PRAKTYKI GRUPOWE I INSDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH I HOTELARSKICH ORAZ STUDENTÓW W NIEMCZECH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYKI GRUPOWE I INSDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH I HOTELARSKICH ORAZ STUDENTÓW W NIEMCZECH"

Transkrypt

1 PRAKTYKI GRUPOWE I INSDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH I HOTELARSKICH ORAZ STUDENTÓW W NIEMCZECH Ochotnicze Hufce Pracy w porozumieniu z Centralnym Biurem Pośrednictwa Pracy w Bonn (ZAV) w Niemczech realizuje program organizacji praktyk u pracodawców niemieckich dla uczniów i studentów. Głównym celem tego programu jest umożliwienie młodzieży rozwoju w ramach integracji europejskiej oraz wspierania mobilności. Organizacja praktyk zawodowych dotyczy: uczniów szkół rolniczych grupy z opiekunem uczniów szkół hotelarskich indywidualne praktyki uczniów studentów kierunków studiów dziennych turystycznych i nauk rolniczych indywidualne praktyki studentów Praktyki będą odbywać się wyłącznie w okresach wakacji i okresie zimowym i nie mogą trwać dłużej nic 3 m-ce i krócej niż 4 tygodnie w roku kalendarzowym. Szkoły o profilu rolniczym i hotelarskim zainteresowane współpracą w zakresie realizacji praktyk zagranicznych prosimy o kontakt z Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Informacji dotyczące realizacji praktyk można uzyskać: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie Olsztyn, ul. Kołobrzeska 27 tel.: w. 41 lub Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu Elbląg, ul. Junaków 5 tel.: Procedury i warunki organizacji praktyk. Praktyki zawodowe dla uczniów szkół rolniczych u pracodawców niemieckich. Etap 1. Wojewódzkie Komendy OHP ustalają szkoły zainteresowane odbyciem praktyk w Niemczech, które spełniają odpowiednie warunki. Etap 2. Szkoły zainteresowane udziałem swoich uczniów w praktykach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w siedzibie właściwej Wojewódzkiej Komendy OHP, za pośrednictwem CEiPM OHP w Olsztynie i Elblągu, następnie WK OHP przekazują dokumenty do Komendy Głównej OHP do dnia 30 marca 2009 Etap 3. Centralne Biur Pośrednictwa Pracy w Bonn (ZAV) kwalifikuje szkoły i przekazuje decyzje do KG OHP. Etap 4. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do programu będzie prowadzony nabór uczniów. Uczniowie wypełniają wnioski rekrutacyjne. Szkoła składa komplet dokumentacji, czyli wnioski uczniów i dokumenty na zatrudnienie opiekuna do WK OHP za pośrednictwem CEiPM w Olsztynie i Elblągu. Uczniowie szkół rolniczych na praktyki wyjadą w grupach osobowych z opiekunem, którego zaproponuje szkoła. W przypadku, gdy szkoła nie może wyznaczyć opiekuna lub z danej szkoły nie ma wystarczającej liczby praktykantów, opiekuna ustala komenda, która wysyła najwięcej praktykantów. Musi się to odbywać w porozumieniu z zainteresowanymi szkołami i w uzgodnieniu z Komendą Główną OHP. Opiekun ponadto wykonuje pracę zawodową. Załącznik nr 1 Wytyczne w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów szkół rolniczych. Załącznik nr 1a Formularz wniosku - Zakres wymaganych informacji, które powinna przedstawić szkoła w celu zakwalifikowania do programu praktyk

2 Praktyki indywidualne dla uczniów szkół zawodowych o profilu hotelarskim W porozumieniu z ZAV program praktyk został rozszerzony dla uczniów szkół hotelarskich. Szkoły o profilu hotelarskim przesyłają formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) do WK OHP, za pośrednictwem odpowiedniego CEiPM OHP w Olsztynie i Elblągu. Zebrane dokumenty przekazywane są do KG OHP. Po zakwalifikowaniu szkoły do programu praktyk przez ZAV, rekrutacja uczniów odbywa się indywidualnie. Dokumenty rekrutacyjne zainteresowani uczniowie mogą składać w CEiPM w Olsztynie i Elblągu. Wojewódzka Komenda OHP po zebraniu kompletu dokumentów przekazuje do KG OHP. Oferty praktyk dla uczniów są już bezpośrednio uzgadniane z ZAV. Termin składania dokumentów do KG w 2009 roku do 15 każdego miesiąca. Ostatnim miesiącem jest czerwiec - wyjątkowo w terminie do r. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. Załącznik nr 2 Wytyczne w zakresie odbywania indywidualnych praktyk przez uczniów szkół hotelarskich u pracodawców niemieckich. Praktyki dla studentów wyższych uczelni na kierunku turystyka i nauki rolnicze (wyłączając studia korespondencyjne). Chętni studenci do wzięcia udziału w praktykach mogą otrzymać dokumenty rekrutacyjne w CEiPM OHP w Olsztynie i Elblągu, które po wypełnieniu przesyłane są do Komendy Głównej OHP, która to przekazuje je do ZAV. Termin składania dokumentów do KG w 2009 roku do 15 każdego miesiąca. Ostatnim miesiącem jest czerwiec - wyjątkowo w terminie do r. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. Załącznik nr 3 Warunki odbywania indywidualnych praktyk przez studentów kierunków turystycznych i nauk rolniczych.

3 Załącznik nr 1 WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH Ochotnicze Hufce Pracy w porozumieniu z Centralnym Biurem Pośrednictwa Pracy w z siedzibą w Bonn, Federalną Agencją Pracy, zwanym dalej ZAV realizują program organizacji praktyk u pracodawców niemieckich dla uczniów i studentów. Głównym celem tego programu jest umożliwienie młodzieży rozwoju w ramach integracji europejskiej oraz wspierania mobilności. Praktyki dotyczą uczniów szkół zawodowych profilu rolniczym pobierających naukę i są integralną częścią procesu kształcenia, nieodzowną dla zdobycia dyplomu zawodowego (poświadczenie ze strony szkoły). Mogą trwać maksymalnie 3 miesiące. ZASADY POSTĘPOWANIA 1. OHP ustala szkoły zainteresowane odbyciem praktyk w Niemczech, które spełniają odpowiednie warunki. 2. Szkoły mają obowiązek uprzedniego przedstawienia, za pośrednictwem OHP, do zatwierdzenia przez ZAV następujących informacji: - Dane o typie szkoły, specjalizacjach, czasie trwania procesu kształcenia, warunkach i trybie przyjmowania na poszczególne specjalizacje - Poświadczenie dot. obowiązku odbycia praktyk zawodowych zgodne z ustawowym Rozporządzeniem o treściach nauczania (czy jest ono wiążące dla uzyskania dyplomu zawodowego). - Ramowy plan zajęć (wraz z tłumaczeniem na język niemiecki) - Zakresie zajęć z języka niemieckiego lub informacji o znajomości języka niemieckiego przez uczniów w szkołach bez nauczania jęz. niemieckiego. - Wyznaczyć osobę do kontaktu (łącznie z danymi kontaktowymi) odpowiedzialną za program. Wypełniony formularz zgłoszeniowy szkoły z ww. danymi (załącznik nr 1a) i należy złożyć w siedzibie właściwej Wojewódzkiej Komendy OHP, za pośrednictwem CEiPM OHP w Olsztynie i Elblągu. 1. Młodzi ludzie na praktyki wyjadą w grupach osobowych z opiekunem. Każda szkoła zapewnia jednego opiekuna, którego wyznaczenie jest wiążące, dla wysłanej przez siebie grupy uczniów. Opiekun może być ustalony w porozumieniu z kilkoma szkołami (Komenda Wojewódzka OHP koordynuje w uzgodnieniu z KG OHP). 2. Po wyrażeniu zgody, uczniowie zawodów rolniczych mogą być kierowani do niemieckich jednostek produkcyjnych w toku postępowania indywidualnego. 3. Szkoła na własną odpowiedzialność określa ramy czasowe praktyk (na podstawie planu nauczania). Szkoła musi zagwarantować, iż teoretyczna część programu nauczania może zostać zrealizowana w pełnym zakresie. 4. Uzasadnione jest sporządzenie listy zapotrzebowań na praktyki, z podaniem liczby kandydatów, z początkiem roku kalendarzowego, w celu zagwarantowania wystarczającej ilości miejsc. 5. Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu szkoły do programu w praktykach następuje rekrutacja uczniów. 6. Uczniowie wypełniają dokumenty rekrutacyjne w dwóch egzemplarzach. 7. Zebrany komplet wniosków uczniów szkoła składa do najbliższej Wojewódzkiej Komendy OHP za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. 8. Dokumentacja jest przekazywana do ZAV za pośrednictwem KG OHP. 9. ZAV przejmuje i dokumentuje proces pośrednictwa na terenie Niemiec oraz przedstawia oferty pracodawców niemieckich. 10. Przed wyjazdem wnioskodawca lub opiekun nawiązuje kontakt z pracodawcą w celu omówienia z nim kwestii zasadniczych przed podjęciem zatrudnienia (przyjazd, zakwaterowanie, terminy, odzież robocza, szczególne uwarunkowania). 11. Dane osobowe wnioskodawców są danymi osobowymi/socjalnymi. Zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce i danych socjalnych w Niemczech (X Księga Kodeksu Socjalnego).

4 WYMAGANIA I WARUNKI ODNOŚNIE UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH 1. Uczniowie muszą spełniać następujące wymagania: - Posiadanie statusu ucznia szkoły zawodowej o profilu rolniczym, - Minimalny dopuszczalny wiek: ukończony 18-ty rok życia, - Podstawowa znajomość języka niemieckiego, - Kontynuacja kształcenia w szkole po zakończeniu praktyki. 3. Zezwolenie na odbycie praktyki - Zagraniczni praktykanci mogą podjąć zatrudnienie (praktykę) w Niemczech pod warunkiem, iż ZAV udzieli im zezwolenia na jej odbycie. - Udzielenie zezwolenia (Umowa o odbycie praktyki) poświadcza dokument z pieczęcią służbową ZAV. - Udzielone pozwolenie jest, zatem potwierdzeniem możliwości legalnego podjęcia zatrudnienia w formie praktyki w RFN. 4. Warunki podstawowe uczniów szkół rolniczych - Wynagrodzenie: 600 euro netto miesięcznie. - Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywa pracodawca. - Czas pracy wynosi 40 godzin w tygodniu. - Urlop wypoczynkowy nie przysługuje ze względu na krótki okres zatrudnienia. - Nadgodziny wynagradzane są zgodnie z obowiązującą taryfą lokalną lub firmową lub wyrównywane poprzez przyznanie czasu wolnego. - Pokrycie kosztów podróży zależy od indywidualnych możliwości pracodawcy. - Na czas trwania praktyki pracodawca zapewnia uczniowi ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. - Pracodawca przedstawia uczennicy / uczniowi plan praktyk. ZAV przygotowuje w tym celu formularze, które wypełnia pracodawca. ROLA I ZADANIA OPIEKUNA - PRACOWNIKA 1. Osoba opiekuna musi spełniać następujące warunki: - nie przekroczony 40-tego roku życia - posiadać znajomość języka niemieckiego - posiadać minimum wykształcenie średnie. Zadania opiekuna/pracownika - praca po otrzymaniu zezwolenia na pracę w charakterze pracownika gościa - sprawowanie pieczy nad młodzieżą. Wykonywanie czynności zawodowych jest warunkiem koniecznym. Sprawowanie pieczy nad młodzieżą jest jedynie dodatkowym zadaniem wychowawcy, który zobowiązuje się je podjąć poza oficjalnie obowiązującym czasem pracy. Opiekunowie będą zatrudnieni w jednostkach produkcyjnych, będących jednocześnie miejscem odbywania praktyk przez uczniów, zgodnie z określonymi warunkami bazowymi. Dopuszczenie opiekuna do niemieckiego rynku pracy następuje w toku postępowania stosowanego względem pracowników sezonowych (zgodnie z 18 Rozporządzenia o Zatrudnianiu) lub pracowników gości (zgodnie z 40 Rozporządzenia o Zatrudnianiu). Do wystawienia przez ZAV zezwolenia na pracę potrzebna jest kompletna dokumentacja rekrutacyjna wnioskodawcy, którą Centralne Biuro Pośrednictwa Pracy musi otrzymać przed rozpoczęciem praktyk. Zezwolenie na pracę nastąpi na podstawie umowy o pracę. Umowa ta przewiduje uregulowany czas pracy w trybie tygodniowym, wynoszący 40 godzin oraz wykonywanie czynności zawodowych, należnych pracownikowi zawiadującemu grupą innych, niższych mu stopniem pracowników, w branży rolniczej. Do pracy w charakterze pracownika gościa wymagane są następujące dokumenty: - podanie ze zdjęciem wypełnione w języku niemieckim (formularz dostępny w CEiPM)), - dokumenty potwierdzające kwalifikacje, świadectwa szkolne, bądź dyplom (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika CEiPM) wraz z tłumaczeniem na język niemiecki dokonanym przez tłumacza przysięgłego; - świadectwa pracy z ostatnich trzech lat, bądź tylko te świadectwa, które potwierdzają pracę w zawodzie, który kandydat chce wykonywać w Niemczech; - w przypadku pracy w rolnictwie kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument z KRUS o płaceniu składek, gdy pracuje w gospodarstwie rolnym;

5 - w przypadku ofert imiennych przedstawienie przyrzeczenia zatrudnienia, bądź umowy o pracę od pracodawcy niemieckiego. Zadaniem opiekuna grupy na rzecz młodzieży będzie również: - pośrednictwo w przekazywaniu informacji i ustaleń organizacyjnych pomiędzy organizatorami wyjazdu a młodzieżą, - dbałość o integrację grupy, utrzymywanie dobrych stosunków wśród młodzieży, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów, szybkie reagowanie na ewentualnie występujące negatywne zjawiska w grupie, - mobilizowanie i motywowanie uczestników wyjazdu do rzetelnego i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków związanych z wykonywaniem pracy i realizacją praktyk, - udzielanie młodzieży pomocy w przypadku problemów, które mogą zaistnieć podczas pobytu na praktykach, (np. w przypadku konieczności kontaktu z lekarzem, problemów z zakwaterowaniem, itp.), - przedstawianie młodzieży propozycji form spędzania czasu wolnego, utrzymywanie bieżącej kontroli nad sposobem spędzania czasu wolnego i zachowaniem się młodzieży.

6 Załącznik nr 1a FORMULARZ WNIOSKU ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI, KTÓRE POWINNA PRZEDSTAWIĆ SZKOŁA W CELU ZAKWALIFIKOWANIA DO PROJEKTU PRAKTYKI UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH LUB HOTELARSKICH - wypełniony w języku niemieckim... Pieczęć szkoły 1. Nazwa szkoły, dane adresowe, telefon, 2. Dane o typie szkoły, specjalizacjach, czasie trwania procesu kształcenia 3. Warunki i tryb przyjmowania na poszczególne specjalizacje 4. Ramowy plan zajęć. (wraz z tłumaczeniem na język niemiecki) 5. Poświadczenie dot. obowiązku odbycia praktyk zawodowych zgodne z ustawowym Rozporządzeniem o Treściach Nauczania (czy jest ono wiążące dla uzyskania dyplomu zawodowego). 6. Dane o rodzaju i zakresie zajęć z języka niemieckiego 7. Przewidywana liczba praktykantów 8. Czas, w którym miałyby odbyć się praktyki 9. Informacja dotycząca opiekunów grup (dotyczy tylko szkół rolniczych) 10. Osoba do kontaktu odpowiedzialna za program Imię, nazwisko: Stanowisko Telefon Adres .. podpis, pieczęć dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej Formularz wniosku należy przedłożyć do najbliższej terytorialnie jednostki OHP (Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP lub Komenda Wojewódzka OHP )

7 Załącznik nr 2 WYTYCZNE W ZAKRESIE ODBYWANIA INDYWIDUALNYCH PRAKTYK PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ HOTELARSKICH U PRACODAWCÓW NIEMIECKICH Ochotnicze Hufce Pracy w porozumieniu z Centralnym Biurem Pośrednictwa Pracy w z siedzibą w Bonn, Federalną Agencją Pracy, zwanym dalej ZAV realizują program organizacji praktyk u pracodawców niemieckich dla uczniów i studentów. Głównym celem tego programu jest umożliwienie młodzieży rozwoju integracji europejskiej oraz wspieranie mobilności. Praktyki dotyczą uczniów szkół hotelarskich pobierających naukę i są integralną częścią procesu kształcenia, nieodzowną dla zdobycia dyplomu zawodowego (poświadczenie ze strony szkoły). Mogą trwać maksymalnie 3 miesiące. Proces pośrednictwa ma charakter indywidualny. ZASADY POSTĘPOWANIA 1. OHP ustala szkoły zainteresowane odbyciem praktyk w Niemczech, które spełniają warunki bazowe. 2. Szkoły mają obowiązek uprzedniego przedstawienia, za pośrednictwem OHP, do zatwierdzenia przez ZAV następujących informacji: - Dane o typie szkoły, specjalizacjach, czasie trwania procesu kształcenia, warunkach i trybie przyjmowania na poszczególne specjalizacje, - Potwierdzenie obowiązku odbycia praktyk w ramach kształcenia zawodowego, - Ramowy plan zajęć (wraz z tłumaczeniem na język niemiecki), - Dane o rodzaju i zakresie zajęć z języka niemieckiego, - Wyznaczenie osoby do kontaktu (z podaniem danych kontaktowych) odpowiedzialnej za program. Wypełniony formularz zgłoszeniowy szkoły z ww. danymi i należy złożyć w siedzibie właściwej Wojewódzkiej Komendy OHP, za pośrednictwem CEiPM OHP (załącznik nr 1a). - Szkoła na własną odpowiedzialność określa ramy czasowe praktyk (na podstawie planu nauczania). Szkoła musi zagwarantować, iż teoretyczna część programu nauczania może zostać zrealizowana w pełnym zakresie. - Uzasadnione jest sporządzenie listy zapotrzebowań na praktyki, z podaniem liczby kandydatów, z początkiem roku kalendarzowego, w celu zagwarantowania wystarczającej ilości miejsc. - Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu szkoły do programu w praktykach następuje rekrutacja uczniów. - Uczniowie wypełniają dokumenty rekrutacyjne w dwóch egzemplarzach. - Zebrany komplet wniosków uczniów lub indywidualne wnioski uczniów należy złożyć do najbliższej Wojewódzkiej Komendy OHP za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. - Dokumentacja jest przekazywana do ZAV za pośrednictwem OHP. - ZAV przejmuje i dokumentuje proces pośrednictwa na terenie Niemiec oraz przedstawia oferty pracodawców niemieckich. - Przed wyjazdem wnioskodawca nawiązuje kontakt z pracodawcą w celu omówienia z nim kwestii zasadniczych przed podjęciem zatrudnienia (przyjazd, zakwaterowanie, terminy, odzież robocza, szczególne uwarunkowania). - Dane osobowe wnioskodawców są danymi osobowymi/socjalnymi. Zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce i danych socjalnych w Niemczech (X Księga Kodeksu Socjalnego). Terminy składania wniosków Termin składania dokumentów do KG w 2009 roku do 15 każdego miesiąca. Ostatnim miesiącem jest czerwiec - wyjątkowo w terminie do r. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. Pośrednictwo praktyk w terminie zgodnym z życzeniem ucznia jest wkalkulowane w przebieg postępowania, nie może być jednak zagwarantowane w każdym z przypadków. Wszelkie zmiany terminów wymagają obustronnego porozumienia.

8 WYMAGANIA I WARUNKI ODNOŚNIE UCZNIÓW SZKÓŁ HOTELARSKICH 1. Wymagania - Posiadanie statusu ucznia szkoły zawodowej o profilu hotelarskim, - Minimalny dopuszczalny wiek: ukończony 18-ty rok życia (poniżej 18-go roku życia tylko za pozwoleniem rodziców), - Dobra znajomość języka niemieckiego. Uczeń musi być w stanie porozumiewać się z gośćmi samodzielnie oraz znać terminologię fachową. 2. Zezwolenie na odbycie praktyki - Zagraniczni praktykanci mogą podjąć zatrudnienie (praktykę) w RFN pod warunkiem, iż ZAV udzieli im zezwolenia na jej odbycie. - Udzielenie zezwolenia (Umowa o odbycie praktyki) poświadcza dokument z pieczęcią służbową ZAV - Udzielone pozwolenie jest, zatem potwierdzeniem możliwości legalnego podjęcia zatrudnienia w formie praktyki w RFN. 3. Warunki podstawowe dla uczniów szkół hotelarskich - Wynagrodzenie: 350 euro netto miesięcznie. - Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywa pracodawca. - Czas pracy wynosi 40 godzin w tygodniu. - Urlop wypoczynkowy nie przysługuje ze względu na krótki okres zatrudnienia. - Nadgodziny wynagradzane są zgodnie z obowiązującą taryfą lokalną lub firmową lub wyrównywane poprzez przyznanie czasu wolnego. - Koszty podróży: pracodawca wypłaca dodatek w kwocie 150 euro po wypełnieniu warunków umowy. - Na okres trwania praktyki pracodawca zapewnia uczniowi ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. - Pracodawca wystawia ocenę uczennicy / uczniowi po odbytej praktyce. - ZAV oddaje do dyspozycji pracodawcy odpowiedni formularz oceny.

9 Załącznik nr 3 ZAŁOŻENIA PRAKTYK STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH LUB NAUK ROLNICZYCH U PRACODAWCÓW NIEMIECKICH Ochotnicze Hufce Pracy w porozumieniu z Centralnym Biurem Pośrednictwa Pracy w z siedzibą w Bonn, Federalną Agencją Pracy, zwanym dalej ZAV realizują program organizacji praktyk u pracodawców niemieckich dla uczniów i studentów. Głównym celem tego programu jest umożliwienie młodzieży rozwoju integracji europejskiej oraz wspieranie mobilności. Program skierowany jest do osób uczęszczających do polskich szkół zawodowych oraz uczelni wyższych, które podjęły studia w branżach turystycznych lub rolniczych (wyłączając studia korespondencyjne). Łączny czas praktyk, przypadający na rok kalendarzowy, nie może przekraczać okresu 3 miesięcy. Proces pośrednictwa ma charakter indywidualny WARUNKI PODSTAWOWE - Warunki wynagrodzenia i pracy odpowiadają regulacjom taryfowym lub lokalnym w Niemczech. - Zagraniczni studenci nie mogą być zatrudniani na warunkach mniej korzystnych niż porównywalni pracobiorcy niemieccy. - Student / studentka organizuje we własnym zakresie zakwaterowanie i wyżywienie w Niemczech. Pracodawca wspiera go / ją w zależności od indywidualnych możliwości. - W przypadku, gdy zakwaterowanie i wyżywienie zostaje zapewnione przez pracodawcę, ma on prawo do potrącenia kosztów w/w świadczeń z wynagrodzenia w ramach obowiązującego Rozporządzenia o poborach w naturze. - Student / studentka pokrywa koszty podróży we własnym zakresie. MINIMALNE WYMAGANIA ODNOŚNIE STUDENTEK / STUDENTÓW - Immatrykulowany w wyższej uczelni na kierunku turystyka i nauki rolnicze (wyłączywszy studia korespondencyjne), - Wiek: między 18-tym a 35-tym rokiem życia, - Dobra znajomość języka niemieckiego, - Własna ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego na okres zatrudnienia w przerwie międzysemestralnej w Niemczech. W Niemczech nie istnieje ustawowa ochrona ubezpieczeniowa ( 6 ust. 1 nr 3 SGB V; 20 ust. 1 SGB XI; 27 ust. 4 SGB III). KOLEJNOŚĆ POSTEPOWANIA - Studentki / studenci otrzymują dokumenty rekrutacyjne w OHP. - Studenci zobowiązują się, że nie będą jednocześnie ubiegać się o wzięcie udziału w innym programie ZAV, lub o podjęcie zatrudnienia u pracodawcy niemieckiego w charakterze pracownika wakacyjnego lub sezonowego w toku postępowania imiennego. - OHP wysyła kompletną dokumentację rekrutacyjną do ZAV. - ZAV informuje OHP o ofertach pracy. OHP przekazuje oferty pracy wnioskodawcom. OHP informuje ZAV w ciągu 3 dni roboczych o przyjęciu lub odrzuceniu oferty przez wnioskodawcę. - Zatrudnienie w okresie przerwy międzysemestralnej może nastąpić jedynie podczas trwania oficjalnej przerwy międzysemestralnej. Terminy składania wniosków - Termin składania dokumentów do KG w 2009 roku do 15 każdego miesiąca. Ostatnim miesiącem jest czerwiec - wyjątkowo w terminie do r. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. - Pośrednictwo praktyk w terminie zgodnym z życzeniem studenta jest wkalkulowane w przebieg postępowania, nie może być jednak zagwarantowane w każdym z przypadków. Wszelkie zmiany terminów wymagają obustronnego porozumienia. - Dane osobowe wnioskodawców są danymi osobowymi/socjalnymi. Zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce i danych socjalnych w Niemczech (X Księga Kodeksu Socjalnego).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Zmiany od 1 maja 2004 dla obywateli i przedsiębiorstw polskich

Zmiany od 1 maja 2004 dla obywateli i przedsiębiorstw polskich Zmiany od 1 maja 2004 dla obywateli i przedsiębiorstw polskich (Uwaga wersja nie ostateczna, w maju b.r. poniższy tekst będzie jeszcze zweryfikowany i uzupełniony) Przepływ osób W ramach wprowadzonej zasady

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY STAŻE DLA BEZROBOTNYCH I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE REALIZOWANYCH W 2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu

Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie informator dla uczestników projektu Nowa Szansa wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie materiał informacyjny KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów

Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 marca 2013 Regulamin Programu LLP Erasmus; Wymiana studentów 1 Zasady rekrutacji studentów na studia oraz na praktykę; terminy,

Bardziej szczegółowo

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz I. Organizacja kursu specjalistycznego. II. Regulamin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo