Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel. 832 02 43 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 1 PROJEKT BUDOWLANY INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA OBIEKT: Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach ADRES BUDOWY: msc. Iwaniska - nr ew. dz. 375 INWESTOR: Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej ul. Opatowska Iwaniska BRANśA : Architektoniczno - budowlana OPRACOWALI: mgr inŝ. Tomasz Rabęda mgr inŝ. Kamil Tokarz Sandomierz; maj 2010 r.

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI A. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 4. Dokumentacja fotograficzna z oględzin obiektu / fot.1 do 14 / B. Część graficzna rys. nr I 1 Plan sytuacyjny obiektu 1 : 500 rys. nr I 2 Rzut fundamentów 1 : 50 rys. nr I 3 Rzut poziomy 1 : 50 rys. nr I 4 Rzut stropu 1 : 50 rys. nr I 5 Konstrukcja dachu 1 : 50 rys. nr I 6 Rzut dachu 1 : 50 rys. nr I 7 Przekrój podłuŝny A - A 1 : 50 rys. nr I 8 Przekrój poprzeczny B - B 1 : 50 rys. nr I 9 Elewacja północna i zachodnia 1 : 100 rys. nr I 10 Elewacja południowa i wschodnia 1 : 100

3 3 OPIS TECHNICZNY Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Kościoła parafialnego p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach I. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest inwentaryzacja istniejącego obiektu kościoła parafialnego p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ul. Opatowskiej 2 w msc. Iwaniska na działce nr ew. 375 powiat opatowski. Obiekt kościoła wpisany do rejestru zabytków nr A. 13 II. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora umowa z dnia 02. luty Mapa sytuacyjno wysokościowa 1 : 500 do celów projektowych z klauzulą aktualności na dzień 13 kwietnia 2010 r. - Rysunki archiwalne dokumentacji rosyjskiej ocalałe fragmenty z roku Własne pomiary inwentaryzacyjne. III. Lokalizacja obiektu i stan istniejący Działka nr ewidencyjny 375 znajduje się w miejscowości Iwaniska powiat opatowski przy ul. Opatowskiej 2 i została oznaczona na mapie literami A B C D... H - I Na działce znajduje się obiekt kościoła, budynek plebani w części południowo-zachodniej z znajdującym się w pobliŝu obiektem dzwonnicy oraz budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi w części wschodniej. Przedmiotowy obiekt kościoła jest budynkiem jednokondygnacyjnym bez piwnic, wykonany w technologii tradycyjnej murowej z cegły pełnej, maszynowej, z dachem stromym dwuspadowym opisanym na konstrukcji drewnianej. Kościół jest obiektem o wymiarach zewnętrznych w planie 39,95 x 18,80 m Wysokość do okapu wynosi 13,20 m od poziomu terenu, wysokość w kalenicy 18,0 m Od strony elewacji frontowej budynek kościoła w części kruchty wejściowej zamknięty duŝą kubaturowo wieŝą opisaną na kwadracie o bokach 6,80 m i wysokości 43,10 m W części środkowej korpusu z kalenicy wystawiona strzelista sygnatura o wysokości 28,60 m nad poziom terenu. Pokrycie dachu i obróbki z blachy miedzianej. Budynek usytuowany jest w centralnej części działki. Odległości obiektu od budynków sąsiednich i granic podano na planie zagospodarowania terenu. Teren zagospodarowany istniejącymi chodnikami z kostki brukowej i betonu oraz zielenią. Teren działki ogrodzony od strony ulicy Opatowskiej murem kamiennym o wątku nieregularnym, pozostałe ogrodzenia na przęsłach stalowych i z siatki. Wjazdy na działkę od strony zachodniej i wschodniej z drogi gminnej i z drogi powiatowej Iwaniska Ujazd. Na działce znajdują się przyłącza infrastruktury technicznej : - wodociąg, - kanalizacja sanitarna z szambem szczelnym - energia elektryczna NN, - telefon

4 4 IV. Program uŝytkowy i rozwiązania architektoniczne 4.1. Zestawienie powierzchni i kubatury. powierzchnia uŝytkowa obiektu 472,2 m 2 powierzchnia zabudowy 712,6 m 2 kubatura obiektu ,0 m Układ i lokalizacja pomieszczeń Obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia z posadzką obniŝoną o 15 cm poniŝej terenu z wejściem głównym od zachodu i dwoma wejściami bocznymi w elewacjach podłuŝnych(południowej i północnej) oraz wejściem do zakrystii od zachodu. Układ wnętrza halowy, pięcioprzęsłowy z zamkniętym prostokątnie prezbiterium, zakrystią i kaplicą W poziomie parteru zlokalizowano: Pom. 1 kruchta wejściowa 13,9 m 2 Pom. 2 kruchta boczna 16,9 m 2 Pom. 3 kostnica 16,7 m 2 Pom. 4 nawa główna 346,0 m 2 Pom. 5 kaplica boczna 21,0 m 2 Pom. 6 prezbiterium 36,2 m 2 Pom. 7 zakrystia 21,5 m Z kruchty wejściowej, głównej wejście kolistą klatką po kamiennych stopniach na chór organowy i dalej na poziom stopu. Dostęp do części strychowej nad nawą główną i prezbiterium z poziomu stropu od strony zachodniej wejściem z wieŝy. Poddasza nas zakrystią i kaplicą boczną z dachami pulpitowymi w zasadzie niedostępne. Kończąca się na poziomie stropu, sklepień nad halą kościoła kołowa klatka schodowa umoŝliwia dostęp konstrukcją drewnianych, drabiniastych schodów na cztery poziomy drewnianych stropów w wieŝy do wysokości ok. 21,0 m nad poziom terenu. Symetrycznie, w naroŝniku północno-wschodnim wieŝy analogiczny do kolistej klatki, kołowy szyb transportowy otwarty na poziomie chóru i na kończącym go poziomie stropu nad nawami. V. Dane charakterystyczne obiektu Powierzchnia działki 11500,0 m 2 Powierzchnia zabudowy kościoła 712,6 m 2 Powierzchnia uŝytkowa kościoła 472,2 m 2 Kubatura obiektu kościoła ,0 m 3 VI. Dane konstrukcyjno-materiałowe 6.1. Konstrukcja obiektu - tradycyjna : murowana, z cegły pełnej maszynowej 6.2. Fundamenty : - mury fundamentowe kamienne z wapienia zbitego na zaprawie wapienno-piaskowej Ściany : - zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, pełnej, maszynowej w przewadze o wątku główkowym a w części do wysokości parapetów okiennych o wątku krzyŝowym. Ściany o grubości od 92 cm do 155 cm wzbogacone od

5 zewnątrz elementami przypór i pilastrów, pokryte jednostronnie od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany o wystroju wzbogaconym detalami z piaskowca: cokół z płycin kamiennych, w wejściu głównym ostrołukowy portal drzwiowy, ujęte prostokątnymi obramieniami prostokątne otwory boczne w pozostałych trzech elewacjach. W fasadzie frontowej, w wieŝy maswerkowe okno. W górnej partii ścian dwie poziome linie gzymsów kamiennych z piaskowca, kordonowy na poziomie sklepień i okapowy pod pasem podrynnowym dachu. Profilowane rolki gzymsów z piaskowca na ścianach szczytowych zamykających zwieńczenia ścian. 6.4.Strop : - krzyŝowo-ŝebrowy, ceglany. Wysklepki z cegły pełnej grubości 20 cm ułoŝone w jodełkę, Ŝebra ceglane o wysokości 45 cm Pod chórem muzycznym sklepienie Ŝaglowe, ceglane. Sklepienia bezsłuŝkowe, oparte na ścianach zewnętrznych i słupach nawy głównej. 6.5.Dach : - drewniany w części nawy głównej, dwuspadowy o konstrukcji kratowej, kryty blachą miedzianą na deskowaniu pełnym bez ocieplenia o spadku ok. 30 stopni. Dźwigary kratowe, drewniane z podwieszonym pasem dolnym prętami stalowymi o średnicy 5 cm w rozstawie od 5,20 do 5,84 m Na dźwigarach płatwie i krokwie drewnianie. Szczyty murowane ceglane. - nad prezbiterium więźba dachowa krokwiowo-stolcowa z dachem dwuspadowym, oparta na jednym stolcu w środku rozpiętości z pokryciem blachą miedzianą. - nad zakrystią i kaplicą dach pulpitowy, krokwiowo-stolcowy ze spadkiem od kalenicy w kierunku ścian zewnętrznych. 6.6.Stolarka : - okienna : witraŝowa ze szkła białego i barwionego w oprawie metalowej. WitraŜe współczesne w kaplicy południowej i rozecie prezbiterium. - drzwiowa : pełna, drewniana klepkowa jedno- i dwu- skrzydłowa w stanie dobrym. VII. Elementy wykończeniowe 7.1. Tynki : - wewnętrzne wapienne i cementowo-wapienne, gładkie, malowane Posadzki :ceramiczne z terakoty, w prezbiterium i kaplicy kamienna z granitu i marmuru, współczesna Schody : - spiralne, kamienne na chór wpisane w kołowy otwór wieŝy o średnicy ok. 140 cm Schody zewnętrzne przy elewacji wschodniej kamienne Wystrój wewnętrzny neogotycki, cztery zabytkowe ołtarze, neogotycka drewniana ambona, chór muzyczny z wyposaŝeniem w organy 16-sto głosowe, dwa dębowe konfesjonały, chrzcielnica kamienna, ławki dębowe, ubogi w malowidła i detale ścienne Elewacje nie tynkowane, na wysokim kamiennym cokole z kamiennymi profilowanymi gzymsami. Ściany podzielone przyporami o jednym uskoku na wysokości około 6,5 m od poziomu terenu, w naroŝnikach przypory ukośne. Po 5 otworów okiennych w korpusie głównym hali, okna zamknięte ostrołukowymi nadproŝami ceglanymi, wysuniętymi poza lico muru i zamknięte kamiennym zwornikiem. Portal wejścia głównego kamienny, zamknięty ostrołukową archiwoltą wspartą na konsolach, zdobioną liśćmi akantu i zwieńczoną kamiennym krzyŝem. Nad wejściem duŝe okno (2,4 x 6,9 m) zakończone ostrym łukiem z dwulancetowatym 5

6 maswerkiem i czterolistną rozetą u góry. W ścianie wschodniej prezbiterium prostokątny portal kamienny o profilowanych ościeŝach, wyŝej blenda w cegle w kształcie krzyŝa i rozeta. W pozostałych ścianach prezbiterium mniejsze rozety. W ścianach przybudówek niewielkie, ostrołukowe okna zgrupowane w pary (od północy i południa) i pojedyncze po stronie wschodniej Obróbki blacharskie i odprowadzenie wody z dachu : - pokrycie dachu blachą miedzianą 0,55 mm na rąbek stojący, fartuchy ochronne z pasów blachy miedzianej nad gzymsami, rynny i rury spustowe miedziane, pokrycie wieŝy i sygnatury w kształcie ostosłupowego hełmu, opisanego na ośmioboku foremnym wykonane z blachy miedzianej, analogicznie obróbki pinakli z blachy miedzianej z kwiatonami i elementami ozdobnymi wykonanymi z blach miedzianych Parapety zewnętrzne obrobione blachą miedzianą. VIII. Instalacje - Elektryczne wewnętrzne, istniejące - Ogrzewanie elektrycznymi promiennikami. W OBIEKCIE NIE WYSTĘPUJĄ INSTALACJE WODY, KANALIZACJI I GAZU. 6 IX. Ochrona środowiska Budynek nie jest uciąŝliwy dla środowiska. Ogrzewanie elektryczne, promiennikowe. X. Opis architektoniczno-konserwatorski z rysem historycznym obiektu Kościół połoŝony jest we wschodniej części miejscowości, po południowo-wschodniej stronie dawnego rynku miejskiego, przy drodze Opatów Staszów oraz odbijającej na południe drodze do pobliskiego Ujazdu. Obiekt kościoła zlokalizowano na działce o nr ew. 375 (KW 23125) o powierzchni 1,15 ha Usytuowany na wzniesieniu, otoczonym murowanym ogrodzeniem, pełniącym w części funkcję muru oporowego. Od frontu fragment ogrodzenia o formach neogotyckich, od ulicy Opatowskiej prosty mur kamienny a pozostałe granice wydzielone siatką i przęsłami metalowymi, współczesnymi. W południowo-wschodnim naroŝniku działki zlokalizowana bezstylowa dzwonnica murowana i budynek współczesnej nowej plebani. Po stronie wschodniej teren dawnej plebani z budynkami gospodarczymi, oddzielony obecnie współczesnym ogrodzeniem. Przed fasadą kościoła, na wysokich cokołach umieszczone kamienne figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Historia kościoła w Iwaniskach (wym. nazwa Uniszów) sięga roku 1403 kiedy to okoliczna szlachta ufundowała pierwszy kościół drewniany p.w. BoŜego Ciała, Nawiedzenia NMB i św. Katarzyny. Erekcji dokonał biskup krakowski Piotr Wysz, potwierdzając uposaŝenie plebana obejmujące pola i łąki m.in. przy drodze do Połańca, dwie karczmy przy drodze do Szydłowa i młyn nad Koprzywianką. Kościół był filią parafii w Ujeździe. W roku 1552 dziedzice Iwanisk Zborowscy zamienili kościół na zbór kalwiński. Na początku XVII w. podstoli sandomierski Sebastian Ligęza, właściciel Iwanisk oddaje ponownie kościół w ręce katolików. Do 1646 roku kościół parafialny w Iwaniskach działa jako prepozytura wraz z

7 macierzystym kościołem w Ujeździe (prepozytura krzysztoporska erygowana w 1627 r.) Przy kościele funkcjonowała wówczas szkoła parafialna oraz szpital dla ubogich. W 1718 roku po poŝarze kościoła i miasta wojewoda sandomierski Władysław Morsztyn ufundował nowy kościół z drzewa modrzewiowego zbudowany w latach lipca 1898 roku drewniany kościół ulega poŝarowi za probostwa Ks. Maksymiliana Pinakiewicza. Według zapisów w księgach przyczyną spalenia było nie zagaszenie przez kościelnego Stanisława Sudę świecy. W roku 1899 ks. Marian Pinakiewicz rozpoczyna budowę obecnego, murowanego kościoła według projektu Antoniego Wieczorkowskiego absolwenta Petersburskiego Instytutu InŜynierów Cywilnych. Kościół fundowany ze składek parafian i funduszy kollatora Stanisława Łempickiego i jego małŝonki Katarzyny z hr. Kossakowskich. W roku 1905 kończy budowę kościoła proboszcz ks. Henryk SkowierŜak, a w roku 1917 biskup Marian Ryx dokonuje konsekracji kościoła. Kościół uszkodzony w latach okupacji II wojny światowej, skradziony jeden dzwon i ślady ostrzału artyleryjskiego z lat Kościół neogotycki jest wybudowany z cegły maszynowej układanej w wątku krzyŝowym w dolnej fazie ścian murowanych do poziomu parapetów okiennych, a wyŝej w wątku główkowym. Detale wykonane z piaskowca: cokół, portale, maswerk okna w fasadzie wieŝy, nakrywy uskoków przypór, gzymsy i konsole sklepienia w prezbiterium. Wewnątrz ściany i sklepienia tynkowane i malowane. Dachy nad korpusem i prezbiterium dwuspadowe, nad zakrystią i kaplicą pulpitowe, kryte blachą miedzianą. Dach wieŝy i hełm sygnaturki z dekoracyjną latarnią, ostrosłupowe kryte blachą miedzianą. Więźba drewniana o konstrukcji kratowej, kryta blachą miedzianą na deskowaniu pełnym bez ocieplenia o spadku ok. 30 stopni. Dźwigary kratowe, drewniane z podwieszonym pasem dolnym prętami stalowymi o średnicy 5 cm w rozstawie od 5,20 do 5,84 m Na dźwigarach płatwie i krokwie drewnianie. Nad prezbiterium konstrukcja płatwiowo-kleszczowa, jednostolcowa, dwuspadkowa z podparciem na płatwi kalenicowej. Nad zakrystią i kaplicą dachy jednospadkowe, pulpitowe. Sklepienia wewnątrz murowane z cegły, krzyŝowo-ŝebrowe. Wysklepki z cegły pełnej grubości 20 cm ułoŝone w jodełkę, Ŝebra ceglane o wysokości 45 cm Pod chórem muzycznym sklepienie Ŝaglowe, ceglane. Sklepienia bezsłuŝkowe, oparte na ścianach zewnętrznych i słupach nawy głównej. W nawach, zakrystii i kruchtach posadzka ceramiczna, terakotowa. W Prezbiterium i kaplicy południowej posadzka kamienna, marmurowa i granitowa, współczesna. Schody na chór muzyczny i dalej na strych, kamienne, spiralne o promieniu 70 cm Okna metalowe, ze współczesnymi witraŝami w kaplicy południowej i we wschodniej rozecie prezbiterium. Drzwi drewniane, jedno i dwuskrzydłowe, płycinowe z zewnątrz odeskowane, na zawiasach pasowych z dekoracyjnymi okuciami. Kościół orientowany, na planie prostokąta, z wyodrębnionym po stronie wschodniej prezbiterium i wysuniętą przed elewację zachodnią wieŝą z kruchtą i wejściem głównym. Kościół halowy, trójnawowy, opisany w pięcioprzęsłowym korpusie, z nawami bocznymi węŝszymi od nawy głównej. Wnętrze podzielone na nawy ośmiobocznymi filarami, połączonymi gurtami tworzącymi prostokątne przęsła. Prezbiterium kwadratowe, jednoprzęsłowe, ujęte zbliŝoną do kwadratu zakrystią od północy i analogiczną w planie kaplicą od południa. Kruchta w przyziemiu wieŝy kwadratowa, z szerokim arkadowym przejściem do nawy i kołową klatką schodową w części południowej z kręconymi, spiralnie schodami kamiennymi i kołowym otworem komunikacyjnym po stronie północnej. Z klatki wejście na chór muzyczny, rozpięty na arkadach po stronie zachodniej nawy głównej, przy wewnętrznej ścianie wieŝy. Wnętrze dostępne dla wiernych trzema wejściami, po stronie zachodniej, głównym przez kruchtę i dwoma bocznymi załoŝonymi w zachodnich przęsłach elewacji północnej i

8 południowej. Zakrystia dostępna wejściem w elewacji wschodniej. Ponadto we wschodniej elewacji prezbiterium wejście na zaplecze ołtarza głównego, dziś zamurowane. Bryła kościoła opisana na korpusie prostopadłościennym, przysadzista, nakryta niezbyt stromym, dwuspadowym dachem o kącie około 30 stopni. Opięta przyporami, przy naroŝnikach ukośnymi, zwieńczonych ośmiobocznymi pinaklami, nakrytymi stromymi, ostrosłupowymi o podstawie o ośmioboku foremnego daszkami z kwiatonami z blachy miedzianej. W osi drugiego przęsła od strony wschodniej z dachu wypuszczona strzelista sygnaturka z aŝurową latarnią, nakryta ostrosłupowym hełmem z blachy miedzianej. Po stronie wschodniej niŝsze prezbiterium, nakryte dachem dwuspadowym o nachyleniu zgodnym z główną połacią. Po bokach prezbiterium niŝsze jeszcze bryły zakrystii i kaplicy nakryte dachami pulpitowymi, o spadku w kierunkach północy i południa. Od strony zachodniej, w elewacji frontowej strzelista wieŝa dominująca nad bryłą kościoła o wysokości 43,1 m nad poziomem terenu. W dolnej części, do wysokości dachu korpusu, kwadratowa opięta przy naroŝnikach ukośnymi przyporami zwieńczonymi ośmiobocznym sterczynami pinakli. WyŜej ośmioboczna, opisana na wieloboku foremnym, przykryta stromych dachem w kształcie ostrosłupa. Elewacje nie tynkowane, na wysokim kamiennym cokole z kamiennymi profilowanymi gzymsami. W górnej partii ścian dwie poziome linie gzymsów kamiennych z piaskowca, kordonowy na poziomie sklepień i okapowy pod pasem podrynnowym dachu. Profilowane rolki gzymsów z piaskowca na ścianach szczytowych zamykających zwieńczenia ścian. Ściany podzielone przyporami o jednym uskoku na wysokości około 6,5 m od poziomu terenu, w naroŝnikach przypory ukośne. Po 5 otworów okiennych w korpusie głównym hali, okna zamknięte ostrołukowymi nadproŝami ceglanymi, wysuniętymi poza lico muru i zamknięte kamiennym zwornikiem. Portal wejścia głównego kamienny, zamknięty ostrołukową archiwoltą wspartą na konsolach, zdobioną liśćmi akantu i zwieńczoną kamiennym krzyŝem. Nad wejściem duŝe okno (2,4 x 6,9 m) zakończone ostrym łukiem z dwulancetowatym maswerkiem i czterolistną rozetą u góry. W ścianie wschodniej prezbiterium prostokątny portal kamienny o profilowanych ościeŝach, wyŝej blenda w cegle w kształcie krzyŝa i rozeta. W pozostałych ścianach prezbiterium mniejsze rozety. W ścianach przybudówek niewielkie, ostrołukowe okna zgrupowane w pary (od północy i południa) i pojedyncze po stronie wschodniej. Wnętrze kościoła tynkowane i malowane. Posadzka terrakotowa (czarno-biała) z Marwilu w Radomiu. Ściany boczne do wysokości 1,5 m wyłoŝone boazerią wykonaną w fabryce robót kościelnych Krzywickiego w Radomiu. Na ścianach wykonana współcześnie przez prof. Stanisława Jakubczyka mozaika z ceramiki z przedstawieniem Drogi KrzyŜowej. Wcześniejsze stacje Drogi KrzyŜowej, neogotyckie złoŝone w wieŝy, w stanie niszczejącym. W partii korpusu podzielone na nawy ośmiobocznymi filarami opartych na cokołach zwieńczonych profilem w formie simy. Zakończenia kolumn w formie profilowanych głowic. Na filarach i podobnych półfilarach przy ścianach bocznych oparte gurty podziału poprzecznego i przechodzące w pendytywy spływy łuków sklepień krzyŝowo-ŝebrowych. W kluczach sklepień nawy głównej okrągłe otwory na strych. Między półfilarami ostrołukowe okna rozglifione do wnętrza. Po stronie zachodniej, nad wejściem głównym chór muzyczny oparty na arkadzie wykrojonej w formie łuku Tudorów. Podobny łuk nad wejściem głównym prowadzącym z kruchty. Na boki podchórze otwarte mniejszymi arkadami ostrołukowymi, w całości antresoli chóru spięte sklepieniem Ŝaglowym. Empora chóru otwarta na wnętrze nawy ostrołukową arkadą, z parapetem rozczłonkowanym pilastrami i płycinami, przykryta krzyŝowym sklepieniem. Po bokach chóru muzycznego dwa ostanie przęsła naw bocznych otwarte z wnętrza ostrołukowymi arkadami. Ściany czołowe naw bocznych ślepe Kruchta przekryta sklepieniem Ŝaglowym, z wejściem z zewnątrz osadzonym w rozglifionej do wnętrza wnęce, zamkniętej odcinkowym nadproŝem. Przy arkadzie przejścia z kruchty do nawy głównej dwoje drzwi w ścianach bocznych, prowadzących do kołowych szybów 8

9 klatki i wyciągu transportowego. Po stronie wschodniej kościoła wydzielone ostrołukową tęczą prezbiterium, o posadzce wyniesionej trzema stopniami ponad poziom naw. Wnętrze prezbiterium nakryte ostrołukowym sklepieniem krzyŝowo-ŝebrowym opartym na profilowanych konsolach w naroŝnikach ścian. Oświetlone trzema okrągłymi rozetami, większą w ścianie wschodniej i mniejszymi od północy i południa. Za ołtarzem zamurowane wejście z zewnątrz. W prezbiterium od wewnątrz wejście do zakrystii a w ścianie południowej ostrołukowa arkada przejścia do kaplicy. Zakrystia dostępna z zewnątrz, wejściem w ścianie wschodniej i oświetlona trzema oknami, jednym przebitym wcześniej nad wtórnym wejściem i dwoma mniejszymi w ścianie północnej. W ścianie zachodniej dwie okrągło-łukowe wnęki. Wnętrze zakrystii przekryte ostrołukowym sklepieniem krzyŝowo-ŝebrowym. Kaplica południowa bez wejścia z zewnątrz, z takim samym jak w zakrystii rozmieszczeniem okien i sklepieniem. W ścianie zachodniej zamurowana ostrołukowa arkada do nawy bocznej. 9 WyposaŜenie kościoła, jednolite neogotyckie. Cztery ołtarze, neogotyckie z drewna dębowego, polichromowane ze złoconymi rzeźbami wykonane przez Zakład Robót Kościelnych W. Krzywieckiego i Morawskiego w Radomiu. Są to: ołtarz główny z mensą w kształcie skrzyni i nadstawionym retabulum o kompozycji neogotyckiej z rytmicznymi Ŝabkami, pinaklami zwieńczonymi kwiatonami i kolorowymi maswerkami. Po bokach ołtarza figury św. Piotra i Pawła. Obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Św. Katarzyny fundowany przez Łempickiego dziedzica Planty. Ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej RoŜańcowej, polichromowany z drzewa dębowego. Ołtarz boczny p.w. Św. Józefa Oblubieńca, polichromowany z drzewa dębowego. W zasuwie obraz św. Józefa na płótnie namalowany przez Jana Kansika, profesora Szkoły Rysunkowej w Warszawie. Po prawej stronie ołtarza głównego ołtarz Matki Boskiej Sulisławskiej, polichromowany z drzewa dębowego, nad mensą nadstawa z obrazem patronki. Ambona z drzewa, polichromowana ze złoconymi rzeźbami i figurami: Chrystusa Pana i czterech ewangelistów wykona przez zakład z Radomia jak poprzednie obiekty. Chór muzyczny wyposaŝony w organy pneumatyczne o 16-stu głosach wykonane w fabryce Adolfa Hamana z Warszawy. Ławki z drewna dębowego. Konfesjonały dwa, dębowe z rzeźbami oksydowymi. Chrzcielnica neobarokowa, kamienna z nakryciem blaszanym, okrągła z 2 poł. XIX w. pochodząca z poprzedniego kościoła. W wieŝy umieszczony kiedyś zegar bijący godziny i półgodziny, wykonany w zakładzie zegarmistrzowskim Józefa Pazderskiego w Warszawie. Części jego mechanizmu w skrzyni zegarowej na wieŝy, na wysokości maswerkowego okna. Na tym zakończono projekt inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. mgr inŝ. Tomasz Rabęda

10 10 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNE Z OGLĘDZIN OBIEKTU Kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach fot. Nr 1 Elewacja frontowa kościoła

11 11 fot. Nr 2 Kamienny profilowany portal wejścia głównego z archiwoltą na konsolach fot. Nr 3 Maswerkowe okno w elewacji frontowej

12 12 fot. Nr 4 Elewacja południowa widok na kaplice, prezbiterium i wsch. cz. korpusu fot. Nr 5 Elewacja południowa widok od strony zachodniej

13 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 6 Elewacja południowa widok w kierunku wieŝy na przypory i pinakle fot. Nr 7 Elewacja południowa widok od wschodu Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 13

14 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 8 Elewacja wschodnia ściana prezbiterium z nieczynnym wejściem fot. Nr 9 Elewacja wschodnia wtórne wejście do zakrystii Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 14

15 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 10 Elewacja wschodnia z południową kaplicą fot. Nr 11 Elewacja północna widok od strony zakrystii i prezbiterium Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 15

16 16 fot. Nr 12 Elewacja północna widok na korpus główny fot. Nr 13 Widok wieŝy od strony korpusu hali ośmioboczny obrys ścian i pinakle

17 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 14 Ostrołukowe okna w kaplicy południowej z współczesnymi witraŝami fot. Nr 15 Ośmioboczny filar nawy głównej w pierwszym przęśle Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 17

18 18 fot. Nr 16 Gurta w łuku tęczy i sklepienia krzyŝowo-ŝebrowe prezbiterium i nawy fot. Nr 17 Widok na ołtarz w prezbiterium i nawy z chóru muzycznego

19 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 18 Widok z nawy w kierunku chóru podpartym na łuku Tudorów i organy fot. Nr 19 Ołtarz z neogotyckim retabulum i figurami apostołów Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 19

20 20 fot. Nr 20 Prolilowany kapitel kolumny z zejściem sklepień fot. Nr 21 Baza filara z Ŝłobkiem i simą przejścia w trzon kolumny

21 21 fot. Nr 22 Neogotycka polichromowana ambona z drewna dębowego fot. Nr 23 Sklepienie krzyŝowo-ŝebrowe nad nawą boczną

22 22 fot. Nr 24 Pas górny i krzyŝulce dźwigara kratowego z widokiem konstrukcji sygnatury fot. Nr 25 Oparcie drewnianego dźwigara kratowego DK1 na murłacie z płatwią dolną

23 23 fot. Nr 26 Dźwigar drewniany DK2 przy szczytowej ścianie zachodniej nad sklepieniem fot. Nr 27 Dźwigar drewniany z stalowym ściągiem nad ścianą w osi łuku tęczy

24 24 fot. Nr 28 Układ cegieł w sklepieniu krzyŝowo-ŝebrowym fot. Nr 29 Układ komunikacyjny drabiniastych schodów drewnianych w wieŝy

25 25 fot. Nr 30 Zachowana część mechanizmu zegara w skrzyni na wysokości maswerku w wieŝy (Zakład Zegarmistrzowski Józef Pazderski w Warszawie) fot. Nr 31 Neogotyckie stiukowe stacje Drogi KrzyŜowej złoŝone w wieŝy

26 26 fot. Nr 32 Konstrukcja mnichu w hełmie wieŝy fot. Nr 33 Napis w glifie latarni wieŝy z nazwiskami budowniczych kościoła

Legnica Fabryczna Studium historyczno-urbanistyczne

Legnica Fabryczna Studium historyczno-urbanistyczne Legnica Fabryczna Tom II katalog zabytków cz. 1 Opracowanie tekstu Emilia Dymarska Grzegorz Grajewski Bogna Oszczanowska Iwona Rybka-Ceglecka Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Wrocław MMVIII

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013 Spis treści: I Obszar i czas planu rozwoju regionalnego...4 II Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdroŝeniem planu...4

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ DRUGI - KSZTAŁT ARCHITEKTONICZNY

ROZDZIAŁ DRUGI - KSZTAŁT ARCHITEKTONICZNY ROZDZIAŁ DRUGI - KSZTAŁT ARCHITEKTONICZNY Wojnę przetrwały partie murów obwodowych, do wysokości gzymsu wieńczącego, ze szkarpami, z wyjątkiem trzech przęseł od strony północnej. Ocalała też większość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński Kamienice przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33 we Wrocławiu okruchy wrocławskiej architektury mieszczańskiej okresu późnego gotyku, renesansu, baroku i historyzmu Rafał Eysymontt, Radosław Gliński /3/

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 KLIMONTÓW-KIELCE 2007-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 1. Miejsce i rola turystyki w polityce Gminy Klimontów. 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Klimontów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A :

II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : II. Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A : I. STRONA TYTUŁOWA. II. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. III. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, CEL I ZAKRES. 3. LOKALIZACJA.

Bardziej szczegółowo

Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego Architektura poprzemysłowa przez lata była niedoceniana i rzadko

Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego Architektura poprzemysłowa przez lata była niedoceniana i rzadko michał krasucki... przyznawano jej istotne wartości architektoniczne. Może działo się tak ze względu na fakt, że zazwyczaj były to obiekty o uproszczonej ceglanej dekoracji, projektowane przez inżynierów,

Bardziej szczegółowo

M I A S T A G R Y F I N O

M I A S T A G R Y F I N O L O K A L N Y P R O G R A M R E W I T A L I Z A C J I DLA M I A S T A G R Y F I N O Biuro i Studiów Studiów Gryfino czerwiec 2007r. i Projektów Europejskich Biuro Studiów i Projektów Europejskich Zespół

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ARCHITEKTURY /materiały dla studentów/

HISTORIA ARCHITEKTURY /materiały dla studentów/ HISTORIA ARCHITEKTURY /materiały dla studentów/ Dr Marzena Królikowska Dziubecka Warszawa 2007 Podstawowe pojęcia z zakresu architektury Apsyda (absyda) - pomieszczenie na rzucie półkola, półelipsy, trójliścia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH w budynku wielorodzinnym przy ul. Deotymy 46 w Warszawie Str.1/Projekt budowlany ocieplenia budynku wielorodzinnego, ul. Deotymy 46, Warszawa artea@artea.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 6 2 W A R S Z A W A A l. N i e p o d l e g ł o ś c

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne ROZDZIAŁ III 3. Walory turystyczne Bezpośrednio z pojęciem walorów turystycznych wiąże się termin atrakcyjność turystyczna. Przez atrakcyjność rozumie się właściwości obszaru lub miejsc wynikające z zespołu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA dworca PKS w Bogatyni.

KONCEPCJA dworca PKS w Bogatyni. 14.03.2008 KONCEPCJA dworca PKS w Bogatyni. Obiekt: Dworzec autobusowy PKS. Adres: Bogatynia, ul. Daszyńskiego Inwestor: Gmina Bogatynia BranŜa architektoniczna: Projektant: mgr inŝ. arch. Szymon Mazurek

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA 1. DANE INFORMACYJNE. 1.1 Podstawa opracowania. 1.2 Podstawa prawna. 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 2.1 Istniejący stan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Program konserwatorski

Program konserwatorski MAREK GRYMIN PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MAREK GRYMIN tel. (600) 99 30 90, e-mail: m.grymin@gtarch.pl, www.grymin-tybulczuk.pl 1/III/2013 Program konserwatorski Nazwa i adres inwestora: Narodowy Bank Polski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...2. II. Charakterystyka obecnej sytuacji w Mieście Gryfino...4

SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...2. II. Charakterystyka obecnej sytuacji w Mieście Gryfino...4 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...2 1. WSTĘP - CEL REWITALIZACJI... 2 2. HISTORIA MIASTA GRYFINO... 2 3. AKTUALNY STAN ROZWOJU MIASTA... 3 II. Charakterystyka obecnej sytuacji w Mieście Gryfino...4 1. POŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo