Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 QNX SOFTWARE DEVELOPMENT PLATFORM v kroków do Pañstwa pierwszego programu w QNX

2 2010 QNX Software Systems GmbH & Co. KG, firma nale ¹ca do koncernu Research In Motion Limited. Wszelkie prawa zastrze one. QNX, Momentics, Neutrino, Aviage, Photon i Photon microgui s¹ znakami towarowymi nale ¹cymi do firmy QNX Software Systems GmbH & Co. KG, stanowi¹ zastrze one znaki towarowe lub s¹ u ywane w niektórych systemach prawnych i s¹ licencjonowane przez firmê QNX Software Systems Co. Wszelkie pozosta³e znaki towarowe stanowi¹ w³asnoœæ odpowiednich podmiotów.

3 Wymagania 2 Instalacja QNX SDP na platformie rozwoju oprogramowania 5 Instalacja RTOS QNX Neutrino na platformie docelowej 6 Wspó³dzia³anie sieciowe z QNX Neutrino 9 Tworzenie projektu 12 Komunikacja z QNX Neutrino 15 Kompilacja i linkowanie 17 Przygotowanie do uruchomienia 20 Uruchomienie i debugowanie 22 Program w systemie QNX Neutrino 26

4 1 Wymagania W celu opracowania programów pracuj¹cych pod kontrol¹ systemu operacyjnego twardego czasu rzeczywistego, bêd¹ Pañstwo potrzebowali przede wszystkim QNX Software Development Platform (SDP). W sk³ad platformy SDP wchodzi pakiet QNX Momentics Tool Suite, czyli wszystkie elementy niezbêdne do rozwoju i nastêpnie uruchomienia oprogramowania pod QNX Neutrino, tj. kompilator, linker, biblioteki i inne komponenty systemu operacyjnego, zbudowane dla wszystkich architektur wspieranych przez QNX Neutrino. Pos³uguj¹c siê platform¹ SDP w œrodowisku Windows i Linux mamy do dyspozycji zintegrowane œrodowisko programistyczne IDE na bazie projektu Eclipse Mo emy zainstalowaæ platformê SDP wprost w systemie QNX Neutrino RTOS otrzymuj¹c konfiguracjê rozwoju oprogramowania, tzw. self-hosted lub zainstalowaæ SDP w jednym z systemów: Windows 7, Windows Vista, Windows 2000, Windows XP lub Linux a nastêpnie instalujemy system operacyjny QNX na platformie docelowej: Kana³ komunikacyjny Platforma rozwoju oprogramowania Platforma docelowa 2 QNX Software Systems

5 Na platformie rozwoju oprogramowania uruchamiamy QNX Momentics Tool Suite; na platformie docelowej uruchamiamy QNX Neutrino RTOS wraz z opracowanym oprogramowaniem: QNX Momentics IDE 4,5 IDE QNX Neutrino RTOS QNX Momentics Tool Suite Platforma docelowa Jeœli nie posiadaj¹ Pañstwo p³yty DVD z zestawem programistycznym QNX Momentics, mog¹ Pañstwo pobraæ jego obraz ISO z adresu: Je eli chcecie Pañstwo rozwijaæ oprogramowanie tylko dla architektury x86, nale y pobraæ pakiet (znacznie mniejszy) QNX SDP jedynie dla platformy x86. Oprócz œrodowiska programistycznego, bêd¹ Pañstwo potrzebowali platformê docelow¹, na której bêdzie pracowaæ RTOS QNX Neutrino i wszystkie opracowane przez Pañstwa programy. QNX Software Systems 3

6 Istnieje kilka sposobów rozpoczêcia pracy z QNX Neutrino RTOS: Wykorzystanie innego PC, którym mo e byæ nawet starszy komputer. Twardy dysk powinien posiadaæ partycjê z co najmniej 300 MB wolnej przestrzeni (przy instalacji ze wszystkimi sk³adnikami) do 3 GB (przy instalacji œrodowiska opracowania na bazie QNX Neutrino dla wszystkich wspieranych procesorów). Jeœli na innej partycji dysku zainstalowany jest system operacyjny Windows, nie zostanie ona naruszona. Mog¹ Pañstwo tak e za³adowaæ QNX Neutrino bezpoœrednio z p³yty CD lub DVD, jeœli na twardym dysku nie ma wystarczaj¹cej iloœci wolnego miejsca. Uruchomienie QNX Neutrino na platformie referencyjnej (np. na bazie procesorów PPC, ARM, MIPS lub SH). W tym przypadku bêd¹ Pañstwo potrzebowali odpowiedniego pakietu wsparcia dla p³yt procesorowych (BSP). W dokumentacji technicznej pakietu BSP opisano, w jaki sposób zainstalowaæ QNX Neutrino w odpowiednim systemie docelowym. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na naszej stronie Foundry27: Instalacja i uruchomienie QNX Neutrino RTOS jako maszyny wirtualnej w sesji VMware. Pomimo i VMware jest ³atwym sposobem eby wypróbowaæ system operacyjny, powinniœmy zauwa yæ, e maszyny wirtualne nie wspieraj¹ twardego czasu rzeczywistego. Poniewa QNX Neutrino ma jednakow¹ architekturê i sposób pracy dla wszystkich platform, w niniejszym przewodniku opisujemy jedynie wariant uwzglêdniaj¹cy rozwój oprogramowania w œrodowisku Windows oraz wykorzystanie x86 PC jako platformy docelowej. 4 QNX Software Systems

7 2 Instalacja QNX SDP na platformie rozwoju oprogramowania Pakiet programistyczny QNX Momentics zawiera wszelkie niezbêdne elementy do tworzenia programów pod RTOS QNX Neutrino, w tym zaawansowane zintegrowane œrodowisko programowania (IDE), kompilator, kompozytor, biblioteki i inne komponenty QNX Neutrino, skompilowane dla wszystkich wspieranych architektur procesorowych. Prosimy uruchomiæ Windows 7, Windows Vista, 2000 lub XP i w³o yæ p³ytê DVD QNX Software Development Platform.Jeœli proces instalacji nie rozpocz¹³ siê automatycznie, nale y uruchomiæ bezpoœrednio z p³yty DVD aplikacjê qnxsdp nnnnnnnnnnnn-win32.exe (gdzie nnnnnnnnnnnn jest numerem kompilacji). Wiêcej informacji znajdziemy w przewodniku Installation Guide. Program instalacyjny poprosi o podanie klucza licencyjnego. Klucz licencyjny powinni Pañstwo otrzymaæ w formie elektronicznej, po pobraniu obrazu ISO pakietu QNX SDP ze strony internetowej firmy QNX. W innych przypadkach powinni Pañstwo otrzymaæ klucz przy zakupie pakietu programistycznego QNX SDP. Po zakoñczeniu procesu instalacji na pulpicie Windows pojawi siê ikonka œrodowiska roboczego QNX Momentics: QNX Momentics IDE 4,5 QNX Software Systems 5

8 3 Instalacja RTOS QNX Neutrino na platformie docelowej Instalacja na komputerze PC: Prosimy w³o yæ p³ytê DVD QNX Neutrino QNX Software Development Platform QNX Neutrino RTOS Host lub Installation and BOOT CD (x86 Targets) do stacji dysków na drugim komputerze i uruchomiæ j¹ bezpoœrednio z niego. Jeœli nie posiadaj¹ Pañstwo tego dysku, mog¹ Pañstwo pobraæ jego obraz ISO z adresu: Na tym etapie zaproponowany zostanie Pañstwu wybór: uruchomiæ system operacyjny z p³yty (przydatny przy pocz¹tkowych testach) lub zainstalowaæ QNX Neutrino na dysku twardym. Nale y wybraæ opcjê instalacji na dysku twardym i kierowaæ siê wskazówkami wyœwietlanymi na ekranie. Wiêcej informacji znajdziemy w przewodniku Installation Guide. Instalacja na maszynie wirtualnej: Instalacyjny dysk DVD zawiera obraz dla maszyny VMware który jest kompatybilny z VMware Workstation 7 lub Player 3. Jeœli nie posiadacie Pañstwo instalacyjnego dysku DVD, obraz maszyny wirtualnej mo na pobraæ z adresu: Mo liwe jest tak e uruchomienie maszyny wirtualnej bezpoœrednio z instalacyjnego obrazu ISO QNX Neutrino: w tym celu w œrodowisku VMware przechodzimy do zak³adki ustawieñ CD/DVD i wybieramy Use an ISO image i nastêpnie wskazujemy odpowiedni obraz ISO, restartujemy maszynê wirtualn¹ i instalujemy QNX Neutrino. 6 QNX Software Systems

9 Po restarcie system automatycznie wykryje urz¹dzenia. Po wyborze odpowiedniego trybu graficznego mog¹ Pañstwo wejœæ do systemu z prawami administratora ( root ) bez has³a. Prosimy zauwa yæ adres IP komputera po prawej stronie ekranu; bêdziemy go potrzebowaæ podczas dalszej pracy. Mamy przed sob¹ prekonfigurowany, w pe³ni funkcjonalny system operacyjny czasu rzeczywistego NQX Neutrino zawieraj¹cy œrodowisko graficzne QNX Photon microgui. (Oczywiœcie, jeœli jest taka koniecznoœæ, mog¹ Pañstwo uruchomiæ QNX Neutrino bez œrodowiska graficznego.) Po prawej stronie ekranu zobacz¹ Pañstwo panel z ikonami, przy pomocy których bêd¹ Pañstwo mogli, na przyk³ad, otworzyæ okno terminala poleceñ, klikaj¹c w ikonkê Terminal w grupie Utilities. Za pomoc¹ polecenia: pidin less mo emy sprawdziæ listê procesów aktualnie uruchomionych w systemie. QNX Software Systems 7

10 Ka dy z procesów jest opcjonalny, tzn. podczas pracy mog¹ Pañstwo je usuwaæ, aby uwolniæ zasoby lub dodawaæ inne procesy, aby poszerzyæ zakres mo liwoœci funkcjonalnych systemu (odnosi siê to tak e do grafiki, w³aœciwoœci sieciowych i urz¹dzeñ audio). Wpisujemy q eby opuœciæ polecenie less. Dziêki utworzonej w ten sposób instalacji, mog¹ Pañstwo z ³atwoœci¹ zapoznaæ siê z wszystkimi mo liwoœciami i funkcjami QNX Neutrino RTOS a wszystko to bez koniecznoœci tworzenia i konfiguracji obrazu uruchomieniowego! Wiele funkcji systemowych wci¹ spe³nia wymagania twardego czasu rzeczywistego: QNX Neutrino self-hosted. 8 QNX Software Systems

11 4 Wspó³dzia³anie sieciowe z QNX Neutrino Pod³¹czmy teraz komputer z QNX Neutrino (system docelowy) do sieci. Pañstwa komputer ze œrodowiskiem roboczym powinien byæ pod³¹czony do tej samej sieci. Nastêpnie serwer DCHP automatycznie przydzieli adres IP komputerowi z QNX Neutrino. Aby okreœliæ ten adres, nale y skorzystaæ z polecenia ifconfig, opisanego w podrêczniku Utilities Reference. Oprócz tego mog¹ Pañstwo skorzystaæ z narzêdzia do konfiguracji sieci, które wchodzi w sk³ad QNX Neutrino. Mo na je znaleÿæ w zak³adce Configure w panelu ikonek w prawej czêœci ekranu lub w menu Launch. W zak³adce Devices mog¹ Pañstwo wybraæ sposób przypisania: poprzez serwer DHCP lub rêcznie. W zak³adce Network nale y wprowadziæ adres IP bramki i serwera DNS. QNX Software Systems 9

12 Za pomoc¹ polecenia ping <adres ip> mog¹ Pañstwo sprawdziæ po³¹czenie miêdzy komputerem ze œrodowiskiem roboczym (komputer narzêdziowy) a systemem z QNX Neutrino (komputer docelowy). Takie samo sprawdzenie mo emy wykonaæ na komputerze docelowym, wykorzystuj¹c adres IP komputera ze œrodowiskiem roboczym. W tym celu w okienku cmd wpisujemy polecenie ipconfig w celu okreœlenia adresu IP a nastêpnie wykorzystujemy ten adres na komputerze docelowym: 10 QNX Software Systems

13 Uwaga: Je eli na komputerze ze œrodowiskiem roboczym uruchomiona jest zapora ogniowa, polecenie ping wywo³ane na komputerze docelowym mo e nie powieœæ. Pod Windows XP, powinniœmy w³¹czyæ opcjê Allow incoming echo request w ustawieniach ICMP; w tym celu wybieramy Panel Sterowania z menu Start a nastêpnie Centrum Zabezpieczeñ i zak³adkê Zaawansowane. Jeœli sieæ nie dzia³a, mo e to oznaczaæ, e u ywaj¹ Pañstwo niekompatybilnej karty sieciowej. Pe³na lista kompatybilnego sprzêtu zamieszczona jest pod adresem: W przypadku pytañ dotycz¹cych wspieranego sprzêtu, prosimy zwracaæ siê do firmy SWD Software Sp. z o.o. Rada: Pe³na instalacja QNX Neutrino korzysta z automatycznego wykrywania urz¹dzeñ w celu uruchomienia odpowiednich sterowników. Za pomoc¹ polecenia enum-devices n mog¹ Pañstwo dowiedzieæ siê, jakie urz¹dzenia zosta³y znalezione i, odpowiednio, jakie sterowniki zosta³y uruchomione podczas startu systemu. QNX Software Systems 11

14 5 Tworzenie projektu Prosimy uruchomiæ IDE QNX Momentics na platformie narzêdziowej. Po pierwszym uruchomieniu bêdziemy zapytani o nasze œrodowisko robocze czyli workspace. Jest to katalog w którym przechowywane s¹ nasze projekty i inne pliki. Nastêpnie wyœwietlone zostanie okno powitania. Je eli jesteœmy gotowi do pracy, klikamy na ikonê Workbench: Teraz mo emy utworzyæ projekt typu QNX C. W menu File wybieramy New -> QNX C Project: W otwartym oknie dialogowym podajemy nazwê projektu. Upewniamy siê, e pole Generale default file jest zaznaczone, natomiast pole Add Project to working Se jest odznaczone a nastêpenie wybieramy Next. Teraz musimy wybraæ architekturê CPU dla naszych binariów. W tym celu przechodzimy do zak³adki Build Variants. Dla platformy docelowej jak¹ ma byæ nasz PC, wybieramy architekturê x QNX Software Systems

15 W przypadku projektów dla innych procesorów, wybieramy odpowiedni typ CPU: PPC, SH, ARM lub MIPS. Musimy tak e zdecydowaæ siê na formê wynikowych binariów czyli wersja ostateczna, tzw. release lub wersja robocza, tzw. debug; w dalszej pracy bêdziemy wykorzystywaæ obie wersjê wiêc zaznaczamy oba warianty budowania. Klikamy przycisk Finish i projekt z gotow¹ struktur¹ kompilacji, okreœlon¹ przez Makfile jest gotowy do pracy. Utworzony projekt zawiera ma³y program ( Welcome to the QNX Momentics IDE ), który mo emy znaleÿæ w automatycznie wygenerowany kodzie Ÿród³owym. QNX Software Systems 13

16 Zintegrowane œrodowisko programistyczne IDE, prze³¹czy nas teraz do perspektywy C/C++, zawieraj¹cej narzêdzia takie jak nawigator, edytor oraz inne u yteczne widoki (Views) czyli obszary zawieraj¹ce informacje istotne w trakcie pracy z kodem Ÿród³owym: Projekt typu QNX C zawieraj¹cy predefiniowan¹ strukturê Makefile 14 QNX Software Systems

17 6 Komunikacja z QNX Neutrino System docelowy powinien odpowiadaæ na zapytania œrodowiska roboczego. Aby to osi¹gn¹æ, nale y uruchomiæ program qconn. Na komputerze z QNX Neutrino mo na tego dokonaæ poprzez okno terminala: W celu uzyskania dostêpu do systemu docelowego z IDE, konieczne jest utworzenie projektu docelowego ( Target Project ). W tym celu nale y uruchomiæ System Information Perspective : w menu Window wybieramy Open Perspective -> QNX System Information. W pustym widoku Target Navigator klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy New QNX Target z menu kontekstowego. Teraz wprowadzamy nazwê systemu docelowego, a tak e jego adres IP w odpowiednim polu. QNX Software Systems 15

18 Okno dialogowe konfiguracji platformy docelowej Wciskamy przycisk Finish i nastêpnie wybieramy nasz¹ platformê docelow¹ w widoku Target Navigator. Zobaczymy w ten sposób listê wszystkich procesów dzia³aj¹cych w systemie QNX Neutrino RTOS. Widoki (zak³adki umieszczone w górnej czêœci okna) dostarczaj¹ nam wiele innych u ytecznych informacji. Pozosta³e widoki mo na znaleÿæ w menu Window, w sekcji Tutaj widzimy co siê dzieje wewn¹trz naszego systemu QNX Neutrino RTOS 16 QNX Software Systems

19 7 Kompilacja i linkowanie Wrócimy teraz do persperktywy C/C++ przy pomocy klikniêcia myszk¹ w ikonkê C, umieszczon¹ po prawej stronie paska narzêdziowego. Przed rozpoczêciem kompilacji mog¹ Pañstwo wybraæ sposób jej przeprowadzenia: z informacj¹ debug lub bez niej. Aby to zrobiæ, nale y klikn¹æ prawym przyciskiem myszki w nazwê projektu w widoku C/C++ Project i wybraæ Properties. Wybieramy QNX C/C++ Projects a nastêpnie zak³adkê Build Variants, a potem rozwin¹æ element x86, klikaj¹c myszk¹ znak plusa obok niego. Upewniamy siê, e oba warianty, debug i release s¹ zaznaczone i wciskamy przycisk OK; IDE zaproponuje przebudowanie projektu. W czasie tworzenia projektu QNX C Project automatycznie zosta³a wygenerowana struktura katalogów z plikiem Makefiles. Teraz, aby utworzyæ plik binarny, nale y klikn¹æ prawym przyciskiem myszki w nazwê projektu i wybraæ Build Project. Wówczas zostanie uruchomiony kompilator i linker. Efekt pracy kompilatora zobacz¹ Pañstwo w widoku Console okna C-Build, wszystkie powstaj¹ce w procesie kompilacji b³êdy (nie powinniœmy zauwa yæ adnych b³êdów, w nastêpnym przyk³adzie dodaliœmy jeden b³¹d celem demonstracji). W przypadku wyst¹pienia b³êdów w czasie kompilacji mo emy skorzystaæ z bardziej u ytecznego widoku Problems, prezentuj¹cego wydruki kompilatora w czytelniejszej, usystematyzowanej formie. QNX Software Systems 17

20 Po zakoñczeniu kompilacji pliki binarne pojawi¹ siê w katalogu Binaries. W rzeczywistoœci s¹ one przechowywane w katalogu architektury procesorowej w podkatalogu o (pliki obiektowe) i o-g (-g oznacza opcjê kompilacji z informacjami debug). Odpowiednie pliki Makefiles tworzone s¹ automatycznie. 18 QNX Software Systems

21 Biblioteka libc.so, zawieraj¹ca wiele podstawowych funkcji, domyœlnie dynamicznie komponuje siê z plikiem binarnym. Jeœli chc¹ Pañstwo póÿniej dodaæ inne biblioteki, mog¹ to Pañstwo zrobiæ, przechodz¹c do rozdzia³u Project->Properties. Nastêpnie nale y klikn¹æ na zak³adce Linker i wybraæ Extra Libraries z listy Category: Na przyk³ad, w celu dodania biblioteki libm.so, wystarczy wprowadziæ symbol m bez prefiksu lib i bez sufiksu.so. Kompozytor dokona kompozycji biblioteki. Wciskamy przycisk OK i linker do³¹czy odpowiedni¹ bibliotekê podczas budowania projektu. QNX Software Systems 19

22 8 Przygotowanie do uruchomienia Aby uruchomiæ i debugowaæ nowy program w systemie docelowym, nale y utworzyæ konfiguracjê startow¹ ( Launch Configuration ). Sk³ada siê ona z wielu opcji, które okreœlaj¹ warunki uruchomienia programu (argumenty linii poleceñ, zmienne œrodowiskowe itd.). Wszystkie te ustawienia wystarczy wprowadziæ tylko raz, potem mo na ju z nich korzystaæ wielokrotnie. W celu utworzenia konfiguracji startowej, z rozwijanego menu obok ikony pluskwy na pasku narzêdziowym wybieramy Debug Configurations...: Otworzy siê okno dialogowe, w którym mog¹ w nim Pañstwo uruchomiæ ju istniej¹ce konfiguracje startowe, zmieniaæ je lub tworzyæ nowe. W lewym panelu okna nale y wybraæ typ konfiguracji startowej: C/C++ QNX QConn (IP). Typ ten przeznaczony jest do sieciowego (miêdzyplatformowego) opracowania (QNX Neutrino wykorzystywany jest w systemie docelowym) poprzez narzêdzie qconn. Nastêpnie klikn¹æ myszk¹ przycisk New launch configuration: 20 QNX Software Systems

23 Nastêpnie mog¹ Pañstwo skorzystaæ z szerokiego wachlarza ustawieñ, zwi¹zanych z uruchomieniem realizowanego modu³u. Domyœlnie u ytkownik powinien wprowadziæ dane tylko w zak³adce Main; ustawienia w pozosta³ych zak³adkach, jeœli zajdzie taka koniecznoœæ, mo na wprowadziæ póÿniej. Wcisn¹æ przycisk Serach Project, obok C/C++ Application i wybraæ plik binarny. Jeœli zosta³ on skompilowany z informacjami debug, jego nazwa bêdzie zawiera³a sufiks _g. Jeœli natomiast zosta³ skompilowany w sposób standardowy (bez informacji debug), nazwa nie bêdzie zawiera³a tego sufiksu. W zwi¹zku z tym, e w kolejnym kroku bêdziemy uruchamiali Debugger, prosimy wybraæ opcjê kompilacji z informacj¹ debug. Upewniamy siê, e platforma docelowa jest dostêpna w polu Target Options, a nastêpnie klikamy przycisk Apply. Zakoñczy to tworzenie konfiguracji startowej: QNX Software Systems 21

24 9 Uruchomienie i debugowanie Prosimy nie opuszczaæ okna Launch Configuration. W³aœnie utworzyli Pañstwo konfiguracjê uruchomienia programu, który mog¹ Pañstwo teraz uruchomiæ w debugerze. W tym celu nale y wcisn¹æ przycisk Debug. Nastêpnie IDE prze³¹czy siê na perspektywê Debug Perspective i przetransferuje program z komputera roboczego na system docelowy QNX Neutrino poprzez sieæ, a potem uruchomi program w debugerze. Mog¹ Pañstwo zaobserwowaæ, jak debuger zatrzymuje siê na pierwszej linii programu. W panelu Debug pojawia siê opis procesu, ³¹cznie z odwo³aniami. Sterowanie debugerem odbywa siê przy pomocy przycisków w g³ównym panelu Debug View. 22 QNX Software Systems

25 Interakcja z programem uruchomionym lub debugowanym z poziomu IDE odbywa siê poprzez widok console. Przy pomocy przycisku Step Over mo na przejœæ do kolejnej linii kodu. Podczas debugowania pojawia siê po prawej stronie panel Variables z wartoœciami zmiennych. Przycisk Step Into s³u y do przejœcia debugera do kodu funkcji (oczywiœcie przycisk ten dzia³a, jeœli maj¹ Pañstwo dostêp do kodu Ÿród³owego danej funkcji). Aby wstawiæ punkt wstrzymania, nale y umieœciæ kursor myszki nad lewym brzegiem panelu z kodem Ÿród³owym, wcisn¹æ prawy przycisk myszki i wybraæ opcjê Toggle Breakpoint z menu kontekstowego. Punkt wstrzymania oznaczany jest symbolem szpilki/agrafki, któr¹ mo na ustawiæ lub zdj¹æ w procesie pisania kodu. QNX Software Systems 23

26 Kiedy wykonanie programu osi¹ga punkt wstrzymania, zostaje on wstrzymany w debugerze, a Pañstwo maj¹ mo liwoœæ, przyk³adowo, dokonaæ przegl¹du stanu zmiennych. Jeœli wciœniêty zostanie przycisk Resume, wykonanie programu zostaje wznowione, dopóki nie dojdzie do kolejnego punktu wstrzymania. Aby zakoñczyæ wykonanie programu, mo na u yæ przycisku Terminate. Po zakoñczeniu pracy programu prosimy wcisn¹æ przycisk Remove All Terminated Launches, aby zakoñczyæ pracê debuggera i usun¹æ plik binarny, który zosta³ skopiowany do systemu docelowego. Remove All Terminated Launches Resume Terminated Uwaga: Debugger utrzymuje otwarte pliki projektu podczas uruchomienia programu. Musimy zakoñczyæ sesjê debuggera przed ponownym budowaniem projektu w przeciwnym przypadku budowanie zakoñczy siê niepowodzeniem. Aby uruchomiæ plik binarny bez debugowania, wybieramy Run Configurations... z menu rozwijanego obok ikony Run.: 24 QNX Software Systems

27 Nastêpnie mog¹ Pañstwo skorzystaæ z konfiguracji startowej (któr¹ utworzyli Pañstwo wczeœniej), aby uruchomiæ program. Mo emy tak e przetransferowaæ rêcznie nasz plik wykonawczy wykorzystuj¹c do tego celu perspektywê File System Navigator (Window > Show View) i uruchomiæ go z poziomu terminala na platformie docelowej. Oprócz tego mog¹ Pañstwo zamontowaæ wspó³dzielony dysk sieciowy (czyt. dokumentacja narzêdzia fs-cifs). QNX Software Systems 25

28 10 Program w systemie QNX Neutrino Aby otrzymaæ swój pierwszy program w QNX, nale y dokonaæ zmian i wprowadziæ uzupe³nienia do w³aœnie utworzonego kodu Ÿród³owego. Prosimy spróbowaæ wykorzystaæ niektóre z przyk³adowych programów i przenieœæ z nich kod Ÿród³owy do Pañstwa projektu. Mo liwe, e teraz bêd¹ Pañstwo potrzebowali dok³adniejszych informacji, np. jak tworzyæ w¹tki, w jaki sposób pracuje mechanizm wymiany komunikatów, jakie metody synchronizacji procesów mo na wykorzystaæ, jak realizowany jest proces wprowadzania/wyprowadzania danych, jak stworzyæ administratora zasobów. Prosimy siê nie martwiæ, wszystko wygl¹da tak samo (lub prawie tak samo) jak w tym przewodniku! Zintegrowane œrodowisko programistyczne IDE zawiera szereg przewodników które bêd¹ pomocne w pierwszych krokach. Wybieramy Help -> Welcome na pasku narzêdziowym IDE i nastêpnie klikamy ikonê Tutorials: System pomocy IDE zawiera dokumentacjê systemu operacyjnego QNX wraz z informacjami o platformie Eclipse. W menu Help wybieramy Help Contents: 26 QNX Software Systems

29 Broszura Welcome to the QNX Software Development Platform wska e Pañstwu, gdzie szukaæ potrzebnych informacji. Zalecamy zapoznanie siê z Przewodnikiem po architekturze systemowej QNX Neutrino ( QNX Neutrino System Architecture Guide ), Przewodnikiem u ytkownika zintegrowanego œrodowiska programistycznego (IDE) ( IDE User s Guide ) i z Przewodnikiem programisty QNX Neutrino ( QNX Neutrino Programmer s Guide ). W oknie Help wybieramy: A Roadmap to the QNX Software Development Platform w celu uzyskania informacji o pakiecie QNX Momentics i systemie operacyjnym QNX Neutrino RTOS. IDE User s Guide w celu uzyskania informacji o œrodowisku IDE Dokumentacja znajduje siê tak e w systemie operacyjnym QNX Neutrino: w panelu ikonek z prawej strony ekranu wystarczy klikn¹æ Help. Dostêpna jest tak e dokumentacja w postaci wydrukowanej. Mog¹ byæ Pañstwo tak e zainteresowani produktami QNX Aviage, które pomagaj¹ szybko tworzyæ konsumenckie produkty audio, video i grafiki. QNX Software Systems 27

30 Œrodowisko IDE zawiera szereg przyk³adów kodu Ÿród³owego, ilustruj¹cych tworzenie w¹tków, zastosowanie mechanizmu mutex [wzajemnego wykluczania], wymianê komunikatów i inne aspekty wspó³pracy miêdzy zadaniami, a tak e szablon administratora zasobów. Wystarczy wybraæ Help -> Welcome a nastêpnie ikonkê Samples: Przyk³ady opatrzone s¹ dok³adnym komentarzem. Aby otrzymaæ informacje o którejœ funkcji, nale y skorzystaæ z informacji zamieszczonej w QNX Neutrino RTOS Library Reference. 28 QNX Software Systems

31 Podczas pracy z QNX Software Development Platform 6.5 mog¹ pojawiæ siê u Pañstwa pytania. Aby uzyskaæ odpowiedÿ na nie, prosimy o kontakt z firm¹ SWD Software, oficjalnym dystrybutorem QNX (telefon: ; poczta elektroniczna: ). Zawsze jesteœmy gotowi Pañstwu pomóc, poniewa Pañstwa sukces jest gwarancj¹ naszego sukcesu! SWD Software Sp. z o.o. QNX Software Systems QNX Software Systems 29

32

10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX

10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX 10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX 1. Wymagania W celu opracowania programów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego twardego czasu rzeczywistego, będą Państwo potrzebowali przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie

Zarz¹dzanie plikami i ich wyszukiwanie Rozdzia³ 12 Siedem zasad efektywnego zarz¹dzania plikami 376 U ywanie narzêdzi do zarz¹dzania plikami 378 Nowa funkcja! Wyszukiwanie plików 395 Us³uga indeksowania i jêzyk kwerend 400 Tworzenie kwerend

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E

DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL D R A C O. Ver. 2 S O F T W A R E DRACO ORGANIZER PROFESSIONAL Ver. 2 ORGANIZER DRACO PROFESSIONAL Ver 2 Copyright 2002-2005 DRACO SOFTWARE Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podrêcznik U ytkownika Draco Organizer wersja 2 Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2

CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2 CMS Made Simple Panel administracyjny Instrukcja u ytkownika ver. 1.0.2 Spis treœci Spis treœci: 1. O CMS Made Simple Wstêp...3 Czym jest CMS Made simple?...3 Interfejs u ytkownika... 3 2. Modu³y Wstêp...5

Bardziej szczegółowo

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77

Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Instrukcja instalacji i obs³ugi modemu ED77 Spis treœci Dziêkujemy Pañstwu za zakup naszego urz¹dzenia Modem USB GPRS/EDGE typu ED77.Urz¹dzenie to wykorzystuje najnowsze technologie bezprzewodowej pakietowej

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows Rozdzia³ 27 Rozszyfrowywanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Czytanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Radzenie sobie z b³êdami Stop 775 Radzenie sobie z konkretnymi b³êdami Stop 776 Dostosowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet

Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Konfigurowanie serwera Telnet Spis treœci Telnet Co nowego w wersji V5R1 Drukowanie tego dokumentu Planowanie serwera Telnet Automatyczne konfigurowanie urz¹dzeñ wirtualnych Tworzenie w³asnych urz¹dzeñ wirtualnych Ustawianie parametru

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

Przegl¹danie informacji o systemie

Przegl¹danie informacji o systemie Dodatek D Odnajdywanie podstawowych informacji o twoim komputerze 1145 Odnajdywanie informacji w Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 1047 Uzyskiwanie szczegó³owych informacji za pomoc¹ specjalnych narzêdzi

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo