SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Znak: ET/420/2012/W/korekta Wrocław, dn. 31 października 2012 r. Zamawiający: POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU RADIO WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Karkonoska Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) udzielanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego NAZWA ZAMÓWIENIA: Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja serwerów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem sieciowym, konfiguracja platformy wirtualizacyjnej oraz dostosowanie pomieszczenia do spełniania funkcji serwerowni. Kody CPV: , , , , Zamówienie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata Numer projektu: RPDS /12 Tytuł projektu: Tu Polskie Radio Wrocław... upowszechnianie dziedzictwa kulturowego zdigitalizowanych zasobów archiwum dźwiękowego Radia Wrocław 1

2 Spis treści: 1. Informacje wprowadzające 2. Opis przedmiotu zamówienia 3. Wymagany termin wykonania zamówienia 4. Zamówienia uzupełniające 5. Zamówienia częściowe i wariantowe 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków i inne wymagania 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 8. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 9. Opis sposobu obliczenia ceny 10. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 12. Opis sposobu przygotowania oferty 13. Wadium 14. Termin związania ofertą. 15. Zebranie Wykonawców 16. Miejsce, termin i sposób składania i otwarcia ofert. 17. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia 18. Środki ochrony prawnej. 19. Podwykonawstwo 20. Wykaz załączników do niniejszej SIWZ. 2

3 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. 1.1 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu Radio Wrocław Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, , przy ulicy Karkonoskiej 10 zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 1.2 Przedmiotem postępowania jest Dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracja serwerów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem sieciowym, konfiguracja platformy wirtualizacyjnej oraz dostosowanie pomieszczenia do spełniania funkcji serwerowni. 1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, przepisów Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca. 1.5 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: a) Radio Wrocław S.A. lub Zamawiający Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu, Radio Wrocław Spółka Akcyjna. b) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. c) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. d) Ustawa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.). e) Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów należy przez to rozumieć akt wykonawczy wydany na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy tj. rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. f) Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. g) Wykonawca należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt. 11 ustawy). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy) Dane Zamawiającego: Konto bankowe: CITI Bank Handlowy o/wrocław Nr konta bankowego: NIP: KRS: Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł. wpłacony w całości, Dokładny adres do korespondencji: Radio Wrocław S.A. ul. Karkonoska 10, Wrocław Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: Znak postępowania: ET/420/2012/W Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 3

4 1.7 Dniem wszczęcia niniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami art. 40 ust.1 ustawy jest dzień zamieszczenia przez Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w budynku Zamawiającego przy ul. Karkonoskiej 10 we Wrocławiu (przy portierni w wejściu głównym do Radia), oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.prw.pl) tj. dzień 24 października 2012 r. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: 2.1. dostawa do siedziby Zamawiającego, instalacja, uruchomienie i konfiguracja następującego sprzętu: Serwery - 4 kpl, Macierz dyskowa SAN min 16TB w układzie odpornym na awarie - 1 kpl, Biblioteka taśmowa dostosowana do pracy z dwoma napędami LTO5 i pojemnością min. 24 kaset, z kompletem 12 kaset w zestawie, Przełączniki SAN 2 szt. z min. 24 portami, w tym minimum 16 aktywnych portów 8 Gbit/s Przełącznik LAN z min. 24 portami 1Gbit/s i min. 4 portami optycznymi oraz 2.2. oraz dostosowanie pomieszczenia Zamawiającego do spełniania funkcji redundantnej serwerowni polegające między innymi na: Dobraniu i instalacji dwóch redundantnych klimatyzatorów Montażu podłogi technicznej w pomieszczeniu przeznaczonym na redundantną serwerownię, Dostawie i instalacji w szafach serwerowych systemu zasilania awaryjnego typu UPS o łącznej mocy min 15 kva Wymianie drzwi do pomieszczenia na antywłamaniowe Kody CPV: Szczegółowe wymagania techniczne Szczegółowe wymagania techniczne opisane są w Załączniku nr 6 3. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Realizacja zamówienia powinna zostać zakończona w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy. 4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW I INNE WYMAGANIA. 1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 4

5 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy tj. wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, poprzez przedłożenie stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie takich uprawnień, b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Za posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy o wartości minimum zł każde, podobne jakościowo i ilościowo do zamówienia przedmiotowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonego wykazu zrealizowanych zamówień i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia d) sytuacji ekonomicznej i finansowej 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy. 2. Wykonawca w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, że spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 u stawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy). 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy). 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (spółki cywilne, konsorcja). W tym przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust 2 ustawy). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem zamawiającego za należyte wykonanie umowy. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zobowiązani są oni do przedstawienia przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie, łączne dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału (którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 2) Wypełnione formularze do SIWZ: załączniki nr 1 do 5, 3) Stosowne certyfikaty: 5

6 a. Co najmniej jeden ważny certyfikat z zakresu znajomości technologii wirtualizacji producenta zaoferowanego rozwiązania, b. Co najmniej jeden ważny certyfikat z zakresu znajomości rodziny serwerowych systemów operacyjnych oferowanego producenta. Wymagane jest dołączenie do oferty kopii wyżej wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 4) Wykaz minimum trzech zamówień o wartości minimum zł każde, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie trzech ostatnich lat, podobnych jakościowo i ilościowo do zamówienia przedmiotowego zgodnie z Załącznikiem 10 do SIWZ. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych innych podmiotów to w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów posiadających wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego (sporządzonego na podstawie wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ), 2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zalecane jest, aby odpis, o którym mowa powyżej zawierał aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, który podlega wpisowi do rejestru. W sytuacji dokonania zmian w zakresie składu organów, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym zalecane jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania). 4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) stosownie do postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.3.2) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 2) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.4.1, zgodnie z. 4 ust. 3 rozporządzenia zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów, określone w pkt 7.4.1) powyżej, stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia: 1) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1) SIWZ może być złożone na jednym dokumencie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (przy czym winno ono być podpisane przez każdego z tych wykonawców) lub przez pełnomocnika (upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) lub może być złożone odrębnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 6

7 2) dokumenty, o których mowa w pkt 7.3.2) SIWZ zobowiązany jest złożyć oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia (w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, o którym mowa w pkt 7.3.1) musi być złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców lub odpowiednio umocowanego pełnomocnika tegoż wykonawcy), 4) w Formularzu Oferty należy w miejscach wskazanych do podania danych Wykonawcy podać dane wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 5) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub mocodawcę.( art. 23 pzp) 6. Pozostałe informacje. 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 3 w związku z 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust 1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia (w wyznaczonym terminie) chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust 3 ustawy). 4) Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, których mowa w art. 25 ust 1 ustawy (art. 26 ust 4 ustawy). 8. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami droga elektroniczną. 2. Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą, telefaksu (na numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 3. Wszystkie wymagane SIWZ dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii. Każda strona dokumentu złożonego w formie kserokopii musi być opatrzona klauzulą: ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres: Radio Wrocław S.A Wrocław Ul. Karkonoska 10 Fax Zamawiający uznaje, że pismo wpłynęło w określonym terminie, jeżeli: 1) zostało złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Karkonoska 10, Wrocław) lub 7

8 2) wpłynęło za pośrednictwem poczty do Zamawiającego lub 3) zostało przekazane za pomocą faksu. 6. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni ( art. 38 ust.1 pkt 3 ) przed terminem składania ofert udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytania (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniem Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ (Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej będą mogli zapoznać się z treścią zapytania i wyjaśnień na tejże stronie internetowej). 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ. Ta informacja będzie również zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza SIWZ. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej. Zmiana treści SIWZ jest każdorazowo wiążąca dla Wykonawców. 8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Mirosław Ostrowski, tel , Jan Gil, tel , 9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena Oferty pokrywa wszelkie zobowiązania Wykonawcy według Umowy i wszystko co jest niezbędne i konieczne dla jego właściwej realizacji. 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (Załacznik nr 3). 4. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. z dokładnością do 1 grosza). 10. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN. 11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymaganych i opisanych w niniejszej Specyfikacji warunków. Zatem jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za realizację zamówienia. Inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do poniższego wzoru. Sposób dokonywania oceny wg wzoru: 8

9 PUNKTACJA = (Cn : Cb) x 100, gdzie: Cn cena najniższa, Cb cena badana. Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się tę, która uzyska największą ilość punktów. 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Poprawienie w ofercie oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt. 2) w następujący sposób: a) jeżeli w Załączniku nr 2 (Formularzu Specyfikacji Cenowej) odpowiednio: Cena całkowita oferty, cena bez podatku VAT, należny podatek VAT wyrażone cyframi różnią się od Ceny całkowitej oferty, Ceny bez podatku VAT, należnego podatku VAT wyrażonych słownie, uznaje się za prawidłowe dane wyrażone słownie. 4. W przypadku wystąpienia przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 pkt. 6) ustawy oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 5. O wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści o tym informację na stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznym. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Wymagania podstawowe. 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy przygotować po szczegółowym zapoznaniu się z treścią SIWZ i wszystkich załączników do niej; ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie lub przez mocodawcę za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ treści i dołączone do oferty. 6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 7. Zamawiający nie zwraca wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie za wyjątkiem materiałów określonych w art. 97 ust. 2 ustawy (na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta nie została wybrana) 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 9

10 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu i być zgodne ze wzorem. 4) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę także według zasad reprezentacji, o których mowa w SIWZ. 7) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu powinno być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: Zamawiający: Radio Wrocław SA, ul. Karkonoska 10, Wrocław Wykonawca: nazwa (firma) oraz adres Oferta w postępowaniu na: Dostawę, instalację, uruchomienie i konfigurację serwerów, macierzy dyskowej i biblioteki taśmowej wraz z oprogramowaniem sieciowym, konfigurację platformy wirtualizacyjnej oraz dostosowanie pomieszczenia do spełniania funkcji serwerowni. Postępowanie ET/420/2012/W Nie otwierać przed dniem: 12 listopada 2012 r. do godziny 13:15 3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 10

11 b) Załączniki do formularza oferty zgodnie z wykazem tam umieszczonym, c) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7 SIWZ, d) stosowne Pełnomocnictwo(a) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty 4. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. a) Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem ZMIANA NR.... b) Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 13. WADIUM. 1) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.). Wówczas należy je załączyć do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. 2) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ww. ustawy - rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 3) Nie można zastrzec w tej części oferty minimum informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2015

Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2015 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.10.2015 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt 28 SIWZ Dostawa, montaż i uruchomienie elementów

Bardziej szczegółowo

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej

Dostawa dwóch zestawów echosondy hydrograficznej C zzęęśśćć II SS IIWZ Z nn aa kk ss pp rr aaw yy :: NZ /NZK/ -- 33 77 00 -- 88 77 / 22 00 11 22 /RW/ R ee gg i oo nn aa l nn yy Z aa rr zząą dd G oo ss pp oo dd aa rr kk i W oo dd nn ee jj w G dd aańń

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY w KŁODZKU ul. St. Okrzei 8 57-300 Kłodzko tel. (074) 865 74 10, fax (074) 865 74 34, tel/fax (074) 865 74 19 sekretariat@pup.klodzko.pl,

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa infrastruktury informatycznej MIBMiK Znak sprawy ADZ-23-08/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo