Zarządzenie nr 29/11 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 30 września 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie nr 29/11 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 30 września 2011 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 29/11 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN z dnia 30 września 2011 roku w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty euro Na podstawie 17 Statutu Instytutu Chemii Fizycznej PAN zarządzam, co następuje: 1. Wprowadza się do stosowania w Instytucie Chemii Fizycznej PAN regulamin określający sposób i tryb dokonywania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej euro netto, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. Traci ważność regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 7/02 Dyrektora IChF PAN z dnia 22 lutego 2010 roku. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 roku. DYREKTOR INSTYTUTU Prof. dr hab. Robert Hołyst

2 Regulamin w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty euro w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. 1 Szacowanie wartości zamówienia. 1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty euro netto, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym regulaminem. 2. Podstawą przeliczania wartości zamówienia jest Rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ogłaszane przez Prezesa Rady Ministrów. Informacja o aktualnym kursie euro znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: 3. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto przekracza w skali roku równowartości kwoty euro netto, są dokonywane na podstawie procedur określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 4. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy stosować zasady wynikające z art art.34 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Zasady udzielenia zamówienia publicznego do równowartości kwoty euro netto. 1. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie: zamówienia o wartości do 3000 euro netto, zamówienia o wartości od 3000 euro netto do 8000 euro netto, oraz zamówienia o wartości powyżej 8000 euro netto. 2. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest aby zamówienie było realizowane w sposób celowy i oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań. 3. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia jest bezstronne, obiektywne, staranne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa rozeznanie rynku i dokonanie zakupu. 4. Procedura udzielenia zamówienia wymaga złożenia u Specjalisty ds. Zakupów wypełnionego Zapotrzebowania stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu lub Wniosku o rozpoczęcie procedury zakupów w przypadku realizacji zamówień powyżej wartości 8000 euro netto stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Złożenie Zapotrzebowania musi być poprzedzone przeprowadzeniem przez zamawiającego rozeznania cenowego według szczegółowych procedur zawartych w niniejszym regulaminie. 5. Zapotrzebowanie i Wniosek muszą być zaakceptowane przez Dyrektora Instytutu i Głównego Księgowego. 6. Po akceptacji Zapotrzebowania lub Wniosku przez Dyrektora Instytutu i Głównego Księgowego pracownik stosuje dalszą procedurę zgodną z odpowiednim przedziałem wartości zamówienia. 7. Odbiór towaru/usługi musi być udokumentowany protokółem odbioru. 8. Po dokonaniu zakupu pełna dokumentacja wraz z fakturą przekazywana jest Specjaliście ds. Zakupów. Dokumentacja postępowania o zamówienie i kopia faktury przechowywane są u Specjalisty ds. Zakupów. 9. W szczególnych przypadkach możliwa jest realizacja zamówienia w trybie awaryjnym. Realizacja zamówienia w trybie awaryjnym nie zwalnia pracownika z przeprowadzenia rozeznania cenowego. Decyzję o zakupie w trybie awaryjnym podejmuje Dyrektor na wniosek Kierownika Zespołu Tematycznego.

3 3. Szczegółowa procedura udzielania zamówienia o wartości do 3000 euro netto. 1. Zakupów z tej kategorii mogą dokonywać pracownicy Instytutu pod nadzorem kierownika grupy badawczej, kierownika zespołu tematycznego, kierownika projektu oraz kierownika działu administracji lub kierownika działu pionu technicznego. 2. Pracownik składa u Specjalisty ds. Zakupów zapotrzebowanie na zakup potrzebnych materiałów lub usług. Złożenie Zapotrzebowania musi być poprzedzone przeprowadzeniem przez zainteresowanego rozeznania cenowego w trybie podstawowym. 3. W trybie podstawowym wyboru wykonawcy dokonujemy na podstawie analizy gotowych ofert załączonych do Zapotrzebowania (strony WWW, istniejące strony katalogów, cenniki itp.). Wynik tej analizy i proponowany wybór wykonawcy umieszczamy w części Uzasadnienie Zapotrzebowania załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 4. Po akceptacji Zapotrzebowania przez Dyrektora Instytutu i Głównego Księgowego pracownik udziela zamówienia wykonawcy, który oferuje najkorzystniejszą ofertę. Schemat obiegu dokumentacji: Pracownik Specjalista ds. Zakupów Kierownik Zespołu, Grupy lub grantu Główny Księgowy Dyrektor 4. Szczegółowa procedura udzielania zamówienia o wartości powyżej 3000 euro netto do 8000 euro netto. l. Zakupów w tej kategorii mogą dokonywać kierownicy grup badawczych, kierownicy zespołów tematycznych, kierownicy projektów oraz kierownicy działów administracji lub kierownicy działów pionu technicznego. 2. Kierownik składa u Specjalisty ds. Zakupów zapotrzebowanie na zakup potrzebnych materiałów lub usług. Złożenie zapotrzebowania musi być poprzedzone przeprowadzeniem przez zainteresowanego rozeznania cenowego w trybie ofertowym. 3. W trybie ofertowym wyboru wykonawcy dokonujemy na podstawie analizy ofert (co najmniej 3) otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie skierowane do potencjalnych wykonawców. Wynik tej analizy i proponowany wybór wykonawcy umieszczamy w części Uzasadnienie Zapotrzebowania załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu wraz z ofertami. 4. W przypadku, gdy pomimo wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców, zainteresowany otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną pod warunkiem udokumentowania wysłania zapytania ofertowego. 5. Po akceptacji Zapotrzebowania przez Dyrektora Instytutu i Głównego Księgowego zainteresowany udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę.

4 Schemat obiegu dokumentacji: Pracownik Specjalista ds. Zakupów Kierownik Zespołu, Grupy lub grantu Główny Księgowy Dyrektor 5. Szczegółowa procedura udzielenia zamówienia powyżej 8000 euro netto do wartości nieprzekraczającej euro netto. 1. Zakupów w tej kategorii mogą dokonywać kierownicy grup badawczych, kierownicy zespołów tematycznych, kierownicy projektów oraz kierownicy działów administracji lub kierownicy działów pionu technicznego. 2. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy cenowej Kierownik składa u Specjalisty ds. Zakupów Wniosek o rozpoczęcie procedury zakupu załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 3. Po zaakceptowaniu Wniosku zainteresowany przeprowadza pisemne rozeznanie cenowe, zapraszając do składania ofert Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, taką liczbę wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty. 4. Specjalista ds. Zakupów upublicznia złożone mu przez zainteresowanego zaproszenia do składania ofert poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej IChF PAN. 5. W przypadku, gdy pomimo upublicznienia i wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech wykonawców, zainteresowany otrzyma tylko jedną ofertę, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną pod warunkiem udokumentowania wysłania zapytań ofertowych. 6. Wynik analizy ofert i proponowany wybór wykonawcy zainteresowany umieszcza w Uzasadnieniu Wyboru Oferty Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 7. Wszystkie dostarczone oferty wraz z Uzasadnieniem Wyboru Oferty (Załącznikiem nr 4 do niniejszego regulaminu), zainteresowany składa do Specjalisty ds. Zakupów. 8. Po zaakceptowaniu wyboru oferty przez Dyrektora Instytutu i Głównego Księgowego zainteresowany sporządza pisemna umowę z wybranym wykonawcą określającej warunki realizacji zamówienia. Wzór umowy dostępny jest u Specjalisty ds. Zakupów. Umowa podpisywana jest przez Dyrektora Instytutu i Głównego Księgowego. Po podpisaniu umowa przekazywana jest Specjaliście ds. Zakupów. Schemat obiegu dokumentacji: Specjalista ds. Zakupów Podpisanie umowy Kierownik Zespołu, Grupy lub grantu Główny Księgowy Podpisanie umowy Dyrektor

5 6. Postanowienia końcowe. 1. Jeżeli realizacja projektu wymaga bardziej szczegółowych procedur udzielania zamówień poniżej 14 tys. euro, należy je zastosować. 2. Do umów o zamówienia publiczne o wartości do euro netto stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu sprawuje Dyrektor Instytutu.

6 Załącznik nr 1 do Regulaminu Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa Imię i Nazwisko osoby zamawiającej: Tel: Tel. +(48 22) (48 22) Fax +(48 22) (48 22) Warszawa, dnia... Zapotrzebowanie dla zakupów do wartości 8000 euro na zakup... realizowany w ramach (podać źródło finansowania)... z zastosowaniem artykułu 4 pkt.8 Prawa Zamówień Publicznych Uzasadnienie wyboru oferty: Podpis składającego wniosek Podpis osoby zarządzającej źródłem finansowania W załączeniu: Zestawienie ofert W związku z art.7 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 223 poz z p.zm.) w realizacji zamówienia publicznego zastosowanie ma/nie ma 1) przepis art. 4 pkt.8....specjalista ds. zakupów 1) Odpowiednie skreślić (Główny Księgowy) (Dyrektor Instytutu)

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa Imię i Nazwisko osoby zamawiającej: Tel: Tel. +(48 22) (48 22) Fax +(48 22) (48 22) Warszawa, dnia... Wniosek o rozpoczęcie procedury zakupu dla materiału/aparatury/usługi o wartości powyżej 8000 euro... z zastosowaniem artykułu 4 pkt.8 Prawa Zamówień Publicznych realizowany w ramach (podać źródło finansowania)... Szacunkowy koszt wynosi... Podpis składającego wniosek Podpis osoby zarządzającej źródłem finansowania (Główny Księgowy) (Dyrektor Instytutu)

8 Załącznik nr 3 do Regulaminu Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa Imię i Nazwisko osoby zamawiającej: tel: Tel. +(48 22) (48 22) Fax +(48 22) (48 22) Warszawa, dnia... Adres Firmy:... Zaproszenie do złożenia oferty dla zakupu o wartości powyżej 8000 euro Uprzejmie proszę o złożenie oferty na: (opis przedmiotu zamówienia)... Kryteria wyboru ofert (np.: cena, warunki gwarancji, termin dostawy, upusty itp.)... Termin składania ofert:... Podpis składającego wniosek :...

9 Załącznik nr 4 do Regulaminu Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa Imię i Nazwisko osoby zamawiającej: Tel: Tel. +(48 22) (48 22) Fax +(48 22) (48 22) Warszawa, dnia... UZASADNIENIE WYBORU OFERTY DLA ZAKUPU O WATROŚCI POWYŻEJ 8000 EURO na zakup... realizowany w ramach (podać źródło finansowania)... z zastosowaniem artykułu 4 pkt.8 Prawa Zamówień Publicznych Uzasadnienie: Podpis składającego wniosek Podpis osoby zarządzającej źródłem finansowania W załączeniu: Zestawienie ofert W związku z art.7 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007r. Nr 223 poz z p.zm.) w realizacji zamówienia publicznego zastosowanie ma/nie ma 1) przepis art. 4 pkt.8....specjalista ds. zakupów 1) Odpowiednie skreślić (Główna Księgowa) (Dyrektor Instytutu)

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

Trzebnica, 01.01.2011. Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro Trzebnica, 01.01.2011 Regulamin w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 1 Postanowienia ogólne Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O.

REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W KZB LEGIONOWO SP. Z O.O. Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Prezesa KZB Legionowo Sp. z o.o. z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych przez KZB Legionowo Sp. z o.o. REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34 Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 Ilekroć w Regulaminie udzielania zamówień w Przedszkolu nr 34 jest mowa o: 1) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14 000 euro w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa reguły, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2014 r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 14 kwietnia 2014 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r.

Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. Zarządzenie nr 4797/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2014r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin udzielania zmówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 1/2015/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 02.01.2015 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych i dokonywania wydatków w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zamówień Publicznych. Instytutu Maszyn Przepływowych. Zatwierdzam. Obowiązuje od 16.04.2014

Regulamin. Zamówień Publicznych. Instytutu Maszyn Przepływowych. Zatwierdzam. Obowiązuje od 16.04.2014 Regulamin Zamówień Publicznych Instytutu Maszyn Przepływowych Obowiązuje od 16.04.2014 Zatwierdzam REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH INSTYTUTU MASZYN PRZEPŁYWOWYCH Regulamin zamówień publicznych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Ni*rj^/VI/2014. Prezydenta Miasta Zgierza. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.

Zarządzenie Ni*rj^/VI/2014. Prezydenta Miasta Zgierza. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30. Zarządzenie Ni*rj^/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia../.*/. 2014 rokn w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro Zasady (regulamin) udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień o wartości szacunkowej zamówienia do 30 000 euro.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2009

Zarządzenie Nr 2/2009 Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 03 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 3. im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego 18 41-105 Siemianowice Śląskie

Gimnazjum Nr 3. im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich ul. Korfantego 18 41-105 Siemianowice Śląskie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2014 Dyrektora Gimnazjum Nr 3im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich z dnia 30 października 2014 r. Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu NFOŚiGW nr A/29/1/2015 z dnia 02.07.2015 r. t.j. Regulaminu udzielania zamówień przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2015 roku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia nr 3/2014 Dyrektora Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania zamówień publicznych

Procedura udzielania zamówień publicznych Procedura udzielania zamówień publicznych SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT...2 2. ZAKRES STOSOWANIA...2 3. DEFINICJE...2 4. CEL...3 4.1 Głównym celem procedury jest zagwarantowanie wprowadzenia mechanizmów, które

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 122 ZARZĄDZENIE NR 22 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM Załącznik do zarządzenia nr 20/2007 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 26 lipca 2007 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM Regulamin zamówień publicznych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 5-157- Poz. 16 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 16 nr 71 z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 134 / 10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH CZECHOWICE DZIEDZICE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU ZAŁ. NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 24/2014 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30 TYS. EURO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU Zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r.

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r. w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 215 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 16/2010 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie stosowania w AGH ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Załącznik do Zarządzenia nr... Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia... lutego 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Postanowienia

Bardziej szczegółowo