Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel PROJEKT BUDOWLANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel. 832 02 43 PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 1 PROJEKT BUDOWLANY INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA OBIEKT: Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach ADRES BUDOWY: msc. Iwaniska - nr ew. dz. 375 INWESTOR: Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej ul. Opatowska Iwaniska BRANśA : Architektoniczno - budowlana OPRACOWALI: mgr inŝ. Tomasz Rabęda mgr inŝ. Kamil Tokarz Sandomierz; maj 2010 r.

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI A. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 4. Dokumentacja fotograficzna z oględzin obiektu / fot.1 do 14 / B. Część graficzna rys. nr I 1 Plan sytuacyjny obiektu 1 : 500 rys. nr I 2 Rzut fundamentów 1 : 50 rys. nr I 3 Rzut poziomy 1 : 50 rys. nr I 4 Rzut stropu 1 : 50 rys. nr I 5 Konstrukcja dachu 1 : 50 rys. nr I 6 Rzut dachu 1 : 50 rys. nr I 7 Przekrój podłuŝny A - A 1 : 50 rys. nr I 8 Przekrój poprzeczny B - B 1 : 50 rys. nr I 9 Elewacja północna i zachodnia 1 : 100 rys. nr I 10 Elewacja południowa i wschodnia 1 : 100

3 3 OPIS TECHNICZNY Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej Kościoła parafialnego p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach I. Przedmiot inwestycji Przedmiotem inwestycji jest inwentaryzacja istniejącego obiektu kościoła parafialnego p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy ul. Opatowskiej 2 w msc. Iwaniska na działce nr ew. 375 powiat opatowski. Obiekt kościoła wpisany do rejestru zabytków nr A. 13 II. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora umowa z dnia 02. luty Mapa sytuacyjno wysokościowa 1 : 500 do celów projektowych z klauzulą aktualności na dzień 13 kwietnia 2010 r. - Rysunki archiwalne dokumentacji rosyjskiej ocalałe fragmenty z roku Własne pomiary inwentaryzacyjne. III. Lokalizacja obiektu i stan istniejący Działka nr ewidencyjny 375 znajduje się w miejscowości Iwaniska powiat opatowski przy ul. Opatowskiej 2 i została oznaczona na mapie literami A B C D... H - I Na działce znajduje się obiekt kościoła, budynek plebani w części południowo-zachodniej z znajdującym się w pobliŝu obiektem dzwonnicy oraz budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi w części wschodniej. Przedmiotowy obiekt kościoła jest budynkiem jednokondygnacyjnym bez piwnic, wykonany w technologii tradycyjnej murowej z cegły pełnej, maszynowej, z dachem stromym dwuspadowym opisanym na konstrukcji drewnianej. Kościół jest obiektem o wymiarach zewnętrznych w planie 39,95 x 18,80 m Wysokość do okapu wynosi 13,20 m od poziomu terenu, wysokość w kalenicy 18,0 m Od strony elewacji frontowej budynek kościoła w części kruchty wejściowej zamknięty duŝą kubaturowo wieŝą opisaną na kwadracie o bokach 6,80 m i wysokości 43,10 m W części środkowej korpusu z kalenicy wystawiona strzelista sygnatura o wysokości 28,60 m nad poziom terenu. Pokrycie dachu i obróbki z blachy miedzianej. Budynek usytuowany jest w centralnej części działki. Odległości obiektu od budynków sąsiednich i granic podano na planie zagospodarowania terenu. Teren zagospodarowany istniejącymi chodnikami z kostki brukowej i betonu oraz zielenią. Teren działki ogrodzony od strony ulicy Opatowskiej murem kamiennym o wątku nieregularnym, pozostałe ogrodzenia na przęsłach stalowych i z siatki. Wjazdy na działkę od strony zachodniej i wschodniej z drogi gminnej i z drogi powiatowej Iwaniska Ujazd. Na działce znajdują się przyłącza infrastruktury technicznej : - wodociąg, - kanalizacja sanitarna z szambem szczelnym - energia elektryczna NN, - telefon

4 4 IV. Program uŝytkowy i rozwiązania architektoniczne 4.1. Zestawienie powierzchni i kubatury. powierzchnia uŝytkowa obiektu 472,2 m 2 powierzchnia zabudowy 712,6 m 2 kubatura obiektu ,0 m Układ i lokalizacja pomieszczeń Obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia z posadzką obniŝoną o 15 cm poniŝej terenu z wejściem głównym od zachodu i dwoma wejściami bocznymi w elewacjach podłuŝnych(południowej i północnej) oraz wejściem do zakrystii od zachodu. Układ wnętrza halowy, pięcioprzęsłowy z zamkniętym prostokątnie prezbiterium, zakrystią i kaplicą W poziomie parteru zlokalizowano: Pom. 1 kruchta wejściowa 13,9 m 2 Pom. 2 kruchta boczna 16,9 m 2 Pom. 3 kostnica 16,7 m 2 Pom. 4 nawa główna 346,0 m 2 Pom. 5 kaplica boczna 21,0 m 2 Pom. 6 prezbiterium 36,2 m 2 Pom. 7 zakrystia 21,5 m Z kruchty wejściowej, głównej wejście kolistą klatką po kamiennych stopniach na chór organowy i dalej na poziom stopu. Dostęp do części strychowej nad nawą główną i prezbiterium z poziomu stropu od strony zachodniej wejściem z wieŝy. Poddasza nas zakrystią i kaplicą boczną z dachami pulpitowymi w zasadzie niedostępne. Kończąca się na poziomie stropu, sklepień nad halą kościoła kołowa klatka schodowa umoŝliwia dostęp konstrukcją drewnianych, drabiniastych schodów na cztery poziomy drewnianych stropów w wieŝy do wysokości ok. 21,0 m nad poziom terenu. Symetrycznie, w naroŝniku północno-wschodnim wieŝy analogiczny do kolistej klatki, kołowy szyb transportowy otwarty na poziomie chóru i na kończącym go poziomie stropu nad nawami. V. Dane charakterystyczne obiektu Powierzchnia działki 11500,0 m 2 Powierzchnia zabudowy kościoła 712,6 m 2 Powierzchnia uŝytkowa kościoła 472,2 m 2 Kubatura obiektu kościoła ,0 m 3 VI. Dane konstrukcyjno-materiałowe 6.1. Konstrukcja obiektu - tradycyjna : murowana, z cegły pełnej maszynowej 6.2. Fundamenty : - mury fundamentowe kamienne z wapienia zbitego na zaprawie wapienno-piaskowej Ściany : - zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły, pełnej, maszynowej w przewadze o wątku główkowym a w części do wysokości parapetów okiennych o wątku krzyŝowym. Ściany o grubości od 92 cm do 155 cm wzbogacone od

5 zewnątrz elementami przypór i pilastrów, pokryte jednostronnie od wewnątrz tynkiem cementowo-wapiennym. Ściany o wystroju wzbogaconym detalami z piaskowca: cokół z płycin kamiennych, w wejściu głównym ostrołukowy portal drzwiowy, ujęte prostokątnymi obramieniami prostokątne otwory boczne w pozostałych trzech elewacjach. W fasadzie frontowej, w wieŝy maswerkowe okno. W górnej partii ścian dwie poziome linie gzymsów kamiennych z piaskowca, kordonowy na poziomie sklepień i okapowy pod pasem podrynnowym dachu. Profilowane rolki gzymsów z piaskowca na ścianach szczytowych zamykających zwieńczenia ścian. 6.4.Strop : - krzyŝowo-ŝebrowy, ceglany. Wysklepki z cegły pełnej grubości 20 cm ułoŝone w jodełkę, Ŝebra ceglane o wysokości 45 cm Pod chórem muzycznym sklepienie Ŝaglowe, ceglane. Sklepienia bezsłuŝkowe, oparte na ścianach zewnętrznych i słupach nawy głównej. 6.5.Dach : - drewniany w części nawy głównej, dwuspadowy o konstrukcji kratowej, kryty blachą miedzianą na deskowaniu pełnym bez ocieplenia o spadku ok. 30 stopni. Dźwigary kratowe, drewniane z podwieszonym pasem dolnym prętami stalowymi o średnicy 5 cm w rozstawie od 5,20 do 5,84 m Na dźwigarach płatwie i krokwie drewnianie. Szczyty murowane ceglane. - nad prezbiterium więźba dachowa krokwiowo-stolcowa z dachem dwuspadowym, oparta na jednym stolcu w środku rozpiętości z pokryciem blachą miedzianą. - nad zakrystią i kaplicą dach pulpitowy, krokwiowo-stolcowy ze spadkiem od kalenicy w kierunku ścian zewnętrznych. 6.6.Stolarka : - okienna : witraŝowa ze szkła białego i barwionego w oprawie metalowej. WitraŜe współczesne w kaplicy południowej i rozecie prezbiterium. - drzwiowa : pełna, drewniana klepkowa jedno- i dwu- skrzydłowa w stanie dobrym. VII. Elementy wykończeniowe 7.1. Tynki : - wewnętrzne wapienne i cementowo-wapienne, gładkie, malowane Posadzki :ceramiczne z terakoty, w prezbiterium i kaplicy kamienna z granitu i marmuru, współczesna Schody : - spiralne, kamienne na chór wpisane w kołowy otwór wieŝy o średnicy ok. 140 cm Schody zewnętrzne przy elewacji wschodniej kamienne Wystrój wewnętrzny neogotycki, cztery zabytkowe ołtarze, neogotycka drewniana ambona, chór muzyczny z wyposaŝeniem w organy 16-sto głosowe, dwa dębowe konfesjonały, chrzcielnica kamienna, ławki dębowe, ubogi w malowidła i detale ścienne Elewacje nie tynkowane, na wysokim kamiennym cokole z kamiennymi profilowanymi gzymsami. Ściany podzielone przyporami o jednym uskoku na wysokości około 6,5 m od poziomu terenu, w naroŝnikach przypory ukośne. Po 5 otworów okiennych w korpusie głównym hali, okna zamknięte ostrołukowymi nadproŝami ceglanymi, wysuniętymi poza lico muru i zamknięte kamiennym zwornikiem. Portal wejścia głównego kamienny, zamknięty ostrołukową archiwoltą wspartą na konsolach, zdobioną liśćmi akantu i zwieńczoną kamiennym krzyŝem. Nad wejściem duŝe okno (2,4 x 6,9 m) zakończone ostrym łukiem z dwulancetowatym 5

6 maswerkiem i czterolistną rozetą u góry. W ścianie wschodniej prezbiterium prostokątny portal kamienny o profilowanych ościeŝach, wyŝej blenda w cegle w kształcie krzyŝa i rozeta. W pozostałych ścianach prezbiterium mniejsze rozety. W ścianach przybudówek niewielkie, ostrołukowe okna zgrupowane w pary (od północy i południa) i pojedyncze po stronie wschodniej Obróbki blacharskie i odprowadzenie wody z dachu : - pokrycie dachu blachą miedzianą 0,55 mm na rąbek stojący, fartuchy ochronne z pasów blachy miedzianej nad gzymsami, rynny i rury spustowe miedziane, pokrycie wieŝy i sygnatury w kształcie ostosłupowego hełmu, opisanego na ośmioboku foremnym wykonane z blachy miedzianej, analogicznie obróbki pinakli z blachy miedzianej z kwiatonami i elementami ozdobnymi wykonanymi z blach miedzianych Parapety zewnętrzne obrobione blachą miedzianą. VIII. Instalacje - Elektryczne wewnętrzne, istniejące - Ogrzewanie elektrycznymi promiennikami. W OBIEKCIE NIE WYSTĘPUJĄ INSTALACJE WODY, KANALIZACJI I GAZU. 6 IX. Ochrona środowiska Budynek nie jest uciąŝliwy dla środowiska. Ogrzewanie elektryczne, promiennikowe. X. Opis architektoniczno-konserwatorski z rysem historycznym obiektu Kościół połoŝony jest we wschodniej części miejscowości, po południowo-wschodniej stronie dawnego rynku miejskiego, przy drodze Opatów Staszów oraz odbijającej na południe drodze do pobliskiego Ujazdu. Obiekt kościoła zlokalizowano na działce o nr ew. 375 (KW 23125) o powierzchni 1,15 ha Usytuowany na wzniesieniu, otoczonym murowanym ogrodzeniem, pełniącym w części funkcję muru oporowego. Od frontu fragment ogrodzenia o formach neogotyckich, od ulicy Opatowskiej prosty mur kamienny a pozostałe granice wydzielone siatką i przęsłami metalowymi, współczesnymi. W południowo-wschodnim naroŝniku działki zlokalizowana bezstylowa dzwonnica murowana i budynek współczesnej nowej plebani. Po stronie wschodniej teren dawnej plebani z budynkami gospodarczymi, oddzielony obecnie współczesnym ogrodzeniem. Przed fasadą kościoła, na wysokich cokołach umieszczone kamienne figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Historia kościoła w Iwaniskach (wym. nazwa Uniszów) sięga roku 1403 kiedy to okoliczna szlachta ufundowała pierwszy kościół drewniany p.w. BoŜego Ciała, Nawiedzenia NMB i św. Katarzyny. Erekcji dokonał biskup krakowski Piotr Wysz, potwierdzając uposaŝenie plebana obejmujące pola i łąki m.in. przy drodze do Połańca, dwie karczmy przy drodze do Szydłowa i młyn nad Koprzywianką. Kościół był filią parafii w Ujeździe. W roku 1552 dziedzice Iwanisk Zborowscy zamienili kościół na zbór kalwiński. Na początku XVII w. podstoli sandomierski Sebastian Ligęza, właściciel Iwanisk oddaje ponownie kościół w ręce katolików. Do 1646 roku kościół parafialny w Iwaniskach działa jako prepozytura wraz z

7 macierzystym kościołem w Ujeździe (prepozytura krzysztoporska erygowana w 1627 r.) Przy kościele funkcjonowała wówczas szkoła parafialna oraz szpital dla ubogich. W 1718 roku po poŝarze kościoła i miasta wojewoda sandomierski Władysław Morsztyn ufundował nowy kościół z drzewa modrzewiowego zbudowany w latach lipca 1898 roku drewniany kościół ulega poŝarowi za probostwa Ks. Maksymiliana Pinakiewicza. Według zapisów w księgach przyczyną spalenia było nie zagaszenie przez kościelnego Stanisława Sudę świecy. W roku 1899 ks. Marian Pinakiewicz rozpoczyna budowę obecnego, murowanego kościoła według projektu Antoniego Wieczorkowskiego absolwenta Petersburskiego Instytutu InŜynierów Cywilnych. Kościół fundowany ze składek parafian i funduszy kollatora Stanisława Łempickiego i jego małŝonki Katarzyny z hr. Kossakowskich. W roku 1905 kończy budowę kościoła proboszcz ks. Henryk SkowierŜak, a w roku 1917 biskup Marian Ryx dokonuje konsekracji kościoła. Kościół uszkodzony w latach okupacji II wojny światowej, skradziony jeden dzwon i ślady ostrzału artyleryjskiego z lat Kościół neogotycki jest wybudowany z cegły maszynowej układanej w wątku krzyŝowym w dolnej fazie ścian murowanych do poziomu parapetów okiennych, a wyŝej w wątku główkowym. Detale wykonane z piaskowca: cokół, portale, maswerk okna w fasadzie wieŝy, nakrywy uskoków przypór, gzymsy i konsole sklepienia w prezbiterium. Wewnątrz ściany i sklepienia tynkowane i malowane. Dachy nad korpusem i prezbiterium dwuspadowe, nad zakrystią i kaplicą pulpitowe, kryte blachą miedzianą. Dach wieŝy i hełm sygnaturki z dekoracyjną latarnią, ostrosłupowe kryte blachą miedzianą. Więźba drewniana o konstrukcji kratowej, kryta blachą miedzianą na deskowaniu pełnym bez ocieplenia o spadku ok. 30 stopni. Dźwigary kratowe, drewniane z podwieszonym pasem dolnym prętami stalowymi o średnicy 5 cm w rozstawie od 5,20 do 5,84 m Na dźwigarach płatwie i krokwie drewnianie. Nad prezbiterium konstrukcja płatwiowo-kleszczowa, jednostolcowa, dwuspadkowa z podparciem na płatwi kalenicowej. Nad zakrystią i kaplicą dachy jednospadkowe, pulpitowe. Sklepienia wewnątrz murowane z cegły, krzyŝowo-ŝebrowe. Wysklepki z cegły pełnej grubości 20 cm ułoŝone w jodełkę, Ŝebra ceglane o wysokości 45 cm Pod chórem muzycznym sklepienie Ŝaglowe, ceglane. Sklepienia bezsłuŝkowe, oparte na ścianach zewnętrznych i słupach nawy głównej. W nawach, zakrystii i kruchtach posadzka ceramiczna, terakotowa. W Prezbiterium i kaplicy południowej posadzka kamienna, marmurowa i granitowa, współczesna. Schody na chór muzyczny i dalej na strych, kamienne, spiralne o promieniu 70 cm Okna metalowe, ze współczesnymi witraŝami w kaplicy południowej i we wschodniej rozecie prezbiterium. Drzwi drewniane, jedno i dwuskrzydłowe, płycinowe z zewnątrz odeskowane, na zawiasach pasowych z dekoracyjnymi okuciami. Kościół orientowany, na planie prostokąta, z wyodrębnionym po stronie wschodniej prezbiterium i wysuniętą przed elewację zachodnią wieŝą z kruchtą i wejściem głównym. Kościół halowy, trójnawowy, opisany w pięcioprzęsłowym korpusie, z nawami bocznymi węŝszymi od nawy głównej. Wnętrze podzielone na nawy ośmiobocznymi filarami, połączonymi gurtami tworzącymi prostokątne przęsła. Prezbiterium kwadratowe, jednoprzęsłowe, ujęte zbliŝoną do kwadratu zakrystią od północy i analogiczną w planie kaplicą od południa. Kruchta w przyziemiu wieŝy kwadratowa, z szerokim arkadowym przejściem do nawy i kołową klatką schodową w części południowej z kręconymi, spiralnie schodami kamiennymi i kołowym otworem komunikacyjnym po stronie północnej. Z klatki wejście na chór muzyczny, rozpięty na arkadach po stronie zachodniej nawy głównej, przy wewnętrznej ścianie wieŝy. Wnętrze dostępne dla wiernych trzema wejściami, po stronie zachodniej, głównym przez kruchtę i dwoma bocznymi załoŝonymi w zachodnich przęsłach elewacji północnej i

8 południowej. Zakrystia dostępna wejściem w elewacji wschodniej. Ponadto we wschodniej elewacji prezbiterium wejście na zaplecze ołtarza głównego, dziś zamurowane. Bryła kościoła opisana na korpusie prostopadłościennym, przysadzista, nakryta niezbyt stromym, dwuspadowym dachem o kącie około 30 stopni. Opięta przyporami, przy naroŝnikach ukośnymi, zwieńczonych ośmiobocznymi pinaklami, nakrytymi stromymi, ostrosłupowymi o podstawie o ośmioboku foremnego daszkami z kwiatonami z blachy miedzianej. W osi drugiego przęsła od strony wschodniej z dachu wypuszczona strzelista sygnaturka z aŝurową latarnią, nakryta ostrosłupowym hełmem z blachy miedzianej. Po stronie wschodniej niŝsze prezbiterium, nakryte dachem dwuspadowym o nachyleniu zgodnym z główną połacią. Po bokach prezbiterium niŝsze jeszcze bryły zakrystii i kaplicy nakryte dachami pulpitowymi, o spadku w kierunkach północy i południa. Od strony zachodniej, w elewacji frontowej strzelista wieŝa dominująca nad bryłą kościoła o wysokości 43,1 m nad poziomem terenu. W dolnej części, do wysokości dachu korpusu, kwadratowa opięta przy naroŝnikach ukośnymi przyporami zwieńczonymi ośmiobocznym sterczynami pinakli. WyŜej ośmioboczna, opisana na wieloboku foremnym, przykryta stromych dachem w kształcie ostrosłupa. Elewacje nie tynkowane, na wysokim kamiennym cokole z kamiennymi profilowanymi gzymsami. W górnej partii ścian dwie poziome linie gzymsów kamiennych z piaskowca, kordonowy na poziomie sklepień i okapowy pod pasem podrynnowym dachu. Profilowane rolki gzymsów z piaskowca na ścianach szczytowych zamykających zwieńczenia ścian. Ściany podzielone przyporami o jednym uskoku na wysokości około 6,5 m od poziomu terenu, w naroŝnikach przypory ukośne. Po 5 otworów okiennych w korpusie głównym hali, okna zamknięte ostrołukowymi nadproŝami ceglanymi, wysuniętymi poza lico muru i zamknięte kamiennym zwornikiem. Portal wejścia głównego kamienny, zamknięty ostrołukową archiwoltą wspartą na konsolach, zdobioną liśćmi akantu i zwieńczoną kamiennym krzyŝem. Nad wejściem duŝe okno (2,4 x 6,9 m) zakończone ostrym łukiem z dwulancetowatym maswerkiem i czterolistną rozetą u góry. W ścianie wschodniej prezbiterium prostokątny portal kamienny o profilowanych ościeŝach, wyŝej blenda w cegle w kształcie krzyŝa i rozeta. W pozostałych ścianach prezbiterium mniejsze rozety. W ścianach przybudówek niewielkie, ostrołukowe okna zgrupowane w pary (od północy i południa) i pojedyncze po stronie wschodniej. Wnętrze kościoła tynkowane i malowane. Posadzka terrakotowa (czarno-biała) z Marwilu w Radomiu. Ściany boczne do wysokości 1,5 m wyłoŝone boazerią wykonaną w fabryce robót kościelnych Krzywickiego w Radomiu. Na ścianach wykonana współcześnie przez prof. Stanisława Jakubczyka mozaika z ceramiki z przedstawieniem Drogi KrzyŜowej. Wcześniejsze stacje Drogi KrzyŜowej, neogotyckie złoŝone w wieŝy, w stanie niszczejącym. W partii korpusu podzielone na nawy ośmiobocznymi filarami opartych na cokołach zwieńczonych profilem w formie simy. Zakończenia kolumn w formie profilowanych głowic. Na filarach i podobnych półfilarach przy ścianach bocznych oparte gurty podziału poprzecznego i przechodzące w pendytywy spływy łuków sklepień krzyŝowo-ŝebrowych. W kluczach sklepień nawy głównej okrągłe otwory na strych. Między półfilarami ostrołukowe okna rozglifione do wnętrza. Po stronie zachodniej, nad wejściem głównym chór muzyczny oparty na arkadzie wykrojonej w formie łuku Tudorów. Podobny łuk nad wejściem głównym prowadzącym z kruchty. Na boki podchórze otwarte mniejszymi arkadami ostrołukowymi, w całości antresoli chóru spięte sklepieniem Ŝaglowym. Empora chóru otwarta na wnętrze nawy ostrołukową arkadą, z parapetem rozczłonkowanym pilastrami i płycinami, przykryta krzyŝowym sklepieniem. Po bokach chóru muzycznego dwa ostanie przęsła naw bocznych otwarte z wnętrza ostrołukowymi arkadami. Ściany czołowe naw bocznych ślepe Kruchta przekryta sklepieniem Ŝaglowym, z wejściem z zewnątrz osadzonym w rozglifionej do wnętrza wnęce, zamkniętej odcinkowym nadproŝem. Przy arkadzie przejścia z kruchty do nawy głównej dwoje drzwi w ścianach bocznych, prowadzących do kołowych szybów 8

9 klatki i wyciągu transportowego. Po stronie wschodniej kościoła wydzielone ostrołukową tęczą prezbiterium, o posadzce wyniesionej trzema stopniami ponad poziom naw. Wnętrze prezbiterium nakryte ostrołukowym sklepieniem krzyŝowo-ŝebrowym opartym na profilowanych konsolach w naroŝnikach ścian. Oświetlone trzema okrągłymi rozetami, większą w ścianie wschodniej i mniejszymi od północy i południa. Za ołtarzem zamurowane wejście z zewnątrz. W prezbiterium od wewnątrz wejście do zakrystii a w ścianie południowej ostrołukowa arkada przejścia do kaplicy. Zakrystia dostępna z zewnątrz, wejściem w ścianie wschodniej i oświetlona trzema oknami, jednym przebitym wcześniej nad wtórnym wejściem i dwoma mniejszymi w ścianie północnej. W ścianie zachodniej dwie okrągło-łukowe wnęki. Wnętrze zakrystii przekryte ostrołukowym sklepieniem krzyŝowo-ŝebrowym. Kaplica południowa bez wejścia z zewnątrz, z takim samym jak w zakrystii rozmieszczeniem okien i sklepieniem. W ścianie zachodniej zamurowana ostrołukowa arkada do nawy bocznej. 9 WyposaŜenie kościoła, jednolite neogotyckie. Cztery ołtarze, neogotyckie z drewna dębowego, polichromowane ze złoconymi rzeźbami wykonane przez Zakład Robót Kościelnych W. Krzywieckiego i Morawskiego w Radomiu. Są to: ołtarz główny z mensą w kształcie skrzyni i nadstawionym retabulum o kompozycji neogotyckiej z rytmicznymi Ŝabkami, pinaklami zwieńczonymi kwiatonami i kolorowymi maswerkami. Po bokach ołtarza figury św. Piotra i Pawła. Obrazy Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Św. Katarzyny fundowany przez Łempickiego dziedzica Planty. Ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej RoŜańcowej, polichromowany z drzewa dębowego. Ołtarz boczny p.w. Św. Józefa Oblubieńca, polichromowany z drzewa dębowego. W zasuwie obraz św. Józefa na płótnie namalowany przez Jana Kansika, profesora Szkoły Rysunkowej w Warszawie. Po prawej stronie ołtarza głównego ołtarz Matki Boskiej Sulisławskiej, polichromowany z drzewa dębowego, nad mensą nadstawa z obrazem patronki. Ambona z drzewa, polichromowana ze złoconymi rzeźbami i figurami: Chrystusa Pana i czterech ewangelistów wykona przez zakład z Radomia jak poprzednie obiekty. Chór muzyczny wyposaŝony w organy pneumatyczne o 16-stu głosach wykonane w fabryce Adolfa Hamana z Warszawy. Ławki z drewna dębowego. Konfesjonały dwa, dębowe z rzeźbami oksydowymi. Chrzcielnica neobarokowa, kamienna z nakryciem blaszanym, okrągła z 2 poł. XIX w. pochodząca z poprzedniego kościoła. W wieŝy umieszczony kiedyś zegar bijący godziny i półgodziny, wykonany w zakładzie zegarmistrzowskim Józefa Pazderskiego w Warszawie. Części jego mechanizmu w skrzyni zegarowej na wieŝy, na wysokości maswerkowego okna. Na tym zakończono projekt inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej. mgr inŝ. Tomasz Rabęda

10 10 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNE Z OGLĘDZIN OBIEKTU Kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach fot. Nr 1 Elewacja frontowa kościoła

11 11 fot. Nr 2 Kamienny profilowany portal wejścia głównego z archiwoltą na konsolach fot. Nr 3 Maswerkowe okno w elewacji frontowej

12 12 fot. Nr 4 Elewacja południowa widok na kaplice, prezbiterium i wsch. cz. korpusu fot. Nr 5 Elewacja południowa widok od strony zachodniej

13 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 6 Elewacja południowa widok w kierunku wieŝy na przypory i pinakle fot. Nr 7 Elewacja południowa widok od wschodu Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 13

14 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 8 Elewacja wschodnia ściana prezbiterium z nieczynnym wejściem fot. Nr 9 Elewacja wschodnia wtórne wejście do zakrystii Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 14

15 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 10 Elewacja wschodnia z południową kaplicą fot. Nr 11 Elewacja północna widok od strony zakrystii i prezbiterium Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 15

16 16 fot. Nr 12 Elewacja północna widok na korpus główny fot. Nr 13 Widok wieŝy od strony korpusu hali ośmioboczny obrys ścian i pinakle

17 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 14 Ostrołukowe okna w kaplicy południowej z współczesnymi witraŝami fot. Nr 15 Ośmioboczny filar nawy głównej w pierwszym przęśle Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 17

18 18 fot. Nr 16 Gurta w łuku tęczy i sklepienia krzyŝowo-ŝebrowe prezbiterium i nawy fot. Nr 17 Widok na ołtarz w prezbiterium i nawy z chóru muzycznego

19 Pracownia Budowlana mgr inŝ. Tomasz Rabęda- biuro: ul. śeromskiego 5,Sandomierz, tel fot. Nr 18 Widok z nawy w kierunku chóru podpartym na łuku Tudorów i organy fot. Nr 19 Ołtarz z neogotyckim retabulum i figurami apostołów Inwentaryzacja Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach - maj 2010 r. 19

20 20 fot. Nr 20 Prolilowany kapitel kolumny z zejściem sklepień fot. Nr 21 Baza filara z Ŝłobkiem i simą przejścia w trzon kolumny

21 21 fot. Nr 22 Neogotycka polichromowana ambona z drewna dębowego fot. Nr 23 Sklepienie krzyŝowo-ŝebrowe nad nawą boczną

22 22 fot. Nr 24 Pas górny i krzyŝulce dźwigara kratowego z widokiem konstrukcji sygnatury fot. Nr 25 Oparcie drewnianego dźwigara kratowego DK1 na murłacie z płatwią dolną

23 23 fot. Nr 26 Dźwigar drewniany DK2 przy szczytowej ścianie zachodniej nad sklepieniem fot. Nr 27 Dźwigar drewniany z stalowym ściągiem nad ścianą w osi łuku tęczy

24 24 fot. Nr 28 Układ cegieł w sklepieniu krzyŝowo-ŝebrowym fot. Nr 29 Układ komunikacyjny drabiniastych schodów drewnianych w wieŝy

25 25 fot. Nr 30 Zachowana część mechanizmu zegara w skrzyni na wysokości maswerku w wieŝy (Zakład Zegarmistrzowski Józef Pazderski w Warszawie) fot. Nr 31 Neogotyckie stiukowe stacje Drogi KrzyŜowej złoŝone w wieŝy

26 26 fot. Nr 32 Konstrukcja mnichu w hełmie wieŝy fot. Nr 33 Napis w glifie latarni wieŝy z nazwiskami budowniczych kościoła

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: Roboty budowlane zabezpieczenia obiektu i wzmocnienia jego konstrukcji wraz z przebudową infrastruktury technicznej Kościoła Parafialnego p.w.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - INWENTARYZACJA STANU

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 348/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa PASTWA 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA sakralna cegła 1916

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573

ATK. P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ATK P R A C O W N I A P R O J E K T O W A ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI ul. Janickiego 8/9, Szczecin 71-270, tel. 0502 541 573 TEMAT/ OBIEKT: INWENTARYZACJA BUDOWLANA PIWNIC W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 55/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 55/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 55/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Budynek mieszkalny GNIEWSKIE POLE 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA mieszkalna cegła pocz. XX w. 19. UWAGI ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1

OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 1 OPIS INWENTARYZACYJNY budynku Ośrodka Kultury w Wiartlu na dz.nr.5/1 I. DANE OGÓLNE : 1.1. INWESTOR : Gmina Pisz 12-200 Pisz ul. Gizewiusza 5 1.2. TEMAT : Opis inwentaryzacyjny z oceną stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ

1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 229/469 Budynek mieszkalny LIPIANKI mieszkalna drewno ok. 1880 r. - budynek drewniany, w konstrukcji wieńcowo-zrębowej, szczyty w konstrukcji szkieletowej odeskowane

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci 1 Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA KONSORCJUM FIRM STUDIO PROJEKTOWE URSZULA ŁODZIŃSKA 34-300 śywiec ul. Wodna 20 tel.0 602 770 020 RM PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA RAFAŁ MIREK 32-436 Tokarnia 427 tel. 0693398272 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn. ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Zbigniew Patalas upr. bud. nr 265/88/OL

ZAMAWIAJĄCY Gmina Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn. ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Zbigniew Patalas upr. bud. nr 265/88/OL INWNTRYZJ RHITKTONIZNO-UOWLN WYRNYH UYNKÓW ZSPOŁU WNYH KOSZR KWLRII W OLSZTYNI WRZ Z KONSTRUKYJNĄ ONĄ IH STNU THNIZNGO RS INWSTYJI udynki w ramach ZSPOŁU RHITKTONIZNGO WNYH ZUOWŃ KOSZR KWLRYJSKIH przy

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 161/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Budynek mieszkalny KAMIONKA 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA mieszkalna cegła l. 30-te XX w. 19. UWAGI ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI

GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI INWESTOR PRZEDSTAWICIEL INWESTORA GMINA WROCŁAW PLAC NOWY TARG 1/8 50-141 WROCŁAW Wrrooccł łaawsskki iee IInnweessttyyccjjee SSpp.. zz oo..oo.. uul l.. Offi iaarr Ośświ ięęcci imsskki icchh 3366 5500--005599

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZIELONA 33 W ŁODZI - BUDYNEK FRONTOWY i OFICYNA LEWA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZIELONA 33 W ŁODZI - BUDYNEK FRONTOWY i OFICYNA LEWA INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. ZIELONA 33 W ŁODZI - Spis treści Opis techniczny do inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku mieszkalnego w Łodzi przy

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PSZCZÓŁKI KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-16/53/240

PSZCZÓŁKI KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-16/53/240 KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW P-16/53/240 1. OBIEKT Plebania kościoła rzymskokatolickiego p.w. św. Serca Jezusowego 5. MIEJSCOWOŚĆ PSZCZÓŁKI 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA Pszczółki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN

INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCEN Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT INWENTARYZACJA DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Piwnice pierwszej kondygnacji kamienic Rynek 4,5,6 dz. nr ewid. 2437, 2440/17, 2440/2,2354 37-500 Jarosław Inwestor : Gmina Miejska Jarosław 37-500 Jarosław ul. Rynek 1

Bardziej szczegółowo

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84

BTP Biuro Techniczno-Prawne w Olsztynie, ul. Jagiellończyka 31 tel/fax 534-96-92, 527-06-84 Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiat: lubański Gmina: Lubań Adres: ul. Sikorskiego 4 Obręb AM Dz.

Powiat: lubański Gmina: Lubań Adres: ul. Sikorskiego 4 Obręb AM Dz. Nazwa: Budynek Komisariatu Policji Nr inwentarzowy w GEZ: 346 Funkcja obecna: publiczna Czas powstania: lata 20 te XX w. Województwo: dolnośląskie Adres: ul. Sikorskiego 4 Obręb AM Dz. Własność: Gmina

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Rb-1/127/240 1. OBIEKT Kapliczka NMP przy drodze do Pszczółek 5. MIEJSCOWOŚĆ RĘBIELCZ 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA Pszczółki kapliczka cegła, otynkowana

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA projektowe em.forma, Brzeźno, ul. Świerkowa 16 Adaptacja budynku Sądu Rejonowego na potrzeby administracji samorządowej w Koninie INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO - SEGMENT A I B ORAZ BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2

D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2 D. BROWAR I PIEKARNIA A.F. JENSZÓW, NASTĘPNIE H. KIJOKA przy ul. Podwale 7, nr pol. 221-2 a) Rozpoznanie historyczne Z 1899 r. pochodzi rysunek elewacji browaru, należącego wówczas do małżeństwa Franciszka

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 167/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 167/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 167/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Budynek mieszkalny KORZENIEWO 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA mieszkalna cegła pocz. XX w. 19. UWAGI ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

25-415 Kielce INWENTARYZACJA

25-415 Kielce INWENTARYZACJA INWESTOR: Ochotnicze Hufce Pracy Świętokrzyska Wojewódzka Komenda ul. Górna20 25-415 Kielce INWENTARYZACJA BUDOWLANA DO CELÓW PROJEKTOWYCH BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAŁĘGACH 80, 26-080 Mniów, dz. nr ew.

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.

1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k. 1. Budynek przemysłowy/warsztat nr inw. 1.117: a) Fundamenty z cegły pełnej klinkierowej grubości 1,5 cegły. Ściany zewnętrzne cegła kratówka k.2 grubość 1 cegły otynkowane. Stropodach płyty PW8/B na belkach

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL

Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Oferta sprzedaży budynków i terenów KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przedstawia ofertę sprzedaży nieruchomości i terenów będących własnością

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. PODZAMCZE 7 AUTOR BADAŃ: mgr Agnieszka Witkowska AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Agnieszka Witkowska WROCŁAW, czerwiec

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W JERZMANOWICACH URZĄD GMINY JERZMANOWICE - PRZEGINIA

SZKOŁA PODSTAWOWA W JERZMANOWICACH URZĄD GMINY JERZMANOWICE - PRZEGINIA 1 OBIEKT: W JERZMANOWICACH ADRES: JERZMANOWICE DZIAŁKA NR 519/2 TEMAT: Architektura INWESTOR: URZĄD GMINY JERZMANOWICE - PRZEGINIA AUTOR: mgr inż. arch. Jan Skąpski UAN 419/86 mgr inż. arch. Michał Nowak

Bardziej szczegółowo

Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO

Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO Toruńska Starówka ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO Mirosława Romaniszyn Miejski Konserwator Zabytków Toruń, dn. 02.12.2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ W CIECHANOWIE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA DREWNIANEGO DWORKU I DREWNIANEGO SPICHLERZA ADRES: MĘŻENINO WĘGŁOWICE 4 WOJ. MAZOWIECKIE INWESTOR: MUZEUM SZLACHTY MAZOWIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW

NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW PRZYKŁAD NADBUDOWY MIESZKALNEJ - DOM WCZASOWY POBIEROWO Ceny działek w gminie Rewal, podobnie ja w innych rejonach nadmorskich są bardzo wysokie Sprzedano

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach Moczany 1, 37-543 Laszki

INWENTARYZACJA BUDOWLANA. Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach Moczany 1, 37-543 Laszki INWENTARYZACJA BUDOWLANA Obiekt: Budynek Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach Adres : Moszczony 1, 37-543 Laszki Działka nr. ewid.12/2, 8, 7 Obręb 0007 Łazy Gm. Radymno Inwestor: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

INWENATRYZACJA - OPIS

INWENATRYZACJA - OPIS I N W E N T A R Y Z A C J A budynku biurowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów MPGK Krosno Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Białobrzeskiej na działce nr ewid. 2177/8 poło onej w Kro nie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Budynek Nr 79 hangar nr 6.

Budynek Nr 79 hangar nr 6. Opis budynków hangarowych przeznaczonych do rozbiórki, wymagających opracowania projektu budowlanego na rozbiórkę i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-12/16:51:26. Zabytki Zabytki Grodzisko w Starym Bielsku -pochodzące z XII wieku, pozostałość obronnej osady rolniczo-produkcyjnej. Wielka platforma - łąka (ok.3,2 ha) o kształcie zbliżonym do koła, otoczona podwójnym wałem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

STAROSTWO POWIATOWE PLAC WOLNOŚCI 13, 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE BIURO NADZORU BUDOWLANEGO inż. MARIAN RUPNIK 47-232 KĘDZIERZYN-KOŹLE UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 14F/8 tel/fax 77 483 74 81 tel kom. 602 629 350 budownic@poczta.onet.pl INWESTOR: TEMAT: BRANŻA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo