3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV: 45110000 1"

Transkrypt

1 ZAKŁAD PRAC PROJEKTOWYCH PROJEKT-SERWIS Magdalena Solska ul. T. Czackiego 61/ Wrocław tel tel. /fax Stadium : PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa : Projekt robót rozbiórkowych bud. mieszk. i gospodarczych zamówienia przy ul. Gen. L. Okulickiego 15 we Wrocławiu i uporządkowania terenu po likwidacji budynków. ============================================== Adres obiektu : ul. Gen. L. Okulickiego 15 Wrocław dzielnica Psie Pole Obręb. Zakrzów. Ark. Mapy 12 działka nr 2/2 Obiekty : Budynek mieszkalny, bud. komórek lokatorskich, szalet zewn. (obiekty wyłączone z użytkowania i zabezpieczony ) Część Dokumentacji : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW Kody : Kod grupy robót ; klasa robót ; roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne roboty w zakresie przygot. terenu pod budowę i roboty ziemne Inwestor : GMINA WROCŁAW reprezentowana przez WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O. O. ul. M. Reja Wrocław Data wykonania dokumentacji X OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późniejszymi zmianami) oświadczamy że; Projekt rozbiórki budynku mieszkalnego przy ulicy Okólickiego 15 we Wrocławiu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Projektant : mgr inż. arch. Józef Solski upr. proj. nr 417/74 Wm nr członkowski DOIA = DS Sprawdzający : mgr inż. arch. Barbara Solska upr. proj. nr 416/74 Wm nr członkowski DOIA = DS

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROZBIÓRKI BUDYNKU. 3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD C PV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne ( roboty w zakresie burzenia, roboty w zakr. przyg. terenu pod budowę i roboty ziemne ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych budynku bud. mieszk. ul. Gen. L. Okulickiego 15 we Wrocławiu Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu i obejmują w całości obiekty zaznaczone na planie : - wywiezienie gruzu pochodzącego z rozbiórki na odległość do 20 km - opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko - opłata za przyjęcie i utylizację odpadów - naprawa szkód w obiektach sąsiednich powstałych w wyniku prac rozbiórkowych Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż zaplecza rozbiórek i konstrukcji pomocniczych do wykonania robót rozbiórkowych 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (DZ.U.Nr 47, poz. 401) 1.5. Sprzęt Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ceglanych i drewn. oraz usunięciem gruzu należy używać: - młoty ręczne pneumatyczne wiertnice, piły mechaniczne. - usuwanie gruzu należy prowadzić przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, koparka, ładowarka. Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne. 2

3 1.6. Transport Gruz wywozić samochodami samowyładowczymi. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego Wykonanie robót Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza drzewostanu, przyległego utwardzenia terenu. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych. Nie dopuszczalne jest palenie usuwanych elementów. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenia stref rozbiórki Kontrola jakości robót Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i stanu sąsiednich obiektów (otynkowanie styków ścian ) po wykonanych pracach. Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 1.9. Odbiór robót Roboty rozbiórkowe powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru Przepisy związane Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III. Przepisy bhp przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 2. Opis robót przygotowawczych i zabezpieczających plac budowy. 2.1.Ogrodzenia, przejścia przejazdy, stanowiska postojowe i magazynowe, transport pionowy, zastosowanie sprzętu zmechanizowanego. Strefę rozbiórki wygrodzić ogrodzeniem w odległości min. 4 m od obiektu (strona południowa i północna ). Konieczne będzie uzgodnienie trasy dojazdu wywrotek na plac rozbiórek z właścicielami nieruchomości i ZDIUM. Rozbiórkę z uwagi na zagrożenie zapyleniem sąsiednich budynków należy wykonać ręcznie z użyciem sprzętu zmechanizowanego. Wjazd i wyjazd samochodów ciężarowych z placu rozbiórki prowadzić przez podwórze gosp. do najbliższego zaułka ulicy. Wewnątrz ogrodzenia placu budowy (rozbiórki ) zlokalizować; A- podjazd dla wywrotek odbierających gruz + plac manewrowy B- Stanowisko czyszczenia i sortowania cegły C- stanowisko tymczasowego składowania odzyskiwanych materiałów budowlanych ; cegły, belek drewna budowlanego (belki i deski ) drewno opałowego, złomu. D- Szalet przenośny kompaktowy (po za wydzielonym placem budowy, min. 10 m od okien budynków mieszkalnych). Zaleca się zapewnienie służebności WC na sąsiedniej nieruchomości E- barakowóz socjalny (przy małej ekipie przyczepa kempingowa). Nie przewiduje się transportu pionowego elementów ciężkich (np belek stropowych ). Do rozbierania budynku stosować ręczne narzędzia; spalinowe (piły ), pneumatyczne (młoty i dłuta ) i elektryczne. Ze względu na rozmiary obiektu i bezpośrednie sąsiedztwo ulic i zamieszkałych budynków stosować metodę wyburzeniową ze szczególną ostrożnością. Zaleca się doprowadzenie 3

4 wody do stanowisk pracy i zastosowanie zraszania w celu ograniczenia kurzu i zapylenia. Załadunek gruzu na wywrotki samochodową ładowarką przedsiębierną lub innym urządzeniem samojezdnym. Po rozebraniu ścian i posadzek do poziomu 0,3 m poniżej terenu doły wypełnić drobnymi frakcjami gruzu i ubijać co 0,3 m. Po uwałowaniu rozścielić wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej grubości ~10-15 cm tak by poziom terenu po rozbiórce był wyżej o ~ 5 cm od otaczającego podwórza. 2.2 Zaplecze socjalne i biurowe Ze względu na krótki okres pracy i małą liczebność ekipy budowlanej (~5 osób) niecelowy jest montaż stacjonarnego zaplecza socjalno-biurowego. Zaleca się ustawienie 1-go przewoźnego baraku socjalnego (przyczepa) i prowizoryczne podłączenie do instalacji wodnej i elektr. Szalet suchy kompaktowy ustawić w odległości min. 10 m od budynków mieszk. lub uzgodnić użytkowanie toalety w sąsiednim budynku Odcięcie instalacji w budynku. Obiekty nie są podłaczone do mediów. Wykonawca musi jednak sprawdzić stan odcięcia na przyłączach. Prace kontrolne należy zlecić dostawcom mediów. W wypadku gdyby dostawca medium nie przyjął tego zlecenia a wykonawca nie dysponował odpowiednią ekipą instalacyjną należy te prace podzlecić firmie specjalistycznej, która wykona je w uzgodnieniu z dostawcą medium a zakres likwidacji przyłączy zgłosi do biura dokumentacji geodezyjnej. Protokół z czynności sprawdzających wpisać do dziennika budowy Wytyczne prowadzenia i nadzoru robót budowlanych Plac rozbiórek wygrodzić płytowymi przęsłami rozbieralnego ogrodzenia (np. blacha trapezowa w ramach z kątownika na słupkach stalowych z podstawami betonowymi) wys. 1,8 m. Wjazd wywrotek na plac rozbiórek przez bramę od str. najbliższej ulicy. Ze względów ekonomicznych i ekologicznych zaleca się wstępne sortowanie i czyszczenie elementów budowlanych (cegła ) do dalszego wykorzystania i surowców wtórnych już na placu budowy. Drewno budowlane przeznaczyć na opał. Papę przeznaczyć do utylizacji w specjalistycznych zakładach uprawnionych do tego typu prac. Protokoły z przekazania do utylizacji materiałów rozbiórkowych zachować do kontroli. Przy pracach rozbiórkowych stosować wszystkie wymagane przepisami zasady BHP. Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionego kier. budowy. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien wykonać "Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" w formie ustalonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia (Dz. U. nr 151 poz OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest rozebranie budynku mieszkalnego z funkcją usługową w parterze zaznaczonego na planie kolorem żółtym, wyrównanie, uwałowanie terenu po rozbiórce i prowizoryczne nadanie temu obszarowi terenu cech właściwych dla skweru z nawierzchnią trawiastą. Ze względu na warunki techniczne rozbiórki; bliskie sąsiedztwo ulic, zabudowy mieszkaniowej należy zabezpieczyć warunki użytkowania sąsiednich budynków mieszkalnych użytkowych i technicznych. Budynki i obiekty rozbierać do poziomu ~30 cm poniżej poziomu terenu. Wykonawca sporządzając projekt organizacji robót rozbiórkowych dokona oceny zagrożeń i projekt zabezpieczeń strefy użytkowanej przez mieszkańców i użytkowników sąsiednich posesji (szczegóły ująć w opisie BIOZ) OBECNE PARAMETRY OBIEKTU Stan istniejący i układ funkcjonalny budynków (mieszkalno-usługowego, komórek i szaletu ) Budynek mieszkalny niepodpiwniczony, jednopiętrowy z poddaszem częściowo mieszkalnym zniszczony ( w stanie skrajnej dewastacji) w części wyłączony jest z użytkowania (parter). Dach płaski o konstr. drewnianej kryty papą. Średnia grubość ścian konstrukcyjnych i zewnętrznych 1,5 cegły na zaprawie wapiennej + obustronny tynk = 42 cm. Sklep w parterze nie pełni już swej roli użytkowej a stan budynku grozi zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników. Konieczna bezwzględna ewakuacja pozostałych użytkowników (mieszkania na piętrze i poddaszu). 4

5 Powierzchnie zabudowy budynków i obiektów - Budynek mieszkalno-użytkowy ~180 m 2. - Komórki gospodarcze ~ 30 m 2 - Szalet zewnętrzny ~ 8 m 2 Kubatury - bud. mieszkalno-usługowy ~ 1800 m 3. - komórki lokatorskie 7 m 3 - WC m 3 Ilość mieszkań - 6 i 1 lokal użytkowy PARTER - Lokal użytkowy 2-izbowy (20+ 17,5 ) = 37,5 m mieszkanie 1-izbowe 20 m mieszk. 2-izb. 27 m 2 PIĘTRO - 1 lokal 2-izbowy 37,5 m 2-1 lokal 3-izbowy 57 m 2 PODDASZE - 1 lokal 2-izbowy 27 m - 1 lokal 1-izbowy 20 m Suma pow. 6 lokali mieszkalnych = 188,5 m 2 Budynek komórek lokatorskich murowany z cegły pełnej w latach 50-tych Parterowy z cegły pełnej grub. 12 cm dach płaski z desek na belkach drewn. kryty papą. średnia wysokość 2,3 m. Szalet dla mieszkańców wykonany w tej samej technologii. Szambo pod WC murowane z cegły. Administrator obiektu ze względu na zniszczenia i zagrożenie dokonał już częściowego wyłączenia obiektu z użytkowania (parter) i zabezpieczył pom. w obiekcie obiekt. Dalsze wykwaterowania lokali mieszkalnych w toku. Budynek jest zagrzybiony, zniszczony dach. Mieszkania w obiekcie nie mają prawidłowej funkcji i wyposażenia (łazienki, kuchnie, przedpokoje). Ogrzewanie piecowe. Brak wentylacji kuchni. Fundamenty niezinwentaryzowane ceglane. Ściany murowane na zaprawie wapiennej z cegły pełne grubości ~ 42 cm. Dach płaski jednospadowy w konstr. drewnianej, kryty papą na deskowaniu. Budynek ze względu na zniszczenie konstrukcji kwalifikuje się do rozbiórki. Stopień zniszczenia elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych nie kwalifikuje obiektu do remontu ze względów ekonomicznych, nie posiada wartości gospodarczej ani architektonicznej. Jego dalsze istnienie stoi w sprzeczności z planami zagospodarowania terenu strefy ulicy Gen. L. Okulickiego. Oprócz bud. usługowo-mieszkalnego rozebrać komórki lokatorskie i szalet zewnętrzny dla lokatorów. Przy rozbiórce założyć zabezpieczenia ochronne na sąsiednie drzewa ozdobne Proponowana technologia i kolejność rozbiórki Po wykwaterowaniu ostatnich lokatorów dokonać odcięcia budynku mieszkalno-usługowego od wszystkich mediów na przyłączach. Prawidłowość odcięcia budynku musi być potwierdzona protokołami przez dostawców mediów i uprawnionych inspektorów nadzoru robót elektr. gazowych, wod-kan. Kierownik budowy opracuje i uzgodni w ZDIUM projekt organizacji ruchu pieszego w strefie przyległej do placu rozbiórki. Projekt organizacji ruchu ma być dostosowany do przyjętej przez Wykonawcę technologii i sprzętu. Propozycja zagospodarowania terenu rozbiórki w części rysunkowej projektu ma charakter wytycznych dla Wykonawcy. 5

6 Z uwagi na położenie budynku mieszkalnego bezpośrednio przy wąskim chodniku ruchliwej ulicy Okulickiego ( konieczność zajęcia chodnika ). Chodnik przy posesji jest rzadko użytkowany i nie stanowi podstawowej trasy komunikacji pieszej przy ul. L. Okulickiego i Księżycowej. Wygrodzenie placu budowy nie może zajmować jezdni. Kolejność rozbiórek 1. Budynek komórek lokatorskich 2. Budynek mieszkalno-usługowy 3. Szalet Po rozebraniu komórek lokatorskich teren ten przeznaczyć na podręczne składowisko odzyskiwanych materiałów ; Cegły, papy, drewna. stali, szkła i metali kolorowych Rozbiórkę budynku i komórek należy wykonać ręcznie z użyciem drobnego sprzętu zmechanizowanego. Wjazd i wyjazd samochodów ciężarowych z placu budowy prowadzić w kierunku ul. L. Okulickiego bezpośrednio lub poprzez plac (ogród) na północ od rozbieranego bud. przeznaczyć na zaplecze placu budowy. Wewnątrz ogrodzenia placu zaplecza rozbiórki zlokalizować; A- podjazd dla wywrotek odbierających gruz + plac manewrowy B- Stanowisko czyszczenia cegły C- stanowisko tymczasowego składowania odzyskiwanych materiałów budowlanych ; cegły, belek drewna budowlanego (belki i deski ) drewno opałowego, złomu, papy. D- Szalet przenośny kompaktowy, barakowóz socjalny. Transport pionowy dla gruzu i cegieł z rozbieranych ścian - rynna transportowa z desek. Ze względu na niewielką wysokość bud. nie przewiduje się transportu pionowego elementów ciężkich (np belek stropowych ). Do rozbierania budynku stosować ręczne narzędzia; spalinowe (piły ), pneumatyczne (młoty i dłuta ) i elektryczne. Ze względu na małe rozmiary obiektu i bliskie sąsiedztwo (ok m) od zamieszkałych budynków nie stosować metody wyburzeniowej co powoduje bardzo duże zapylenie otoczenia. Zaleca się doprowadzenie wody do stanowisk pracy i zastosowanie zraszania w celu ograniczenia kurzu i zapylenia. Załadunek gruzu na wywrotki samochodową ładowarką przedsiębierną. Zaplecze socjalne i biurowe Ze względu na krótki okres pracy i małą liczebność ekipy budowlanej niecelowy jest montaż stacjonarnego zaplecza socjalno-biurowego. Zaleca się ustawienie 1-go przewoźnego baraku socjalnego (przyczepa) i prowizoryczne podłączenie do instalacji wod-kan i elektr. Szalet suchy kompaktowy ustawić w odległości min. 10 m od budynków mieszk. lub uzgodnić użytkowanie toalety w sąsiednim budynku. Obiekt nie wymaga zaplecza biurowego kierownictwa budowy. Odcięcie instalacji w budynku. Wszystkie instalacje w budynkach muszą być odcięte ( woda, energia elektr. gaz ) przed przystąpieniem do rozbiórek. Wykonawca winien dodatkowo sprawdzić odcięcie na przyłączach. Prace kontrolne należy zlecić dostawcom mediów. W wypadku gdyby dostawca medium nie przyjął tego zlecenia a wykonawca nie dysponował odpowiednią ekipą instalacyjną należy te prace podzlecić firmie specjalistycznej, która wykona je w uzgodnieniu z dostawcą medium a zakres likwidacji przyłączy zgłosić do biura dokumentacji geodezyjnej. Protokół z czynności sprawdzających wpisać do dziennika budowy. 6

7 Wytyczne prowadzenia i nadzoru robót budowlanych Ze względu na sąsiedztwo ulic nie dopuszcza się rozbiórki metodą wyburzeniową. Roboty rozbiórkowe po odcięciu przyłączy do budynku prowadzić rozpoczynając od dachu przy użyciu ręcznego sprzętu zmechanizowanego. Po zdjęciu dachowych obróbek blacharskich i zmagazynowaniu dla przekazania do skupu surowców wtórnych zerwać pokrycie papowe i przygotować do przekazania do utylizacji przez licencjonowane firmy specjalistyczne (zachować protokoły przekazania). Rozbiórkę konstrukcji rozpocząć od demontażu kominów, attyki na elewacji frontowej i konstrukcji dachu. Belki, deskowanie, stolarkę po pocięciu na odcinki dł. ~1-3 m. Przekazać dla odbiorców na cele opałowe. Szkło zmagazynować w pojemnikach i przygotować do przekazania WPO. Transport pionowy elementów dłużycowych (belki ) przy użyciu wysięgnika i linowej wciągarki z napędem elektr. Rozbiórkę ścian dokonywać etapami kondygnacjami od góry przemiennie z rozbiórką stropów. Transport gruzu i cegieł rynną otwartą z desek obitych blachą lub o przekroju zamkniętym z rurowym z elementów segmentowych. Ze względów ekonomicznych i ekologicznych zaleca się wstępne sortowanie i czyszczenie cegły do dalszego wykorzystania i surowców wtórnych już na placu budowy Oznakowanie budowy i zabezpieczenie ruchu przechodniów Strefę bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców wyznaczać będzie linia ogrodzenia placu rozbiórek i zaplecza. Przy ogrodzeniu placu i zaplecza rozbiórki budynku zawiesić tablice informacyjne i ostrzegawcze, strefę robót dodatkowo oznakować biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą i oświetlić. Zablokowane przejście chodnikiem przy rozbieranym budynku oznakować tablicami informacyjnymi PRZEJŚCIE DRUGĄ STRONA ULICY 2.6. Zabezpieczenie otoczenia przed pyłem i hałasem Wyłącznym sposobem ograniczenia hałasu jest rozbiórka budynku jedynie przy użyciu ręcznego sprzętu mechanicznego. W celu zmniejszenia uciążliwości należy ograniczyć pracę na budowie do pierwszej, ewentualnie 2-giej zmiany. W celu zmniejszenia zapylenia należy zainstalować zraszacze na wszystkich stanowiskach kruszenia muru i zaprawy Zabezpieczenie warunków BHP robotników na wysokości Roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Ekipa budowlana musi być przeszkolona i posiadać wymagane badania lekarskie i posiadać sprzęt i wyposażenie bezpieczeństwa (kaski, pasy, liny) Utylizacja odpadów. W trakcie rozbiórek nie powstaną silnie toksyczne odpady budowlane. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta miasta Wrocławia nr 1088/2003 planuje się wywóz gruzu na wysypiska w ilościach wg kosztorysu ; - gruz ceglany (cegła, zaprawa ) - drewno budowlane przeznaczyć na drewno opałowe - Stal i metale kolorowe w ilościach śladowych przekazać do punktu skupu surowców wtórnych. - Papę (~ 0,1 ton ) przekazać do utylizacji w WPO Przy transporcie odpadów i gruzu, samochody wyjeżdżające z posesji muszą być omiatane a koła spłukiwane by nie zaśmiecać ulic Wykorzystanie materiałów rozbiórkowych (zalecenia ). 7

8 Ze względu na konieczność ograniczania ilości odpadów należy maksymalną ilość rozebranego materiału budowlanego przygotować do dalszego wykorzystania lub przynajmniej posortować. Zmniejszy to koszty utylizacji. Cegłę oczyścić i przygotować do późniejszego wbudowania. Stal i met. kolorowe w przypadku skorodowania wykorzystać jako surowce wtórne. Drewno budowlane ze stropów (deski i belki ) posortować i wykorzystać jako drewno opałowe. Rury i kable instalacyjne sortować, pociąć i przekazać jako surowce wtórne do p. skupu.. Materiały, których nie da się wykorzystać jako surowce wtórne należy przekazać do utylizacji lub na składowisko odpadów zgodnie z uzgodnieniem Wydziału Ochrony i Kształtowania Środowiska U. M. podając ilości i kody surowców Wytyczne ukształtowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu rozbiórek Po rozebraniu budynków i obiektów do poziomu ~ 0,3 m poniżej poziomu terenu Zagłębienie po części podziemnej zasypać materiałem sypkim (drobnym gruzem i resztkami po skruszonej zaprawie i tynkach ) i ubijać do poziomu 0,15 m poniżej poziomu terenu. Materiał nasypowy wyrównać i uwałować na poziomie terenu i nawieźć ziemię urodzajną pod trawnik. Poziom uwałowanego terenu po rozbiórce (ze względu na osiadanie ) winien być ~ 5 cm ponad sąsiednim terenem otaczającym rozbiórkę. Docelowe wykonanie nawierzchni terenu zaplanowane winno być w ramach zagospodarowania całej działki posesji budynku przez Inwestora 3. WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ======================================================== 3.1. Oznakowanie budowy i zabezpieczenie ruchu mieszkańców Strefę bezpieczeństwa dla okolicznych mieszkańców wyznaczać będzie linia ogrodzenia. Przy ogrodzeniu placu zaplecza rozbiórki budynku zawiesić oświetlone tablice informacyjne i ostrzegawcze, strefę robót dodatkowo oznakować białoczerwoną taśmą ostrzegawczą Zabezpieczenie otoczenia przed pyłem i hałasem Wyłącznym sposobem ograniczenia hałasu jest rozbiórka budynku jedynie przy użyciu ręcznego sprzętu mechanicznego. W celu zmniejszenia uciążliwości należy ograniczyć pracę na budowie do pierwszej, ewentualnie 2-giej zmiany. W celu zmniejszenia zapylenia należy zainstalować zraszacze na wszystkich stanowiskach kruszenia muru i zaprawy Zabezpieczenie warunków bezpieczeństwa pracy robotników na wysokości Roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Ekipa budowlana musi być przeszkolona do pracy na wysokości i posiadać wymagane badania lekarskie i posiadać sprzęt i wyposażenie bezpieczeństwa (kaski, pasy, liny). Każdy pracownik na wysokości musi być asekurowany Utylizacja odpadów W trakcie rozbiórek nie powstaną silnie toksyczne odpady budowlane. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta miasta Wrocławia nr 1088/2003 planuje się wywóz gruzu na wysypiska przy ul. Jerzmanowskiej 8 w ilościach wg kosztorysu ; - gruz ceglany przeznaczyć na utwardzenie dróg i placów lub do utylizacji na składowisku WPO (protokół z przekazania zachować w dokumentach zadania. - drewno budowlane po pocięciu przeznaczyć na opał Papę w ilości ~ 2,8 t oraz szkło w ilościach śladowych przekazać za protokołem do utylizacji za pośrednictwem WPO (faktury zachować ) 8

9 Stal i metale kolorowe w ilościach śladowych przekazać do punktu skupu surowców wtórnych (rachunki zachować ) Wytyczne opisu planu "BiOZ" Obowiązkiem kierownika budowy przed przystąpieniem do robót jest wykonanie "Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia" oraz określenie warunków prowadzenia robót z punktu widzenia bezpieczeństwa, (podstawa Dz. U. nr 151/2002 poz.1256 ) Zakres opracowania planu BIOZ Zakres robót i kolejność realizacji Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego przy ul. L. Okulickiego 15 we Wrocławiu wraz z komórkami i szaletem. Wykaz istn. elementów obiektów podlegających rozbiórce Budynek mieszkalny, bud. komórek lokatorskich, szalet dla lokatorów, ogrodzenie, wiata drewn.. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BiOZ. Stałe elementy zagospodarowania nie występują. Tymczasowym elementem zagospodarowania placu rozbiórki stwarzającym zagrożenie będą rusztowania i place składowe materiału rozbiórkowego. Wymagać będą zabezpieczeń (wygrodzenie terenu).. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji (skala i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas występowania ). Prace na wysokości stanowiące zagrożenie dla pracowników i przechodniów. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzonych robót. Strefa rozbiórki musi być wygrodzona, oznakowana i oświetlona (oznakowanie i oświetlenie przeszkodowe musi być uzgodnione z zarządcą i właścicielem terenu Zajęcie części chodnika uzgodnić z właścicielem nieruchomości i ZDIUM. Informacja o sposobie prow. instruktażu pracowników. Pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą być przebadani w przychodni specjalistycznej oraz przeszkoleni przez uprawnionych Instruktorów. Potwierdzona przez pracownika informacja o szkoleniu i przeprowadzonych egzaminach musi być zachowana w dokumentach budowy lub w archiwum firmy wykonawczej. Roboty rozbiórkowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Każdy pracownik musi posiadać sprzęt i wyposażenie bezpieczeństwa (kaski, pasy, liny). Każdy pracownik na wysokości musi być asekurowany. zasady postępowania w przypadku zagrożeń konieczność wykonania zabezpieczeń dla pracowników przed upadkiem oraz dla przechodniów przed obrażeniami (spadające narzędzia i materiały ). Konieczne siatki i daszki zabezpieczające ( szczegóły określi kier, budowy w oparciu o przyjętą technologię robót ). środki ochrony indywidualnej - Kaski, okulary ochronne, pasy i liny zabezpieczające - nadzór na pracami niebezpiecznymi -kietrownik i majster budowy posiadający Konieczne uprawnienia budowlane Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi Rodzaj rozbieranych materiałów nie stwarza zagrożeń chemicznych w trakcie robót. Stosowane materiały i narzędzia z uwagi na pracę na wysokościach stanowią zagrożenie dla przechodniów i pracowników na poziomie terenu. Odpady; papa, gruz z rozbiórek przekazać do utylizacji WPO. Protokoły przekazania do utylizacji (kopie faktur) zachować w dokumentacji budowy. Środki techn. i organizac. zabezpieczające w strefach zagrożenia. Daszki i siatki zabezpieczające oraz wygrodzenie placu budowy. Oznakowanie 9

10 i oświetlenie przeszkodowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i dokumentacji urządzeń. biuro kierownika budowy Kier. budowy winien uzgodnić opracowany przez siebie plan BIOZ z Rzeczoznawcą BHP 4. Wytyczne wykorzystania materiałów rozbiórkowych ============================================================== Sugeruje się by ze względu na konieczność ograniczania ilości odpadów należy maksymalną ilość rozebranego materiału budowlanego przygotować do dalszego wykorzystania lub przynajmniej posortować. Zmniejszy to koszty utylizacji. Cegłę oczyścić i przygotować do późniejszego wbudowania. Stal i met. kolorowe w przypadku skorodowania wykorzystać jako surowce wtórne. Drewno budowlane ze stropów (deski i belki ) posortować i wykorzystać jako drewno opałowe. Rury i kable instalacyjne sortować, pociąć i przekazać jako surowce wtórne. 5. Wytyczne ukształtowania i zagospodarowania terenu po zakończeniu rozbiórek ============================================================== Po rozebraniu budynku do poziomu 0,3 m poniżej poziomu terenu. Materiał wyrównać i uwałować na poziomie terenu. Docelowe wykonanie nawierzchni terenu zaplanowane winno być w ramach zagospodarowania całej działki posesji bud Projektant : mgr inż. arch. Józef Solski upr. proj. nr 417/74 Wm nr członkowski DOIA = DS

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA HALI TARGOWEJ, BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNY Z MASZTEM ANTENOWYM, I WIATY TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŁOMŻY CPV 45213140-3 Adres:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZÓR BUDOWLANY mgr inŝ. Barbara Wojciechowska 49-304 Brzeg ul. Wierzbowa 16/5, tel. 077-411-11-53 M E T R Y K A P R O J E K T U OBIEKT TEMAT ZADANIA Budynek świetlicy wiejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia SPIS ZAWARTOŚCI TOMU CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 Projekt robót rozbiórkowych Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia CZĘŚĆ 3 Rysunki inwentaryzacyjne str. 2 CZĘŚĆ 1 Projekt robót rozbiórkowych str. 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 1. Strona tytułowa 1 2. Oświadczenie projektantów 2 3. Zawartość opracowania 3 4. Informacja BIOZ 4-13 B. PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 14-189

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ARCHITEKTURA 1 Wykonawca projektu: KONSORCJUM DWÓCH FIRM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- firma nr 1 BIURO PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ SAMOLUBIE DZ. NR. 236/2 GMINA KIWITY POWIAT LIDZBARSKI. Niniejsze opracowanie należy traktować jako uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

S P C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE

S P C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE S P C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H ROBOTY SANITARNE I ELEKTRYCZNE Według kodu Kod CPV 45232460 4 -Roboty sanitarne CVP 45311100-1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Obiekt: Budynek dawnego Gimnazjum Adres: Łomża, ul. Bernatowicza 4, dz. nr geod. 10146 Inwestor: Maisto Łomża 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław ETAP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Pracownia projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak, Żywiec, ul. Mała 3/2 tel. kom. 0 608 697 511, e-mail: kbnprojekt@o2.pl SPECYFIKACJE TECHNICZNE wykonania i odbioru robót budowlanych. Kod CPV Wspólny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: HALA-XII/2011 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Wykonanie rozbiórki hali magazynowo - laboratoryjno - biurowej przy ul. Kaczorowej/Kupieckiej w Warszawie CPV /kod podstawowy/ 45100000-8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza typu socjalizacyjnego Klęczany Gmina Chełmiec działka nr 51/10. etap II. ST-00.00 Wymagania ogólne Nazwy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosława Witczak Krotoszyn, ul. Rynek 1/4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo