Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy rozbiórce oficyny budynku nr 13 przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy rozbiórce oficyny budynku nr 13 przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku"

Transkrypt

1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy rozbiórce oficyny budynku nr 13 przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku 1.0 Położenie obiektu Oficyna przylega do budynku głównego nr 13 od strony północnej na terenie działki nr 196 w obrębie 13. Dostęp do obiektu możliwy jest od ul. Ogrodowej. 2.0 Zakres robót - roboty rozbiórkowe dachu, ścian, stropów - roboty ciesielskie (zabezpieczenia) - roboty transportowe - roboty hydrauliczne i elektryczne (zabezpieczenie przyłączy instalacyjnych) 3.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce. 3.1 Budynek główny nr Budynek główny nr Wykaz elementów na działce mogących stwarzać zagrożenie nie występują. 5.0 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń. 5.1 Teren przy rozbieranej oficynie ogrodzić i wyłączyć z użytkowania. 5.2 Podczas rozbiórki przestrzegać przepisy BHP 5.3 Wywiesić tablicę informacyjną i ostrzegawcze o groźnym niebezpieczeństwie. 5.4 Stosować odpowiednie stemplowania i rusztowania przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i remontowych przyległej ściany budynku głównego. 6.0 Wskazania dotyczące instruktażu pracowników w ramach szkoleń BHP Szczególnie zwraca się uwagę na szkolenia dotyczące prac na wysokościach.

2 7.0 Wskazania dotyczące zapewnienia środków bezpieczeństwa. 7.1 Przy prowadzeniu robót stosować sprawny technicznie sprzęt ii właściwe narzędzia. 7.2 Prace wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych.

3 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy rozbiórce oficyn (lewej i prawej) budynku nr 15 przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku 1.0 Położenie obiektu Oficyna przylega do budynku głównego nr 15 od strony północnej na terenie działki nr 195/1 w obrębie 13. Dostęp do obiektu możliwy jest od ul. Ogrodowej. 2.0 Zakres robót - roboty rozbiórkowe dachu, ścian, stropów - roboty ciesielskie (zabezpieczenia) - roboty transportowe - roboty hydrauliczne i elektryczne (zabezpieczenie przyłączy instalacyjnych) 3.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce. 3.1 Budynek główny nr Budynki oficyn (lewa i prawa) 4.0 Wykaz elementów na działce mogących stwarzać zagrożenie nie występują. 5.0 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń. 5.1 Teren przy rozbieranej oficynie ogrodzić i wyłączyć z użytkowania. 5.2 Podczas rozbiórki przestrzegać przepisy BHP 5.3 Wywiesić tablicę informacyjną i ostrzegawcze o groźnym niebezpieczeństwie. 5.4 Stosować odpowiednie stemplowania i rusztowania przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i remontowych przyległej ściany budynku głównego. 6.0 Wskazania dotyczące instruktażu pracowników w ramach szkoleń BHP Szczególnie zwraca się uwagę na szkolenia dotyczące prac na wysokościach.

4 7.0 Wskazania dotyczące zapewnienia środków bezpieczeństwa. 7.1 Przy prowadzeniu robót stosować sprawny technicznie sprzęt ii właściwe narzędzia. 7.2 Prace wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika robót budowlanych.

5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych B000 wymagania ogólne kod CPV Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące rozbiórki oficyny przyległej do budynku mieszkalno usługowego na 13 przy ul. Boh. Warszawy w Szczecinku 1.2 Zakres stosowania OST Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót ujętych w OST dla obu oficyn - rozbiórka dachu wraz z pokryciem - rozbiórka ścian i stropów piętra i parteru - rozbiórka stropu nad piwnicą - rozbiórka ścian piwnic - uzupełnienie tynków elewacji w miejscu po rozbiórce oficyny oraz malowania elewacji 2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją techniczną i poleceniem inspektora nadzoru. Roboty należy wykonywać bardzo ostrożnie, stosować odpowiednie zabezpieczenia i rusztowania. Szczególnie przestrzegać należy przepisów BHP dotyczące robót rozbiórkowych. 2.2 Przekazanie placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy protokólarnie wraz z programem rozbiórki, pozwoleniem na prowadzeniem robót ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku i WKzab. delegatura w Koszalinie. Zamawiający ustali miejsce poboru energii elektrycznej oraz zasady rozliczania kosztów energii 2.3 Dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby rozbiórki oficyny - Program rozbiórki oficyny z inwentaryzacją i kolorystyką ściany zaplecza budynku - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - kosztorys inwestorski i nakładczy - informacja BIOZ Przekazana dokumentacja zawiera cz. opisową i graficzną 2.4 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ternu rozbiórki w okresie trwania tych robót, zakończenia i odbioru ostatecznego. Koszty zabezpieczenia terenu wliczone są w cenę umowną. 2.5 Ochrona środowiska w czasie trwania robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić roboty aby nie zanieczyszczać sąsiednich posesji. Unikać wszelkich uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w wyniku prowadzonych robót

6 2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. Należy dbać o to aby pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych byli przeszkoleni pod względem BHP oraz posiadali aktualne badania lekarskie (praca na wysokości) 3.0 Materiały 3.1 Materiały użyte do robót tynkowych i malarskich przy uporządkowaniu odsłoniętej elewacji przyległego budynku głównego powinna spełniać wymagania określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi 3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów Ze względu na niewielkie ilości potrzebnych materiałów do uzupełnienia elewacji będą one dowożone bezpośrednio od dostawcy na plac budowy i tam bezpośrednio wykorzystane. Nie wymaga to dłuższego magazynowania na budowie. 4.0 Sprzęt Zakłada się ręczną rozbiórkę oficyny z zastosowaniem podstawowych narzędzi pracy. Ponadto stosowane będą narzędzia elektryczne lub spalinowe. Zwraca się uwagę na to, aby były one sprawne, bezpieczne w obsłudze i wykorzystywane były do właściwych przypisanych sobie prac. 5.0 Transport Stosować należy transport samochodowy do wywozu gruzu i drewna na wysypisku. Papę należy przekazać specjalistycznej firmie do utylizacji. Zwraca się uwagę na osłonięcie gruzu na środkach transportowych aby nie powodować pylenia w trakcie jazdy. Wykonawca stosować do ustawowych ograniczeń na osie pojazdów przy transporcie gruzu. Miejsce składowania gruzu wskaże Urząd Miasta Szczecinek. 6.0 Wykonanie robót Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z zawartą umową, dokumentacją techniczną oraz pozwoleniem na rozbiórkę wydane przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku i WKzab. delegatura w Koszalinie. 7.0 Kontrola jakości 7.1 Przy wykonaniu uzupełnieniu elewacji oraz wykonaniu kolorystyki elewacji stosować się do zaleceń inspektora nadzoru 7.2 Prowadzić należy dziennik budowy, który przechowywać powinien wykonawca na budowie w sposób zapewniający jego dostępność dla osób wpisujących się oraz chronić go przed zniszczeniem. 8.0 Obmiar robót 8.1 Przy zawarciu umowy ryczałtowej na rozbiórkę, potwierdzenie wykonania robót i uporządkowanie terenu nastąpi po wykonaniu wszystkich robót rozbiórkowych. Forma potwierdzenia protokół z udziałem wykonawcy i inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Wspólnoty Mieszkaniowej. 9.0 Odbiór robót 9.1 Odbiorowi robót podlega rozbiórka całej oficyny oraz wykonanie uzupełnienia tynków elewacji w miejscu rozebranej oficyny i wykonanie kolorystyki całej ściany budynku głównego. 9.2 Do odbiory wykonawca przedstawi Komisji odbioru: - umowę o wykonanie zadania - dziennik budowy - pozwolenia na wykonanie rozbiórki - program rozbiórki z ewentualnie naniesionymi zmianami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru w trakcie trwania robót rozbiórkowych.

7 9.0 Podstawa płatności 9.1 Przy zawarciu umowy ryczałtowej podstawą płatności jest kwota podana przez wykonawcę a przyjęta przez zamawiającego w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie roboty ujęte w dokumentacji technicznej. 9.2 Koszty utrzymania i likwidacji objazdów, przyjazdów i organizacji ruchu ponosi przy transporcie gruzu ponosi wykonawca 10.0 Przepisy związane 10.1 Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 10.2 Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska 10.3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 169 poz. 1650) 10.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych B000 wymagania ogólne kod CPV Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące rozbiórki oficyny przyległej do budynku mieszkalno usługowego na 15 przy ul. Boh. Warszawy w Szczecinku 1.2 Zakres stosowania OST Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót ujętych w OST dla obu oficyn - rozbiórka dachu wraz z pokryciem - rozbiórka ścian i stropów piętra i parteru - rozbiórka stropu nad piwnicą - rozbiórka ścian piwnic - uzupełnienie tynków elewacji w miejscu po rozbiórce oficyny oraz malowania elewacji 2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją techniczną i poleceniem inspektora nadzoru. Roboty należy wykonywać bardzo ostrożnie, stosować odpowiednie zabezpieczenia i rusztowania. Szczególnie przestrzegać należy przepisów BHP dotyczące robót rozbiórkowych. 2.2 Przekazanie placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy protokólarnie wraz z programem rozbiórki, pozwoleniem na prowadzeniem robót ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku i WKzab. delegatura w Koszalinie. Zamawiający ustali miejsce poboru energii elektrycznej oraz zasady rozliczania kosztów energii 2.3 Dokumentacja projektowa opracowana na potrzeby rozbiórki oficyny - Program rozbiórki oficyny z inwentaryzacją i kolorystyką ściany zaplecza budynku - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - kosztorys inwestorski i nakładczy - informacja BIOZ Przekazana dokumentacja zawiera cz. opisową i graficzną 2.4 Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ternu rozbiórki w okresie trwania tych robót, zakończenia i odbioru ostatecznego. Koszty zabezpieczenia terenu wliczone są w cenę umowną. 2.5 Ochrona środowiska w czasie trwania robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić roboty aby nie zanieczyszczać sąsiednich posesji. Unikać wszelkich uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w wyniku prowadzonych robót

9 2.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. Należy dbać o to aby pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych byli przeszkoleni pod względem BHP oraz posiadali aktualne badania lekarskie (praca na wysokości) 3.0 Materiały 3.1 Materiały użyte do robót tynkowych i malarskich przy uporządkowaniu odsłoniętej elewacji przyległego budynku głównego powinna spełniać wymagania określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi 3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów Ze względu na niewielkie ilości potrzebnych materiałów do uzupełnienia elewacji będą one dowożone bezpośrednio od dostawcy na plac budowy i tam bezpośrednio wykorzystane. Nie wymaga to dłuższego magazynowania na budowie. 4.0 Sprzęt Zakłada się ręczną rozbiórkę oficyny z zastosowaniem podstawowych narzędzi pracy. Ponadto stosowane będą narzędzia elektryczne lub spalinowe. Zwraca się uwagę na to, aby były one sprawne, bezpieczne w obsłudze i wykorzystywane były do właściwych przypisanych sobie prac. 5.0 Transport Stosować należy transport samochodowy do wywozu gruzu i drewna na wysypisku. Papę należy przekazać specjalistycznej firmie do utylizacji. Zwraca się uwagę na osłonięcie gruzu na środkach transportowych aby nie powodować pylenia w trakcie jazdy. Wykonawca stosować do ustawowych ograniczeń na osie pojazdów przy transporcie gruzu. Miejsce składowania gruzu wskaże Urząd Miasta Szczecinek. 6.0 Wykonanie robót Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty zgodnie z zawartą umową, dokumentacją techniczną oraz pozwoleniem na rozbiórkę wydane przez Starostwo Powiatowe w Szczecinku i WKzab. delegatura w Koszalinie. 7.0 Kontrola jakości 7.1 Przy wykonaniu uzupełnieniu elewacji oraz wykonaniu kolorystyki elewacji stosować się do zaleceń inspektora nadzoru 7.2 Prowadzić należy dziennik budowy, który przechowywać powinien wykonawca na budowie w sposób zapewniający jego dostępność dla osób wpisujących się oraz chronić go przed zniszczeniem. 8.0 Obmiar robót 8.1 Przy zawarciu umowy ryczałtowej na rozbiórkę, potwierdzenie wykonania robót i uporządkowanie terenu nastąpi po wykonaniu wszystkich robót rozbiórkowych. Forma potwierdzenia protokół z udziałem wykonawcy i inspektora nadzoru oraz przedstawiciela Wspólnoty Mieszkaniowej. 9.0 Odbiór robót 9.1 Odbiorowi robót podlega rozbiórka całej oficyny oraz wykonanie uzupełnienia tynków elewacji w miejscu rozebranej oficyny i wykonanie kolorystyki całej ściany budynku głównego. 9.2 Do odbiory wykonawca przedstawi Komisji odbioru: - umowę o wykonanie zadania - dziennik budowy - pozwolenia na wykonanie rozbiórki - program rozbiórki z ewentualnie naniesionymi zmianami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru w trakcie trwania robót rozbiórkowych.

10 9.0 Podstawa płatności 9.1 Przy zawarciu umowy ryczałtowej podstawą płatności jest kwota podana przez wykonawcę a przyjęta przez zamawiającego w umowie. Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie roboty ujęte w dokumentacji technicznej. 9.2 Koszty utrzymania i likwidacji objazdów, przyjazdów i organizacji ruchu ponosi przy transporcie gruzu ponosi wykonawca 10.0 Przepisy związane 10.1 Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 10.2 Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska 10.3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U nr 169 poz. 1650) 10.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

11 Opis techniczny do projektu rozbiórki oficyny mieszkalnej budynku nr 13 przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku 1.0 Podstawa opracowania. 1.1 Mapa geodezyjna w skali 1:500 do celów opiniodawczych. 1.2 Inwentaryzacja budowlana oficyny wykonana przez Biuro Obsługi Inwestora EKOBUD w Szczecinku (dostarczona przez inwestora) 1.3 Pomiary uzupełniające na obiekcie. 1.4 Zdjęcia budynku. 2.0 Dane ogólne dotyczące rozbieranej oficyny. 2.1 Powierzchnia zabudowy 71,38m Powierzchnia użytkowa 171,22m 2, w tym: parter 57,79m 2 I piętro 57,10m 2 II piętro 56,33m Powierzchnia strychu 61,70m Powierzchnia piwnic 49,33m Kubatura oficyny 1061,42m Stan techniczny oficyny. Oficyna została zakwalifikowana przez inwestora do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny konstrukcji. Ściany i fundamenty są popękane. Drewniane stropu oraz stropodach budynku są zagrzybione i ugięte. Ściany zewnętrzne nie odpowiadają obowiązującej normie cieplnej. 4.0 Rozbiórka oficyny polegać będzie na: 4.1 Odłączeniu wszelkich mediów od obiektu (woda, gaz, energia elektryczna). Końcówki przyłączy trwale zabezpieczyć i oznakować. 4.2 Ręcznie rozebrać pokrycie dachowe z papy i desek. 4.3 Rozebrać więźbę dachową oraz ścianki kolankowe poddasza.

12 4.4 Rozebrać stropy drewniane, ściany piętra i parteru. 4.5 Rozebrać strop nad piwnicą, ściany piwnic. 4.6 Rozbiórkę prowadzić łącznie z rozbieraniem oficyny przyległej z nr 15 Boh. Warszawy. 5.0 Roboty rozbiórkowe wykonane powinny być przez specjalistyczną firmę na podstawie zawartej umowy. 6.0 Odpady oznaczone kodem gruz ceglany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z r. w sprawie listy odpadów, przekazać firmie budowlanej, która prowadzić będzie rozbiórkę. Drewno z rozbiórki należy posegregować. Nadające się do ponownego użycia przekazać inwestorowi. Drewno zagrzybione i zużyte przekazać na opał. 7.0 Roboty zabezpieczające. 7.1 Teren przyległy bezpośrednio do rozbieranych oficyn należy wyłączyć z użytkowania. 7.2 Okna sąsiedniego budynku, przylegające do oficyny, trwale osłonić i zabezpieczyć. 7.3 W trakcie rozbiórki obserwować ściany i stropy a w razie konieczności stosować konieczne stemplowania chroniące przyległy budynek przed awarią. 7.4 Po rozbiórce oficyny przyległe ściany budynku głównego, otynkować i pomalować.

13 Opis techniczny do projektu rozbiórki oficyn mieszkalnych budynku nr 15 przy ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinku 1.0 Podstawa opracowania. 1.1 Mapa geodezyjna w skali 1:500 do celów opiniodawczych. 1.2 Inwentaryzacja budowlana oficyny wykonana przez Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych spółka z o. o. w Szczecinku (dostarczona przez inwestora) 1.3 Pomiary uzupełniające na obiekcie. 1.4 Zdjęcia budynku. 2.0 Dane ogólne dotyczące rozbieranych oficyn - lewej i prawej (razem) 2.1 Powierzchnia zabudowy 107,46m Powierzchnia użytkowa 162,14m 2, w tym: parter 82,85m 2 I piętro 79,29m Powierzchnia strychu 82,47m Powierzchnia piwnic 55,03m Kubatura oficyny 1233,60m Stan techniczny oficyny lewej i prawej Oficyny zostały zakwalifikowane przez inwestora do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny konstrukcji. Ściany i fundamenty są popękane. Drewniane stropy oraz stropodach budynku są w części zagrzybione i ugięte, w niektórych elementach widać wyraźną korozję biologiczną drewna. Ściany zewnętrzne nie odpowiadają obowiązującej normie cieplnej. Okna oraz stolarka drewniana drzwiowa zniszczona. Schody drewniane policzkowe w stanie bardzo złym, grożące zawaleniem.

14 3.1 Ściany piwnic murowane z cegły pełnej oraz w części niepodpiwniczonej z kamienia łamanego 3.2 Ściany parteru, piętra i poddasza z cegły pełnej, murowane na zaprawie cem-wap 3.3 Kominy murowane z cegły pełnej 3.4 Klatki schodowe oraz stropy drewniane. Nad piwnicą w oficynie prawej strop odcinkowy na belkach stalowych a w oficynie lewej sklepienie ceglane. 3.5 Więźba dachowa drewniana krokwiowa o układzie prostym z deskowaniem krytym papą wielowarstwowo. 3.6 Stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa 3.7 Rynny i rury spustowe ocynkowane 4.0 Rozbiórka oficyny polegać będzie na: 4.1 Odłączeniu wszelkich mediów od obiektu (woda, gaz, energia elektryczna). Końcówki przyłączy trwale zabezpieczyć i oznakować. 4.2 Ręcznie rozebrać pokrycie dachowe z papy i desek. 4.3 Rozebrać więźbę dachową oraz ścianki kolankowe poddasza. 4.4 Rozebrać stropy drewniane, ściany piętra i parteru. 4.5 Rozebrać strop nad piwnicą, ściany piwnic. 4.6 Rozbiórkę prowadzić łącznie z rozbieraniem oficyny przyległej z nr 15 Boh. Warszawy. 4.7 Uzupełnić należy tynki i wykonać otwory okienne w budynku głównym wg cz. rysunkowej projektu elewacji. 4.8 Malowanie wykonanej elewacji budynku głównego (zaplecza) 5.0 Roboty rozbiórkowe wykonane powinny być przez specjalistyczną firmę na podstawie zawartej umowy. 6.0 Odpady oznaczone kodem gruz ceglany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z r. w sprawie listy odpadów, przekazać firmie budowlanej, która prowadzić będzie rozbiórkę. Drewno z rozbiórki należy posegregować. Nadające się do ponownego użycia przekazać inwestorowi. Drewno zagrzybione i zużyte przekazać na opał.

15 7.0 Roboty zabezpieczające. 7.1 Teren przyległy bezpośrednio do rozbieranych oficyn należy wyłączyć z użytkowania. 7.2 Okna sąsiedniego budynku, przylegające do oficyny, trwale osłonić i zabezpieczyć. 7.3 W razie potrzeby stosować stemplowania zagrożonych elementów budynku 7.4 Po rozbiórce oficyny przyległe ściany budynku głównego, otynkować i pomalować.

16 Ekspertyza techniczna dotycząca oficyny budynku mieszkalnego nr 15 przy ul. Boh. Warszawy w Szczecinku Inwestor: ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku 1.0 Usytuowanie oficyn. Oficyny usytuowane są na dz. nr 195/1 obręb 13 w Szczecinku ul. Boh. Warszawy 15. Stanowią one dwa skrzydła budynku głównego. Obiekty te znajdują się na obszarze wpisanego do rejestru zabytków i chronione są zapisem w planie miejscowym zagospodarowania darowania Centrum. 2.0 Opis ogólny oficyn (lewej i prawej) 2.1 Powierzchnia zabudowy 107,46m Powierzchnia użytkowa 162,14m Kubatura 1233,60m Oficyny są w całości podpiwniczone. 3.0 Obie oficyny są niezamieszkałe i nie są użytkowane. 4.0 Stan techniczny. 4.1 Dachy jednospadowe pokryte papą na deskowaniu w wielu miejscach ugięte, deski zmurszałe i zaowadzone. 4.2 Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa. Krokwie zagrzybione. Części elementów brak. 4.3 Stropy nad piętrami i parterem drewniane. Belki stropowe przy oparciu na murach zaatakowane przez grzyb. Widoczne są liczne ugięcia oraz braki w wypełnieniu przestrzeni między belkami. 4.4 Ściany piętra i poddasza o grubości 1 cegły są porysowane i wypaczone. 4.5 Przyległe pomieszczenia gospodarcze są zdewastowane i grożą zawaleniem.

17 5.0 Wnioski. 5.1 Biorąc pod uwagę niewielką szerokość oficyn, trudną do prawidłowego zagospodarowania powierzchnię użytkową na cele mieszkalne oraz niekorzystne nasłonecznienie remont oficyn nie jest opłacalny. 5.2 Stan techniczny budynku, a w szczególności dachu i stropów, jest bardzo zły. Schody drewniane grożą zawaleniem się. 5.3 Oficyny należy rozebrać. Teren uporządkować. Odsłonięte fragmenty ścian w miejscu styku oficyn z budynkiem głównym uzupełnić tynkiem i pomalować.

18 Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej Obiekt: oficyna lewa i prawa budynku mieszkalnego nr 15 przy ul. Boh. Warszawy w Szczecinku 1.0 Podstawa opracowania. 1.1 Pomiary inwentaryzacyjne z natury. 1.2 Zdjęcia budynku. 1.3 Mapa geodezyjna terenu w skali 1: Dane ogólne. 2.1 Oficyny są prawym i lewym skrzydłem budynku głównego, mieszkalnego nr 15. Dobudowane są od strony północnej na granicy działki nr 196 i 194. Są to obiekty całkowite podpiwniczone o wysokości kondygnacji. 2.2 Dane powierzchniowe i kubaturowe oficyn - powierzchnia zabudowy 107,46m 2 - powierzchnia użytkowa 162,14m 2 - powierzchnia strychu 82,47m 2 - powierzchnia piwnic 53,03m 2 - kubatura 1233,60m Opis konstrukcji. 3.1 Fundamenty z kamienia łamanego. 3.2 Strop nad piwnicami ceramiczny. 3.3 Ściany parteru i piętra murowane z cegieł na zaprawie wapiennej. 3.4 Ściany wewnętrzne poprzeczne murowane z cegły pełnej uzupełniane przepierzeniami drewnianymi. 3.5 Stropy drewniane wypełnione glinobitką i zasypką ocieplającą. 3.6 Dachy o konstrukcji drewnianej krokwiowej jednospadowe kryte papą na deskowaniu. 3.7 Schody drewniane policzkowe.

19 3.8 Elementy wykończeniowe budynku, oprócz elewacji, zdewastowane. 4.0 Instalacje. 4.1 Oficyny odłączone od wszystkich instalacji wod. kan. i elektrycznej. 4.2 Oficyny przygotowane do rozbiórki.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013

PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA. Branża Projektant Uprawnienia / specjalność Podpis. SŁUPSK sierpień 2013 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO BUDOWA OGRODZENIA OBIEKT: BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : SŁUPSK, UL. CHOPINA 12 DZIAŁKI: NR 450/6 obręb 13 INWESTOR: Miasto Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy ogrodzić teren przy obiekcie linami na szerokość większą od powierzchni zabudowy o ok.10m w każdym z możliwych kierunków

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT OBIEKT GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica strona : 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Warszawska 5 Opracowali ; Roboty

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a Przedmiar robót Data: 2010-10-23 Budowa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO

INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO INWENTARYZACJA BUDYNKU GARAŻOWO-WARSZTATOWEGO Inwestor: Wiesław Kuciński Adres zam.: Mława, ul. Padlewskiego 59 Adres obiektu: Mława, ul. Padlewskiego 59 działka nr ewidencyjny 3596/1 i 3596/2 Obręb: 10

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI

GMINA MIEJSKA SŁUPSK PL. ZWYCI Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica

1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności Nidzica 1 Inwestor : Gmina Nidzica Pl. Wolności 1 13-100 Nidzica INWENTARYZACJA BUDOWLANA DACHU Obiekt : Budynek mieszkalny, wielorodzinny w Nidzicy Adres : Nidzica, ul. Mickiewicza 15 Opracowali ; Roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWENTARYZACJA BUDOWLANA do projektu docieplenia ścian zewnętrznych, przebudowy dachu, remontu schodów zewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu budynku usługowego SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDYNEK GOSPODARCZY Kod CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe Adres: dz. nr 277/5 w Moczelach, obręb Stare Osieczno, gmina Dobiegniew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE REMONT KAPITALNYPOKRYCIA DACHU BYDYNKU MIESZKALNEGO ULICY MODELARSKIEJ 9 W KATOWICACH Opracował : Zdzisław Skomro, Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45110000-1 ROZBIÓRKI ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE ZMIANĄ GEOMETRII

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - INWENTARYZACJA STANU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w SIEPRAWICACH Część 3 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA CZĘŚĆ 3. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA BRANŻA : ARCHITEKTURA Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW

PROJEKT ROZBIÓRKI. Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW Zakład Usług Projektowych L E R B U D s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT ROZBIÓRKI INWESTOR: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY. ;t / Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ;t / OPIS TECHNICZNY STAROSTA OI)ATOWS. wopatowie ROZBIÓRKA BUDYNKÓW GOSPODARCZO-GARAŻOWYCH Inwestor: Gmina Lipnik LOKALIZACJA: Włostów działka nr ew.40/100, 40/28,40/16 i 40/15 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU l. OPIS

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

PRW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO. Tom VIII

PRW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO. Tom VIII Tom VIII PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁCE NUMER 255/9 OBRĘB BLOCHY GMINA DŁUGOSIODŁO W RAMACH BUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4403 W TURZYN - DŁUGOSIODŁO - OSTROŁĘKA

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory budowlane mgr inż. Paweł Tomicki 87 630 Skępe, ul. Pszczela 19 tel. 603 272 356 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa dachu istniejącego budynku mieszkalnego Adres: Srebrna 45, gm.

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki Spis ilustracji Foto 1. Elewacja frontowa od strony ul. Piotrkowskiej... 51 Foto 2. Elewacja frontowa od strony ulicy Narutowicza... 51 Foto 3 Widok od strony podwórza na elewację budynku frontowego...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY STANISŁAW ŻYŁOWSKI PROJEKTOWANIE I NADZÓR INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY Opracowanie uzupełniające do Projektu budowlanego boiska szkolnego przy Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego Dolny Śląsk dla Królowej Sportu ul. W. Stwosza

Bardziej szczegółowo

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski

Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu. Gmina Sędziszów Małopolski Rynek Sędziszów Małopolski INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Obiekt Budynek szkoły podstawowej w Będziemyślu Adres inwestycji Działka nr. 443/1, 443/2 obręb Będziemyśl pow. ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackie Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19

PRZEDMIAR ROBÓT. INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19 INTERWOT - mgr inŝ. Marek Nowak 72-123 Kliniska Wielkie ul: Piękna 19 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego - CPV 45110000-1 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul: Księcia Bogusława

Bardziej szczegółowo

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY

TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT : PROJEKT ROZBIÓRKI KOMÓRKI GOSPODARCZEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 277 WE WROCŁAWIU OBIEKT : BUDYNEK GOSPODARCZY ADRES : ul. Krzywoustego 277, INWESTYCJI Wrocław nr działki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI TEMAT OBIEKT. BUDYNEK MIESZKALNY I BUDYNKI GOSPODARCZE Słupsk, ul. Krasińskiego LOKALIZACJA

PROJEKT ROZBIÓRKI TEMAT OBIEKT. BUDYNEK MIESZKALNY I BUDYNKI GOSPODARCZE Słupsk, ul. Krasińskiego LOKALIZACJA Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostrada.pl TEMAT PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH

ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH ZGŁOSZENIE ROBÓT ROBIÓRKOWYCH TEMAT: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA DZIAŁKACH NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI BACHOWICE ADRES: DZIAŁKI NR EW. 1706/1, 1705/1, 1711/1 POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

! " # " $ % & ' % & & ( # (dz. Nr 634) J # ) # ) & * +, & +

!  #  $ % & ' % & & ( # (dz. Nr 634) J # ) # ) & * +, & + ! " # " $ % & ' % & & ( # (dz. Nr 634) J # ) # ) & * +, & + 1.1. Roboty montażowe Roboty dotyczą rozbiórki wszystkich budynków zlokalizowanych na działce.: Ustawienie kontenerów zaplecza socjalno-biurowego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WRAZ ZE SZKICEM SYTUACYJNYM Nazwa obiektu ROZBIÓRKA BUDYNKU USŁUGOWEGO -

OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WRAZ ZE SZKICEM SYTUACYJNYM Nazwa obiektu ROZBIÓRKA BUDYNKU USŁUGOWEGO - Jednostka projektowania: USŁUGI PROJEKTOWE I INWESTYCYJNE ZBIGNIEW CISŁO UL. SZKOLNA 16/2 57-350 KUDOW- ZDRÓJ tel.: 0 605 05 60 23 Nazwa opracowania OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WRAZ ZE SZKICEM SYTUACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI.

OPIS TECHNICZNY ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH I.OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: GMINA MIASTA ŚWINOUJŚCIE 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5 OBIEKT: ROZBIÓRKA CZĘŚCI OFICYNY ORAZ KOMÓREK LOKATORSKICH ADRES BUDOWY: 72-600 ŚWINOUJŚCIE UL. PADEREWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATU

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATU ARCHICOM STUDIO Spółka z o. o. 50-345 WROCLAW UL.LISKEGO 5-7, Tel. 48-71/78-58-777 Fax 48-71/78-58-801,328-00-65 MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU WARSZTATU INWESTOR: TN Stabłowice Sp. z o. o. - Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie przedmiotu zamówienia na wykonanie projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy: Rozbiórka budynku mieszkalnego

Projekt budowlano wykonawczy: Rozbiórka budynku mieszkalnego Projekt budowlano wykonawczy: Rozbiórka budynku mieszkalnego Adres inwestycji: 41-701 Ruda Śląska ul. Mielęckiego 4 Kody CPV : 45113000-2 Roboty na placu budowy. 45110000-8 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź reprezentowane przez. Zarząd Lokali Miejskich Łódź al. T. Kościuszki 47

Miasto Łódź reprezentowane przez. Zarząd Lokali Miejskich Łódź al. T. Kościuszki 47 PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF LEWANDOWSKI Łódź 92-204 ul. Józefa 3 m 38 tel. 600 258 737 INWESTOR: Miasto Łódź reprezentowane przez Zarząd Lokali Miejskich 90 514 Łódź al. T. Kościuszki 47 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8. ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1

ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8. ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 ST/B 0.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i DEMONTAŻOWE CVP 45110000-1 CVP4511110-9 CVP45111220-6 CVP 4511100000-8 ST/B 0.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 1. Wstęp 2. Materiały 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce nr 596/1 obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Norwida 1-5.

Projekt rozbiórki budynków zlokalizowanych na działce nr 596/1 obręb 21 Międzyzdroje przy ul. Norwida 1-5. ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor: Międzyzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Cicha 2 72-500 Międzyzdroje Temat opracowania: Projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A

OPIS TECHNICZNY. Wrocław, ul. Kuźnicza 29A OPIS TECHNICZNY Dotyczy: Lokali na III i IV piętrze wraz z powierzchnią przynaleŝną na poddaszu w budynku przy ul. Kuźniczej 29A we Wrocławiu 1. DANE OGÓLNE 1.1. Lokalizacja Lokale znajdują się na III

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Agnieszka Borowiecka SPIS ZAWARTOŚCI

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Agnieszka Borowiecka SPIS ZAWARTOŚCI PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P. mgr inż. arch. Wojciech Paszkowski, biuro: ul. Barlickiego 13 p.111, 45-083 Opole tel.: (0-77) 453 07 36 REGON 531059976 NIP 754-123-95-49 FAZA OPRACOWANIA: TEMAT: PROJEKT ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro

Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty budowlane polegające na modernizacji/przebudowie budynku Orle Gniazdo -odrębna cz.b-kondygnacja parter, piętro ROBOTY ROZBIÓRKOWE (Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GARAŻOWEGO W ŻYWCU PRZY UL

OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GARAŻOWEGO W ŻYWCU PRZY UL OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU GARAŻOWEGO W ŻYWCU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 31 ORAZ SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA Nr działki: 1481 ŻYWIEC, OBR. ŻYWIEC Inwestor:

Bardziej szczegółowo

III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331

III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331 S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieńska 19, tel./fax (058) 676-02-87 III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI NR 1405G

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA 44-195 KNURÓW, UL. STAWOWA 4 www.miplan.pl e-mail: biuro@miplan.pl NIP: 9691551396 Regon: 241232850 INWENTARYZACJA BUDOWLANA Temat: Lokalizacja inwestycji: Nazwa i adres Zamawiającego: Nr umowy: Budynek

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 11 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...12 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie robót budowlanych rozbudowy zbiornika retencyjnego oczyszczalni wód opadowych JW. 1156 Poznań Krzesiny, dz. 130/1, 151/1, obręb

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Remont pokrycia dachowego na obiektach budowlanych znajdujących się na Dziecińcu Zwierzęcym oraz na budynku Afrykanum. Inwestor: ZOO Wrocław Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1/5

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI-

KOSZTORYS INWESTORSKI- UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. 02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62B/2 KOSZTORYS INWESTORSKI- ślepy NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Przemysłowa 34 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT-POZNAŃ z spółka ograniczoną odpowiedzialnością 61-807 POZNAŃ UL. ŚW. MARCIN 58/64 TEL: 061 8508-410 FAX 061 8508-409

MIASTOPROJEKT-POZNAŃ z spółka ograniczoną odpowiedzialnością 61-807 POZNAŃ UL. ŚW. MARCIN 58/64 TEL: 061 8508-410 FAX 061 8508-409 MIASTOPROJEKT-POZNAŃ z spółka ograniczoną odpowiedzialnością 61-807 POZNAŃ UL. ŚW. MARCIN 58/64 TEL: 061 8508-410 FAX 061 8508-409 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Zadanie : Projekt rozbiórki budynku biurowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 22% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45111100 Budowa Częstochowa ul. Strażacka 28 Inwestor Urzad Miasta Częstochowa ul. Śląska

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECH ICZ Y 1. DA E EWIDE CYJ E: 1.1. Faza opracowania. Projekt wymiany pokrycia dachowego Lokalizacja i adres. Budynek położony w Maniowie

OPIS TECH ICZ Y 1. DA E EWIDE CYJ E: 1.1. Faza opracowania. Projekt wymiany pokrycia dachowego Lokalizacja i adres. Budynek położony w Maniowie ZG PROJEKT Zbigniew Głowa 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25-27 tel. kom. 664 081 452 e-mail: zgprojekt@wp.pl PROJEKT REMO TU POKRYCIA DACHOWEGO -ZAŁOŻE IA DO KOSZTORYSU- OBIEKT: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI

INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI INWENTARZYACJA BUDOWLANA DO CELÓW WYKONANIA AUDYTU ENERGETYCZNEGO DLA OKREŚLENIA WYTYCZNYCH DO TERMOMODERNIZACJI OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Ptaszkowie ADRES OBIEKTU: Ptaszków nr 46, 49; gm. Kamienna Góra

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia publicznego

Opis przedmiotu zamówienia publicznego Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia publicznego na kompleksowe Opracowanie 8 audytów energetycznych dla budynków znajdujących się przy ul. Kużaja od nr 58 do nr 70 oraz przy ul. Sikorskiego 4 w Radzionkowie,

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny ul. Warszawska 25, Głubczyce PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DRUGIEJ KONDYGNACJI

Budynek mieszkalny ul. Warszawska 25, Głubczyce PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DRUGIEJ KONDYGNACJI Opracowanie projektowe nr 333a/12 ANEW 58-309 Wa łbrzych, ul. J. Malczewskiego 3/21 PROJEKTOWE BIURO KONSTRUKCYJNE mgr inż. Jacek Kowalewski Tel. kom. 664-250-604 e-mail biuro@anew.pl www.anew.pl Dawna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNE I DRZWIOWEJ

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNE I DRZWIOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Spółka z o.o. ul. Gajowa 99 85-717 Bydgoszcz http://www.poi.com.pl tel. 052 559 21 30, fax 052 559 21 41 e-mail: poislupsk@poczta.fm Biuro Regionalne w Słupsku tel.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA NAZWA, ADRES OBIEKTU : INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDOWLANEGO UL. WARYŃSKIEGO 19 59-920 BOGATYNIA działka nr 30/4, AM-16, obręb II INWESTOR : POWIAT ZGORZELECKI ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt rozbiórki dwóch budynków przy ul. Burakowskiej 9 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 01.00. Rozbiórki 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST - 01.00. ROZBIÓRKI ST 01.00. Rozbiórki 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ADRES OBIEKTU: RYBNIK; UL.GÓRNOŚLĄSKA 23, ADAMSKIEGO 2 DZIAŁKI NR 591/1,503/1, 813/1, 976/1, 2482/1, 2374/142, 592/1

ADRES OBIEKTU: RYBNIK; UL.GÓRNOŚLĄSKA 23, ADAMSKIEGO 2 DZIAŁKI NR 591/1,503/1, 813/1, 976/1, 2482/1, 2374/142, 592/1 NAZWA OPRACOWANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ROZBIÓRKI DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, GOSPODARCZEGO I MURU OPOROWEGO Z NIWELACJĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES OBIEKTU: RYBNIK; UL.GÓRNOŚLĄSKA 23, ADAMSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków

MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ E 59, ETAP I - LOT A PROJEKT NR CCI 2004/PL/16/C/PT/005/A ROZDZIAŁ 1. Rozbiórki budynków ROZDZIAŁ 1 Rozbiórki budynków I. PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Projekt opracowano na podstawie: wykazu obiektów przeznaczonych do rozbiórki dostarczonego przez zleceniodawcę wizji lokalnej, pomiarów

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie Inwestor: Temat: Obiekt:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ARCHICOM STUDIO Spółka z o. o. 50-345 WROCLAW UL.LISKEGO 5-7, Tel. 48-71/78-58-777 Fax 48-71/78-58-801,328-00-65 MATERIAŁY DO ROZBIÓRKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO INWESTOR: TN Stabłowice Sp. z o. o. - Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo