązkowe obciążenia (podatek rolny, OC, ubezpieczenie upraw, KRUS), nie zawierają obciążeń dobrowolnych, Pozostałe koszty obejmują między innymi: koszty eksploatacji samochodu osobowego, korzystania z telefonu, koszty nawożenia wapnem magnezowym, Praca najemna tylko w przypadku produkcji warzywniczej uwzględniono najem dorywczej siły roboczej. Koszty pośrednie produkcji zwierzęcej obejmują: pracę maszyn własnych, koszty utrzymania budynków, koszty ogólnogospodarcze i koszty produkcji pasz własnych: Praca maszyn własnych uwzględniono pracę maszyn związanych z zadawaniem i przygotowaniem pasz, usuwaniem obornika, Koszty utrzymania budynków przyjęto koszty eksploatacji budynków niezbędnych do utrzymania zwierząt, rachunek uwzględnia amortyzację, remonty i ubezpieczenia, Koszty ogólnogospodarcze dla produkcji zwierzęcej przyjęto 10% narzut kosztów bezpośrednich, Koszty produkcji pasz własnych liczone po kosztach pośrednich produkcji roślinnej. Rachunek przeprowadzono w cenach brutto. Takie podejście jest poprawne dla gospodarstw rolniczych ryczałtowych, które uzyskują zryczałtowany zwrot podatku VAT przy sprzedaży produktów rolnych, a koszty środków do produkcji i usług ponoszą łącznie z podatkiem VAT. Kalkulacje opracowano według cen z października 2014 r. Nie należy traktować Kalkulacji Rolniczych jako podstawy do analizy konkretnego gospodarstwa i podejmowania decyzji gospodarczych. Są one jedynie przykładem sposobu obliczania kosztów. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia pomogą państwu w odbiorze niniejszych kalkulacji i ułatwią przeprowadzenie rachunku kosztów we własnym gospodarstwie. Aleksander Mostowski 4

7 PSZENICA OZIMA PSZENICA OZIMA POZIOM INTENSYWNOŚCI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno pszenicy ozimej dt 66,0 30, , , słoma dt 35,00 50,00 60,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno pszenicy ozimej zap. dt 170,0 2, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , mocznik 46% dt 141,0 0,50 71 polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,00 70 NISKI ŚREDNI WYSOKI KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 98,8 79,4 73,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

8 JĘCZMIEŃ OZIMY JĘCZMIEŃ OZIMY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno jęczmienia ozimego dt 59,0 30, , , słoma dt 35,00 50,00 60,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno jęczmienia ozimego zap. dt 175,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , superfosfat granulowany prosty 20% dt 75,0 0, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,00 70 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 7, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 91,8 75,6 68,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

9 PSZENŻYTO OZIME PSZENŻYTO OZIME POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno pszenżyta ozimego dt 56,0 30, , , słoma dt 40,00 55,00 65,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno pszenżyta ozimego zap. dt 160,0 2, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,00 70 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 93,6 79,7 71,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

10 ŻYTO OZIME ŻYTO OZIME POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno żyta ozimego dt 52,0 25, , , słoma dt 35,00 45,00 55,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno żyta ozimego zap. dt 145,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,20 77 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 1, , , praca maszyn własnych 7, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 104,4 85,4 81,8 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

11 PSZENICA JARA PSZENICA JARA POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno pszenicy jarej dt 66,0 30, , , słoma dt 33,00 40,00 50,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno pszenicy jarej zap. dt 190,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , mocznik 46% dt 141,0 0,50 71 polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,00 70 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 9, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 99,1 87,6 76,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

12 JĘCZMIEŃ JARY JĘCZMIEŃ JARY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno jęczmienia jarego dt 59,0 30, , , słoma dt 33,00 40,00 50,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno jęczmienia jarego zap. dt 190,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 8:24:24 dt 179,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 0, , ,20 42 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 9, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 92,1 81,0 70,0 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

13 OWIES OWIES POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno owsa dt 51,0 25, , , słoma dt 30,00 40,00 45,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno owsa zap. dt 165,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 0, , , polifoska 8:24:24 dt 179,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,50 53 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 0, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 9, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 103,7 89,1 79,1 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

14 KUKURYDZA NA ZIARNO KUKURYDZA NA ZIARNO POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno kukurydzy dt 56,0 60, , , JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno kukurydzy zap. I j.s. 336,0 1, , , NAWOZY mocznik 46% dt 141,0 1, , , fosforan amonu 18:46 dt 199,0 1, , , sól potasowa 60% dt 149,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 62, , , siew kukurydzy h 130,0 1, siew kukurydzy z podsiewaczem h 130,0 1, , kombajnowanie h 250,0 1, , , suszenie kukurydzy dt 10,0 60, , , praca maszyn własnych 9, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 69,8 62,1 56,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

15 JĘCZMIEŃ BROWARNY JĘCZMIEŃ BROWARNY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziarno jęczmienia browarnego dt 68,0 30, , , słoma dt 33,00 45,00 55,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziarno jęczmienia browarnego zap. dt 180,0 2, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 0, , , polifoska 8:24:24 dt 179,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,00 70 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , prasowanie h 160,0 0, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 101,0 75,8 68,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

16 BOBIK BOBIK POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona bobiku dt 80,0 25, , , JPO ha 910, ST ha 556, MATERIAŁ SIEWNY nasiona bobiku dt 180,0 2, , , NAWOZY polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY Nitragina szt. 46,5 1, , ,00 47 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 119,3 105,8 94,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 14

17 GROCH SIEWNY (JADALNY) GROCH SIEWNY (JADALNY) POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona grochu jadalnego dt 100,0 20, , , JPO ha 910, ST ha 556, MATERIAŁ SIEWNY nasiona grochu jadalnego dt 180,0 2, , , NAWOZY polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY Nitragina szt. 46,5 1, , ,00 47 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 129,5 97,4 86,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O ) ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 15

18 GROCH PASTEWNY GROCH PASTEWNY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona grochu pastewnego dt 80,0 18, ,0 26, ,0 34, ,0 JPO ha 910, ST ha 556, MATERIAŁ SIEWNY nasiona grochu pastewnego dt 180,0 2, , , NAWOZY polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY Nitragina szt. 46,5 1, , ,00 47 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 143,6 111,9 100,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 16

19 ŁUBIN ŻÓŁTY ŁUBIN ŻÓŁTY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona łubinu żółtego dt 95,0 13, , , JPO ha 910, ST ha 556, MATERIAŁ SIEWNY nasiona łubinu żółtego dt 180,0 1, , , NAWOZY agrofoska 21:32 dt 210,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY Nitragina szt. 46,5 1, , ,00 47 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 183,8 145,0 127,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 17

20 ŁUBIN WĄSKOLISTNY SŁODKI ŁUBIN WĄSKOLISTYNY SŁODKI POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona łubinu wąskolistnego dt 100,0 18, , , JPO ha 910, ST ha 556, MATERIAŁ SIEWNY nasiona łubinu wąskolistnego dt 200,0 1, , , NAWOZY agrofoska 21:32 dt 210,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY Nitragina szt. 46,5 1, , ,00 47 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 135,3 106,6 93,5 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roslin strączkowych i motylkowych ST = specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych 18

21 BURAK CUKROWY BURAK CUKROWY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI korzenie buraka cukrowego dt 16,5 300, , , wysłodki buraczane dt 2,7 150, , , JPO ha 910, płatność z tyt. cukru t 53, MATERIAŁ SIEWNY nasiona buraka cukrowego j.s. 578,0 1, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 0, , salmag GM z borem 27,5% dt 104,0 2, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 3, , , sól potasowa 60% dt 149,0 1, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 33, , , głęboszowanie ha 300,0 1, , , siew buraków cukrowych ha 130,0 1, , , zbiór buraków cukrowych ha 970,0 1, , , obsługa surowcowa t 9,5 30, , , praca maszyn własnych 16, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 21,2 18,5 16,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O j.s. = 100 tys. szt. nasion j.s. = 100 tys. szt. nasion 19

22 RZEPAK OZIMY RZEPAK OZIMY POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI nasiona rzepaku ozimego dt 130,0 20, , , JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona rzepaku ozimego kg 78,0 3, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, , , siarczan amonu 20% dt 87,0 2, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0, , ,40 60 polifoska 6:20:30 dt 176,0 4, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , kombajnowanie h 250,0 1, , , praca maszyn własnych 8, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 179,0 142,3 119,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

23 ZIEMNIAKI JADALNE ZIEMNIAKI JADALNE POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziemniaki jadalne - jesień dt 45,0 80, , , ziemniaki jadalne - wiosna dt 40,0 80, , , ziemniaki jadalne - odpady dt 10,0 40, , , JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY ziemniaki jadalne dt 58,0 25, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 3, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0,50 75 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY worki - 50 kg szt. 1,2 400, , , skrzyniopalety kg szt. 120,0 8, , , KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 29, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 44,2 38,8 35,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

24 ZIEMNIAKI PRZEMYSŁOWE ZIEMNIAKI PRZEMYSŁOWE POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ziemniaki przemysłowe dt 20,8 250, , , JPO ha 910, dopłata do skrobi dt 5,6 250, , , MATERIAŁ SIEWNY ziemniaki przemysłowe dt 100,0 25, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 4, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 16, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 28,1 25,2 24,1 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O płatność uzupełniająca do skrobi cena i dopłata przy zawartości skrobi 16% 22

25 BURAK PASTEWNY BURAK PASTEWNY POZIOM INTENSYWNOŚCI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI korzenie buraka pastewnego dt 500,00 600,00 700,00 liście buraka cukrowego dt 425,00 450,00 525,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona buraka pastewnego kg 80,0 3, , , NISKI ŚREDNI WYSOKI NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, , , lubofoska z borem 4:12:12 dt 94,0 2, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , sól potasowa 60% dt 149,0 1, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia szt. 330,0 0, , , KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , siew buraków pastewnych ha 130,0 1, , , praca maszyn własnych 27, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 11,1 10,4 9,5 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O UPO = uzupełniająca płatność do grupy roślin podstawowych 23

26 KUKURYDZA NA KISZONKĘ KUKURYDZA NA KISZONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kiszonka z kukurydzy dt 270,00 350,00 420,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kukurydzy zap. II j.s. 140,0 2, , , NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 3, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0, , ,35 52 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia szt. 330,0 0, , , KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 2, , , siew kukurydzy h 130,0 1, siew kukurydzy z podsiewaczem h 130,0 1, , zbiór (silosokombajn) h 270,0 1, , , praca maszyn własnych 14, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 14,0 12,0 11,0 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

27 PASTWISKO NA ZIELONKĘ PASTWISKO NA ZIELONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI zielonka z pastwiska dt 200,00 300,00 400,00 JPO ha 910, PZ ha 595, MATERIAŁ SIEWNY nasiona traw kg 14,0 4, , ,00 56 NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 3, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 5, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 10,6 7,9 6,5 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O PZ = płatność zwierzęca PZ = płatność zwierzęca 25

28 ŁĄKA NA KISZONKĘ ŁĄKA NA KISZONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kiszonka z łąk dt 130,00 195,00 260,00 JPO ha 910, PZ ha 595, MATERIAŁ SIEWNY NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia szt. 330,0 0, , , KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 7, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 14,6 11,5 10,8 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O PZ = płatność zwierzęca PZ =płatność zwierzęca 26

29 ŁĄKA NA SIANO ŁĄKA NA SIANO POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI siano z łąk dt 40,00 60,00 80,00 JPO ha 910, PZ ha 595, MATERIAŁ SIEWNY NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,40 49 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 9, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 51,2 40,1 37,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O PZ = płatność zwierzęca PZ =płatność zwierzęca 27

30 ŁĄKA NA ZIELONKĘ ŁĄKA NA ZIELONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI zielonka z łąk dt 200,00 300,00 400,00 JPO ha 910, PZ ha 595, MATERIAŁ SIEWNY NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 7, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 9,0 7,1 6,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O PZ = płatność zwierzęca PZ =płatność zwierzęca 28

31 MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA SIANOKISZONKĘ MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA SIANOKISZONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI sianokiszonka z motylkowych z trawami dt 165,00 220,00 275,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona motylkowych i traw kg 13,0 4, , ,00 52 NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , amofoska 4:16:18:4,5 dt 122,0 5, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0, , ,15 22 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY sznurek szt. 35,0 1, , ,40 49 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , zbiór (owijarka) + folia h 320,0 1, , , praca maszyn własnych 6, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 14,7 11,8 10,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

32 MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA SIANO MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA SIANO POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI siano z motylkowych z trawami dt 60,00 80,00 100,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona motylkowych i traw kg 13,0 4, , ,00 52 NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , amofoska 4:16:18:4,5 dt 122,0 5, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0, , ,15 22 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 7, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 37,6 30,7 27,1 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

33 MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA ZIELONKĘ MOTYLKOWE Z TRAWAMI NA ZIELONKĘ POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI zielonka z motylkowych z trawami dt 300,00 400,00 500,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona motylkowych i traw kg 13,0 4, , ,00 52 NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polimag S 10:8:15-bezchlorkowy dt 209,0 5, , , ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 0,00 0 0,00 0 praca maszyn własnych 6, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 8,3 6,7 5,8 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

34 MIESZANKA STRĄCZKOWYCH I ZBÓŻ NA GPS MIESZANKA STRĄCZKOWYCH I ZBÓŻ NA GPS POZIOM INTENSYWNOŚCI NISKI ŚREDNI WYSOKI Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kiszonka - GPS dt 196,00 224,00 252,00 JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona grochu pastewnego (GPS) dt 180,0 0, , , ziarno mieszanki zbożowej dt 60,0 1, , ,50 90 NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 1, , , polifoska 6:20:30 dt 176,0 2, , , superfosfat granulowany prosty 20% dt 75,0 1, , , sól potasowa 60% dt 149,0 0,35 52 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia szt. 330,0 0, , , KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 1, , , zbiór (silosokombajn) h 270,0 1, , , praca maszyn własnych 10, , , koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia pozostałe koszty KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 14,6 13,7 12,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N P 2 O K 2 O

35 KAPUSTA BIAŁA WCZESNA (20 tys szt./ha) KAPUSTA BIAŁA WCZESNA (20 tys szt./ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta biała wczesna szt. 2, , JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty białej wczesnej opak. 94,0 20, NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 135 INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 20, substrat do pikowania - 70 l szt. 15,0 30, wielodoniczki szt. 2,2 200, miał węglowy dt 56,0 20, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 77, koszty utrzymania budynków 685 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 0,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 102 P 2 O 5 80 K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 33

36 KAPUSTA BIAŁA PÓŹNA (400 dt/ha) KAPUSTA BIAŁA PÓŹNA (400 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta biała późna - jesień dt 40,0 200, kapusta biała późna - wiosna dt 40,0 200, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty białej późnej opak. 142,0 16, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 3, saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 3, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 26, wielodoniczki szt. 2,2 140, worki - 25 kg szt. 0, , skrzyniopalety kg szt. 95,0 17, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 75, koszty utrzymania budynków 813 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 58,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 186 P 2 O K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 34

37 KAPUSTA PEKIŃSKA (40 tys szt./ha) KAPUSTA PEKIŃSKA (40 tys szt./ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta pekińska - jesień szt. 0, , kapusta pekińska - wiosna szt. 1, , JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty pekińskiej opak. 81,0 32, NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 4, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 4, saletra wapniowa szklarniowa 15,5% 3) kg 2,1 20,00 41 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 52, wielodoniczki szt. 2,2 280, opakowania do kapusty pekińskiej 600,0 1, skrzyniopalety kg szt. 95,0 13, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 83, koszty utrzymania budynków 317 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 0,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 139 P 2 O K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 3) nawożenie dolistne opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 3) nawożenie dolistne 35

38 KAPUSTA WŁOSKA (350 dt/ha) KAPUSTA WŁOSKA (350 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta włoska - jesień dt 50,0 175, kapusta włoska - wiosna dt 80,0 175, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty włoskiej opak. 140,0 12, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 3, saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 3, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 20, wielodoniczki szt. 2,2 105, worki - 25 kg szt. 0,3 900, skrzyniopalety kg szt. 95,0 23, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 74, koszty utrzymania budynków 907 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 63,1 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 186 P 2 O K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 36

39 KAPUSTA CZERWONA (300 dt/ha) KAPUSTA CZERWONA (300 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta czerwona - jesień dt 45,0 150, kapusta czerwona - wiosna dt 55,0 150, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty czerwonej opak. 142,0 20, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 3, saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 3, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 33, wielodoniczki szt. 2,2 240, worki - 25 kg szt. 0, , skrzyniopalety kg szt. 95,0 17, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 73, koszty utrzymania budynków 813 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 81,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 186 P 2 O K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 37

40 KAPUSTA BRUKSELSKA (100 dt/ha) KAPUSTA BRUKSELSKA (100 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kapusta brukselska dt 200,0 100, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kapusty brukselskiej opak. 250,0 14, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 3, saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 3, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 907 INNE KOSZTY 616 substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 23, wielodoniczki szt. 2,2 123, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 50, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 288,9 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 186 P 2 O K 2 O 240 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 38

41 KALAFIOR DLA PRZEMYSŁU (180 dt/ha) KALAFIOR DLA PRZEMYSŁU (180 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI kalafior dla przemysłu dt 100,0 180, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona kalafiora opak. 205,0 10, NAWOZY saletra wapniowa 15,5% dt 138,0 3, hydrokomplex 12:12:18 + MG + mikro kg 265,0 10, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY 616 substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 23, wielodoniczki szt. 2,2 123, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 41, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 110,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO -923 Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 167 P 2 O K 2 O 180 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 39

42 BROKUŁ DLA PRZEMYSŁU (90 dt/ha) BROKUŁ DLA PRZEMYSŁU (90 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI brokuł dla przemysłu dt 155,0 90, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona brokuła opak. 77,0 14, NAWOZY saletra wapniowa 15,5% dt 138,0 3, hydrokomplex 12:12:18 + MG + mikro kg 265,0 8, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY 616 substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 23, wielodoniczki szt. 2,2 123, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 31, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 160,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO 408 Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 143 P 2 O 5 96 K 2 O 144 opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 40

43 CEBULA DLA PRZEMYSŁU (300 dt/ha) CEBULA DLA PRZEMYSŁU (300 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI cebula dla przemysłu - jesień dt 25,0 150, cebula dla przemysłu - wiosna dt 35,0 150, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona cebuli dla przemysłu kg 400,0 3, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 2, siarczan potasu 50% dt 242,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY skrzyniopalety kg szt. 95,0 18, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 49, koszty utrzymania budynków 250 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 47,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 141 P 2 O K 2 O

44 CEBULA NA ŚWIEŻY RYNEK (250 dt/ha) CEBULA NA ŚWIEŻY RYNEK (250 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI cebula na świeży rynek - jesień dt 40,0 125, cebula na świeży rynek - wiosna dt 60,0 125, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona cebuli na świeży rynek j.s. 640,0 4, NAWOZY saletra wapniowa 15,5% dt 138,0 2, hydrokomplex 12:12:18 + MG + mikro kg 265,0 8, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY worki - 15 kg szt. 0, , skrzyniopalety kg szt. 95,0 9, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 47, koszty utrzymania budynków 250 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 58,8 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 135 P 2 O 5 96 K 2 O 144 j.s.= 250 tys. szt. nasion j.s = 250 tys. szt. nasion 42

45 MARCHEW DLA PRZEMYSŁU NA SUSZ (450 dt/ha) MARCHEW DLA PRZEMYSŁU NA SUSZ (450 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI marchew dla przemysłu na susz dt 20,0 450, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY 800 nasiona marchwi dla przemysłu na susz opak. 800,0 1, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 1, sól potasowa 60% dt 149,0 2, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY 0 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 43, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 20,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO 583 Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 90 P 2 O K 2 O 150 opak. (opakowanie) = 1 mln szt. nasion opak. (opakowanie) = 2,5 tys. szt. nasion 43

46 MARCHEW DLA PRZEMYSŁU NA SOK (450 dt/ha) MARCHEW DLA PRZEMYSŁU NA SOK (450 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI marchew dla przemysłu na sok - jesień dt 28,0 225, marchew dla przemysłu na sok - wiosna dt 35,0 225, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona marchwi dla przemysłu na sok opak. 2650,0 1, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 1, sól potasowa 60% dt 149,0 2, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY skrzyniopalety kg szt. 95,0 13, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 43, koszty utrzymania budynków 320 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 28,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 107 P 2 O K 2 O 150 opak. (opakowanie) = 1 mln szt. nasion opak. (opakowanie) = 1 mln szt. nasion 44

47 MARCHEW NA ŚWIEŻY RYNEK (400 dt/ha) MARCHEW NA ŚWIEŻY RYNEK (400 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI marchew na świeży rynek - jesień dt 45,0 200, marchew na świeży rynek - wiosna dt 70,0 200, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona marchwi na świeży rynek opak. 75,0 60, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 1, sól potasowa 60% dt 149,0 2, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY worki - 10 kg szt. 0, , skrzyniopalety kg szt. 95,0 13, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 43, koszty utrzymania budynków 320 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 41,1 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 107 P 2 O K 2 O 150 opak. (opakowanie) = 25 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 25 tys. szt. nasion 45

48 PIETRUSZKA (200 dt/ha) PIETRUSZKA (200 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI pietruszka - jesień dt 80,0 100, pietruszka - wiosna dt 200,0 100, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY 840 nasiona pietruszki kg 700,0 1, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, sól potasowa 60% dt 149,0 3, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 564 INNE KOSZTY worki - 10 kg szt. 0, , skrzyniopalety kg szt. 95,0 10, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 36, koszty utrzymania budynków 271 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 49,7 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 56 P 2 O 5 80 K 2 O

49 PASTERNAK (250 dt/ha) PASTERNAK (250 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI pasternak - jesień dt 35,0 125, pasternak - wiosna dt 40,0 125, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY 858 nasiona pasternaku kg 260,0 3, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 1, sól potasowa 60% dt 149,0 3, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 564 INNE KOSZTY 0 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 37, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 34,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 107 P 2 O 5 80 K 2 O

50 BURAK ĆWIKŁOWY (400 dt/ha) BURAK ĆWIKŁOWY (400 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI burak ćwikłowy - jesień dt 25,0 200, burak ćwikłowy - wiosna dt 35,0 200, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona buraka ćwikłowego opak. 1750,0 1, NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, saletrzak 28% dt 102,0 2, sól potasowa 60% dt 149,0 3, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 824 INNE KOSZTY 0 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 46, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 32,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO -11 Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 124 P 2 O 5 80 K 2 O 180 opak. (opakowanie) = 500 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 500 tys. szt. nasion 48

51 OGÓREK GRUNTOWY (300 dt/ha) OGÓREK GRUNTOWY (300 dt/ha) PLON 300 dt Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ogórek gruntowy dt 120,0 300, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona ogórka gruntowego kg 900,0 4, NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra wapniowa szklarniowa 15,5% kg 2,1 50, siarczan potasu 50% dt 242,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, obornik dt 5,0 350, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY 132 worki - 25 kg szt. 0,3 400, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 55, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 120,3 DOCHÓD ROLNICZY NETTO 835 Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 132 P 2 O 5 80 K 2 O 200 nawożenie dolistne nawożenie dolistne 49

52 POMIDOR GRUNTOWY (500 dt/ha) POMIDOR GRUNTOWY (500 dt/ha) PLON 500 dt Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI pomidor gruntowy dt 35,0 500, dopłata do produkcji pomidorów dt 16,6 500, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona pomidora gruntowego kg 8000,0 0, NAWOZY saletra amonowa 34% dt 134,0 2, saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra wapniowa szklarniowa 15,5% kg 2,1 25,00 52 sól potasowa 60% dt 149,0 3, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 15, substrat do pikowania l szt. 40,0 12, wielodoniczki szt. 2,2 150, miał węglowy dt 56,0 20, skrzynki - 15 kg szt. 10,0 300, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 50, koszty utrzymania budynków 685 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, praca najemna (zbiór pomidorów) dt 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 47,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 142 P 2 O 5 80 K 2 O 180 nawożenie dolistne nawożenie dolistne 50

53 SELER KORZENIOWY 350 dt/ha) SELER KORZENIOWY (350 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI seler korzeniowy - jesień dt 70,0 175, seler korzeniowy - wiosna dt 150,0 175, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY rozsada selera korzeniowego szt. 0, , NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra wapniowa 15,5% dt 138,0 4, siarczan potasu 50% dt 242,0 4, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 4, saletra wapniowa szklarniowa 15,5% kg 2,1 25,00 52 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY skrzyniopalety kg szt. 95,0 12, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 66, koszty utrzymania budynków 296 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 70,6 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 136 P 2 O K 2 O 200 nawożenie dolistne nawożenie dolistne 51

54 POR Z ROZSADY (300 dt/ha) POR Z ROZSADY (300 dt/ha) kalkulacja kalkulacja uprawy uprawy 1 ha 1 ha Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI por z rozsady - jesień dt 120,0 150, por z rozsady - wiosna dt 200,0 150, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY nasiona pora opak. 65,0 16, NAWOZY saletrzak 28% dt 102,0 2, saletra amonowa 34% dt 134,0 3, sól potasowa 60% dt 149,0 3, superfosfat potrójny granulowany 40% dt 144,0 2, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN INNE KOSZTY folia do tunelu (12x33) szt. 470,0 0, substrat do wysiewu nasion - 70 l szt. 15,0 50, skrzyniopalety kg szt. 95,0 30, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 0,00 0 praca maszyn własnych 81, koszty utrzymania budynków podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 141,2 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 172 P 2 O 5 80 K 2 O 180 opak. (opakowanie) = 10 tys. szt. nasion opak. (opakowanie) = 10 tys. szt. nasion 52

55 MAJERANEK OGRODOWY (15 dt/ha) MAJERANEK OGRODOWY (15 dt/ha) kalkulacja kalkulacja uprawy uprawy 1 1 ha ha PLON 15 dt Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI majeranek ogrodowy dt 1600,0 15, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY 600 nasiona majeranku ogrodowego kg 200,0 3, NAWOZY 895 saletra amonowa 34% dt 134,0 2, polifoska 8:24:24 dt 179,0 3, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 244 INNE KOSZTY 26 worki - 12 kg szt. 0,2 125, KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 3, koszenie (kosiarka rotacyjna) h 130,0 1, kombajnowanie h 250,0 2, praca maszyn własnych 19, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 484,0 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 96 P 2 O 5 84 K 2 O 84 53

56 OGÓRECZNIK LEKARSKI (3,5 dt/ha) OGÓRECZNIK LEKARSKI (3,5 dt/ha) Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI ogórecznik lekarski dt 1500,0 3, JPO ha 910, MATERIAŁ SIEWNY 240 nasiona ogórecznika lekarskiego kg 30,0 8, NAWOZY 805 saletra amonowa 34% dt 134,0 2, polifoska 8:24:24 dt 179,0 3, ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN 66 INNE KOSZTY 4 worki - 40 kg szt. 0,4 9,00 4 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA USŁUGI 3, koszenie (pokosówka) h 150,0 1, kombajnowanie h 250,0 1, praca maszyn własnych 10, koszty utrzymania budynków 96 podatki i ubezpieczenia 209 pozostałe koszty 410 praca najemna rbh 10, KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 992,4 DOCHÓD ROLNICZY NETTO Wysokość nawożenia mineralnego (kg/ha) N 92 P 2 O 5 72 K 2 O 72 54

57 LOCHA (mieszanka uzupełniająca 10% + śruta zbożowa) LOCHA (mieszanka uzupełniająca 10% + śruta zbożowa) kalkulacja chowu 1 szt. kalkulacja chowu 1 szt. ILOŚĆ ODCHOWANYCH PROSIĄT Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI prosię szt. 150,00 16, , , locha wybrakowana kg 3,90 66, , ,0 257 loszka hodowlana (-) kg 8,25 33, , ,0 272 PASZE Z ZAKUPU 2, , , m. uzupełniająca 10% dla loch luźnych dt 284 0, , ,19 54 m. uzupełniająca 10% dla loch prośnych dt 284 0, , , m. uzupełniająca 10% dla loch karmiących dt 288 0, , , prestarter dla prosiat dt 210 0, , ,17 36 starter dla prosiąt dt 188 0, , ,28 53 śruta sojowa dt 190 0, , , PASZE POTENCJALNIE TOWAROWE 10, , , ziarno jęczmienia jarego dt 59 3, , , ziarno mieszanki zbożowej dt 54 2, , , ziarno pszenżyta ozimego dt 56 3, , , ziarno kukurydzy dt 56 1, , ,12 63 INNE KOSZTY inseminacja - locha 55 2, , ,0 110 usługi weterynaryjne - locha 150 1, , ,0 150 środki czystości - locha 20 1,0 20 1,0 20 1,0 20 znakowanie - locha 2 2,0 4 2,0 4 2,0 4 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA szt. 19 szt. 22 szt. praca maszyn własnych koszty utrzymania budynków koszty ogólnogospodarcze KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY (PROSIĘ) DOCHÓD ROLNICZY NETTO

58 LOCHA (mieszanka uzupełniająca 2,5% + śruta zbożowa) LOCHA (mieszanka uzupełniająca 2,5% + śruta zbożowa) kalkulacja chowu 1 szt. kalkulacja chowu 1 szt. ILOŚĆ ODCHOWANYCH PROSIĄT 16 szt. 19 szt. Wyszczególnienie J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI prosię szt. 150,00 16, , , locha wybrakowana kg 3,90 66, , ,0 257 loszka hodowlana (-) kg 8,25 33, , ,0 272 PASZE Z ZAKUPU 1, , , m. uzupełniająca 2,5% dla loch luźnych dt 480 0, , ,05 24 m. uzupełniająca 2,5% dla loch prośnych dt 505 0, , ,14 71 m. uzupełniająca 2,5% dla loch karmiących dt 520 0, , ,14 73 prestarter dla prosiat dt 210 0, , ,17 36 starter dla prosiąt dt 188 0, , ,28 53 śruta sojowa dt 190 1, , , PASZE POTENCJALNIE TOWAROWE 10, , , ziarno jęczmienia jarego dt 59 3, , , ziarno mieszanki zbożowej dt 54 2, , , ziarno pszenżyta ozimego dt 56 3, , , ziarno kukurydzy dt 56 1, , ,12 63 INNE KOSZTY inseminacja - locha 55 2, , ,0 110 usługi weterynaryjne - locha 150 1, , ,0 150 środki czystości - locha 20 1,0 20 1,0 20 1,0 20 znakowanie - locha 2 2,0 4 2,0 4 2,0 4 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA praca maszyn własnych koszty utrzymania budynków koszty ogólnogospodarcze KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY (PROSIĘ) DOCHÓD ROLNICZY NETTO szt. 56

59 TUCZNIK TUCZNIK kalkulacja chowu 1 szt. kalkulacja chowu 1 szt. TECHNOLOGIA ŻYWIENIA Wyszczególnienie J.m. Cena MIESZANKA UZUPEŁNIAJĄCA 10% MIESZANKA UZUPEŁNIAJĄCA 2,5% WARTOŚĆ PRODUKCJI tucznik kl. I kg 4,50 105, ,0 473 prosię (-) kg 10,00 15, ,0 150 PASZE Z ZAKUPU 0, , m. uzupełniająca 10% dla tuczników I dt 289 0,17 49 m. uzupełniająca 10% dla tuczników II dt 289 0,18 52 m. uzupełniająca 2,5% dla tuczników I dt 504 0,04 22 m. uzupełniająca 2,5% dla tuczników II dt 504 0,04 22 śruta sojowa dt 190 0, , otręby pszenne dt 85 0,16 14 PASZE POTENCJALNIE TOWAROWE 2, , ziarno jęczmienia jarego dt 59 1, ,00 59 ziarno mieszanki zbożowej dt 54 0,53 29 ziarno pszenżyta ozimego dt 56 1, ,00 56 INNE KOSZTY usługi weterynaryjne - tucznik 25 1,0 25 1,0 25 znakowanie - tucznik 1 1,0 1 1,0 1 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA praca maszyn własnych koszty utrzymania budynków koszty ogólnogospodarcze KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY 4,50 4,32 DOCHÓD ROLNICZY NETTO

60 KROWA MLECZNA (sianokiszonka + kiszonka z kukurydzy) KROWA MLECZNA (SIANOKISZONKA + KISZONKA Z KUKURYDZY) kalkulacja chowu 1 szt. kalkulacja chowu 1 szt. Wyszczególnienie WYDAJNOŚĆ 4500 l l l J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI mleko l 1, , , , krowa wybrakowana kg 4,00 120, , ,0 480 cielę do 2 tyg. kg 14,00 45, , ,0 630 jałówka cielna hodowlana (-) szt. ###### 0, , , PASZE Z ZAKUPU śruta rzepakowa dt 109 1, , ,0 218 śruta sojowa dt 190 0,5 95 1, ,0 380 mieszanka mineralna kg 5 36, , ,0 350 lizawka szt. 11 4,0 44 4,0 44 4,0 44 PASZE POTENCJALNIE TOWAROWE mleko pełne l 1,20 80, , ,0 96 ziarno mieszanki zbożowej dt 54 4, , ,0 540 PASZE WŁASNE NIETOWAROWE sianokiszonka (motylkowe z trawami) (245 dt/ha dt 4,7 50, , ,0 280 kiszonka z kukurydzy (390 dt/ha) dt 4,8 70, , ,0 431 INNE KOSZTY inseminacja - krowa 75 1, , ,2 165 usługi weterynaryjne - krowa 180 1, , ,5 270 środki czystości - krowa 150 1, , ,0 150 znakowanie - krowa 9 1,0 9 1,0 9 1,0 9 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA praca maszyn własnych koszty utrzymania budynków koszty ogólnogospodarcze koszty produkcji pasz własnych KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY (MLEKO) 0,95 0,91 0,89 DOCHÓD ROLNICZY NETTO

61 KROWA MLECZNA (GPS + buraki pastewne) KROWA MLECZNA (gps + BURAKI PASTEWNE) kalkulacja chowu 1 szt. kalkulacja chowu 1 szt. Wyszczególnienie WYDAJNOŚĆ l l l J.m. Cena WARTOŚĆ PRODUKCJI mleko l 1, , , , krowa wybrakowana kg 4,00 120, , ,0 480 cielę do 2 tyg. kg 14,00 45, , ,0 630 jałówka cielna hodowlana (-) szt. ###### 0, , , PASZE Z ZAKUPU śruta rzepakowa dt 109 2, , ,0 436 śruta sojowa dt 190 1, , ,0 380 mieszanka mineralna kg 5 36, , ,0 350 lizawka szt. 11 4,0 44 4,0 44 4,0 44 PASZE POTENCJALNIE TOWAROWE mleko pełne l 1,20 80, , ,0 96 ziarno mieszanki zbożowej dt 54 4, , ,0 432 PASZE WŁASNE NIETOWAROWE zielonka z pastwiska (300 dt/ha) dt 3,8 90, , ,0 455 siano z motylkowych (80 dt/ha) dt 12,3 5,0 62 5,0 62 5,0 62 kiszonka - GPS (224 dt/ha) dt 5,2 30, , ,0 208 burak pastewny (650 dt/ha) dt 4,0 70, , ,0 320 INNE KOSZTY inseminacja - krowa 75 1, , ,2 165 usługi weterynaryjne - krowa 180 1, , ,5 270 środki czystości - krowa 150 1, , ,0 150 znakowanie - krowa 9 1,0 9 1,0 9 1,0 9 KOSZTY BEZPOŚREDNIE NADWYŻKA BEZPOŚREDNIA praca maszyn własnych koszty utrzymania budynków koszty ogólnogospodarcze koszty produkcji pasz własnych KOSZTY POŚREDNIE KOSZTY CAŁKOWITE KOSZT JEDNOSTKOWY (MLEKO) 1,07 1,00 0,96 DOCHÓD ROLNICZY NETTO

62 60

Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych

Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 3 Metodyka... 3 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 6 Jęczmień ozimy... 7 Pszenżyto ozime... 8 Żyto ozime... 9 Pszenica jara...10 Jęczmień jary...11

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie. Kalkulacje rolnicze

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie. Kalkulacje rolnicze KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w Minikowie Kalkulacje rolnicze Minikowo, listopad 2013 Tytuł: Kalkulacje rolnicze Opracowanie: Zespół specjalistów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE ROLNICZE 2014r.

KALKULACJE ROLNICZE 2014r. KALKULACJE ROLNICZE 2014r. Kalkulacje rolnicze są podstawowym narzędziem rachunku ekonomicznego, które pozwalają na określenie efektywności wytwarzania określonych produktów. Kalkulacje pokazują nam nie

Bardziej szczegółowo

Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych

Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych SPIS TREŚCI: Strona Wstęp... 3 Metodyka... 3 Kalkulacje uprawy roślin i zwierząt hodowlanych Pszenica ozima... 7 Jęczmień ozimy... 8 Pszenżyto ozime... 9 Żyto ozime...10 Pszenica jara...11 Jęczmień jary...12

Bardziej szczegółowo

Ceny w kwietniu 2017 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny w kwietniu 2017 r. (dane za okres r., ceny brutto) 66 Ceny w kwietniu 2017 r. (dane za okres 3-10.04.2017 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego Głogów Chojnów Kłodzko Milicz Polkowice Ząbkowice Jajka (zł/szt.) 0,40-0,80 0,60-0,70 0,40-0,90

Bardziej szczegółowo

Ceny w marcu 2015 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny w marcu 2015 r. (dane za okres r., ceny brutto) agronotowania 67 Ceny w marcu 2015 r. (dane za okres 2-10.03.2015 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego Kłodzko Góra Jawor Chojnów Wołów Jajka (zł/szt.) 0,45-0,95 0,45-0,60 0,40-0,70 0,60-0,70

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski

ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI. Opracowanie Andrzej Rychłowski ANALIZA ZMIENNYCH KOSZTÓW PRODUKCJI Opracowanie Andrzej Rychłowski Szepietowo 2010 Wydawca Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo, tel. (086) 275 89 00 fax (086) 275 89 20

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN. Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka

OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN. Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W GOSPODARSTWIE ROLNYM WEDŁUG SYSTEMU FADN Dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Ewidencja przychodów kategorie produkcji Dla poprawnego prowadzenia ewidencji w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach dr inŝ. Aldona SkarŜyńska

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach dr inŝ. Aldona SkarŜyńska Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2009 dr inŝ. Aldona SkarŜyńska aldona.skarzynska@ierigz.waw.pl Plan prezentacji 1. Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

Tu należy umieścić wyniki obliczeń:

Tu należy umieścić wyniki obliczeń: B1 Łowicz 2013 Zastosowana norma wysiewu: 180 kg, nawożenie mineralne: saletra amonowa 2 dt, 1. Wartość nadwyżki bezpośredniej w zł mocznik 0,5 dt superfosfat potrójny 1,5 dt, sól potasowa 1,7 dt Karben

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E cen skupu podstawowych produktów rolnych oraz cen środków do produkcji i usług rolniczych notowania w dniu r.

Z E S T A W I E N I E cen skupu podstawowych produktów rolnych oraz cen środków do produkcji i usług rolniczych notowania w dniu r. Z E S T A W I E N I E cen skupu podstawowych produktów rolnych oraz cen środków do produkcji i usług rolniczych notowania w dniu 09.11.2012 r. Jednostki Chojna Goleniów Gryfice Gryfino Kamień Łobez Pyrzyce

Bardziej szczegółowo

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku

Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych. kwiecień, 2013 roku Zebranie sekcji zbóż i roślin strączkowych kwiecień, 2013 roku Plan spotkania:. 1. Podsumowanie sytuacji popytowo-podażowej na rynku zbóż jarych i roślin strączkowych w sezonie wiosna 2013 roku. 2. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Ceny w sierpniu (dane za okres 4-8 sierpnia 2014 r., ceny brutto)

Ceny w sierpniu (dane za okres 4-8 sierpnia 2014 r., ceny brutto) agronotowania 62 62 Ceny w sierpniu (dane za okres 4-8 sierpnia 2014 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego Kłodzko Chojnów Góra Jawor Zgorzelec Wołów Jajka (zł/szt.) 0,36-0,70 0,60-0,80 0,60-1,00

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy. (g/kg)

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy. (g/kg) Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy zielonki PASZE 1 koniczyna czerwona, I pokos, 102 16 86 28 19 0,09 0,09 18 12 0,08 0,09 0,09 do pączkowania

Bardziej szczegółowo

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA... 11 1. Biologia zbóż... 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż... 11 1.1.1. Pszenica... 13 1.1.2. Jęczmień... 14 1.1.3. Żyto... 15 1.1.4. Owies... 15 1.1.5. Pszenżyto...

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

Ceny w grudniu 2016 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny w grudniu 2016 r. (dane za okres r., ceny brutto) 66 Ceny w grudniu 2016 r. (dane za okres 5-9.12.2016 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego Kłodzko Jawor Milicz Polkowice Strzelin Jajka (zł/szt.) 0,40-0,80 0,40-0,80 0,40-0,80 0,50-0,80 0,70-0,90

Bardziej szczegółowo

Gmina. Gmina. Gmina. 4)

Gmina. Gmina. Gmina. 4) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002)

Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Imię i Nazwisko/Nazwa W-1.2_121/135 Adres Wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego na podstawie wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM 2002) Do wniosku należy dołączyć wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy

Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych oraz wartość pokarmowa w wybranych paszach dla przeżuwaczy Nr () ZIELONKI 1 Koniczyna czerwerwona 153,6 135 30 36 19 3,8 0,13 0,12 7 19 15 0,14 0,15 0,14 zielonka,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO I. Informacje dotyczące wnioskodawcy: OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO Imię i Nazwisko Adres zamieszkania nr telefonu Adres prowadzenia działalności nr telefonu Forma własności PESEL NIP Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Zał. nr W.8 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Ceny w lutym 2016 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny w lutym 2016 r. (dane za okres r., ceny brutto) agronotowania 66 Ceny w lutym 2016 r. (dane za okres 2-10.02.2016 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego J Chojnów Kłodzko Lwówek Milicz Ząbkowice Jajka (zł/szt.) 0,30-0,70 0,60-0,70 0,40-0,80

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

Plon Zużycie PP cena koszt prod

Plon Zużycie PP cena koszt prod Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) 18 tuczników Żywiec wieprzowy kg 4,32 1980 8553,6 Brakowana locha kg 3,18 60 190,8 Loszka hodowlana szt. -900,00

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat

ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat .., dnia.... ZGŁOSZENIE szkody spowodowanej przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne w gospodarstwie rolnym położonym na terenie Gminy Mikstat co miało miejsce : a) w dniu. b) w okresie od dnia..... do

Bardziej szczegółowo

Ceny w sierpniu. agronotowania. (dane za okres r.)

Ceny w sierpniu. agronotowania. (dane za okres r.) Ceny w sierpniu (dane za okres 03.08-07.08 2009 r.) agronotowania Zielony Rynek-warzywa Głogów Jelenia Lubin Chojnów Złotoryja Wrocław Brokuł (szt.) 2,00-2,50 3,2-3,6 2,50-3,00 1,90-2,50 2,00-2,50 Burak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r.

UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. UCHWAŁA NR 183 /15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR

R-CzBR. Czerwcowe badanie rolnicze. według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. WZÓR GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-CzBR Czerwcowe badanie rolnicze według stanu w dniu 1 czerwca 2014 r. Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl do 23

Bardziej szczegółowo

Ceny we wrześniu 2016 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny we wrześniu 2016 r. (dane za okres r., ceny brutto) agronotowania 66 Ceny we wrześniu 2016 r. (dane za okres 5-9.09.2016 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego Kłodzko Milicz Ząbkowice Lwówek Śląski Zgorzelec Jawor Jajka (zł/szt.) 0,40-0,75 0,40-0,80

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i organizacja produkcji Materiały pomocnicze do ćwiczeń

Ekonomika i organizacja produkcji Materiały pomocnicze do ćwiczeń Materiały pomocnicze do zajęć z EiOP - 2012 (przyg. L. Wicki) 1 z 38 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i organizacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i organizacja produkcji Materiały pomocnicze do ćwiczeń

Ekonomika i organizacja produkcji Materiały pomocnicze do ćwiczeń Materiały pomocnicze do zajęć z EiOP - 2012 (przyg. L. Wicki) 1 z 38 Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i organizacja

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008

Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008 nr 176 Warszawa 2010 Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008 Aldona Skarżyńska Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w latach 2005-2008 Wyniki ekonomiczne wybranych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składany do ARiMR (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Skład chemiczny pasz Zawartość składników pokarmowych w paszy.

Tabela 1. Skład chemiczny pasz Zawartość składników pokarmowych w paszy. Tabela 1. Skład chemiczny pasz Zawartość składników pokarmowych w paszy. nr ZIELONKI Zawartość składników pokarmowych w 1 kg paszy Sucha Białko Tłuszcz Włókno Włókno Zw. bez. N Popiół masa ogólne surowy

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania dawek nawozów

Zasady ustalania dawek nawozów Zasady ustalania dawek nawozów Celem nawożenia jest uzyskanie w określonych warunkach glebowo -agrotechnicznych największego plonu roślin o określonych parametrach jakości, z zachowaniem optymalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) 110

Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) 110 Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) 110 18 tuczników Żywiec wieprzowy kg 5,36 1980 10612,8 Brakowana locha kg 3,96 60 237,6 Loszka hodowlana szt. -850,00

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

Bardziej szczegółowo

Ceny w październiku 2015 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny w październiku 2015 r. (dane za okres r., ceny brutto) agronotowania 64 Ceny w październiku 2015 r. (dane za okres 5-9.10.2015 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego Chojnów Kłodzko Milicz Ząbkowice e Zgorzelec Lwówek Jajka (zł/szt.) 0,60-0,70 0,40-0,80

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2017 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imię

Bardziej szczegółowo

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009

Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Zasady deklarowania działek we wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku 2009 Płatności obszarowe, płatność cukrowa, płatność do pomidorów oraz pomoc do rzepaku, są

Bardziej szczegółowo

Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe)

Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) Trzoda chlewna - Locha z odchowem tuczników do 110 kg (zboża własne + dopłaty obszarowe) 18 tuczników Żywiec wieprzowy kg 4,61 1980 9127,8 Brakowana locha kg 3,31 60 198,6 Loszka hodowlana szt. -900,00

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA KATALOG PRODUKTOWY 2015 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NAWOZY Z GDAŃSKA W produkcji naszych nawozów używamy mniejsze ilości kwasów przez co otrzymujemy fosforyty częściowo rozłożone, które zawierają fosfor rozpuszczalny

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr Informacja. Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Przewidywana produkcja głównych upraw rolniczych i ogrodniczych w 2004 r. Wrzesień 2004 Dorota Stankiewicz Informacja

Bardziej szczegółowo

Ceny w grudniu 2014 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny w grudniu 2014 r. (dane za okres r., ceny brutto) agronotowania 66 66 Ceny w grudniu 2014 r. (dane za okres 3-10.12.2014 r., ceny brutto) Milicz Kłodzko Chojnów Ząbkowice Śląskie Wołów Lubin Produkty pochodzenia zwierzęcego Jajka (zł/szt.) 0,40-0,80 0,40-0,80

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY...

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY... Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I KREDYTOBIORCA/PORĘCZYCIEL* BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU INFORMACJA KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE IMIĘ

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach

Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach Wskaźniki zmian kosztów bezpośrednich i cen podstawowych produktów rolnych w latach 2006-2007 OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW ZAKŁADU RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ W SKŁADZIE: mgr inż. Irena Augustyńska-Grzymek mgr

Bardziej szczegółowo

Informator Ekonomiczno - Rynkowy

Informator Ekonomiczno - Rynkowy Informator Ekonomiczno - Rynkowy Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego CENY OGÓLNOPOLSKIE M MARZEC 2007 Średnie ceny prosiąt uzyskane w transakcjach targowiskowych. Źródło: Biuletyny MRiRW Średnie ceny

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania..

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu toŝsamości :... Adres

Bardziej szczegółowo

Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN

Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN Struktura i udział podstawowych grup kosztów w gospodarstwach rolnych Polski FADN Wyniki ekonomiczne działalności gospodarstwa rolnego, zgodnie z metodyką obowiązującą w Polskim FADN, ustalane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010

ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA. Radzików, Błonie RYNEK NASION 2010 INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD NASIENNICTWA I NASIONOZNAWSTWA PRACOWNIA EKONOMIKI NASIENNICTWA I HODOWLI ROŚLIN Radzików, 05-870 Błonie RYNEK NASION 2010 Raport

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i organizacja produkcji Materiały pomocnicze do ćwiczeń

Ekonomika i organizacja produkcji Materiały pomocnicze do ćwiczeń Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i organizacja produkcji Materiały pomocnicze do ćwiczeń (studia uzupełniające

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 9 ROCZNY BILANS AZOTU STUDIA STACJONARNE

ĆWICZENIE 9 ROCZNY BILANS AZOTU STUDIA STACJONARNE ĆWICZENIE 9 STUDIA STACJONARNE ROCZNY BILANS AZOTU 1. Gospodarka składnikami mineralnymi powinna opierać się na ich bilansach. W bilansach uwzględnia się przychody składników ze wszystkich źródeł oraz

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:......

URZĄD GMINY DOPIEWO WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:...

1. Wnioskodawca: Adres zamieszkania: Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wydział Rolnictwa w... za pośrednictwem Urzędu Gminy w... 1. Wnioskodawca:... 2. Adres zamieszkania:... 3. Posiadam grunty rolne również na terenie gmin/y:... 4. PESEL: 5. NIP:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik /

PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / PRZYKŁADOWE ZADANIE EGZAMINACYJNE /zawód technik rolnik / Gospodarstwo rolne planuje uprawę buraka cukrowego odmiany Gryf. Materiał siewny stanowią nasiona genetycznie jednonasienne otoczkowane. Pod uprawę

Bardziej szczegółowo

Sytuacja Dochodowa w Wybranych Typach Gospodarstw Ekologicznych. Brwinów, Oddział Radom

Sytuacja Dochodowa w Wybranych Typach Gospodarstw Ekologicznych. Brwinów, Oddział Radom Sytuacja Dochodowa w Wybranych Typach Gospodarstw Ekologicznych 1 Gospodarstwa ekologicze 1. Produkcja mleka (17 krów) 2. Warzywa: kalafiory fenkuły cebula 3. Owoce miękkie maliny truskawki 2 1. Produkcja

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i organizacja produkcji Materiały pomocnicze do ćwiczeń (studia uzupełniające

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport Rynkowy

RYNEK NASION Raport Rynkowy RYNEK NASION 2015 Raport Rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna masa materiału

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe produkcji rolniczej w 2005 roku

Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe produkcji rolniczej w 2005 roku Uwarunkowania produkcyjno-rynkowe produkcji rolniczej w 2005 roku Relacje cen produktów rolnych do cen środków produkcji mają zasadniczy wpływ na zmiany wyników ekonomicznych produkcji rolnej, w tym również

Bardziej szczegółowo

Zielony Rynek - warzywa Dzierżoniów Bolesławiec Głogów Polkowice Lubin Chojnów

Zielony Rynek - warzywa Dzierżoniów Bolesławiec Głogów Polkowice Lubin Chojnów Ceny w grudniu (dane za okres od 01.12 do 10.12.2009 r.) agronotowania Zielony Rynek - warzywa Dzierżoniów Bolesławiec Głogów Polkowice Lubin Chojnów Burak czerwony 1,00-1,50 1,50 1,50-2,50 1,80 1,20-2,00

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 06.10.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

Różnice w konstrukcji książek do zapisów źródłowych oraz w kodach (między rokiem 2011 a 2012)

Różnice w konstrukcji książek do zapisów źródłowych oraz w kodach (między rokiem 2011 a 2012) Różnice w konstrukcji książek do zapisów źródłowych oraz w kodach (między rokiem 2011 a 2012) I. Spis Aktywów i Zobowiązań Indywidualnego Gospodarstwa Rolnego Tabela 2 Nasadzenia drzew i krzewów plonujących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 2) O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Do niniejszego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok przez ARiMR i zachować zgodność danych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice

Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice . imię i nazwisko.. miejscowość, data. adres. nr telefonu kontaktowego PESEL: fffffffffff Burmistrz Zdzieszowic ul. Bolesława Chrobrego 34 47-330 Zdzieszowice WNIOSEK Zwracam się z prośbą o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Ceny w lutym 2015 r. (dane za okres r., ceny brutto)

Ceny w lutym 2015 r. (dane za okres r., ceny brutto) agronotowania 64 Ceny w lutym 2015 r. (dane za okres 2-10.02.2015 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęcego Milicz Kłodzko Lwówek Śląski Góra Chojnów Oława Jajka (zł/szt.) 0,40-0,80 0,40-0,80 0,50-1,00

Bardziej szczegółowo

Z E S T A W I E N I E cen skupu podstawowych produktów rolnych oraz cen środków do produkcji i usług rolniczych notowania w dniu r.

Z E S T A W I E N I E cen skupu podstawowych produktów rolnych oraz cen środków do produkcji i usług rolniczych notowania w dniu r. Z E S T A W I E N I E cen skupu podstawowych produktów rolnych oraz cen środków do produkcji i usług rolniczych notowania w dniu 09.11.2012 r. Jednostki Białogard Drawsko Kołobrzeg Koszalin Sławno Szczecinek

Bardziej szczegółowo

Ceny we wrześniu (dane za okres 3-9 września 2014 r., ceny brutto)

Ceny we wrześniu (dane za okres 3-9 września 2014 r., ceny brutto) aronotowania 64 64 Ceny we wrześniu (dane za okres 3-9 września 2014 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęceo Kłodzko Chojnów Dzierżoniów Głoów Góra Zorzelec Jajka (zł/szt.) 0,40-0,70 0,40-0,45

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ROŚLINNA PRODUKCJA ZWIERZĘCA

PRODUKCJA ROŚLINNA PRODUKCJA ZWIERZĘCA Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Kalkulacje rolnicze PRODUKCJA ROŚLINNA

Bardziej szczegółowo

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2%

Saletra amonowa. Skład: Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Saletra amonowa Azotu (N) 34%: Magnez (Mg) 0,2% Nawóz granulowany, klasa ziarnistości 1-3,15 mm. Saletra amonowa jest uniwersalnym nawozem azotowym. Można ją stosować pod wszystkie rośliny i na wszystkich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.

WNIOSEK 1) O OSZACOWANIE SZKÓD 1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:...... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). W niniejszym wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ROŚLINNA PRODUKCJA ZWIERZĘCA

PRODUKCJA ROŚLINNA PRODUKCJA ZWIERZĘCA Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Kalkulacje rolnicze

Bardziej szczegółowo

Ceny w październiku (dane za okres 3-10 paździenika 2014 r., ceny brutto)

Ceny w październiku (dane za okres 3-10 paździenika 2014 r., ceny brutto) aronotowania 62 62 Ceny w październiku (dane za okres 3-10 paździenika 2014 r., ceny brutto) Produkty pochodzenia zwierzęceo Kłodzko Milicz Oława Polkowice Góra Jawor Jajka (zł/szt.) 0,40-0,70 0,40-0,80

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do wniosku

Załącznik Nr 2 do wniosku Załącznik Nr 2 do wniosku W-1.2_121/N Imię i Nazwisko, Adres, seria i numer dokumentu tożsamości, NIP*/ Nazwa, Adres siedziby, NIP, REGON Ustalenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC CIĄGNIKIEM ZAKUPIONYM W RAMACH PROGRAMU SAPARD

KOSZTY PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC CIĄGNIKIEM ZAKUPIONYM W RAMACH PROGRAMU SAPARD Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2006 Jacek Skudlarski Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie KOSZTY PRODUKCJI ROŚLINNEJ PRZY WYKONYWANIU PRAC CIĄGNIKIEM

Bardziej szczegółowo

RYNEK NASION Raport rynkowy

RYNEK NASION Raport rynkowy RYNEK NASION 2016 Raport rynkowy Dr inż. Tadeusz Oleksiak 1. Produkcja kwalifikowanego materiału siewnego Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) łączna ilość materiału

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2013 r. wynosiła 456,7 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 89,3%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:....

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD 1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) : 2.Adres zamieszkania wnioskodawcy:... 3. Adres siedziby gospodarstwa rolnego:.... Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami). Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU GOSPODARSTWA

PLAN ROZWOJU GOSPODARSTWA W-1.1_121 PLAN ROZWOJU GOSPODARSTWA Tytuł operacji: Działanie: Modernizacja gospodarstw rolnych WNIOSKODAWCA Imię (Nazwa firmy) Nazwisko (Nazwa firmy cd.) Ulica Nr domu/lokalu Miejscowość Kod pocztowy,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek

OGŁOSZENIE. Wójt (-) Stanisław Wirtek OGŁOSZENIE Urząd Gminy Sobienie-Jeziory informuje, że rolnicy u których wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych w wyniku działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tj. spowodowane przez grad,

Bardziej szczegółowo

Rolnicy gminy. Brańszczyk

Rolnicy gminy. Brańszczyk Rolnicy gminy Brańszczyk W związku ze szkodami w rolnictwie powstałymi na skutek utrzymującej się od dłuższego czasu suszy, informujemy zainteresowanych rolników o możliwości składania wniosków o oszacowanie

Bardziej szczegółowo

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Dow AgroSciences Polska Sp z o.o. ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa tel: +48 22 8540320 Fax: +48 22 8540329 Email: fwrpols@dow.com www.dowagro.pl N-Lock TM Stabilizator azotu Zawiera 200 g substancji

Bardziej szczegółowo

R o g o w o, g m. R o g o w o

R o g o w o, g m. R o g o w o S T A R O Ś C I N A D O Ż Y N E K B o g u s ł a w a Ś w i e ż a w s k a R o g o w o, g m. R o g o w o Przez wiele lat prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Warszawa, 12.12.2014 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo