Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Projekty sieciujące w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Stan realizacji Paweł Pacek Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Projekty sieciujące Projekty sieciujące wymagają zaangażowania całej struktury KSOW. Ich realizacja wykracza poza możliwości organizacyjne finansowe poszczególnych jednostek administracyjnych tworzących sieć. Projekty te mogą być udanie zrealizowane tylko we współpracy wszystkich 17 sekretariatowi KSOW. Projekty sieciujące, na płaszczyźnie merytorycznej mają spełnić różnorakie cele, jednak ich cechą wspólna a zarazem główną rolą jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Sekretariatem Centralnym a sekretariatami regionalnymi,

3 Wprowadzenie projektów sieciujących do KSOW Projekty sieciujące rekomendowane zostały do realizacji przez Sekretariat Centralny i sekretariaty regionalne KSOW uchwałą Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich nr 23 z dnia 26 listopada 2010 r.

4 1. III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL ZAŁOŻENIA Agrotravel to międzynarodowe targi poświęcone agroturystyce i turystyce wiejskiej, na których główną grupę wystawców stanowią Lokalne Grupy Działania. Podczas II edycji targów, w 2010 r. imprezę odwiedziło prawie osób. Ze środków KSOW współfinansowano zarówno I jak i II edycję. Ze względu na dotychczasowe sukcesy targów ich stale rosnący zakres i znaczenie proponuje się wprowadzenie tej imprezy do kategorii projektów sieciujących. Zarówno charakter imprezy jak i jej koszt wymaga zaangażowania calej struktury instytucjonalnej sieci. Rekomendowane alokacje środków w Planie Działania KSOW ( zł dla SC i 20 dla SR KSOW) zostały oszacowane w oparciu o analizę kosztów z poprzedniej edycji targów.

5 1. III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 REALIZACJA Data r., Kielce - Podpisane porozumienie pomiędzy MRiRW, MSiT a Targami Kielce S.A., Polską Organizacją Turystyczną i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego - Zgłoszenia z 15 województw (połączone stoiska Urzędów Marszałkowskich i Regionalnych Organizacji Turystycznych) - Przygotowanie międzynarodowej konferencji dotyczącej agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz cyklu warsztatów tematycznych dla LGD - Udział Węgier jako Kraju Partnerskiego Targów (organizacja stoiska Węgierskiej Sieci Obszarów Wiejskich)

6 2. Konkurs na najlepszy projekt infrastrukturalny na obszarach wiejskich sfinansowany ze środków UE Przyjazna wieś 2011 ZAŁOŻENIA Jest to trzecia edycja konkursu na najlepszy projekt infrastrukturalny na obszarach wiejskich. Założeniem konkursu w III edycji, tak jak i w poprzednich, jest by wszystkie sekretariaty regionalne KSOW były organizatorami etapu wojewódzkiego konkursu. Liczymy, że z biegiem czasu konkurs będzie zyskiwał na znaczeniu i stanie się rozpoznawalna marką KSOW. By tak się stało musi być zapewniona odpowiednia promocja konkursu, oraz zaangażowanie wszystkich sekretariatów regionalnych ksow.

7 2. Konkurs na najlepszy projekt infrastrukturalny na obszarach wiejskich sfinansowany ze środków UE Przyjazna wieś 2011 REALIZACJA -Finalizacja prac nad umową z organizatorem konkursu na rzecz MRiRW (FAPA). Planowane uruchomienie konkursu kwiecień br. -W założeniach opracowanie nowych zasad oceny projektów -Zwiększony budżet Konkursu na szczeblu centralnym, w założeniach mający zapewnić odpowiednią promocję - Planowane wprowadzenie dodatkowej kategorii ocenianych inwestycji (eko-inwestycje)

8 3. Finansowanie regionalnych sieci LGD - ZAŁOŻENIA KSOW realizując swoje działania obligatoryjne ma za zadanie wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej oraz inicjatyw sieciujących partnerów na obszarach wiejskich. W odróżnieniu od KSOW, która jest siecią tworzoną administracyjnie, sieci LGS powstają w wyniku oddolnej inicjatywy partnerów. Jako takie powinny być wspierane na wielu płaszczyznach, będąc zarazem samemu wsparciem dla KSOW przy realizacji idei sieciowania. Sieci regionalne LGD, zarówno formalne jak i nieformalne odgrywają bardzo dużą rolę dla przepływu informacji i wymiany doświadczeń miedzy grupami w regionach. Sieci maja też zdolność realizacji działań wykraczających po za możliwości organizacyjne i finansowe pojedynczych LGD. Obecnie funkcjonujące sieci są jeszcze słabe organizacyjnie stąd propozycja S.C. KSOW wprowadzenia jako projektu sieciującego wsparcia finansowego ich funkcjonowania.

9 3. Finansowanie regionalnych sieci LGD - REALIZACJA Podczas V posiedzenia Grupy Tematycznej ds. Podejścia LEADER przy GR ds. KSOW zaopiniowano pozytywnie propozycję przykładowego katalogu kosztów: Koszty związane z organizacją spotkań sieci regionalnej (dla członków, potencjalnych członków i osób zaproszonych) wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą i wyposażeniem multimedialnym, obsługa gastronomiczna, koszty noclegów niezbędnych dla uczestnictwa w spotkaniu sieci, koszty transportu uczestników spotkania niezbędne dla uczestnictwa w spotkaniu koszty wynagrodzenia wykładowców Koszty związane z publikacjami sieci Opracowanie, skład i druk materiałów informacyjno - promocyjnych; Opracowanie, skład i druk publikacji tematycznych związanych ściśle z zakresem działalności sieci. Koszty związane z uczestnictwem przedstawicieli sieci w ważnych wydarzeniach (konferencje, seminaria) dotyczących podejścia LEADER w Polsce i za granicą Koszty transportu w kraju i za granicą, Koszty zakwaterowania i wyżywienia. Opłaty związane z uczestnictwem Koszty organizacji konferencji i seminariów szkoleniowych, informacyjnych i konsultacyjnych wynajem sali konferencyjnej wraz z obsługą i wyposażeniem multimedialnym, obsługa gastronomiczna, koszty noclegów niezbędnych dla uczestnictwa w spotkaniu sieci, koszty transportu uczestników spotkania niezbędnych dla uczestnictwa w spotkaniu sieci,

10 3. Finansowanie regionalnych sieci LGD REALIZACJA C.D. o Katalog nie ma charakteru zamkniętego. o Środki na realizację projektu sieciującego KSOW muszą być wydatkowane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych o Środki na realizację projektu sieciującego KSOW muszą być wydatkowane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (tj. podlegają ocenie zasadności i racjonalności.)

11 4. Organizacja spartakiady partnerów KSOW (LGD) - ZAŁOŻENIA Zadaniem sieci jest m.in inicjowanie współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania. Dobrą okazją do nawiązania kontaktów mogą być wspólne zawody sportowe. Zarekomendowany projekt przewiduje organizację spartakiady dla Lokalnych Grup Działania jako spotkania integrującego to środowisko poprzez rywalizację sportową.

12 4. Organizacja spartakiady partnerów KSOW (LGD) REALIZACJA Planowane jest zorganizowanie jednej na szczeblu ogólnokrajowym sportowej, dwudniowej imprezy integracyjnej. Proponujemy rywalizację sportową w następujących dyscyplinach: - Bieg przełajowy kobiet i mężczyzn na 1 km - Sztafeta mieszana - Bieg 100 m kobiet - Bieg 100 m mężczyzn - Piłka nożna rywalizacja zespołów 6 os. - Piłka siatkowa rywalizacja drużyn mieszanych - Brydż - Przeciąganie liny - Tenis stołowy mężczyzn i kobiet

13 4. Organizacja spartakiady partnerów KSOW (LGD) REALIZACJA c.d. Udział w spartakiadzie będzie otwarty dla wszystkich pracowników LGD, SW oraz MRiRW i ARiMR zaangażowanych w realizację podejścia LEADER Do rozgrywek zespołowych dopuszczone zostaną drużyny reprezentujące: poszczególne LGD, poszczególne sieci LGD, Urzędy Marszałkowskie, DROW w MRiRW oraz DDD w ARiMR Rola SR KSOW polegała będzie na zapewnieniu transportu oraz pokrycia kosztów zakwaterowania dla uczestników spartakiady z regionu

14 6. Przeprowadzenie analizy (badań) nt. wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich regionach. Cykl konferencji w regionach. ZAŁOŻENIA Celem tego projektu sieciującego jest analiza (badanie naukowe) oparta na jednolitej metodologii, wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Realizacja tak dużego projektu w skali ogólnopolskiej przerasta możliwości finansowe i organizacyjne poszczególnych sekretariatów, w tym S.C. KSOW. Sekretariat Centralny zleci opracowanie metodologii badania oraz opracuje zbiorczą publikację zawierającą analizę wyników badań w regionach. Projekt zakłada również organizację konferencji regionalnych podsumowujących wojewódzki etap projektu i ogólnopolską na której zaprezentowany zostanie materiał zebrany w regionach.

15 6. Przeprowadzenie analizy (badań) nt. wpływu środków UE na rozwój obszarów wiejskich regionach. Cykl konferencji w regionach. REALIZACJA - Przeprowadzenie badań regionalnych o podobnym zakresie w 6 z 16 SW - Brak możliwości zastosowania jednolitej metodologii a tym samym podsumowania realizacji badań na poziomie ogólnopolskim - Propozycja realizacji badań w pozostałych regionach w oparciu o własne założenia - Realizacja badania na poziomie centralnym jako wspólne przedsięwzięcie MRiRW i MRR (podpisane porozumienie w tej sprawie). Tytuł badania: Wpływ polityki spójności i wspólnej polityki rolnej na rozwój obszarów wiejskich. - Wyniki badania zostaną opublikowane i zaprezentowane podczas ogólnopolskiej konferencji

16 6. Konferencja dotycząca przyszłości podejścia Leader w Polsce i Europie ZAŁOŻENIA Celem tego projektu jest przeprowadzenie dyskusji, konferencji z LGD w regionach nt. doświadczeń z aktualnego stanu wdrażania oraz wypracowanie propozycji zbiorczego stanowiska, które mogłoby zostać zaprezentowane podczas polskiej prezydencji. Brak rekomendacji kwoty, która powinna znaleźć się w Planie działania KSOW

17 6. Konferencja dotycząca przyszłości podejścia Leader w Polsce i Europie REALIZACJA 1) Podpisanie porozumienia na organizację konferencji PODEJŚCIE LEADER PO ROKU 2013 WOBEC NOWYCH WYZWAŃ DLA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH EUROPY pomiędzy MRiRW, SWŚ i ŚZGiP która odbędzie się w dniach 3-5 października 2011 r. 2) Organizacja cyklu spotkań regionach pomiędzy LGD a SW poświęconych przyszłości podejścia LEADER po 2013 r. (do dnia dzisiejszego datę spotkania w kwietniu br. potwierdziło 11 SR KSOW) 3) spotkanie sieci regionalnych LGD w Polsce (maj br.) 4) seminarium z udziałem polskich i węgierskich LGD (w ramach węgierskiej prezydencji w UE w I połowie 2011 r, Budapeszt, maja br..) 5) konferencja podsumowanie analizy zidentyfikowanego dorobku naukowego dotyczącego podejścia Leader w ramach SPO-ROL oraz PROW (czerwiec) 6) konferencja podsumowanie analizy modeli wdrażania podejścia LEADER w Europie w latach (czerwiec/lipiec)

18 7. Katalog gospodarstw agroturystycznych ZAŁOŻENIA Celem projektu jest stworzenie jednego katalogu gospodarstw agroturystycznych, który opierałby się na szesnastu katalogach gospodarstw agroturystycznych utworzonych przez poszczególne sekretariaty regionalne KSOW.

19 7. Katalog gospodarstw agroturystycznych REALIZACJA Obecnie w trakcie ustaleń z Departamentem Doradztwa, Oświaty Rolniczej, Nauki w MRiRW (wiodacy w zakresie agroturystyki) jest zakres katalogu.

20 Dziękuje za uwagę Paweł PACEK Z-ca Dyrektora ds. współpracy z samorządami i podejścia LEADER Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul. Wspólna Warszawa

BIULETYN INFORMACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DLA CZŁONK 1/2015

BIULETYN INFORMACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DLA CZŁONK 1/2015 BIULETYN INFORMACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DLA CZŁONK ONKÓW KOMITETU DS. UMOWY PARTNERSTWA 1/2015 1 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu informacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

Leader Newsletter nr 3/2011

Leader Newsletter nr 3/2011 Leader Newsletter nr 3/2011 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 2 Spis treści: Strona 1. Zapraszamy na szkolenia. 3 2. Pamiętniki agroturystyki. 4 3. Wizyta studyjna we Francji.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1

FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament Współpracy Rozwojowej Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa FORMULARZ PROJEKTU - w ramach programu działań pomocowych MSZ na rok 2006 1 Kraj Republika Kirgizji

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Tytułem wstępu. Drodzy Młodzi Przyjaciele, Tytułem wstępu Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać! Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię. Johann Wolfgang Goethe Drodzy Młodzi Przyjaciele, Związek Młodzieży Wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników

Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Europejski Fundusz Rolny Europa inwestująca w obszary wiejskie. SPRAWOZDANIE Z ORGANIZACJI CZĘŚCI MERYTORYCZNEJ SZKOLENIA Tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju od konsultacji społecznych do wskaźników Szkolenie

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011

Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 Sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej w roku 2011 I. Informacje ogólne. Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3

dla Małopolski 2 2 0 0 9 Ciekawe przykłady projektów w ramach POKL Egzemplarz bezpłatny I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3 K w a r t a l n i k p r o j e k t o d a w c ó w P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p i t a ł L u d z k i KAPITAŁ dla LUDZKI Małopolski 2 2 0 0 9 I S S N 1 8 9 9-7 6 4 3 Egzemplarz bezpłatny Ciekawe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo