Dr o g a To yo t y Fi e l d b o o k Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr o g a To yo t y Fi e l d b o o k Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty"

Transkrypt

1 Dr o g a To yo t y Fi e l d b o o k Praktyczny przewodnik wdrażania 4P Toyoty Jeffrey K. Li k e r, Da v i d Me i e r ISBN: format 185/235, oprawa miękka ze skrzydełkami liczba stron: 480 cena: 64,90 zł Książka zawiera narzędzia diagnostyczne, arkusze robocze i ćwiczenia w dużej części stworzone na podstawie narzędzi stosowanych w Toyocie dzięki czemu każdy może opracować własny arsenał, dostosowany do specyfiki swojej firmy. Co jednak najistotniejsze, pozwala zrozumieć sposób myślenia kryjący się za wszystkimi tymi narzędziami i podejściami, dzięki czemu każdy może wykorzystać model 4P Toyoty i zintegrować go trwale z filozofią własnej organizacji. Model 4P Toyoty składa się z następujących czterech elementów: Filozofia (ang. Philosophy) firma to narzędzie służące do tworzenia wartości dodanej dla klientów, społeczeństwa, społeczności lokalnej i partnerów. Proces (ang. Process) liderzy przestrzegający właściwych procesów uzyskują pożądane rezultaty, w tym długofalową redukcję kosztów i poprawę jakości. Pracownicy i partnerzy (ang. People/partners) wartość organizacji zwiększa się poprzez stawianie wyzwań pracownikom i partnerom firmy. Dzięki temu zyskują oni możliwość rozwoju umiejętności i zwiększania pewności siebie. Rozwiązywanie problemów (ang. Problem solving) nieustanne rozwiązywanie zasadniczych problemów to siła napędowa procesu uczenia się organizacji. O a u t o r a c h Jeffrey K. Liker jest profesorem inżynierii przemysłowej i operacyjnej oraz współtwórcą programu japońskiego zarządzania technologią na University of Michigan. Jego teksty ukazywały się m.in.. W Harvard Business Review i Sloan Management Review. David Meier jest prezesem Lean Associates, dziesięć lat pracował jako lider grupy w Toyota Motor Manufacturing. Obecnie pomaga organizacjom reprezentującym różnorodne branże poznawać Drogę Toyoty.

2 Droga Toyoty Fieldbook Spis treści Podziękowania 11 Przedmowa 15 Wstęp 19 Część I. Uczenie się od Toyoty Założenia 23 Sk d ten tytu : Droga Toyoty Fieldbook? 23 Uk ad ksi ki 27 Zasady Drogi Toyoty ogólny zarys 29 Jak korzysta z tej ksi ki 37 Część II. Po co istnieje twoja firma? Zdefiniuj cel swojej firmy i zacznij do niego dążyć 41 Jak filozofi kieruje si twoja firma? 41 Wewn trzne i zewn trzne poczucie celu 43 Rozwój w asnej filozofii 49 ycie swoj filozofi 50 Zawi zywanie kontraktu spo ecznego z pracownikami i partnerami 52 Zachowanie sta o ci celu 53 Część III. Wprowadzanie szczupłych procesów do przedsiębiorstwa Zaczynamy eliminować straty 59 Szczup o to eliminowanie strat 59 Opracowanie d ugofalowej filozofii redukowania strat 63

3 6 DROGA Droga TOYOTY Toyoty Fieldbook FIELDBOOK Podej cie wykorzystuj ce mapowanie strumienia warto ci 64 Korzy ci wynikaj ce z mapowania strumienia warto ci 70 Opracowywanie mapy stanu obecnego 70 Mapuj c stan obecny, pami taj o swoich celach 70 Ograniczenia mapowania strumienia warto ci 77 Tworzenie przep ywu krok po kroku 77 Ci g a poprawa sekwencyjna i zbie na Wprowadź początkową stabilność procesu 87 Zacznij od podstawowej stabilno ci swoich procesów 87 Sygna y wiadcz ce o braku stabilno ci 88 Rozpraszanie chmur 89 Cele stabilizacji 91 Strategie wprowadzania stabilno ci 91 Identyfikacja i eliminowanie du ych strat 92 wiczenie: Stawanie w kr gu 92 Praca standaryzowana jako narz dzie identyfikowania i eliminowania strat 94 5S i organizacja miejsca pracy 97 Konsolidacja strat w celu uzyskania korzy ci 98 Poprawa dost pno ci operacyjnej 105 Ograniczenie zmienno ci poprzez jej wyizolowanie 107 Poziomowanie produkcji w celu utworzenia podstawy dla przep ywu i standaryzacji Tworzenie przepływu połączonych procesów 115 Przep yw jednej sztuki jest idea em, do którego nale y d y 115 Przep yw ale dlaczego? 117 Mniej znaczy wi cej: Redukowanie strat poprzez kontrolowanie nadprodukcji 119 Strategie tworzenia przep ywu po czonych procesów 125 Przep yw jednej sztuki 126 Kluczowe kryteria osi gni cia przep ywu 127 System ci gniony 131 Przyk ady z o onych przep ywów 135 System ci gniony w rodowisku produkcyjnym na zamówienie 137 Tworzenie systemu ci gnionego mi dzy odr bnymi operacjami 140 Przep yw, system ci gniony i eliminowanie strat Wprowadź standaryzowane procesy i procedury 151 Czy standaryzacja ma charakter represyjny? 151 Praca standaryzowana czy standardy pracy? 153 Cel standaryzacji 155

4 Droga Toyoty SPIS TREŚCI Fieldbook 7 Strategie ustalania standaryzowanych procesów i procedur 158 Typy standaryzacji 159 Standardy jako ciowe, BHP oraz rodowiskowe 161 Specyfikacje standardu 162 Procedury standardowe 163 Mity pracy standaryzowanej 164 Praca standaryzowana 167 Dokumenty pracy standaryzowanej 168 Niektóre wyzwania zwi zane ze standaryzacj 174 Audyt pracy standaryzowanej 176 Praca standaryzowana jako podstawa procesu ci g ej poprawy 179 Czas taktu jako parametr projektowy 180 Znaczenie narz dzi kontroli wizualnej 183 Standaryzacja jest narz dziem eliminowania strat Poziomowanie: bądź bardziej jak żółw, a mniej jak zając 191 Paradoks poziomowania 191 Heijunka zapewnia standaryzowan podstaw dla planowania zasobów 192 Dlaczego mieliby my to sobie robi? 194 Wyrównywanie popytu dla dalszych procesów 195 W jaki sposób ustali podstawowy poziomowany harmonogram 198 Stopniowe poziomowanie produkcji i zaawansowana forma heijunka 204 Stopniowe poziomowanie produkcji 205 Punkty kontroli 206 Punkt kontroli dla zarz dzania zapasami 206 Poziomowany harmonogram dyktuje tempo uzupe nie 207 Tnij i szatkuj gdy masz du e zró nicowanie produktów 209 Poziomowanie jest procesem obejmuj cym ca e przedsi biorstwo Zbuduj kulturę, która zatrzymuje się, aby rozwiązać problem 221 Tworzenie kultury 222 Jidoka: maszyny samonadzoruj ce si 227 Cykl rozwi zywania problemu 229 Ograniczanie do minimum czasu zatrzymania linii 234 Kontrola jako ci powinna by integralnym elementem ka dego zadania 236 Poka-yoke 239 Tworzenie struktury wsparcia Wzajemne dopasowanie technologii, ludzi i procesów lean 253 Powrót do liczyde? 253 Jakie s twoje pogl dy na temat technologii, ludzi i procesów? 256 Dostosuj technologi do swoich ludzi i swojej filozofii dzia ania 259

5 8 DROGA Droga TOYOTY Toyoty Fieldbook FIELDBOOK Przeciwstawne modele adaptacji nowych technologii 261 Zachowaj odpowiedni perspektyw wobec technologii 269 Część IV. Rozwijaj wyjątkowych pracowników i partnerów Rozwijaj liderów, którzy żyją twoim systemem 277 Sukces zaczyna si od przywódców 277 Znaczenie przywództwa w Toyocie 278 Struktura przywództwa w zak adzie produkcyjnym Toyoty w Georgetown 280 Struktura organizacyjna pracowników biurowych w zak adach Toyota Georgetown 282 Wymagania wobec liderów 283 Codzienne obowi zki lidera grupy w przeci tnym dniu pracy 285 Tworzenie struktury organizacyjnej w dziale produkcji 292 Wybór liderów 294 Rozwijanie liderów 298 Plan sukcesji liderów Rozwijanie wyjątkowych członków zespołu 303 Nie budujemy jedynie samochodów, my budujemy ludzi 303 Zacznij od wybrania odpowiednich ludzi 305 Asymilowanie cz onków zespo u w kulturze firmy 308 Szkolenie metod instrukcji pracy: klucz do osi gni cia najwy szych poziomów umiej tno ci 309 Opracowanie planu szkoleniowego i ledzenia wydajno ci 318 Rozwijanie cz onków zespo u w d ugiej perspektywie 322 Ko a jako ci 322 Program zg aszania sugestii (Toyota Suggestion Program) 326 Rozwijanie cz onków zespo u do przyj cia roli liderów 328 Osobisty pierwiastek pozwala zbudowa silniejsze zwi zki mi dzyludzkie 330 Inwestuj w rozwój umiej tno ci we wszystkich obszarach firmy Rozwijanie dostawców i partnerów jako przedłużenia przedsiębiorstwa 337 Dostawcy i partnerzy w wiecie globalnej konkurencji 337 Oszcz dno ci krótkoterminowe a d ugoterminowe partnerstwo 338 Partnerstwo z dostawcami w zgodzie z Drog Toyoty 341 Siedem cech charakteryzuj cych partnerstwo z dostawcami 343 Budowa szczup ego systemu wspó pracy z dostawcami 361 Tradycyjny a szczup y model zarz dzania dostawcami 366

6 Droga Toyoty SPIS TREŚCI Fieldbook 9 Część V. Rozwiązywanie zasadniczych przyczyn problemów jako forma ciągłego uczenia się Rozwiązywanie problemów zgodnie z Drogą Toyoty 381 Co wi cej ni samo rozwi zywanie problemów 381 Ka dy problem to okazja do poprawy 383 Rozwi zywanie problemów jest jak opowiadanie historii Dokładnie zrozum sytuację i zdefiniuj problem 401 Zanim wystrzelisz, dobrze wyceluj 401 Znajd rzeczywisty problem, aby osi gn najlepsze rezultaty 406 Analiza problemu z drugiej strony 413 Definiowanie problemu 413 Budowa silnego uzasadnienia Przeprowadź dogłębną analizę przyczyn źródłowych 423 Zasady skutecznej analizy 423 Poszukiwanie rozwi zywalnych przyczyn problemu 430 Sprowadzenie analizy przyczyn ród owych do najprostszych kwestii 432 Obraz wart jest tysi ca s ów 432 Zbieramy wszystkie informacje razem: jednostronicowy raport A3 435 Poszukaj g boko mo liwych przyczyn Budując konsensus rozważ alternatywne rozwiązania 441 Rozwa wszystkie mo liwo ci 441 Prostota, koszt, obszar kontroli i mo liwo szybkiego wdro enia 443 Uzyskaj konsensus 445 Sprawd skuteczno pomys ów 445 Wybierz najlepsze rozwi zanie 448 Wska w a ciwy problem, a rozwi zanie znajdzie si samo Cykl Deminga: zaplanuj -wykonaj-sprawdź-zastosuj 451 Zaplanuj: opracuj plan dzia ania 452 Wykonaj: wdro enie rozwi zania 456 Sprawd : zweryfikuj rezultaty 457 Zastosuj: wprowad niezb dne korekty do rozwi za i planu dzia ania 459 Zastosuj: Wska przysz e kroki 460 I w ko cu dzia anie Opis sytuacji za pomocą raportu A3 465 Mniej mo e znaczy lepiej 465 Wybór sposobu u ycia raportu A3 466

7 10 DROGA Droga TOYOTY Toyoty Fieldbook FIELDBOOK Opisywanie procesu rozwi zywania problemów przy u yciu raportu A3 469 Uk ad raportu A3 471 Wskazówki dotycz ce formatu raportu 473 Ko cowa wersja raportu A3 po wi conego rozwi zywaniu problemów 474 Ko cowe uwagi na temat raportów A3 478 Część VI. Zarządzanie zmianą Strategie i taktyki wdrożenia lean 485 Od czego powiniene zacz? 485 Poziomy, strategie i narz dzia wdro enia lean 486 Cierpliwo, by zrobi wszystko w a ciwie Przewodząc zmianom 525 Czy podczas transformacji lean mo na unikn polityki? 525 Przywództwo na poziomie najwy szym, rednim i dolnym 528 Czy mo na zmierzy swoj drog do lean? 549 Zmiana zachowania a zmiana kultury 556 Przekazywanie wiedzy partnerom 561 A teraz prosz, spróbuj i postaraj si ze wszystkich si 564 Indeks 571 O autorach 576

8 Droga Toyoty Fieldbook Rozdzia 1 Założenia Skąd ten tytuł: Droga Toyoty Fieldbook? Sukces Toyoty jako przedsi biorstwa jest dobrze udokumentowany. Firma ta cieszy si wy mienit i zas u on reputacj pod wzgl dem jako ci oraz redukcji kosztów i s ynie z tego, i oferuje pojazdy, które wietnie si sprzedaj. Nic dziwnego, e firma przynosi ogromne zyski. Przychody rz du miliardów dolarów rocznie oraz zdolno do tworzenia rezerw gotówkowych w wysoko ci miliardów dolarów przekonuj ka dego, i firma ta znalaz a klucz do sukcesu. Od momentu, gdy ksi ka Droga Toyoty trafi a na pó ki ksi garskie (stycze 2004), Toyota nieustannie bi a kolejne rekordy, zarabiaj c w 2004 r. ponad 10 bilionów jenów (oko o 10 miliardów dolarów) i staj c si tym samym najbardziej zyskown firm w historii Japonii. Pasmo sukcesów trwa równie w 2005 r., chocia wielu konkurentów traci udzia y w rynku i zaczyna mie problemy z wypracowaniem zysku. W 2005 r. Toyota w Ameryce Pó nocnej zdoby a pierwsze miejsca w 10 z 18 kategorii rankingu jako ci pocz tkowej samochodów J.D. Power (J.D. Power Initial Quality Award). Harbour Associates uzna- o fabryki Toyoty za najbardziej wydajne w Ameryce Pó nocnej. Wszystkie te osi gni cia uzyskano przy stale zwi kszaj cej si sprzeda y na terenie Stanów Zjednoczonych w czasie, gdy mala wolumen sprzeda y pojazdów konkurentów ameryka skich. Jednak e wp yw Toyoty na wiat nie ogranicza si do wymiaru finansowego. Wykracza on nawet poza fakt, i firma produkuje doskona e pojazdy, których prowadzenie sprawia ludziom przyjemno. Toyota przyczyni a si do powstania nowego modelu produkcji. Termin szczup a produkcja (ang. lean production), którego u yto po raz pierwszy w ksi ce Maszyna, która zmieni a

9 24 DROGA Droga TOYOTY Toyoty Fieldbook FIELDBOOK wiat 1, jest dzi powszechnie uwa any za kolejny milowy krok ewolucji procesu produkcyjnego po wprowadzeniu systemu produkcji masowej przez Forda. Kto by pomy la, e Sakichi Toyoda, pracuj cy nad krosnami w wiejskich rejonach Japonii, gdzie dzi wznosi si Toyota City, utworzy globaln firm, która zmieni oblicze produkcji przemys owej? Nie chodzi tu jedynie o masow produkcj samochodów system produkcji Toyoty wp yn na wszystkie ga zie przemys u: chemiczny, farmaceutyczny, nuklearny, stoczniowy i lotniczy, medyczny, budowlany, obuwniczy, krawiecki, naprawy taboru wojskowego (zak ady naprawiaj ce samoloty, okr ty i czo gi) itd. Je li tego jeszcze ma o, obserwujemy dzi rewolucj w sektorze us ugowym, gdzie rozliczne instytucje, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, szpitale, firmy pocztowe i wiele, wiele innych, próbuj zastosowa zasady szczup ego my lenia w celu zredukowania strat. Droga Toyoty sta a si mi dzynarodowym bestsellerem, przekraczaj c wszelkie nasze nadzieje i oczekiwania. Wiedzieli my, e ludzie, którzy podejmuj wysi ki na rzecz wprowadzenia zasad szczup ej produkcji w zak adach przemys owych i poza nimi, znajd w tej ksi ce co interesuj cego. Nie zdawali- my sobie jednak sprawy z tego, jak daleko szczup e my lenie si rozesz o i jak wielu ludzi po prostu podziwia Toyot i chce si przekona, czego mogliby si od niej nauczy. Czytelnicy wspominali o odczuciu zachwytu, jaki towarzyszy lekturze tej ksi ki oraz o inspiracji, jak zyskali do usprawniania swoich organizacji, a nawet do poprawy ycia osobistego. Niektórzy czytaj t ksi k jednym tchem i nie chc jej odk ada. I to wszystko jest w stanie uczyni ksi ka biznesowa? Najcz stszy komentarz, jaki pada z ust czytelników tej ksi ki, mówi o tym, e otworzy a im ona oczy i pokaza a, i od Toyoty mo na nauczy si o wiele wi cej, ni wcze niej s dzili. Okaza o si, e to nie tylko zbiór narz dzi i metod szczup ej produkcji, a nawet zestawu szczup ych narz dzi, które mo na zastosowa w biurze. Czytelnicy ci zrozumieli, i Toyota opracowa a ca y system organizacji, którego celem jest zapewnienie klientom warto ci dodanej poprzez swoich pracowników. Podej cie Toyoty tworzy wyj tkow w swoim rodzaju kultur. Ludzie z ca- ego wiata i w wielu ró nych organizacjach wierz, i s w stanie znale w niej co dla siebie. Ogromna liczba liderów biznesu napisa a do nas z informacj, e traktuj Drog Toyoty jako wzór do przemodelowania swoich organizacji. Chocia z ich relacji wynika, i rzeczywi cie skorzystali z wiedzy zawartej w tej ksi ce, to jednak my autorzy zastanawiamy si, czy naprawd ta nasza pierwsza ksi ka by a na tyle wyczerpuj ca, by móc stanowi wzór. Naszym 1 James. P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos, Maszyna, która zmieni a wiat, PROD- PRESS, 2007.

10 ROZDZIAŁ 1. ZAŁOŻENIA 25 Droga Toyoty Fieldbook celem by o opisanie zasad zarz dzania Toyoty wraz ze stosownymi przyk adami. Ksi ka ta nie by a wi c z za o enia przewodnikiem, który móg by pomóc zastosowa przedstawione w nim zasady w innych organizacjach. Fieldbook ma w za o eniu dostarczy praktycznych recept na sukces. Ksi ka taka powinna wi c zawiera opisy narz dzi, technik i metod, które ka dy móg by wprowadzi lub zastosowa krok po kroku. Takie podej cie zrodzi o jednak kolejny dylemat. Z jednej strony podstawowym za o eniem Drogi Toyoty jest to, i system Toyoty nie sprowadza si wy cznie do narz dzi i technik. Wszystkie one m.in. przyk ad gniazda produkcyjnego, kanban, poka-yoke czy szybkie przezbrajanie zosta y ju dobrze udokumentowane i nie brak szczegó owych, technicznych opisów tych metod. Ale z drugiej strony celem ksi ki by o pokazanie, i g ównym wk adem Toyoty w organizacj pracy by fakt stworzenia organizacji ucz cej si. Toyota przekazuje swoje DNA w miar podboju przez ni globalnego rynku poprzez oddanych sensei, którzy spe niaj rol osobistych nauczycieli swoich m odszych kolegów. Droga Toyoty to g boka, milcz ca wiedza, a nie zwyk a, techniczna znajomo procedur. Milcz ca wiedza to w naszym rozumieniu wiedza intuicyjna, typowa dla rzemie lników, któr zdobywa si dzi ki do wiadczeniu i refleksji, a nie poprzez mechaniczne odczytanie i wykonanie okre lonej procedury. Wiedza ta obejmuje know-how oraz filozofi ci g ej poprawy, których nauczy si mo na tylko poprzez wykonywanie pracy pod nadzorem trenera, który sam ma bogate do wiadczenie wynikaj ce z ci kiej pracy. Oczywist implikacj tego faktu jest to, i niniejsz ksi k mo na sprowadzi do jednego zdania: Id i znajd sobie sensei, od którego b dziesz móg si uczy i ciesz si tym do wiadczeniem! Pomimo to nadal uwa ali my, i warto by oby napisa ksi k pokazuj c praktyczne podej cie do wprowadzania elementów kultury Toyoty do innych organizacji, ale mieli my problemy ze zdefiniowaniem jej celu. Zacz li my od odrzucenia pomys u napisania zwyk ego podr cznika typu how-to, w którym znalaz yby si listy kontrolne, instrumenty oceny i procedury pokazuj ce krok po kroku, w jaki sposób nale y wprowadza poszczególne elementy kultury. Nie oznacza to, e ca kowicie zrezygnowali my z takich pomocy, ale ograniczenie si do nich nie pozwoli oby nam w pe ni przedstawi g bokich wniosków wyp ywaj cych z naszych do wiadcze. Jeffrey Liker po wi ci ponad 20 lat na odwiedzanie i badanie zak adów Toyoty. David Meier przez prawie 10 lat uczy si pod okiem osobistych mentorów z Japonii w zak adzie w George town i bez trudu móg by wyobrazi sobie ich pe ne dezaprobaty pomruki i potrz sanie g owami, gdyby sprowadzi Drog Toyoty do postaci ksi ki kucharskiej. Reasumuj c, postanowili my przyj inn metodologi pracy. Droga Toyoty opisywa a filozofi Drogi Toyoty. Doszli my do wniosku, i niniejsza ksi ka

11 26 DROGA Droga TOYOTY Toyoty Fieldbook FIELDBOOK powinna zawiera praktyczn wiedz i praktyczne porady dla wszystkich, którzy pragn nauczy si czego na przyk adzie Toyoty. Obaj dysponujemy wieloletnim do wiadczeniem w propagowaniu i nauczaniu metod i filozofii Toyoty. Z naszymi wyk adami i konsultacjami dotarli my do tysi cy firm. Sami bez przerwy uczymy si czego nowego i dowiadujemy si, co si sprawdza, a co nie. Nieustannie stawiamy czo a ró nym b dnym pogl dom na temat tego, w jaki sposób nale y uczy si na przyk adzie Toyoty. Czasem mamy tak e przyjemno zobaczenia, jak ludzie przyjmuj ze zrozumieniem zasady Toyoty i czyni z nich u ytek, osi gaj c naprawd niezwyk e i innowacyjne rezultaty. Postanowili my wi c podzieli si naszymi do wiadczeniami jako nauczycieli Drogi Toyoty w innych organizacjach. W pe ni zdajemy sobie spraw z tego, e niniejsza ksi ka nie mo e by traktowana jako prosty przewodnik opisuj cy krok po kroku wdra anie poszczególnych koncepcji. Dysponujemy wieloma przyk adami z samej Toyoty oraz mo emy podzieli si naszymi do wiadczeniami. Ale nasze pojmowanie filozofii Toyoty idzie o krok dalej i pozwala nam przedstawi tu rady dotycz ce tego, w jaki sposób nale y uczy si Drogi Toyoty. Chodzi nam o to, i proces nauki jest bardzo indywidualny. Dlatego te ksi k t nale y traktowa jako wybór lekcji Drogi Toyoty, z którego ka dy mo e wybra co dla siebie. My przedstawiamy idee twoim zadaniem jest zastosowanie ich na swój sposób w twojej konkretnej sytuacji. Niektóre z zaprezentowanych tu koncepcji mog okaza si kontrowersyjne dla specjalistów z zakresu szczup ej produkcji. Jest tyle podej, ilu ekspertów. Ka dy mo e przeanalizowa dowolny z prezentowanych przez nas przyk adów i pomy le : Powinni byli zrobi to w a nie w ten sposób lub Jest jeszcze inna mo liwo. Je li sk onimy ci do takiego my lenia, to b dzie naprawd wspaniale! B dzie to bowiem oznacza o, i zrozumia e przedstawiane tu koncepcje w stopniu wystarczaj cym, aby zda sobie spraw z istnienia wielu mo liwych rozwi za ka dej sytuacji. Podstaw filozofii Drogi Toyoty jest w a nie zrozumienie, i zawsze istnieje wi cej ni jeden sposób osi gania oczekiwanego rezultatu. Chodzi wi c o to, aby nauczy si, przemy le zdobyt wiedz, zastosowa j i znale czas na dog bn refleksj na temat procesu, a nast pnie ci gle go doskonali w taki sposób, aby w d ugiej perspektywie wzmacnia on organizacj. Uwa ny Czytelnik mo e doj do wniosku, i niektóre aspekty Drogi Toyoty potraktowali my bardzo pobie nie, a inne wr cz ca kowicie pomin li my. To mo liwe na ka dy z poruszonych Zachęcamy tu tematów do lektury! mo na by oby napisa odr bn ksi k. Musieli my wi c dokona pewnej segregacji tematów. Wybrali my te, które naszym zdaniem s bardzo wa ne, a cz sto pomijane w innych ród ach. Jeste my w pe ni wiadomi tego, i czasem sami mogli my przeoczy jakie istotne kwestie, dlatego te uprzejmie prosimy o przekazywanie nam uwag.

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/8282/8962 Cena netto 1 580,00 zł Cena brutto 1

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ NASZA OFERTA Od 20 lat wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 DATA OGŁOSZENIA: 10 maja 2016 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Projekt Produkt Lokalny Małopolska Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia nr 173/2016 Tytuł ogłoszenia: Realizacja usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 213 i Gimnazjum Publicznym Nr 49 w Łodzi ROK SZKOLNY 2014/1015 Wpływ zastosowania technologii informatycznych na podniesienie poziomu zainteresowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A.

ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. ZASADY POLITYKI SPONSORINGOWO SPOŁECZNEJ ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY S.A. 1. Spółka prowadzi działalność sponsoringową w formach: umów sponsoringowych, darowizn i stypendiów. Budżet na te działania ustalany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ETYKA: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE OPRACOWAŁ: mgr Marcin Szymański Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu Podstawa prawna: -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych / Działania na Rzecz ES w gminie Kolno

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych / Działania na Rzecz ES w gminie Kolno DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - KOLNO L.p. Nazwa Liczba Tematyka Godzina 1. Uaktualnienie lub stworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych lub Strategii Działania na Rzecz ES 1 strategia 2. Animacja

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1).

Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). 45 min Inwentyka Procesy innowacyjne dr hab. inż. M. Sikorski 1 Procesy rozwiązywania problemów. Diagnozowanie problemu: metody graficzne (1). Data wykładu:............. Razem slajdów: 14 Inwentyka procesy

Bardziej szczegółowo

Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania

Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania Co to jest TPM? TPM (Total Productive Maintenance) to zaawansowana metoda zarządzania przedsiębiorstwem, które posiada zaawansowane technologicznie linie produkcyjne. TPM promuje tworzenie kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII DLA KLAS IV VI SPIS TREŚCI: 1. Cel oceny 2. Formy oceniania 3. Ogólne kryteria oceniania uczniów z historii 4. Zasady poprawiania ocen 5. Ustalenia końcowe 6. Kontrakt

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo