Jastrzębie-Zdrój, dnia r. L.dz... Z-200/DL/2014 DL AWP. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.11.2014 r. L.dz... Z-200/DL/2014 DL.5021.200.2014.AWP. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty"

Transkrypt

1 Jastrzębie-Zdrój, dnia r. L.dz.... Z-200/DL/2014 DL AWP Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty 1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do złożenia pisemnej oferty na "Dostawa samochodu dostawczego". 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie noszącego śladów użytkowania, wyprodukowanego w roku 2014, samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową przystosowaną do wywrotu mechanicznego trójstronnego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, dla potrzeb Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Przebieg uwidoczniony na liczniku km w dniu dostawy pojazdu nie większy niż 200 km, 2.2. samochód musi posiadać homologację polską, dokumenty gwarancyjne, kartę pojazdu, homologację na zamontowaną na podwoziu skrzynię ładunkową, 2.3. ubezpieczenie samochodu w zakresie AC/OC/NW na okres jednego roku od dnia dostawy pojazdu, w tym: a) zakres AC: - kradzieży pojazdu, - zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz, - szkody wyrządzonej przez osoby nieznane, - szkody wyrządzonej przez właściciela pojazdu, - szkody na skutek pożaru, wybuchu, działania środków chemicznych lub warunków meteorologicznych (huragany, gradobicia), b) uprawnienia z tytułu ubezpieczenia AC: - Car Assistance, - samochód zastępczy w przypadku awarii, szkody częściowej, szkody całkowitej, kradzieży, - zgłoszenie, likwidacje i bezgotówkowe rozliczenie szkody przez Autoryzowane Stacje Obsługi, - naprawy pojazdu z użyciem nowych, oryginalnych części zamiennych, - brak udziałów własnych, c) zakres NNW odszkodowanie z tytułu wypadku powstałego podczas: - wsiadania i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu, - bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania ubezpieczonego pojazdu, - pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu, - odszkodowanie w przypadku częściowego lub całkowitego uszczerbku na zdrowiu w wypadku, - odszkodowanie w przypadku śmierci wskutek wypadku, d) zakres ubezpieczenia OC ubezpieczenie odpowiedzialności kierującego za szkody wynikłe podczas: - kierowania pojazdem, - wsiadania i wysiadania z pojazdu, - załadunku i rozładunku pojazdu, - podczas postoju i garażowania Wielkość emisji zanieczyszczeń dla oferowanego pojazdu powinna być zgodna na dzień dostawy pojazdu z obowiązującymi normami emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych Zamawiający wymaga by dostarczony pojazd posiadał przedłużoną gwarancję mechaniczną - min. rok dodatkowej ochrony od kosztów napraw oraz pakiet przeglądów serwisowych 36 miesięcy ( km) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 3. Szczegółowe dane techniczne pojazdu, właściwości użytkowe oraz wymagania wobec Wykonawcy zostały określone w Specyfikacji Technicznej, która stanowi załącznik do Zaproszenia (Załącznik nr 5). 4. Dostawca pojazdu jest odpowiedzialny za jego jakość, zgodność parametrów wymienionych w ST oraz złożonej ofercie oraz instrukcjami producenta. Wymagana jakość pojazdu powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym w dokumentach. Całość zamówienia musi być objęta okresem gwarancji zgodnym z gwarancją producenta. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. 5. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu na wskazane miejsce garażowania ul. Dworcowa 17E w Jastrzębiu-Zdroju w godz. 8:00-14:00 w dni robocze. Odbiór pojazdu będzie polegał na uruchomieniu, sprawdzeniu poprawności działania wszystkich funkcji, kompletności wyposażenia i dokumentacji, w tym: gwarancji, dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, dokumenty homologacyjne i inne wymagane przepisami prawa. Ww. czynności zostaną przeprowadzone w obecności wyznaczonego pracownika MZN. 1

2 6. Dostawca powinien udzielić następujących gwarancji: - na podzespoły mechaniczne i elektroniczne: minimum 24 miesiące od dostawy pojazdu lub limit kilometrów km, - na powłoki lakiernicze: minimum 36 miesięcy od dnia dostawy pojazdu, - na perforację blach nadwozia i podwozia: minimum 120 miesięcy od daty dostarczenia pojazdu. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania w ofercie pojazdu o parametrach innych niż podane w ST, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w ST. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów uwiarygodniających parametry pojazdu. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do zaoferowanego równoważnego pojazdu, udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie autora wyznaczonych parametrów, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważności parametrów lub odrzuceniu oferty z powodu ich równoważności. 8. Wymagany termin zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy. 9. Szczegółowych informacji udziela: p. Franciszek Blatoń, tel oraz Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę samochodu dostawczego" należy złożyć w Biurze Podawczym MZN przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju (pokój nr 11) do dnia r. do godz Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną. 11. W ofercie należy podać: a) ryczałtową cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM - Załącznikiem nr 1. Wycena powinna być sporządzona przy uwzględnieniu całości kosztów niezbędnych do wykonania zakresu wskazanego w Zaproszeniu, b) wielkość zużycia paliwa dla oferowanego pojazdu na 100 km, c) wielkość emisji dwutlenku węgla na 100 km, d) wielkość emisji zanieczyszczeń (tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych) na 100 km, e) termin dostawy pojazdu, f) nr rachunku bankowego, g) nr NIP, g) adres , h) osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia wraz z numerem telefonu. 12. Do oferty należy załączyć: a) aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), b) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, c) wykaz wykonanych dostaw wg Załącznika nr 2 do Zaproszenia, d) zestawienie w formie tabelarycznej wszystkich parametrów i wyposażenia wskazanych w ST wraz z opisem wg Załącznika nr 3, e) przedstawienie fotografii oferowanego pojazdu (nadwozie z wszystkich boków i wnętrze), np. w formie katalogu firmowego, f) przedstawienie dokumentów homologacyjnych oferowanego pojazdu, g) warunki ogólne ubezpieczenia OC/AC/NNW dla oferowanego samochodu, h) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 13. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty w przypadku braku w ofercie wymaganych dokumentów, nie spełnienia warunków postawionych przez Zamawiającego bądź nie podpisania oferty przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 14. Złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę za zgodność z oryginałem. Jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie. 15. Ważność złożonej oferty: do r. 16. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wyłącznie drogą elektroniczną, pod warunkiem wskazania w formularzu ofertowym adresu Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich znaczeniem: a) cena (wartość określona w pkt 1 formularza ofertowego) - 80% = 80 pkt, sposób obliczania: cena najtańszej oferty x 80 pkt cena ocenianej oferty 2

3 b) zużycie paliwa (wartość określona w pkt 4 ppkt a) formularza ofertowego) - 10% = 10 pkt, sposób obliczania: najniższa wielkość zużywanego paliwa podana w ocenianych ofertach x 10 pkt wielkość zużywanego paliwa podana w ocenianej ofercie Uwaga: Wielkość zużycia paliwa należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą określoną według innej metody pomiaru zużycia paliwa lub zużycia energii elektrycznej, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca nie posiada dokładnych danych w tym zakresie otrzymuje 0 pkt w kryterium zużycia paliwa. c) emisja dwutlenku węgla (wartość określona w pkt 4 ppkt b) formularza ofertowego) - 5% = 5 pkt, sposób obliczania: najniższa wielkość emisji dwutlenku węgla podana w ocenianych ofertach x 5 pkt wielkość emisji dwutlenku węgla podana w ocenianej ofercie Uwaga: Wielkość emisji dwutlenku węgla należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą określoną według innej metody pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca nie posiada dokładnych danych w tym zakresie otrzymuje 0 pkt w kryterium emisja dwutlenku węgla d) emisja zanieczyszczeń (wartość określona w pkt 4 ppkt c) formularza ofertowego) - 5% = 5 pkt. sposób obliczania: najniższa wielkość emisji zanieczyszczeń podana w ocenianych ofertach x 5 pkt wielkość emisji zanieczyszczeń podana w ocenianej ofercie Uwaga: Wielkość emisji zanieczyszczeń to suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych) podana zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innej metody pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca nie posiada dokładnych danych w tym zakresie otrzymuje 0 pkt w kryterium emisja zanieczyszczeń O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa suma liczby punktów przyznanych w ramach ww. kryteriów, obliczona wg wzoru: Liczba Punktów uzyskanych przez ofertę = a + b + c + d Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. 18. Cofnięcie oferty może nastąpić do dnia i godziny wskazanej w pkt 10 Zaproszenia przed składaniem ofert Cofnięcie oferty i odmowa podpisania umowy po dacie zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty najkorzystniejszej stanowi odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny. 20. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zaproszenia oraz wymaganych dokumentów i warunków postępowania. Modyfikacje zamieszczane będą na stronie internetowej MZN 21. Udzielanie wyjaśnień Wszelkie pytania i uwagi należy przekazywać w formie pisemnej (drogą pocztową, na nr faksu lub drogą elektroniczą do dnia r. do godz Wyjaśnienia i odpowiedzi zamieszczane będą na stronie internetowej MZN a także przesłane do Wykonawcy w formie elektronicznej (na adres ). 22. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie niezwłocznie podpisana umowa Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do dostarczenia polisy OC/AC/NNW w zakresie zgodnym z Zaproszeniem dla dostarczonego pojazdu na okres 1 roku (liczonego od dnia dostawy pojazdu). 3

4 Załączniki: - FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1), - Wykaz wykonanych głównych dostaw do wypełnienia przez Wykonawców (Załącznik nr 2) - Zestawienie wszystkich parametrów i wyposażenia wraz z opisem do wypełnienia przez Wykonawców (Załącznik nr 3), - wzór umowy gmina (Załącznik nr 4), - Specyfikacja Techniczna (Załącznik nr 5). UWAGA: Załączniki udostępnione zostały na stronie internetowej MZN 4

5 Z-200/DL/2014 DL AWP Załącznik nr 1 do zaproszenia..., dnia r. FORMULARZ OFERTY... Nazwa i adres firmy (Wykonawcy) NIP: (nr rachunku bankowego)... (numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym)... (osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia wraz z numerem kontaktowym)... (adres Wykonawcy) Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na zadania: Dostawa samochodu dostawczego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, Jastrzębie-Zdrój Dział Logistyki 1. Ryczałtowa cena brutto za dostarczenie przedmiotu zamówienia:... zł brutto /słownie:.../100/ 1.1. Oświadczamy, iż dostarczony pojazd (marki) (model) będzie fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania ze skrzynią ładunkową (rok produkcji) (kolor) przystosowaną do wywrotu mechanicznego trójstronnego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. 2. Termin realizacji: do...dni (maksymalnie do 30 dni od podpisania umowy nie należy podawać konkretnej daty dostawy). 3. Na dostarczony pojazd udzielamy gwarancji: a) na podzespoły mechaniczne i elektroniczne:... miesięcy od dostawy pojazdu (minimalnie 24 miesiące od dostawy pojazdu) lub... km (limit kilometrów minimum km), b) na powłoki lakiernicze:... miesięcy od dostawy pojazdu (minimalnie 36 miesiące od dostawy pojazdu), c) na perforację blach nadwozia i podwozia:... miesięcy (minimalnie 120 miesięcy od dostawy pojazdu). 4. Wielkości oferowanego pojazdu zużycia/emisji na 100 km: a) wielkość zużycia paliwa:... b) wielkość emisji dwutlenku węgla:... c) wielkość emisji zanieczyszczeń (tlenku wodoru, węglowodorów i cząstek stałych): Posiadamy autoryzowany serwis w okolicy Jastrzębia-Zdroju (nie dalej niż 50 km od Jastrzębia-Zdroju):... (nazwa i adres) Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi...godz. licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia samochodu przez Zamawiającego (telefonicznie, pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną) do autoryzowanego punktu serwisowego. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji samochodu, o czas trwania naprawy. 6. Oświadczamy, że: - że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty, Załącznikami, wzorem umowy i postawione warunki przyjmujemy bez 5

6 zastrzeżeń. Ponadto uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; - w wycenie uwzględniliśmy wszystkie koszty związane z realizacją zadania jako całości. Z uwagi na cenę ryczałtową w wycenie uwzględniliśmy również ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; - uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu; - w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - przed podpisaniem umowy dostarczymy polisę OC/AC/NNW w zakresie zgodnym z Zaproszeniem dla dostarczonego pojazdu na okres 1 roku (liczonego od dnia dostawy pojazdu); - dostarczony pojazd będzie posiadał przedłużoną gwarancję mechaniczną - min. rok dodatkowej ochrony od kosztów napraw oraz pakiet przeglądów serwisowych 36 miesięcy ( km) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, - wielkość emisji zanieczyszczeń dla oferowanego pojazdu będzie zgodna (na dzień dostawy pojazdu) z obowiązującymi normami emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych; - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz pojazd dostarczymy na adres wskazany w Zaproszeniu, - integralną część oferty stanowi opis, specyfikacja techniczna oferowanego samochodu wg załącznika do Zaproszenia. 7. Cofnięcie oferty i odmowa podpisania umowy przeze mnie po dacie zawiadomienia o wyborze mojej oferty jako najkorzystniejszej stanowi odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych ode mnie (Wykonawcy). 8. Oświadczam/my, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). * niepotrzebne skreślić... dnia r /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby uprawnionej ` do występowania w imieniu Wykonawcy/ 6

7 Z-200/DL/2014 DL AWP Załącznik nr 2 do zaproszenia... (pieczęć Wykonawcy) Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (w celu potwierdzenia spełnienia warunków zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu - pkt 12 c) ) Lp. Zamawiający (nazwa, adres) Przedmiot dostawy Termin realizacji usługi (od-do) Wartość zadania brutto... dnia Podpis i pieczątka osoby /osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy 7

8 Załącznik nr 3 do zaproszenia Z-200/DL/2014 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYPOSAŻENIA Wyposażenie pojazdu (wymagania Zamawiającego) Wyposażenie pojazdu (opis Wykonawcy) wszystkie szyby termoizolacyjne Kabina tylna szyba przeszklona przygotowanie do napędów pomocniczych (wywrót trójstronny skrzyni ładunkowej) lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane schowek w desce po stronie pasażera z pokrywą zamykaną, z podświetleniem siedzenia wyłożone tkaniną podsufitka formowana w przedziale kierowcy, wyłożona tkaniną osłona przeciwsłoneczna z lewej i prawej strony fotel kierowcy, z pełną regulacją (zakres regulacji fotela kierowcy: regulacja wydłużana, regulacja oparcia oraz regulacja wysokości) siedzenie dwuosobowe obok kierowcy z rozkładanym stolikiem dwie lampki do czytania w kabinie kierowcy (konsola dachowa) Podwozie silnik o min. mocy 130 KM, o pojemności powyżej 1900 cm 3, norma spalania min. Euro 5 napęd na tylną oś pojazdu, skrzynia biegów manualna komplet opon zimowych z felgami stalowymi i firmowymi kołpakami (zamontowane na dzień dostawy pojazdu - opony w dniu zakupu nie powinny być starsze niż 12 miesięcy) ABS system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania Bezpieczeństwo ESP elektryczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu ASR system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych EBV elektroniczny korektor siły hamowania BAS asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego) hamulce: przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe pełne poduszki bezpieczeństwa kierowcy, zagłówki z regulacją wysokości światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie 8

9 wskaźnik zużycia kloców hamulcowych lusterko wsteczne chroniące przed oślepianiem ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętych pasach bezpieczeństwa kolor szary lub granatowy ocynkowane drzwi kabiny kierowcy, maska i błotniki boczne listwy ochronne 4 drzwi boczne Nadwozie uchwyty holownicze: z przodu (zwykłe złącze) i z tyłu (wg wymogu - wyposażenie dodatkowe) Układ kierowniczy układ kierowniczy ze wspomaganiem, kolumna regulowana w dwóch płaszczyznach blokada kół kierownicy Wyposażenie funkcjonalne centralny zamek sterowany pilotem z możliwością uruchomiania od wewnątrz klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna z czujnikiem temperatury zewnętrznej, filtrem kurzu i pyłków z aktywnym węglem prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego obrotomierz i zegar cyfrowy szyby w drzwiach kabiny kierowcy sterowane elektrycznie system radiowy AM/FM z odtwarzaczem MP3, zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth, minimum 4,3 calowy wyświetlacz LCD, czytnik kart SD, wejście AUX/IN, USB, system głośników min. stereo z przodu wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem możliwość montażu systemu monitoringu i zarządzania flotą, immobiliser półki nad przednią szybą gniazdo 12 V w kabinie kierowcy przygotowanie do bocznych lamp pozycyjnych koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem wyłącznik główny akumulatora, (złącze rozruchowe) niezbędne elementy wyposażenia wymagane prawem do dopuszczenia do ruchu gaśnica, trójkąt, kamizelka odblaskowa 2 szt, apteczka i inne jeżeli są wymagane (gaśnica i apteczka nie starsze niż 6 miesięcy od daty produkcji na dzień dostawy pojazdu) czujniki parkowania w tylnym zderzaku Wyposażenie dodatkowe 9

10 wyświetlacz wielofunkcyjny wskaźnik temperatury płynu chłodzącego na desce rozdzielczej wymiary zewnętrzne szerokość z lusterkami od 2300 do 2600 mm, wysokość od 2200 do 2500 mm długość maksymalna max mm skrzynia ładunkowa o długości powyżej 3000 mm lecz nie dłuższa niż 3500 mm, szerokość od mm z trójstronnym wywrotem ładowność od 1100 kg do 1700 kg dopuszczalna masa całkowita z przyczepą max kg komplet opon letnich z felgami aluminiowymi lub stalowymi i kołpakami (opony w dniu zakupu nie powinny być starsze niż 12 miesięcy) podstawowy zestaw narzędzi samochodowych (podnośnik, klucz do kół, pompka powietrza lub kompresor podłączany do źródła zasilania 12V, klin pod koło, linka holownicza u wytrzymałości pow. 4 t) dodatkowe postojowe ogrzewanie wodne min. 4,5 kw, z regulatorem czasowym: funkcja dogrzewania (przy włączonym silniku), czas pracy min. 50 minut, obsługa i programowanie poprzez przycisk na desce rozdzielczej lub zestaw wskaźników lub kierownicę wielofunkcyjną, zintegrowany z obiegiem układu chłodzenia, nawiew do kabiny hak holowniczy dla przyczepy o masie min.2 t: belka haka holowniczego, zaczep kulowy, gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12V), sterownik rozpoznawania przyczepy, wiązka przewodów, stabilizacja przyczepy, DMC przyczepy max. 3,5 t, minimalny nacisk na hak 90 kg, z możliwością demontażu 10

11 Z-200/DL/2014 DL AWP W: Załącznik nr 4 do zaproszenia WZÓR UMOWY UMOWA Nr.../DL/2014 zawarta w dniu... r. na podstawie ustawy Kodeks Cywilny pomiędzy Gminą Jastrzębie-Zdrój - Miejskim Zarządem Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55, zwanym dalej Zamawiającym, (NIP: ), reprezentowanym przez: Dyrektora - Beatę Olszok, przy udziale Głównego Księgowego Agnieszki Wojtysiak a..., zwanym dalej Wykonawcą (NIP:...), o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą w dniu r., zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami do: Dostawy samochodu dostawczego marki... zgodnie ze złożoną ofertą wraz z opisem i ST pojazdu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. dostawa fabrycznie nowego, nie noszącego śladów użytkowania, wyprodukowanego w roku 2014 samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową przystosowaną do wywrotu mechanicznego trójstronnego - o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t dla potrzeb MZN w Jastrzębiu-Zdroju. Przebieg uwidoczniony na liczniku km w dniu dostawy pojazdu nie większy niż 200 km, 2.2. samochód musi posiadać homologację polską, dokumenty gwarancyjne, kartę pojazdu, homologację na zamontowaną na podwoziu skrzynię ładunkową, 2.3. ubezpieczenie samochodu w zakresie AC/OC/NW na okres jednego roku od dnia dostawy pojazdu, w tym: a) zakres AC: - kradzieży pojazdu, - zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz, - szkody wyrządzonej przez osoby nieznane, - szkody wyrządzonej przez właściciela pojazdu, - szkody na skutek pożaru, wybuchu, działania środków chemicznych lub warunków meteorologicznych (huragany, gradobicia), b) uprawnienia z tutułu AC: - Car Assistance, - samochód zastępczy w przypadku awarii, szkody częściowej, szkody całkowitej, kradzieży, - zgłoszenie, likwidacje i bezgotówkowe rozliczenie szkody przez Autoryzowane Stacje Obsługi, - naprawy pojazdu z użyciem nowych, oryginalnych części zamiennych, - brak udziałów własnych, c) zakres NNW-odszkodowanie z tytułu wypadku powstałego podczas: - wsiadania i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu, - bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania ubezpieczonego pojazdu, - pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu, - odszkodowanie w przypadku częściowego lub całkowitego uszczerbku na zdrowiu w wypadku, - odszkodowanie w przypadku śmierci wskutek wypadku, d) zakres ubezpieczenia OC ubezpieczenie odpowiedzialności kierującego za szkody wynikłe podczas: - kierowania pojazdem, - wsiadania i wysiadania z pojazdu, - załadunku i rozładunku pojazdu, - podczas postoju i garażowania Wielkość emisji zanieczyszczeń dla oferowanego pojazdu powinna być zgodna na dzień dostawy pojazdu z obowiązującymi normami emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych. 3. Dane do Zaproszenia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 4. Klasyfikacja budżetowa: Dział., Rozdział.., Paragraf Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy. 2 TERMIN WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji: do...dni. 2. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu na wskazane miejsce garażowania ul. Dworcowa 17E w Jastrzębiu-Zdroju w godz. 8:00-14:00 w dni robocze. Odbiór pojazdu będzie polegał na uruchomieniu, sprawdzeniu poprawności działania wszystkich funkcji, kompletności wyposażenia i dokumentacji, w tym: gwarancji, dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, dokumentów homologacyjnych i innych wymaganych przepisami prawa. Ww. czynności zostaną przeprowadzone w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty odbioru samochodu i jego przekazania. Dokładny czas dostawy zostanie uzgodniony przez Wykonawcę pisemnie z pracownikiem MZN ( 6 ust. 1 umowy) na przynajmniej 2 dni robocze 11

12 przed dniem dostawy. 4. Za termin przekazania pojazdu uznaje się datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę, o którym mowa w 5 ust. 5 umowy. 5. Dostarczony pojazd będzie gotowy do eksploatacji i będzie posiadał instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, kartę pojazdu i książeczkę przeglądów serwisowych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jazdy próbnej, jeśli zgłosi taką potrzebę przedstawiciel Zamawiającego. 7. Wykonawca dokona ubezpieczenia pojazdu OC/AC/NNW w dniu uzgodnionym z Zamawiającym, po zarejestrowaniu samochodu w zakresie zgodnym z Zaproszeniem. 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodność parametrów wymienionych w ST oraz złożonej ofercie oraz instrukcjami producenta. Wymagana jakość pojazdu powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym w dokumentach. Całość zamówienia musi być objęta okresem gwarancji zgodnym z gwarancją producenta. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy z należytą starannością, zgodnie z: a) postanowieniami niniejszej umowy, b) właściwymi przepisami prawa oraz przyjętymi zwyczajami. 3. Wykonawca gwarantuje, że samochód będzie przygotowany do odbioru, będzie funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 4. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego, wynikłej z winy Wykonawcy, jeżeli w trakcie wykonywania usługi nastąpiło zniszczenie mienia lub jego utrata, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 4 GWARANCJA 1. Na dostarczony pojazd Wykonawca udziela gwarancji: a) na podzespoły mechaniczne i elektroniczne:... miesięcy od dostawy pojazdu (minimalnie 24 miesiące od dostawy pojazdu) lub... km (limit kilometrów minimum km), b) na powłoki lakiernicze:... miesięcy od dostawy pojazdu (minimalnie 36 miesiące od dostawy pojazdu), c) na perforację blach nadwozia i podwozia:... miesięcy (minimalnie 120 miesięcy od dostawy pojazdu), d) dostarczony pojazd będzie posiadał przedłużoną gwarancję mechaniczną - min. rok dodatkowej ochrony od kosztów napraw oraz pakiet przeglądów serwisowych 36 miesięcy ( km) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 2. Wykonawca posiada autoryzowany serwis w Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi...godz. licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia samochodu przez Zamawiającego (pismem, telefonicznie, faksem) do autoryzowanego punktu serwisowego. 4. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji samochodu, o czas trwania naprawy. 5.W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. 6. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 5 WYNAGRODZENIE 1. Wartość ryczałtowego wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty wynosi... zł brutto (słownie:...). 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy tylko należności wynikających z odebranego towaru. 3. Kwota określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym brutto i nie będzie podlegać waloryzacji. 4. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT podana cena brutto w ust. 1 pozostaje bez zmian. 5. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie spisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru przedmiotu umowy. 6. Płatność następowała będzie z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy o nr:... w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 5 podpisanym przez obie strony. 7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Nadzór ze strony Zamawiającego pełnić będzie:..., tel. 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy jest:..., tel.. adres owy.. 7 KARY UMOWNE 1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1, b) za zwłokę/opóźnienie w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 - liczone za każdy dzień zwłoki/opóźnienia od dnia wyznaczonego na dostawę przedmiotu zamówienia, c) za zwłokę w usunięciu usterek w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 - za 12

13 każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kary umownej nie pokrywa szkody w całości. 3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktur Wykonawcy kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających, a ponadto kwot należnych od Wykonawcy z innych tytułów wynikających z niniejszej umowy. Dotyczy to również kwot należnych z tytułu szkód wyrządzonych przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot należnych z tytułów opisanych w ust. 3 bez uzyskiwania dodatkowej zgody. 5. Zapłata kar przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość naliczenia każdej z kar umownych określonych w ust. 1 wyżej. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieprzetawarzania jakichkolwiek danych (w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) dotyczących pracowników Zamawiającego, lokatorów, użytkowników, właścicieli nieruchomości oraz firm świadczących usługi na rzecz obsługi budynków administrowanych przez MZN, a o których to informacje Wykonawca uzyskał w związku z realizacją zadań określonych w niniejszej umowie Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w drodze negocjacji. 2. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Ustawy Pzp nie stosuje się (art. 4 ust. 8). 12 Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ SAMOCHODU UŻYTKOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ SAMOCHODU UŻYTKOWEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ SAMOCHODU 1 Zamawiający : Miejski Zarząd Nieruchomości, Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55 Opracował: Dział Eksploatacyjno Techniczny, Jastrzębie-Zdr. ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie nr z dnia r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu Ogłoszenie nr 367677-2016 z dnia 2016-12-15 r. Krapkowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 364270-2016 Data: 12/12/2016

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182085-2011:text:pl:html PL-Kraków: Samochody osobowe 2011/S 111-182085 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2

WZÓR UMOWY Nr... Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego. 2 WZÓR UMOWY Nr... Załącznik Nr 6 Postępowanie nr ADM/ZP-240/02/13 z dnia 18.10.2013 r. Umowa zawarta w dniu... 2013r. na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Nr postępowania : GP DGM FORMULARZ OFERTY WYKONAWCA:......... tel... fax.... Załącznik Nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Urząd Gminy w Wicku Wicko 60 84-352 Wicko W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pod nazwą Dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od Crafter Podwozie Rok modelowy 016 Ważny od 1.05.015 Samochody Użytkowe 1 Modele bazowe rozstaw osi [mm] rodzaj kabiny silnik moc [kw/km] norma emisji spalin* układ siedzeń cena PLN bez VAT cena PLN z VAT

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU Lp. 1 Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZP.271.10.45.2014 Kalisz, dn. 14.08.2014r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę samochodu osobowo dostawczego dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt

UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt 1 UMOWY NR... na dostawę samochodu osobowego - projekt W dniu... 2016 r. w Pleszewie, pomiędzy : Starostwem Powiatowym w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, reprezentowanym przez : 1.Macieja Wasielewskiego

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):..

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY...... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. tel.: fax.: e-mail Nr

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 21 lutego 2014 r. DTE.2630.1.2014.OS Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 10 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 Kraków, dnia 17 września 2014r. AD-25-230/14 ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup samochodu osobowego o

Bardziej szczegółowo

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.

Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi. Parametry funkcjonalno techniczne. Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu osobowego typu hatchback, 5-drzwi.... (producent/marka/model pojazdu) Oferowany samochód osobowy jest fabrycznie nowy, nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt.

Załącznik nr 1 do Umowy. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu. Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. OPIS PRZEDMIOTU UMOWY po sprostowaniu Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie 1 - Dostawa samochodów osobowych klasy C/D - 10 szt. Marka, model oferowanego samochodu:. 1. Specyfikacja techniczna samochodu: o Rok

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR OK M.Cz.

UMOWA NR OK M.Cz. UMOWA NR OK.272.1.4.2015.M.Cz. Zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Myszków ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków, NIP 577-19-52-646, reprezentowaną przez: Burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka, zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: Przetarg 4/dostawa samochodu osobowo-dostawczego do transportu osób i odpadów promieniotwórczych

Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: Przetarg 4/dostawa samochodu osobowo-dostawczego do transportu osób i odpadów promieniotwórczych Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: Przetarg 4/dostawa samochodu osobowo-dostawczego do transportu osób i odpadów promieniotwórczych UMOWA NR zawarta w dniu.. w Otwocku Świerku pomiędzy; Zakładem Unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO, OCHRONNEGO POWYŻEJ 5 MIEJSC Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 5 2. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 8/2013/TI. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ WZÓR UMOWY

Znak sprawy: 8/2013/TI. ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy: Wzór umowy ZAMAWIAJĄCYM : Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, ul. Rokitniańska 4, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl BI.241.1.2016 Warszawa, 2016-01-18 Wykonawcy zaproszeni do

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem

Parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego (1) Z wyposażeniem Załącznik nr 3 do zaproszenia Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19

Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYP A 19 SZTUK Samochód marki:., model. za cenę za sztukę: netto: złotych brutto:.. złotych L.p. 1. Dane ogólne Samochód ciężarowy TYP A - szt. 19 Minimalne wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na

FORMULARZ OFERTOWY na ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY na Dostawę fabrycznie nowego, 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014]

Załącznik nr 4 do SIWZ [Znak sprawy: PFRON - samochód/2014] Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód - autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Tychach

Dostawa dwóch samochodów osobowych na potrzeby Straży Miejskiej w Tychach Dane Wykonawcy / Lidera Konsorcjum: Nazwa..... Adres telefon.... fax... e-mail. Członek/ Członkowie Konsorcjum Nazwa..... Adres telefon.... fax... e-mail OFERTA Na realizację zadania pn.: Dostawa dwóch

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gorzów Wlkp., 28.11.2012 r. Postępowanie: BG-IV.272.43.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego

Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego samochodu dostawczo-osobowego Nr sprawy KW-P-19/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz wymagań technicznych oraz opisu wyposażenia fabrycznie nowego dostawczo-osobowego Marka.(proszę podać nazwę marki samochodów), Nazwa modelu (proszę

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT nr. zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach

UMOWA PROJEKT nr. zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA PROJEKT nr zawarta w dniu..2016 r. w Modliszewicach w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi)

WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO. 14. Dwa komplety kół na obręczach stalowych letnie i zimowe (w sumie z zamontowanymi) Załącznik Nr 1 do SIWZ CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DOTYCZĄCE SAMOCHÓDU 5 OSOBOWEGO 1. Rok produkcji: 2015 2. Typ nadwozia: sedan/limuzyna 3. Liczba drzwi: 4 4. Silnik: diesel 5. Pojemność silnika:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr...

Załącznik nr 2 do SIWZ. UMOWA Nr... Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr... na dostawę 9-osobowego pojazdu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu w ramach "Programu wyrównywania różnic miedzy regionami

Bardziej szczegółowo

rok produkcji 2015 lub 2016, nr VIN..., Część I zamówienia: marki... model..., Część III zamówienia: marki... model...,

rok produkcji 2015 lub 2016, nr VIN..., Część I zamówienia: marki... model..., Część III zamówienia: marki... model..., UMOWA DOSTAWY... wzór W dniu... w Pobiedziskach pomiędzy Zakładem Komunalnym w Pobiedziskach Sp. z o.o. NIP 7773228861 REGON 302285701 KRS 0000440307 Kapitał Zakładowy 9.555.000,00zł w całości opłacony

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ IM.2601.255.2015 WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy:

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: Załącznik nr 1 UMOWA SPRZEDAŻY - projekt zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UŻYTKOWYCH I WARUNKÓW GWARANCJI Przedmiot zamówienia: fabrycznie nowy samochód osobowy przystosowany do przewozu osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu:

Załącznik nr Wymagane warunki techniczne samochodu: Załącznik nr 3 Parametry techniczno jakościowe oferowanego 9 cio (8+1) osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Marka samochodu: Nazwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Kłoda dnia, 11.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Kłoda dnia, 11.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Dostawa używanego samochodu typu kombivan dla Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna Zielona Kłoda Spółdzielnia Socjalna reprezentowana przez Pawła Cichońskiego Prezesa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Treść po zmianie z 15.09.2011 Załącznik nr 4 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Wodne z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ

Wzór Umowy Dostawy. Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Załącznik Nr 5.1. do SIWZ Wzór Umowy Dostawy Na dostawę jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową, z rocznika 2017, na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA. Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Numer ogłoszenia: 8932-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7004-2015 data 12.01.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 364/ZO/PCPR/6/2014 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu roku w Wadowicach, pomiędzy Powiatem Wadowickim - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: Dz. DPS. 198.2012 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa fabrycznie nowego mikrobusu 9 - cio miejscowego, przystosowanego do przewozu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.org.pl Kołobrzeg: Dostawa samochodu osobowego (minibus) fabrycznie nowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A

Wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 -bez zastosowania upzp załącznik nr 1. Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) O F E R T A Pieczęć wykonawcy:... (czytelna nazwa i adres wykonawcy) REGON: O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na dostawę pn.: Fabrycznie nowego ciągnika rolniczego w formie leasingu

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:...

FORMULARZ OFERTY. Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:... Tel... Fax... NIP:... REGON:... Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy)..., dnia... (miejscowość) FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy:... Adres (siedziba) Wykonawcy:.... Tel.... Fax.... NIP:... REGON:.... Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;.

OFERTA. Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... TEL; FAX;...e-mail;. NO-223/XVI/15 OFERTA Dane dotyczące wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: Nazwa... Adres... REGON;. NIP;. TEL; FAX;...e-mail;. (nazwa (firma), dokładny adres wykonawcy/wykonawców, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów:

Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 samochodów osobowych wg poniżej wskazanych parametrów: Część I samochód nr 1 sedan 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim

U M O W A NR OSP zawarta w dniu r. w Ożarowie Mazowieckim Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR OSP.01.2016 zawarta w dniu.. 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Strażacka 1 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zał. nr 1 do formularza oferty CHARAKTERYSTYKA BUSA DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. Z o.o. www.mzk.krotoszyn.pl Kryterium

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ...

Dostawa autobusu 18-to osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ... Załącznik Nr 6 U M O W A NR.. zawarta w dniu.. r. w Dąbrowie Tarnowskiej pomiędzy: Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Kościuszki 34, 33-200 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2014 Załącznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód ciężarowy: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2014 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 Nysa, 22.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 na: Wykonanie nadruku i dostawę 60 sztuk notesów kołowych zamykanych na magnes. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR z dnia. 1. Przedmiot umowy. 2. Terminy

UMOWA NR z dnia. 1. Przedmiot umowy. 2. Terminy UMOWA NR z dnia Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2013 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300 Radzyń Podlaski, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo