PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY. Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ PN 142/14/EK PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Przebudowa i remont pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy w Centrum Onkologii Instytut w Warszawie, ul. W. K. Roentgena 5 ADRES OBIEKTU: Budynek Socjalny, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 ZAMAWIAJĄCY: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie, Warszawa, ul. W. K. Roentgena 5 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Leszek Dominik inż. Wacław Szołdra mgr inż. Marek Chrząszcz inż. Andrzej Duło Marek Gajda 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI: I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 2. Opis stanu istniejącego. 3. Program przebudowy i remontu. 4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia - Opis wymagań w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. - Opis wymagań w zakresie wykonania. 5. Ogólny zakres prac budowlano- montażowych. 6. Wymagania szczegółowe pomieszczeń. Tabela. 7. Wymagania szczegółowe budowlane. 8. Wymagania szczegółowe instalacyjne. II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 1. Uwarunkowania przepisów prawa i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem robót określonych w programie. 2. Oświadczenie Zamawiającego o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane 3. Wykaz dokumentacji posiadanej przez Zamawiającego. 4. Informacje dodatkowe. III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. AR-01 Rzut parter AR-02 Rzut piętra AR-03 Rzut parteru wymagania pożarowe AR-04 Rzut pietra- wymagania pożarowe AR-05- AR-09 Wizualizacje IV. PROPONOWANE MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE. Karty katalogowe przykładowych materiałów. V. Wyciąg z istniejącej ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. UWAGA: Kolorystyka materiałów wykończeniowych elementów wewnętrznych i zewnętrznych do uzgodnienia z Zamawiającym. Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Grupa Klasa Kategoria robót robót robót Nazwa Usługi architektoniczne 451 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 4511 roboty ziemne Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 2

3 45113 Roboty na placu budowy 4512 Próbne wiercenia i wykopy 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 4521 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami 4522 Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 4526 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 453 Roboty instalacyjne w budynkach 4531 Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie wind i ruchomych schodów Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych Inne instalacje elektryczne 4532 Roboty izolacyjne Izolacja cieplna Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 4535 Instalacje mechaniczne Mechaniczne instalacje inżynieryjne 454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 4541 Tynkowanie 4542 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Roboty ciesielskie 4543 Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie płytek Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 4544 Roboty malarskie i szklarskie Roboty szklarskie Nakładanie powierzchni kryjących Roboty elewacyjne 4545 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Dekorowanie 3

4 I. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie niezbędnych prac projektowych związanych z przygotowaniem dokumentacji do przebudowy i remontu pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą w COI w Warszawie przy ul. Roentgena 5 dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy. Dostarczone dokumenty i projekty budowlane oraz wykonawcze mają umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę (o ile to będzie wymagane) lub zgłoszenie robót budowlanych, oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń, (jeżeli takie będzie wymagane). Wykonawca wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych oraz uzyska pozwolenie na użytkowanie. Wykonanie niezbędnych robót budowlanych, prac remontowych- adaptacyjnych, montażowo- instalacyjnych, w celu przygotowania pomieszczeń dla potrzeb Centrum Szkoleniowego Lekarzy, tak aby docelowo zapewnić bezpieczeństwo i wygodę dla przyszłych użytkowników wraz z dostawą wyposażenia (mebli) do wskazanych pomieszczeń. Roboty określone w przedmiocie zamówienia zostaną wykonane siłami własnymi w systemie Generalnego Wykonawstwa lub z podwykonawcami, zgodnie z opracowaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną. Przed przystąpieniem do wykonania zadania obowiązkiem projektantów Wykonawcy (w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, sanitarnym i elektrycznym) jest przeprowadzenie wizji lokalnej i sprawdzenie stanu faktycznego z natury. Należy wykonać roboty budowlane wraz z robotami instalacyjnymi, które będą wynikać ze stanu faktycznego budynku. Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. Materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne aprobaty, atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. W ramach utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy: a). powstanie 5 nowych sal konferencyjnych na parterze: w tym jedna wydzielona oraz 4 z możliwością dzielenia - łączenia przez zastosowanie modułowych ruchomych ścian akustycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, b). powstanie biblioteka z czytelnią z bezpośrednim wyjściem na patio wraz z pomieszczeniami obsługującymi, c). powstaną zespoły toalet - toaleta męska i damska oraz toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, d). odremontowane zostaną toalety na parterze obsługujące salę konferencyjną na piętrze. e). odremontowany zostanie główny hol, f). przebudowany zostanie wiatrołap (wymiana ślusarki), g). w strefie wejściowej powstanie otwarta kawiarnia z zapleczem, szatnia na odzież wierzchnią, strefa wypoczynkowa z wyjściem na patio, h). odremontowana zostanie aula oraz foyer na piętrze, 4

5 i). przebudowana zostanie główna klatka schodowa łącząca parter z piętrem oraz zainstalowana zostanie winda, j). urządzone zostanie patio, k). wyremontowany i ocieplony zostanie dach budynku, l). dostosowana zostanie instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej oraz instalacja klimatyzacji do nowych potrzeb Zamawiającego, m) dostosowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników na nowe, n) wykonane zostanie docieplenie elewacji zgodnie z bilansem energetycznym budynku. o) wykonana zostanie wymiana istniejącej, zewnętrznej, przeszklonej aluminiowej ślusarki okiennej na okna z tworzyw sztucznych o odpowiedniej izolacyjności. Istniejący zespół toalet obsługujący aulę z pierwszego piętra zostanie tylko wyremontowany- poza zakresem opracowania PFU. Zakres opracowania projektu i zakres remontu zastał pokazany na rysunkach przerywaną linią. UWAGA: Projekt architektury i projekty branżowe powinny obejmować w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych co najmniej strefę pożarową jaką stanowi cały parter i piętro budynku z aulą. Niniejsze opracowanie służy jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej, określenia planowanych kosztów przebudowy i remontu oraz przygotowania oferty umożliwiającej Wykonawcy zawarcie Umowy w systemie Zaprojektuj i Wykonaj. Niniejszy Program Funkcjonalno - Użytkowy jest materiałem informacyjnym opisującym przedmiot zamówienia na potrzeby prezentacji zamierzeń Zamawiającego podmiotom zewnętrznym. 2. Opis stanu istniejącego Opis ogólny budynku. Obecnie w pomieszczeniach przeznaczonych na remont i przebudowę znajdują się: - na parterze: biblioteka wraz z magazynem, sala klubowa, główny hol z szatnią i kawiarnią oraz sanitariaty; - na piętrze aula im. Prof. T. Koszarowskiego wraz z foyer. Przedmiotowy obiekt posiada trzy kondygnacje nadziemne, przy czym: 1 i 2 piętro powiązane są amfiteatrem sali wykładowej) i dwie podziemne (piwnica i przestrzeń instalacyjna). Budynek sąsiaduje poprzez Łącznik nr 16 z Budynkiem Klinicznym (łóżkowym). W obrysie budynku znajduje się patio. Budynek został wzniesiony w pierwszej połowie lat 80-tych, a jego główna funkcja auli wykładowej z foyer i zapleczem administracyjnym pozostaje bez zmiany. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe: główna, prowadząca do foyer od wejścia głównego i ewakuacyjna usytuowana po stronie zaplecza, dostępna od góry auli. 5

6 Charakterystyka Ogólna i Parametry Techniczne Budynku socjalnego: - liczba kondygnacji: 3 kondygnacji naziemnych, - liczba klatek schodowych: 2 - liczba wind: 0 - pow. zabudowy budynku ok. 1700m2 - pow. użytkowa budynku ok. 3530m2 - wysokość budynku ok. 11,5m 2 kondygnacje techniczne, w tym 1 podziemie techniczne (instalacyjne), - powierzchnia użytkowa pom. objętych zakresem przebudowy i remontu: 1439 m 2 (Zgodnie z punktem, Szczegółowy bilans powierzchni projektowanych) Konstrukcja budynku. Konstrukcja budynku jest żelbetowa, monolityczna, szkieletowo- ścianowa. Wraz z żelbetowymi płytami stropów- tworzy sztywny, przestrzenny układ. Jest ona w znacznej mierze osłonięta elementami wykończenia wnętrz (ściany i słupy boazeria drewniana; stropy sufity podwieszane). Konstrukcja obu klatek schodowych jest także żelbetowa, z tym, że biegi głównej klatki są ażurowe (stopnie bez przednóżków). Ściany osłonowe, poza powierzchniami oszklonymi w ramach aluminiowych mają rdzeń żelbetowy, ocieplony wełną mineralną. Pokrycie dachu jest papowe; odwodnienie jego połaci zapewnia rynna pogrążona, zakończona dwustronnie rzygaczami (wylotami poza obrys budynku). Ogólny stan techniczny około 30-to letniej konstrukcji budynku jest bardzo dobry. Nie stwierdzono w niej optycznie zauważalnych zarysowań, spękań, odkształceń, ubytków. Natomiast widoczne są rozległe uszkodzenia i ubytki w płytkach okładzinowych ścian zewnętrznych, co pomijając względy estetyczne może wpływać na niszczenie wewnętrznych elementów budynku. Ponadto, woda opadowa spadając z końca rynny dachowej, z wysokości kilku metrów na dach parterowego łącznika, ma destrukcyjny wpływ na jego pokrycie i zapewne przyczynia się do zamakania powierzchni ścian i zniszczeń na wewnętrznych elementach na łączeniach brył i elewacji budynku. Geometria obu klatek schodowych odpowiada wymaganiom zawartym w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie za wyjątkiem spocznika klatki w holu głównym, który wynosi 1,39 < 1,5 m. Stopnie biegów o konstrukcji wspornikowej klatki schodowej głównej odkształciły się. Klatkę schodową w komunikacji głównej strefy wejściowej należy przeprojektować i wydzielić ścianami REI 60, tak, aby spełniała wymogi obowiązujących przepisów. Budynek obecnie nie jest wyposażony w windę Elementy wewnętrznego wykończenia obiektu. Ściany tynkowane. Ściany, podłogi i słupy konstrukcyjne w strefie wejściowej parteru obłożone są płytami z kamienia naturalnego. Ściany auli na piętrze wraz z częścią foyer obłożone są boazerią drewnianą w kolorze zielonym. W 2008 roku zostały zaimpregnowane preparatem typu Uniepal-Drew, Silignit RW zabezpieczającym przeciwogniowo materiał łatwopalny, jakim jest drewno oraz elementy wystroju auli- kotara, pulpity. Dokumenty dotyczące impregnacji- do wglądu na wniosek u Zamawiającego. 6

7 UWAGA: Jeżeli podczas przebudowy i remontu auli nastąpi uszkodzenie boazerii drewnianej lub naruszenie jej struktury będzie konieczne uzupełnienie zabezpieczeń odpowiednim preparatem i uzyskanie na w/w prace certyfikatu. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne o podwyższonej wilgotności obłożone płytkami glazury. Na parterze i piętrze istniejące sufity podwieszane modułowe 60/60cm lub pełne z płyt g-k. Podłogi w strefie wejściowej parteru obłożone są kamieniem naturalnym, w łazienkach terakotą, w pozostałych pomieszczeniach wykładziną dywanową Stolarka otworowa. Zewnętrzna stolarka okienna została częściowo wymieniona na nową. Istniejąca stolarka wewnętrzna wyeksploatowana, o zróżnicowanym stopniu zniszczenia zależnym od funkcji i rodzaju pomieszczeń Elewacja i dach. Elewacja uszkodzona z licznymi ubytkami, do termomodernizacji. Pokrycie dachu do remontu i termomodernizacji Instalacje wewnętrzne. Wentylacja i klimatyzacja. Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obecnym stanie nie spełnia swojego zadania oraz wymaganych obowiązującymi przepisami warunków technicznych. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń objętych zakresem przebudowy i remontu w Budynku Socjalnym wymaga przebudowy w celu jej dostosowania do wymogów obecnie obowiązujących przepisów i norm. Dla istniejącej czerpni terenowej należy uzyskać stosowne odstępstwo od opisanych prawem warunków technicznych bądź dopasować otaczający ją teren do tychże przepisów. Instalacja wodno kanalizacyjna. Istniejąca instalacja wod. - kan. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, gwintowanych. W niektórych miejscach odcinki instalacji zostały wymienione na rury z tworzywa sztucznego (rury z polipropylen). W toaletach, kawiarni i pokojach socjalnych instalacja wyposażona jest w przybory sanitarne oraz armaturę odcinającą i czerpalną. Nowe projektowane toalety należy włączyć do istniejących instalacji poziomych wod. kan. prowadzonych w kondygnacjach podziemnych budynku (poziom -2) oraz wymienić zawory pod pionowe na nowe. Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa. Istniejąca instalacja hydrantowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych i wyposażona w skrzynki hydrantowe ścienne lub wnękowe. W celu dostosowania instalacji hydrantowej do powstałych wymogów konieczna będzie jej rozbudowa. 7

8 Instalacja centralnego ogrzewania. Instalacja C.O. wykonana jest z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie. Wyposażona jest w zawory odcinające i regulacyjne pod pionowe, zaś w pomieszczeniach przebywania ludzi w grzejniki żeliwne i zawory termostatyczne oraz odcinające. Instalacja elektryczna, teletechniczna, sygnalizacji pożaru. Rozdzielnica elektryczna zasilająca i rozdzielnice szachtowe na tablicach bakelitowych, z zabezpieczeniami topikowymi. Instalacja rozdzielcza wykonana przewodami aluminiowymi dwużyłowymi - bez przewodu ochronnego. Oświetlenie wykonane w oparciu o oprawy fluorescencyjne. Sterowanie lokalnymi łącznikami, w auli łącznikami we współpracy z przekaźnikami i ściemniaczami. Budynek wyposażony jest w instalację SSP i telefoniczną- do przebudowy. 3. Program przebudowy i remontu. W ramach przebudowy i modernizacji powstaną następujące pomieszczenia: NR Pom. NAZWA POMIESZCZENIA PARTER 1.1 Zaplecze kawiarni 9,38 m Kawiarnia 58,40 m 2 POWIERZCHNIA 1.3 Komunikacja 1 / strefa wejściowa 132,51 m Wiatrołap 15,28 m Klatka schodowa 1 38,96 m Komunikacja 2/ Poczekalnia 51,42 m Pomieszczenie konferencyjne 65,00 m Sala konferencyjna 1 103,64 m Sala konferencyjna 2 38,55 m Sala konferencyjna 3 59,70 m Magazyn sprzętu 27,04 m WC męskie 20,73 m WC damskie 28,61 m WC dla NPS. 4,81 m Klatka schodowa 2 17,84 m Pomieszczenie porządkowe 2,35 m Sala konferencyjna 4 52,48 m Komunikacja 3 12,24 m Magazyn sprzętu 10,27 m WC istniejący 3,26 m Pokój biurowy 16,96 m 2 8

9 1.22 Magazyn biblioteki 48,88 m Biblioteka 65,91 m Magazyn podręczny 4,71 m Pomieszczenie socjalne 5,73 m Szatnia 36,54 m Istniejące WC poza zakresem opracowania 22,28 m Istniejące WC poza zakresem opracowania 16,07 m WC 6,27 m Komunikacja 4 34,62 m 2 RAZEM PARTER 1010,44 m 2 PATIO 132 m Foyer 124,77 m Aula 279,92 m Magazyn pomocniczy 1 6,39 m Magazyn pomocniczy 2 6,84 m Magazyn podręczny 8,95 m 2 RAZEM PIĘTRO 426,87 m 2 Powierzchnia użytkowa objęta przebudową i remontem wynosi: 1439.m2 KONDYGNACJA POW. NETTO KOMUNIKACJI [m 2 ] POW. NETTO KONDYGNACJI [m 2 ] PROCENTOWY UDZIAŁ POW. RUCHU W POW. KONDYGNACJI PARTER 285, ,44 28,30 PIĘTRO 124,77 426,87 29,22 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników, Dane określone w PFU uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Maksymalne ujemne i dodatnie odchylenie od założonych parametrów nie mogą przekraczać 5%. Opis zmian planowanych w budynku w celu przebudowy i remontu pomieszczeń Budynku Socjalnego z aulą dla potrzeb utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy. Biblioteka wraz z czytelnią powstanie w miejscu obecnej kawiarni i sali klubowej. Powstanie 5 nowych sal konferencyjnych na parterze, w tym 4 z możliwością 9

10 łączenia ich ze sobą i dzielenia na mniejsze przy pomocy ścian przesuwnych. Zaprojektowane zostały nowe toalety, biuro szkoleń, pomieszczenie magazynowe i porządkowe (w miejsce biblioteki wraz z magazynem). Szatnia mieszcząca się w holu głównym zostanie przeniesiona w miejsce kawiarni. Kawiarnia wraz z zapleczem i salą konsumpcyjną będzie dostępna z komunikacji 1- strefy wejściowej. Powstanie nowa klatka schodowa oddzielona ściankami p.poż. od komunikacji na parterze. Istniejąca klatka schodowa nie spełnia wymogów przepisów prawa budowlanego. Należy ją przebudować. Urządzone zostanie patio, zainstalowane zostaną dodatkowe drzwi balkonowe na patio z biblioteki i strefy wejściowej. Pod projektowanym pomieszczeniem magazynu biblioteki należy sprawdzić nośność stropu i ewentualnie zaprojektować i wykonać wzmocnienia jego konstrukcji. Należy sprawdzić nośność stropów pod projektowanymi salami konferencyjnymi. Pomieszczenia, których lokalizacja pozostaje bez zmian to: pomieszczenie biurowe należące teraz do biblioteki oraz magazyn podręczny, które będą teraz przypisane do obsługi sal konferencyjnych. Położenie wejść do budynku i klatek schodowych również pozostaje bez zmian. Istniejące toalety - do remontu. 4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. - Opis wymagań w zakresie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych lub do pozwolenia na budowę: W zakresie dokumentacji projektowej należy również opracować: 1) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wszystkich branż. 2) Przedmiary robót wszystkich branż. 3) Informacje do planu BIOZ Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach: Etap I - Założenia przedprojektowe koncepcja Etap II - Projekt Budowlany Etap III - Projekty Wykonawcze Etap IV - Dokumentacja powykonawcza Dokumentacja techniczna wykonawcza musi uzyskać pełną akceptację przyjętych i zastosowanych rozwiązań technicznych przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi do akceptacji wszystkie użyte materiały, a w szczególności elementy wykończenia wnętrz (wykładzinę dywanową, glazurę, terakotę, oświetlenie, proponowane meble itp.) Materiały te powinny odznaczać się bardzo wysoką trwałością użytkową, oraz posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. Na każdym etapie prac Wykonawca przekaże dwa egzemplarze papierowe wszystkich rysunków i obliczeń oraz wersję elektroniczną w formacie dwg i pdf Zamawiającemu, zwracając się o zatwierdzenie, a Zamawiający zwróci jedną kopię rysunków i obliczeń Wykonawcy ze swoimi komentarzami. 10

11 Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Zamawiającego na rysunkach lub obliczeniach będą naniesione w terminie 7 dni roboczych, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia. Początek prac będzie dozwolony jednie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy. Zamawiający wyda opinię i uzgodnienia do opracowanej dokumentacji w terminach: Opinia założeń przedprojektowych, uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia opracowania u Zamawiającego. Zatwierdzenie przez Zamawiającego rysunków i obliczeń Wykonawcy łącznie ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego nie będzie zwalniać Wykonawcy z jego obowiązków wykonania Robót zgodnie z Umową. Ostateczne dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący: Projekt Budowlany: Wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa. Wersja elektroniczna w 5 egz. w formatach: dwg; PDF; doc., na nośniku elektronicznym. Projekt wykonawczy: Wersja papierowa w 3 egz., Wersja elektroniczna w 5 egz. Projekt powykonawczy: Wersja papierowa w 3 egz., Wersja elektroniczna w 5 egz. Wykonawca opracuje projekt budowlany oraz wykonawczy uwzględniający część: a) konstrukcyjno- architektoniczną b). projekty branżowe: - instalacji sanitarnych: - instalacji wod. kan. i cwu; instalacji co, ct; instalacji wentylacji mechanicznej wraz z instalacją chłodniczą. - instalacji elektrycznej - instalacji teletechnicznej i informatycznej - instalacji SSP Wykonawca sporządzi zmianę ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej i zatwierdzi ją w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Projekt w części architektoniczno-budowlanej oprócz opisu technicznego rozwiązań ma zawierać część graficzną składającą się co najmniej: - rzuty kondygnacji demontaże - rzuty kondygnacji - projekt docelowy, - rzuty kondygnacji posadzki (układ i kolorystyka), - rzuty kondygnacji sufity, 11

12 - zestawienia mebli, aranżacja pomieszczeń wraz z kolorystyką pomieszczeń - przekroje, - ekspertyzę techniczną stanu istniejącego, - projekt zagospodarowania patio, obejmujący projekt utwardzeń, małą architekturę i projekt zieleni. Projekt w części wentylacji mechanicznej z chłodzeniem ma zawierać, co najmniej: - opis techniczny, - obliczenia zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego i zestawienie zespołów - obliczenia zapotrzebowania ciepła i chłodu, - wykaz elementów instalacyjnych, - karty doboru urządzeń, - schematy zespołów wentylacyjnych - rzuty pomieszczeń z rozprowadzeniem instalacji - szczegółowe wytyczne branżowe, Projekt w części instalacji elektrycznej ma zawierać, co najmniej: - opis techniczny, - obliczenia, w tym bilans mocy, - schematy zasilania, - rzuty pomieszczeń z rozprowadzeniem poszczególnych instalacji (gniazdowa, oświetleniowa, komputerowa, itp.), - schematy rozdzielnic - schematy sterowań - zestawienie materiałów Wykonawca wykona na swój koszt niezbędne mapy, ekspertyzy, badania, pomiary. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie wymagane przepisami prawa opinie, uzgodnienia i wytyczne. Wykonawca zapewni na czas prowadzenia robót nadzór autorski projektantów. Wykonawca na etapie Projektu Budowlanego uzyska do przyjętych w opracowaniach projektowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych pozytywną opinię rzeczoznawców z zakresu: - przepisów BHP - przepisów p.poż. - przepisów higieniczno- sanitarnych, - oraz innych niezbędnych zgodnie z przepisami. Jeżeli projekty na etapie Projektu Wykonawczego będą znacznie odbiegać od założeń Projektu Budowlanego, należy również na tych projektach uzyskać akceptację rzeczoznawców. - Opis wymagań w zakresie wykonania. Jako Zakres Robót należy rozumieć wszelkie prace budowlano-montażowe niezbędne do wykonania robót zgodnie z polskim prawem, obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, zatwierdzonym projektem oraz uporządkowanie terenu budowy. Zakres Robót obejmuje zarówno prace wyszczególnione jak i te, które nie zostały wyszczególnione w niniejszym PFU, a konieczne do prawidłowego wykonania w celu odbioru Inwestycji przez Zamawiającego, a jeżeli będzie to konieczne do uzyskania 12

13 prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie realizacji robót, ochrony mienia związanego z wykonywaniem robót. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu i posiadają wymagane parametry, a na każde żądanie przedstawiał je do sprawdzenia. Wykonawca zapewni stały, bezpośredni nadzór i kontrolę prowadzonych robót wszystkich branż przez uprawnione osoby, odpowiednio do wymagań obowiązującej ustawy Prawo Budowlane, jak również decyzji organów administracji budowlanej. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projektach budowlanych i ewentualnie wykonawczych przed zgłoszeniem rozpoczęcia robót budowlanych lub wnioskiem o pozwolenie na budowę, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z niniejszymi warunkami, przepisami oraz warunkami umowy, stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich, jakość, dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych, sposób wykonywania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami, specyfikacjami technicznymi, niniejszymi warunkami i umową. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby do zarządzania realizacją umowy oraz w razie konieczności specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania umową, np. inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek ustawienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego kontenera do składowania i wywożenia pozostałości z rozbiórek oraz systematycznego opróżniania go przez pojazd specjalistyczny. Otoczenie powinno przez cały okres prac pozostawać w stanie czystym i nie powodować utrudnień w dostępie do innych pomieszczeń. 5. Ogólny zakres prac budowlano - montażowych. Omawiany zakres robót dotyczy przebudowy i remontu pomieszczeń w Budynku Socjalnym w celu utworzenia Centrum Szkoleniowego Lekarzy. Zakres robót budowlanych: Roboty ziemne Roboty budowlano-konstrukcyjne Roboty dekarskie Prace tynkarskie, malarskie, okładzinowe i elewacyjne Prace izolacyjne, termiczne i przeciwwilgociowe Prace posadzkarskie 13

14 Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa Zakres robót instalacyjnych: Roboty instalacji wewnętrznej - wodociągowej Roboty instalacji wewnętrznej - kanalizacji sanitarnej Roboty instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (CO i C.T.) Roboty instalacji przeciwpożarowej hydrantowej Roboty instalacji przeciwpożarowej oddymiającej Roboty instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Roboty instalacji elektroenergetycznej Roboty instalacji komputerowej i teletechnicznej Roboty instalacji strukturalnej Roboty instalacji monitoringu wizyjnego i nagłośnienia Istniejący zakres powierzchni użytkowej obejmuje:1439 m 2. Wykonawca zrealizuje m.in. niżej wymienione roboty budowlano-montażowe: Roboty rozbiórkowe: wyburzenie ścian działowych murowanych, g-k, drewnianych itp zdjęcie wierzchnich warstw posadzkowych (płytek terakotowych, wykładzin dywanowych itp), skucie glazury w istniejących sanitariatach i oczyszczenie tynków pod nowe malowanie, wykładzinę lub glazurę na ścianach nie wyburzanych, demontaż drzwi wewnętrznych i ościeżnic, demontaż istniejących sufitów podwieszanych i oświetlenia demontaż drzwi stolarki aluminiowej zewnętrznej, demontaż przyborów sanitarnych, armatury, wpustów podłogowych i instalacji wodno - kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia remontu, demontaż instalacji grzewczej, wodnej (co i ct.), w zakresie pionów i podejść zasilających wraz z grzejnikami i armaturą, demontaż istniejącej instalacji wentylacyjnej i elektrycznej wraz z urządzeniami demontaż drewnianych okładzin ściennych w strefie parteru demontaż obróbek blacharskich ścianek attykowych demontaż instalacji odgromowej demontaż okładzin zewnętrznych Roboty stanu surowego i wykończonego: wymurowanie nowych ścian działowych z gazobetonu lub z g-k uzupełnienie ubytków i wyrównanie istniejącej szlichty posadzkowej, renowację istniejących okładzin kamiennych (posadzki i ściany) wraz z ich uzupełnieniem wyrównanie ścian istniejących, malowanie ścian, wyłożenie glazurą lub wykładziną pvc pomieszczeń higieniczno- sanitarnych ułożenie gresu, cokołów z gresu we wskazanych pomieszczeniach, montaż sufitów podwieszanych: systemowego modułowego lub pełnego z płyt g-k malowanie sufitów nie modułowych, wymiana instalacji wod. kan., c.o. i c.t. od poziomu (-2), wymiana grzejników wraz z zaworami regulacyjnymi i odcinającymi, montaż armatury czerpalnej i odcinającej oraz przyborów i urządzeń sanitarnych 14

15 rozprowadzenie kanałów instalacji wentylacyjnej wraz z chłodzeniem i montaż urządzeń wentylacyjnych, wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych- tylnej ewakuacyjnej i zmiana systemu oddymiania głównej klatki, wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, wykonanie instalacji hydrantowej przeciwpożarowej wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu elektrycznego, montaż stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej montaż ślusarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej (ciepła technologia) roboty ziemne w patio uszczelnienie i docieplenie dachu metodą natrysku warstwowego pianki poliuretanowej grubości min. 30 mm z zewnętrznym zabezpieczeniem dwiema warstwami farby odpornej na promieniowanie ultrafioletowe wraz z modernizacją systemu odwodnienia dachu prace elewacyjne polegające na reperacji ścian polegającej na zbiciu istniejących płytek ceramicznych, demontażu elementów zdobniczych żelbetowych a następnie docieplenie panelami z wełny mineralnej i położenie tynku strukturalnego (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym prace izolacyjne przeciwwilgociowe i termiczne z zasypem w przestrzeni stropodachu granulatu z wełny mineralnej. do nowego wystroju elewacji należy dostosować istniejące zadaszenie zewnętrzne przy wejściu głównym przełożenie, naprawa i uzupełnienie płyt granitowych okładzinowych schodów zewnętrznych z rekonstrukcją płyty żelbetowej wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej wykonanie instalacji odgromowej ścianek attyk wraz z uzupełnieniem instalacji odgromowej z ochroną projektowanych central, urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonanie obróbek blacharskich wykonanie tablic i znaków informacyjnych, wykonanie szybu windowego i zainstalowanie windy (dźwig hydrauliczny z chłodnicą oleju o udźwigu min kg 12 osób, o wymiarach przystosowanych do przewozu osoby niepełnosprawnej wykonanie instalacji multimedialnych, zapewniające możliwość prowadzenia prezentacji (w standardzie nie gorszym niż) i obejmujące: podłączenie rzutników VGA, HDMI, podłączenie odtwarzaczy nośników informacji, nagłośnienie. montaż agregatów chłodniczych montaż nagrzewnic strefowych, wykonanie instalacji kontroli dostępu wyposażenie auli w krzesła audytoryjne z pulpitem zamontowanym z przodu, w takich modelach osoba siedząca na krześle korzysta z pulpitu przytwierdzonego do jednego z brzegów swojego fotela. wyposażenie kawiarni w blat z szafką podblatową. Blat z szafką podblatową wykonany z materiałów szlachetnych, trwałych typu korian, szło, mdf. szatnia wyposażona w wieszaki, ladę oraz roletę p.poż. zagospodarowanie patio poprzez ułożenie utwardzeń, posadzenie roślin. 15

16 - instalacje elektryczne i teletechniczne: Przewiduje się: całkowitą wymianę instalacji elektrycznej. Wykonanie oświetlenia remontowanych pomieszczeń o natężeniu zgodnie z przepisami (zgodnie z PN- EN ): oświetlenia ogólnego, miejscowego (np. nad umywalkami) i ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych. Sterowanie oświetlenia w salach konferencyjnych i auli ma umożliwiać jego ściemnianie i sekcjonowanie z zastosowaniem gotowych scen świetlnych z użyciem pilotów bezprzewodowych. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej nie powinno być niższe od 1lx, a przy urządzeniach ochrony ppoż 5lx na wys. 0,8m. Oświetlenie to powinno pojawić się w czasie nie dłuższym od 2 sek. po zaniku oświetlenia ogólnego. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych - miejsce instalacji gniazd oraz ich obciążenie należy określić w projekcie budowlanym. Wykonanie zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Wykonanie i wpięcie sieci informatycznej w istniejącą dla remontowanych pomieszczeń. Instalacja musi być włączona w sieć szpitala. Przebudowa i rozbudowa instalacji telefonicznej. Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej SSP oraz sterowania klap i okien dymowych- dostosowanej do nowego podziału pomieszczeń. Wykonanie instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń administracyjnych. Wykonanie instalacji nagłośnieniowej sal konferencyjnych i auli. Dodatkowo w tych salach mają być wykonane podłączenia rzutników do urządzeń prezentacyjnych. - instalacje sanitarne: Przewiduje się: 1. Całkowitą wymianę instalacji wod. kan. i cwu, wraz z podłączeniem do instalacji poziomej z wymianą zaworów pod pionowych na kondygnacji (poziom -2). wymiana armatury odcinającej, czerpalnej oraz przyborów i urządzeń sanitarnych; wymiana pionów oraz podejść dopływowych i odpływowych do armatury i urządzeń sanitarnych wraz z izolacją; wymiana rur stalowych ocynkowanych na instalacje z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania lub metodą zaciskową. 2. Całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (C.O. i C.T.). wymiana pionów instalacji C.O. i C.T.; wymiana grzejników wraz z podejściami zasilającymi od pionu; wymiana zaworów odcinających, termostatycznych i regulacyjnych; wymiana rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie (piony+podejścia do grzejników) na rury z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu PP) łączonych metodą zgrzewania. 3. Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewno wywiewnej) wraz z klimatyzacją wykonanie nowych instalacji kanałów nawiewnych i wywiewnych wentylacji mechanicznej; zakup i montaż central wentylacyjnych, urządzeń grzewczo - chłodniczych wraz z kompletnym wyposażeniem oraz urządzeniami i armaturą kontrolno pomiarową; 16

17 modernizacja czerpni i wyrzutni powietrza (odświeżenie) montaż nowych czerpni i wyrzutni powietrza montaż amenostatów i kratek wentylacyjnych zgodnie z wymogami projektu 6. Wymagania szczegółowe pomieszczeń. Tabela: 17

18 LP NAZWA POM. PODŁOGI ŚCIANY SUFITY UWAGI ARCHIT. 1.1 Zaplecze kawiarni Istniejący kamień Sufit podwieszany, do renowacji modułowy 1.2 Kawiarnia Istniejący kamień do renowacji 1.3 Komunikacja 1 Istniejący kamień do renowacji 1.4 Wiatrołap Istniejący kamień do renowacji 1.5 Klatka schodowa do przebudowy 1.6 Biuro obsługi szkoleń 1.7 Komunikacja 2/ Poczekalnia Kamień lub inny szlachetny materiał Wykładzina dywanowa Wykładzina dywanowa 1.8 Sala konferencyjna Wykładzina 1 dywanowa 1.9 Sala konferencyjna Wykładzina 2 dywanowa Ściana ozdobna Tynk strukturalny imitujący kamień trawertyn Istniejący kamień do renowacji/ Tynk strukturalny imitujący kamień trawertynu/ Grafika- plakat Okładzina naścienna zmywalna Okładzina naścienna zmywalna/ Grafika- plakat Ścianki mobilne Ścianki mobilne Sufit podwieszany pełny g-k Sufit podwieszany pełny g-k z wyciętymi kołami ukrywającymi źródło światła sufit podwieszany modułowy, Sufit podwieszany modułowy, Sufit podwieszany, modułowy sufit podwieszany, modułowy, akustyczny, sufit podwieszany modułowy, akustyczny, sufit podwieszany modułowy, akustyczny, Bar i meble z materiałów trudnozapalnych Bar wykonany np. z korianu, szkła Meble z materiałów trudnozapalnych Przewiduje się wymianę stolarki Rolety zaciemniające w oknach sterowane elektrycznie Rolety zaciemniające w oknach sterowane elektrycznie OŚWIETLENIE GNIAZDA GNIAZDA KOMP. URZĄDZENIA WENTYLACJA ELEKTRYCZNE TELETECH. SANITARNE LICZBA WYMIAN Oprawy Zgodnie z technologią zlew 2w/h świetlówkowe IP44, 300lx; ośw. awaryjne LED Bar: oprawy świetlówkowe IP44, 300lx Kawiarnia: wg proj. architektury Oprawy downlight, 200lx; paski LED, ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Zgodnie z technologią 2xRJ45 bar Zgodnie z Nie mniej niż 1xRJ45 dla WI-FI technologią kawiarni, 30m 3 /h/osobę umywalka, zlew Gniazda porządkowe Oprawy downlight, 200lx; ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy świetlówkowe n/t, 150lx; ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy Zestaw gniazd: 2x świetlówkowe, PAR, ogólne, 2x 500lx komputerowe (1 kpl. na 10m 2 ), gniazdo porządkowe Oprawy downlight, Gniazda porządkowe 200lx; ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy LED lub świetlówkowe, PAR, 300lx, sterowanie inteligentne (DALI, EIB); ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Zestawy gniazd w kasetach podłogowych: gniazda ogólne 2 szt., gniazda komputerowe 2 szt. (1 kpl. na 10m 2 ), zasilanie rzutnika, gniazda porządkowe 2xRJ45 (1 kpl. na 10m 2 ) 4xRJ45 (prezydium), 1xRJ45 dla WI- FI, dla rzutnika VGA i HDMI, instalacja audio Oprawy LED lub Zestawy gniazd w 4xRJ45 świetlówkowe, PAR, kasetach podłogowych: (prezydium), 300lx, sterowanie gniazda ogólne 2 szt., 1xRJ45 dla WI- inteligentne (DALI, gniazda komputerowe FI, dla rzutnika EIB); ośw. awaryjne 2 szt. (1 kpl. na 10m 2 ), VGA i HDMI, 2w/h Napowietrzenia zgodnie z operatem pożarowym Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h 2w/h Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h 18

19 LED, oświetlenie kierunkowe zasilanie rzutnika, gniazda porządkowe instalacja audio 1.10 Sala konferencyjna Wykładzina 3 dywanowa Ścianki mobilne sufit podwieszany modułowy, akustyczny, 1.11 Magazyn sprzętu terakota Sufit podwieszany, modułowy 1.12 WC męskie Terakota płytki min. 60 /60cm 1.13 WC damskie Terakota płytki min. 60 /60cm 1.14 WC dla NPS. Terakota płytki min. 60 /60cm 1.15 Klatka schodowa wydzielona pożarowo Terakota/ kamieńistn. Glazura/ malowanie farbą zmywalną Płytki min. 60/ 60cm/ Lustra wklejane Glazura/ malowanie farbą zmywalną Płytki min. 60/ 60cm/ Lustra wklejane Glazura/ malowanie farbą zmywalną Płytki min. 60/ 60cm/ Lustro wklejane Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej wilgotności Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej wilgotności Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej wilgotności Zastosować umywalki wpuszczane w blat kamienny lub typu korian Oprawy LED lub świetlówkowe, PAR, 300lx, sterowanie inteligentne (DALI, EIB); ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx Oprawy downlight, IP44, 200lx; ośw. awaryjne LED Zastosować umywalki Oprawy downlight, wpuszczane w blat IP44, 200lx; ośw. kamienny lub typu korian awaryjne LED Oprawy downlight, IP44, 200lx; ośw. awaryjne LED Oprawy świetlówkowe n/t, 150lx; ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Zestawy gniazd w kasetach podłogowych: gniazda ogólne 2 szt., gniazda komputerowe 2 szt. (1 kpl. na 10m 2 ), zasilanie rzutnika, gniazda porządkowe 4xRJ45 (prezydium), 1xRJ45 dla WI- FI, dla rzutnika VGA i HDMI, instalacja audio Gniazda porządkowe kontrola dostępu 1w/h Suszarki do rąk Suszarki do rąk Suszarki do rąk Instalacja przyzywowa z sygnalizacją w szatni Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h Umywalki stawiane Oddzielny wyciąg z na blat, toalet nie mniejszy Umywalki wiszące z niż 50m 3 /h dla syfonem jednej miski chromowanym, ustępowej i 30m 3 /h Pisuary dla jednego pisuaru. Miska ustępowa Nawiew wisząca +stelaż kompensacyjny w Dodatkowo zawór ze umywalni złączką do węża, i wpust podłogowy Umywalki stawiane Oddzielny wyciąg z na blat toalet nie mniejszy Miska ustępowa niż 50m 3 /h dla wisząca+stelaż, jednej miski Dodatkowo zawór ze ustępowej. złączką do węża, i Nawiew wpust podłogowy kompensacyjny w umywalni umywalka, miska Oddzielny wyciąg z ustępowa, toalet nie mniejszy (wyposażenie niż 50m 3 /h dla dostosowane dla jednej miski osób niepełnospr.) ustępowej Dodatkowo zawór ze złączką do węża, i wpust podłogowy 1.16 Pomieszczenie porządkowe terakota Terakota do wys. 2.05m Sufit podwieszany, modułowy Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx Gniazda porządkowe kontrola dostępu Zlew+złączka, 1,5w/h 19

20 1.17 Sala konferencyjna Wykładzina 4 dywanowa sufit modułowy podwieszany, akustyczny, 1.18 Komunikacja 3 terakota Sufit podwieszany, modułowy 1.19 Magazyn terakota Sufit podwieszany, modułowy 1.20 WC istniejący terakota Glazura/ malowanie farbą zmywalną Płytki min. 60/ 60cm/ 1.21 Pokój biurowy Wykładzina dywanowa Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej wilgotności Sufit podwieszany, modułowy 1.22 Magazyn terakota Sufit podwieszany, modułowy 1.23 Biblioteka Wykładzina dywanowa 1.24 Magazyn Wykładzina dywanowa 1.25 Pomieszczenie socjalne terakota glazura nad blatem kuchennym Sufit podwieszany, modułowy Sufit podwieszany, modułowy Sufit podwieszany, modułowy 1.26 Szatnia Terakota/ kamień Sufit podwieszany, modułowy 1.27 Istniejące WC damskie 1.28 Istniejące WC męskie terakota terakota Glazura Płytki min. 60/ 60cm/ Glazura Płytki min. 60/ 60cm/ Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej wilgotności Sufit podwieszany, modułowy do pom. o podwyższonej Rolety zaciemniające w oknach rozsuwane elektrycznie w magazynie będą zastosowane regały jezdne Oprawy LED lub świetlówkowe, PAR, 300lx, sterowanie inteligentne (DALI, EIB); ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy downlight, 200lx; ośw. awaryjne LED, oświetlenie kierunkowe Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx Oprawy downlight, IP44, 200lx Zestawy gniazd w kasetach podłogowych: gniazda ogólne 2 szt., gniazda komputerowe 2 szt. (1 kpl. na 10m 2 ), zasilanie rzutnika, gniazda porządkowe Gniazda porządkowe 4xRJ45 (prezydium), 1xRJ45 dla WI- FI, dla rzutnika VGA i HDMI, instalacja audio Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h 2w/h Gniazda porządkowe kontrola dostępu 1w/h Oprawy Zestaw gniazd: 2x świetlówkowe, PAR, ogólne, 2x 500lx komputerowe (1 kpl. na 10m 2 ), gniazdo porządkowe Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx Gniazda porządkowe, zasilanie napędów regałów Oprawy Zestaw gniazd: 2x świetlówkowe, PAR, ogólne, 2x 500lx; ośw. komputerowe (1 kpl. na awaryjne LED, 10m 2 ), gniazda oświetlenie porządkowe kierunkowe Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx Oprawy świetlówkowe n/t, IP44, 300lx Oprawy świetlówkowe n/t, 200lx 2xRJ45 (1 kpl. na 10m 2 ), kontrola dostępu 2xRJ45, kontrola dostępu 2xRJ45 (1 kpl. na 10m 2 ) Umywalka wisząca z Oddzielny wyciąg z syfonem toalet nie mniejszy chromowanym, niż 50m 3 /h dla Miska ustępowa jednej miski wisząca+ Geberit ustępowej Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 1w/h 1w/h Gniazda porządkowe kontrola dostępu 1w/h Gniazda porządkowe, gniazda dla urządzeń kuchennych Gniazda porządkowe kontrola dostępu Zlew, umywalka 2xRJ45, kontrola dostępu Umywalki wiszące z półpostumentem miska ustępowa Ilość identyczna Umywalki wiszące z półpostumentem pisuary, miska Nie mniej niż 30m 3 /h/osobę i nie mniej niż 2w/h 4w/h 4w/h 20

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja budynków nr 12 i nr 1 na siedzibę EC1 Łódź Miasto Kultury Adres obiektu budowlanego: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 działki ewidencyjne nr 180/12,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj BUDOWA BASENU ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE WROCŁAWSKIEGO PARKU WODNEGO SA 1. Nazwa zamówienia: Budowa basenu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP. Z O.O. Strona 1 z 51

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1 2 SPIS TREŚCI strona WO.00.00.00 Wymagania ogólne 5 WO.01.00.00 Tablice Informacyjne i Pamiątkowe Inwestycji 45 WO.02.00.00 Ekspertyzy techniczne-dokumentacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz Rzeszów, ul. Rynek 17/305, tel. (017) 852-23-88 appmat@poczta.onet.pl PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo