Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 QNX SOFTWARE DEVELOPMENT PLATFORM v kroków do Pañstwa pierwszego programu w QNX

2 2010 QNX Software Systems GmbH & Co. KG, firma nale ¹ca do koncernu Research In Motion Limited. Wszelkie prawa zastrze one. QNX, Momentics, Neutrino, Aviage, Photon i Photon microgui s¹ znakami towarowymi nale ¹cymi do firmy QNX Software Systems GmbH & Co. KG, stanowi¹ zastrze one znaki towarowe lub s¹ u ywane w niektórych systemach prawnych i s¹ licencjonowane przez firmê QNX Software Systems Co. Wszelkie pozosta³e znaki towarowe stanowi¹ w³asnoœæ odpowiednich podmiotów.

3 Wymagania 2 Instalacja QNX SDP na platformie rozwoju oprogramowania 5 Instalacja RTOS QNX Neutrino na platformie docelowej 6 Wspó³dzia³anie sieciowe z QNX Neutrino 9 Tworzenie projektu 12 Komunikacja z QNX Neutrino 15 Kompilacja i linkowanie 17 Przygotowanie do uruchomienia 20 Uruchomienie i debugowanie 22 Program w systemie QNX Neutrino 26

4 1 Wymagania W celu opracowania programów pracuj¹cych pod kontrol¹ systemu operacyjnego twardego czasu rzeczywistego, bêd¹ Pañstwo potrzebowali przede wszystkim QNX Software Development Platform (SDP). W sk³ad platformy SDP wchodzi pakiet QNX Momentics Tool Suite, czyli wszystkie elementy niezbêdne do rozwoju i nastêpnie uruchomienia oprogramowania pod QNX Neutrino, tj. kompilator, linker, biblioteki i inne komponenty systemu operacyjnego, zbudowane dla wszystkich architektur wspieranych przez QNX Neutrino. Pos³uguj¹c siê platform¹ SDP w œrodowisku Windows i Linux mamy do dyspozycji zintegrowane œrodowisko programistyczne IDE na bazie projektu Eclipse Mo emy zainstalowaæ platformê SDP wprost w systemie QNX Neutrino RTOS otrzymuj¹c konfiguracjê rozwoju oprogramowania, tzw. self-hosted lub zainstalowaæ SDP w jednym z systemów: Windows 7, Windows Vista, Windows 2000, Windows XP lub Linux a nastêpnie instalujemy system operacyjny QNX na platformie docelowej: Kana³ komunikacyjny Platforma rozwoju oprogramowania Platforma docelowa 2 QNX Software Systems

5 Na platformie rozwoju oprogramowania uruchamiamy QNX Momentics Tool Suite; na platformie docelowej uruchamiamy QNX Neutrino RTOS wraz z opracowanym oprogramowaniem: QNX Momentics IDE 4,5 IDE QNX Neutrino RTOS QNX Momentics Tool Suite Platforma docelowa Jeœli nie posiadaj¹ Pañstwo p³yty DVD z zestawem programistycznym QNX Momentics, mog¹ Pañstwo pobraæ jego obraz ISO z adresu: Je eli chcecie Pañstwo rozwijaæ oprogramowanie tylko dla architektury x86, nale y pobraæ pakiet (znacznie mniejszy) QNX SDP jedynie dla platformy x86. Oprócz œrodowiska programistycznego, bêd¹ Pañstwo potrzebowali platformê docelow¹, na której bêdzie pracowaæ RTOS QNX Neutrino i wszystkie opracowane przez Pañstwa programy. QNX Software Systems 3

6 Istnieje kilka sposobów rozpoczêcia pracy z QNX Neutrino RTOS: Wykorzystanie innego PC, którym mo e byæ nawet starszy komputer. Twardy dysk powinien posiadaæ partycjê z co najmniej 300 MB wolnej przestrzeni (przy instalacji ze wszystkimi sk³adnikami) do 3 GB (przy instalacji œrodowiska opracowania na bazie QNX Neutrino dla wszystkich wspieranych procesorów). Jeœli na innej partycji dysku zainstalowany jest system operacyjny Windows, nie zostanie ona naruszona. Mog¹ Pañstwo tak e za³adowaæ QNX Neutrino bezpoœrednio z p³yty CD lub DVD, jeœli na twardym dysku nie ma wystarczaj¹cej iloœci wolnego miejsca. Uruchomienie QNX Neutrino na platformie referencyjnej (np. na bazie procesorów PPC, ARM, MIPS lub SH). W tym przypadku bêd¹ Pañstwo potrzebowali odpowiedniego pakietu wsparcia dla p³yt procesorowych (BSP). W dokumentacji technicznej pakietu BSP opisano, w jaki sposób zainstalowaæ QNX Neutrino w odpowiednim systemie docelowym. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na naszej stronie Foundry27: Instalacja i uruchomienie QNX Neutrino RTOS jako maszyny wirtualnej w sesji VMware. Pomimo i VMware jest ³atwym sposobem eby wypróbowaæ system operacyjny, powinniœmy zauwa yæ, e maszyny wirtualne nie wspieraj¹ twardego czasu rzeczywistego. Poniewa QNX Neutrino ma jednakow¹ architekturê i sposób pracy dla wszystkich platform, w niniejszym przewodniku opisujemy jedynie wariant uwzglêdniaj¹cy rozwój oprogramowania w œrodowisku Windows oraz wykorzystanie x86 PC jako platformy docelowej. 4 QNX Software Systems

7 2 Instalacja QNX SDP na platformie rozwoju oprogramowania Pakiet programistyczny QNX Momentics zawiera wszelkie niezbêdne elementy do tworzenia programów pod RTOS QNX Neutrino, w tym zaawansowane zintegrowane œrodowisko programowania (IDE), kompilator, kompozytor, biblioteki i inne komponenty QNX Neutrino, skompilowane dla wszystkich wspieranych architektur procesorowych. Prosimy uruchomiæ Windows 7, Windows Vista, 2000 lub XP i w³o yæ p³ytê DVD QNX Software Development Platform.Jeœli proces instalacji nie rozpocz¹³ siê automatycznie, nale y uruchomiæ bezpoœrednio z p³yty DVD aplikacjê qnxsdp nnnnnnnnnnnn-win32.exe (gdzie nnnnnnnnnnnn jest numerem kompilacji). Wiêcej informacji znajdziemy w przewodniku Installation Guide. Program instalacyjny poprosi o podanie klucza licencyjnego. Klucz licencyjny powinni Pañstwo otrzymaæ w formie elektronicznej, po pobraniu obrazu ISO pakietu QNX SDP ze strony internetowej firmy QNX. W innych przypadkach powinni Pañstwo otrzymaæ klucz przy zakupie pakietu programistycznego QNX SDP. Po zakoñczeniu procesu instalacji na pulpicie Windows pojawi siê ikonka œrodowiska roboczego QNX Momentics: QNX Momentics IDE 4,5 QNX Software Systems 5

8 3 Instalacja RTOS QNX Neutrino na platformie docelowej Instalacja na komputerze PC: Prosimy w³o yæ p³ytê DVD QNX Neutrino QNX Software Development Platform QNX Neutrino RTOS Host lub Installation and BOOT CD (x86 Targets) do stacji dysków na drugim komputerze i uruchomiæ j¹ bezpoœrednio z niego. Jeœli nie posiadaj¹ Pañstwo tego dysku, mog¹ Pañstwo pobraæ jego obraz ISO z adresu: Na tym etapie zaproponowany zostanie Pañstwu wybór: uruchomiæ system operacyjny z p³yty (przydatny przy pocz¹tkowych testach) lub zainstalowaæ QNX Neutrino na dysku twardym. Nale y wybraæ opcjê instalacji na dysku twardym i kierowaæ siê wskazówkami wyœwietlanymi na ekranie. Wiêcej informacji znajdziemy w przewodniku Installation Guide. Instalacja na maszynie wirtualnej: Instalacyjny dysk DVD zawiera obraz dla maszyny VMware który jest kompatybilny z VMware Workstation 7 lub Player 3. Jeœli nie posiadacie Pañstwo instalacyjnego dysku DVD, obraz maszyny wirtualnej mo na pobraæ z adresu: Mo liwe jest tak e uruchomienie maszyny wirtualnej bezpoœrednio z instalacyjnego obrazu ISO QNX Neutrino: w tym celu w œrodowisku VMware przechodzimy do zak³adki ustawieñ CD/DVD i wybieramy Use an ISO image i nastêpnie wskazujemy odpowiedni obraz ISO, restartujemy maszynê wirtualn¹ i instalujemy QNX Neutrino. 6 QNX Software Systems

9 Po restarcie system automatycznie wykryje urz¹dzenia. Po wyborze odpowiedniego trybu graficznego mog¹ Pañstwo wejœæ do systemu z prawami administratora ( root ) bez has³a. Prosimy zauwa yæ adres IP komputera po prawej stronie ekranu; bêdziemy go potrzebowaæ podczas dalszej pracy. Mamy przed sob¹ prekonfigurowany, w pe³ni funkcjonalny system operacyjny czasu rzeczywistego NQX Neutrino zawieraj¹cy œrodowisko graficzne QNX Photon microgui. (Oczywiœcie, jeœli jest taka koniecznoœæ, mog¹ Pañstwo uruchomiæ QNX Neutrino bez œrodowiska graficznego.) Po prawej stronie ekranu zobacz¹ Pañstwo panel z ikonami, przy pomocy których bêd¹ Pañstwo mogli, na przyk³ad, otworzyæ okno terminala poleceñ, klikaj¹c w ikonkê Terminal w grupie Utilities. Za pomoc¹ polecenia: pidin less mo emy sprawdziæ listê procesów aktualnie uruchomionych w systemie. QNX Software Systems 7

10 Ka dy z procesów jest opcjonalny, tzn. podczas pracy mog¹ Pañstwo je usuwaæ, aby uwolniæ zasoby lub dodawaæ inne procesy, aby poszerzyæ zakres mo liwoœci funkcjonalnych systemu (odnosi siê to tak e do grafiki, w³aœciwoœci sieciowych i urz¹dzeñ audio). Wpisujemy q eby opuœciæ polecenie less. Dziêki utworzonej w ten sposób instalacji, mog¹ Pañstwo z ³atwoœci¹ zapoznaæ siê z wszystkimi mo liwoœciami i funkcjami QNX Neutrino RTOS a wszystko to bez koniecznoœci tworzenia i konfiguracji obrazu uruchomieniowego! Wiele funkcji systemowych wci¹ spe³nia wymagania twardego czasu rzeczywistego: QNX Neutrino self-hosted. 8 QNX Software Systems

11 4 Wspó³dzia³anie sieciowe z QNX Neutrino Pod³¹czmy teraz komputer z QNX Neutrino (system docelowy) do sieci. Pañstwa komputer ze œrodowiskiem roboczym powinien byæ pod³¹czony do tej samej sieci. Nastêpnie serwer DCHP automatycznie przydzieli adres IP komputerowi z QNX Neutrino. Aby okreœliæ ten adres, nale y skorzystaæ z polecenia ifconfig, opisanego w podrêczniku Utilities Reference. Oprócz tego mog¹ Pañstwo skorzystaæ z narzêdzia do konfiguracji sieci, które wchodzi w sk³ad QNX Neutrino. Mo na je znaleÿæ w zak³adce Configure w panelu ikonek w prawej czêœci ekranu lub w menu Launch. W zak³adce Devices mog¹ Pañstwo wybraæ sposób przypisania: poprzez serwer DHCP lub rêcznie. W zak³adce Network nale y wprowadziæ adres IP bramki i serwera DNS. QNX Software Systems 9

12 Za pomoc¹ polecenia ping <adres ip> mog¹ Pañstwo sprawdziæ po³¹czenie miêdzy komputerem ze œrodowiskiem roboczym (komputer narzêdziowy) a systemem z QNX Neutrino (komputer docelowy). Takie samo sprawdzenie mo emy wykonaæ na komputerze docelowym, wykorzystuj¹c adres IP komputera ze œrodowiskiem roboczym. W tym celu w okienku cmd wpisujemy polecenie ipconfig w celu okreœlenia adresu IP a nastêpnie wykorzystujemy ten adres na komputerze docelowym: 10 QNX Software Systems

13 Uwaga: Je eli na komputerze ze œrodowiskiem roboczym uruchomiona jest zapora ogniowa, polecenie ping wywo³ane na komputerze docelowym mo e nie powieœæ. Pod Windows XP, powinniœmy w³¹czyæ opcjê Allow incoming echo request w ustawieniach ICMP; w tym celu wybieramy Panel Sterowania z menu Start a nastêpnie Centrum Zabezpieczeñ i zak³adkê Zaawansowane. Jeœli sieæ nie dzia³a, mo e to oznaczaæ, e u ywaj¹ Pañstwo niekompatybilnej karty sieciowej. Pe³na lista kompatybilnego sprzêtu zamieszczona jest pod adresem: W przypadku pytañ dotycz¹cych wspieranego sprzêtu, prosimy zwracaæ siê do firmy SWD Software Sp. z o.o. Rada: Pe³na instalacja QNX Neutrino korzysta z automatycznego wykrywania urz¹dzeñ w celu uruchomienia odpowiednich sterowników. Za pomoc¹ polecenia enum-devices n mog¹ Pañstwo dowiedzieæ siê, jakie urz¹dzenia zosta³y znalezione i, odpowiednio, jakie sterowniki zosta³y uruchomione podczas startu systemu. QNX Software Systems 11

14 5 Tworzenie projektu Prosimy uruchomiæ IDE QNX Momentics na platformie narzêdziowej. Po pierwszym uruchomieniu bêdziemy zapytani o nasze œrodowisko robocze czyli workspace. Jest to katalog w którym przechowywane s¹ nasze projekty i inne pliki. Nastêpnie wyœwietlone zostanie okno powitania. Je eli jesteœmy gotowi do pracy, klikamy na ikonê Workbench: Teraz mo emy utworzyæ projekt typu QNX C. W menu File wybieramy New -> QNX C Project: W otwartym oknie dialogowym podajemy nazwê projektu. Upewniamy siê, e pole Generale default file jest zaznaczone, natomiast pole Add Project to working Se jest odznaczone a nastêpenie wybieramy Next. Teraz musimy wybraæ architekturê CPU dla naszych binariów. W tym celu przechodzimy do zak³adki Build Variants. Dla platformy docelowej jak¹ ma byæ nasz PC, wybieramy architekturê x QNX Software Systems

15 W przypadku projektów dla innych procesorów, wybieramy odpowiedni typ CPU: PPC, SH, ARM lub MIPS. Musimy tak e zdecydowaæ siê na formê wynikowych binariów czyli wersja ostateczna, tzw. release lub wersja robocza, tzw. debug; w dalszej pracy bêdziemy wykorzystywaæ obie wersjê wiêc zaznaczamy oba warianty budowania. Klikamy przycisk Finish i projekt z gotow¹ struktur¹ kompilacji, okreœlon¹ przez Makfile jest gotowy do pracy. Utworzony projekt zawiera ma³y program ( Welcome to the QNX Momentics IDE ), który mo emy znaleÿæ w automatycznie wygenerowany kodzie Ÿród³owym. QNX Software Systems 13

16 Zintegrowane œrodowisko programistyczne IDE, prze³¹czy nas teraz do perspektywy C/C++, zawieraj¹cej narzêdzia takie jak nawigator, edytor oraz inne u yteczne widoki (Views) czyli obszary zawieraj¹ce informacje istotne w trakcie pracy z kodem Ÿród³owym: Projekt typu QNX C zawieraj¹cy predefiniowan¹ strukturê Makefile 14 QNX Software Systems

17 6 Komunikacja z QNX Neutrino System docelowy powinien odpowiadaæ na zapytania œrodowiska roboczego. Aby to osi¹gn¹æ, nale y uruchomiæ program qconn. Na komputerze z QNX Neutrino mo na tego dokonaæ poprzez okno terminala: W celu uzyskania dostêpu do systemu docelowego z IDE, konieczne jest utworzenie projektu docelowego ( Target Project ). W tym celu nale y uruchomiæ System Information Perspective : w menu Window wybieramy Open Perspective -> QNX System Information. W pustym widoku Target Navigator klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy New QNX Target z menu kontekstowego. Teraz wprowadzamy nazwê systemu docelowego, a tak e jego adres IP w odpowiednim polu. QNX Software Systems 15

18 Okno dialogowe konfiguracji platformy docelowej Wciskamy przycisk Finish i nastêpnie wybieramy nasz¹ platformê docelow¹ w widoku Target Navigator. Zobaczymy w ten sposób listê wszystkich procesów dzia³aj¹cych w systemie QNX Neutrino RTOS. Widoki (zak³adki umieszczone w górnej czêœci okna) dostarczaj¹ nam wiele innych u ytecznych informacji. Pozosta³e widoki mo na znaleÿæ w menu Window, w sekcji Tutaj widzimy co siê dzieje wewn¹trz naszego systemu QNX Neutrino RTOS 16 QNX Software Systems

19 7 Kompilacja i linkowanie Wrócimy teraz do persperktywy C/C++ przy pomocy klikniêcia myszk¹ w ikonkê C, umieszczon¹ po prawej stronie paska narzêdziowego. Przed rozpoczêciem kompilacji mog¹ Pañstwo wybraæ sposób jej przeprowadzenia: z informacj¹ debug lub bez niej. Aby to zrobiæ, nale y klikn¹æ prawym przyciskiem myszki w nazwê projektu w widoku C/C++ Project i wybraæ Properties. Wybieramy QNX C/C++ Projects a nastêpnie zak³adkê Build Variants, a potem rozwin¹æ element x86, klikaj¹c myszk¹ znak plusa obok niego. Upewniamy siê, e oba warianty, debug i release s¹ zaznaczone i wciskamy przycisk OK; IDE zaproponuje przebudowanie projektu. W czasie tworzenia projektu QNX C Project automatycznie zosta³a wygenerowana struktura katalogów z plikiem Makefiles. Teraz, aby utworzyæ plik binarny, nale y klikn¹æ prawym przyciskiem myszki w nazwê projektu i wybraæ Build Project. Wówczas zostanie uruchomiony kompilator i linker. Efekt pracy kompilatora zobacz¹ Pañstwo w widoku Console okna C-Build, wszystkie powstaj¹ce w procesie kompilacji b³êdy (nie powinniœmy zauwa yæ adnych b³êdów, w nastêpnym przyk³adzie dodaliœmy jeden b³¹d celem demonstracji). W przypadku wyst¹pienia b³êdów w czasie kompilacji mo emy skorzystaæ z bardziej u ytecznego widoku Problems, prezentuj¹cego wydruki kompilatora w czytelniejszej, usystematyzowanej formie. QNX Software Systems 17

20 Po zakoñczeniu kompilacji pliki binarne pojawi¹ siê w katalogu Binaries. W rzeczywistoœci s¹ one przechowywane w katalogu architektury procesorowej w podkatalogu o (pliki obiektowe) i o-g (-g oznacza opcjê kompilacji z informacjami debug). Odpowiednie pliki Makefiles tworzone s¹ automatycznie. 18 QNX Software Systems

21 Biblioteka libc.so, zawieraj¹ca wiele podstawowych funkcji, domyœlnie dynamicznie komponuje siê z plikiem binarnym. Jeœli chc¹ Pañstwo póÿniej dodaæ inne biblioteki, mog¹ to Pañstwo zrobiæ, przechodz¹c do rozdzia³u Project->Properties. Nastêpnie nale y klikn¹æ na zak³adce Linker i wybraæ Extra Libraries z listy Category: Na przyk³ad, w celu dodania biblioteki libm.so, wystarczy wprowadziæ symbol m bez prefiksu lib i bez sufiksu.so. Kompozytor dokona kompozycji biblioteki. Wciskamy przycisk OK i linker do³¹czy odpowiedni¹ bibliotekê podczas budowania projektu. QNX Software Systems 19

22 8 Przygotowanie do uruchomienia Aby uruchomiæ i debugowaæ nowy program w systemie docelowym, nale y utworzyæ konfiguracjê startow¹ ( Launch Configuration ). Sk³ada siê ona z wielu opcji, które okreœlaj¹ warunki uruchomienia programu (argumenty linii poleceñ, zmienne œrodowiskowe itd.). Wszystkie te ustawienia wystarczy wprowadziæ tylko raz, potem mo na ju z nich korzystaæ wielokrotnie. W celu utworzenia konfiguracji startowej, z rozwijanego menu obok ikony pluskwy na pasku narzêdziowym wybieramy Debug Configurations...: Otworzy siê okno dialogowe, w którym mog¹ w nim Pañstwo uruchomiæ ju istniej¹ce konfiguracje startowe, zmieniaæ je lub tworzyæ nowe. W lewym panelu okna nale y wybraæ typ konfiguracji startowej: C/C++ QNX QConn (IP). Typ ten przeznaczony jest do sieciowego (miêdzyplatformowego) opracowania (QNX Neutrino wykorzystywany jest w systemie docelowym) poprzez narzêdzie qconn. Nastêpnie klikn¹æ myszk¹ przycisk New launch configuration: 20 QNX Software Systems

23 Nastêpnie mog¹ Pañstwo skorzystaæ z szerokiego wachlarza ustawieñ, zwi¹zanych z uruchomieniem realizowanego modu³u. Domyœlnie u ytkownik powinien wprowadziæ dane tylko w zak³adce Main; ustawienia w pozosta³ych zak³adkach, jeœli zajdzie taka koniecznoœæ, mo na wprowadziæ póÿniej. Wcisn¹æ przycisk Serach Project, obok C/C++ Application i wybraæ plik binarny. Jeœli zosta³ on skompilowany z informacjami debug, jego nazwa bêdzie zawiera³a sufiks _g. Jeœli natomiast zosta³ skompilowany w sposób standardowy (bez informacji debug), nazwa nie bêdzie zawiera³a tego sufiksu. W zwi¹zku z tym, e w kolejnym kroku bêdziemy uruchamiali Debugger, prosimy wybraæ opcjê kompilacji z informacj¹ debug. Upewniamy siê, e platforma docelowa jest dostêpna w polu Target Options, a nastêpnie klikamy przycisk Apply. Zakoñczy to tworzenie konfiguracji startowej: QNX Software Systems 21

24 9 Uruchomienie i debugowanie Prosimy nie opuszczaæ okna Launch Configuration. W³aœnie utworzyli Pañstwo konfiguracjê uruchomienia programu, który mog¹ Pañstwo teraz uruchomiæ w debugerze. W tym celu nale y wcisn¹æ przycisk Debug. Nastêpnie IDE prze³¹czy siê na perspektywê Debug Perspective i przetransferuje program z komputera roboczego na system docelowy QNX Neutrino poprzez sieæ, a potem uruchomi program w debugerze. Mog¹ Pañstwo zaobserwowaæ, jak debuger zatrzymuje siê na pierwszej linii programu. W panelu Debug pojawia siê opis procesu, ³¹cznie z odwo³aniami. Sterowanie debugerem odbywa siê przy pomocy przycisków w g³ównym panelu Debug View. 22 QNX Software Systems

25 Interakcja z programem uruchomionym lub debugowanym z poziomu IDE odbywa siê poprzez widok console. Przy pomocy przycisku Step Over mo na przejœæ do kolejnej linii kodu. Podczas debugowania pojawia siê po prawej stronie panel Variables z wartoœciami zmiennych. Przycisk Step Into s³u y do przejœcia debugera do kodu funkcji (oczywiœcie przycisk ten dzia³a, jeœli maj¹ Pañstwo dostêp do kodu Ÿród³owego danej funkcji). Aby wstawiæ punkt wstrzymania, nale y umieœciæ kursor myszki nad lewym brzegiem panelu z kodem Ÿród³owym, wcisn¹æ prawy przycisk myszki i wybraæ opcjê Toggle Breakpoint z menu kontekstowego. Punkt wstrzymania oznaczany jest symbolem szpilki/agrafki, któr¹ mo na ustawiæ lub zdj¹æ w procesie pisania kodu. QNX Software Systems 23

26 Kiedy wykonanie programu osi¹ga punkt wstrzymania, zostaje on wstrzymany w debugerze, a Pañstwo maj¹ mo liwoœæ, przyk³adowo, dokonaæ przegl¹du stanu zmiennych. Jeœli wciœniêty zostanie przycisk Resume, wykonanie programu zostaje wznowione, dopóki nie dojdzie do kolejnego punktu wstrzymania. Aby zakoñczyæ wykonanie programu, mo na u yæ przycisku Terminate. Po zakoñczeniu pracy programu prosimy wcisn¹æ przycisk Remove All Terminated Launches, aby zakoñczyæ pracê debuggera i usun¹æ plik binarny, który zosta³ skopiowany do systemu docelowego. Remove All Terminated Launches Resume Terminated Uwaga: Debugger utrzymuje otwarte pliki projektu podczas uruchomienia programu. Musimy zakoñczyæ sesjê debuggera przed ponownym budowaniem projektu w przeciwnym przypadku budowanie zakoñczy siê niepowodzeniem. Aby uruchomiæ plik binarny bez debugowania, wybieramy Run Configurations... z menu rozwijanego obok ikony Run.: 24 QNX Software Systems

27 Nastêpnie mog¹ Pañstwo skorzystaæ z konfiguracji startowej (któr¹ utworzyli Pañstwo wczeœniej), aby uruchomiæ program. Mo emy tak e przetransferowaæ rêcznie nasz plik wykonawczy wykorzystuj¹c do tego celu perspektywê File System Navigator (Window > Show View) i uruchomiæ go z poziomu terminala na platformie docelowej. Oprócz tego mog¹ Pañstwo zamontowaæ wspó³dzielony dysk sieciowy (czyt. dokumentacja narzêdzia fs-cifs). QNX Software Systems 25

28 10 Program w systemie QNX Neutrino Aby otrzymaæ swój pierwszy program w QNX, nale y dokonaæ zmian i wprowadziæ uzupe³nienia do w³aœnie utworzonego kodu Ÿród³owego. Prosimy spróbowaæ wykorzystaæ niektóre z przyk³adowych programów i przenieœæ z nich kod Ÿród³owy do Pañstwa projektu. Mo liwe, e teraz bêd¹ Pañstwo potrzebowali dok³adniejszych informacji, np. jak tworzyæ w¹tki, w jaki sposób pracuje mechanizm wymiany komunikatów, jakie metody synchronizacji procesów mo na wykorzystaæ, jak realizowany jest proces wprowadzania/wyprowadzania danych, jak stworzyæ administratora zasobów. Prosimy siê nie martwiæ, wszystko wygl¹da tak samo (lub prawie tak samo) jak w tym przewodniku! Zintegrowane œrodowisko programistyczne IDE zawiera szereg przewodników które bêd¹ pomocne w pierwszych krokach. Wybieramy Help -> Welcome na pasku narzêdziowym IDE i nastêpnie klikamy ikonê Tutorials: System pomocy IDE zawiera dokumentacjê systemu operacyjnego QNX wraz z informacjami o platformie Eclipse. W menu Help wybieramy Help Contents: 26 QNX Software Systems

29 Broszura Welcome to the QNX Software Development Platform wska e Pañstwu, gdzie szukaæ potrzebnych informacji. Zalecamy zapoznanie siê z Przewodnikiem po architekturze systemowej QNX Neutrino ( QNX Neutrino System Architecture Guide ), Przewodnikiem u ytkownika zintegrowanego œrodowiska programistycznego (IDE) ( IDE User s Guide ) i z Przewodnikiem programisty QNX Neutrino ( QNX Neutrino Programmer s Guide ). W oknie Help wybieramy: A Roadmap to the QNX Software Development Platform w celu uzyskania informacji o pakiecie QNX Momentics i systemie operacyjnym QNX Neutrino RTOS. IDE User s Guide w celu uzyskania informacji o œrodowisku IDE Dokumentacja znajduje siê tak e w systemie operacyjnym QNX Neutrino: w panelu ikonek z prawej strony ekranu wystarczy klikn¹æ Help. Dostêpna jest tak e dokumentacja w postaci wydrukowanej. Mog¹ byæ Pañstwo tak e zainteresowani produktami QNX Aviage, które pomagaj¹ szybko tworzyæ konsumenckie produkty audio, video i grafiki. QNX Software Systems 27

30 Œrodowisko IDE zawiera szereg przyk³adów kodu Ÿród³owego, ilustruj¹cych tworzenie w¹tków, zastosowanie mechanizmu mutex [wzajemnego wykluczania], wymianê komunikatów i inne aspekty wspó³pracy miêdzy zadaniami, a tak e szablon administratora zasobów. Wystarczy wybraæ Help -> Welcome a nastêpnie ikonkê Samples: Przyk³ady opatrzone s¹ dok³adnym komentarzem. Aby otrzymaæ informacje o którejœ funkcji, nale y skorzystaæ z informacji zamieszczonej w QNX Neutrino RTOS Library Reference. 28 QNX Software Systems

31 Podczas pracy z QNX Software Development Platform 6.5 mog¹ pojawiæ siê u Pañstwa pytania. Aby uzyskaæ odpowiedÿ na nie, prosimy o kontakt z firm¹ SWD Software, oficjalnym dystrybutorem QNX (telefon: ; poczta elektroniczna: ). Zawsze jesteœmy gotowi Pañstwu pomóc, poniewa Pañstwa sukces jest gwarancj¹ naszego sukcesu! SWD Software Sp. z o.o. QNX Software Systems QNX Software Systems 29

32

10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX

10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX 10 KROKÓW DO PAŃSTWA PIERWSZEGO PROGRAMU W QNX 1. Wymagania W celu opracowania programów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego twardego czasu rzeczywistego, będą Państwo potrzebowali przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika

Warsztaty AVR. Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR. Dariusz Wika Warsztaty AVR Instalacja i konfiguracja środowiska Eclipse dla mikrokontrolerów AVR Dariusz Wika 1.Krótki wstęp: Eclipse to rozbudowane środowisko programistyczne, które dzięki możliwości instalowania

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami debuggowania kodu na platformie MicroBlaze oraz zapoznanie ze środowiskiem wspomagającym prace programisty Xilinx Platform SDK (Eclipse).

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Programowanie niskopoziomowe

Programowanie niskopoziomowe W. Complak, J.Kniat, M. Antczak, K. Kwarciak, G. Palik, A. Rybarczyk, Ł. Wielebski Materiały Programowanie niskopoziomowe http://www.cs.put.poznan.pl/arybarczyk/c_w_0.pdf Spis treści 1. Instalacja środowiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione

Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf. Materiały poprawione Materiały oryginalne: ZAWWW-2st1.2-l11.tresc-1.0kolor.pdf Materiały poprawione Rozwiązanie zadania w NetBeans IDE 7.4: Jarosław Ksybek, Adam Miazio Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komputerów 3FZ

Programowanie Komputerów 3FZ 1 Programowanie Komputerów 3FZ materiały pomocnicze do laboratorium 2 Spis treści ZAJĘCIA 1. ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM PRACY I REALIZACJA PROSTYCH FUNKCJI W JĘZYKU C++.... 3 1. ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Pobieranie edytora CodeLite

Pobieranie edytora CodeLite Pobieranie edytora CodeLite Wejdź na stronę http://codelite.org/ a następnie przejść do ekranu pobierania (bez wykonywania dobrowolnej wpłaty). Kliknij na zakładkę Download a następnie No thanks, just

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT. DB.net soft ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin NIP: 852-114-91-86 REGON: 811102448 Tytuł DB.IntraSTAT instalacja wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0xxx Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA programowanie obiektowe KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny języka java. Pierwsza nazwa Oak (dąb). KRÓTKA HISTORIA JĘZYKA JAVA 1991 - narodziny

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Informacje ogólne

Rozdział 1. Informacje ogólne Rozdział 1. Informacje ogólne 1.1. Wprowadzenie Dokument ten opisuje jak zainstalować OMNeT++ na platformie Windows. Poszczególne rozdziały i podrozdziały poświęcone są instalacji, konfiguracji, kompilacji

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie nowego projektu.

1. Tworzenie nowego projektu. Załącznik do Instrukcji 1. Tworzenie nowego projektu. Wybieramy opcję z menu głównego New->QNX C Project. Wprowadzamy nazwę przechodzimy do następnego kroku NEXT. Wybieramy platformę docelową oraz warianty

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9235088 Wydanie 3 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9235088 Wydanie 3 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9500 Communicator Synchronizowanie danych Uwagi prawne Copyright Nokia 2005 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji

Estomed2. 1. Wstęp. 2. Instalacja Systemu Estomed2. 2.1. Jak zainstalować Estomed2. Hakon Software sp. z o. o. Podręcznik instalacji Hakon Software sp. z o. o. Estomed2 Podręcznik instalacji 1. Wstęp Na wstępie dziękujemy za zakup systemu Estomed. Chcielibyśmy, żeby wiązał się on z uczestnictwem w tworzeniu i rozwoju naszego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Programowanie procesora Microblaze w środowisku SDK

Programowanie procesora Microblaze w środowisku SDK Programowanie procesora Microblaze w środowisku SDK 9 kwietnia 2010 Zespół Rekonfigurowalnych Systemów Obliczeniowych AGH Kraków http://www.fpga.agh.edu.pl/ 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest: zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1 z 20

Spis treści. Strona 1 z 20 Spis treści Opcje instalacji... 2 Instalacja DVD... 2 Pobranie ze strony... 2 Instalacja RM Easiteach Next Generation... 3 Instalacja pakietu dodatków Corbis Multimedia... 9 Instalacja głosów narzędzia

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200

FAQ: 00000042/PL Data: 3/07/2013 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-1200 Spis treści 1 Opis zagadnienia omawianego w dokumencie.. 2 2 Wstęp do nowego projektu..... 3 2.1 Nowy projekt... 3 2.2 Dodanie nowego urządzenia... 4 3 Program w main... 6 4 Program PC Access.... 8 4.1

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia

1. Wstęp. Wizualizacja połączenia Konfiguracja tunelu VPN na module SCALANCE S623 1. Wstęp W tym przykładzie zajmiemy się konfiguracją tunelu VPN (Virtual Private Network) w trybie standard mode. Moduły zabezpieczeń Security module 1 oraz

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria instalacja programu

Kancelaria instalacja programu Kancelaria instalacja programu Program Kancelaria można zainstalować w wersji przeznaczonej na pojedynczy komputer (dane zgromadzone przez użytkownika nie będą udostępniane innym pracownikom firmy) lub

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243065 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243065 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej danych Nokia 9300i Wykonywanie kopii zapasowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

podstawowa obsługa panelu administracyjnego

podstawowa obsługa panelu administracyjnego podstawowa obsługa panelu administracyjnego Poniższy dokument opisuje podstawowe czynności i operacje jakie należy wykonać, aby poprawnie zalogować się i administrować środowiskiem maszyn wirtualnych usługi

Bardziej szczegółowo

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C.

MobileNET. Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET SIECI BLOKOWE S.C. MobileNET 2011 MobileNET Instalacja i konfiguracja MobileNET Zawartość OPIS MODEMU... 2 PRZYGOTOWANIE MODEMU...... 3 INSTALACJA MODEMU W

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

SFML. (Simple and Fast Multimedia Library)

SFML. (Simple and Fast Multimedia Library) SFML (Simple and Fast Multimedia Library) I Przygotowanie do tworzenia programów z użyciem biblioteki SFML w środowisku Code::Blocks.... 2 II Struktura programu... 3 III Obiekty graficzne... 3 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komputerów 2FD. Materiały pomocnicze do laboratorium

Programowanie Komputerów 2FD. Materiały pomocnicze do laboratorium Programowanie Komputerów 2FD Materiały pomocnicze do laboratorium 2 Spis treści ZAJĘCIA 1. WPROWADZENIE... 4 1. ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM PRACY... 4 Praca w sieci lokalnej... 4 Sposób logowania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn

Dodatki. Dodatek A Octave. Język maszyn Dodatki Dodatek A Octave Przykłady programów zostały opracowane w środowisku programistycznym Octave 3.6.2 z interfejsem graficznym GNU Octave 1.5.4. Octave jest darmowym środowiskiem programistycznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 1, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 1, część 2 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Krótka historia Javy 2. Jak przygotować sobie środowisko programistyczne 3. Opis środowiska JDK 4. Tworzenie programu krok po

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9236250 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9236250 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300 Wykonywanie kopii zapasowej danych Uwagi prawne Firma Nokia promuje politykê

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Integracja MS Windows Service Pack 4 z płytą instalacyjną MS Windows 2000

Integracja MS Windows Service Pack 4 z płytą instalacyjną MS Windows 2000 mgr Marek W. Krasowski Liceum Ogólnokształcące im. J.I. Kraszewskiego w Drohiczynie Integracja MS Windows Service Pack 4 z płytą instalacyjną MS Windows 2000 W oprogramowaniu systemowym stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo