Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody"

Transkrypt

1 INFORMACJA BIOZ

2 INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA Rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacja uzdatniania wody azów gm. Sterdy pow. soko owski woj. mazowieckie Inwestor: Gmina Sterdy Sterdy, ul. Ko ciuszki 6 Usytuowanie obiektu: azów gm. Sterdy dz. nr: 2489/2, 2489/1 Autor opracowania: mgr in. Dariusz Kierzkowski upr. proj. GP.7342/92/71/94 Siedlce, stycze 2009

3 SPIS TRE CI 1. Przedmiot i cel przedsi wzi cia Inwestor Przedmiot, cel i zakres opracowania Zakres robót i etapy realizacji zamierzenia budowlanego Wykaz istniej cych obiektów budowlanych Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, mog cych stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi Wskazanie przewidywanych zagro, wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych...8

4 1. Przedmiot i cel przedsi wzi cia. Przedmiotem przedsi wzi cia jest rozbudowa (modernizacja) uj cia i stacji uzdatniania wody w miejscowo ci azów gm. Sterdy, pow. soko owski, woj. mazowieckie. Celem przedsi wzi cia jest zmodernizowanie i zwi kszenie wydajno ci istniej cej stacji uzdatniania wody do 80 m 3 /h. Realizacja przedsi wzi cia poprawi warunki hydrauliczne dostawy wody obecnym odbiorcom oraz umo liwi dalsz rozbudow istniej cej sieci wodoci gowej i zaopatrzenie w wod innych miejscowo ci gminy. 2. Inwestor. Inwestorem przedsi wzi cia jest Gmina Sterdy, reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzib w Sterdyni przy ul. Ko ciuszki 6. Gmina Sterdy Gr bków jest w cicielem i u ytkownikiem istniej cych obiektów uj cia i stacji uzdatniania wody. Eksploatacj uj cia i stacji, a tak e zewn trznej sieci wodoci gowej zajmuje si Zwi zek Mi dzygminny Wodoci gów i Kanalizacji Wiejskich w W growie z siedzib przy ul. Gda skiej Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Opracowanie sporz dzono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pó n. zm.). Zakres informacji zosta opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Informacja sk ada si ze strony tytu owej, zawieraj cej: nazw i adres obiektu budowlanego, nazw inwestora oraz jego adres, imi i nazwisko oraz adres projektanta oraz z cz ci opisowej, zawieraj cej: zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczególnych obiektów, wykaz istniej cych obiektów budowlanych, wskazanie, dotycz ce przewidywanych zagro, wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych, okre laj ce skal i rodzaje zagro oraz miejsce i czas ich wyst pienia, wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro enia zdrowia lub w ich s siedztwie, w tym zapewniaj cych bezpieczn i sprawn komunikacj, umo liwiaj szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii i innych zagro.

5 4. Zakres robót i etapy realizacji zamierzenia budowlanego. Zakres robót b dzie obejmowa rozbiórk, budow, rozbudow, przebudow i remont cz - ci lub ca ci obiektów budowlanych uj cia i stacji uzdatniania wody. W ramach przedsi wzi cia przewiduje si : rozbiórk starej i budow nowej obudowy studni g binowej nr 1 wraz z wymian uzbrojenia i agregatu pompowego, rozbiórk starej i budow nowej obudowy studni g binowej nr 2 wraz z wymian uzbrojenia i agregatu pompowego, przebudow podziemnych kabli zasilaj cych i sterowniczych do studni g binowych nr 1 i nr 2 (za uk adem pomiarowym) na odcinku 140 m, przebudow podziemnego ruroci gu wody surowej (wymiana ruroci gu na ø160 PCV) na odcinku o d ugo ci 140 m, rozbiórk cz ci budynku stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy ok. 95 m2 i kubaturze ok. 345 m3, rozbudow i przebudow cz ci budynku stacji uzdatniania wody o powierzchni zabudowy ok. 170 m2 i kubaturze ok. 610 m3 w zakresie robót: ogólnobudowlanych, technologicznych (wymiana wyposa enia technologicznego stacji z monta em nowych urz dze ), sanitarnych, elektrycznych, budow dwóch nadziemnych, stalowych zbiorników retencyjnych na wod uzdatnion o pojemno ci 150 m3 ka dy, budow podziemnych kabli sterowniczych z budynku stacji uzdatniania wody do zbiorników retencyjnych na odcinku o d ugo ci 30 m, budow podziemnych ruroci gów wody uzdatnionej ø160 PCV pomi dzy budynkiem stacji uzdatniania a zbiornikami retencyjnymi i zewn trzn sieci wodoci gow o cznej d ugo ci 60 m, budow podziemnego elbetowego odstojnika wód pop ucznych o pojemno ci 20 m3, budow podziemnego, bezodp ywowego zbiornika na cieki sanitarne o pojemno ci 2 m3, budow podziemnej, bezodp ywowej studni na cieki technologiczne z chlorowni o pojemno ci 1 m3, budow nowych i cz ciow przebudow istniej cych odcinków kanalizacji technologicznej i sanitarnej ø PCV o cznej d ugo ci 60 m, remont istniej cych odcinków kanalizacji technologicznej ø200 PCV o cznej d ugo ci 240 m, remont ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej rozpi tej na s upkach stalowych z bramami i furtkami stalowymi o cznej d ugo ci 300 m, w tym 50 m od strony drogi publicznej. Roboty budowlane sk ada y si b z nast puj cych etapów realizacji: zagospodarowanie terenu budowy, polegaj ce na: ogrodzeniu terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonanie dróg, wyj i przej dla pieszych, przygotowanie punktów poboru energii elektrycznej oraz wody, urz dzenia pomieszcze higieniczno-sanitarnych i socjalnych, zapewnienie odpowiedniego o wietlenia sztucznego, zapewnienie odpowiednich rodków czno ci,

6 urz dzenie sk adowisk materia ów i wyrobów. roboty przygotowawcze, polegaj ce na wyznaczeniu lokalizacji poszczególnych obiektów w terenie z oznaczeniem ewentualnych kolizji, roboty ziemne, polegaj ce na wykonaniu wykopów wraz z zasypk, roboty budowlano-monta owe, polegaj ce na wykonaniu robót ogólnobudowlanych przy rozbiórce lub budowie poszczególnych obiektów, roboty instalacyjno-monta owe, polegaj ce na monta u urz dze, uzbrojenia, ruroci gów, osprz tu i kabli na poszczególnych obiektach, roboty wyko czeniowe, polegaj ce na wykonaniu wymaganych prób i pomiarów oraz prac porz dkowych na wszystkich obiektach oraz na terenie budowy. 5. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych. Przedsi wzi cie przewidziane jest do realizacji w azowie gm. Sterdy na dzia ce o numerze ewidencyjnym 2489/2 i na cz ci dzia ki o nr 2489/1. Dzia ka nr 2489/2 stanowi w asno gminn, natomiast dzia ka nr 2489/1 jest w asno ci Skarbu Pa stwa w zarz dzie Agencji Nieruchomo ci Rolnych w Warszawie. Na terenie dzia ki 2489/2 znajduj si wszystkie obiekty uj cia i stacji uzdatniania wody za wyj tkiem cz ci kanalizacji technologicznej, odprowadzaj cej wody pop uczne oraz cz ci obiektów zewn trznego zasilenia elektroenergetycznego, które znajduj si na dzia ce nr 2489/1. Dzia ka 2489/1 to grunty orne III i IV oraz w niewielkiej cz ci grunty le ne. Na dzia ce znajduje si równie staw odp ywowy. W rejonie wykonywania robót budowlanych znajduj si nast puj ce obiekty budowlane: spichlerz, murowany, kryty ogniotrwale, stan z y obiekt zabytkowy, przy cze elektroenergetyczne, kablowe, niskiego napi cia bez zmian, przy cze elektroenergetyczne, napowietrzne, niskiego napi cia bez zmian, zewn trzna sie wodoci gowa bez zmian, ogrodzenie terenu uj cia wody, siatka na s upkach stalowych do remontu, studnie g binowe z obudowami, stan dobry do przebudowy, ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody, siatka na s upkach stalowych do remontu, cz po udniowa budynku SUW, stan dobry do rozbudowy i przebudowy, cz pó nocna budynku SUW, stan dobry do rozbiórki, ruroci gi wody surowej do przebudowy, kanalizacja technologiczna do remontu, trzykomorowy odstojnik wód pop ucznych do likwidacji, bezodp ywowy zbiornik na cieki sanitarne z kanalizacj do likwidacji, bezodp ywowa studnia neutralizacyjna do likwidacji, wewn trzna droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej bez zmian, Lokalizacja wyszczególnionych obiektów budowlanych pokazana zasta a na mapach w projekcie budowlanym.

7 6. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, mog cych stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi mo- stwarza nast puj ce elementy zagospodarowania terenu: istniej ce i projektowane urz dzenia, a tak e podziemne i napowietrzne sieci oraz przy cza energetyczne zagro enie pora eniem pr dem elektrycznym, projektowane urz dzenia i uzbrojenie podziemne konieczno pracy w wykopach otwartych, zagro enie upadkiem, przysypaniem gruntem lub urobkiem, mo liwo potr cenia przez pracuj cy sprz t, istniej ce i projektowane podziemne zbiorniki bezodp ywowy na cieki sanitarne i technologiczne (z chlorowni) zagro enie zara eniem bakteriami i drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz kontaktem ze rodkiem dezynfekcyjnym (roztworem podchlorynu sodu), istniej cy budynek SUW konieczno pracy na wysoko ci, mo liwo potr cenia lub przygniecenia przez pracuj cy sprz t oraz materia y i elementy budowlane, projektowane zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej konieczno pracy na wysoko ci, mo liwo potr cenia lub przygniecenia przez pracuj cy sprz t oraz materia y i elementy budowlane. 7. Wskazanie przewidywanych zagro, wyst puj cych podczas realizacji robót budowlanych. Podczas realizacji robót budowlanych mog wyst pi nast puj ce zagro enia: przysypanie gruntem lub urobkiem, pora enie pr dem elektrycznym, upadek z wysoko ci (rusztowania, drabiny, zbiorniki), uszkodzenie cia a podczas pracy sprz tu budowlanego oraz przy pos ugiwaniu si urz dzeniami i narz dziami. Na inne mog ce wyst pi zagro enia zwrócono uwag w Rozdz. 9. Wymienione zagro enia mog zosta ograniczone lub wyeliminowane je eli roboty b wykonywane zgodnie z wymogami okre lonymi w normach, b cych podstaw opracowania projektu budowlanego, zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny pracy oraz przy zachowaniu szczególnej ostro no ci. 8. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta u pracowników. Przed przyst pieniem do robót budowlanych ka dy prze ony powinien udzieli instrukta- u wszystkim podleg ym pracownikom. Instrukta powinien by przeprowadzony na terenie budowy, a ka dy pracownik powinien pisemnie potwierdzi udzielenie mu instrukta u. W trakcie instrukta ów pracownicy powinni zosta zapoznani ze specyfik pracy, z zagro eniami wyst puj cymi na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zasadami bezpiecznego wykonywania pracy. Za w ciwe przeprowadzenie instrukta ów wszystkich pracowników odpowiada kierownik budowy. Ka dy instrukta powinien obejmowa :

8 okre lenie terenu budowy, omówienie zakresu robót i czynno niezb dnych do wykonania, wskazanie elementów zagospodarowania terenu, mog cych stwarza zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi wraz z omówieniem przewidywanych zagro, okre lenie sprz tu, maszyn i urz dze niezb dnych do wykonywania robót, omówienie zasad bezpiecznego wykonywania robót, w tym zasad bezpiecznego u ywania powierzonych maszyn, urz dze oraz narz dzi, okre lenie czynno ci niedozwolonych podczas wykonywania pracy, omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy pracownikom poszkodowanym podczas wykonywania pracy, omówienie sposobu post powania po wyst pieniu wypadku przy pracy. 9. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom wynikaj cym z wykonywania robót budowlanych. Podstawowe zasady wykonywania robót mo na uj nast puj co: teren budowy lub robót powinien by ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi; wysoko ogrodzenia powinna wynosi co najmniej 1,5 m; w ogrodzeniu powinny by wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych, dla pojazdów u ywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych nale y wyznaczy miejsca postojowe na terenie budowy, szeroko dróg komunikacyjnych na terenie budowy powinna by dostosowana do u ywanych rodków transportowych; drogi i ci gi piesze na placu budowy powinny by utrzymane we w ciwym stanie technicznym; nie wolno na nich sk adowa materia ów, sprz tu lub innych przedmiotów, przej cia i strefy niebezpieczne powinny by o wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu, strefa niebezpieczna, w której istnieje zagro enie spadania z wysoko ci przedmiotów, powinna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemo liwiaj cy dost p osobom postronnym, instalacje rozdzia u energii elektrycznej na terenie budowy powinny by zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i u ytkowane w taki sposób, aby nie stanowi y zagro enia po arowego lub wybuchowego lecz chroni y pracowników przed pora eniem pr dem elektrycznym, nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sk adowisk wyrobów i materia ów lub maszyn i urz dze budowlanych bezpo rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w ich s siedztwie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, rozdzielnice budowlane pr du elektrycznego znajduj ce si na terenie budowy nale y zabezpieczy przed dost pem osób nieupowa nionych, przewody elektryczne zasilaj ce urz dzenia mechaniczne powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich po czenia z urz dzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy osób obs uguj cych takie urz dzenia, w przypadku stosowania urz dze ochronnych ró nicowo-pr dowych w instalacjach elektrycznych nale y sprawdza ich dzia anie ka dorazowo przed przyst pieniem do pracy,

9 na terenie budowy powinny by wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sk adania materia ów i wyrobów; sk adowiska materia ów, wyrobów i urz dze technicznych nale y wykona w sposób wykluczaj cy mo liwo wywrócenia, zsuni cia, rozsuni cia si lub spadni cia sk adowanych wyrobów i urz dze, opieranie sk adowanych materia ów lub wyrobów o p oty, s upy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ciany obiektu budowlanego jest zabronione; wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sk adowanych materia- ów lub wyrobów jest dopuszczalne przy u yciu drabiny lub schodów, teren budowy powinien by wyposa ony w sprz t niezb dny do gaszenia po arów, który powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupe niany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpo arowych, wykonywanie robót ziemnych w bezpo rednim s siedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciep ownicze, wodoci gowe i kanalizacyjne powinno by poprzedzone okre leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleg ci w jakiej mog by one wykonywane od istniej cej sieci i sposobu wykonywania tych robót, nale y równie ustali rodzaje prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgl du na mo liwo wyst pienia szczególnego zagro enia dla zdrowia lub ycia ludzkiego, sk adowanie urobku, materia ów i wyrobów jest zabronione: w odleg ci mniejszej ni 0,60 m od kraw dzi wykopu, je eli ciany wykopu s obudowane oraz je eli obci enie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie kima naturalnego od amu gruntu, je eli ciany wykopu nie s obudowane, ruch rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa si poza granic klina naturalnego od amu gruntu, w czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszcza si do tworzenia nawisów gruntu, przebywanie osób pomi dzy cian wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione, zak adanie obudowy lub monta rur w uprzednio wykonanym wykopie o cianach pionowych i na g boko ci powy ej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami os onowymi lub obudow prefabrykowan, pracownicy zatrudnieni do wykonywania poszczególnych robót budowlanych powinni posiada wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie, ka dy pracownik przyst puj cy do pracy powinien by wyposa ony w odzie ochronn i sprz t bhp, niedozwolona jest praca maszynami, urz dzeniami i narz dziami niesprawnymi, uszkodzonymi, zu ytymi lub nadwyr onymi, roboty ziemne musz by prowadzone zgodnie z posiadan dokumentacj, przed przyst pieniem do robót nale y bezwzgl dnie wyznaczy przebieg urz dze podziemnych, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych, roboty w bezpo rednim s siedztwie urz dze podziemnych nale y prowadzi szczególnie ostro nie i pod bezpo rednim nadzorem kierownictwa robót, w odleg ciach mniejszych od 0,5 m od istniej cych urz dze roboty nale y prowadzi cznie, bez u ycia sprz tu mechanicznego, narz dziami na drewnianych trzonkach, teren, na którym prowadzone s roboty ziemne powinien by zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegaj ce, wykopy powinny by wygrodzone barierami, ustawionymi w odleg ci co najmniej 1,0 m od kraw dzi wykopu,

10 nale y przestrzega zabezpieczenia wykopów przez odeskowanie cian; nie wolno prowadzi wykopu o cianach pionowych poni ej 1 m g boko ci bez uprzedniego zabezpieczenia cian, przy wykopach skarpowych stosowa bezpieczne pochylenie skarp; pochylenie skarp powinno wynosi : dla gruntów kat. I III 1 : 1,3, dla gruntów kat. III IV 1 : 0,6, wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, wykopy w skoprzestrzenne i jamiste powinny by bezwzgl dnie zabezpieczone przez rozparcie cian, do wykonywania deskowa stosowa nale y jedynie drewno III lub IV klasy, deskowanie zabezpieczaj ce wykop powinno wystawa minimum 15 cm ponad kraw wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotów, deskowania rozbiera si warstwami szeroko ci do 40 cm od do u odpi owuj c stojaki w miar rozbierania cian, schodzi i wchodzi do wykopów mo na jedynie po drabinkach lub schodniach, w pobli u istniej cych budynków odleg bezpieczna wykonywania wykopów bez specjalnych zabezpiecze wynosi: 3,0 m, je li poziom dna wykopu jest po ony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu fundamentu istniej cego budynku, 4,0 m, je li poziomy s jednakowe, 6,0 m, je li dno wykonywanego wykopu jest poni ej spodu istniej cego fundamentu, lecz nie ni ej ni 1,0 m, przy robotach zmechanizowanych nale y wyznaczy w terenie stref zagro enia, dostosowan do u ytego sprz tu, koparki powinny zachowa odleg co najmniej 0,6 m od kraw dzi wykopów, nie nale y dopuszcza, aby mi dzy kopark a rodkiem transportowym znajdowali si ludzie, samochody powinny by ustawione tak, aby kabina kierowcy by a poza zasi giem koparki, wy adowanie urobku powinno odbywa si nad dnem rodka transportowego, niedozwolone jest przewo enie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprz tu mechanicznego, w przypadku konieczno ci dokonania jakichkolwiek prac w pobli u pracuj cych maszyn nale y je bezwzgl dnie wy czy, odleg mi dzy kraw dzi wykopu a sk adowanym gruntem powinna by nie mniejsza ni : 3,0 m dla gruntów przepuszczalnych i 5,0 dla gruntów nieprzepuszczalnych, niedopuszczalne jest sk adowanie gruntów w odleg ci mniejszej od 1,0 m od kraw dzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obci -. enie odk adem gruntu, niedopuszczalne jest sk adowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina od amu gruntu przy wykopach nie umocnionych, w przypadku osuni cia si gruntu lub przebicia wodnego nale y wstrzyma roboty, zabezpieczy miejsce niebezpieczne i ustali przyczyn zjawiska; do usuni cia usuwisk lub przebi wodnych nale y przyst pi niezw ocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji, gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostan znalezione niewypa y lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nale y przerwa, miejsce odpowiednio zabezpieczy i niezw ocznie powiadomi w ciwe w adze administracyjne i policj, w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szcz tki archeologiczne nale y roboty przerwa, teren zabezpieczy i powiadomi w ciwy urz d konserwatorski,

11 w przypadku odkrycia pok adów kruszyw lub innych materia ów nadaj cych si do dalszego u ytku nale y powiadomi inwestora i uzyska od niego decyzj co do dalszego post powania, szczególne rodki ostro no ci nale y zachowa przy wykonywaniu prac dezynfekcyjnych, nale y stosowa odpowiedni odzie ochronn (ubranie, okulary r kawice), nie nale y zrzuca do wykopu materia ów, narz dzi itp., nie nale y regulowa narz dzi pneumatycznych przed wy czeniem dop ywu spr onego powietrza, nie nale y pracowa narz dziami pneumatycznymi przyciskaj c je do nawierzchni drogi ca ym cia em. prace wykonywane na wysoko ciach (drabiny, rusztowania, zbiorniki) przy u yciu bezpiecznego sprz tu i zabezpiecze, na budowie zachowa bezwzgl dny porz dek, nale y unika i odpowiednio planowa koliduj ce prace ró nych bran, prace przebudowy sieci kablowej zasilaj cej i o wietleniowej wraz ze s upami energetycznymi wykonywa po wy czeniu napi cia przez s by energetyczne i dopuszczeniu do pracy, nale y zapewni szybk ewakuacj na wypadek po aru, awarii lub innych przypadków wymagaj cych bezpiecznej i sprawnej komunikacji (krótkie drogi wyj z obiektu, wolne wszelkie przej cia pomi dzy pomieszczeniami a korytarzem i wyj ciami na zewn trz obiektu). roboty monta owe konstrukcji stalowych mog by wykonywane na podstawie projektu monta u przez pracowników zapoznanych z instrukcj organizacji monta u oraz z rodzajem u ywanych maszyn i innych urz dze technicznych; przebywanie osób bezpo rednio pod konstrukcj na której prowadzone s roboty monta owe, jest zabronione. prowadzenie monta u z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: przy pr dko ci wiatru powy ej 10 m/s, przy z ej widoczno ci, o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, je eli stanowiska pracy nie maj wymaganego przepisami odr bnego o wietlenia, odleg pomi dzy skrajni podwozia lub platformy obrotowej d wigu, a zewn trznymi cz ciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi co najmniej 0,75 m, zabronione jest przechodzenie osób w czasie pracy d wigu pomi dzy obiektami budowlanymi, a podwoziem d wigu, zabronione jest przechodzenie sk adowania materia ów i wyrobów pomi dzy skrajni wigu budowlanego, a konstrukcj obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami, punkty wietlne przy stanowiskach monta owych powinny by tak rozmieszczone, aby zapewnia y równomierne o wietlenie, bez ostrych cieni i ol nie osób, elementy prefabrykowane mo na zwolni z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania, w czasie zak adania st monta owych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków nale y stosowa wy cznie pomosty monta owe lub drabiny rozstawne, w czasie monta u nale y stosowa podk adki pod liny zawiesi, zapobiegaj ce przetarciu i za amaniu lin, zabronione jest podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materia ów lub wyrobów,

12 osoby przebywaj ce na stanowiskach pracy, znajduj ce si na wysoko ci co najmniej 1,0 m od poziomu pod ogi lub ziemi, powinny by zabezpieczone balustrad przed upadkiem z wysoko ci, w przypadku gdy zachodzi konieczno przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa powinna by zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoc urz dzenia samohamuj cego; d ugo linki bezpiecze stwa szelek bezpiecze stwa nie powinna by wi ksza ni 1,50 m, osoby korzystaj ce z urz dze krzese kowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny by dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko ci za pomoc prowadnicy pionowej, zamocowanej niezale nie od lin no nych drabiny, krzese ka lub podestu, stanowiska pracy powinny umo liwi swobod ruchu, niezb dn do wykonywania robót, maszyny i inne urz dzenia techniczne oraz narz dzia zmechanizowane powinny by montowane, eksploatowane i obs ugiwane zgodnie z instrukcj producenta oraz spe nia wymagania okre lone w przepisach dotycz cych systemu oceny zgodno ci, maszyny i inne urz dzenia techniczne, podlegaj ce dozorowi technicznemu, mog by ywane na terenie budowy tylko wówczas, je eli wystawiono dokumenty upowa niaj ce do ich eksploatacji, stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urz dze technicznych, które nie posiadaj kabin, powinny by : zadaszone, zabezpieczone przed spadaj cymi przedmiotami, os oni te w okresie zimowym, na placu budowy powinny by udost pnione pracownikom do sta ego korzystania, aktualne instrukcje bezpiecze stwa higieny pracy dotycz ce: wykonywania prac zwi zanych z zagro eniami wypadkowyrrii lub zagro eniami zdrowia pracowników, obs ugi maszyn i innych urz dze technicznych, post powania z materia ami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy, bezpo redni nadzór nad bezpiecze stwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowi zków, osoba kieruj ca pracownikami jest obowi zana: organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy, dba o sprawno rodków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowa, przygotowywa i prowadzi prace, uwzgl dniaj c zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwi zanymi z warunkami rodowiska pracy, dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcze pracy i wyposa enia technicznego, a tak e o sprawno rodków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, kierownik budowy powinien podj stosowne rodki profilaktyczne maj ce na celu: zapewni organizacj pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczaj cy pracowników przed zagro eniami wypadkowymi oraz oddzia ywaniem czynników szkodliwych i uci liwych, zapewni likwidacj zagro dla zdrowia i ycia pracowników g ównie przez stosowanie technologii, materia ów substancji nie powoduj cych takich zagro,

13 w razie stwierdzenia bezpo redniego zagro enia dla ycia lub zdrowia pracowników osoba kieruj ca, pracownikami obowi zana jest do niezw ocznego wstrzymania prac i podj cia dzia w celu usuni cia tego zagro enia, pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by wyposa eni w rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze, zgodnie z tabel norm przydzia u rodków ochrony indywidualnej oraz odzie y i obuwia roboczego opracowan przez pracodawc, rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpiecze stwa u ytkowników tych rodków powinny zapewnia wystarczaj ochron przed wyst puj cymi zagro eniami (np. upadek z wysoko ci, uszkodzenie g owy, twarzy, wzroku, s uchu), kierownik budowy jest zobowi zany informowa pracowników o sposobach pos ugiwania si tymi rodkami. Siedlce, stycze 2009

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik bezpiecze stwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[01]-01-1 2 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT PRZY CZE SIECI CIEP OWNICZEJ DO BUDYNKU UL.PRZASNYSKA 17 W DZ. OLIBORZ M.ST. WARSZAWA (dz. nr ew. 5/2, 5/3 obr b 7-02-10) TECHNOLOGIA, INSTALACJA ALARMOWA FAZA BRAN A OBIEKT INWESTOR PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014

OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 1. INFORMACJE OGÓLNE OG OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SEKTOROWYM Znak sprawy 10 ZPS/2014 Ostrowiec w., dnia 23/04/2014 1.1 Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Spó ka z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS

Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS Projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczenia UPS wraz z wykonaniem instalacji zasilaj cej UPS-y, wentylacji i klimatyzacji pomieszczenia UPS INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch. Szucha

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU

UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU UCHWA A NR LXII/764/06 RADY MIEJSKIEJ BIA EGOSTOKU z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci osiedli Centrum i Sienkiewicza w Bia ymstoku (rejon ulic

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKT WYKONAWCZY JEDNOSTKA PROJEKTOWA Umowa nr: 13/SK/14 STRONA TYTU OWA Egz. pdf PROJEKT WYKONAWCZY Przedmiot (Nazwa, adres) Inwestor (Nazwa, adres) Projekt modernizacji pomieszcze i infrastruktury technicznej Szpitala zwi zanych z budow

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y

W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y W Z O R C O W A I N F O R M A C J A D O T Y C ZĄ C A B E Z P I E C Z EŃSTWA I OCHRO N Y Z D R O W I A N A P L A C U B U D O W Y WZORCOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA opracowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo