UMOWA NR ZP/BP/./2014 stanowiąca załącznik nr 1 do ZO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR ZP/BP/./2014 stanowiąca załącznik nr 1 do ZO"

Transkrypt

1 UMOWA NR ZP/BP/./2014 stanowiąca załącznik nr 1 do ZO zawarta w dniu.r. w Jaworzu pomiędzy: Beskidzkim Zespołem Leczniczo-Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna Jaworze KRS ; NIP ; Regon reprezentowanym przez Dyrektora- dr n.med. Grażynę Habdas zwanym dalej Zleceniodawcą, a. NIP:. REGON:.., zwanymi dalej Zleceniobiorcą na wykonanie okresowej jednorocznej oraz pięcioletniej kontroli technicznej budynków Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu wraz z opracowaniem i wyszacowaniem planu remontów na rok Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U r., poz. 907 z późn. zmianami) po przeprowadzeniu postępowania nr 6/BZLR/ZP/2014, Strony zawierają umowę następującej treści: 1 1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania w 2014 roku okresowej (rocznej) kontroli budynków Zleceniodawcy położonych: - przy ul. Słonecznej 83 w Jaworzu (wszystkie budynki) - przy ul. Wapienickiej 142, 104, 101, 426, 463, 167 w Jaworzu łącznie z portiernią - przy ul. Zdrojowa 464 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.). 2. Obiekty wchodzące w skład realizowanego zadania wraz z powierzchnią zabudowy: Budynek Główny Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 1268,00 m 2 Budynek hotelowo warsztatowy ,51 m 2 Budynek OLIMP 284,90 m 2 Budynek mieszkalny ,00 m 2 Budynek Stara Administracja 513,30 m 2 Budynki gospodarcze Wapienicka ,00 m 2 Budynek portierni Wapienicka 10,70 m 2 Budynek ZRB Zdrojowa ,00 m 2 Budynek Nowy Jerzy wraz z budynkiem Przewiązka 995,00 m 2 Budynek Stary Jerzy 493,00 m 2 Budynek Szymon 347,20 m 2 Budynek Jaś oddział hydroterapii 157,00 m 2 Budynek Agregat 46,40 m 2 Budynek Sauna 99,00 m 2 Budynek Portierni Słoneczna 46,75 m 2 Budynek Stacja TRAFO 160,00 m 2 Budynek Zaplecze techniczno warsztatowe 236,50 m 2

2 Budynek Maria 380,00 m 2 3. Szczegółowy zakres zamówienia: a).przegląd budynków, b).sporządzenie protokołów kontroli rocznej stanu technicznego budynków odrębne protokoły dla każdego z budynków, c).zakres planu remontów na rok 2014 sporządzony na podstawie usterek i wad oraz wyników kontroli (plan musi zawierać zakres zadań oraz szacunkowe koszty), 4. Kontrola, o której mowa w 1 ust. 1, będzie obejmowała sprawdzenie stanu technicznego: a)elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 5.Wykonanie kontroli okresowej pięcioletniej wyżej wskazanych budynków zgodnie z Prawem Budowlanym. 6. Zakres przeglądu instalacji elektrycznych oraz odgromowych: Budynek Stara Administracja pełne pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych i uziomów Budynek gospodarczy Wapienicka 167 pełne pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych i uziomów Budynek portierni Wapienicka pełne pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych Budynek Stary Jerzy Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów Budynek Nowy Jerzy - (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodów, Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów Budynek Przewiązka (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych, (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodów Budynek Szymon (TN-S) badanie rezystancji izolacji obwodów Budynek Jaś oddział hydroterapii (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych, (TN-S) badanie rezystancji izolacji obwodów, Badanie stanu izolacji kabli, Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów Budynek Stacja TRAFO pełne pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych Budynek Zaplecze techniczno warsztatowe przy Oddziale dla Dzieci i Młodzieży pełne pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych Kuchnia F - (TN-C, TN-S) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych,(tn-c) Badanie rezystancji izolacji obwodów, (TN-S) Badanie rezystancji izolacji obwodów, Badanie stanu izolacji kabli, Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów Budynek Stacji Uzdatniania Wody - (TT) Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie, Parametry zabezpieczeń różnicoprądowych, Badanie ciągłości PE i małych rezystancji

3 2 1.Strony ustalają, że po stronie Zleceniobiorcy leży sporządzenie protokołów w ilości 2 sztuki z przeprowadzonych przeglądów okresowych i kontroli technicznej budynków określonych w 1 wraz z opracowaniem i wyszacowaniem planu remontów. 2.Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez udziału podwykonawców, z zastrzeżeniem postanowień 9. 3 Umowa niniejsza będzie realizowana do 21 dni od dnia zawarcia umowy 4 1.W przypadku nienależytego wykonywania umowy (w tym opóźnienia w wykonywaniu obowiązków umownych) lub niewykonania umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2.W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej równowartość 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, tytułem kary umownej. 3.Zleceniodawca może dochodzić od Zleceniobiorcy na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych. 5 1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi.. zł brutto płatne po zakończeniu zlecenia, z zastrzeżeniem ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje przez cały okres trwania umowy i nie podlega zwiększeniu, czy waloryzacji. W szczególności wynagrodzenie to obejmuje podatki, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Zleceniobiorcy do Zleceniodawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 3.Wynagrodzenie będzie płatne przelewem przez Zleceniodawcę na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę. Wystawienie odpowiedniej faktury końcowej nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy określonych w 1. 4.Zleceniodawca dokona wypłaty należności Zleceniobiorcy w terminie 30 dni liczonych od daty wpływu faktury do Zleceniodawcy. Za dotrzymanie terminu zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy. 5.Zapłata pełnej kwoty wynagrodzenia zostanie dokonana na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę. 6.Do faktury VAT, należy załączyć kserokopię protokołu odbioru podpisanego bez zastrzeżeń przez Zleceniodawcę. 6 Zmiana wartości przedmiotu umowy lub terminu realizacji nie powoduje zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy.

4 7 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami prawa a w szczególności: a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. Nr poz.984), b. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836), c. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zmianami) d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134) 8 1. Za szkody wynikłe na skutek działania lub zaniechania działania w związku z dokonanymi kontrolami odpowiada w całości Zleceniobiorca. 2. Zleceniobiorca jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług stanowiących przedmiot umowy i z okresem ważności obejmującym termin realizacji niniejszej umowy, jednakże z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych roszczeń Zleceniodawcy z tytułu odpowiedzialności Zleceniobiorcy za szkody wynikłe na skutek jego działania lub zaniechania. 3. Kopię polisy Zleceniobiorca zobowiązuje się przedstawić każdorazowo Zleceniodawcy. 4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy oraz osób trzecich za szkody mogące powstać wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Zleceniobiorcę, oraz zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości. 9 Utrata przez Zleceniobiorcę uprawnień zawodowych lub zakończenie działalności pozostaje bez wpływu na obowiązki Zleceniobiorcy wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności, pomimo zajścia którejś z powyższych okoliczności, Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia należytego wykonania niniejszej umowy przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia na własny koszt i ryzyko (w tym w okresie rękojmi i gwarancji umowy o roboty budowlane oraz w trakcie realizacji robót dodatkowych) oraz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. 10 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zachowania poufności w zakresie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zleceniodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 11

5 Zleceniodawca może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez podawania przyczyn z zachowaniem 7- dniowego okresu wypowiedzenia lub odstąpić od umowy w razie naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień umowy. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 13 Spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddawać będą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 14 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 15 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MGOK. ZP. 1/07/14

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MGOK. ZP. 1/07/14 MGOK. ZP. 1/07/14 załącznik nr 4 do zapytania ofertowego U M O W A NR../2014 projekt na wykonanie zadania przeprowadzenie rocznej i 5-cio letniej okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1

UMOWA NR../ZT/2013. Zamierzenie 1 Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR../ZT/2013 zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR.../2013

PROJEKT UMOWA NR.../2013 ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, 81-231 Gdynia PROJEKT UMOWA NR.../2013 zawarta w dniu..2013r. w Gdyni pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, 02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES UMOWY UMOWA Nr... zawarta w dniu....2013 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy : Powiatem Ostrowieckim Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ulica Iłżecka 37, reprezentowanym przez : 1. Starostę

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../Z-12/2014

UMOWA Nr../Z-12/2014 UMOWA Nr../Z-12/2014 Zawarta w dniu 2014 r. w Gdańsku Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1) Robert

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU Znak sprawy: 10/D-ZP/PNO/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ KFK UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU zawarta w dniu 2012 r. w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY Załącznik nr.3 Wzór UMOWY Zawarta bez stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 (Dz.U. z 2013r poz.907 późn.zm.) W dniu w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy

Umowa /projekt/ zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Umowa /projekt/ Załącznik nr 1 do specyfikacji z dnia 15.12.2011 r. zawarta w dniu... 2011 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo