SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Znak: ET/420/2012/W/korekta Wrocław, dn. 31 października 2012 r. Zamawiający: POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU RADIO WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Karkonoska Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) udzielanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja serwerów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem sieciowym, konfiguracja platformy wirtualizacyjnej oraz dostosowanie pomieszczenia do spełniania funkcji serwerowni. Kody CPV: , , , , Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Numer projektu: RPDS /12 Tytuł projektu: Tu Polskie Radio Wrocław... upowszechnianie dziedzictwa kulturowego zdigitalizowanych zasobów archiwum dźwiękowego Radia Wrocław 1

2 Spis treści: 1. Informacje wprowadzające 2. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagany termin wykonania zamówienia 4. Zamówienia uzupełniające 5. Zamówienia częściowe i wariantowe 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków i inne wymagania 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 9. Opis sposobu obliczenia ceny 10. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 12. Opis sposobu przygotowania oferty 13. Wadium 14. Termin związania ofertą. 15. Zebranie Wykonawców 16. Miejsce, termin i sposób składania i otwarcia ofert. 17. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia 18. Środki ochrony prawnej. 19. Podwykonawstwo 20. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 2

3 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. 1.1 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, , przy ulicy Karkonoskiej 10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 1.2 Przedmiotem postępowania jest Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja serwerów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem sieciowym, konfiguracja platformy wirtualizacyjnej oraz dostosowanie pomieszczenia do spełniania funkcji serwerowni. 1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, przepisów Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca. 1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) Radio Wrocław S.A. lub Zamawiający Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu, Radio Wrocław Spółka Akcyjna. b) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. c) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.). e) Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów należy przez to rozumieć akt wykonawczy wydany na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy tj. rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. f) Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. g) Wykonawca należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt. 11 ustawy). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy) Dane Zamawiającego: Konto bankowe: CITI Bank Handlowy o/wrocław Nr konta bankowego: NIP: KRS: Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł. wpłacony w całości, Dokładny adres do korespondencji: Radio Wrocław S.A. ul. Karkonoska 10, Wrocław Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: Znak postępowania: ET/420/2012/W Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 3

4 1.7 Dniem wszczęcia niniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami art. 40 ust.1 ustawy jest dzień zamieszczenia przez Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w budynku Zamawiającego przy ul. Karkonoskiej 10 we Wrocławiu (przy portierni w wejściu głównym do Radia), oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.prw.pl) tj. dzień 24 października 2012 r. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: 2.1. dostawa do siedziby Zamawiającego, instalacja, uruchomienie i konfiguracja następującego sprzętu: Serwery - 4 kpl, Macierz dyskowa SAN min 16TB w układzie odpornym na awarie - 1 kpl, Biblioteka taśmowa dostosowana do pracy z dwoma napędami LTO5 i pojemnością min. 24 kaset, z kompletem 12 kaset w zestawie, Przełączniki SAN 2 szt. z min. 24 portami, w tym minimum 16 aktywnych portów 8 Gbit/s Przełącznik LAN z min. 24 portami 1Gbit/s i min. 4 portami optycznymi oraz 2.2. oraz dostosowanie pomieszczenia Zamawiającego do spełniania funkcji redundantnej serwerowni polegające między innymi na: Dobraniu i instalacji dwóch redundantnych klimatyzatorów Montażu podłogi technicznej w pomieszczeniu przeznaczonym na redundantną serwerownię, Dostawie i instalacji w szafach serwerowych systemu zasilania awaryjnego typu UPS o łącznej mocy min 15 kva Wymianie drzwi do pomieszczenia na antywłamaniowe Kody CPV: Szczegółowe wymagania techniczne Szczegółowe wymagania techniczne opisane są w Załączniku nr 6 3. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Realizacja zamówienia powinna zostać zakończona w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy. 4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW I INNE WYMAGANIA. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 4

5 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy tj. wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, poprzez przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie takich uprawnień, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Za posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy o wartości minimum zł każde, podobne jakościowo i ilościowo do zamówienia przedmiotowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu zrealizowanych zamówień i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy. 2. Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 u stawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy). 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy). 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółki cywilne, konsorcja). W tym przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust 2 ustawy). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem zamawiającego za należyte wykonanie umowy. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zobowiązani są oni do przedstawienia przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału (którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 2) Wypełnione formularze do SIWZ: załączniki nr 1 do 5, 3) Stosowne certyfikaty: 5

6 a. Co najmniej jeden ważny certyfikat z zakresu znajomości technologii wirtualizacji producenta zaoferowanego rozwiązania, b. Co najmniej jeden ważny certyfikat z zakresu znajomości rodziny serwerowych systemów operacyjnych oferowanego producenta. Wymagane jest dołączenie do oferty kopii wyżej wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 4) Wykaz minimum trzech zamówień o wartości minimum zł każde, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie trzech ostatnich lat, podobnych jakościowo i ilościowo do zamówienia przedmiotowego zgodnie z Załącznikiem 10 do SIWZ. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów to w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów posiadających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego (sporządzonego na podstawie wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zalecane jest, aby odpis, o którym mowa powyżej zawierał aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, który podlega wpisowi do rejestru. W sytuacji dokonania zmian w zakresie składu organów, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym zalecane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania). 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) stosownie do postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.3.2) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.4.1, zgodnie z. 4 ust. 3 rozporządzenia zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów, określone w pkt 7.4.1) powyżej, stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia: 1) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1) SIWZ może być złożone na jednym dokumencie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (przy czym winno ono być podpisane przez każdego z tych wykonawców) lub przez pełnomocnika (upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) lub może być złożone odrębnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 6

7 2) dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.2) SIWZ zobowiązany jest złożyć oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, o którym mowa w pkt 7.3.1) musi być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców lub odpowiednio umocowanego pełnomocnika tegoż wykonawcy), 4) w Formularzu Oferty należy w miejscach wskazanych do podania danych Wykonawcy podać dane wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 5) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.( art. 23 pzp) 6. Pozostałe informacje. 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 3 w związku z 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia (w wyznaczonym terminie) chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3 ustawy). 4) Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, których mowa w art. 25 ust 1 ustawy (art. 26 ust 4 ustawy). 8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami droga elektroniczną. 2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą, telefaksu (na numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 3. Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być opatrzona klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres: Radio Wrocław S.A Wrocław Ul. Karkonoska 10 Fax Zamawiający uznaje, że pismo wpłynęło w określonym terminie, jeżeli: 1) zostało złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Karkonoska 10, Wrocław) lub 7

8 2) wpłynęło za pośrednictwem poczty do Zamawiającego lub 3) zostało przekazane za pomocą faksu. 6. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni ( art. 38 ust.1 pkt 3 ) przed terminem składania ofert udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytania (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniem Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ (Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej będą mogli zapoznać się z treścią zapytania i wyjaśnień na tejże stronie internetowej). 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ. Ta informacja będzie również zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ jest każdorazowo wiążąca dla Wykonawców. 8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Mirosław Ostrowski, tel , Jan Gil, tel , 9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena Oferty pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy według Umowy i wszystko co jest niezbędne i konieczne dla jego właściwej realizacji. 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załacznik nr 3). 4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza). 10. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymaganych i opisanych w niniejszej Specyfikacji warunków. Zatem jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do poniższego wzoru. Sposób dokonywania oceny wg wzoru: 8

9 PUNKTACJA = (Cn : Cb) x 100, gdzie: Cn cena najniższa, Cb cena badana. Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się tę, która uzyska największą ilość punktów. 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Poprawienie w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2) w następujący sposób: a) jeżeli w Załączniku nr 2 (Formularzu Specyfikacji Cenowej) odpowiednio: Cena całkowita oferty, cena bez podatku VAT, należny podatek VAT wyrażone cyframi różnią się od Ceny całkowitej oferty, Ceny bez podatku VAT, należnego podatku VAT wyrażonych słownie, uznaje się za prawidłowe dane wyrażone słownie. 4. W przypadku wystąpienia przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 pkt. 6) ustawy oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 5. O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści o tym informację na stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznym. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wymagania podstawowe. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy przygotować po szczegółowym zapoznaniu się z treścią SIWZ i wszystkich załączników do niej; ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie lub przez mocodawcę za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ treści i dołączone do oferty. 6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 7. Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie za wyjątkiem materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana) 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9

10 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu i być zgodne ze wzorem. 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę także według zasad reprezentacji, o których mowa w SIWZ. 7) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Zamawiający: Radio Wrocław SA, ul. Karkonoska 10, Wrocław Wykonawca: nazwa (firma) oraz adres Oferta w postępowaniu na: Dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację serwerów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem sieciowym, konfigurację platformy wirtualizacyjnej oraz dostosowanie pomieszczenia do spełniania funkcji serwerowni. Postępowanie ET/420/2012/W Nie otwierać przed dniem: 12 listopada 2012 r. do godziny 13:15 3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 10

11 b) Załączniki do formularza oferty zgodnie z wykazem tam umieszczonym, c) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7 SIWZ, d) stosowne Pełnomocnictwo(a) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty 4. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. a) Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR.... b) Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 13. WADIUM. 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Wówczas należy je załączyć do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. 2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy - rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 3) Nie można zastrzec w tej części oferty minimum informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 11

12 związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ( art. 85 ust.4). 15. ZEBRANIE WYKONAWCÓW. Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. 16. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Radio Wrocław S.A., ul. Karkonoska 10, Wrocław nie później niż do dnia 12 listopada 2012 r. do godz. 13:00 2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych zamawiający uznaje za termin złożenia oferty termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, salka konferencyjna przy ZE-3 w dniu 12 listopada 2012 r. o godz. 13:15 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania, po terminie przewidzianym na wniesienie odwołania. 7. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. 8. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 3) informację dotyczącą ceny. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 9. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w punkcie 5 oraz Otwarcie ofert jest jawne. 11. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 17. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KWESTII FORMALNYCH UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA. 12

13 1. Zamawiający, stosownie do postanowień art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, poinformuje m.in. o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pośrednictwem faksu oraz fakt jego otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez Wykonawcę albo 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób. 3. Stosownie do postanowień art. 94 ust. 2 ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu określonego w pkt. 2 powyżej w sytuacji, gdy: w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 4. Treść Istotnych postanowień umowy zawarta jest w załącznikach do SIWZ. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. Chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 6. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 19. PODWYKONAWSTWO. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty. 20. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ. Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ: Załącznik nr 1: Formularz oferty Załącznik nr 2: Wzór formularza specyfikacji cenowej Załącznik nr 3: Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5: Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o związaniu ofertą o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach zgodnych z Istotnymi postanowieniami umowy Załącznik nr 6: Szczegółowe wymagania techniczne Zatwierdzam, Wrocław dnia 31 października 2012 roku. Prezes Zarządu Redaktor Naczelny Tomasz Duda 13

14 Załącznik nr 1 Wzór formularza oferty... (pieczęć firmowa Oferenta) Formularz ofertowy Dane Oferenta: nazwa Oferenta:... z siedzibą w:......kod... przy ul.... REGON:... NIP:... telefon i telefax:... adres ... nr konta bankowego:... W związku postępowaniem przetargowym nr ET/420/2012/W na Dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację serwerów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem sieciowym, konfigurację platformy wirtualizacyjnej oraz dostosowanie pomieszczenia do spełniania funkcji serwerowni prowadzonym przez Polskie Radio - Regionalną Rozgłośnię we Wrocławiu, Radio Wrocław - Spółkę Akcyjną, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10, składamy ofertę (miejscowość, dnia) (podpis osoby upoważnionej) Załączniki do formularza oferty: Załącznik nr 2: Formularz specyfikacji cenowej Załącznik nr 4: Szczegółowy wykaz oferowanych rozwiązań Załącznik nr 5: Oświadczenia Wykonawcy o o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o o o związaniu ofertą o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach zgodnych z Istotnymi postanowieniami umowy Załącznik nr 7: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Załącznik nr 8: Potwierdzone za zgodność z oryginałami kopie wymaganych certyfikatów oraz dokumenty, o których mowa w ust ) niniejszej Specyfikacji. Załącznik nr 9: Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 14

15 Załącznik 10: Wykaz minimum trzech zamówień o wartości minimum zł każde, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie trzech ostatnich lat podobnych jakościowo i ilościowo do zamówienia przedmiotowego. Wykaz ten winien łącznie objąć wszystkie następujące elementy: 1. budowa serwerowni, 2. instalacja i konfiguracja platform wirtualizacyjnych, 3. instalacja i konfiguracja środowiska SAN, 4. dostawy, instalacje i konfiguracje macierzy dyskowych SAN, 5. dostawy, instalacje i konfiguracje serwerów 6. dostawy, instalacje i konfiguracje przełączników sieciowych LAN. Wykaz ten winien zawierać: o Daty realizacji zamówień o Informacje na czyją rzecz były realizowane te zamówienia o Informacje o zakresie zamówień ze wskazaniem które z wymienionych wyżej elementów obejmowało o Wartości tych zamówień Wykonawca winien dołączyć do wykazu zrealizowanych zamówień dokumenty potwierdzające, że wymienione tam dostawy zostały wykonane należycie. Załącznik 11: Oświadczenie producenta, że elementy, z których są zbudowane oferowane serwery są jego produktami lub są przez niego certyfikowane Szczegółowe opisy oferowanych urządzeń i oprogramowania takie jak karty produktów, dokumentacje techniczne, specyfikacje - dopuszczalna forma: pliki komputerowe na nośniku (np. CD-ROM), w formacie PDF, w języku polskim lub angielskim. Opisy te powinny dać możliwość Zamawiającemu weryfikacji wymagań postawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 15

16 Załącznik nr 2 Wzór formularza specyfikacji cenowej... (pieczęć firmowa Oferenta) Formularz cenowy Dane Oferenta: nazwa Oferenta: Wartość przedmiotu umowy netto:... PLN słownie :... Wartość podatku VAT:.. PLN słownie: Wartość przedmiotu umowy brutto:... PLN słownie : (miejscowość, dnia) (podpis osoby upoważnionej) Dotyczy postępowania przetargowego nr ET/420/2012/W na Dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację serwerów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem sieciowym, konfigurację platformy wirtualizacyjnej oraz dostosowanie pomieszczenia do spełniania funkcji serwerowni prowadzonym przez Polskie Radio - Regionalną Rozgłośnię we Wrocławiu, Radio Wrocław - Spółkę Akcyjną, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

17 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Przedmiot zamówienia zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy. 2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie strony umowy. 3. Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego całkowita odpowiedzialność za przedmiot umowy spoczywa na Wykonawcy. 4. Wykonawca oświadcza, że cały dostarczony i zainstalowany sprzęt jest fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, w pełni zdatny do użytku, nieobciążony żadnymi wadami fizycznymi ani prawnymi. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na poszczególne elementy wchodzące w skład przedmiotu umowy (oprogramowanie i sprzęt) zgodnie z wymaganiami SIWZ. 6. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny świadczony na miejscu u Zamawiającego. 7. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny ze zobowiązaniem przystąpienia do naprawy w czasie nie dłuższym niż na następny dzień roboczy od chwili zgłoszenia awarii. 8. Okresy gwarancji liczone będą od dnia podpisania przez obie strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy. 9. Wynagrodzenie za przedmiot umowy zostanie zapłacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, na podstawie faktury VAT, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Faktura ta zostanie wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 10. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, liczonej od wartości przedmiotu umowy, co nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 11. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłacenia odsetek ustawowych liczonych od nie zapłaconej części wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności z tytułu umowy, po upływie terminu płatności faktury. 12. W przypadku, gdy jedna ze stron odstępuje od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie, druga strona zapłaci stronie odstępującej karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia, z wyłączeniem sytuacji opisanej w art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 13. We wszelkich sprawach związanych z umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego. 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 15. W razie braku porozumienia stron, sporne kwestie będą rozstrzygane przez właściwy sąd we Wrocławiu. 17

18 Załącznik nr 4 Szczegółowy wykaz oferowanych rozwiązań Lp. Nazwa asortymentu Opis urządzeń technicznych Ilość Odnośnik do załączonej dokumentacji elektronicznej lub papierowej potwierdzający spełnianie wymagań (nazwa pliku, strona, punkt itp.). Określenie produktu Model/typ/producent /part number Budowa redundantnej serwerowni 1.1 Drzwi antywłamaniowe Folia antywłamaniowa i odbijająca 3,5 m2 1.3 Klimatyzatory Podłoga techniczna podniesiona Wg szkicu 1.5 Szafy serwerowe System podtrzymywania zasilania UPS Dystrybucja energii w szafach pionowe listwy trójfazowe 4 2 Platforma sprzętowa pod system wirtualizacji i system kopii zapasowej. 2.1 Macierz dyskowa Serwer pod system wirtualizacji Przełącznik LAN Przełączniki SAN Serwer pod system kopii zapasowej Biblioteka Taśmowa 1 3 Oprogramowanie. 3.1 Oprogramowanie do wirtualizacji 3.2 Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej 3.3 Oprogramowanie systemowe dla wirtualnych serwerów 3.4 Oprogramowanie systemowe dla serwera kopii zapasowej Oprogramowanie serwera bazy danych 1.. Podpis osoby upoważnionej 18

19 Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy [Miejscowość, data pisma] nazwa i adres Zamawiającego Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Działając w imieniu [nazwa Wykonawcy] i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację serwerów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem sieciowym, konfigurację platformy wirtualizacyjnej oraz dostosowanie pomieszczenia do spełniania funkcji serwerowni. ( Zamówienie ) wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Ustawa ), a mianowicie: 1) posiada wymagane przez przepisy prawa uprawnienia do wykonania Zamówienia, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy, Wykonawca spełnia również warunki wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W imieniu Wykonawcy [imię i nazwisko] 19

20 Oświadczenie o związaniu ofertą [Miejscowość, data pisma] nazwa i adres Zamawiającego Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. W imieniu Wykonawcy [imię i nazwisko] Oświadczenie w sprawie warunków zawarcia umowy. [Miejscowość, data pisma] nazwa i adres Zamawiającego Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy umowę z Zamawiającym zgodnie z warunkami określonymi w Istotnych postanowieniach umowy. W imieniu Wykonawcy [imię i nazwisko] 20

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU RADIO WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Karkonoska 10 53-015 Wrocław

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU RADIO WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Karkonoska 10 53-015 Wrocław ZP / 10 /2013 POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU RADIO WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Karkonoska 10 53-015 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielanego stosownie do postanowień

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1 Zgorzelec, dnia 01.04.2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr MBP.271.01.2016 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ================================================================== dla ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( wartość zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A

Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 98 /2015 12.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Usługa naprawy sprzętu AGD wg pakietów 1-3. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Usługa naprawy sprzętu AGD wg pakietów 1-3. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa naprawy sprzętu AGD wg pakietów 1-3. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach. Przedmiot zapytania: Montaż króćca DN 1200

ZAPYTANIE OFERTOWE. Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach. Przedmiot zapytania: Montaż króćca DN 1200 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach zaprasza do złożenia pisemnej oferty oraz udziału w negocjacjach w postępowaniu wyboru wykonawcy w przedmiocie: Przedmiot zapytania: Montaż króćca

Bardziej szczegółowo

Wymiana stolarki drewnianej nietypowej

Wymiana stolarki drewnianej nietypowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 326 /2015 16.10.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPO/AZ/43/2015. Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/43/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 21 grudnia 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu ( w organizacji ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na ochronę fizyczną budynku zamku oświęcimskiego wraz

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: dostawa własnym transportem artykułów spożywczych wg określonych grup. Załącznik nr 4 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Dostawa doposażenia Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.

Dostawa doposażenia Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Nr post. 2/MKZ/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 14 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,, tel: 12 617 88 88, faks: 12 410 43 90, strona internetowa: www.zeo.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo