Jastrzębie-Zdrój, dnia r. L.dz... Z-200/DL/2014 DL AWP. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jastrzębie-Zdrój, dnia 18.11.2014 r. L.dz... Z-200/DL/2014 DL.5021.200.2014.AWP. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty"

Transkrypt

1 Jastrzębie-Zdrój, dnia r. L.dz.... Z-200/DL/2014 DL AWP Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty 1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do złożenia pisemnej oferty na "Dostawa samochodu dostawczego". 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie noszącego śladów użytkowania, wyprodukowanego w roku 2014, samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową przystosowaną do wywrotu mechanicznego trójstronnego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, dla potrzeb Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju. Przebieg uwidoczniony na liczniku km w dniu dostawy pojazdu nie większy niż 200 km, 2.2. samochód musi posiadać homologację polską, dokumenty gwarancyjne, kartę pojazdu, homologację na zamontowaną na podwoziu skrzynię ładunkową, 2.3. ubezpieczenie samochodu w zakresie AC/OC/NW na okres jednego roku od dnia dostawy pojazdu, w tym: a) zakres AC: - kradzieży pojazdu, - zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz, - szkody wyrządzonej przez osoby nieznane, - szkody wyrządzonej przez właściciela pojazdu, - szkody na skutek pożaru, wybuchu, działania środków chemicznych lub warunków meteorologicznych (huragany, gradobicia), b) uprawnienia z tytułu ubezpieczenia AC: - Car Assistance, - samochód zastępczy w przypadku awarii, szkody częściowej, szkody całkowitej, kradzieży, - zgłoszenie, likwidacje i bezgotówkowe rozliczenie szkody przez Autoryzowane Stacje Obsługi, - naprawy pojazdu z użyciem nowych, oryginalnych części zamiennych, - brak udziałów własnych, c) zakres NNW odszkodowanie z tytułu wypadku powstałego podczas: - wsiadania i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu, - bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania ubezpieczonego pojazdu, - pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu, - odszkodowanie w przypadku częściowego lub całkowitego uszczerbku na zdrowiu w wypadku, - odszkodowanie w przypadku śmierci wskutek wypadku, d) zakres ubezpieczenia OC ubezpieczenie odpowiedzialności kierującego za szkody wynikłe podczas: - kierowania pojazdem, - wsiadania i wysiadania z pojazdu, - załadunku i rozładunku pojazdu, - podczas postoju i garażowania Wielkość emisji zanieczyszczeń dla oferowanego pojazdu powinna być zgodna na dzień dostawy pojazdu z obowiązującymi normami emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych Zamawiający wymaga by dostarczony pojazd posiadał przedłużoną gwarancję mechaniczną - min. rok dodatkowej ochrony od kosztów napraw oraz pakiet przeglądów serwisowych 36 miesięcy ( km) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 3. Szczegółowe dane techniczne pojazdu, właściwości użytkowe oraz wymagania wobec Wykonawcy zostały określone w Specyfikacji Technicznej, która stanowi załącznik do Zaproszenia (Załącznik nr 5). 4. Dostawca pojazdu jest odpowiedzialny za jego jakość, zgodność parametrów wymienionych w ST oraz złożonej ofercie oraz instrukcjami producenta. Wymagana jakość pojazdu powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym w dokumentach. Całość zamówienia musi być objęta okresem gwarancji zgodnym z gwarancją producenta. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. 5. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu na wskazane miejsce garażowania ul. Dworcowa 17E w Jastrzębiu-Zdroju w godz. 8:00-14:00 w dni robocze. Odbiór pojazdu będzie polegał na uruchomieniu, sprawdzeniu poprawności działania wszystkich funkcji, kompletności wyposażenia i dokumentacji, w tym: gwarancji, dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, dokumenty homologacyjne i inne wymagane przepisami prawa. Ww. czynności zostaną przeprowadzone w obecności wyznaczonego pracownika MZN. 1

2 6. Dostawca powinien udzielić następujących gwarancji: - na podzespoły mechaniczne i elektroniczne: minimum 24 miesiące od dostawy pojazdu lub limit kilometrów km, - na powłoki lakiernicze: minimum 36 miesięcy od dnia dostawy pojazdu, - na perforację blach nadwozia i podwozia: minimum 120 miesięcy od daty dostarczenia pojazdu. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania w ofercie pojazdu o parametrach innych niż podane w ST, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w ST. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów uwiarygodniających parametry pojazdu. W przypadku wystąpienia wątpliwości Zamawiającego, co do zaoferowanego równoważnego pojazdu, udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie autora wyznaczonych parametrów, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważności parametrów lub odrzuceniu oferty z powodu ich równoważności. 8. Wymagany termin zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy. 9. Szczegółowych informacji udziela: p. Franciszek Blatoń, tel oraz Pisemną ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na dostawę samochodu dostawczego" należy złożyć w Biurze Podawczym MZN przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju (pokój nr 11) do dnia r. do godz Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane. Oferty przesłane pocztą będą rozpatrywane, jeśli wpłyną do Zamawiającego w wyznaczonym terminie Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną. 11. W ofercie należy podać: a) ryczałtową cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z FORMULARZEM OFERTOWYM - Załącznikiem nr 1. Wycena powinna być sporządzona przy uwzględnieniu całości kosztów niezbędnych do wykonania zakresu wskazanego w Zaproszeniu, b) wielkość zużycia paliwa dla oferowanego pojazdu na 100 km, c) wielkość emisji dwutlenku węgla na 100 km, d) wielkość emisji zanieczyszczeń (tlenku azotu, węglowodorów i cząstek stałych) na 100 km, e) termin dostawy pojazdu, f) nr rachunku bankowego, g) nr NIP, g) adres , h) osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia wraz z numerem telefonu. 12. Do oferty należy załączyć: a) aktualny wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP lub aktualny wypis z właściwego rejestru (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), b) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, c) wykaz wykonanych dostaw wg Załącznika nr 2 do Zaproszenia, d) zestawienie w formie tabelarycznej wszystkich parametrów i wyposażenia wskazanych w ST wraz z opisem wg Załącznika nr 3, e) przedstawienie fotografii oferowanego pojazdu (nadwozie z wszystkich boków i wnętrze), np. w formie katalogu firmowego, f) przedstawienie dokumentów homologacyjnych oferowanego pojazdu, g) warunki ogólne ubezpieczenia OC/AC/NNW dla oferowanego samochodu, h) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 13. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty w przypadku braku w ofercie wymaganych dokumentów, nie spełnienia warunków postawionych przez Zamawiającego bądź nie podpisania oferty przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. 14. Złożona oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, a kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez tę osobę za zgodność z oryginałem. Jeśli oferta zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, do oferty winno być dołączone Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie. 15. Ważność złożonej oferty: do r. 16. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wyłącznie drogą elektroniczną, pod warunkiem wskazania w formularzu ofertowym adresu Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen. Przy wyborze oferty zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich znaczeniem: a) cena (wartość określona w pkt 1 formularza ofertowego) - 80% = 80 pkt, sposób obliczania: cena najtańszej oferty x 80 pkt cena ocenianej oferty 2

3 b) zużycie paliwa (wartość określona w pkt 4 ppkt a) formularza ofertowego) - 10% = 10 pkt, sposób obliczania: najniższa wielkość zużywanego paliwa podana w ocenianych ofertach x 10 pkt wielkość zużywanego paliwa podana w ocenianej ofercie Uwaga: Wielkość zużycia paliwa należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą określoną według innej metody pomiaru zużycia paliwa lub zużycia energii elektrycznej, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca nie posiada dokładnych danych w tym zakresie otrzymuje 0 pkt w kryterium zużycia paliwa. c) emisja dwutlenku węgla (wartość określona w pkt 4 ppkt b) formularza ofertowego) - 5% = 5 pkt, sposób obliczania: najniższa wielkość emisji dwutlenku węgla podana w ocenianych ofertach x 5 pkt wielkość emisji dwutlenku węgla podana w ocenianej ofercie Uwaga: Wielkość emisji dwutlenku węgla należy podać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą określoną według innej metody pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca nie posiada dokładnych danych w tym zakresie otrzymuje 0 pkt w kryterium emisja dwutlenku węgla d) emisja zanieczyszczeń (wartość określona w pkt 4 ppkt c) formularza ofertowego) - 5% = 5 pkt. sposób obliczania: najniższa wielkość emisji zanieczyszczeń podana w ocenianych ofertach x 5 pkt wielkość emisji zanieczyszczeń podana w ocenianej ofercie Uwaga: Wielkość emisji zanieczyszczeń to suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (niemetanowych) podana zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. nr 96 poz. 559), zmierzoną według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych, a w przypadku pojazdów nieobjętych tą procedurą - określoną według innej metody pomiaru emisji, zapewniającej porównywalność ofert; jeżeli Wykonawca nie posiada dokładnych danych w tym zakresie otrzymuje 0 pkt w kryterium emisja zanieczyszczeń O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje największa suma liczby punktów przyznanych w ramach ww. kryteriów, obliczona wg wzoru: Liczba Punktów uzyskanych przez ofertę = a + b + c + d Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksimum 100 pkt. 18. Cofnięcie oferty może nastąpić do dnia i godziny wskazanej w pkt 10 Zaproszenia przed składaniem ofert Cofnięcie oferty i odmowa podpisania umowy po dacie zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty najkorzystniejszej stanowi odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, bez podania przyczyny. 20. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść zaproszenia oraz wymaganych dokumentów i warunków postępowania. Modyfikacje zamieszczane będą na stronie internetowej MZN 21. Udzielanie wyjaśnień Wszelkie pytania i uwagi należy przekazywać w formie pisemnej (drogą pocztową, na nr faksu lub drogą elektroniczą do dnia r. do godz Wyjaśnienia i odpowiedzi zamieszczane będą na stronie internetowej MZN a także przesłane do Wykonawcy w formie elektronicznej (na adres ). 22. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie niezwłocznie podpisana umowa Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do dostarczenia polisy OC/AC/NNW w zakresie zgodnym z Zaproszeniem dla dostarczonego pojazdu na okres 1 roku (liczonego od dnia dostawy pojazdu). 3

4 Załączniki: - FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik nr 1), - Wykaz wykonanych głównych dostaw do wypełnienia przez Wykonawców (Załącznik nr 2) - Zestawienie wszystkich parametrów i wyposażenia wraz z opisem do wypełnienia przez Wykonawców (Załącznik nr 3), - wzór umowy gmina (Załącznik nr 4), - Specyfikacja Techniczna (Załącznik nr 5). UWAGA: Załączniki udostępnione zostały na stronie internetowej MZN 4

5 Z-200/DL/2014 DL AWP Załącznik nr 1 do zaproszenia..., dnia r. FORMULARZ OFERTY... Nazwa i adres firmy (Wykonawcy) NIP: (nr rachunku bankowego)... (numer telefonu i faksu wraz z numerem kierunkowym)... (osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu zamówienia wraz z numerem kontaktowym)... (adres Wykonawcy) Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na zadania: Dostawa samochodu dostawczego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, Jastrzębie-Zdrój Dział Logistyki 1. Ryczałtowa cena brutto za dostarczenie przedmiotu zamówienia:... zł brutto /słownie:.../100/ 1.1. Oświadczamy, iż dostarczony pojazd (marki) (model) będzie fabrycznie nowy, nie noszący śladów użytkowania ze skrzynią ładunkową (rok produkcji) (kolor) przystosowaną do wywrotu mechanicznego trójstronnego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t. 2. Termin realizacji: do...dni (maksymalnie do 30 dni od podpisania umowy nie należy podawać konkretnej daty dostawy). 3. Na dostarczony pojazd udzielamy gwarancji: a) na podzespoły mechaniczne i elektroniczne:... miesięcy od dostawy pojazdu (minimalnie 24 miesiące od dostawy pojazdu) lub... km (limit kilometrów minimum km), b) na powłoki lakiernicze:... miesięcy od dostawy pojazdu (minimalnie 36 miesiące od dostawy pojazdu), c) na perforację blach nadwozia i podwozia:... miesięcy (minimalnie 120 miesięcy od dostawy pojazdu). 4. Wielkości oferowanego pojazdu zużycia/emisji na 100 km: a) wielkość zużycia paliwa:... b) wielkość emisji dwutlenku węgla:... c) wielkość emisji zanieczyszczeń (tlenku wodoru, węglowodorów i cząstek stałych): Posiadamy autoryzowany serwis w okolicy Jastrzębia-Zdroju (nie dalej niż 50 km od Jastrzębia-Zdroju):... (nazwa i adres) Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi...godz. licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia samochodu przez Zamawiającego (telefonicznie, pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną) do autoryzowanego punktu serwisowego. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji samochodu, o czas trwania naprawy. 6. Oświadczamy, że: - że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty, Załącznikami, wzorem umowy i postawione warunki przyjmujemy bez 5

6 zastrzeżeń. Ponadto uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; - w wycenie uwzględniliśmy wszystkie koszty związane z realizacją zadania jako całości. Z uwagi na cenę ryczałtową w wycenie uwzględniliśmy również ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; - uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu; - w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; - przed podpisaniem umowy dostarczymy polisę OC/AC/NNW w zakresie zgodnym z Zaproszeniem dla dostarczonego pojazdu na okres 1 roku (liczonego od dnia dostawy pojazdu); - dostarczony pojazd będzie posiadał przedłużoną gwarancję mechaniczną - min. rok dodatkowej ochrony od kosztów napraw oraz pakiet przeglądów serwisowych 36 miesięcy ( km) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego, - wielkość emisji zanieczyszczeń dla oferowanego pojazdu będzie zgodna (na dzień dostawy pojazdu) z obowiązującymi normami emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych; - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz pojazd dostarczymy na adres wskazany w Zaproszeniu, - integralną część oferty stanowi opis, specyfikacja techniczna oferowanego samochodu wg załącznika do Zaproszenia. 7. Cofnięcie oferty i odmowa podpisania umowy przeze mnie po dacie zawiadomienia o wyborze mojej oferty jako najkorzystniejszej stanowi odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych ode mnie (Wykonawcy). 8. Oświadczam/my, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, przy zachowaniu zasady jawności postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). * niepotrzebne skreślić... dnia r /Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby uprawnionej ` do występowania w imieniu Wykonawcy/ 6

7 Z-200/DL/2014 DL AWP Załącznik nr 2 do zaproszenia... (pieczęć Wykonawcy) Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (w celu potwierdzenia spełnienia warunków zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zaproszeniu - pkt 12 c) ) Lp. Zamawiający (nazwa, adres) Przedmiot dostawy Termin realizacji usługi (od-do) Wartość zadania brutto... dnia Podpis i pieczątka osoby /osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy 7

8 Załącznik nr 3 do zaproszenia Z-200/DL/2014 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WYPOSAŻENIA Wyposażenie pojazdu (wymagania Zamawiającego) Wyposażenie pojazdu (opis Wykonawcy) wszystkie szyby termoizolacyjne Kabina tylna szyba przeszklona przygotowanie do napędów pomocniczych (wywrót trójstronny skrzyni ładunkowej) lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane schowek w desce po stronie pasażera z pokrywą zamykaną, z podświetleniem siedzenia wyłożone tkaniną podsufitka formowana w przedziale kierowcy, wyłożona tkaniną osłona przeciwsłoneczna z lewej i prawej strony fotel kierowcy, z pełną regulacją (zakres regulacji fotela kierowcy: regulacja wydłużana, regulacja oparcia oraz regulacja wysokości) siedzenie dwuosobowe obok kierowcy z rozkładanym stolikiem dwie lampki do czytania w kabinie kierowcy (konsola dachowa) Podwozie silnik o min. mocy 130 KM, o pojemności powyżej 1900 cm 3, norma spalania min. Euro 5 napęd na tylną oś pojazdu, skrzynia biegów manualna komplet opon zimowych z felgami stalowymi i firmowymi kołpakami (zamontowane na dzień dostawy pojazdu - opony w dniu zakupu nie powinny być starsze niż 12 miesięcy) ABS system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania Bezpieczeństwo ESP elektryczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu ASR system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych EBV elektroniczny korektor siły hamowania BAS asystent hamowania (wspomaganie hamowania awaryjnego) hamulce: przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe pełne poduszki bezpieczeństwa kierowcy, zagłówki z regulacją wysokości światła do jazdy dziennej, włączane automatycznie 8

9 wskaźnik zużycia kloców hamulcowych lusterko wsteczne chroniące przed oślepianiem ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka informująca o nie zapiętych pasach bezpieczeństwa kolor szary lub granatowy ocynkowane drzwi kabiny kierowcy, maska i błotniki boczne listwy ochronne 4 drzwi boczne Nadwozie uchwyty holownicze: z przodu (zwykłe złącze) i z tyłu (wg wymogu - wyposażenie dodatkowe) Układ kierowniczy układ kierowniczy ze wspomaganiem, kolumna regulowana w dwóch płaszczyznach blokada kół kierownicy Wyposażenie funkcjonalne centralny zamek sterowany pilotem z możliwością uruchomiania od wewnątrz klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna z czujnikiem temperatury zewnętrznej, filtrem kurzu i pyłków z aktywnym węglem prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego obrotomierz i zegar cyfrowy szyby w drzwiach kabiny kierowcy sterowane elektrycznie system radiowy AM/FM z odtwarzaczem MP3, zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth, minimum 4,3 calowy wyświetlacz LCD, czytnik kart SD, wejście AUX/IN, USB, system głośników min. stereo z przodu wycieraczki szyby przedniej z regulacją prędkości i spryskiwaczem możliwość montażu systemu monitoringu i zarządzania flotą, immobiliser półki nad przednią szybą gniazdo 12 V w kabinie kierowcy przygotowanie do bocznych lamp pozycyjnych koło zapasowe z koszem mocującym i zestawem narzędzi z podnośnikiem wyłącznik główny akumulatora, (złącze rozruchowe) niezbędne elementy wyposażenia wymagane prawem do dopuszczenia do ruchu gaśnica, trójkąt, kamizelka odblaskowa 2 szt, apteczka i inne jeżeli są wymagane (gaśnica i apteczka nie starsze niż 6 miesięcy od daty produkcji na dzień dostawy pojazdu) czujniki parkowania w tylnym zderzaku Wyposażenie dodatkowe 9

10 wyświetlacz wielofunkcyjny wskaźnik temperatury płynu chłodzącego na desce rozdzielczej wymiary zewnętrzne szerokość z lusterkami od 2300 do 2600 mm, wysokość od 2200 do 2500 mm długość maksymalna max mm skrzynia ładunkowa o długości powyżej 3000 mm lecz nie dłuższa niż 3500 mm, szerokość od mm z trójstronnym wywrotem ładowność od 1100 kg do 1700 kg dopuszczalna masa całkowita z przyczepą max kg komplet opon letnich z felgami aluminiowymi lub stalowymi i kołpakami (opony w dniu zakupu nie powinny być starsze niż 12 miesięcy) podstawowy zestaw narzędzi samochodowych (podnośnik, klucz do kół, pompka powietrza lub kompresor podłączany do źródła zasilania 12V, klin pod koło, linka holownicza u wytrzymałości pow. 4 t) dodatkowe postojowe ogrzewanie wodne min. 4,5 kw, z regulatorem czasowym: funkcja dogrzewania (przy włączonym silniku), czas pracy min. 50 minut, obsługa i programowanie poprzez przycisk na desce rozdzielczej lub zestaw wskaźników lub kierownicę wielofunkcyjną, zintegrowany z obiegiem układu chłodzenia, nawiew do kabiny hak holowniczy dla przyczepy o masie min.2 t: belka haka holowniczego, zaczep kulowy, gniazdo elektryczne 13-pin (napięcie 12V), sterownik rozpoznawania przyczepy, wiązka przewodów, stabilizacja przyczepy, DMC przyczepy max. 3,5 t, minimalny nacisk na hak 90 kg, z możliwością demontażu 10

11 Z-200/DL/2014 DL AWP W: Załącznik nr 4 do zaproszenia WZÓR UMOWY UMOWA Nr.../DL/2014 zawarta w dniu... r. na podstawie ustawy Kodeks Cywilny pomiędzy Gminą Jastrzębie-Zdrój - Miejskim Zarządem Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55, zwanym dalej Zamawiającym, (NIP: ), reprezentowanym przez: Dyrektora - Beatę Olszok, przy udziale Głównego Księgowego Agnieszki Wojtysiak a..., zwanym dalej Wykonawcą (NIP:...), o następującej treści: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zgodnie ze złożoną ofertą w dniu r., zaproszeniem do złożenia oferty wraz z załącznikami do: Dostawy samochodu dostawczego marki... zgodnie ze złożoną ofertą wraz z opisem i ST pojazdu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. dostawa fabrycznie nowego, nie noszącego śladów użytkowania, wyprodukowanego w roku 2014 samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową przystosowaną do wywrotu mechanicznego trójstronnego - o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t dla potrzeb MZN w Jastrzębiu-Zdroju. Przebieg uwidoczniony na liczniku km w dniu dostawy pojazdu nie większy niż 200 km, 2.2. samochód musi posiadać homologację polską, dokumenty gwarancyjne, kartę pojazdu, homologację na zamontowaną na podwoziu skrzynię ładunkową, 2.3. ubezpieczenie samochodu w zakresie AC/OC/NW na okres jednego roku od dnia dostawy pojazdu, w tym: a) zakres AC: - kradzieży pojazdu, - zderzenia ze zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz, - szkody wyrządzonej przez osoby nieznane, - szkody wyrządzonej przez właściciela pojazdu, - szkody na skutek pożaru, wybuchu, działania środków chemicznych lub warunków meteorologicznych (huragany, gradobicia), b) uprawnienia z tutułu AC: - Car Assistance, - samochód zastępczy w przypadku awarii, szkody częściowej, szkody całkowitej, kradzieży, - zgłoszenie, likwidacje i bezgotówkowe rozliczenie szkody przez Autoryzowane Stacje Obsługi, - naprawy pojazdu z użyciem nowych, oryginalnych części zamiennych, - brak udziałów własnych, c) zakres NNW-odszkodowanie z tytułu wypadku powstałego podczas: - wsiadania i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu, - bezpośredniego załadowywania lub rozładowywania ubezpieczonego pojazdu, - pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu, - odszkodowanie w przypadku częściowego lub całkowitego uszczerbku na zdrowiu w wypadku, - odszkodowanie w przypadku śmierci wskutek wypadku, d) zakres ubezpieczenia OC ubezpieczenie odpowiedzialności kierującego za szkody wynikłe podczas: - kierowania pojazdem, - wsiadania i wysiadania z pojazdu, - załadunku i rozładunku pojazdu, - podczas postoju i garażowania Wielkość emisji zanieczyszczeń dla oferowanego pojazdu powinna być zgodna na dzień dostawy pojazdu z obowiązującymi normami emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych. 3. Dane do Zaproszenia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. 4. Klasyfikacja budżetowa: Dział., Rozdział.., Paragraf Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy. 2 TERMIN WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji: do...dni. 2. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu na wskazane miejsce garażowania ul. Dworcowa 17E w Jastrzębiu-Zdroju w godz. 8:00-14:00 w dni robocze. Odbiór pojazdu będzie polegał na uruchomieniu, sprawdzeniu poprawności działania wszystkich funkcji, kompletności wyposażenia i dokumentacji, w tym: gwarancji, dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, dokumentów homologacyjnych i innych wymaganych przepisami prawa. Ww. czynności zostaną przeprowadzone w obecności wyznaczonego pracownika Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym daty odbioru samochodu i jego przekazania. Dokładny czas dostawy zostanie uzgodniony przez Wykonawcę pisemnie z pracownikiem MZN ( 6 ust. 1 umowy) na przynajmniej 2 dni robocze 11

12 przed dniem dostawy. 4. Za termin przekazania pojazdu uznaje się datę podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę, o którym mowa w 5 ust. 5 umowy. 5. Dostarczony pojazd będzie gotowy do eksploatacji i będzie posiadał instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną, kartę pojazdu i książeczkę przeglądów serwisowych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia jazdy próbnej, jeśli zgłosi taką potrzebę przedstawiciel Zamawiającego. 7. Wykonawca dokona ubezpieczenia pojazdu OC/AC/NNW w dniu uzgodnionym z Zamawiającym, po zarejestrowaniu samochodu w zakresie zgodnym z Zaproszeniem. 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego przedmiotu umowy, zgodność parametrów wymienionych w ST oraz złożonej ofercie oraz instrukcjami producenta. Wymagana jakość pojazdu powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym w dokumentach. Całość zamówienia musi być objęta okresem gwarancji zgodnym z gwarancją producenta. Wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy z należytą starannością, zgodnie z: a) postanowieniami niniejszej umowy, b) właściwymi przepisami prawa oraz przyjętymi zwyczajami. 3. Wykonawca gwarantuje, że samochód będzie przygotowany do odbioru, będzie funkcjonalnie sprawny i gotowy do natychmiastowej eksploatacji. 4. W przypadku poniesienia szkody przez Zamawiającego, wynikłej z winy Wykonawcy, jeżeli w trakcie wykonywania usługi nastąpiło zniszczenie mienia lub jego utrata, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 4 GWARANCJA 1. Na dostarczony pojazd Wykonawca udziela gwarancji: a) na podzespoły mechaniczne i elektroniczne:... miesięcy od dostawy pojazdu (minimalnie 24 miesiące od dostawy pojazdu) lub... km (limit kilometrów minimum km), b) na powłoki lakiernicze:... miesięcy od dostawy pojazdu (minimalnie 36 miesiące od dostawy pojazdu), c) na perforację blach nadwozia i podwozia:... miesięcy (minimalnie 120 miesięcy od dostawy pojazdu), d) dostarczony pojazd będzie posiadał przedłużoną gwarancję mechaniczną - min. rok dodatkowej ochrony od kosztów napraw oraz pakiet przeglądów serwisowych 36 miesięcy ( km) bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 2. Wykonawca posiada autoryzowany serwis w Gwarantowany czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej wynosi...godz. licząc od momentu zgłoszenia uszkodzenia samochodu przez Zamawiającego (pismem, telefonicznie, faksem) do autoryzowanego punktu serwisowego. 4. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji samochodu, o czas trwania naprawy. 5.W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę. 6. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. 5 WYNAGRODZENIE 1. Wartość ryczałtowego wynagrodzenia ustalonego na podstawie złożonej oferty wynosi... zł brutto (słownie:...). 2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy tylko należności wynikających z odebranego towaru. 3. Kwota określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym brutto i nie będzie podlegać waloryzacji. 4. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT podana cena brutto w ust. 1 pozostaje bez zmian. 5. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie spisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru przedmiotu umowy. 6. Płatność następowała będzie z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy o nr:... w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, o którym mowa w ust. 5 podpisanym przez obie strony. 7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Nadzór ze strony Zamawiającego pełnić będzie:..., tel. 2. Odpowiedzialnym za wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy jest:..., tel.. adres owy.. 7 KARY UMOWNE 1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1, b) za zwłokę/opóźnienie w wykonaniu dostawy przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 - liczone za każdy dzień zwłoki/opóźnienia od dnia wyznaczonego na dostawę przedmiotu zamówienia, c) za zwłokę w usunięciu usterek w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w 5 ust. 1 - za 12

13 każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość kary umownej nie pokrywa szkody w całości. 3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia z faktur Wykonawcy kar umownych i ewentualnych odszkodowań uzupełniających, a ponadto kwot należnych od Wykonawcy z innych tytułów wynikających z niniejszej umowy. Dotyczy to również kwot należnych z tytułu szkód wyrządzonych przez Wykonawcę przy wykonywaniu umowy. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot należnych z tytułów opisanych w ust. 3 bez uzyskiwania dodatkowej zgody. 5. Zapłata kar przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kar z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość naliczenia każdej z kar umownych określonych w ust. 1 wyżej. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieprzetawarzania jakichkolwiek danych (w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883, tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) dotyczących pracowników Zamawiającego, lokatorów, użytkowników, właścicieli nieruchomości oraz firm świadczących usługi na rzecz obsługi budynków administrowanych przez MZN, a o których to informacje Wykonawca uzyskał w związku z realizacją zadań określonych w niniejszej umowie Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w drodze negocjacji. 2. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 11 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Ustawy Pzp nie stosuje się (art. 4 ust. 8). 12 Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania nr 1-3 wraz ze zmianą SIWZ

Odpowiedź na pytania nr 1-3 wraz ze zmianą SIWZ Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl: 10.08.2008 Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa samochodu osobowego 8 miejscowego, znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: URBITOR Sp. z o.o. ul. Chrobrego 105/107; 87-100 Toruń zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 24296-2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Znak: DOA.III.272.1.95.2012 Dodatek Nr 1 do SIWZ.. Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁ AWIU

DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁ AWIU Postępowanie nr: OL ZP/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO WRAZ Z PAKIETEM UBEZPIECZENIOWYM DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚ RODKA RUCHU DROGOWEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Dom Dziecka ul. Parkowa 1 68-208 Łęknica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 2/03/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY zamówienie o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakup samochodu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawę samochodu osobowego typu VAN dla potrzeb administracyjnych Gminy Słupsk ( CPV - 34110000-1) Zamawiający: Gmina Słupsk 76-200 Słupsk ul. Sportowa 34 NIP: 839-10-06-582 tel. (0-59) 842-93-62 fax. (0-59) 842-92-54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47 A 00-695 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU

URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel. 74/664 33 00, fax 74/841 13 01 e-mail: us0222@ds.mofnet.gov.pl, www.uswalbrzych.pl REGON: 890024280, NIP: 886-00-13-058 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK

dostawę 5-osobowego samochodu dla potrzeb NCK Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę 5-osobowego samochodu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy TG.230/ZO/2/D/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym

Bardziej szczegółowo

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl,

III ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA, KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ: www.mpgk.chelm.pl, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ: SIWZ) do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu ciężarowego (hakowiec) z urządzeniem dźwigowym HDS, postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, REGON 929-011-81-62, NIP 973-04-38-162, kapitał zakładowy 11.633.000,00 zł, wpisane

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy:

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA NA DOSTAWĘ 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA NA POTRZEBY BIURA KONTROLI NA MIEJSCU W PODKARPACKIM OR ARIMR WRAZ Z USŁUGĄ UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: Agencją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR SPRAWY 01/P/2014 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu ul. Czerwonego Krzyża 5/9 50-345 Wrocław zwane

Bardziej szczegółowo