Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym"

Transkrypt

1 Daleszyce, r. ( miejscowość, data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KD/2014 zgodne z zasadą efektywnego zarządzania finansami Lokalna Grupa Działania Białe Ługi (zwana dalej Zamawiającym), jako beneficjent projektu Bo każda mama pracować chce sama realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, ogłasza nabór na stanowisko Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym I. Zamawiający: Lokalna Grupa Działania Białe Ługi Pl. Staszica 6, Daleszyce, tel II. Opis przedmiotu zamówienia 1 Przedmiotem zamówienia usługa codziennego utrzymania czystości w Klubie Dziecięcym w Szumsku prowadzonym w ramach projektu pn. Bo każda mama pracować chce sama realizowanego w ramach Działania 1.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.; 2 Projekt pn. Bo każda mama pracować chce sama realizowany jest na terenie gminy Raków (powiat kielecki). 3 Minimalny zakres wykonywanych obowiązków na stanowisku Sprzątaczki w Klubie Dziecięcym w ramach projektu pn. Bo każda mama pracować chce sama : a) odkurzanie i mycie podłóg, b) odkurzanie wykładziny dywanowej, c) usuwanie pajęczyn, kurzu z mebli, zabawek, drzwi, okien, wertikali, poręczy, parapetów i grzejników, d) mycie okien, e) opróżnianie pojemników na śmieci, f) mycie i dezynfekcja brodzika, sedesów, umywalki, mikrofali, lodówki oraz mebli w aneksie kuchennym, g) zmiana powłoczek na pościelach dziecięcych, h) utrzymanie w czystości naczyń, z których korzystają dzieci

2 4. Obowiązki wykonywane na stanowisku sprzątaczki w Klubie Dziecięcym muszą być wykonywane bezpośrednio przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dalszego zlecania zadań, np. osobom podległym Wykonawcy w ramach stosunku pracy 5. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. 6. Czas pracy: nienormowany, min. 2 godzin/miesiąc. III. Wymagania niezbędne: 1. wykształcenie średnie, 2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 3. min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku. 4. aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne. IV. Wspólny słownik CPV: V. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Usługa sprzątania Klubu dziecięcego w ramach projektu pn. Bo każda mama pracować chce sama wykonywana będzie w gminie Raków (powiat kielecki) w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Zamawiający zastrzega, iż termin zawarcia umowy dla sprzątaczki uzależniony jest od terminu zawarcia umowy na realizację projektu z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. VI. Dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy 1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert. Zaproszenie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia (cv, referencje poświadczające doświadczenie, kserokopia zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych). 3. Oświadczenie dotyczące braku powiązań kapitałowych lub osobowych potencjalnego Wykonawcy z Zamawiającym. VII. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 2. Podane w Formularzu oferty ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty: a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 1 do zaproszenia, z podaniem kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto/miesiąc Wykonawcy za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego, wyrażonej w złotych polskich.

3 b) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z pkt. 6.2 niniejszego zaproszenia. c) Oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym (wzór oświadczenia zawarto w Załączniku nr 2). 4. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. 5. Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 6. Dostarczone dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane. VIII. Opis kryteriów i sposobu oceny oferty: Obligatoryjnymi etapami naboru jest ocena formalna nadesłanych ofert oraz rozmowa kwalifikacyjna. Po ocenie formalnej przesłanych dokumentów skontaktujemy się z osobami, które pomyślnie przeszły ocenę formalną, w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 1. Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia, b) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: a) nie zostaną odrzucone przez zamawiającego, b) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania. 3. Kryterium wyboru oferty: a) cena brutto brutto (wraz z pochodnymi) 100 pkt.; IX. Miejsce i termin składania ofert 1. Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2014 r. o godz Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby prowadzącego postępowanie osobiście lub pocztą tradycyjną na adres podany poniżej: Lokalna Grupa Działania Białe Ługi Pl. Staszica 6, Daleszyce, tel Ofertę należy oznaczyć w następujący sposób: Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym - Nr postępowania: 4/KD/2014. X. Osoba odpowiedzialna do udzielania informacji dotyczących zapytania: Elwira Majewska tel Inne informacje:

4 Osoba aplikująca na stanowisko sprzątaczki nie może być powiązana z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na: - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane zgłoszenia Zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko na każdym etapie rekrutacji Załączniki: Następujące załączniki stanowią integralną część zaproszenia a) Załącznik 1 Formularz ofertowy, b) Załącznik 2 Wzór oświadczenia o braku powiązań Wykonawcy z Zamawiającym, c) Załącznik 3 Wzór umowy 4/KD/2014.

5 .. Imię i nazwisko Załącznik 1.. adres.. telefon/ FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na Sprzątaczka w Klubie Dziecięcym (Znak postępowania 4/KD/2014) oferuję zrealizowanie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania za kwotę brutto brutto/miesiąc (wraz ze wszystkimi pochodnymi):. zł (słownie brutto zł:..), 1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami zaproszenia ofertowego w terminie Przyjmuję do realizacji warunki przedstawione przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert oraz we wzorze umowy. 4. Oświadczam, iż: a) posiadam uprawnienia do świadczenia usługi obejmującej przedmiot zamówienia na potwierdzenie czego przedstawiam: Informacje dodatkowe:... data i podpis Wykonawcy Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).... Miejscowość, data..... Podpis wykonawcy

6 .. Imię i nazwisko Załącznik 2.. adres.. telefon/ OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Ja niżej podpisany/a przystępując do przedmiotowego postępowania ofertowego nr 4/KD/2014 oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli..... Miejscowość, data.... Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

7 Załącznik 3 WZÓR UMOWA ZLECENIE Nr 4/KD/2014 Zawarta w dniu 20 stycznia 2014 r. w Daleszycach pomiędzy Lokalną Grupą Działania Białe Ługi z siedzibą w Daleszycach, Plac Staszica 6, Daleszyce, NIP reprezentowaną przez: -Zdzisława Pniewskiego Prezesa - Dominika Rożka Wiceprezesa zwaną dalej Zleceniodawcą a, imiona rodziców, urodzony/a r., zamieszkały/a, PESEL, zwaną dalej Zleceniobiorcą Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zadań związanych z usługą codziennego utrzymania czystości w Klubie Dziecięcym w Szumsku prowadzonym w ramach projektu Bo każda mama pracować chce sama realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w wymiarze min. 2 godz. dziennie. 2. Zadania przewidziane do realizacji w ramach umowy obejmują: a) odkurzanie i mycie podłóg, b) odkurzanie wykładziny dywanowej, c) usuwanie pajęczyn, kurzu z mebli, zabawek, drzwi, okien, wertikali, poręczy, parapetów i grzejników, d) mycie okien, e) opróżnianie pojemników na śmieci, f) mycie i dezynfekcja brodzika, sedesów, umywalki, mikrofali, lodówki oraz mebli w aneksie kuchennym, g) zmiana powłoczek na pościelach dziecięcych, h) utrzymanie w czystości naczyń, z których korzystają dzieci, 3. Zadania o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zrealizowane zostaną w terminie od dnia 3 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku. 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania zlecenia przy zachowaniu szczególnej staranności i rzetelności w taki sposób, aby nie utrudniać bieżącego funkcjonowania Klubu.

8 2 Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów ze Zleceniobiorcą, są: a) Witold Kowal - Dyrektor Biura LGD, b) Elwira Majewska - Koordynator projektu, c) - asystent Koordynatora Zamawiający zapewni Zleceniobiorcy bieżącą współpracę oraz środki niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu umowy. 2. Zleceniobiorca oświadcza, że wykona przedmiot umowy w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć Zleceniobiorca za wykonanie zadań wymienionych w 1. ust. 2 umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł brutto miesięcznie (słownie złotych ). 2. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w 1. ust. 2 umowy na podstawie rachunków/faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę, przelewem na konto Zamawiającego wskazane na rachunkach. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę rachunku. 3. Terminowa wypłata wynagrodzenia dokonywana jest z zastrzeżeniem dostępności na wyodrębnionym koncie bankowym Zamawiającego środków z dotacji przeznaczonych na finansowanie projektu Bo każda mama pracować chce sama. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejką w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zleceniobiorca wykonuje zadania w sposób samodzielny, z należytą starannością bez bezpośredniego kierownictwa ze strony Zamawiającego lecz pod jego nadzorem. 2. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia innym podmiotom bez pisemnej zgody Zamawiającego. 6 Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 7 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia

9 porozumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 9 Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. Zleceniodawca Zleceniobiorca

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, dnia 23.01.2012r. Kraków, dnia 23.01.2012r. Zamawiający ul. A. Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin Adres do korespondencji: Tel./fax: 012 626 00 95 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia W związku z realizacją projektu Przedsiębiorco

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu

Biuro projektu: Ozorków ul. Żwirki 1a Tel.042 277 18 80 lub 725 71 71 01 Realizator projektu Łódź, dnia 29.06.2014 r. OGŁOSZENIE NR 1/MI-IV/2014 Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Tuszyńska 106 zwany dalej Zamawiającym zaprasza

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013

Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 Mińsk Mazowiecki, dnia 19 listopada 2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Program rozwojowy szkół w powiecie mińskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lublin, dnia 31.10.2012 r. Miejscowość, data Zamawiający: Lubelskie Centrum Consultingu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba: 20-262 Lublin ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 946-25-74-510 REGON: 060449905

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Zielona Góra, 31.01.2013 r. Lubuska Federacja Sportu ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra NIP 973-06-43-117 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Adres REGON 971242665 Lubuska Federacja

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA W POSTĘPOWANIU NA USŁUGĘ TRENERA SZKOLENIA PN. KSIĘGOWOŚĆ PES W RAMACH SZKOLEŃ DWUDNIOWYCH SPECJALISTYCZNYCH NA POTRZEBY PROJEKTU: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES. na usługę noclegową i gastronomiczną ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/04/2014/OWES na usługę noclegową i gastronomiczną W związku z realizacją projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, stosując zasadę konkurencyjności zapraszamy do

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ 04/2015 z dnia 23 Kwietnia 2015 r. Opracowanie nowych formularzy dla świadczenia e-usług na platformie epuap (Dla Powiatu Nakielski, Gminy Nakło, Gminy Sadki, Gminy Szubin,Gminy Mroczy)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Starachowice, dn.22-07-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKO NAUCZYCIEL/KA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W RAMACH PROJEKTUWSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄW RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/TN-SWII/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/TN-SWII/2014 Białystok, 19.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/TN-SWII/2014 W ramach realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki projektu Twórczy Nauczyciel Skuteczny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA

Człowiek - najlepsza inwestycja POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA POWIAT ŁĘCZYCKI PL. T. KOŚCIUSZKI 1 99-100 ŁĘCZYCA Udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000euro w trybie zapytania ofertowego OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługi obejmujące

Bardziej szczegółowo