OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT"

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz ze zm.), art. 25 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz U. z 2009 r., Nr 175,poz 1362 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/94/2012 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku, Burmistrz Gminy Sieraków ogłasza: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SIERAKÓW W ROKU 2013 W OBSZARZE: POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację: 1. Nazwa zadania publicznego UDZIELENIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 2. Dotacja zrealizowana w roku ,00 zł Planowana wysokość dotacji w roku ,00 zł 3. Zadanie obejmuje przygotowanie, wydawanie i dostarczanie gorących posiłków dla średnio 150 osób dziennie w okresie od 1 lutego 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., z wyłączeniem dni wolnych od pracy (soboty, niedziele, święta) dla uprawnionych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie i Zespołu Szkół w Sierakowie oraz innych osób uprawnionych z terenu gminy Sieraków. 4. Podstawą otrzymania posiłku jest zatwierdzona przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie lista osób uprawnionych. 5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany liczby wydawanych posiłków w zależności od bieżących potrzeb. Liczba osób korzystających z posiłków będzie przekazywana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowie do Zleceniobiorcy i dyrektorów szkół najpóźniej w piątek w tygodniu poprzedzającym. 6. Posiłki wydawane będą na podstawie wykazu osób uprawnionych potwierdzonego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w formie miesięcznego wykazu zawierającego dane klienta, liczbę dni miesiąca oraz potwierdzenie odbioru posiłku. 7. Miejscami wydawania posiłków są stołówki Szkoły Podstawowej w Sierakowie i Zespołu Szkół w Sierakowie. 8. Pomieszczenia, w których będą przygotowywane i wydawane posiłki muszą spełniać wymogi sanitarne narzucone przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi jednostek kontrolujących. 9. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie kuchni i jadalni w trakcie przygotowywania i wydawania posiłków.

2 10. Rodzaj posiłków: a) przynajmniej dwa razy w tygodniu obiad drugodaniowy mięsny (danie mięsne musi występować, w co najmniej w czterech rodzajach niepowtarzających się w przeciągu 2 tygodni, do dań mięsnych nie zalicza się wątróbki, kaszanki, bigosu), b) maksymalnie raz na dwa tygodnie zupa pożywna (np. zupa grochowa, żurek) + kromka chleba lub bułka, c) maksymalnie dwa razy w tygodniu obiad drugodaniowy z jajkiem lub rybą, kaszanką, wątróbką, rosół z makaronem i potrawką, makaron z sosem itp., naleśniki, placki ziemniaczane, pierogi mają być podawane z zupą, d) do posiłków drugodaniowych mają być podawane przemiennie surówki i jarzyny gotowane oraz sok (kompot), e) do posiłków drugodaniowych co najmniej dwa razy w tygodniu mają być podawane ziemniaki, a raz w tygodniu może być podana kasza, ryż lub makaron (nie dotyczy dni, w których podawane są naleśniki, placki ziemniaczane i pierogi). f) posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz dobrej praktyki produkcyjnej, g) waga poszczególnych składników posiłku: ziemniaki, ryż, kasza, makaron g, mięso/ryby (dotyczy produktu surowego) g, surówki g, zupa: 300 ml, h) posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego, muszą być wykonane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, i) posiłek musi być przygotowywany zgodnie z rekomendacjami i normami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, j) zleceniobiorca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U z 2010 roku Nr 136, poz. 914 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, k) zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę zamawiającego posiłku, l) zleceniobiorca nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu dwóch tygodni żywieniowych, m) jadłospis obejmujący 10 dni roboczych (tj. 2 tygodnie: od poniedziałku do piątku) należy przekazywać Zleceniodawcy, dyrektorom szkół i Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sierakowie w tygodniu poprzedzającym - w każdy czwartek, n) zleceniobiorca zobowiązany jest do wywieszania w widocznym miejscu aktualnego, dwutygodniowego jadłospisu. o) wydawanie posiłków powinno odbywać się w higienicznych, spełniających warunki sanitarno-epidemiologiczne pomieszczeniach, p) konieczne jest zapewnienie miejsca siedzącego do spożywania posiłku, q) wydawanie posiłków powinno odbywać się w godzinach ustalonych przez szkoły, r) personel świadczący usługi musi spełniać warunki stawiane przy prowadzeniu zbiorowego żywienia, s) posiłki wydawane będą w naczyniach wielokrotnego użytku. 11. Zleceniobiorca przy realizacji zadania będzie współpracował z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sierakowie, Szkołą Podstawową w Sierakowie oraz Zespołem Szkół w Sierakowie.

3 12. Kontrolę jakości wydawanych posiłków oraz ich zgodności z jadłospisem prowadzić będzie w imieniu Zleceniodawcy upoważniony pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie. 13. Zleceniobiorca stworzy w trakcie realizacji zamówienia możliwość kształcenia / przyuczenia zawodowego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wymienionym w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. 14. Katalog kosztów kwalifikowanych możliwych do dofinansowania ze środków budżetu gminy Sieraków w ramach zlecania zadania z zakresu pomocy społecznej: a) wynagrodzenia osób wykonujących wyłącznie czynności związane z wykonaniem zadania, b) koszty rzeczowe wynikające ze specyfiki przedsięwzięcia: żywność, transport, środki czystości i higieniczne, zakup i uzupełnienie drobnego wyposażenia do pomieszczeń tylko w uzasadnionych przypadkach opisanych w ofercie. c) koszty administracyjne zadania (m. in. materiały biurowe, obsługa księgowa) w części dotyczącej realizacji zadania, d) koszty eksploatacyjne lokalu (m. in. gaz, energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości) tylko w części dotyczącej realizacji zadania, e) inne koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, 15. Wszelkie ponoszone koszty powinny spełniać wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. II. Zasady przyznawania dotacji: 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy: Ustawy z dnia r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz ze zm.), Ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.). 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne;

4 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 3. Zlecenie realizacji zadania nastąpi poprzez przekazanie dotacji na wsparcie wyżej wymienionych zadań zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz ze zm.). 4. Warunki dot. oferty: oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz ze zm.) każdy błąd formalny powoduje odrzucenie złożonej oferty, a tym samym wykluczenie podmiotu z uczestnictwa w kolejnym etapie procedury konkursowej, złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25), w ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta powinna być kompletnie wypełniona), jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu należy to jasno zaznaczyć, wpisując nie dotyczy, wymagane są następujące załączniki do oferty: kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany), w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów), inne dokumenty wymagane w procedurze konkursowej: statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działalności niż odpis z KRS. 5. Oferty mogą składać organizacje samodzielnie lub wspólnie, podejmując się realizacji danego działania. We wniosku należy wskazać podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie zadania. 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym przeprowadzonym przez Komisję Konkursową. 7. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone według obowiązującego wzoru, i w terminie określonym w pkt. IV ogłoszenia konkursowego. 8. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została zgłoszona w stanie niekompletnym. Zgłoszenie ofert po terminie oraz braki formalne w zgłoszonej ofercie wykluczają ją z dalszej procedury konkursowej. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem (formuła za zgodność z oryginałem i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu wraz z datą podpisania, na każdej stronie dokumentu).

5 III. Termin i warunki realizacji zadania: 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 lutego 2013 roku a kończy nie później niż 30 czerwca 2013 roku. Środki pochodzące z dotacji wykorzystać można od dnia podpisania umowy o wykonanie zadania publicznego. 2. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, wnioskodawca może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie. 3. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w umowie wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25). 4. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania Zleceniodawcy o: a) planowanych zmianach, mających istotny wpływ na przebieg realizacji zadań, b) dokonanych zmianach, dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie oraz innych danych teleadresowych, c) ewentualnych wydarzeniach losowych, które mogły wpłynąć na realizację zadania. 5. W przypadku konieczności wprowadzenia aneksu do umowy podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Zleceniodawcy o konieczności wprowadzenia zmian i podpisania aneksu do umowy. 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, że zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Gminy Sieraków, informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania. 7. Zleceniobiorca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji wszystkich materiałów informacyjnych przed ich wydrukowaniem. Materiały do akceptacji należy przesłać na adres 8. Sprawozdanie z realizacji zadania: powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę (-ów) według wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, oraz złożone w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, do sprawozdania z realizacji zadania publicznego należy dołączyć kopię potwierdzenia zwrotu (wpłaty) dotacji w części niewykorzystanej lub pobranej w nadmiernej wysokości i ewentualnych odsetek, w przypadku rozliczania wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy, należy dołączyć do sprawozdania dokumenty potwierdzające wykonanie pracy wyżej wymienionych osób (zakres, czas, wycena). IV. Termin składania ofert:

6 1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, Sieraków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2013 roku, do godz W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. 2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie i opisana wg wzoru: Pieczęć podmiotu składającego ofertę OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SIERAKÓW W 2013 ROKU RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO 3. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta. V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert: 1. Otwarcie ofert i ich ocena pod względem formalnym i merytorycznym nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Oceny i wyboru ofert dokona powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy Sieraków Komisja Konkursowa, sporządzając pisemny protokół z przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieraków w roku Przy ocenie i wyborze ofert będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria: wartość merytoryczna projektu i jego zbieżność z celami zadania, przewidywane efekty, charakter i zasięg oddziaływania, stopień wiarygodności przedstawionego preliminarza imprezy, stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych, w tym stosunek wnioskowanej dotacji z budżetu Gminy Sieraków do całości kosztów przedsięwzięcia - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania, dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji podobnych zadań, niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem zlecenia. /na podstawie rekomendacji, opinii itp. uzyskanych przez podmiot lub osobę bezpośrednio odpowiedzialną za organizację i wykonanie zadania na podstawie dokumentów dołączonych do oferty/. zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu, ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, realność wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej, zasięg terytorialny, korzyści płynące dla mieszkańców Gminy z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania, wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji w okresie poprzednim, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania, zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

7 3. Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Gminy Sieraków. 4. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieraków oraz na stronie internetowej Gminy Sieraków. 5. Od postanowień Burmistrza Gminy Sieraków w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. 6. Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Sieraków. VI. Postanowienia końcowe 1. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. 2. Szczegółowe informacje można uzyskać w: Urzędzie Gminy Sieraków, Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, pok.20, tel , Sieraków, r. Burmistrz Gminy Sieraków Witold Maciołek

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r.

Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Załączniki Nr 2 do Zarządzenia Nr 9569/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 30. 01.2013 r. Specyfikacja Warunków Otwartego Konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.9.2015 Wójta Gminy Klembów z dnia 10 marca 2015 r. REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik nr 1a do Regulaminu Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik do Uchwały Nr 493/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY

AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH W ZAKRESIE PROFILAKTYKI, ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZEMOCY Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 6 /2015 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 4 lutego 2015 r. WÓJT GMINY ZBICZNO Na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki).

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki). Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 30/15 z dnia 28.04.2015 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

a) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Załącznik do Uchwały Nr 347/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM

ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Nr 118/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 stycznia 2012 r. ZARZĄD POWIATU W ALEKSANROWIE KUJAWSKIM na podstawie art. 11, 13, 14 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 r. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania:

I. Cel konkursu: II. Opis zadania: 1. Rodzaj zadania: Załącznik do Uchwały Nr 505/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem Załącznik nr 10 do uchwały Nr 70/144/11 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 14 lutego 2011 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Cekcyn. ogłasza. REGULAMIN Otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Cekcyn. ogłasza. REGULAMIN Otwartego konkursu ofert Wójt Gminy Cekcyn na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jedn. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ ul. Kolejowa 15 Zarządzenie nr 1699/2014 48-300 Nysa Burmistrza Nysy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Turku z dnia 8 lipca 2015r. Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

OGŁOSZENIE. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. Załącznik do uchwały nr 2918 Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 23 listopada 2010 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

1. Kto może ubiegać się o zlecenie zadania w Kancelarii Senatu? Nie mogą 2. Do kiedy można złożyć wniosek o zlecenie zadania?

1. Kto może ubiegać się o zlecenie zadania w Kancelarii Senatu? Nie mogą 2. Do kiedy można złożyć wniosek o zlecenie zadania? I. PROCEDURA 1. Kto może ubiegać się o zlecenie zadania w Kancelarii Senatu? Zgodnie z ustawą o finansach publicznych o zlecenie zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą mogą ubiegać

Bardziej szczegółowo