3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV: 45110000 1"

Transkrypt

1 ZAKŁAD PRAC PROJEKTOWYCH PROJEKT-SERWIS Magdalena Solska ul. T. Czackiego 61/ Wrocław tel tel. /fax Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa : Projekt robót rozbiórkowych bud. mieszk. i gospodarczych zamówienia przy ul. Gen. L. Okulickiego 15 we Wrocławiu i uporządkowania terenu po likwidacji budynków. ============================================== Adres obiektu : ul. Gen. L. Okulickiego 15 Wrocław dzielnica Psie Pole Obręb. Zakrzów. Ark. Mapy 12 działka nr 2/2 Obiekty : Budynek mieszkalny, bud. komórek lokatorskich, szalet zewn. (obiekty wyłączone z użytkowania i zabezpieczony ) Część Dokumentacji : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW Kody : Kod grupy robót ; klasa robót ; roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne roboty w zakresie przygot. terenu pod budowę i roboty ziemne Inwestor : GMINA WROCŁAW reprezentowana przez WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O. O. ul. M. Reja Wrocław Data wykonania dokumentacji X OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późniejszymi zmianami) oświadczamy że; Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ulicy Okólickiego 15 we Wrocławiu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektant : mgr inż. arch. Józef Solski upr. proj. nr 417/74 Wm nr członkowski DOIA = DS Sprawdzający : mgr inż. arch. Barbara Solska upr. proj. nr 416/74 Wm nr członkowski DOIA = DS

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROZBIÓRKI BUDYNKU. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne ( roboty w zakresie burzenia, roboty w zakr. przyg. terenu pod budowę i roboty ziemne ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych budynku bud. mieszk. ul. Gen. L. Okulickiego 15 we Wrocławiu Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu i obejmują w całości obiekty zaznaczone na planie : - wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki na odległość do 20 km - opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko - opłata za przyjęcie i utylizację odpadów - naprawa szkód w obiektach sąsiednich powstałych w wyniku prac rozbiórkowych Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż zaplecza rozbiórek i konstrukcji pomocniczych do wykonania robót rozbiórkowych 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (DZ.U.Nr 47, poz. 401) 1.5. Sprzęt Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ceglanych i drewn. oraz usunięciem gruzu należy używać: - młoty ręczne pneumatyczne wiertnice, piły mechaniczne. - usuwanie gruzu należy prowadzić przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, koparka, ładowarka. Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne. 2

3 1.6. Transport Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego Wykonanie robót Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza drzewostanu, przyległego utwardzenia terenu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia stref rozbiórki Kontrola jakości robót Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu sąsiednich obiektów (otynkowanie styków ścian ) po wykonanych pracach. Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 1.9. Odbiór robót Roboty rozbiórkowe powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Przepisy związane Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III. Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 2. Opis robót przygotowawczych i zabezpieczających plac budowy. 2.1.Ogrodzenia, przejścia przejazdy, stanowiska postojowe i magazynowe, transport pionowy, zastosowanie sprzętu zmechanizowanego. Strefę rozbiórki wygrodzić ogrodzeniem w odległości min. 4 m od obiektu (strona południowa i północna ). Konieczne będzie uzgodnienie trasy dojazdu wywrotek na plac rozbiórek z właścicielami nieruchomości i ZDIUM. Rozbiórkę z uwagi na zagrożenie zapyleniem sąsiednich budynków należy wykonać ręcznie z użyciem sprzętu zmechanizowanego. Wjazd i wyjazd samochodów ciężarowych z placu rozbiórki prowadzić przez podwórze gosp. do najbliższego zaułka ulicy. Wewnątrz ogrodzenia placu budowy (rozbiórki ) zlokalizować; A- podjazd dla wywrotek odbierających gruz + plac manewrowy B- Stanowisko czyszczenia i sortowania cegły C- stanowisko tymczasowego składowania odzyskiwanych materiałów budowlanych ; cegły, belek drewna budowlanego (belki i deski ) drewno opałowego, złomu. D- Szalet przenośny kompaktowy (po za wydzielonym placem budowy, min. 10 m od okien budynków mieszkalnych). Zaleca się zapewnienie służebności WC na sąsiedniej nieruchomości E- barakowóz socjalny (przy małej ekipie przyczepa kempingowa). Nie przewiduje się transportu pionowego elementów ciężkich (np belek stropowych ). Do rozbierania budynku stosować ręczne narzędzia; spalinowe (piły ), pneumatyczne (młoty i dłuta ) i elektryczne. Ze względu na rozmiary obiektu i bezpośrednie sąsiedztwo ulic i zamieszkałych budynków stosować metodę wyburzeniową ze szczególną ostrożnością. Zaleca się doprowadzenie 3

4 wody do stanowisk pracy i zastosowanie zraszania w celu ograniczenia kurzu i zapylenia. Załadunek gruzu na wywrotki samochodową ładowarką przedsiębierną lub innym urządzeniem samojezdnym. Po rozebraniu ścian i posadzek do poziomu 0,3 m poniżej terenu doły wypełnić drobnymi frakcjami gruzu i ubijać co 0,3 m. Po uwałowaniu rozścielić wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej grubości ~10-15 cm tak by poziom terenu po rozbiórce był wyżej o ~ 5 cm od otaczającego podwórza. 2.2 Zaplecze socjalne i biurowe Ze względu na krótki okres pracy i małą liczebność ekipy budowlanej (~5 osób) niecelowy jest montaż stacjonarnego zaplecza socjalno-biurowego. Zaleca się ustawienie 1-go przewoźnego baraku socjalnego (przyczepa) i prowizoryczne podłączenie do instalacji wodnej i elektr. Szalet suchy kompaktowy ustawić w odległości min. 10 m od budynków mieszk. lub uzgodnić użytkowanie toalety w sąsiednim budynku Odcięcie instalacji w budynku. Obiekty nie są podłaczone do mediów. Wykonawca musi jednak sprawdzić stan odcięcia na przyłączach. Prace kontrolne należy zlecić dostawcom mediów. W wypadku gdyby dostawca medium nie przyjął tego zlecenia a wykonawca nie dysponował odpowiednią ekipą instalacyjną należy te prace podzlecić firmie specjalistycznej, która wykona je w uzgodnieniu z dostawcą medium a zakres likwidacji przyłączy zgłosi do biura dokumentacji geodezyjnej. Protokół z czynności sprawdzających wpisać do dziennika budowy Wytyczne prowadzenia i nadzoru robót budowlanych Plac rozbiórek wygrodzić płytowymi przęsłami rozbieralnego ogrodzenia (np. blacha trapezowa w ramach z kątownika na słupkach stalowych z podstawami betonowymi) wys. 1,8 m. Wjazd wywrotek na plac rozbiórek przez bramę od str. najbliższej ulicy. Ze względów ekonomicznych i ekologicznych zaleca się wstępne sortowanie i czyszczenie elementów budowlanych (cegła ) do dalszego wykorzystania i surowców wtórnych już na placu budowy. Drewno budowlane przeznaczyć na opał. Papę przeznaczyć do utylizacji w specjalistycznych zakładach uprawnionych do tego typu prac. Protokoły z przekazania do utylizacji materiałów rozbiórkowych zachować do kontroli. Przy pracach rozbiórkowych stosować wszystkie wymagane przepisami zasady BHP. Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego kier. budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien wykonać "Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" w formie ustalonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. nr 151 poz OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest rozebranie budynku mieszkalnego z funkcją usługową w parterze zaznaczonego na planie kolorem żółtym, wyrównanie, uwałowanie terenu po rozbiórce i prowizoryczne nadanie temu obszarowi terenu cech właściwych dla skweru z nawierzchnią trawiastą. Ze względu na warunki techniczne rozbiórki; bliskie sąsiedztwo ulic, zabudowy mieszkaniowej należy zabezpieczyć warunki użytkowania sąsiednich budynków mieszkalnych użytkowych i technicznych. Budynki i obiekty rozbierać do poziomu ~30 cm poniżej poziomu terenu. Wykonawca sporządzając projekt organizacji robót rozbiórkowych dokona oceny zagrożeń i projekt zabezpieczeń strefy użytkowanej przez mieszkańców i użytkowników sąsiednich posesji (szczegóły ująć w opisie BIOZ) OBECNE PARAMETRY OBIEKTU Stan istniejący i układ funkcjonalny budynków (mieszkalno-usługowego, komórek i szaletu ) Budynek mieszkalny niepodpiwniczony, jednopiętrowy z poddaszem częściowo mieszkalnym zniszczony ( w stanie skrajnej dewastacji) w części wyłączony jest z użytkowania (parter). Dach płaski o konstr. drewnianej kryty papą. Średnia grubość ścian konstrukcyjnych i zewnętrznych 1,5 cegły na zaprawie wapiennej + obustronny tynk = 42 cm. Sklep w parterze nie pełni już swej roli użytkowej a stan budynku grozi zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników. Konieczna bezwzględna ewakuacja pozostałych użytkowników (mieszkania na piętrze i poddaszu). 4

5 Powierzchnie zabudowy budynków i obiektów - Budynek mieszkalno-użytkowy ~180 m 2. - Komórki gospodarcze ~ 30 m 2 - Szalet zewnętrzny ~ 8 m 2 Kubatury - bud. mieszkalno-usługowy ~ 1800 m 3. - komórki lokatorskie 7 m 3 - WC m 3 Ilość mieszkań - 6 i 1 lokal użytkowy PARTER - Lokal użytkowy 2-izbowy (20+ 17,5 ) = 37,5 m mieszkanie 1-izbowe 20 m mieszk. 2-izb. 27 m 2 PIĘTRO - 1 lokal 2-izbowy 37,5 m 2-1 lokal 3-izbowy 57 m 2 PODDASZE - 1 lokal 2-izbowy 27 m - 1 lokal 1-izbowy 20 m Suma pow. 6 lokali mieszkalnych = 188,5 m 2 Budynek komórek lokatorskich murowany z cegły pełnej w latach 50-tych Parterowy z cegły pełnej grub. 12 cm dach płaski z desek na belkach drewn. kryty papą. średnia wysokość 2,3 m. Szalet dla mieszkańców wykonany w tej samej technologii. Szambo pod WC murowane z cegły. Administrator obiektu ze względu na zniszczenia i zagrożenie dokonał już częściowego wyłączenia obiektu z użytkowania (parter) i zabezpieczył pom. w obiekcie obiekt. Dalsze wykwaterowania lokali mieszkalnych w toku. Budynek jest zagrzybiony, zniszczony dach. Mieszkania w obiekcie nie mają prawidłowej funkcji i wyposażenia (łazienki, kuchnie, przedpokoje). Ogrzewanie piecowe. Brak wentylacji kuchni. Fundamenty niezinwentaryzowane ceglane. Ściany murowane na zaprawie wapiennej z cegły pełne grubości ~ 42 cm. Dach płaski jednospadowy w konstr. drewnianej, kryty papą na deskowaniu. Budynek ze względu na zniszczenie konstrukcji kwalifikuje się do rozbiórki. Stopień zniszczenia elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych nie kwalifikuje obiektu do remontu ze względów ekonomicznych, nie posiada wartości gospodarczej ani architektonicznej. Jego dalsze istnienie stoi w sprzeczności z planami zagospodarowania terenu strefy ulicy Gen. L. Okulickiego. Oprócz bud. usługowo-mieszkalnego rozebrać komórki lokatorskie i szalet zewnętrzny dla lokatorów. Przy rozbiórce założyć zabezpieczenia ochronne na sąsiednie drzewa ozdobne Proponowana technologia i kolejność rozbiórki Po wykwaterowaniu ostatnich lokatorów dokonać odcięcia budynku mieszkalno-usługowego od wszystkich mediów na przyłączach. Prawidłowość odcięcia budynku musi być potwierdzona protokołami przez dostawców mediów i uprawnionych inspektorów nadzoru robót elektr. gazowych, wod-kan. Kierownik budowy opracuje i uzgodni w ZDIUM projekt organizacji ruchu pieszego w strefie przyległej do placu rozbiórki. Projekt organizacji ruchu ma być dostosowany do przyjętej przez Wykonawcę technologii i sprzętu. Propozycja zagospodarowania terenu rozbiórki w części rysunkowej projektu ma charakter wytycznych dla Wykonawcy. 5

6 Z uwagi na położenie budynku mieszkalnego bezpośrednio przy wąskim chodniku ruchliwej ulicy Okulickiego ( konieczność zajęcia chodnika ). Chodnik przy posesji jest rzadko użytkowany i nie stanowi podstawowej trasy komunikacji pieszej przy ul. L. Okulickiego i Księżycowej. Wygrodzenie placu budowy nie może zajmować jezdni. Kolejność rozbiórek 1. Budynek komórek lokatorskich 2. Budynek mieszkalno-usługowy 3. Szalet Po rozebraniu komórek lokatorskich teren ten przeznaczyć na podręczne składowisko odzyskiwanych materiałów ; Cegły, papy, drewna. stali, szkła i metali kolorowych Rozbiórkę budynku i komórek należy wykonać ręcznie z użyciem drobnego sprzętu zmechanizowanego. Wjazd i wyjazd samochodów ciężarowych z placu budowy prowadzić w kierunku ul. L. Okulickiego bezpośrednio lub poprzez plac (ogród) na północ od rozbieranego bud. przeznaczyć na zaplecze placu budowy. Wewnątrz ogrodzenia placu zaplecza rozbiórki zlokalizować; A- podjazd dla wywrotek odbierających gruz + plac manewrowy B- Stanowisko czyszczenia cegły C- stanowisko tymczasowego składowania odzyskiwanych materiałów budowlanych ; cegły, belek drewna budowlanego (belki i deski ) drewno opałowego, złomu, papy. D- Szalet przenośny kompaktowy, barakowóz socjalny. Transport pionowy dla gruzu i cegieł z rozbieranych ścian - rynna transportowa z desek. Ze względu na niewielką wysokość bud. nie przewiduje się transportu pionowego elementów ciężkich (np belek stropowych ). Do rozbierania budynku stosować ręczne narzędzia; spalinowe (piły ), pneumatyczne (młoty i dłuta ) i elektryczne. Ze względu na małe rozmiary obiektu i bliskie sąsiedztwo (ok m) od zamieszkałych budynków nie stosować metody wyburzeniowej co powoduje bardzo duże zapylenie otoczenia. Zaleca się doprowadzenie wody do stanowisk pracy i zastosowanie zraszania w celu ograniczenia kurzu i zapylenia. Załadunek gruzu na wywrotki samochodową ładowarką przedsiębierną. Zaplecze socjalne i biurowe Ze względu na krótki okres pracy i małą liczebność ekipy budowlanej niecelowy jest montaż stacjonarnego zaplecza socjalno-biurowego. Zaleca się ustawienie 1-go przewoźnego baraku socjalnego (przyczepa) i prowizoryczne podłączenie do instalacji wod-kan i elektr. Szalet suchy kompaktowy ustawić w odległości min. 10 m od budynków mieszk. lub uzgodnić użytkowanie toalety w sąsiednim budynku. Obiekt nie wymaga zaplecza biurowego kierownictwa budowy. Odcięcie instalacji w budynku. Wszystkie instalacje w budynkach muszą być odcięte ( woda, energia elektr. gaz ) przed przystąpieniem do rozbiórek. Wykonawca winien dodatkowo sprawdzić odcięcie na przyłączach. Prace kontrolne należy zlecić dostawcom mediów. W wypadku gdyby dostawca medium nie przyjął tego zlecenia a wykonawca nie dysponował odpowiednią ekipą instalacyjną należy te prace podzlecić firmie specjalistycznej, która wykona je w uzgodnieniu z dostawcą medium a zakres likwidacji przyłączy zgłosić do biura dokumentacji geodezyjnej. Protokół z czynności sprawdzających wpisać do dziennika budowy. 6

7 Wytyczne prowadzenia i nadzoru robót budowlanych Ze względu na sąsiedztwo ulic nie dopuszcza się rozbiórki metodą wyburzeniową. Roboty rozbiórkowe po odcięciu przyłączy do budynku prowadzić rozpoczynając od dachu przy użyciu ręcznego sprzętu zmechanizowanego. Po zdjęciu dachowych obróbek blacharskich i zmagazynowaniu dla przekazania do skupu surowców wtórnych zerwać pokrycie papowe i przygotować do przekazania do utylizacji przez licencjonowane firmy specjalistyczne (zachować protokoły przekazania). Rozbiórkę konstrukcji rozpocząć od demontażu kominów, attyki na elewacji frontowej i konstrukcji dachu. Belki, deskowanie, stolarkę po pocięciu na odcinki dł. ~1-3 m. Przekazać dla odbiorców na cele opałowe. Szkło zmagazynować w pojemnikach i przygotować do przekazania WPO. Transport pionowy elementów dłużycowych (belki ) przy użyciu wysięgnika i linowej wciągarki z napędem elektr. Rozbiórkę ścian dokonywać etapami kondygnacjami od góry przemiennie z rozbiórką stropów. Transport gruzu i cegieł rynną otwartą z desek obitych blachą lub o przekroju zamkniętym z rurowym z elementów segmentowych. Ze względów ekonomicznych i ekologicznych zaleca się wstępne sortowanie i czyszczenie cegły do dalszego wykorzystania i surowców wtórnych już na placu budowy Oznakowanie budowy i zabezpieczenie ruchu przechodniów Strefę bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców wyznaczać będzie linia ogrodzenia placu rozbiórek i zaplecza. Przy ogrodzeniu placu i zaplecza rozbiórki budynku zawiesić tablice informacyjne i ostrzegawcze, strefę robót dodatkowo oznakować biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą i oświetlić. Zablokowane przejście chodnikiem przy rozbieranym budynku oznakować tablicami informacyjnymi PRZEJŚCIE DRUGĄ STRONA ULICY 2.6. Zabezpieczenie otoczenia przed pyłem i hałasem Wyłącznym sposobem ograniczenia hałasu jest rozbiórka budynku jedynie przy użyciu ręcznego sprzętu mechanicznego. W celu zmniejszenia uciążliwości należy ograniczyć pracę na budowie do pierwszej, ewentualnie 2-giej zmiany. W celu zmniejszenia zapylenia należy zainstalować zraszacze na wszystkich stanowiskach kruszenia muru i zaprawy Zabezpieczenie warunków BHP robotników na wysokości Roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Ekipa budowlana musi być przeszkolona i posiadać wymagane badania lekarskie i posiadać sprzęt i wyposażenie bezpieczeństwa (kaski, pasy, liny) Utylizacja odpadów. W trakcie rozbiórek nie powstaną silnie toksyczne odpady budowlane. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta miasta Wrocławia nr 1088/2003 planuje się wywóz gruzu na wysypiska w ilościach wg kosztorysu ; - gruz ceglany (cegła, zaprawa ) - drewno budowlane przeznaczyć na drewno opałowe - Stal i metale kolorowe w ilościach śladowych przekazać do punktu skupu surowców wtórnych. - Papę (~ 0,1 ton ) przekazać do utylizacji w WPO Przy transporcie odpadów i gruzu, samochody wyjeżdżające z posesji muszą być omiatane a koła spłukiwane by nie zaśmiecać ulic Wykorzystanie materiałów rozbiórkowych (zalecenia ). 7

8 Ze względu na konieczność ograniczania ilości odpadów należy maksymalną ilość rozebranego materiału budowlanego przygotować do dalszego wykorzystania lub przynajmniej posortować. Zmniejszy to koszty utylizacji. Cegłę oczyścić i przygotować do późniejszego wbudowania. Stal i met. kolorowe w przypadku skorodowania wykorzystać jako surowce wtórne. Drewno budowlane ze stropów (deski i belki ) posortować i wykorzystać jako drewno opałowe. Rury i kable instalacyjne sortować, pociąć i przekazać jako surowce wtórne do p. skupu.. Materiały, których nie da się wykorzystać jako surowce wtórne należy przekazać do utylizacji lub na składowisko odpadów zgodnie z uzgodnieniem Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska U. M. podając ilości i kody surowców Wytyczne ukształtowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu rozbiórek Po rozebraniu budynków i obiektów do poziomu ~ 0,3 m poniżej poziomu terenu Zagłębienie po części podziemnej zasypać materiałem sypkim (drobnym gruzem i resztkami po skruszonej zaprawie i tynkach ) i ubijać do poziomu 0,15 m poniżej poziomu terenu. Materiał nasypowy wyrównać i uwałować na poziomie terenu i nawieźć ziemię urodzajną pod trawnik. Poziom uwałowanego terenu po rozbiórce (ze względu na osiadanie ) winien być ~ 5 cm ponad sąsiednim terenem otaczającym rozbiórkę. Docelowe wykonanie nawierzchni terenu zaplanowane winno być w ramach zagospodarowania całej działki posesji budynku przez Inwestora 3. WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ======================================================== 3.1. Oznakowanie budowy i zabezpieczenie ruchu mieszkańców Strefę bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców wyznaczać będzie linia ogrodzenia. Przy ogrodzeniu placu zaplecza rozbiórki budynku zawiesić oświetlone tablice informacyjne i ostrzegawcze, strefę robót dodatkowo oznakować białoczerwoną taśmą ostrzegawczą Zabezpieczenie otoczenia przed pyłem i hałasem Wyłącznym sposobem ograniczenia hałasu jest rozbiórka budynku jedynie przy użyciu ręcznego sprzętu mechanicznego. W celu zmniejszenia uciążliwości należy ograniczyć pracę na budowie do pierwszej, ewentualnie 2-giej zmiany. W celu zmniejszenia zapylenia należy zainstalować zraszacze na wszystkich stanowiskach kruszenia muru i zaprawy Zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa pracy robotników na wysokości Roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Ekipa budowlana musi być przeszkolona do pracy na wysokości i posiadać wymagane badania lekarskie i posiadać sprzęt i wyposażenie bezpieczeństwa (kaski, pasy, liny). Każdy pracownik na wysokości musi być asekurowany Utylizacja odpadów W trakcie rozbiórek nie powstaną silnie toksyczne odpady budowlane. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta miasta Wrocławia nr 1088/2003 planuje się wywóz gruzu na wysypiska przy ul. Jerzmanowskiej 8 w ilościach wg kosztorysu ; - gruz ceglany przeznaczyć na utwardzenie dróg i placów lub do utylizacji na składowisku WPO (protokół z przekazania zachować w dokumentach zadania. - drewno budowlane po pocięciu przeznaczyć na opał Papę w ilości ~ 2,8 t oraz szkło w ilościach śladowych przekazać za protokołem do utylizacji za pośrednictwem WPO (faktury zachować ) 8

9 Stal i metale kolorowe w ilościach śladowych przekazać do punktu skupu surowców wtórnych (rachunki zachować ) Wytyczne opisu planu "BiOZ" Obowiązkiem kierownika budowy przed przystąpieniem do robót jest wykonanie "Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia" oraz określenie warunków prowadzenia robót z punktu widzenia bezpieczeństwa, (podstawa Dz. U. nr 151/2002 poz.1256 ) Zakres opracowania planu BIOZ Zakres robót i kolejność realizacji Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego przy ul. L. Okulickiego 15 we Wrocławiu wraz z komórkami i szaletem. Wykaz istn. elementów obiektów podlegających rozbiórce Budynek mieszkalny, bud. komórek lokatorskich, szalet dla lokatorów, ogrodzenie, wiata drewn.. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BiOZ. Stałe elementy zagospodarowania nie występują. Tymczasowym elementem zagospodarowania placu rozbiórki stwarzającym zagrożenie będą rusztowania i place składowe materiału rozbiórkowego. Wymagać będą zabezpieczeń (wygrodzenie terenu).. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji (skala i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas występowania ). Prace na wysokości stanowiące zagrożenie dla pracowników i przechodniów. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzonych robót. Strefa rozbiórki musi być wygrodzona, oznakowana i oświetlona (oznakowanie i oświetlenie przeszkodowe musi być uzgodnione z zarządcą i właścicielem terenu Zajęcie części chodnika uzgodnić z właścicielem nieruchomości i ZDIUM. Informacja o sposobie prow. instruktażu pracowników. Pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą być przebadani w przychodni specjalistycznej oraz przeszkoleni przez uprawnionych Instruktorów. Potwierdzona przez pracownika informacja o szkoleniu i przeprowadzonych egzaminach musi być zachowana w dokumentach budowy lub w archiwum firmy wykonawczej. Roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Każdy pracownik musi posiadać sprzęt i wyposażenie bezpieczeństwa (kaski, pasy, liny). Każdy pracownik na wysokości musi być asekurowany. zasady postępowania w przypadku zagrożeń konieczność wykonania zabezpieczeń dla pracowników przed upadkiem oraz dla przechodniów przed obrażeniami (spadające narzędzia i materiały ). Konieczne siatki i daszki zabezpieczające ( szczegóły określi kier, budowy w oparciu o przyjętą technologię robót ). środki ochrony indywidualnej - Kaski, okulary ochronne, pasy i liny zabezpieczające - nadzór na pracami niebezpiecznymi -kietrownik i majster budowy posiadający Konieczne uprawnienia budowlane Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi Rodzaj rozbieranych materiałów nie stwarza zagrożeń chemicznych w trakcie robót. Stosowane materiały i narzędzia z uwagi na pracę na wysokościach stanowią zagrożenie dla przechodniów i pracowników na poziomie terenu. Odpady; papa, gruz z rozbiórek przekazać do utylizacji WPO. Protokoły przekazania do utylizacji (kopie faktur) zachować w dokumentacji budowy. Środki techn. i organizac. zabezpieczające w strefach zagrożenia. Daszki i siatki zabezpieczające oraz wygrodzenie placu budowy. Oznakowanie 9

10 i oświetlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokumentacji urządzeń. biuro kierownika budowy Kier. budowy winien uzgodnić opracowany przez siebie plan BIOZ z Rzeczoznawcą BHP 4. Wytyczne wykorzystania materiałów rozbiórkowych ============================================================== Sugeruje się by ze względu na konieczność ograniczania ilości odpadów należy maksymalną ilość rozebranego materiału budowlanego przygotować do dalszego wykorzystania lub przynajmniej posortować. Zmniejszy to koszty utylizacji. Cegłę oczyścić i przygotować do późniejszego wbudowania. Stal i met. kolorowe w przypadku skorodowania wykorzystać jako surowce wtórne. Drewno budowlane ze stropów (deski i belki ) posortować i wykorzystać jako drewno opałowe. Rury i kable instalacyjne sortować, pociąć i przekazać jako surowce wtórne. 5. Wytyczne ukształtowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu rozbiórek ============================================================== Po rozebraniu budynku do poziomu 0,3 m poniżej poziomu terenu. Materiał wyrównać i uwałować na poziomie terenu. Docelowe wykonanie nawierzchni terenu zaplanowane winno być w ramach zagospodarowania całej działki posesji bud Projektant : mgr inż. arch. Józef Solski upr. proj. nr 417/74 Wm nr członkowski DOIA = DS

PROJEKT ROZBÓRKI BUDYNKÓW

PROJEKT ROZBÓRKI BUDYNKÓW ZAKŁAD PRAC PROJEKTOWYCH PROJEKT-SERWIS Magdalena Solska ul. T. Czackiego 61/1 51-607 Wrocław tel. 0601 709659 tel. /fax 071 3728532 PROJEKT ROZBÓRKI BUDYNKÓW Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zamówienia

Bardziej szczegółowo

ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8. ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1

ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8. ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8 ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 1. Wstęp 2. Materiały 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : ul. Krzywoustego 277, INWESTYCJI Wrocław nr działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : SŁUPSK, UL. CHOPINA 12 DZIAŁKI: NR 450/6 obręb 13 INWESTOR: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren przy obiekcie linami na szerokość większą od powierzchni zabudowy o ok.10m w każdym z możliwych kierunków

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 1.

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna

Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego. na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna Rozbiórka ruiny budynku mieszkalnego na dz. nr 166 obr. 0009 Kościerzyna 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

! " # " $ % & ' % & & ( # (dz. Nr 634) J # ) # ) & * +, & +

!  #  $ % & ' % & & ( # (dz. Nr 634) J # ) # ) & * +, & + ! " # " $ % & ' % & & ( # (dz. Nr 634) J # ) # ) & * +, & + 1.1. Roboty montażowe Roboty dotyczą rozbiórki wszystkich budynków zlokalizowanych na działce.: Ustawienie kontenerów zaplecza socjalno-biurowego

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce nr 596/1 obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Norwida 1-5.

Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce nr 596/1 obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Norwida 1-5. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor: Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cicha 2 72-500 Międzyzdroje Temat opracowania: Projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH Z CEGŁY WRAZ Z OBIEKTAMI GOSPODARCZYMI PRZY UL. GORLICKIEJ 30 WE WROCŁAWIU

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH Z CEGŁY WRAZ Z OBIEKTAMI GOSPODARCZYMI PRZY UL. GORLICKIEJ 30 WE WROCŁAWIU STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH Z CEGŁY WRAZ Z OBIEKTAMI GOSPODARCZYMI PRZY UL. GORLICKIEJ 30 WE WROCŁAWIU OBIEKT : ZESPÓŁ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH ADRES : ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW

PROJEKT ROZBIÓRKI. Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT ROZBIÓRKI INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 ROBÓTY W ZAKRESIE BURZENIA. kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 ROBÓTY W ZAKRESIE BURZENIA. kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 ROBÓTY W ZAKRESIE BURZENIA kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia SST 1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rozbiórka budynku mieszkalnego drewnianego nr inw. 110-00378

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Rozbiórka budynku mieszkalnego drewnianego nr inw. 110-00378 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł opracowania: Rozbiórka budynku mieszkalnego drewnianego nr inw. 110-00378 Adres inwestycji: Januszewice 101 26 300 Opoczno Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 101 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.02.04 ROZBIÓRKI 102 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.01.00.00. Roboty budowlane 103 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PRW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO. Tom VIII

PRW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO. Tom VIII Tom VIII PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE NUMER 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO W RAMACH BUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4403 W TURZYN - DŁUGOSIODŁO - OSTROŁĘKA

Bardziej szczegółowo

ST - 02 Roboty rozbiórkowe

ST - 02 Roboty rozbiórkowe ST - 02 Roboty rozbiórkowe 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy rozbiórce wiat przy Zespole

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

ST - K.02 Roboty rozbiórkowe

ST - K.02 Roboty rozbiórkowe ST - K.02 Roboty rozbiórkowe Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej... 2 1.2. Zakres stosowania... 2 1.3. Zakres Robót objętych ST... 2 1.4. Określenia podstawowe... 2 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu Spis treści 1. 1.WSTĘP... 41 1.1. Przedmiot SST...

Bardziej szczegółowo

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na

Poszerzenie jezdni ul. Spychalskiego od ul. Parkowej do zjazdu na D- 01.02.04 Roboty rozbiórkowe 21 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA...

PODSTAWA OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. DANE INWESTYCJI... 2 4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU... 2 5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 3 6. OPIS TECHNICZNY PRAC ROZBIÓRKOWYCH... 3 6.1. Opis przyjętej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW 2 SPIS TREŚCI: 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST. 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Wrocław: Wrocław pl. Nowy Targ 1-8

Inwestor: Gmina Wrocław: Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV : 45110000-1 Inwestor: Gmina Wrocław: 50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 Wykonująca czynności zarządzania nieruchomością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓREK. Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.

PROJEKT ROZBIÓREK. Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o. INWESTOR Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1 tel. (074) 641-44-00, fax.(074) 641-44-04 e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro ROBOTY ROZBIÓRKOWE (Kod

Bardziej szczegółowo

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ` SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Garaże przy ścianie szczytowej płd. 5. Projektowany zakres robót rozbiórkowych.

Garaże przy ścianie szczytowej płd. 5. Projektowany zakres robót rozbiórkowych. 16 Fot. nr20. Widok ściany podłużnej wschodniej. Widok zniszczonych i zamokniętych cegieł oraz zakratowanych okien. Fot. nr21. Widok ściany podłużnej wschodniej. Widok zniszczonych i zamokniętych cegieł

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW Zawartość: 1. Część ogólna SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Z-01. ROZBIÓRKI NAWIERZCHNI I PODBUDÓW 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE TOM- 6 ; EGZEMPLARZ 01 PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA SZCZELNEGO NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE ADRES INWESTYCJI: Działka ew. nr 160/8, obręb: Izdebno Kościelne Izdebno Kościelne, Gmina Grodzisk Mazowiecki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Inwestor: MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU- ODDZIAŁ SZTUKI DAWNEJ ul. Toruńska Gdańsk

Inwestor: MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU- ODDZIAŁ SZTUKI DAWNEJ ul. Toruńska Gdańsk SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM/ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA SKRZYDŁA ZACHODNIEGO BUDYNKU POKLASZTORNEGO FRANCISZKANÓW(MUZEUM Inwestycja: REMONT/ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź reprezentowane przez. Zarząd Lokali Miejskich Łódź al. T. Kościuszki 47

Miasto Łódź reprezentowane przez. Zarząd Lokali Miejskich Łódź al. T. Kościuszki 47 PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF LEWANDOWSKI Łódź 92-204 ul. Józefa 3 m 38 tel. 600 258 737 INWESTOR: Miasto Łódź reprezentowane przez Zarząd Lokali Miejskich 90 514 Łódź al. T. Kościuszki 47 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST ZT 04 PRACE ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST ZT 04 PRACE ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST ZT 04 PRACE ROZBIÓRKOWE PROJEKT OSIEDLOWEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI ETAP II ul. Garaszewo nr. 39, Poznań dz. nr ew. 19 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-9- Roboty w zakresie burzenia Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-00.00.01 Roboty rozbiórkowe Inwestycja :Rozbiórka I i II baterii zbiorników z blachy falistej (48 sztuk). Branża: Budowlana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D -01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Remont świetlicy wiejskiej w Redakach ADRES: gm. Susz, dz. Nr 17/10 INWESTOR: Urząd Gminy i Miasta Susz 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 6 Opracował: inż.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a Przedmiar robót Data: 2010-10-23 Budowa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATU

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATU ARCHICOM STUDIO Spółka z o. o. 50-345 WROCLAW UL.LISKEGO 5-7, Tel. 48-71/78-58-777 Fax 48-71/78-58-801,328-00-65 MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATU INWESTOR: TN Stabłowice Sp. z o. o. - Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV

ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV GMINA KRAPKOWICE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 11 UTWORZENIE KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO NA PLACU EICHENDORFFA W KRAPKOWICACH działka nr 438/5 z k.m.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC ORAZ OGRODZEŃ. Kod CPV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC ORAZ OGRODZEŃ. Kod CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC ORAZ OGRODZEŃ Kod CPV 45100000-8 25 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/0/06/2013

Przedmiar robót 2/0/06/2013 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 2/0/06/2013 Instalacja gazu Obiekt ZESPÓŁ PAWILONÓW HANDLOWYCH Budowa ul. Bema dz. nr 4, ark.m.1 obręb 0048 63-400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ARCHICOM STUDIO Spółka z o. o. 50-345 WROCLAW UL.LISKEGO 5-7, Tel. 48-71/78-58-777 Fax 48-71/78-58-801,328-00-65 MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO INWESTOR: TN Stabłowice Sp. z o. o. - Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

jednostkowa x 6 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty przygotowawcze Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kpl 1,00

jednostkowa x 6 1 2 3 4 5 6 7 1 Roboty przygotowawcze Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą kpl 1,00 / Pieczęć Wykonawcy / Wykonawców / Kosztorys ofertowy Rozbiórka hal magazynowych prrzy ul. Wolności 527 w zabrzu Zabrze Pods. Wg Cena Wartość 5 Lp Opis i wyliczenia Jm Ilość STWiORB jednostkowa x 6 1 2

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA Budowlane Biuro Inżynierskie Przemysław Puchalski NIP: 599-247-99-87 tel. 601 278 123 www.bbipp.pl info@bbipp.pl Przedmiot opracowania: DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATOWEGO

Bardziej szczegółowo

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Budynek Internatu L.O. w Puszczykowie ADRES : UL. Kasprowicza 3, Puszczykowo STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. dz. ew. nr 1913/2, obr. Piwniczna-Zdrój gmina Piwniczna-Zdrój

PROJEKT ROZBIÓRKI. dz. ew. nr 1913/2, obr. Piwniczna-Zdrój gmina Piwniczna-Zdrój EGZEMPLARZ NR 1 PROJEKT ROZBIÓRKI Inwestycja: rozbiórka części budynku Domu Wczasów Dziecięcych tarasu od strony zachodniej Obiekt: budynek Domu Wczasów Dziecięcych Lokalizacja: dz. ew. nr 1913/2, obr.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ;t / OPIS TECHNICZNY STAROSTA OI)ATOWS. wopatowie ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZO-GARAŻOWYCH Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU l. OPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI-

KOSZTORYS INWESTORSKI- UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B/2 KOSZTORYS INWESTORSKI- ślepy NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Przemysłowa 34 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE WALCE UL. OPOLSKA 23A działka nr 1101/3 k.m. 2

GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE WALCE UL. OPOLSKA 23A działka nr 1101/3 k.m. 2 PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Inwestor: Lokalizacja: GMINA WALCE UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE WALCE UL. OPOLSKA 23A działka nr 1101/3 k.m. 2. 1.0. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG (ULIC) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2

Przedmiar Robót. Rozbiórka budynku gospodarczego,kołbaskowo, dz. nr 179/2 Przedmiar Robót Data: 2011-09-22 Obiekt: Budynek gospodarczy Zamawiający: Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo Kosztorys opracowali: Maciej Korczak,... Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... Tabela

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG Rozbiórka przepustu prefabrykowanego, Ŝelbetowego i elementów towarzyszących 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOW SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

SZCZEGÓŁOW SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SZCZEGÓŁOW SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku mieszkalnego. oraz piwnicy na dz. nr 123/5. obr. Kościerska Huta

Rozbiórka budynku mieszkalnego. oraz piwnicy na dz. nr 123/5. obr. Kościerska Huta Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz piwnicy na dz. nr 123/5 obr. Kościerska Huta 63 I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1z7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST 1.2.Zakres stosowania SST 1.3.Zakres robót objętych SST 1.4. Określenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy rozbiórce oficyny budynku nr 13 przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy rozbiórce oficyny budynku nr 13 przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy rozbiórce oficyny budynku nr 13 przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku 1.0 Położenie obiektu Oficyna przylega do budynku głównego nr 13 od strony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod według Wspólnego Słownika Zamówień SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV - 45111220-6, 45111300-1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW ORAZ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW ORAZ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01.01 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKÓW I ZJAZDÓW ORAZ ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO str. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI ALTANKI OGRODOWEJ USŁUGI PROJEKTOWE SŁAWOMIR LIS CIECIERZYN CIECIERZYN

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI ALTANKI OGRODOWEJ USŁUGI PROJEKTOWE SŁAWOMIR LIS CIECIERZYN CIECIERZYN NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO NAZWA, ADRES INWESTORA NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK, NA KTÓRYCH INWESTYCJA JEST ZLOKALIZAOWANA STADIUM OPRACOWANIE Rozbiórka altanki zlokalizowanej na działce nr 264/15 w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PODŁOŻA I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ STANOWISKA DO TANKOWANIA POJAZDÓW KOLEJOWYCH. DZIAŁKA NR 2 / 120, OBRĘB DZIESIĄTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INśYNIERSKICH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.02.03. WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INśYNIERSKICH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INśYNIERSKICH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Warszawa 2017-05-22 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty w zakresie usuwania azbestu CPV - 45262660-5

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SSTWiORB)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SSTWiORB) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SSTWiORB) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : ROZBIÓRKA KOMINA PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 11 LOKALIZACJA ZAMÓWIENIA : Ul. Farbiarska 51/57,

Bardziej szczegółowo

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE SST 03 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 -

Bardziej szczegółowo

A.K.I. PROJEKT Mirosław Antonik Wrocław, ul.wiśniowa 36A tel. (071) , tel.fax (071)

A.K.I. PROJEKT Mirosław Antonik Wrocław, ul.wiśniowa 36A tel. (071) , tel.fax (071) INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA JEDNOSTKA AUTORSKA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 BIPROGEO PROJEKT Sp. z o.o. 52-418 Wrocław,

Bardziej szczegółowo