Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r."

Transkrypt

1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od r.

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i przeznaczenie tych środków na cele socjalne i pomoc mieszkaniową dla osób uprawnionych i jest tworzony na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335 z późniejszymi zmianami); 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami); 3) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami). 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z odpisów: 1) dla nauczycieli w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku; 2) dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych; 3) dla pracowników administracyjnych w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą; 4) dla pracowników administracji i obsługi będących emerytami lub rencistami w wysokości 6,75% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. 3. Z wymienionych odpisów tworzy się jeden zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego administratorem jest dyrektor szkoły. 4. Środki Funduszu zwiększa się o: 1) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych; 2) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe. 5. Środki Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 6. Środki Funduszu przekazywane są na wymieniony rachunek bankowy w następujących terminach: 1) 75% odpisu do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego; 2) 25% odpisu do dnia 30 września danego roku kalendarzowego. 7. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 8. Gospodarowanie środkami funduszu odbywa się zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.

3 1. Uprawnieni do korzystania ze świadczeń i usług finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; 2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zdrowotnych; 3) emeryci i renciści byli pracownicy; 4) członkowie rodzin pracowników, emerytów i rencistów. Członkami rodzin są: 1) małżonek (ka); 2. 2) dzieci własne lub przysposobione do ukończenia 18 roku życia jeżeli nie uczą się; 3) dzieci własne lub przysposobione do ukończenia 25 roku życia jeżeli uczą się; 4) dzieci własne lub przysposobione jeżeli uczą się i pracują, ale ich dochód z pracy nie przekracza w ciągu roku płacy minimalnej Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dzieli się zgodnie z corocznie sporządzanym planem na: 1) fundusz mieszkaniowy nie mniej niż 30 % środków; 2) fundusz socjalny. 2. Szczegółowy plan finansowy dochodów i wydatków ustalany jest corocznie, do końca I kwartału w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Rozdział II Fundusz mieszkaniowy Środki zakładowego funduszu mieszkaniowego przeznaczone są na pomoc finansową w budowie, remoncie, uzyskaniu i użytkowaniu mieszkań oraz na inne cele z zakresu potrzeb mieszkaniowych pracowników, emerytów i rencistów. 2. Przez pomoc finansową z funduszu mieszkaniowego należy rozumieć pożyczki na: 1) budowę lub zakup własnego mieszkania lub domu; 2) remont i modernizację mieszkania lub domu; 3) inne cele z zakresu potrzeb mieszkaniowych Prawo do korzystania z funduszu mieszkaniowego posiadają: 1) pracownicy zatrudnieni na stałe; 2) pracownicy zatrudnieni na czas określony jeżeli okres umowy pozwala na spłatę zaciągniętej pożyczki; 3) emeryci i renciści.

4 2. Z pomocy finansowej na cele mieszkaniowe może korzystać pracownik (emeryt, rencista) niezależnie od współmałżonka. 6. Podstawą uzyskania pożyczki jest umotywowany wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do regulaminu. Wysokość pożyczki uzależniona jest od jej przeznaczenia oraz zasobów finansowych funduszu mieszkaniowego w danym roku. 7. Pożyczki z funduszu mieszkaniowego podlegają oprocentowaniu w wysokości 1% od kwoty pożyczki. 8. Pożyczka może być udzielona po spłaceniu pożyczki zaciągniętej wcześniej. O kolejności przyznania pożyczki decyduje data spłacenia pożyczki wcześniej zaciągniętej. 9. Pożyczkę na budowę lub dokończenie budowy domu można otrzymać do 5 lat od daty zasiedlenia domu pod warunkiem, że jego budowa nie została zakończona Czas spłaty pożyczek ustala się na okres do 3 lat (2 3 lata). 2. Spłata pożyczki powinna rozpocząć się nie później niż 3 miesiące od daty jej otrzymania. 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor na wniosek zainteresowanego poparty przez organizację związkową może zawiesić spłatę pożyczki na okres do 3 lat. 4. W razie rozwiązania stosunku pracy w drodze porozumienia stron pożyczka może być: 1) spłacana na dotychczasowych warunkach; 2) podlegać natychmiastowej spłacie w przypadku niemożności zastosowania pkt W przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika pożyczka podlega spłacie natychmiastowej. 6. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy sposób spłaty pożyczki ustalany jest z zainteresowanym pracownikiem. 11. W uzasadnionych przypadkach osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, dyrektor może umorzyć pożyczkę w części lub w całości. 12. Pożyczka z funduszu mieszkaniowego może być udzielona po uzyskaniu przez pracownika poręczenia przez 2 pracowników zakładu zatrudnionych na stałe, którzy są współodpowiedzialni za spłatę pożyczki. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.

5 Rozdział III Fundusz socjalny Środki funduszu socjalnego przeznaczone są na finansowanie potrzeb socjalno bytowych osób uprawnionych do korzystania z tego funduszu. 2. Środki zakładowego funduszu socjalnego przeznaczone są na: 1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli; 2) dofinansowywania różnych form wypoczynku urlopowego i wakacyjnego pracowników, emerytów i rencistów, oraz ich dzieci; 3) zapomogi losowe; 4) świadczenia rzeczowe lub pieniężne dla pracowników, emerytów i rencistów, oraz ich dzieci; 5) finansowanie (dofinansowywanie udziału) działalności kulturalno-oświatowej, imprez integracyjnych. 14. Świadczenie urlopowe wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym Pracownicy, emeryci, renciści mogą ubiegać się o dofinansowanie różnych form wypoczynku dla siebie oraz swoich dzieci: urlopowego, wakacyjnego, wczasów, sanatoriów, kolonii letnich, obozów młodzieżowych, itp., a także wypoczynku organizowanego we własnym zakresie. 2. Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Kwota dofinansowania ustalana jest w oparciu o kryteria przyznawania świadczeń indywidualnych z funduszu socjalnego stanowiące załącznik Nr 3 do regulaminu. 3. Wnioski o dofinansowanie różnych form wypoczynku należy składać do 31 maja danego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 4 do regulaminu. 3. Pracownik, emeryt, rencista może otrzymać dofinansowanie jeden raz w roku do wybranej formy wypoczynku Pracownikom, emerytom i rencistom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej z powodu zdarzeń losowych (np. kradzież, pożar, zalanie mieszkania, ciężka lub długotrwała choroba, a także w wyniku innych obiektywnych czynników, które w znacznym stopniu wpłynęły na pogorszenie warunków życiowych i bytowych) może być przyznana losowa zapomoga pieniężna. 2. Osoby ubiegające się o losową zapomogę pieniężną składają wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 5 regulaminu. 3. Wypłaty zapomóg uzależnia się od wysokości środków finansowych zaplanowanych na dany rok.

6 Świadczenia rzeczowe lub pieniężne mogą otrzymać pracownicy, emeryci lub renciści na siebie oraz na swoje dzieci. Jeżeli w szkole pracuje obydwoje rodziców świadczenie przysługuje z racji zatrudnienia obydwojga. 2. Wysokość dofinansowana uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 3. Wnioski o świadczenia rzeczowe lub pieniężne należy składać do 30 listopada danego roku. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 6 do regulaminu. 4. Pracownik, emeryt, rencista może otrzymać świadczenie rzeczowe lub pieniężne jeden raz w roku Ze środków funduszu socjalnego może być dofinansowywany udział pracowników, emerytów i rencistów w różnych formach działalności kulturalno-oświatowej oraz imprezach integracyjnych organizowanych przez szkołę na wniosek pracowników, emerytów, rencistów. 2. Wniosek o zorganizowanie dodatkowej imprezy kulturalno-oświatowej lub integracyjnej może zgłosić grupa 5 osób uprawnionych do korzystania z funduszu do końca roku poprzedzającego rok organizacji. W wyjątkowej sytuacji, przy akceptacji związków zawodowych, zgłoszenie wniosku może być dokonane w innym terminie. Środki finansowe na organizację imprezy przesuwane są z innych form działalności funduszu socjalnego. 3. Imprezę taką umieszcza się w planie wydatków funduszu. 4. Zapisanie się na listę chętnych do udziału w imprezie powoduje uwzględnienie osoby przy rozliczaniu kosztów. 5. Wysokość dofinansowana uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uczestnika. Uczestnik dopłaca różnicę wynikającą z poniesionych kosztów jednostkowych i kwoty dofinansowania jego udziału Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie, nie mogą dochodzić roszczeń o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie - dotyczy to sytuacji, gdy odmowa nie jest sprzeczna z zasadami dysponowania środkami Funduszu. 2. W przypadku, gdy podnoszone są wątpliwości co do zasad przyjętych przy rozpatrywaniu wniosków: 1) zainteresowane osoby mogą wystąpić do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie ich wniosku, 2) wniosek ten winien być złożony w terminie 7 dni od powzięcia informacji o podjętej decyzji, 3) dyrektor, w terminie 14 dni rozpatruje wniosek i w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi podejmuje ostateczną decyzję, o której powiadamia wnioskodawcę.

7 3. Pracownik, emeryt lub rencista może otrzymać dofinansowanie dla swoich dzieci w jednej wybranej formie świadczenia socjalnego w roku. Rozdział IV Postanowienia końcowe Każda osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu socjalnego składa raz w roku (do 31 marca danego roku) oświadczenie o dochodach rodziny i liczbie osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń. Oświadczenie obejmuje dochody z poprzedniego roku kalendarzowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 7 do regulaminu. 2. Przez dochody rodziny rozumie się dochody osiągane ze stosunku pracy a także z innych źródeł przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu. Dochody rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego oraz działalności pozarolniczej sumuje się. Miesięczny dochód z ha przeliczeniowego ustalany jest na podstawie Obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z ha przeliczeniowego. 3. Na żądanie administratora funduszu pracownik, emeryt, rencista jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające dane zawarte w oświadczeniu. 4. W przypadku odmowy pracownik, emeryt, rencista nie otrzymuje świadczenia, o które się ubiegał. 5. Dyrektor szkoły korzysta ze środków funduszu socjalnego na zasadach ogólnych. Decyzje w sprawie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymywanych przez dyrektora podpisuje główny księgowy. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.. 7. Traci moc Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od dnia 18 stycznia 2002 r. Związki zawodowe: Dyrektor szkoły:

8 .... (imię i nazwisko i adres osoby uprawnionej) Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS Konstantynów,... Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie W N I O S E K o pożyczkę na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS Proszę o przyznanie mi pożyczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości:... zł. (słownie: ) na okres: miesięcy - z przeznaczeniem na Oświadczam, że aktualnie nie posiadam zobowiązań wobec ZFŚS w szkole z tytułu niespłaconych rat pożyczek. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą o ZFŚS oraz o związkach zawodowych (podstawa prawna ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zmianami). Rozpatrzenie wniosku:... (podpis wnioskodawcy) 1. Przyznano pożyczkę w wysokości. 2. Odmówiono przyznania pożyczki z powodu Związki zawodowe. Dyrektor szkoły

9 Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS U M O W A w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych W dniu... pomiędzy administratorem funduszu - dyrektorem szkoły Markiem Horbowiczem a Panem/ią... zwanym pożyczkobiorcą zamieszkałym/łą w... pracownikiem/emerytem* Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Konstantynowie została zawarta umowa następującej treści: 1. Z zasobów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych została przyznana Pani/u pożyczka w wysokości... słownie zł:... z przeznaczeniem na.... Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 1% od kwoty pożyczki. Odsetki od kwoty pożyczki wynoszą... zł. 2. Przyznana kwota pożyczki podlega spłacie w całości wraz z odsetkami w okresie... miesięcy począwszy od miesiąca... w ratach miesięcznych Pożyczkobiorca pracujący upoważnia zakład pracy do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. Emeryci i renciści wpłacają ustalone raty pożyczek na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: Urząd Gminy w Konstantynowie w BS w Konstantynowie lub kasie Urzędu Gminy w Konstantynowie. 4. Nie spłacona kwota pożyczki wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika. 5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy sposób spłaty pożyczki ustalany jest z zainteresowanym pracownikiem. 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 7. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: pożyczkobiorca, szkoła, księgowość szkoły. Zobowiązanie poręczycieli W razie nie uregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę wyrażamy zgodę jako solidarnie współodpowiedzialni na pokrycie należnej kwoty pożyczki wraz z odsetkami z naszych wynagrodzeń. 1. Pan/i... D.O. Nr... wyd. przez... zam Pan/i... D.O. Nr... wyd. przez... zam....

10 miejsce pracy miejsce pracy /podpis poręczyciela/... /podpis poręczyciela/ Stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli /podpis pożyczkobiorcy/ * - niewłaściwe skreślić

11 Załącznik nr 3* do Regulaminu ZFŚS Kryteria przyznawania świadczeń indywidualnych z funduszu socjalnego pracownicy, emeryci, renciści SYTUACJA MATERIALNA Dochód na Wartość jedną osobę w świadczenia gospodarstwie domowym do 50% x 500%y 51% x 400% y 100% x 101% x 300% y 150% x 151% 200% y 200% 201% 100% y 250% Powyżej 80% y 250% KRYTERIA ROŻNICOWANIA ŚWIADCZEŃ SYTUACJA ŻYCIOWA SYTUACJA RODZINNA Łączna Osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe W gospodarstwie domowym pozostaje osoba niepełnosprawna Osoba samotnie wychowująca dziecko Rodzina wielodzietna powyżej 2 dzieci 100% y 200% y 100% y 100% y wartość świadczenia Kryteria przyznawania świadczeń indywidualnych z funduszu socjalnego dzieci SYTUACJA MATERIALNA Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wartość świadczenia do 50% x 500%y 51% x 100% x 400% y 101% x 150% x 300% y 151% 200% 200% y 201% 250% 100% y Powyżej 250% 80% y Kryteria rozliczania udziału pracowników, emerytów i rencistów w imprezie kulturalnooświatowej lub integracyjnej Granice dochodów % udział w świadczeniu do 100% x 100% 101% 150% x 90% 151% 200% x 80% Powyżej 200% x 70% x średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym dla osób ubiegających się o świadczenie z ZFŚS wyliczony na podstawie dochodu wszystkich uprawnionych, y wartość najniższego świadczenia *- załącznik Nr 3 obowiązuje w roku 2012.

12 Załącznik Nr 4 do Regulaminu ZFŚS (imię i nazwisko i adres osoby uprawnionej) Konstantynów,... W N I O S E K o przyznanie dofinansowania do wypoczynku Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych..... (należy wpisać jedno z wymienionych poniżej rodzajów świadczeń: dofinansowanie wypoczynku własnego, dofinansowanie wypoczynku dzieci, (dane dzieci: imię, data urodzenia), dofinansowanie wypoczynku własnego i dzieci (dane dzieci: imię, data urodzenia). Motywacja wniosku:. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z ustawą z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.... (podpis wnioskodawcy) Rozpatrzenie wniosku: 1. Przyznano dofinansowanie w wysokości. 2. Odmówiono przyznania dofinansowania z powodu Związki zawodowe. Dyrektor szkoły

13 Załącznik Nr 5 do Regulaminu ZFŚS (imię i nazwisko i adres osoby uprawnionej) Konstantynów,... W N I O S E K o przyznanie losowej zapomogi pieniężnej Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ww świadczenia. Uzasadnienie wniosku:.... (Proszę podać dla kogo jest świadczenie i krótko uzasadnić potrzebę przyznania świadczenia) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z ustawą z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.... (podpis wnioskodawcy) Rozpatrzenie wniosku: 1. Przyznano losową zapomogę pieniężną w wysokości zł. 2. Odmówiono przyznania świadczenia z powodu Związki zawodowe * niewłaściwe skreślić. Dyrektor szkoły

14 Załącznik Nr 6 do Regulaminu ZFŚS (imię i nazwisko i adres osoby uprawnionej) Konstantynów,... W N I O S E K o przyznanie świadczenia rzeczowego lub pieniężnego * Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie Proszę o przyznanie mi ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ww świadczenia. Uzasadnienie wniosku:... (proszę podać dla kogo jest świadczenie i krótko uzasadnić potrzebę przyznania świadczenia) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z ustawą z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych... (podpis wnioskodawcy) Rozpatrzenie wniosku: 1. Przyznano świadczenie pieniężne w wysokości, świadczenie rzeczowe w postaci. 2. Odmówiono przyznania świadczenia z powodu Związki zawodowe * niewłaściwe skreślić. Dyrektor szkoły

15 Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS (imię i nazwisko i adres osoby uprawnionej) Konstantynów,... OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dochody za rok.. na członka rodziny uprawnionego do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynoszą miesięcznie... zł/ osobę. Osoby uprawnione: 1. Małżonek... (imię) 2. Dzieci:.. (imię i data urodzenia dziecko, kategoria uprawnienia dziecka) Kategorie uprawnienia: 1. dzieci własne lub przysposobione do ukończenia 18 roku życia jeżeli nie uczą się, 2. dzieci własne lub przysposobione do ukończenia 25 roku życia jeżeli uczą się, 3. dzieci własne lub przysposobione do ukończenia 25 roku życia jeżeli uczą się i pracują, ale ich dochód z pracy nie przekracza w ciągu roku płacy minimalnej. Warunkiem otrzymania świadczenia indywidualnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest złożenie niniejszego oświadczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z ustawą z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.... (podpis wnioskodawcy)

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES... 2 1. Podstawa prawna... 2 2. Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU.... 2 3.Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w... (nazwa placówki) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin został opracowany w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM 2 I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwanego

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Wchodzi w życie z dniem 02. 01. 2014 r.) 1 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r.

Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH Stan prawny na dzień: 31.03.2014 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora numer 35/2014 z dnia 03 grudnia 2014r. R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJACY W - ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. SANDORA PETŐFI W OSTRÓDZIE SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne s. 3 Rozdział II Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia...

R e g u l a m i n. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Obowiązujący od dnia... R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. 1 R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 88 W KATOWICACH Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 578/13 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Szczecin Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r.

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r. Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie: 1. ustawy z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca

Bardziej szczegółowo