Przetarg - Zabezpieczenie ratownicze na basenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg - Zabezpieczenie ratownicze na basenie"

Transkrypt

1 Przetarg - Zabezpieczenie ratownicze na basenie 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Libiąskie Centrum Kultury w Libiążu zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004r. Nr 19 poz. 177 (poniżej euro) na Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym w MORS im. "Solidarności 1980" przy ul. Piłsudskiego 10 w Libiązu w sezonie letnim Dane Zamawiającego: Libiąskie Centrum Kultury Libiąż, ul. Górnicza 1, Konto bankowe: PKO BP SA o/libiąż nr: , NIP: , REGON: Dokładny adres do korespondencji: Libiąskie Centrum Kultury, Libiąż, ul. Górnicza 1 Telefon: , fax: , mail: Strona internetowa Zamawiającego: 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym w Miejskim Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym im. "Solidarności 1980" przy ul. Piłsudskiego 10 w Libiążu w sezonie letnim Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem oferty jest świadczenie usługi ratownictwa wodnego związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się na basenie odkrytym w MORS w Libiążu poprzez dyżury min. 2 ratowników WOPR w okresie 15 czerwca 23 sierpnia 2015, w godz Obiekt składa się z niecki basenowej - basen pływacko-rekreacyjny o wymiarach 50m x 20m oraz fontanny (średnica 7,5m, głębokość 0,2m-0,4m), która pełni również funkcję brodzika dla dzieci. Szczegółowy zakres obowiązków ratownika określa ustawa z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywajacych na obszarach wodnych / Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz z późniejszymi zmianami/. Do podstawowych obowiązków ratowników należy: a) stałe obserwowanie obszaru kąpieliska i niezwłocznie reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej, b) kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się, c) kontrola stref dla umiejących i nie umiejących pływać, d) określenie głębokości wyznaczonego obszaru wodnego, e) wywieszanie na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych, f) sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy dla umiejących pływać), g) reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie basenu, h) wpisywanie na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych), i) oczyszczenie powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek,

2 j) dozowanie oraz kontrola zawartości chloru w wodzie basenowej, zapisywanie odczytów, k) bieżące prowadzenie dziennika pracy, l) wyposażenie obiektu w sprzęt ratowniczy i medyczny. 2.3 Proponowany sposób wykonania usługi: Proszę wziąć pod uwagę propozycję cenową w rozbiciu na dni pogody oraz niepogody. W pierwszym wypadku pełna usługa, w drugim gotowość opłata minimalna. 2.4 W ofercie cenowej proszę określić stawkę godzinową wykonania usługi (w rozbiciu na funkcje np. ratownik starszy, młodszy) proponowaną przez oferenta- co będzie stanowiło podstawę dla porównania ofert. Określamy również cenę całej usługi. 2.5 Zaleca się, aby wykonawca zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 2.6 Zawartość dokumentów ofertowych Zestaw materiałów ofertowych obejmuje: Koncepcje wykonania usługi Wzór oferty Załącznik Nr TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie : 15 czerwca 23 sierpnia WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; 4.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: W zakresie warunków wskazanych w punkcie wymagane jest: a) dysponowanie ratownikami, nie mniej niż 2 (dwie) osoby, posiadającymi wymagane uprawnienia, potwierdzone posiadaniem książeczki ratownika WOPR z aktualnymi wpisami, tj. posiadają stopień ratownika uprawniający do pełnienia obowiązków ratownika na pływalniach i kąpieliskach, b) wykazanie się wykonywaniem podobnych usług w zakresie ratownictwa wodnego, poprzez udokumentowanie np. stosownych umów, wpisów do książeczek WOPR, zaświadczeń itd, c) wypełnieniem załącznika nr 1 wskazując w nim osoby z uprawnieniami, które będą wykonywały usługę. 5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom są: - Pan Tomasz Bębenek - Dyrektor LCK tel Pani Maria Tambor Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego tel WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 7.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie

3 od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego. 7.2 Dokumenty składające się na ofertę. Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty: a) koncepcje wykonania usługi, b) oferta sporządzona wg załączonego wzoru, c) załącznik Nr MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 8.1 Ofertę należy złożyć w Libiąskim Centrum Kultury, ul. Górnicza 1, Libiąż w sekretariacie pok. nr 2 w godz. urzędowania tj , pocztą, kurierem lub mailem do dnia r. (liczy się data wpływu do siedziby LCK). 8.2 Oferty zostaną rozpatrzone w Libiąskim Centrum Kultury, ul. Górnicza 1, Libiąż w dn r. 9. WYBÓR OFERENTA 9.1 Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną ryczałtową (def. określone art. 632 K.C.) musi być podana w PLN cyfrowo i słownie Przy wyliczaniu ceny oferty należy uwzględnić polisę OC na czas wykonywania ewentualnej umowy. 9.3 Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który zaproponuje najniższą stawkę godzinową oraz najniższą cenę wykonania całej usługi i spełni oczekiwania zamawiającego. 10. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 10.1 Po otwarciu ofert zamawiający zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę w terminie do 7 dni, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia i podpisania przez niego umowy Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę do 7 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy. Dyrektor Libiąskiego Centrum Kultury Tomasz Bębenek

4 O F E R T A Do (nazwa i adres zamawiającego) Ofertę składa: Nazwa wykonawcy (wykonawców) (adres) Odpowiadając na ogłoszenie o Zabezpieczenie ratownicze na basenie odkrytym w Miejskim Ośrodku Rekreacyjno Sportowym im. Solidarności 1980 w Libiążu w sezonie letnim 2015, zgodnie z wymaganiami: 1) Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ryczałtową ( def.art 632 K.C.) brutto:. PLN (słownie:....złotych). Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi: %, tj... złotych (słownie:... złotych). 2) Stawka godzinowa kształtuje się średnio na poziomie (brutto).złotych (słownie złotych W tym (stawka godzinowa w rozbicie na funkcje) a) złotych(brutto) b) złotych(brutto) c) złotych(brutto) 3) Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania zamówienia w terminie 15 czerwca - 23 sierpnia 2015 r. 4) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 5) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami ofertowymi i w pełni je akceptujemy. 6) Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu/jako Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania. 7) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8) Oferta wraz z załącznikami została złożona na.. stronach. 9) Oświadczamy, że posiadamy doświadczenie i wiedzę w wykonywaniu określonych w ofercie usług gdyż w poprzednich latach wykonywaliśmy podobne zamówienia: a)... b)... c).. 10) Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej 2 (dwiema) osobami posiadającymi uprawnienia

5 do wykonania przedmiotowej usługi ( załącznik nr. 1). 11) Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres: osoba do kontaktu (podać adres) tel.:. faks: Nazwisko i imię:.. Upoważniony do podpisania niniejszej oferty w imieniu:.. Miejscowość i data: Niniejsza oferta obejmuje następujące oświadczenia, dokumenty i informacje (dalej Załączniki): Załączniki: 1) 2) 3) 4) 5)

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ OSÓB REALIZUJĄCYCH USŁUGĘ LP Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data urodzenia Nr książeczki WOPR Stopień WOPR Podstawa dysponowania osobą Podpis. /osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy/ Data O Ś W I A D C Z E N I E Działając w imieniu. i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że wskazane powyżej osoby posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do wykonania usługi. Podpis..Data.. (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

7 WZÓR UMOWY zawarta w dniu r. w Libiążu w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym w dniu r. pomiędzy Libiąskim Centrum Kultury, Libiąż, ul. Górnicza 1, NIP , zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez : Tomasza Bębenka Dyrektora a...z siedzibą w.... zwanym dalej Wykonawcą. 1 Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi ratownictwa wodnego związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się na basenie odkrytym w Miejskim Ośrodku Rekreacyjno Sportowym im. Solidarności 1980 przy ul. Piłsudskiego 10 w Libiążu poprzez dyżury ratowników WOPR w okresie 15 czerwca 23 sierpnia 2015, w godz obejmującym: 1. Nieckę basenową - basen pływacko-rekreacyjny o wymiarach 50x20 m. 2. Fontannę (średnica 7,5m, głębokość 0,2-0,4m), która pełni również funkcję brodzika dla dzieci. Szczegółowy zakres obowiązków ratowników określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne / Dz.U. nr 57 poz. 358 z 1997r. z póżniejszymi zmianami / 2 Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy OC z tytułu wykonywania niniejszej umowy. 3 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 15 czerwca 23 sierpnia 2015r. 4 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe. 5 W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 6 Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy..... zł (słownie złotych:..) brutto Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 3 Rachunkami : a) pierwszy wystawiony po 30 czerwca 2015r., b) drugi wystawiony po 31 lipca 2015r., c) trzeci po 23 sierpnia 2015r. Proporcjonalnie do przepracowanych dni Podstawą wystawienia Rachunku są kompletne wpisy w dzienniku służby ratowników. 3. Należność z tytułu Rachunku będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na numer konta Wykonawcy, dołączony do Rachunku. 4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty Rachunku w terminie do 14 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

8 8 1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6, 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 4. Zapłata kar umownych nastąpi w terminie 5 dni od wezwania. 5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi w określonym terminie, 3) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową lub obowiązującymi przepisami. 2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający: 1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonej w niniejszej umowie, 3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpieniem może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. 10 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 11 Na wypadek sporu między stronami do jego rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Umowę niniejsza sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 3. Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 1 Wykaz osób i Oświadczenie. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli ul. Wyspiańskiego 6, 39 300 MIELEC tel. 17 7888500 fax. 17 7888505 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Bukowsko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. Budowa Sali sportowej o wymiarach 12 x 24 m w Pobiednie stan surowy otwarty W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE ZATWIERDZAM Dyrektor Krzysztof Kowal Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+

Projekt i zakupy finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ Wodnej oraz unijnego instrumentu finansowania LIFE+ ZAMAWIAJĄCY: KLUB PRZYRODNIKÓW Nr sprawy: LM1/2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

CPV (804200004) W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt Aktywizacja społeczno-zawodowa klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/03/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.).

Konkurs Ofert na podstawie art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2015.618 ze zm.). SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Kartuska 4/6, 80 104 Gdańsk Tel.:

Bardziej szczegółowo

Warunki na wykonanie :

Warunki na wykonanie : Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego ul. St. Zbrowskiego 104 26 600 Radom Telefon : /48/ 384-03-66 ; /48/384-03-98; fax : /48/ 384-03-71 Strona internetowa : www.rsm.radom.pl Warunki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg

Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym z przyczepą przy remontach cząstkowych dróg Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach ul. Stargardzka 29, 74-200 Pyrzyce tel. / fax 091 570 04 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Łowicz, dnia 04.09.2007r. Zamawiający: Gmina Miasto Łowicz Urząd Miejski w Łowiczu ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: sukcesywny bezgotówkowy zakup oleju napędowego

Bardziej szczegółowo