Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody"

Transkrypt

1 INFORMACJA BIOZ

2 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody azów gm. Sterdy pow. soko owski woj. mazowieckie Inwestor: Gmina Sterdy Sterdy, ul. Ko ciuszki 6 Usytuowanie obiektu: azów gm. Sterdy dz. nr: 2489/2, 2489/1 Autor opracowania: mgr in. Dariusz Kierzkowski upr. proj. GP.7342/92/71/94 Siedlce, stycze 2009

3 SPIS TRE CI 1. Przedmiot i cel przedsi wzi cia Inwestor Przedmiot, cel i zakres opracowania Zakres robót i etapy realizacji zamierzenia budowlanego Wykaz istniej cych obiektów budowlanych Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, mog cych stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi Wskazanie przewidywanych zagro, wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych...8

4 1. Przedmiot i cel przedsi wzi cia. Przedmiotem przedsi wzi cia jest rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacji uzdatniania wody w miejscowo ci azów gm. Sterdy, pow. soko owski, woj. mazowieckie. Celem przedsi wzi cia jest zmodernizowanie i zwi kszenie wydajno ci istniej cej stacji uzdatniania wody do 80 m 3 /h. Realizacja przedsi wzi cia poprawi warunki hydrauliczne dostawy wody obecnym odbiorcom oraz umo liwi dalsz rozbudow istniej cej sieci wodoci gowej i zaopatrzenie w wod innych miejscowo ci gminy. 2. Inwestor. Inwestorem przedsi wzi cia jest Gmina Sterdy, reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzib w Sterdyni przy ul. Ko ciuszki 6. Gmina Sterdy Gr bków jest w cicielem i u ytkownikiem istniej cych obiektów uj cia i stacji uzdatniania wody. Eksploatacj uj cia i stacji, a tak e zewn trznej sieci wodoci gowej zajmuje si Zwi zek Mi dzygminny Wodoci gów i Kanalizacji Wiejskich w W growie z siedzib przy ul. Gda skiej Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Opracowanie sporz dzono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pó n. zm.). Zakres informacji zosta opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Informacja sk ada si ze strony tytu owej, zawieraj cej: nazw i adres obiektu budowlanego, nazw inwestora oraz jego adres, imi i nazwisko oraz adres projektanta oraz z cz ci opisowej, zawieraj cej: zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów, wykaz istniej cych obiektów budowlanych, wskazanie, dotycz ce przewidywanych zagro, wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal i rodzaje zagro oraz miejsce i czas ich wyst pienia, wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn i sprawn komunikacj, umo liwiaj szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro.

5 4. Zakres robót i etapy realizacji zamierzenia budowlanego. Zakres robót b dzie obejmowa rozbiórk, budow, rozbudow, przebudow i remont cz - ci lub ca ci obiektów budowlanych uj cia i stacji uzdatniania wody. W ramach przedsi wzi cia przewiduje si : rozbiórk starej i budow nowej obudowy studni g binowej nr 1 wraz z wymian uzbrojenia i agregatu pompowego, rozbiórk starej i budow nowej obudowy studni g binowej nr 2 wraz z wymian uzbrojenia i agregatu pompowego, przebudow podziemnych kabli zasilaj cych i sterowniczych do studni g binowych nr 1 i nr 2 (za uk adem pomiarowym) na odcinku 140 m, przebudow podziemnego ruroci gu wody surowej (wymiana ruroci gu na ø160 PCV) na odcinku o d ugo ci 140 m, rozbiórk cz ci budynku stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy ok. 95 m2 i kubaturze ok. 345 m3, rozbudow i przebudow cz ci budynku stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy ok. 170 m2 i kubaturze ok. 610 m3 w zakresie robót: ogólnobudowlanych, technologicznych (wymiana wyposa enia technologicznego stacji z monta em nowych urz dze ), sanitarnych, elektrycznych, budow dwóch nadziemnych, stalowych zbiorników retencyjnych na wod uzdatnion o pojemno ci 150 m3 ka dy, budow podziemnych kabli sterowniczych z budynku stacji uzdatniania wody do zbiorników retencyjnych na odcinku o d ugo ci 30 m, budow podziemnych ruroci gów wody uzdatnionej ø160 PCV pomi dzy budynkiem stacji uzdatniania a zbiornikami retencyjnymi i zewn trzn sieci wodoci gow o cznej d ugo ci 60 m, budow podziemnego elbetowego odstojnika wód pop ucznych o pojemno ci 20 m3, budow podziemnego, bezodp ywowego zbiornika na cieki sanitarne o pojemno ci 2 m3, budow podziemnej, bezodp ywowej studni na cieki technologiczne z chlorowni o pojemno ci 1 m3, budow nowych i cz ciow przebudow istniej cych odcinków kanalizacji technologicznej i sanitarnej ø PCV o cznej d ugo ci 60 m, remont istniej cych odcinków kanalizacji technologicznej ø200 PCV o cznej d ugo ci 240 m, remont ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej rozpi tej na s upkach stalowych z bramami i furtkami stalowymi o cznej d ugo ci 300 m, w tym 50 m od strony drogi publicznej. Roboty budowlane sk ada y si b z nast puj cych etapów realizacji: zagospodarowanie terenu budowy, polegaj ce na: ogrodzeniu terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonanie dróg, wyj i przej dla pieszych, przygotowanie punktów poboru energii elektrycznej oraz wody, urz dzenia pomieszcze higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienie odpowiedniego o wietlenia sztucznego, zapewnienie odpowiednich rodków czno ci,

6 urz dzenie sk adowisk materia ów i wyrobów. roboty przygotowawcze, polegaj ce na wyznaczeniu lokalizacji poszczególnych obiektów w terenie z oznaczeniem ewentualnych kolizji, roboty ziemne, polegaj ce na wykonaniu wykopów wraz z zasypk, roboty budowlano-monta owe, polegaj ce na wykonaniu robót ogólnobudowlanych przy rozbiórce lub budowie poszczególnych obiektów, roboty instalacyjno-monta owe, polegaj ce na monta u urz dze, uzbrojenia, ruroci gów, osprz tu i kabli na poszczególnych obiektach, roboty wyko czeniowe, polegaj ce na wykonaniu wymaganych prób i pomiarów oraz prac porz dkowych na wszystkich obiektach oraz na terenie budowy. 5. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych. Przedsi wzi cie przewidziane jest do realizacji w azowie gm. Sterdy na dzia ce o numerze ewidencyjnym 2489/2 i na cz ci dzia ki o nr 2489/1. Dzia ka nr 2489/2 stanowi w asno gminn, natomiast dzia ka nr 2489/1 jest w asno ci Skarbu Pa stwa w zarz dzie Agencji Nieruchomo ci Rolnych w Warszawie. Na terenie dzia ki 2489/2 znajduj si wszystkie obiekty uj cia i stacji uzdatniania wody za wyj tkiem cz ci kanalizacji technologicznej, odprowadzaj cej wody pop uczne oraz cz ci obiektów zewn trznego zasilenia elektroenergetycznego, które znajduj si na dzia ce nr 2489/1. Dzia ka 2489/1 to grunty orne III i IV oraz w niewielkiej cz ci grunty le ne. Na dzia ce znajduje si równie staw odp ywowy. W rejonie wykonywania robót budowlanych znajduj si nast puj ce obiekty budowlane: spichlerz, murowany, kryty ogniotrwale, stan z y obiekt zabytkowy, przy cze elektroenergetyczne, kablowe, niskiego napi cia bez zmian, przy cze elektroenergetyczne, napowietrzne, niskiego napi cia bez zmian, zewn trzna sie wodoci gowa bez zmian, ogrodzenie terenu uj cia wody, siatka na s upkach stalowych do remontu, studnie g binowe z obudowami, stan dobry do przebudowy, ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody, siatka na s upkach stalowych do remontu, cz po udniowa budynku SUW, stan dobry do rozbudowy i przebudowy, cz pó nocna budynku SUW, stan dobry do rozbiórki, ruroci gi wody surowej do przebudowy, kanalizacja technologiczna do remontu, trzykomorowy odstojnik wód pop ucznych do likwidacji, bezodp ywowy zbiornik na cieki sanitarne z kanalizacj do likwidacji, bezodp ywowa studnia neutralizacyjna do likwidacji, wewn trzna droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej bez zmian, Lokalizacja wyszczególnionych obiektów budowlanych pokazana zasta a na mapach w projekcie budowlanym.

7 6. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, mog cych stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi mo- stwarza nast puj ce elementy zagospodarowania terenu: istniej ce i projektowane urz dzenia, a tak e podziemne i napowietrzne sieci oraz przy cza energetyczne zagro enie pora eniem pr dem elektrycznym, projektowane urz dzenia i uzbrojenie podziemne konieczno pracy w wykopach otwartych, zagro enie upadkiem, przysypaniem gruntem lub urobkiem, mo liwo potr cenia przez pracuj cy sprz t, istniej ce i projektowane podziemne zbiorniki bezodp ywowy na cieki sanitarne i technologiczne (z chlorowni) zagro enie zara eniem bakteriami i drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz kontaktem ze rodkiem dezynfekcyjnym (roztworem podchlorynu sodu), istniej cy budynek SUW konieczno pracy na wysoko ci, mo liwo potr cenia lub przygniecenia przez pracuj cy sprz t oraz materia y i elementy budowlane, projektowane zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej konieczno pracy na wysoko ci, mo liwo potr cenia lub przygniecenia przez pracuj cy sprz t oraz materia y i elementy budowlane. 7. Wskazanie przewidywanych zagro, wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych. Podczas realizacji robót budowlanych mog wyst pi nast puj ce zagro enia: przysypanie gruntem lub urobkiem, pora enie pr dem elektrycznym, upadek z wysoko ci (rusztowania, drabiny, zbiorniki), uszkodzenie cia a podczas pracy sprz tu budowlanego oraz przy pos ugiwaniu si urz dzeniami i narz dziami. Na inne mog ce wyst pi zagro enia zwrócono uwag w Rozdz. 9. Wymienione zagro enia mog zosta ograniczone lub wyeliminowane je eli roboty b wykonywane zgodnie z wymogami okre lonymi w normach, b cych podstaw opracowania projektu budowlanego, zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy oraz przy zachowaniu szczególnej ostro no ci. 8. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników. Przed przyst pieniem do robót budowlanych ka dy prze ony powinien udzieli instrukta- u wszystkim podleg ym pracownikom. Instrukta powinien by przeprowadzony na terenie budowy, a ka dy pracownik powinien pisemnie potwierdzi udzielenie mu instrukta u. W trakcie instrukta ów pracownicy powinni zosta zapoznani ze specyfik pracy, z zagro eniami wyst puj cymi na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasadami bezpiecznego wykonywania pracy. Za w ciwe przeprowadzenie instrukta ów wszystkich pracowników odpowiada kierownik budowy. Ka dy instrukta powinien obejmowa :

8 okre lenie terenu budowy, omówienie zakresu robót i czynno niezb dnych do wykonania, wskazanie elementów zagospodarowania terenu, mog cych stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi wraz z omówieniem przewidywanych zagro, okre lenie sprz tu, maszyn i urz dze niezb dnych do wykonywania robót, omówienie zasad bezpiecznego wykonywania robót, w tym zasad bezpiecznego u ywania powierzonych maszyn, urz dze oraz narz dzi, okre lenie czynno ci niedozwolonych podczas wykonywania pracy, omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wykonywania pracy, omówienie sposobu post powania po wyst pieniu wypadku przy pracy. 9. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych. Podstawowe zasady wykonywania robót mo na uj nast puj co: teren budowy lub robót powinien by ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi; wysoko ogrodzenia powinna wynosi co najmniej 1,5 m; w ogrodzeniu powinny by wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych, dla pojazdów u ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale y wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy, szeroko dróg komunikacyjnych na terenie budowy powinna by dostosowana do u ywanych rodków transportowych; drogi i ci gi piesze na placu budowy powinny by utrzymane we w ciwym stanie technicznym; nie wolno na nich sk adowa materia ów, sprz tu lub innych przedmiotów, przej cia i strefy niebezpieczne powinny by o wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu, strefa niebezpieczna, w której istnieje zagro enie spadania z wysoko ci przedmiotów, powinna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemo liwiaj cy dost p osobom postronnym, instalacje rozdzia u energii elektrycznej na terenie budowy powinny by zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i u ytkowane w taki sposób, aby nie stanowi y zagro enia po arowego lub wybuchowego lecz chroni y pracowników przed pora eniem pr dem elektrycznym, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sk adowisk wyrobów i materia ów lub maszyn i urz dze budowlanych bezpo rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w ich s siedztwie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, rozdzielnice budowlane pr du elektrycznego znajduj ce si na terenie budowy nale y zabezpieczy przed dost pem osób nieupowa nionych, przewody elektryczne zasilaj ce urz dzenia mechaniczne powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich po czenia z urz dzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy osób obs uguj cych takie urz dzenia, w przypadku stosowania urz dze ochronnych ró nicowo-pr dowych w instalacjach elektrycznych nale y sprawdza ich dzia anie ka dorazowo przed przyst pieniem do pracy,

9 na terenie budowy powinny by wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sk adania materia ów i wyrobów; sk adowiska materia ów, wyrobów i urz dze technicznych nale y wykona w sposób wykluczaj cy mo liwo wywrócenia, zsuni cia, rozsuni cia si lub spadni cia sk adowanych wyrobów i urz dze, opieranie sk adowanych materia ów lub wyrobów o p oty, s upy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego jest zabronione; wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sk adowanych materia- ów lub wyrobów jest dopuszczalne przy u yciu drabiny lub schodów, teren budowy powinien by wyposa ony w sprz t niezb dny do gaszenia po arów, który powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupe niany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpo arowych, wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciep ownicze, wodoci gowe i kanalizacyjne powinno by poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg ci w jakiej mog by one wykonywane od istniej cej sieci i sposobu wykonywania tych robót, nale y równie ustali rodzaje prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego, sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione: w odleg ci mniejszej ni 0,60 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s obudowane oraz je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie kima naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s obudowane, ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa si poza granic klina naturalnego od amu gruntu, w czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza si do tworzenia nawisów gruntu, przebywanie osób pomi dzy cian wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione, zak adanie obudowy lub monta rur w uprzednio wykonanym wykopie o cianach pionowych i na g boko ci powy ej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami os onowymi lub obudow prefabrykowan, pracownicy zatrudnieni do wykonywania poszczególnych robót budowlanych powinni posiada wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie, ka dy pracownik przyst puj cy do pracy powinien by wyposa ony w odzie ochronn i sprz t bhp, niedozwolona jest praca maszynami, urz dzeniami i narz dziami niesprawnymi, uszkodzonymi, zu ytymi lub nadwyr onymi, roboty ziemne musz by prowadzone zgodnie z posiadan dokumentacj, przed przyst pieniem do robót nale y bezwzgl dnie wyznaczy przebieg urz dze podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, roboty w bezpo rednim s siedztwie urz dze podziemnych nale y prowadzi szczególnie ostro nie i pod bezpo rednim nadzorem kierownictwa robót, w odleg ciach mniejszych od 0,5 m od istniej cych urz dze roboty nale y prowadzi cznie, bez u ycia sprz tu mechanicznego, narz dziami na drewnianych trzonkach, teren, na którym prowadzone s roboty ziemne powinien by zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegaj ce, wykopy powinny by wygrodzone barierami, ustawionymi w odleg ci co najmniej 1,0 m od kraw dzi wykopu,

10 nale y przestrzega zabezpieczenia wykopów przez odeskowanie cian; nie wolno prowadzi wykopu o cianach pionowych poni ej 1 m g boko ci bez uprzedniego zabezpieczenia cian, przy wykopach skarpowych stosowa bezpieczne pochylenie skarp; pochylenie skarp powinno wynosi : dla gruntów kat. I III 1 : 1,3, dla gruntów kat. III IV 1 : 0,6, wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, wykopy w skoprzestrzenne i jamiste powinny by bezwzgl dnie zabezpieczone przez rozparcie cian, do wykonywania deskowa stosowa nale y jedynie drewno III lub IV klasy, deskowanie zabezpieczaj ce wykop powinno wystawa minimum 15 cm ponad kraw wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, deskowania rozbiera si warstwami szeroko ci do 40 cm od do u odpi owuj c stojaki w miar rozbierania cian, schodzi i wchodzi do wykopów mo na jedynie po drabinkach lub schodniach, w pobli u istniej cych budynków odleg bezpieczna wykonywania wykopów bez specjalnych zabezpiecze wynosi: 3,0 m, je li poziom dna wykopu jest po ony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniej cego budynku, 4,0 m, je li poziomy s jednakowe, 6,0 m, je li dno wykonywanego wykopu jest poni ej spodu istniej cego fundamentu, lecz nie ni ej ni 1,0 m, przy robotach zmechanizowanych nale y wyznaczy w terenie stref zagro enia, dostosowan do u ytego sprz tu, koparki powinny zachowa odleg co najmniej 0,6 m od kraw dzi wykopów, nie nale y dopuszcza, aby mi dzy kopark a rodkiem transportowym znajdowali si ludzie, samochody powinny by ustawione tak, aby kabina kierowcy by a poza zasi giem koparki, wy adowanie urobku powinno odbywa si nad dnem rodka transportowego, niedozwolone jest przewo enie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz tu mechanicznego, w przypadku konieczno ci dokonania jakichkolwiek prac w pobli u pracuj cych maszyn nale y je bezwzgl dnie wy czy, odleg mi dzy kraw dzi wykopu a sk adowanym gruntem powinna by nie mniejsza ni : 3,0 m dla gruntów przepuszczalnych i 5,0 dla gruntów nieprzepuszczalnych, niedopuszczalne jest sk adowanie gruntów w odleg ci mniejszej od 1,0 m od kraw dzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obci -. enie odk adem gruntu, niedopuszczalne jest sk adowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina od amu gruntu przy wykopach nie umocnionych, w przypadku osuni cia si gruntu lub przebicia wodnego nale y wstrzyma roboty, zabezpieczy miejsce niebezpieczne i ustali przyczyn zjawiska; do usuni cia usuwisk lub przebi wodnych nale y przyst pi niezw ocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostan znalezione niewypa y lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nale y przerwa, miejsce odpowiednio zabezpieczy i niezw ocznie powiadomi w ciwe w adze administracyjne i policj, w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szcz tki archeologiczne nale y roboty przerwa, teren zabezpieczy i powiadomi w ciwy urz d konserwatorski,

11 w przypadku odkrycia pok adów kruszyw lub innych materia ów nadaj cych si do dalszego u ytku nale y powiadomi inwestora i uzyska od niego decyzj co do dalszego post powania, szczególne rodki ostro no ci nale y zachowa przy wykonywaniu prac dezynfekcyjnych, nale y stosowa odpowiedni odzie ochronn (ubranie, okulary r kawice), nie nale y zrzuca do wykopu materia ów, narz dzi itp., nie nale y regulowa narz dzi pneumatycznych przed wy czeniem dop ywu spr onego powietrza, nie nale y pracowa narz dziami pneumatycznymi przyciskaj c je do nawierzchni drogi ca ym cia em. prace wykonywane na wysoko ciach (drabiny, rusztowania, zbiorniki) przy u yciu bezpiecznego sprz tu i zabezpiecze, na budowie zachowa bezwzgl dny porz dek, nale y unika i odpowiednio planowa koliduj ce prace ró nych bran, prace przebudowy sieci kablowej zasilaj cej i o wietleniowej wraz ze s upami energetycznymi wykonywa po wy czeniu napi cia przez s by energetyczne i dopuszczeniu do pracy, nale y zapewni szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii lub innych przypadków wymagaj cych bezpiecznej i sprawnej komunikacji (krótkie drogi wyj z obiektu, wolne wszelkie przej cia pomi dzy pomieszczeniami a korytarzem i wyj ciami na zewn trz obiektu). roboty monta owe konstrukcji stalowych mog by wykonywane na podstawie projektu monta u przez pracowników zapoznanych z instrukcj organizacji monta u oraz z rodzajem u ywanych maszyn i innych urz dze technicznych; przebywanie osób bezpo rednio pod konstrukcj na której prowadzone s roboty monta owe, jest zabronione. prowadzenie monta u z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: przy pr dko ci wiatru powy ej 10 m/s, przy z ej widoczno ci, o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, je eli stanowiska pracy nie maj wymaganego przepisami odr bnego o wietlenia, odleg pomi dzy skrajni podwozia lub platformy obrotowej d wigu, a zewn trznymi cz ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi co najmniej 0,75 m, zabronione jest przechodzenie osób w czasie pracy d wigu pomi dzy obiektami budowlanymi, a podwoziem d wigu, zabronione jest przechodzenie sk adowania materia ów i wyrobów pomi dzy skrajni wigu budowlanego, a konstrukcj obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami, punkty wietlne przy stanowiskach monta owych powinny by tak rozmieszczone, aby zapewnia y równomierne o wietlenie, bez ostrych cieni i ol nie osób, elementy prefabrykowane mo na zwolni z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania, w czasie zak adania st monta owych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków nale y stosowa wy cznie pomosty monta owe lub drabiny rozstawne, w czasie monta u nale y stosowa podk adki pod liny zawiesi, zapobiegaj ce przetarciu i za amaniu lin, zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materia ów lub wyrobów,

12 osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, znajduj ce si na wysoko ci co najmniej 1,0 m od poziomu pod ogi lub ziemi, powinny by zabezpieczone balustrad przed upadkiem z wysoko ci, w przypadku gdy zachodzi konieczno przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa powinna by zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoc urz dzenia samohamuj cego; d ugo linki bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa nie powinna by wi ksza ni 1,50 m, osoby korzystaj ce z urz dze krzese kowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny by dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko ci za pomoc prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale nie od lin no nych drabiny, krzese ka lub podestu, stanowiska pracy powinny umo liwi swobod ruchu, niezb dn do wykonywania robót, maszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny by montowane, eksploatowane i obs ugiwane zgodnie z instrukcj producenta oraz spe nia wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu oceny zgodno ci, maszyny i inne urz dzenia techniczne, podlegaj ce dozorowi technicznemu, mog by ywane na terenie budowy tylko wówczas, je eli wystawiono dokumenty upowa niaj ce do ich eksploatacji, stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz dze technicznych, które nie posiadaj kabin, powinny by : zadaszone, zabezpieczone przed spadaj cymi przedmiotami, os oni te w okresie zimowym, na placu budowy powinny by udost pnione pracownikom do sta ego korzystania, aktualne instrukcje bezpiecze stwa higieny pracy dotycz ce: wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowyrrii lub zagro eniami zdrowia pracowników, obs ugi maszyn i innych urz dze technicznych, post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy, bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowi zków, osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana: organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy, dba o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowa, przygotowywa i prowadzi prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi zanymi z warunkami rodowiska pracy, dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze pracy i wyposa enia technicznego, a tak e o sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, kierownik budowy powinien podj stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu: zapewni organizacj pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i uci liwych, zapewni likwidacj zagro dla zdrowia i ycia pracowników g ównie przez stosowanie technologii, materia ów substancji nie powoduj cych takich zagro,

13 w razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj ca, pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia dzia w celu usuni cia tego zagro enia, pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by wyposa eni w rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tabel norm przydzia u rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowan przez pracodawc, rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników tych rodków powinny zapewnia wystarczaj ochron przed wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku, s uchu), kierownik budowy jest zobowi zany informowa pracowników o sposobach pos ugiwania si tymi rodkami. Siedlce, stycze 2009

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3.

Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Spis zawarto ci : 1. Podstawa opracowania 2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 3. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych 4. Wskazanie elementów

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Gmina Miastkowo. Tarnowo, gm. Miastkowo. Sławomir Pietraszkiewicz upr. bud. BŁ/68/84

I N F O R M A C J A. Gmina Miastkowo. Tarnowo, gm. Miastkowo. Sławomir Pietraszkiewicz upr. bud. BŁ/68/84 I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestor: Gmina Miastkowo Adres: 18-413 Miastkowo, ul. ŁomŜyńska 32 Obiekt budowlany: Adres budowy: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ NA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

INFORMACJA BiOZ. MIASTO OSTROŁĘKA, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 INFORMACJA BiOZ Opracowanie: BUDOWA

Bardziej szczegółowo

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 1-Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: Załącznik nr 2 Proponowana kolejność realizacji poszczególnych etapów rozbiórki -budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE SECEBUD Janusz Secemski. ul. Solskiego 4/3; 41-902 Bytom; tel. 601-165-886 NIP: 626-160-66-38 REGON: 241112548

BIURO PROJEKTOWE SECEBUD Janusz Secemski. ul. Solskiego 4/3; 41-902 Bytom; tel. 601-165-886 NIP: 626-160-66-38 REGON: 241112548 ZAŁ. NR 4 INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Lompy 10a; działka Nr 30/39 ZADANIE INWESTYCYJNE: INWESTOR: ROZBUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) B. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej. 1.2. Art. 20 ust.1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM Siedziba: 41-910 Bytom, ul. Chorzowska 27b/8 Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 / (32) 247-07-14 501-175-605 protelkom@interia.pl KONCEPCJE PROJEKTY: BUDOWLANE WYKONAWCZE Instalacje wykrywania i

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ

BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY WOJNICZA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, tel. fax. ( 48 12) 637 27 79, 623 93 45 e-mail: altrans@altrans.krakow.pl NIP: 677-102-11-38 REGON: 350689654

Bardziej szczegółowo

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI

V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI V. PROJEKT BEZODPŁYWOWEGO SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA ŚCIEKI ADRES INWESTYCJI: Wola Wydrzyna dz. nr ewid. 75 INWESTOR: Gmina Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA: 07.2014 r. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10)

GŁĘBOKIE; gmina Olszówka (obręb Głębokie; arkusz 1; działka nr 125/10) BIURO PROJEKTÓW;; NADZORÓW;; KIEROWANIA ROBOTAMI I KOSZTORYSOWANIA -- Zbiigniiew Rattajjczyk ull.. Włłocłławska 7//4;; 62--600 Kołło //0--507//142801 PROJEKT BUDOWLANY na wykonaniie odbudowy sttawów ii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O BIURO INśYNIERSKIE 7 matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel./fax (0-84) 664-42-24 e-mail: bi@matej.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA 2 2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 2

1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA 2 2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA 2 2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 2 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 2 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU MAGAZYNOWEGO "F" POŁOŻONEGO NA TERENIE NIERUCHOMOSCI IPN-KŚZpNP PRZY UL KŁOBUCKIEJ 21 W WARSZAWIE INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kolonia Druga gmina Kamionka. m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11

INFORMACJA. Kolonia Druga gmina Kamionka. m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zamierzenie budowlane: Adres: Oczyszczalnia Ścieków w m. Samoklęski Kolonia Druga gmina Kamionka m. Samoklęski gmina Kamionka na działce ozn. nr 121/11

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana windy

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana windy ZAKŁAD ELEKTROMECHANIKI DŹWIGOWEJ KRZYSZTOF BORGUL UL. HIRSZFELDA 18/30 02-776 WARSZAWA NIP 951-100-42-74 NAZWA INWESTYCJI: Wymiana windy ADRES INWESTYCJI: 02-103 Warszawa ul. Hankiewicza 1 Archiwum Akt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

INFORMACJA O PLANIE BIOZ 1 Przedsiębiorstwo Projektowe WITAN ul. Rozłogi 4/38 01-310 Warszawa Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA) W MIEJSCOWOŚCI WIĄZOWNA GMINNA INFORMACJA O PLANIE BIOZ Inwestor: Gmina Wiązowna Autorzy:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia PROJEKT, ADRES: Rozbudowa Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej -budowa oddziału rehabilitacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. gr. 89/12,

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ

OPIS TECHNICZNY 2.0. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZABEZPIECZEŃ 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZABEZPIECZENIA MIEJSC ZIMOWANIA I ROZRODU NIETOPERZY W REZERWACIE PRZYRODY NIETOPEREK PODZIEMIA I DZIAŁKI FORTECZNE MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO 1.0. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU LISTONOSZY POCZTY POLSKIEJ SA Lokalizacja: GRÓJEC Al. Niepodległości 6 działka nr ewid. 3294 obręb 0001 Grójec Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax.

P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL. Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. P.W. PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51a Radom ul. Komandosów 4/148 tel. (0-48) 363-06-77 tel./fax. (0-48) 385-09-57 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Rozbudowa budynku remizy straŝackiej, ADRES

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1.Opis techniczny 2.Uzgodnienia dokumentacji 3.Badania geotechniczne 4.Uprawnienia budowlane projektanta 5.Wypisy z rejestru gruntów 6.Część graficzna : orientacja w skali 1 :

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie

PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie 1 1. Program inwestycji: PROGRAM INWESTYCJI PRZEBUDOWY KOLEJOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO w Braniewie a) celowość inwestycji: Program inwestycji przewiduje wykonanie nowych inwestycji oraz modernizację istniejących

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO OTWOROWANIA ŚCIAN I STROPÓW WYNIKAJĄCA Z PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

OCENA TECHNICZA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI DODATKOWEGO OTWOROWANIA ŚCIAN I STROPÓW WYNIKAJĄCA Z PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY do projektu budowlanego HALA TARGOWA (hala płaska i hala łukowa ) Gdynia, Wójta Radtkego 36/40, dz. Nr 2, 3, 4, 6, 7, 789/5, 794/1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : BIBLIOTEKA I BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ŁĄCZNIKIEM ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 O5-500 PIASECZNO, AL. BRZÓZ 26, DZ. NR EWID. 43, 54/4, 54/5 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI BLOKU A1 W GMACHU MINISTERSTWA FINANSÓW PRZY ULICY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 12 W WARSZAWIE TOM I INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno

PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632. Instalacje elektryczne. ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno USŁUGI ELEKTRYCZNE PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO ROBÓT FRANCISZEK LICHOTA ul.matejki 3/18 tel. 0-601077632 NAZWA OPRACOWANIA : Instalacje elektryczne OBIEKT : Budynek Urzędu Miejskiego w Pieniężnie Remont

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y 1 P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y ZBIORNIKA NA WODĘ PITNĄ (UZDATNIONĄ) Vuż=900m 3 WRAZ Z JEGO UZBROJENIEM DLA STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ W ZIELONCE (DZ. NR. 50/2)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA dotycząca BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA I REMONT SANITARIATÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18, GIMNAZJIM NR 14 ORAZ ZAPLECZU SALI GIMNASTYCZNEJ, PRZY UL.ŻYTNIEJ

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. UWAGI OGÓLNE 2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY: 1. UWAGI OGÓLNE Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz: posiada ważne przeszkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Zarząd Powiatu ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Zarząd Powiatu ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda Nazwa i adres inwestora: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie Zarząd Powiatu ul. Grunwaldzka 19A, 14-100 Ostróda Nazwa i adres Jednostki Projektowej: Lider: Partner: OCSC Sp. z o.o. ul. Targowa 24,

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont budynku mieszkalnego dwurodzinnego w miejscowości Wielgie, gmina Zbójno w województwie kujawsko-pomorskim. Kod

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 19 INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Budowa: Przebudowa pomieszczeń części budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 87 w celu ich

Bardziej szczegółowo

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98. Gmina Mochowo Mochowo 20 09 214 Mochowo

EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98. Gmina Mochowo Mochowo 20 09 214 Mochowo Wykonawca: Inwestor: EKOWATER SP. Z O.O. ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki tel. 22 833 38 12, fax. 22 832 31 98 Gmina Mochowo Mochowo 20 09 214 Mochowo PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI

Bardziej szczegółowo

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych Moduł 2 Planowanie prac z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Obowiązki osób, które eksploatują maszyny i urządzenia elektryczne 2. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Informacja BiOZ. Symbol projektu: 11.1263.07. Spis tre ci

Informacja BiOZ. Symbol projektu: 11.1263.07. Spis tre ci Spis tre ci 1. Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów 2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych; 3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

1. WYMOGI OGÓLNE Obiekt musi spełniać wszystkie obowiązujące przepisy i wymogi. W szczególności należy zachować: - Obiekt wyposażony będzie w instalację elektryczną do oświetlenia oraz instalację odgromową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA EGZEMPLARZ 1 INWESTOR Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o. o. ul. Sobótki 9 80-247 Gdańsk OBIEKT MUR OPOROWY LOKALIZACJA INWESTYCJI 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych KRAJOWA RADA ZARZ DÓW DRÓG POWIATOWYCH Przy cza. Wsparcie udzielone przez Norwegi poprzez dofinansowanie ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1 USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA OBIEKT: ADRES : INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: AUTOR OPRACOWANIA REMONT DACHU WRAZ Z OCIEPLENIEM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU PROJEKT OŚWIETLENIA PARKINGU PRZY STADIONIE ORAZ ZMIANY TRASY ODCINKA KABLOWEJ WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ

METRYKA PROJEKTU PROJEKT OŚWIETLENIA PARKINGU PRZY STADIONIE ORAZ ZMIANY TRASY ODCINKA KABLOWEJ WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ PROJEKTOWANIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH inż. Jan Stecewicz upr. nr ewid. 34/63 45-355 OPOLE UL. 1 MAJA 97/10 tel. 0774271700 METRYKA PROJEKTU Temat: PROJEKT OŚWIETLENIA PARKINGU PRZY STADIONIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA EGZEMPLARZ NR 4 MGR INś. ROMAN MUCHA PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY 47-400 RACIBÓRZ UL. MARIAŃSKA 9 TEL.: 32 / 4152586 603 / 176628 e-mail: romanmucha@wp.pl INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WODOCIĄGOWE P.POŻ. -hydranty wewnętrzne Anita Wilczyńska-Pracownia Architektury PROSPERITA 81-524 GDYNIA, ul. Goplany 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------ PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

FIRMA INŻYNIERSKA GF MOSTY. ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE. z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik

FIRMA INŻYNIERSKA GF MOSTY. ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE. z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik WYKONAWCA: PROJEKT BUDOWLANY PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA FIRMA INŻYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE INWESTOR: z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01

mgr inż. Stanisław Mazur RP-Upr.194/93 MAP/IE/2167/01 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

B Zakres robót obejmuje konserwację elewacji oraz wież budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1065 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja: Budowa odcinka gazoci gu DN500 o d ugo ci ok. 960m dla potrzeb zadania remontowego pn.: REMONT GAZOCI GU O WI CIM-SZOPIENICE ODCINEK OD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków

Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków Załącznik nr 13 Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP Pełczyska 13 na działce nr ewid. 410, obręb Solca Wielka, gmina Ozorków INWESTOR: Gmina Ozorków AUTOR OPRACOWNIA: Projektował: Mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Jednostka projektowa:, 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 20, tel/fax: (0-94) 343-47-41 PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Temat opracowania: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA KO OBRZEG PRZENIESIENIE ISTNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP

Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie BHP Cele wykładu Poznanie: - poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP i ich źródło. - poznanie praw i obowiązków pracownika w zakresie BHP i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MIA MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIA MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIA MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do osady zakładowej leśniczówki położonej przy ul. Spacerowej 4 w Sosnowcu

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do osady zakładowej leśniczówki położonej przy ul. Spacerowej 4 w Sosnowcu OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do osady zakładowej leśniczówki położonej przy ul. Spacerowej 4 w Sosnowcu I. WSTĘP 1. Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO Pracownia Projektowa s.c. 65-240 ZIELONA GÓRA ul. AKADEMICKA 15 65-610 ZIELONA GÓRA ul. RYDZA ŚMIGŁEGO 48/3 tel. 68/320 27 65; 323 11 67, fax 68/329 07 18 Regon: 080022373 NIP

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wymiany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA & CONSULTING ARCHITEKT TOMASZ FUDALI 31-006 KRAKÓW, UL.GRODZKA 12/2 TEL.012-430-19-49, 0-697-586-438 NIP: 792-112-02-86 REGON: 356914767 ZAMIERZENIE, ADRES i NR EWID. DZIAŁKI: Budowa publicznej

Bardziej szczegółowo

CZ III.2.3 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

CZ III.2.3 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA CZ III.2.3 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa Zamówienia: Adres obiektu: Zamawiaj cy: Autor opracowania: Rozbudowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na terenie gminy Tuchów, ul.

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str.

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str. ZAWARTOŚĆ TECZKI I. KARTA TYTUŁOWA str. nr 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI str. nr 2 III. DANE OGÓLNE str. nr 3 1. Podstawy formalno prawne 2. Dane ewidencyjne IV. OPIS TECHNICZNY str. nr 4-5 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 27.07.2015

Zarządzenie nr 84/2015 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dn. 27.07.2015 Zarządzenie nr 84/2015 z dn. 27.07.2015 w sprawie: przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom. środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...

BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... BRANŻA ELEKTRYCZNA 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2. DANE OGÓLNE... 2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2.3 ZAKRES OPRACOWANIA... 2.4 STAN ISTNIEJĄCY... 3. OPIS TECHNICZNY... 3.1

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

Elektrownia 2. Zamawiający: Zawada 26. 28 230 Połaniec

Elektrownia 2. Zamawiający: Zawada 26. 28 230 Połaniec I. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie zasad sporządzania Instrukcji Organizacji Robót zwanych dalej IOR oraz Planów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007

Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego. Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA DATA: WRZESIEŃ 2007 OBIEKT: Zespół Przychodni Specjalistycznych Poznań ul. Słowackiego INWESTOR: ETAP PROJEKTOWANIA: BRANśA: ZAKRES: SYMBOL: Starostwo Powiatowe w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY INSTALACJE TELETECHNICZNE: sygnalizacji pożaru dźwiękowe systemy ostrzegawcze oddymiania i wentylacji PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY PW/KT/3 wykrywania gazów sygnalizacji włamania i napadu kontroli dostępu

Bardziej szczegółowo

FIRMA INśYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19. 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE. z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik

FIRMA INśYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19. 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE. z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik WYKONAWCA: PROJEKT BUDOWLANY PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA FIRMA INśYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BĘDZINIE INWESTOR: z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu

Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu Wymagania dla ruchomych punktów sprzedaży (tj. pojazdy przeznaczone do handlu obwoźnego) i tymczasowych (jak duże namioty, stragany), a także automatów ulicznych. Zgodnie z art. 61 i 63 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa inwestycji : Oczyszczenie zbiornika wodnego w Lubrańcu Adres: Lubraniec dz. Nr 625 Inwestor: Gmina Lubraniec ul. Brzeska 49 87-890 Lubraniec

Bardziej szczegółowo