Burmistrz Miasta Czeladź r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Miasta Czeladź 3.07.2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej"

Transkrypt

1 Burmistrz Miasta Czeladź r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Miasta Czeladź w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej określonych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku I. Zadanie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w tym m.in.: organizacja przedsięwzięć i realizacja programów w zakresie usportowienia osób poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu przygotowanie zawodników klubów sportowych do rywalizacji, organizacja imprez sportowych i sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie działań sportowych i sportowo-rekreacyjnych w środowisku osób niepełnosprawnych. UWAGA: Oferent planujący złożenie jednej oferty na realizację zadania dot. więcej niż jednej dyscypliny sportu w pkt IV.1. oferty, tj. w Kosztorysie ze względu na rodzaj kosztów, zobowiązany jest podać koszty z wyraźnym wskazaniem, której dyscypliny sportu dotyczą. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: ,00 zł. III. Informacja o zadaniach realizowanych przez Miasto Czeladź: w roku 2014: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano kwotę około ,00 zł. w roku 2015: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wydatkowano kwotę około ,00 zł. IV. Szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Czeladź na realizację zadań własnych gminy określa Zarządzenie Nr 38/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie: ustalenia trybu i zasad postępowania przy udzielaniu dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, sposobu rozliczania i sposobu kontroli z wykonania zadań publicznych, które dostępne jest na stronie internetowej miasta Burmistrz Miasta Czeladź zastrzega sobie prawo dokonania zmiany kwoty przeznaczonej na realizację w/w zadania. V. Zasady przyznawania dotacji: 1 Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: 1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz t. jedn. z późn. zm.), tj.: a. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, b. niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ww. ustawy; 2) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.: a. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, b. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, c. spółdzielnie socjalne, d. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.

2 o sporcie (Dz. U. 2014, poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. ws. wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011, Nr 6, poz. 25). Oferta powinna zawierać: a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego; c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne; e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł; f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. 1) Do oferty konkursowej należy również dołączyć: a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru dla podmiotów, które nie podlegają obowiązkowi wpisu do KRS lub wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - https://ems.ms.gov.pl/ (odpisy lub wydruki będą podlegały weryfikacji), b) aktualny statut, c) w przypadku organizacji zadania na obiektach będących bądź nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu np.: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji, d) w przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania np.: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie, e) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miasta Czeladź, f) oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpisy ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym. g) wszelkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). h) w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną statut oraz oświadczenie dotyczące nieprzeznaczania dotacji na działalność gospodarczą, i) w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit. UWAGA: dodatkowe dokumenty do ofert dotyczących zadań z zakresu organizacja przedsięwzięć i realizacja programów w zakresie usportowienia osób poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu przygotowanie zawodników klubów sportowych do rywalizacji: a) informacja nt. grupy objętej szkoleniem/przygotowaniami do współzawodnictwa (złożona na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia), b) w przypadku sportu, w którym działa polski związek sportowy, oświadczenie, że trenerzy oraz instruktorzy sportu zaangażowani w realizację zadania spełniają warunki określone w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie /Dz. U. 2014, poz. 715/ (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia). 2) Dopuszcza się składanie przez jeden podmiot kilku ofert w konkursie. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie, powinny złożyć każdą ofertę z odrębnym kompletem załączników. 3) Dopuszcza się uzupełnianie oferty w terminie do ostatniego dnia składania ofert.

3 4) Oferty niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. UWAGA: Pracownikom Urzędu Miasta Czeladź przysługuje prawo wezwania oferenta do przedłożenia dodatkowych dokumentów (innych niż wskazane powyżej). UWAGA: Kserokopie dokumentów oferent zobowiązany jest potwierdzić za zgodność z oryginałem za potwierdzone za zgodność z oryginałem uznaje się kserokopie, których pierwsza i ostatnia strona opatrzona została formułą: Potwierdzam za zgodność z oryginałem, datą oraz podpisem potwierdzającego wraz z jego imienną pieczątką bądź, w przypadku braku pieczątki, czytelnym podpisem ze wskazaniem funkcji pełnionej w organizacji; ponadto każda następna strona kserokopii powinna być zaparafowana przez potwierdzającego; do potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem wystarczy podpis jednej z osób podpisujących ofertę. 5) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 6) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie. 7) Wybór ofert jest ostateczny i oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów. 8) Zlecenie realizacji w/w zadań publicznych będzie miało formę wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 9) Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku wniesienia przez oferenta nie mniej niż 10% wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego osobowego (tzw. wolontariatu). Poprzez pojęcie niefinansowego wkładu własnego osobowego (wolontariat) - należy rozumieć, odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz realizowanego zadania, udokumentowane ochotnicze i bez wynagrodzenia, świadczenie członka organizacji lub wolontariusza na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 10) Formularz wniosku dostępny jest w: a) Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej Referat Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 w pokoju 205, b) na stronie internetowej miasta (ogłoszenia - Organizacje pozarządowe). VI. Termin realizacji zadania: 1) Konkurs obejmuje zadania realizowane od 20 sierpnia 2015 r. do 24 grudnia 2015 r. 2) Koszty poniesione przez wnioskodawcę przed i po terminie określonym w pkt. V ust. 1 mogą stanowić jedynie koszty własne. VII. Termin składania ofert: Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca 2015 r. do godz (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Miasta Czeladź). VIII. Tryb i kryteria dokonania wyboru ofert: 1) Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź dokona oceny formalno-prawnej złożonych ofert. 2) Wnioski zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Konkursową zostaną ocenione merytorycznie wg poniższych kryteriów: KRYTERIA OCENY FORMALNEJ OBLIGATORYJNE 1. Czy oferta wpłynęła w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym? 2. Czy oferta została sporządzona na właściwym formularzu? 3. Czy wniosek został prawidłowo w całości wypełniony? (czy wszystkie pola we wniosku są wypełnione, czy dokonano poprawnych obliczeń w sekcji dot. budżetu, itp.)? 4. Czy wniosek jest podpisany przez uprawnione osoby zgodnie ze statutem i KRS? 5. Czy dołączono aktualny wypis lub kopię - potwierdzoną za zgodność z oryginałem - z rejestru KRS lub innego rejestru ewentualnie wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego - https://ems.ms.gov.pl/? 6. Czy dołączono aktualny statut organizacji?

4 7. Czy realizacja zadania przedstawionego w ofercie mieści się w celach statutowych oferenta? 8. Czy okres realizacji przedstawionego zadania jest zgodny z wytycznymi ogłoszenia konkursowego? 9. Czy organizacja wykazuje wkład własny finansowy lub niefinansowy wkład osobowy (min. 10% całości zadania)? 10. Czy wnioskodawca w przypadku organizacji zadania na obiektach będących bądź nie będących własnością podmiotu dołączył dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu np.: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji? 11. Czy w przypadku wskazania Partnera biorącego udział w realizacji zadania załączono np. umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie Partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie? 12. Czy w przypadku oferty wspólnej załączono umowę zawartą między podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Miasta Czeladź? 13. Czy w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną załączono statut oraz oświadczenie dotyczące nieprzeznaczania dotacji na działalność gospodarczą? 14. Czy w przypadku złożenia oferty przez spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie załączono dokument potwierdzający działanie w formule non profit bądź not for profit? Oferta spełniła wymogi formalne (wszystkie odpowiedzi TAK bądź w pkt : nie dotyczy) KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ (rozpatrywane w przypadku spełnienia wymogów formalnych) 1. Proponowana jakość wykonywania zadania publicznego: a) ocena realizacji zadania, b) ilość uczestników zadania (adresatów), c) ilość/częstotliwość działań (treningi, mecze, wyjazdy itp.), d) na ile zaplanowane działania przedstawione w ofercie wpisują się w istotne zadania Miasta Czeladź. 2. Możliwość realizacji zadania publicznego: a) zasoby kadrowe przedstawione przez wnioskodawcę w ofercie, b) zaangażowanie zasobów materialnych, rzeczowych, sprzęt służący przy realizacji przedstawionego zadania, c) doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze, d) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania dotychczas otrzymanych środków finansowych na realizację zadań publicznych (dotyczy oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zadania publiczne zlecone przez Miasto Czeladź) 3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego: a) zasadność przedstawionych kosztów, b) środki pozyskane z innych źródeł finansowania (środki zewnętrzne inne niż oferenta), c) planowany przez wnioskodawcę udział środków własnych, d) zaangażowanie kapitału społecznego na realizację zadania (świadczenia wolontariuszy, praca społeczna członków). 3) Dotacja może być przyznana tylko w przypadku spełnienia przez ofertę kryteriów formalnych i uzyskaniu przez wniosek w ocenie merytorycznej 16 punktów na 30 możliwych do osiągnięcia. 4) Za najkorzystniejsze uznaje się oferty, które otrzymały kolejno największą liczbę punktów w danym zadaniu. 5) Komisja Konkursowa rozpatrzy ofertę wykorzystując powyższe kryteria również w przypadku, gdy w wyniku otwartego konkursu wpłynie tylko jedna oferta. 6) Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji na wykonanie zadania, na wniosek Komisji Konkursowej, podejmie Burmistrz Miasta.

5 7) Zatwierdzone przez Burmistrz Miasta Czeladź wyniki konkursu bez zbędnej zwłoki ogłasza się na stronie internetowej miasta 8) Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. IX. Pozostałe informacje: 1) Dotacja finansowa zostanie przyznana na podstawie umowy o realizacji zadania zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2) Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji projektu pomiędzy Miastem Czeladź a podmiotem składającym ofertę. Przekazane środki publiczne należy wykorzystać zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone, a w szczególności zgodnie z postanowieniami umowy pod rygorem zwrotu dotacji. Dysponentowi środków publicznych należy przedstawiać częściowe lub końcowe sprawozdania z wykonywania zadania. 3) Warunkiem zawarcia umowy jest: - w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu (korekta kosztorysu winna być sporządzona zgodnie z pkt. IV Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011, Nr 6, poz. 25); - dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu, w przypadku zmian w zakresie terminów realizacji zadania z zastrzeżeniem, że zaktualizowane terminy mieszczą się w terminie realizacji zadania określonym w niniejszym ogłoszeniu. UWAGA: Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Wydział Edukacji i Polityki Społecznej Referat Polityki Społecznej UM Czeladź, tel BURMISTRZ mgr Zbigniew Szaleniec

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r.

Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. Uchwała Nr 4965/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dotyczących projektów w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Wojewoda Małopolski, na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie ogłoszenia Sprostowanie ogłoszenia Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ruskim Brodzie w okresie od dnia 1 listopada 2014 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu

1. Ogłaszający Prezydent Miasta Starogard Gdański 2. Organizator konkursu. 3. Podstawa prawna konkursu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 324 /12/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 grudnia 2013 r. Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na 2014 r. na realizację zadań określonych w Programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/18/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w roku 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

5. Finansowanie zadania:

5. Finansowanie zadania: R E G U L A M I N konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania "Pomoc humanitarna dla Darfuru ", zwany

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego

REGULAMIN KONKURSU. w ramach programu priorytetowego REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme). Część 5) Zarządzanie energią w budynkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2015 1) Kultura Dostępna I. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM: Narodowe Centrum Kultury II. PROGNOZOWANY BUDŻET PROGRAMU: 5 000 000 ZŁ III. STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo