PRAKTYKI GRUPOWE I INSDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH I HOTELARSKICH ORAZ STUDENTÓW W NIEMCZECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAKTYKI GRUPOWE I INSDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH I HOTELARSKICH ORAZ STUDENTÓW W NIEMCZECH"

Transkrypt

1 PRAKTYKI GRUPOWE I INSDYWIDUALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH I HOTELARSKICH ORAZ STUDENTÓW W NIEMCZECH Ochotnicze Hufce Pracy w porozumieniu z Centralnym Biurem Pośrednictwa Pracy w Bonn (ZAV) w Niemczech realizuje program organizacji praktyk u pracodawców niemieckich dla uczniów i studentów. Głównym celem tego programu jest umożliwienie młodzieży rozwoju w ramach integracji europejskiej oraz wspierania mobilności. Organizacja praktyk zawodowych dotyczy: uczniów szkół rolniczych grupy z opiekunem uczniów szkół hotelarskich indywidualne praktyki uczniów studentów kierunków studiów dziennych turystycznych i nauk rolniczych indywidualne praktyki studentów Praktyki będą odbywać się wyłącznie w okresach wakacji i okresie zimowym i nie mogą trwać dłużej nic 3 m-ce i krócej niż 4 tygodnie w roku kalendarzowym. Szkoły o profilu rolniczym i hotelarskim zainteresowane współpracą w zakresie realizacji praktyk zagranicznych prosimy o kontakt z Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Informacji dotyczące realizacji praktyk można uzyskać: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie Olsztyn, ul. Kołobrzeska 27 tel.: w. 41 lub Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu Elbląg, ul. Junaków 5 tel.: Procedury i warunki organizacji praktyk. Praktyki zawodowe dla uczniów szkół rolniczych u pracodawców niemieckich. Etap 1. Wojewódzkie Komendy OHP ustalają szkoły zainteresowane odbyciem praktyk w Niemczech, które spełniają odpowiednie warunki. Etap 2. Szkoły zainteresowane udziałem swoich uczniów w praktykach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w siedzibie właściwej Wojewódzkiej Komendy OHP, za pośrednictwem CEiPM OHP w Olsztynie i Elblągu, następnie WK OHP przekazują dokumenty do Komendy Głównej OHP do dnia 30 marca 2009 Etap 3. Centralne Biur Pośrednictwa Pracy w Bonn (ZAV) kwalifikuje szkoły i przekazuje decyzje do KG OHP. Etap 4. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do programu będzie prowadzony nabór uczniów. Uczniowie wypełniają wnioski rekrutacyjne. Szkoła składa komplet dokumentacji, czyli wnioski uczniów i dokumenty na zatrudnienie opiekuna do WK OHP za pośrednictwem CEiPM w Olsztynie i Elblągu. Uczniowie szkół rolniczych na praktyki wyjadą w grupach osobowych z opiekunem, którego zaproponuje szkoła. W przypadku, gdy szkoła nie może wyznaczyć opiekuna lub z danej szkoły nie ma wystarczającej liczby praktykantów, opiekuna ustala komenda, która wysyła najwięcej praktykantów. Musi się to odbywać w porozumieniu z zainteresowanymi szkołami i w uzgodnieniu z Komendą Główną OHP. Opiekun ponadto wykonuje pracę zawodową. Załącznik nr 1 Wytyczne w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów szkół rolniczych. Załącznik nr 1a Formularz wniosku - Zakres wymaganych informacji, które powinna przedstawić szkoła w celu zakwalifikowania do programu praktyk

2 Praktyki indywidualne dla uczniów szkół zawodowych o profilu hotelarskim W porozumieniu z ZAV program praktyk został rozszerzony dla uczniów szkół hotelarskich. Szkoły o profilu hotelarskim przesyłają formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2) do WK OHP, za pośrednictwem odpowiedniego CEiPM OHP w Olsztynie i Elblągu. Zebrane dokumenty przekazywane są do KG OHP. Po zakwalifikowaniu szkoły do programu praktyk przez ZAV, rekrutacja uczniów odbywa się indywidualnie. Dokumenty rekrutacyjne zainteresowani uczniowie mogą składać w CEiPM w Olsztynie i Elblągu. Wojewódzka Komenda OHP po zebraniu kompletu dokumentów przekazuje do KG OHP. Oferty praktyk dla uczniów są już bezpośrednio uzgadniane z ZAV. Termin składania dokumentów do KG w 2009 roku do 15 każdego miesiąca. Ostatnim miesiącem jest czerwiec - wyjątkowo w terminie do r. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. Załącznik nr 2 Wytyczne w zakresie odbywania indywidualnych praktyk przez uczniów szkół hotelarskich u pracodawców niemieckich. Praktyki dla studentów wyższych uczelni na kierunku turystyka i nauki rolnicze (wyłączając studia korespondencyjne). Chętni studenci do wzięcia udziału w praktykach mogą otrzymać dokumenty rekrutacyjne w CEiPM OHP w Olsztynie i Elblągu, które po wypełnieniu przesyłane są do Komendy Głównej OHP, która to przekazuje je do ZAV. Termin składania dokumentów do KG w 2009 roku do 15 każdego miesiąca. Ostatnim miesiącem jest czerwiec - wyjątkowo w terminie do r. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. Załącznik nr 3 Warunki odbywania indywidualnych praktyk przez studentów kierunków turystycznych i nauk rolniczych.

3 Załącznik nr 1 WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH Ochotnicze Hufce Pracy w porozumieniu z Centralnym Biurem Pośrednictwa Pracy w z siedzibą w Bonn, Federalną Agencją Pracy, zwanym dalej ZAV realizują program organizacji praktyk u pracodawców niemieckich dla uczniów i studentów. Głównym celem tego programu jest umożliwienie młodzieży rozwoju w ramach integracji europejskiej oraz wspierania mobilności. Praktyki dotyczą uczniów szkół zawodowych profilu rolniczym pobierających naukę i są integralną częścią procesu kształcenia, nieodzowną dla zdobycia dyplomu zawodowego (poświadczenie ze strony szkoły). Mogą trwać maksymalnie 3 miesiące. ZASADY POSTĘPOWANIA 1. OHP ustala szkoły zainteresowane odbyciem praktyk w Niemczech, które spełniają odpowiednie warunki. 2. Szkoły mają obowiązek uprzedniego przedstawienia, za pośrednictwem OHP, do zatwierdzenia przez ZAV następujących informacji: - Dane o typie szkoły, specjalizacjach, czasie trwania procesu kształcenia, warunkach i trybie przyjmowania na poszczególne specjalizacje - Poświadczenie dot. obowiązku odbycia praktyk zawodowych zgodne z ustawowym Rozporządzeniem o treściach nauczania (czy jest ono wiążące dla uzyskania dyplomu zawodowego). - Ramowy plan zajęć (wraz z tłumaczeniem na język niemiecki) - Zakresie zajęć z języka niemieckiego lub informacji o znajomości języka niemieckiego przez uczniów w szkołach bez nauczania jęz. niemieckiego. - Wyznaczyć osobę do kontaktu (łącznie z danymi kontaktowymi) odpowiedzialną za program. Wypełniony formularz zgłoszeniowy szkoły z ww. danymi (załącznik nr 1a) i należy złożyć w siedzibie właściwej Wojewódzkiej Komendy OHP, za pośrednictwem CEiPM OHP w Olsztynie i Elblągu. 1. Młodzi ludzie na praktyki wyjadą w grupach osobowych z opiekunem. Każda szkoła zapewnia jednego opiekuna, którego wyznaczenie jest wiążące, dla wysłanej przez siebie grupy uczniów. Opiekun może być ustalony w porozumieniu z kilkoma szkołami (Komenda Wojewódzka OHP koordynuje w uzgodnieniu z KG OHP). 2. Po wyrażeniu zgody, uczniowie zawodów rolniczych mogą być kierowani do niemieckich jednostek produkcyjnych w toku postępowania indywidualnego. 3. Szkoła na własną odpowiedzialność określa ramy czasowe praktyk (na podstawie planu nauczania). Szkoła musi zagwarantować, iż teoretyczna część programu nauczania może zostać zrealizowana w pełnym zakresie. 4. Uzasadnione jest sporządzenie listy zapotrzebowań na praktyki, z podaniem liczby kandydatów, z początkiem roku kalendarzowego, w celu zagwarantowania wystarczającej ilości miejsc. 5. Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu szkoły do programu w praktykach następuje rekrutacja uczniów. 6. Uczniowie wypełniają dokumenty rekrutacyjne w dwóch egzemplarzach. 7. Zebrany komplet wniosków uczniów szkoła składa do najbliższej Wojewódzkiej Komendy OHP za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. 8. Dokumentacja jest przekazywana do ZAV za pośrednictwem KG OHP. 9. ZAV przejmuje i dokumentuje proces pośrednictwa na terenie Niemiec oraz przedstawia oferty pracodawców niemieckich. 10. Przed wyjazdem wnioskodawca lub opiekun nawiązuje kontakt z pracodawcą w celu omówienia z nim kwestii zasadniczych przed podjęciem zatrudnienia (przyjazd, zakwaterowanie, terminy, odzież robocza, szczególne uwarunkowania). 11. Dane osobowe wnioskodawców są danymi osobowymi/socjalnymi. Zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce i danych socjalnych w Niemczech (X Księga Kodeksu Socjalnego).

4 WYMAGANIA I WARUNKI ODNOŚNIE UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH 1. Uczniowie muszą spełniać następujące wymagania: - Posiadanie statusu ucznia szkoły zawodowej o profilu rolniczym, - Minimalny dopuszczalny wiek: ukończony 18-ty rok życia, - Podstawowa znajomość języka niemieckiego, - Kontynuacja kształcenia w szkole po zakończeniu praktyki. 3. Zezwolenie na odbycie praktyki - Zagraniczni praktykanci mogą podjąć zatrudnienie (praktykę) w Niemczech pod warunkiem, iż ZAV udzieli im zezwolenia na jej odbycie. - Udzielenie zezwolenia (Umowa o odbycie praktyki) poświadcza dokument z pieczęcią służbową ZAV. - Udzielone pozwolenie jest, zatem potwierdzeniem możliwości legalnego podjęcia zatrudnienia w formie praktyki w RFN. 4. Warunki podstawowe uczniów szkół rolniczych - Wynagrodzenie: 600 euro netto miesięcznie. - Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywa pracodawca. - Czas pracy wynosi 40 godzin w tygodniu. - Urlop wypoczynkowy nie przysługuje ze względu na krótki okres zatrudnienia. - Nadgodziny wynagradzane są zgodnie z obowiązującą taryfą lokalną lub firmową lub wyrównywane poprzez przyznanie czasu wolnego. - Pokrycie kosztów podróży zależy od indywidualnych możliwości pracodawcy. - Na czas trwania praktyki pracodawca zapewnia uczniowi ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. - Pracodawca przedstawia uczennicy / uczniowi plan praktyk. ZAV przygotowuje w tym celu formularze, które wypełnia pracodawca. ROLA I ZADANIA OPIEKUNA - PRACOWNIKA 1. Osoba opiekuna musi spełniać następujące warunki: - nie przekroczony 40-tego roku życia - posiadać znajomość języka niemieckiego - posiadać minimum wykształcenie średnie. Zadania opiekuna/pracownika - praca po otrzymaniu zezwolenia na pracę w charakterze pracownika gościa - sprawowanie pieczy nad młodzieżą. Wykonywanie czynności zawodowych jest warunkiem koniecznym. Sprawowanie pieczy nad młodzieżą jest jedynie dodatkowym zadaniem wychowawcy, który zobowiązuje się je podjąć poza oficjalnie obowiązującym czasem pracy. Opiekunowie będą zatrudnieni w jednostkach produkcyjnych, będących jednocześnie miejscem odbywania praktyk przez uczniów, zgodnie z określonymi warunkami bazowymi. Dopuszczenie opiekuna do niemieckiego rynku pracy następuje w toku postępowania stosowanego względem pracowników sezonowych (zgodnie z 18 Rozporządzenia o Zatrudnianiu) lub pracowników gości (zgodnie z 40 Rozporządzenia o Zatrudnianiu). Do wystawienia przez ZAV zezwolenia na pracę potrzebna jest kompletna dokumentacja rekrutacyjna wnioskodawcy, którą Centralne Biuro Pośrednictwa Pracy musi otrzymać przed rozpoczęciem praktyk. Zezwolenie na pracę nastąpi na podstawie umowy o pracę. Umowa ta przewiduje uregulowany czas pracy w trybie tygodniowym, wynoszący 40 godzin oraz wykonywanie czynności zawodowych, należnych pracownikowi zawiadującemu grupą innych, niższych mu stopniem pracowników, w branży rolniczej. Do pracy w charakterze pracownika gościa wymagane są następujące dokumenty: - podanie ze zdjęciem wypełnione w języku niemieckim (formularz dostępny w CEiPM)), - dokumenty potwierdzające kwalifikacje, świadectwa szkolne, bądź dyplom (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika CEiPM) wraz z tłumaczeniem na język niemiecki dokonanym przez tłumacza przysięgłego; - świadectwa pracy z ostatnich trzech lat, bądź tylko te świadectwa, które potwierdzają pracę w zawodzie, który kandydat chce wykonywać w Niemczech; - w przypadku pracy w rolnictwie kandydat zobowiązany jest przedstawić dokument z KRUS o płaceniu składek, gdy pracuje w gospodarstwie rolnym;

5 - w przypadku ofert imiennych przedstawienie przyrzeczenia zatrudnienia, bądź umowy o pracę od pracodawcy niemieckiego. Zadaniem opiekuna grupy na rzecz młodzieży będzie również: - pośrednictwo w przekazywaniu informacji i ustaleń organizacyjnych pomiędzy organizatorami wyjazdu a młodzieżą, - dbałość o integrację grupy, utrzymywanie dobrych stosunków wśród młodzieży, pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów, szybkie reagowanie na ewentualnie występujące negatywne zjawiska w grupie, - mobilizowanie i motywowanie uczestników wyjazdu do rzetelnego i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków związanych z wykonywaniem pracy i realizacją praktyk, - udzielanie młodzieży pomocy w przypadku problemów, które mogą zaistnieć podczas pobytu na praktykach, (np. w przypadku konieczności kontaktu z lekarzem, problemów z zakwaterowaniem, itp.), - przedstawianie młodzieży propozycji form spędzania czasu wolnego, utrzymywanie bieżącej kontroli nad sposobem spędzania czasu wolnego i zachowaniem się młodzieży.

6 Załącznik nr 1a FORMULARZ WNIOSKU ZAKRES WYMAGANYCH INFORMACJI, KTÓRE POWINNA PRZEDSTAWIĆ SZKOŁA W CELU ZAKWALIFIKOWANIA DO PROJEKTU PRAKTYKI UCZNIÓW SZKÓŁ ROLNICZYCH LUB HOTELARSKICH - wypełniony w języku niemieckim... Pieczęć szkoły 1. Nazwa szkoły, dane adresowe, telefon, 2. Dane o typie szkoły, specjalizacjach, czasie trwania procesu kształcenia 3. Warunki i tryb przyjmowania na poszczególne specjalizacje 4. Ramowy plan zajęć. (wraz z tłumaczeniem na język niemiecki) 5. Poświadczenie dot. obowiązku odbycia praktyk zawodowych zgodne z ustawowym Rozporządzeniem o Treściach Nauczania (czy jest ono wiążące dla uzyskania dyplomu zawodowego). 6. Dane o rodzaju i zakresie zajęć z języka niemieckiego 7. Przewidywana liczba praktykantów 8. Czas, w którym miałyby odbyć się praktyki 9. Informacja dotycząca opiekunów grup (dotyczy tylko szkół rolniczych) 10. Osoba do kontaktu odpowiedzialna za program Imię, nazwisko: Stanowisko Telefon Adres .. podpis, pieczęć dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej Formularz wniosku należy przedłożyć do najbliższej terytorialnie jednostki OHP (Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP lub Komenda Wojewódzka OHP )

7 Załącznik nr 2 WYTYCZNE W ZAKRESIE ODBYWANIA INDYWIDUALNYCH PRAKTYK PRZEZ UCZNIÓW SZKÓŁ HOTELARSKICH U PRACODAWCÓW NIEMIECKICH Ochotnicze Hufce Pracy w porozumieniu z Centralnym Biurem Pośrednictwa Pracy w z siedzibą w Bonn, Federalną Agencją Pracy, zwanym dalej ZAV realizują program organizacji praktyk u pracodawców niemieckich dla uczniów i studentów. Głównym celem tego programu jest umożliwienie młodzieży rozwoju integracji europejskiej oraz wspieranie mobilności. Praktyki dotyczą uczniów szkół hotelarskich pobierających naukę i są integralną częścią procesu kształcenia, nieodzowną dla zdobycia dyplomu zawodowego (poświadczenie ze strony szkoły). Mogą trwać maksymalnie 3 miesiące. Proces pośrednictwa ma charakter indywidualny. ZASADY POSTĘPOWANIA 1. OHP ustala szkoły zainteresowane odbyciem praktyk w Niemczech, które spełniają warunki bazowe. 2. Szkoły mają obowiązek uprzedniego przedstawienia, za pośrednictwem OHP, do zatwierdzenia przez ZAV następujących informacji: - Dane o typie szkoły, specjalizacjach, czasie trwania procesu kształcenia, warunkach i trybie przyjmowania na poszczególne specjalizacje, - Potwierdzenie obowiązku odbycia praktyk w ramach kształcenia zawodowego, - Ramowy plan zajęć (wraz z tłumaczeniem na język niemiecki), - Dane o rodzaju i zakresie zajęć z języka niemieckiego, - Wyznaczenie osoby do kontaktu (z podaniem danych kontaktowych) odpowiedzialnej za program. Wypełniony formularz zgłoszeniowy szkoły z ww. danymi i należy złożyć w siedzibie właściwej Wojewódzkiej Komendy OHP, za pośrednictwem CEiPM OHP (załącznik nr 1a). - Szkoła na własną odpowiedzialność określa ramy czasowe praktyk (na podstawie planu nauczania). Szkoła musi zagwarantować, iż teoretyczna część programu nauczania może zostać zrealizowana w pełnym zakresie. - Uzasadnione jest sporządzenie listy zapotrzebowań na praktyki, z podaniem liczby kandydatów, z początkiem roku kalendarzowego, w celu zagwarantowania wystarczającej ilości miejsc. - Po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu szkoły do programu w praktykach następuje rekrutacja uczniów. - Uczniowie wypełniają dokumenty rekrutacyjne w dwóch egzemplarzach. - Zebrany komplet wniosków uczniów lub indywidualne wnioski uczniów należy złożyć do najbliższej Wojewódzkiej Komendy OHP za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. - Dokumentacja jest przekazywana do ZAV za pośrednictwem OHP. - ZAV przejmuje i dokumentuje proces pośrednictwa na terenie Niemiec oraz przedstawia oferty pracodawców niemieckich. - Przed wyjazdem wnioskodawca nawiązuje kontakt z pracodawcą w celu omówienia z nim kwestii zasadniczych przed podjęciem zatrudnienia (przyjazd, zakwaterowanie, terminy, odzież robocza, szczególne uwarunkowania). - Dane osobowe wnioskodawców są danymi osobowymi/socjalnymi. Zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce i danych socjalnych w Niemczech (X Księga Kodeksu Socjalnego). Terminy składania wniosków Termin składania dokumentów do KG w 2009 roku do 15 każdego miesiąca. Ostatnim miesiącem jest czerwiec - wyjątkowo w terminie do r. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. Pośrednictwo praktyk w terminie zgodnym z życzeniem ucznia jest wkalkulowane w przebieg postępowania, nie może być jednak zagwarantowane w każdym z przypadków. Wszelkie zmiany terminów wymagają obustronnego porozumienia.

8 WYMAGANIA I WARUNKI ODNOŚNIE UCZNIÓW SZKÓŁ HOTELARSKICH 1. Wymagania - Posiadanie statusu ucznia szkoły zawodowej o profilu hotelarskim, - Minimalny dopuszczalny wiek: ukończony 18-ty rok życia (poniżej 18-go roku życia tylko za pozwoleniem rodziców), - Dobra znajomość języka niemieckiego. Uczeń musi być w stanie porozumiewać się z gośćmi samodzielnie oraz znać terminologię fachową. 2. Zezwolenie na odbycie praktyki - Zagraniczni praktykanci mogą podjąć zatrudnienie (praktykę) w RFN pod warunkiem, iż ZAV udzieli im zezwolenia na jej odbycie. - Udzielenie zezwolenia (Umowa o odbycie praktyki) poświadcza dokument z pieczęcią służbową ZAV - Udzielone pozwolenie jest, zatem potwierdzeniem możliwości legalnego podjęcia zatrudnienia w formie praktyki w RFN. 3. Warunki podstawowe dla uczniów szkół hotelarskich - Wynagrodzenie: 350 euro netto miesięcznie. - Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywa pracodawca. - Czas pracy wynosi 40 godzin w tygodniu. - Urlop wypoczynkowy nie przysługuje ze względu na krótki okres zatrudnienia. - Nadgodziny wynagradzane są zgodnie z obowiązującą taryfą lokalną lub firmową lub wyrównywane poprzez przyznanie czasu wolnego. - Koszty podróży: pracodawca wypłaca dodatek w kwocie 150 euro po wypełnieniu warunków umowy. - Na okres trwania praktyki pracodawca zapewnia uczniowi ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe. - Pracodawca wystawia ocenę uczennicy / uczniowi po odbytej praktyce. - ZAV oddaje do dyspozycji pracodawcy odpowiedni formularz oceny.

9 Załącznik nr 3 ZAŁOŻENIA PRAKTYK STUDENTÓW STUDIÓW DZIENNYCH KIERUNKÓW TURYSTYCZNYCH LUB NAUK ROLNICZYCH U PRACODAWCÓW NIEMIECKICH Ochotnicze Hufce Pracy w porozumieniu z Centralnym Biurem Pośrednictwa Pracy w z siedzibą w Bonn, Federalną Agencją Pracy, zwanym dalej ZAV realizują program organizacji praktyk u pracodawców niemieckich dla uczniów i studentów. Głównym celem tego programu jest umożliwienie młodzieży rozwoju integracji europejskiej oraz wspieranie mobilności. Program skierowany jest do osób uczęszczających do polskich szkół zawodowych oraz uczelni wyższych, które podjęły studia w branżach turystycznych lub rolniczych (wyłączając studia korespondencyjne). Łączny czas praktyk, przypadający na rok kalendarzowy, nie może przekraczać okresu 3 miesięcy. Proces pośrednictwa ma charakter indywidualny WARUNKI PODSTAWOWE - Warunki wynagrodzenia i pracy odpowiadają regulacjom taryfowym lub lokalnym w Niemczech. - Zagraniczni studenci nie mogą być zatrudniani na warunkach mniej korzystnych niż porównywalni pracobiorcy niemieccy. - Student / studentka organizuje we własnym zakresie zakwaterowanie i wyżywienie w Niemczech. Pracodawca wspiera go / ją w zależności od indywidualnych możliwości. - W przypadku, gdy zakwaterowanie i wyżywienie zostaje zapewnione przez pracodawcę, ma on prawo do potrącenia kosztów w/w świadczeń z wynagrodzenia w ramach obowiązującego Rozporządzenia o poborach w naturze. - Student / studentka pokrywa koszty podróży we własnym zakresie. MINIMALNE WYMAGANIA ODNOŚNIE STUDENTEK / STUDENTÓW - Immatrykulowany w wyższej uczelni na kierunku turystyka i nauki rolnicze (wyłączywszy studia korespondencyjne), - Wiek: między 18-tym a 35-tym rokiem życia, - Dobra znajomość języka niemieckiego, - Własna ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego na okres zatrudnienia w przerwie międzysemestralnej w Niemczech. W Niemczech nie istnieje ustawowa ochrona ubezpieczeniowa ( 6 ust. 1 nr 3 SGB V; 20 ust. 1 SGB XI; 27 ust. 4 SGB III). KOLEJNOŚĆ POSTEPOWANIA - Studentki / studenci otrzymują dokumenty rekrutacyjne w OHP. - Studenci zobowiązują się, że nie będą jednocześnie ubiegać się o wzięcie udziału w innym programie ZAV, lub o podjęcie zatrudnienia u pracodawcy niemieckiego w charakterze pracownika wakacyjnego lub sezonowego w toku postępowania imiennego. - OHP wysyła kompletną dokumentację rekrutacyjną do ZAV. - ZAV informuje OHP o ofertach pracy. OHP przekazuje oferty pracy wnioskodawcom. OHP informuje ZAV w ciągu 3 dni roboczych o przyjęciu lub odrzuceniu oferty przez wnioskodawcę. - Zatrudnienie w okresie przerwy międzysemestralnej może nastąpić jedynie podczas trwania oficjalnej przerwy międzysemestralnej. Terminy składania wniosków - Termin składania dokumentów do KG w 2009 roku do 15 każdego miesiąca. Ostatnim miesiącem jest czerwiec - wyjątkowo w terminie do r. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. Data wpłynięcia wniosków decyduje o kolejności ich zweryfikowania. - Pośrednictwo praktyk w terminie zgodnym z życzeniem studenta jest wkalkulowane w przebieg postępowania, nie może być jednak zagwarantowane w każdym z przypadków. Wszelkie zmiany terminów wymagają obustronnego porozumienia. - Dane osobowe wnioskodawców są danymi osobowymi/socjalnymi. Zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych w Polsce i danych socjalnych w Niemczech (X Księga Kodeksu Socjalnego).

ZASADY POŚREDNICTWA DLA STUDENTÓW ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM WAKACYJNEGO ZATRUDNIENIA W NIEMCZECH sezon 2015

ZASADY POŚREDNICTWA DLA STUDENTÓW ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM WAKACYJNEGO ZATRUDNIENIA W NIEMCZECH sezon 2015 ZASADY POŚREDNICTWA DLA STUDENTÓW ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM WAKACYJNEGO ZATRUDNIENIA W NIEMCZECH sezon 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Z uwagi na limit miejsc przyznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

WUP-PP-7052-133/MK/2009 Gdańsk, 25.11.2009 OFERTA PRACY DLA POLSKICH UCZNIÓW I STUDENTÓW DO NIEMIEC NA OKRES WAKACJI LETNICH 2010

WUP-PP-7052-133/MK/2009 Gdańsk, 25.11.2009 OFERTA PRACY DLA POLSKICH UCZNIÓW I STUDENTÓW DO NIEMIEC NA OKRES WAKACJI LETNICH 2010 WUP-PP-7052-133/MK/2009 Gdańsk, 25.11.2009 OFERTA PRACY DLA POLSKICH UCZNIÓW I STUDENTÓW DO NIEMIEC NA OKRES WAKACJI LETNICH 2010 Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn zwrócił się do wojewódzkich urzędów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ODBYWANIA PONADPROGRAMOWYCH/NIEODPŁATNYCH PRAKTYKDLA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO KARIER UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Biuro

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE Podstawa prawna: o ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu

Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu Strona 1 z 6 Regulamin wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych

Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych Załącznik nr 8 do WKJK WIŚiB PCz Procedura nr W_PR_07 Procedura nr W_PR_07 Odbywanie praktyk studenckich i zajęć praktycznych 1. Zakres procedury Procedura określa tryb odbywania programowych praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Praca dla polskich uczniów/studentów w Niemczech w okresie wakacji LATO 2017

Praca dla polskich uczniów/studentów w Niemczech w okresie wakacji LATO 2017 PUP Świdnica Źródło: http://www.praca.swidnica.pl/pl/aktualnosci/15481,praca-dla-polskich-uczniowstudentow-w-niemczech-w-okresie-wakacji-lat O-2017.html Wygenerowano: Środa, 25 stycznia 2017, 18:12 Praca

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyki zawodowej-produkcyjnej po 4 semestrze: kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia stacjonarne

Regulamin praktyki zawodowej-produkcyjnej po 4 semestrze: kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Studia stacjonarne Regulamin praktyki zawodowej-produkcyjnej po 4 semestrze: kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Strona 1 Studia stacjonarne 1 Praktyka zawodowa stanowi integralną część programu studiów na Wydziale

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Zatwierdzony przez Radę Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa dnia11 kwietnia 2007r. 2 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM

Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM Załącznik nr 1 Zasady Odbywania Studenckich Praktyk Zawodowych NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNEGO im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu CELE PRAKTYKI 1. Studenckie praktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów

Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Regulamin rekrutacji uczestników i warunków uczestnictwa w projekcie Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów Projekt Technikum nr 7 w Warszawie szkołą mobilnych specjalistów jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Tekst ujednolicony na mocy Uchwały rady Pedagogicznej z dnia 25 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie organizacji praktyk nie objętych programem

Bardziej szczegółowo

o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2010r.

o wpisie na listę studentów Immatrikulationsbescheinigung będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2010r. OFERTA PRACY DLA POLSKICH UCZNIÓW I STUDENTÓW DO NIEMIEC NA OKRES WAKACJI LETNICH 2010 Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn zwrócił się do Wojewódzkich Urzędów Pracy w Polsce z prośbą o przeprowadzenie naboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich obowiązujących w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Regulamin praktyk studenckich obowiązujących w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Regulamin praktyk studenckich obowiązujących w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Wrocław 1 1 Postanowienia ogólne. 1. Studia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki

Bardziej szczegółowo

2 Organizacja i przebieg praktyk

2 Organizacja i przebieg praktyk Nysa 01.2014 REGULAMIN ODBYWANIA PONADPROGRAMOWYCH, DODATKOWYCH, NIEODPŁATNYCH PRAKTYK DLA STUDENTÓW KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NYSIE 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Rok szkolny.../... Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchosławice Nr wniosku EKS 43181/.../200... r (wypełnia Gmina) Wierzchosławice,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym

R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym R E G U L A M I N określający warunki skierowania na szkolenie organizowane w trybie indywidualnym lub grupowym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Urząd inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z FUNDUSZU PRACY I PFRON W ROKU 2015 (przyjęte przez Powiatową Radę Zatrudnienia w dniu 27.01.2014) 1. OGÓLNE ZASADY 1. W zakresie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Praktyka studencka

Informacje ogólne. 2. Praktyka studencka Załącznik do Zarządzenia nr 14/2016 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 czerwca 2016 r. Zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów i staży dla osób

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki REALIZOWANIE I ZALICZANIE PRAKTYK STUDENCKICH

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki REALIZOWANIE I ZALICZANIE PRAKTYK STUDENCKICH REALIZOWANIE I ZALICZANIE PRAKTYK STUDENCKICH STUDIA OD 01.10.2012 Symbol: WEK/P1/2013/2015/2017 Modyfikacja 21.06.2017 Data: 13 marca 2013 1. Dokumenty związane z procedurą Regulamin studiów Plany studiów

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA postępowania w sprawie organizacji praktyk nie objętych programem studiów (wolontariaty)

PROCEDURA postępowania w sprawie organizacji praktyk nie objętych programem studiów (wolontariaty) Wydanie: 3 dodanie formularza, uzupełnienie pkt. 3.2 Data wydania 1: 19.02.2015 Data weryfikacji: 29.09.2016 Nr: 4.1.6. Symbol: WSZJK-PS-K-PW Załączniki: 4.1.6.-P01, 4.1.6.-P02, 4.1.6.-F01, 4.1.6.-F02,

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E

P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E P O W I A T O W Y URZĄD PRACY W J A W O R Z E Z A S A D Y f i n a n s o w a n i a z F u n d u s z u P r a c y k o s z t ó w s t u d i ó w p o d y p l o m o w y c h Strona 1 z 6 C E N T R U M A K T Y W

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020

Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 Zasady realizacji Programu ERASMUS+ Mobilność w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w latach 2014-2020 I. Wstęp 1. Uczelnianego Koordynatora ds. Programu Erasmus+ powołuje Rektor osobiście, natomiast Koordynatorów

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi

8. Z każdym nauczycielem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus zostanie sporządzona pisemna umowa. 9. Przekazanie stypendium pracownikowi Uczelniane zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/14 1 Zasady i warunki wyjazdów 1. Wyjazdy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA I. Założenia ogólne Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią programu studiów. Praktyki tłumaczeniowe

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PRAKTYKI STUDENCKIE

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PRAKTYKI STUDENCKIE PRAKTYKI STUDENCKIE ROZPOCZĘCIE STUDIÓW DO 01.10.2011 WŁĄCZNIE Symbol: WEK/ P2/ 2013 Data:13 marca 2013 1. Dokumenty związane z procedurą Regulamin studiów Plany studiów dla kierunków 2. Zakres procedury

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK

ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK ZASADY ODBYWANIA I ZALICZANIA PRAKTYK 1. Warunki ogólne Zgodnie z programem nauczania, w trakcie studiów I stopnia, studenci Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska są zobowiązani do odbycia w okresie

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego UCHWAŁA Nr 12/13/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku Zarządzenie Dziekana WNB nr 17/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedury trybu i zasad wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+ Na podstawie Uchwały Senatu UWr nr

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (025) 759 27 13, fax (025) 758 28 54 e-mail: caz@praca.powiatminski.pl, www.praca.powiatminski.pl Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie REGULAMINU ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENTÓW Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

w sprawie REGULAMINU ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENTÓW Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej Uchwała nr 7/2007-2008 Senatu Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie REGULAMINU ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENTÓW Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PRAKTYKI STUDENCKIE

Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki PRAKTYKI STUDENCKIE PRAKTYKI STUDENCKIE STUDIA OD 01.10.2012 Symbol: WEK/P1/2013 Modyfikacja 10.06.2015 Data: 24.06.2015 1. Dokumenty związane z procedurą Regulamin studiów Plany studiów dla kierunków Uchwała Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu, Nr

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna w Niemczech dla studentów i uczniów szkól ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół ogólnokształcących)

Praca wakacyjna w Niemczech dla studentów i uczniów szkól ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół ogólnokształcących) Praca wakacyjna w Niemczech dla studentów i uczniów szkól ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół ogólnokształcących) Uprzejmie informujemy, Ŝe z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE 1 Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie realizując

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE

PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE PRAKTYKI STUDENCKIE INFORMACJE OGÓLNE 1) Praktyki studenckie mogą trwać tak długo, jak studia zagraniczne: od 3 pełnych do 10 pełnych miesięcy. 2) Można odbywać praktyki także w miesiącach letnich - wakacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w...

..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w... ..., dnia... (miejscowość) Wojewódzka Komenda OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w... Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

2013-1-PL1-LEO01-38319

2013-1-PL1-LEO01-38319 Regulamin projektu Mistrz_Informatyki.de - projekt stażowy dla młodych informatyków w Niemczech realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z dnia 28.08.2015 r. Regulamin organizacji w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych 1 1. Regulamin świadczenia pracy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJE PRZEZ UCZNIA INDYWIDUALNEGO TOKU NAUKI

PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJE PRZEZ UCZNIA INDYWIDUALNEGO TOKU NAUKI Załącznik nr 1 PROCEDURA UDZIELANIA ZEZWOLENIA NA REALIZACJE PRZEZ UCZNIA INDYWIDUALNEGO TOKU NAUKI Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERSKICH LOTNIKÓW PODLASIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERSKICH LOTNIKÓW PODLASIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOHATERSKICH LOTNIKÓW PODLASIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Regulamin szkolnej komisji rekrutacyjnej ustalony został na podstawie Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn. 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH

DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ostatnia zmiana: Dz. U. z 2016 r., poz.2255) DZIAŁ DZIEWIĄTY ZATRUDNIANIE MŁODOCIANYCH Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. [Definicja młodocianego] 1. Młodocianym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/137/2016 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów motywacyjno-socjalnych uczniom i studentom na stałe zameldowanym i zamieszkałym na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Stosuje się odpowiednio: 1 1. WH Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk oraz związane z nią prawa i obowiązki we wszystkich jednostkach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie. Siemianowice Śląskie, dnia..

POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie. Siemianowice Śląskie, dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ul. Wyzwolenia 17 41-100 Siemianowice Śląskie Nr.. (wypełnia pracownik PUP) Siemianowice Śląskie, dnia.. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kształcenia

Bardziej szczegółowo

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy

Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Broszura dotycząca uznawania kwalifikacji zawodowych z zagranicy Szanowni Państwo, poniżej znajdą Państwo kilka wskazówek, które pozwolą Państwu zdobyć wstępne rozeznanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Administracja Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej

Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Administracja Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej Załącznik nr 10.1 Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Administracja Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej Postanowienia ogólne 1. Regulamin reguluje zasady odbywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

Regulamin praktyk zawodowych dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie Regulamin praktyk zawodowych dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie organizuje praktyki zawodowe dla słuchaczy w celu zastosowania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2012/2013

Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2012/2013 Ogólne kryteria kwalifikacji studentów na częściowe studia zagraniczne w roku akademickim 2012/2013 I. Warunki rekrutacji na wyjazdy: 1. Przystąpienie do kwalifikacji dotyczącej poziomu znajomości języka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Organizowanych w ramach projektu Od studenta do eksperta- ochrona środowiska w praktyce 1. ZASADY OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe realizowane w ramach projektu Od studenta do eksperta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIÓW FUNDOWANYCH

REGULAMIN STYPENDIÓW FUNDOWANYCH REGULAMIN STYPENDIÓW FUNDOWANYCH ZPAS GROUP 1 Regulamin określa zasady i tryb przyznawania przez ZPAS GROUP stypendiów fundowanych dla studentów uczelni technicznych oraz warunki otrzymywania stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej 1... Szczecin, dnia... (pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy w PUP: RDP.II.4.2.630.... 15 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI 16a.

ZASADY REKRUTACJI 16a. ZASADY REKRUTACJI 16a. Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na zasadach, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I prowadzone jest według następujących zasad: 1)

Bardziej szczegółowo

..., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/ Termin składania wniosków: do dnia 08.09.2015 r. W N I O S E K

..., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/ Termin składania wniosków: do dnia 08.09.2015 r. W N I O S E K ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/ Termin składania wniosków: do dnia 08.09.2015 r............... /adres zamieszkania/ DO DYREKTORA.... Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r. Regulamin organizacji staży zagranicznych w ramach projektu pt.: PWP Projektowanie gier i przestrzeni

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 386 Dyrektora Szkoły z dnia 03.06.2013r. Regulamin rekrutacji uczestników staży zawodowych w ramach projektu Lepszy start w przyszłość edukacyjno zawodową uczniów/uczennic Zespołu

Bardziej szczegółowo

Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy

Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy Regulamin praktyki STUDENCKIEJ organizowanej w ramach projektu Nr POKL.04.01.01-00-009/09 pod nazwą Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Praktyki w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI IMIĘ I NAZWISKO Krosno Odrz,. PESEL ADRES ZAMIESZKANIA. TELEFON. data rejestracji w PUP. nazwa uprzednio ukończonej szkoły/uczelni.. data ukończenia nauki Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących: "Uczeń na wsi" Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących: - gminy wiejskie, lub - obszary wiejskie w gminie miejsko-wiejskiej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH Numer procedury: C2 SP 7 Tytuł procedury: PROCEDURA WARUNKÓW I TRYBU UDZIELANIA ZEZWOLEŃ NA INDYWIDUALNY PROGRAM LUB TOK NAUKI ORAZ ORGANIZACJI INDYWIDUALNEGO PROGRAMU LUB TOKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-91/14 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 04.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-91/14 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 04.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr K-021-91/14 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 04.12.2014 r. Regulamin rekrutacji uczestników na kursy specjalistyczne w ramach Komponentu

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych. Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych i dyplomowych. Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA i GEOINŻYNIERII AL. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków WG-03/14/15 Kraków, dn. 30-06-2016 Zasady organizacyjne studenckich praktyk zawodowych

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ SOCHA & PARTNERS s.c. B.Socha, E.Socha Agencja Pośrednictwa Pracy ul.rataja 22/3, 35-116 Rzeszów Nr Certyfikatu Ministerstwa: 1002 www.sochaandpartners.de NIEMCY - ELEKTRYK

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu...

DYREKTOR. I. Dane wnioskodawcy (rodzica/opiekuna)*: 1. Imię i nazwisko... 2. Adres zamieszkania.. 3. Numer telefonu... dnia.. DYREKTOR...... (nazwa szkoły) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka Szkolna (dotyczy uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej - ze względu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY w ramach projektu SPRAWNI w działaniu Strona 1 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA Nazwa uczelni Wydział Studia podyplomowe: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Pieczątka uczelni Podpis uczelnianego koordynatora praktyk REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH WE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko:

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: Specjalność: Imię i nazwisko: Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Fizjoterapia Specjalność: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Piecz¹tka uczelni Podpis uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie Regulamin rekrutacji na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e

M o d e r n i z a c j a k s z t a ł c e n i a z a w o d o w e g o w M a ł o p o l s c e INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I ODDAWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH 1. Czynnością rozpoczynającą rekrutację jest udostępnienie na tablicy ogłoszeń w szkołach realizujących oraz na stronie internetowej cku.limanowa.pl

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla pracodawców ze współpracy ze szkołami. Bydgoszcz, 29 września 2014 r.

Korzyści dla pracodawców ze współpracy ze szkołami. Bydgoszcz, 29 września 2014 r. Korzyści dla pracodawców ze współpracy ze szkołami Bydgoszcz, 29 września 2014 r. ZAANGAŻOWANIE PRACODAWCÓW W PROCES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW Udział pracodawców w: opracowaniu oferty

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.03.00-00-065/12 Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Regulamin przyznawania wsparcia - staże dla studentów w wiodących ośrodkach naukowych w projekcie "Informatyka i Logistyka kierunkami przyszłości- program rozwoju Wyższej Szkoły bankowej " 1 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5

Symbol: P-SSW-5-1 UDZIAŁ W PROGRAMIE ERASMUS. status: obowiązujący. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 1. Zakres procedury Procedura opisuje sposób rekrutacji studentów i pracowników ubiegających się o wyjazd na wymianę, oraz kwalifikowania studentów i pracowników przyjezdnych w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Pełna informacja o programie: www.pfron.org.pl - zakładka Programy PFRON /UCZEŃ NA WSI 1

Pełna informacja o programie: www.pfron.org.pl - zakładka Programy PFRON /UCZEŃ NA WSI 1 Materiał Informacyjny dla osoby składającej Wniosek o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A pilotażowego programu UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby

Bardziej szczegółowo