UMOWA Nr DPOIiŚ/../12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr DPOIiŚ/../12"

Transkrypt

1 UMOWA Nr DPOIiŚ/../12 zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Generalnego Ministerstwa Środowiska Moniki Dziadkowiec z dnia 16 października 2008 r., Aleksandra Malarz Dyrektor Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zwanym dalej Zamawiającym a Panem/Panią zamieszkałym/łą w (kod,miejscowość), ul. ( ) legitymującym/cą się dowodem osobistym nr., NIP:. Zwanym/ną dalej Wykonawcą treści następującej: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania maksymalnie 40 kontroli ex-post postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w trybach według ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w zakresie realizacji projektów - Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej za 2012 rok w sektorze środowisko. 2. Kontrole będą prowadzone na dokumentach udostępnionych Wykonawcy na elektronicznych nośnikach danych. 3. Dokumentacja będzie przekazywana Wykonawcy na bieżąco, wg potrzeb Zamawiającego, w okresie od 1 maja 2012r. do 15 stycznia 2013r. 4. Kontrola ostatniego postępowania powinna zakończyć się nie później niż 10 marca 2013r.; za datę zakończenia ostatniej kontroli uważa się dzień w którym Zamawiający dokona akceptacji dokumentów, o których mowa w 3 ust. 3, zgodnie z procedurą, o której mowa w 3 ust Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy dokumentację do kontroli za pomocą zleceń, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 6. Wykonawca dokona kontroli jednego postępowania, w tym przekaże dokumentację, o której mowa w 3 ust. 3, w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania dokumentacji do kontroli. W przypadku przekazania przez Zamawiającego więcej niż jednego postępowania jednym zleceniem, termin na wykonanie stanowi iloczyn liczby przekazanych do kontroli postępowań i 3 dni roboczych. 7. Pracownikami Zamawiającego upoważnionymi do składania zleceń, o których mowa w ust. 5 jest Naczelnik Wydziału Pomocy Technicznej Departamentu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Pani Agnieszka Kaczyńska pracownik Wydziału Pomocy Technicznej tego Departamentu. 8. W przypadku otrzymania do kontroli więcej niż 3 postępowań w jednym zleceniu, wyniki kontroli Wykonawca jest zobowiązany przekazywać do Zamawiającego na bieżąco co maksimum 2 tygodnie, w zakresie postępowań, których kontrolę Wykonawca zakończy w danym terminie.

2 9. Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że konieczne są dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentacji ze strony Instytucji Wdrażającej, Wykonawca obowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z Instytucją Wdrażającą w drodze korespondencji elektronicznej, przekazując ją do wiadomości pracowników Zamawiającego na adresy wskazane w zleceniu, wskazując termin na przekazanie wyjaśnień lub uzupełnień na 2 dni robocze. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, termin wykonania kontroli danego postępowania ulega zawieszeniu do czasu uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień z Instytucji Wdrażającej. 11. Zamawiający ustanowi i przekaże Wykonawcy odpowiednie upoważnienie do kontroli. 12. Obowiązek odpowiednio wcześniejszego poinformowania każdej IW o kontroli i uzyskania dokumentacji postepowań skierowanych do kontroli ciąży na Zamawiającym Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującym prawem oraz dokumentami programowymi, w szczególności: 1) Wytycznymi: a) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IiŚ (ze szczególnym uwzględnieniem Podrozdział 12 Pomoc techniczna dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ), b) Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ (ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 5), c) Wytyczne horyzontalne (ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych w zakresie korzystania z pomocy technicznej); d) Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ (projekt); 2) przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą pzp, 3) przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.). 2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Wytycznymi i przepisami wskazanymi w ust. 1 oraz z Systemem Wdrażania XIV i XV Osi priorytetowej (Pomoc techniczna) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 3. Jeżeli dla prawidłowego przeprowadzania kontroli wymagane będzie zapoznanie się przez Wykonawcę z innymi dokumentami, niż wskazane w ust. 1 i 2, Zamawiający przekaże je Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy, a Wykonawca będzie obowiązany się z nimi zapoznać i do nich się stosować. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że całość kontroli nie zostanie wykonana w terminie określonym w 1 ust. 4, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu kontroli

3 wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zmianę terminu wynikającą z opóźnienia. 2. Jeżeli Zamawiający odmówi zgody, o której mowa w ust. 1, Wykonawca w razie nie zrealizowania umowy w terminie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych, o których mowa w 6 ust Wykonawca w ramach przeprowadzonej kontroli w każdej IW opracuje lub wypełni: 1) listę sprawdzającą do kontroli postępowań PZP, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; 2) informację pokontrolną z przeprowadzonej kontroli wraz z propozycją zaleceń pokontrolnych, 3) propozycję sklasyfikowania zidentyfikowanych podczas kontroli naruszeń prawa w oparciu o dokument pn. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO IiŚ (projekt) załączniki taryfikatory wyznaczające stawki korekt dla postępowań PZP, w terminie określonym w 1 ust. 6 i przekaże Zamawiającemu w formie elektronicznej (na e mail: oraz 1 ust. 8 i 1 ust. 10 stosują się odpowiednio. 4. Zamawiający każdorazowo w terminie 6 dni kalendarzowych od otrzymania informacji i dokumentów, o których mowa w ust. 3, przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi, które Wykonawca uwzględni przy sporządzaniu korekty listy sprawdzającej i informacji pokontrolnej. 5.Wykonawca każdorazowo w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 4 uwzględnia je w przygotowanej liście sprawdzającej i informacji pokontrolnej i przekaże Zamawiającemu poprawione dokumenty w formie elektronicznej na adresy jak wyżej i papierowej na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ul. Wawelska 52/54, Warszawa. 6. Jeżeli dokumenty przekazane Zamawiającemu, zgodnie z ust. 3, nie będą wymagały korekt lub uzupełnień, albo gdy takie korekty lub uzupełnienia zostaną prawidłowo dokonane przez Wykonawcę, Zamawiający dokonana pisemnego zatwierdzenia tych dokumentów i przekaże je kierownikowi kontrolowanej IW. 7. W przypadku zgłoszenia przez kierownika kontrolowanej IW zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej lub zaleceń pokontrolnych, Zamawiający przekaże te zastrzeżenia Wykonawcy w celu zajęcia stanowiska. 8.Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, przekaże Zamawiającemu swoje stanowisko. W przypadku konieczności dokonania zmian w informacji pokontrolnej lub zaleceniu pokontrolnym, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprawioną wersję dokumentu w terminie 3 dni roboczych. 9. Po otrzymaniu nowej wersji dokumentów, o których mowa w ust. 8, Zamawiający dokona ich weryfikacji w terminie 2 dni roboczych i w przypadku wystąpienia potrzeby zwróci się do Wykonawcy o wyjaśnienia, których Wykonawca powinien udzielić w terminie kolejnych dwóch dni roboczych. 10.Wykonawca, po zaakceptowaniu ostatecznej wersji listy sprawdzającej i informacji pokontrolnej jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wszystkie zgromadzone w trakcie kontroli dokumenty i wyjaśnienia zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. Dokumenty powinny zostać przesłane na adres: Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ul. Wawelska 52/54, Warszawa.

4 11. W trakcie weryfikowania przekazanej listy sprawdzającej i informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 4 i 9 na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania dokumentów, o których mowa w ust Wszelkie przekazane przez Zamawiającego oraz pracowników IW informacje i dokumenty oraz wyniki przeprowadzonej na ich podstawie kontroli, Wykonawca ma obowiązek traktować jako objęte zakazem udostępniania, rozpowszechniania oraz publikowania innym osobom, w trakcie realizacji kontroli jak i po jej zrealizowaniu. 13.Wykonawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji bezstronności i poufności (zakaz obejmujący udostępnianie innym osobom, rozpowszechnianie oraz publikowanie dokumentów), poprzez podpisanie załącznika nr 3 do umowy. 14.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań wynikających z niniejszej umowy osobiście Tytułem wynagrodzenia za wykonanie umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łącznie, maksymalnie całkowitą kwotę.. zł brutto (słownie złotych:..), tj. po.. zł brutto (słownie złotych:..) za kontrolę jednego postępowania. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym po przeprowadzeniu każdej kontroli, w sytuacji powstania zastrzeżeń dotyczących sposobu prowadzenia tej kontroli oraz poprawności przygotowywania dokumentacji, o której mowa w 3 ust. 3; w takiej sytuacji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za przeprowadzone już kontrole zgodnie z protokołami odbioru. 3. W przypadku zmniejszenia liczby kontrolowanych postępowań wynagrodzenie ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne w ratach, proporcjonalnie do liczby zrealizowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego kontroli, zgodnie z przekazywanymi zleceniami, na podstawie protokołów odbioru kolejnych kontroli. 5. Wzór protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 4 do umowy. 6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do umowy. Podstawą wystawienia rachunku jest podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru bez zastrzeżeń. 7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu rachunku jest: Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ul. Wawelska 52/54, Warszawa. 8. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego niniejszą umową, Zleceniodawca pobiera i odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Z dniem zapłaty wynagrodzenia za kontrolę danego postępowania Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń co do terytorium i czasu, autorskie prawa majątkowe zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2006 r. Nr 90, poz 631, z późn. zm.) do opracowanych dokumentów, o których mowa

5 3 ust. 3, na wszystkich polach eksploatacji, znanych w dniu podpisania umowy, w tym w szczególności prawo do: 1) zwielokrotnienia dokumentów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 2) publicznego rozpowszechniania; 3) wykorzystywania do szkoleń; 4) obrotu oryginałami dokumentów albo egzemplarzami, na których dokumenty utrwalono. 2. Autorskie prawa majątkowe do opracowanych dokumentów, o których mowa 3 ust. 3 Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust W sytuacji gdy Wykonawca: 1) nie wykonuje kontroli, 2) nienależycie wykonuje kontrolę, 3) realizuje terminarz kontroli, z naruszeniem terminów, określonych w umowie, - Zamawiający może odstąpić od umowy i zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% całkowitej kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w 4 ust Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu kontroli poszczególnych postępowań, ponad termin określony w 1 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za kontrolę jednego postępowania, określonego w 4 ust Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu poprawionych lub uzupełnionych dokumentów, zgodnie z 3 ust. 5 lub 3 ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za kontrolę jednego postępowania określonego w 4 ust W razie naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 2 i 3, Zamawiający pomniejszy o ich sumę wypłacane Wykonawcy wynagrodzenie. 5. W przypadku, gdy kary umowne, nie pokryją całkowicie szkód spowodowanych nienależytym wykonaniem Umowy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 7. Z zastrzeżeniem wskazywania adresów poczty elektronicznej oraz zmian nazw komórek organizacyjnych Zamawiającego, wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy w drodze negocjacji. 2. Ewentualne spory, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji między Stronami, będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6 9. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 10. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający Płatne z: POIiŚ, działanie 15.1 rok % - zł % - zł rok % - zł % - zł

7 Załącznik nr 1 do umowy DPOIiŚ/./2012 z dnia. Wzór zlecenia przekazania Wykonawcy postępowań do kontroli Zlecenie nr / /201.. Warszawa, Postępowania z projektu RPD 2012 sektora środowisko przekazywane Wykonawcy:.. do kontroli ex-post zgodnie z umową DPOIiŚ/./2012 z dnia. l.p. Tytuł postępowania tryb IW Osoba odpowiedzialna w Instytucji Wdrażającej Kontakt z IW (mail i telefon) Razem postępowań do kontroli:. Termin na przekazanie wszystkich wyników kontroli: Terminy pośrednie (w przypadku przekazania więcej niż 3 postępowań): Przekazujący:.(imię i nazwisko, stanowisko) (mail tel.) podpis

8 Załącznik nr 2 do umowy DPOIiŚ/./2012 Wzór listy sprawdzającej do kontroli PZP z dnia.

9 Załącznik nr 3 do umowy DPOIiŚ/./2012 z dnia. Deklaracja bezstronności i poufności Ja, niżej podpisany / podpisana, niniejszym deklaruję, że zgadzam się brać udział w procedurze kontroli postępowań PZP prowadzonych w Instytucjach Wdrażających w ramach realizacji projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Rocznego Planu Działań na rok Poprzez złożenie niniejszej deklaracji, potwierdzam, że zapoznałem / zapoznałam się z dostępnymi do dnia dzisiejszego informacjami dotyczącymi kontroli Instytucji Wdrażających. Deklaruję, że będę bezstronnie i uczciwie wykonywać swoje obowiązki. Jeżeli okaże się, że w trakcie trwania procesu kontroli zaistnieją okoliczności mogące budzić wątpliwości, co do bezstronnej kontroli wybranych postępowań z mojej strony, ze względu na mój stopień pokrewieństwa lub służbowy związek z podmiotem realizującym projekt lub Wykonawcami danego postępowania, bezzwłocznie wstrzymam się z prowadzeniem czynności kontrolnych i fakt taki zgłoszę Zamawiającemu. Zobowiązuję się utrzymać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione lub przygotowane przeze mnie w trakcie prowadzonych kontroli.

10 Załącznik nr 4 do umowy DPOIiŚ/./2012 z dnia. Warszawa, dnia r. AKCEPTUJĘ Protokół zdawczo-odbiorczy komisyjnego odbioru dzieła kontroli RPD 2012 Zamawiający: Skarb Państwa - Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa Wykonawca: imię nazwisko adres zamieszkania 1. Skład Komisji Wykonawca - imię nazwisko Przedstawiciele Zamawiającego: Komisja ustaliła co następuje: A.* Przedmiot umowy nr DPOIŚ/ / z dnia, tj. kontrola postępowań PZP w ramach projektu RPD 2012 zgodnie ze zleceniem nr z dnia, został wykonany zgodnie z procedurą wskazaną w ww. umowie i wnioskuje o zapłacenie wykonawcy należnego wynagrodzenia w wysokości.zł brutto, na podstawie wystawionego przez niego rachunku/faktury. Nie stwierdzono wad w wykonaniu kontroli. Ilość skontrolowanych postępowań:. B.* Podpisy członków Komisji: Wykonawca Zamawiający

11 *niepotrzebne skreślić Załącznik nr 5 do umowy DPOIiŚ/./2012 z dnia. WZÓR RACHUNKU.., r. RACHUNEK NR / /201 dla Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54, Warszawa, NIP za pracę wykonaną na podstawie umowy nr DPOIiŚ/../2012 z dnia 2012r wg zlecenia nr z dnia. Wystawca rachunku: Imię i nazwisko: Adres zameldowania: Miejsce i data urodzenia: Zatrudniony/a w: Nr PESEL: NIP: Seria i nr dowodu osobistego: Urząd Skarbowy: Tytuł wypłaty: zgodnie z umową nr DPOIiŚ/ odbioru z dnia /2012 z dnia. 2012r. i protokołem Należna wypłata: PLN brutto (słownie: ) Należność proszę wpłacić przelewem na moje konto: bank: numer rachunku:.. Podpis Wykonawcy podpis Zleceniodawcy akceptacja rachunku

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../201...

UMOWA NR.../.../201... UMOWA NR.../.../201... Zawarta w dniu...201... roku w... pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1. P... 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków faks 12-422-06-36 wew. 44 NIP: 676-210-18-14 e-mail: biuro@rops.krakow.pl www.rops.krakow.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. Warszawa, dnia 9J(kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Rządowe Centrum Legislacji (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Przygotowanie i wykonanie analizy bezpieczeństwa kodu

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 11.02.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 2/ZSO/KJU/2014 na opracowanie metodyki zarządzania projektami w Uczelni na potrzeby wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa

Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr..

Załącznik nr 3 do SIWZ OP-IV.272.6.2014.LK. Projekt Umowa nr.. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt Umowa nr.. zawarta w dniu, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431019170, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

a ( nazwa Wykonawcy). ( adres Wykonawcy ). Nr KRS.. NIP..., Regon zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Załącznik nr 5 Projekt Umowy zawartej w Lubinie, w dniu. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Ścinawskiej 22, 59-300 Lubin Nr KRS 0000209577,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo