Regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych:"

Transkrypt

1 Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro netto w Gminnym Przedszkolu Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie Regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U 2009 nr 157, poz ze zm.). 2. Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U 2010 nr 113, poz. 759). 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U 2009 nr 224, poz. 1796) 1 Szacowanie wartości zamówienia 1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza równowartości w złotych kwoty euro netto, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych w niniejszym regulaminie z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 2. Określenie przedmiotu zamówienia powinno odpowiadać zadaniu opisanemu w planie finansowym Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie i mieści się w kwocie zaplanowanej na jego realizacje. 3. Wartość każdorazowego zamówienia oblicza się zgodnie z art. 32 ust.1 oraz art ustawy Prawo zamówień publicznych. 2 Przepisy ogólne dotyczące procedur udzielenia zamówienia publicznego, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro netto. 1. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie: 1) Zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty złotych brutto. 2) Zamówienia o wartości szacunkowej powyżej złotych brutto, a których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty złotych brutto. 3) Zamówienia o wartości szacunkowej powyżej złotych brutto, a których wartość szacunkowa netto. 2. Podstawą przeliczenia wartości szacunkowej zamówienia jest średni kurs złotego w stosunku do Euro, określony zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 Ustawy.

2 3. W przypadku, gdy wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty złotych brutto Intendent samodzielnie dokonuje wydatkowania środków finansowych w uzgodnieniu z Dyrektorem Przedszkola, co do posiadanych środków finansowych, jest jednak zobowiązany do uzyskania faktury VAT lub rachunku potwierdzającego wydatkowanie środków oraz dokonania opisu powyższej faktury lub rachunku ze wskazaniem, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekroczyła kwoty złotych brutto. 4. Notatkę z badania rynku sporządza Intendent bezpośrednio na dokumencie księgowym. 5. Bieżące zakupy min. środki czystości, artykuły biurowe, paliwa, części zamienne, materiały eksploatacyjne do maszyn itp. O ile nie są objęte zamówieniem publicznym, mogą być dokonywane przez Intendenta, na podstawie zamówienia ustnego z zachowaniem zapisów 2 ustęp 3 Regulaminu. 6. W przypadku zamówienia o wartości szacunkowej powyżej zł brutto, a którego wartość szacunkowa nie przekracza zł brutto Intendent odpowiedzialny za realizację danego zamówienia dokonuje wydatkowania środków finansowych w uzgodnieniu z Głównym Księgowym a następnie z Dyrektorem Przedszkola, co do posiadanych środków finansowych, jest jednak zobowiązany do uzyskania faktury VAT lub rachunku potwierdzającego wydatkowanie środków oraz dokonania opisu powyższej faktury lub rachunku ze wskazaniem, iż wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwotę złotych brutto a nie przekracza kwoty złotych brutto, oraz zachowania procedur opisanych w 3 niniejszego Regulaminu. 7. Obowiązkiem Intendenta odpowiedzialnego za realizację zamówienia jest bezstronne, obiektywnie, staranne, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3 Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę złotych brutto, a nie przekracza kwoty złotych brutto. 1. Procedura udzielenia zamówienia - kolejność działań: 1) Przeprowadzenie ustnego rozeznania cenowego (osobistego lub telefonicznego), u co najmniej dwóch Wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia poprzez ustalenie ceny jaką Wykonawcy oferują za wykonanie zamówienia.

3 2) Uzyskanie informacji o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. 3) Udzielenie zamówienia Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę poprzez złożenie zamówienia (zlecenia) Wykonawcy. 4) Do zamówień nie przekraczających zł nie ma obowiązku sporządzania umów w formie pisemnej. 5) Zamówień których wartość szacunkowa przekracza kwotę złotych brutto, a nie przekracza kwoty złotych brutto wystawia się zlecenie załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu, w którym określa się podstawowe parametry dostawy lub usługi, termin realizacji i termin zapłaty. 6) Do podpisywania zleceń upoważniony jest Dyrektor. 7) Do każdego zlecenia niezależnie od wartości, dla swojej skuteczności, wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego lub osoby przez niego upoważnionej. 2. Cała dokumentacja z postępowania o zamówieniu przechowywana jest u Intendenta odpowiedzialnego za realizację zamówienia oraz archiwizację. Wzór dokumentacji z przeprowadzonego ustnego rozpoznania cenowego przy udzieleniu zamówienia o wartości szacunkowej powyżej złotych brutto, a którego wartość nie przekracza złotych brutto stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 3. Intendent odpowiedzialny za realizację zamówienia, o którym mowa w tym paragrafie, na żądanie Głównego Księgowego zobowiązany jest przekazać kserokopie lub oryginały (po uprzednim ich powieleniu na potrzeby własnej dokumentacji) dokumentacji, o której mowa w pkt. 2 celem ich dołączenia do dokumentacji księgowej. 4. Intendent prowadzi rejestr zleceń stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 4 Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę złotych brutto, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro netto. 1. Procedura udzielenia zamówienia - kolejność działań: 1) Intendent odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje z wnioskiem do Dyrektora o wyrażenie zgody na realizację zamówienia o wartości wyrażonej w złotych powyżej 3 500, a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro netto. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.

4 2) Dyrektor wyraża zgodę/nie wyraża zgody na realizację danego zamówienia. Zamówienie bez kontrasygnaty Głównego Księgowego nie rodzi skutków finansowych, nie powoduje zobowiązań Przedszkola i nie może być zrealizowane. 3) Przeprowadzenie rozeznania cenowego poprzez zaproszenie do składania ofert takiej liczby wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Zaproszenie do składania ofert winno być skierowane, do co najmniej dwóch wykonawców. Wzór zaproszenia do składania ofert stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 4) Udzielenie zamówienia wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę poprzez zawarcie umowy pisemnej określającej warunki realizacji zamówienia załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu. 5) Cała dokumentacja z postępowania o zamówieniu przechowywana jest w Przedszkolu u Intendenta, który jest odpowiedzialny za jej realizację oraz archiwizację. Z przeprowadzonego pisemnego rozpoznania cenowego przy udzieleniu zamówienia, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę złotych brutto, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro netto sporządza się protokół, który zatwierdza Dyrektor załącznik Nr 7 do niniejszego Regulaminu. 2. Wymogu powyższego nie stosuje się w przypadku kiedy dane zamówienie może realizować tylko jeden wykonawca. 3. Obowiązkiem Dyrektora Przedszkola bądź Intendenta odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Przygotowana przez Intendenta odpowiedzialnego za realizacje danego zamówienia dokumentacja (załączone do niego formularze ofertowe z rozeznaniem cenowym) stanowi podstawę do udzielenia zamówienia o wartości powyżej zł. 5. Rejestr zawartych umów prowadzi Intendent załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulamin powierza się Dyrektorowi przedszkola. 2. Wykonanie zamówienia powierza się Intendentowi lub Dyrektorowi przedszkola. 3. Do umów zawieranych w sprawach zamówienia do euro netto stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania. Dyrektor Ewa Kołodziejczyk / /

5 Załącznik nr 1. pieczęć przedszkola NOTATKA SŁUŻBOWA z przeprowadzenia procedury dotyczącej udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej zł, a którego wartość nie przekracza kwoty 3.500zł 1. Przedmiot zamówienia: 2. Przeprowadzono rozmowy telefoniczne: Wykonawca (nazwa, adres) Data prowadzonej rozmowy telefonicznej Cena Inne postanowienia oferty, uwagi Wybrano 3. Uzasadnienie wyboru danego wykonawcy:.... podpis Głównego Księgowego. podpis Intendenta.. podpis Dyrektora

6 Załącznik nr 2 Pęclin, dnia (nazwa, adres wykonawcy) ZLECENIE Nr Nazwa przedmiotu zamówienia: - dostawa:... - usługa :... - roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia: Gminne Przedszkole Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie, Pęclin 50 nazywanym w treści umowy Zamawiającym, posiadającym REGON , NIP reprezentowanym przez Ewę Kołodziejczyk - Dyrektora Przedszkola, a zleca wykonanie: Termin realizacji zamówienia: Uzgodniona wartość zamówienia: Wartość netto:...pln Wartość podatku VAT...pln Wartość brutto:...pln 5. Warunki i terminy płatności: Wykonawca nie może zbywać wierzytelności wynikających z niniejszego zlecenia. 7. Za nieterminową realizację zamówienia wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, a za nie wykonanie zamówienia, z przyczyn za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości zamówienia. 8. Za datę zapłaty rachunku/faktury uważa się datę uznania rachunku Zamawiającego. 9. Zlecenie sporządzona w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawców zamówienia i dwa do Zamawiającego... Zamawiający:.. Wykonawca

7 Załącznik nr 3 REJESTR ZLECEŃ których wartość wyrażona w złotych mieści się w przedziale zł do 3.500zł Lp. Numer i data zlecenia lub r-ku/faktury Nazwa zamówienia Wykonawcafirma, adres Wartość brutto umowy/zlecenia Uwagi... podpis Intendenta

8 Załącznik nr 4 Pęclin, dnia... WNIOSEK DO DYREKTORA GMINNEGO PRZEDSZKOLA Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie na realizację zamówienia o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych powyżej zł, a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro 1. Nazwa przedmiotu zamówienia : Termin realizacji zamówienia : Szacunkowa wartość zamówienia: Wartość netto:... Wartość brutto:... Wartość netto zamówienia w przeliczeniu na euro wynosi:... euro. Średni kurs złotego służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty zgodnie z obowiązującymi na dzień składania wniosku Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Ustalenia Wartości zamówienia dokonano w dniu... Określono na podstawie:... Imię i nazwisko osoby dokonującej ustalenia wartości zamówienia: Źródła finansowania zamówienia: 1/ Pozycja z budżetu jednostki: Dział :..., Rozdział:..., Paragraf:... 2/ Inne:...

9 3/ Zaangażowanie środków brutto/z obecnym wnioskiem/ Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia:... (podpis intendenta) Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody* na przygotowanie i przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zgodnie z zarządzeniem nr Wójta Gminy Wiązowna z dnia 16 września 2011 z późn. zm.... Podpis Głównego Księgowego (podpis Dyrektora) *niepotrzebne skreślić Załącznik nr 5... (pieczęć przedszkola) Pęclin, dn..... (nazwa podmiotu, do którego kierowane jest zapytanie) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT l. Zamawiający Gminne Przedszkole Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej euro netto na wykonanie:. 2. Opis przedmiotu zamówienia:. 3. Termin realizacji zamówienia 4. Warunki gwarancji - 7 umowy 5. Warunki płatności - 6 umowy 6. Kryteria wyboru ofert -...

10 7. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń - posiadanie koncesji, zezwolenia 8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści: w załączeniu 9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia, w formie pisemnej i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z dopiskiem dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na.. w Gminnym Przedszkolu Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie 10. Miejsce i termin składania ofert. 11. Ofertę należy złożyć do dnia... do godziny w Dyrekcji Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie Odebrałem dnia,podpis (podpis intendenta) Załącznik nr 6 FORMULARZ OFERTOWY Na wykonanie... (nazwa rodzaju zamówienia)... o wartości poniżej euro netto. Nazwa i adres Zamawiającego: Opis przedmiotu zamówienia: Nazwa i adres Wykonawcy Nazwa... Adres... NIP...REGON... Nr rachunku bankowego... Cena oferty Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

11 Cenę netto... zł. Podatek VAT...zł. Cenę brutto... zł. Słownie brutto...zł. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem umowy / istotnymi postanowieniami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. Załącznikami do Formularza Ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są: (pieczęć i podpis Wykonawcy) (podpis Intendenta) Załącznik nr 7 PROTOKÓŁ dla dostawy/usługi/roboty budowlanej o wartości szacunkowej powyżej zł brutto a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro netto 1. Przedmiot zamówienia: Wartość szacunkowa zamówienia w zł wynosi: Do udziału w postępowaniu zaproszono... wykonawców poprzez rozesłanie formularza oferty: Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Data wydania formularza ofertowego Uwagi 1 2 3

12 4. W terminie do dnia... przedstawiono poniższe oferty: Lp. 1 Nazwa i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: (podpis intendenta) (podpis dyrektora) Załącznik nr 8... (pieczęć przedszkola) zawarta dnia.... pomiędzy: Umowa Nr... Gminnym Przedszkolem pod Stumilowym Lasem w Pęclinie, Pęclin 50 nazywanym w treści umowy Zamawiającym, posiadającym REGON , NIP reprezentowanym przez Ewę Kołodziejczyk - Dyrektora Przedszkola, a... nazywanym w treści Umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: - właściciela, o następującej treści: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem Umowy jest.

13 w budynku Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie, Pęclin 50, Wiązowna Zakres prac opisany został szczegółowo w kosztorysie przygotowanym przez Wykonawcę. 2 Termin realizacji Termin realizacji prac - do dnia Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu zawarcia Umowy, tj... 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy określony w 1 zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów Prawa Budowlanego i przepisów technicznych wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Norm Polskich i aprobat technicznych. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, o którym mowa w 1, z materiałów własnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących u Zamawiającego i instrukcji ppoż. i bhp. 4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i pomieszczenia użytkowane w czasie wykonania prac. Odpady technologiczne wykonawca usunie z terenu posesji przedszkola na własny koszt. 5. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie wykonywanych robót objętych Umową będzie nr tel Nadzór budowlany pełni Wydział Techniczny Urzędu Gminy w Wiązownie. 4 Obowiązki Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest do: 1) udostępnienia pomieszczenia socjalnego; 2) dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, podpisując protokół końcowy robót. W odbiorze może brać udział przedstawiciel Urzędu Gminy w Wiązownie. 5 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.. ( słownie złotych: )

14 w tym podatek VAT 23 % w kwocie., (słownie złotych: ) 2. Wynagrodzenie nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm.). 6 Warunki płatności 1. Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w 5 ust. 1 płatne po wystawieniu faktury VAT, której to wystawienie zostanie poprzedzone podpisaniem protokołu końcowego robót. 2. Zamawiający dokona zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sformułowanej faktury wystawionej przez Wykonawcę. 3. Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie oryginału faktury. 4. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) zwłoki w usunięciu wad i usterek w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w 5 za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego lub uzgodnionego terminu usunięcia. 3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości.. % wynagrodzenia określonego w Karę o której mowa w ustępie 5, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia rachunku/faktury Zamawiającemu za zrealizowany przedmiot zamówienia. Po upływie tego terminu zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne. 7 Gwarancja 1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie jakości na okres.. lat liczony od daty wystawienia faktury.

15 8 Odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego 1.Wykonawca od chwili rozpoczęcia robót do chwili zakończenia tych robót ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w mieniu Zamawiającego objętym przedmiotem Umowy. 9 Postanowienia końcowe 1. Do spraw nieuregulowanych w umowie ma zastosowanie Kodeks Cywilny oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy. 2. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (podpis wykonawcy) (podpis zamawiającego) Załącznik nr 9 REJESTR UMÓW których wartości wynosi więcej niż zł., a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty Euro Lp. Numer zamówienia Nazwa zamówienia Wykonawcafirma, adres Wartość brutto umowy/zlecenia Data udzielenia zamówienia Uwagi... (podpis Intendenta)

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34 Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 Ilekroć w Regulaminie udzielania zamówień w Przedszkolu nr 34 jest mowa o: 1) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O.

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Prezesa KZB Legionowo Sp. z o.o. z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 3. im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego 18 41-105 Siemianowice Śląskie

Gimnazjum Nr 3. im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego 18 41-105 Siemianowice Śląskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Gimnazjum Nr 3im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich z dnia 30 października 2014 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień publicznych

Procedura udzielania zamówień publicznych Procedura udzielania zamówień publicznych SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT...2 2. ZAKRES STOSOWANIA...2 3. DEFINICJE...2 4. CEL...3 4.1 Głównym celem procedury jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 40-205 Katowice, ul. Kopalniana 6, Telefon: (0-prefix-32) 3513-363 Fax.: (0-prefix-32) 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: sekretariat@srk.com.pl Witryna WWW: www.srk.com.pl Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH Sporządził: Marcin Kurnyta Wałbrzych dnia, 15 czerwca 2015 Zatwierdził Jarosław Buzarewicz Wałbrzych dnia, 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im.

REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. REGULAMIN Postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, nie objęte ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5 tel. 81-537-51-24, 81-537-53-10 fax. 81-537-54-20

DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5 tel. 81-537-51-24, 81-537-53-10 fax. 81-537-54-20 DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW 20-031 Lublin, Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5 tel. 81-537-51-24, 81-537-53-10 fax. 81-537-54-20 Lublin, dnia 03.07.2014 r. Zaproszenie do składania ofert 1. Zamawiający: Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo