SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 AG /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate w Olecku 19. Przystanek Olecko, która odbędzie się w dniach lipca 2012 roku. Zamówienie o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Olecko, 19 kwietnia 2012 r. 1

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku Mazury Garbate Plac Wolności 22, Olecko Tel , fax Czas urzędowania w godz (od poniedziałku do piątku) Siedziba Zamawiającego: Olecko Plac Wolności 22 II. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze technicznej prób przed koncertem, koncertów oraz teatru plenerowego, które odbędą się w dniach lipca 2012 r. na Placu Wolności oraz w amfiteatrze nad jeziorem przy Zespole Szkół Zawodowych w Olecku, Plac Zamkowy, obejmująca: Zadanie I - scena duŝa na Placu Wolności. 20 lipca 2012 r. 14:30 gotowość techniczna 15:00-19:00 próby zespołów muzycznych 19:00-22:00 występy zespołów 21/22 lipca 2012 r. 14:30 gotowość techniczna 15:00-19:00 próby zespołów muzycznych 19:00 22:00 występy zespołów 24:00 00:30 (22lipiec) pokaz teatru plenerowego 1. Scena i zaplecze techniczne. PODEST sceniczny: a) podest sceniczny 10 m x 8 m x 1,6 m, b) podest perkusyjny 5 m x 2 m x 0,40 m, c) schody wejściowe z poręczami 1 sztuki, d) osłona podestu tkaniną w kolorze czarnym wzdłuŝ sceny oraz boki. ZADASZENIE: a) zadaszenie łukowe lub dwuspadowe 12,0 m x 10,0 m pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne, zabezpieczone pasami zakotwiczonymi w grunt. Uwaga z przodu moŝe być problem z wbiciem kotw w grunt. Po wyłonieniu wykonawcy potrzebna jest wizja w terenie, b) osłona sceniczna siatką w kolorze czarnym (3 strony). KONSTRUKCJE NAGŁOŚNIENIOWE WieŜa typu Layher 2,5 m x 2,5 m x 8,0 m (wysokość minimum oferent powinien znać wymiar pod swój system) 2 sztuki. 2

3 STANOWISKA REALIZATORSKIE: a) stanowisko monitorowe 2,5 m x 2,5 m x 1,6 m (zadaszone typu Layher) nie moŝe wchodzić w część podestu scenicznego, b) stanowisko dźwiękowe 3,0 m x 3,0 m x 0,3 m (zadaszone typu Layher) Uwaga powyŝsze stanowiska muszą być szczelne, stabilne. Lekkie konstrukcje typu namioty ogrodowe itp. nie gwarantują prawidłowego zabezpieczenia sprzętu, co ma wpływ na bezproblemowy przebieg obsługi imprezy. Niedopuszczalne jest przerwanie koncertu z powodu zalania aparatury nagłośnieniowej firmy obsługującej występy. GARDEROBY a) namiot 3,0 m x 6,0 m 2 sztuki (+ komplet ścianek bocznych w kaŝdym), b) namiot 3,0 m x 3,0 m 1 sztuka, c) halogen oświetleniowy 3 sztuki (oświetlenie garderób), d) lustra podświetlane 2 sztuki. 2. Nagłośnienie: a) Wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na wyznaczonym przez Organizatorów obszarze za pomocą wysokiej jakości systemu wyrównanego liniowo LINE ARRAY typu: MEYER SOUND, MARTIN AUDIO, EAW, ELECTROVO- ICE, JBL Vertec, NEXO, d&b, itp. b) oddzielny kompletny system monitorowy, c) stół mikserski, mikrofony, peryferia. CD, MD wysokiej klasy, niezbędne do prawidłowej, utrzymanej na wysokim poziomie realizacji imprezy. Po wyłonieniu oferenta kontakt z realizatorami zespołu w celu dopracowania szczegółów. Występujące zespoły to: Audiofeels,Tabu, Sidney Polak, 16-stka J. Panasewicza z Bitwy na glosy. Ridery techniczne w załączeniu załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr Oświetlenie. Oświetlenie spełniające wymogi techniczne zespołów (ridery techniczne w załączeniu). Po wyłonieniu oferenta kontakt z zespołem w celu dopracowania szczegółów. 4. Agregat prądotwórczy. - Agregat min. 60 kva sprawny (zasilanie stałe na placu koncertowym nie zapewnia wystarczającej mocy). Wielkość mocy agregatu naleŝy dostosować do aparatury pracującej podczas imprezy. Uwaga - paliwo naleŝy wliczyć w koszt zamówienia. Praca agregatu podczas prób zespołów i koncertów głównych. Prąd techniczny z przyłącza (oświetlenie garderób itp.) 5. Barierki odgradzające i przejazdy mb barierki zaporowe cięŝkie; - 30 mb przejazdów zabezpieczających media. Kanał techniczny nie moŝe być wykonany z barierek ochronnych. Teren między sceną a realizatorem musi być wolny; mb barierki lekkie jednoczęściowe. Zadanie II - scena w amfiteatrze nad jeziorem. 20 lipca 2012 r. 18:00 gotowość techniczna 18:00-22:00 próby zespołów muzycznych 22:00-01:00 (21 lipca) występy zespołów 21/22 lipca 2012 r. 18:00 gotowość techniczna 18:00-22:00 próby zespołów muzycznych 22:00-01:00 (22 lipca) występy zespołów 3

4 1. Scena i zaplecze techniczne. PODEST Sceniczny: a) podest sceniczny 6 m x 6 m x 0,8 m (w amfiteatrze znajduje się betonowe podwyŝszenie nie wymagające wysokiego podestu). Przed wykonaniem zadania naleŝy przeprowadzić wizję lokalną nietypowe betonowe podwyŝszenie; b) podest perkusyjny 3 m x 2 m x 0,40 m, c) schody wejściowe z poręczami 1 sztuka, d) osłona podestu tkaniną w kolorze czarnym wzdłuŝ sceny oraz boki. ZADASZENIE: a) dwuspadowe pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne o wymiarach umoŝliwiających pokrycie podestu scenicznego oraz podwieszenia oświetlenia, b) osłona sceniczna siatką w kolorze czarnym (3 strony) KONSTRUKCJE NAGŁOŚNIENIOWE: a) podest lub inne umoŝliwiające bezpieczne umieszczenie sprzętu nagłośnieniowego. STANOWISKO REALIZATORSKIE a) Stanowisko dźwiękowe 3,0 m x 3,0 m (zadaszone typu Layher) GARDEROBY: a) namiot 3,0 m x 3,0 m 2 sztuki, b) halogen oświetleniowy 2 sztuki (oświetlenie garderób). 2. Nagłośnienie. a) wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na wyznaczonym przez Organizatorów obszarze za pomocą dobrej jakości systemu dźwiękowego. Przewidywana ilość uczestników ok.600; b) system monitorowy dopuszcza się realizacje monitorów ze stołu głównego. Minimalna ilość torów 6. c) Stół mikserski, mikrofony, peryferia. CD, MD dobrej klasy, niezbędne do prawidłowej, utrzymanej na wysokim poziomie realizacji Po wyłonieniu oferenta kontakt z zespołami w celu dopracowania szczegółów. 3.Oświetlenie. Oświetlenie kameralne sceny minimum: a) Blinders 4-lite 2 sztuki, b) PC 1000W 6 sztuk, c) Panel Led 6 sztuk, d) Mac sztuk. Po wyłonieniu oferenta kontakt z organizatorem w celu dopracowania szczegółów. 4. Agregat prądotwórczy. Agregat sprawny (zasilanie stałe w amfiteatrze niewystarczające). Wielkość mocy agregatu naleŝy dostosować do aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej pracującej podczas imprezy. Uwaga - paliwo naleŝy wliczyć w koszt zamówienia. Praca agregatu podczas prób i koncertów. 5. Barierki Odgradzające. Barierki lekkie 50 mb. Zespoły występujące w amfiteatrze, m. in.: Kwartet Jorgi, Acustic Acrobats, oraz dwa inne jeszcze nie wyłonione, ale o podobnym charakterze muzycznym. Uwaga. Zamawiający nie zapewnia noclegów dla strony wykonującej zamówienie. CPV

5 IV. Oferty częściowe i wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. V. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6, 7 Pzp. VI. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia w dniach lipca 2012 r. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia oraz wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej: 3 zamówienia dotyczące kompleksowej organizacji (tj. obejmującej łącznie: obsługę techniczną, nagłośnienie, oświetlenie) plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej dla widowni liczącej minimum 2500 osób. Wartość zrealizowanego zamówienia opisanego powyŝej nie moŝe być mniejsza niŝ ,00 złotych (PLN) brutto. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złoŝone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, według formuły spełnia / nie spełnia. 5. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złoŝyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp. 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp załącznik nr Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp: 5

6 a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia go z ubiegania się o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 3. b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 Pzp, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, f) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ) naleŝy przedłoŝyć: - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia naleŝy wykazać (w załączniku nr 8 do SIWZ ), Ŝe Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej trzy zamówienia obejmujące kompleksową organizację plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej spełniającej warunki zawarte w pkt 6.3 SIWZ, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy(ców) oraz załączyć dokument potwierdzający, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie; JeŜeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6

7 4. Inne dokumenty: a) oferta na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z załącznikami, b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeŝeli oferta nie została podpisana przez osoby upowaŝnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, c) parafowany formularz umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są obowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na zasadach określonych w art. 23 Pzp oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo, b) pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być złoŝone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawców są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawniona do jego reprezentowania, d) kaŝdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest obowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. Dokumenty naleŝy złoŝyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. 7. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. IX. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. X. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XI. Sposób porozumiewania się z wykonawcami. 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: p. Krzysztof Fidler ; Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem na adres i numer faxu określone w pkt. I. 3. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 4. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ Zapytania naleŝy kierować w sposób określony w pkt. 2. 7

8 5. Wszelkie wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ staną się integralną częścią SIWZ i będą wiąŝące przy składaniu ofert. XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i powinna zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ. 2. Do oferty, jako załączniki, naleŝy załączyć szczegółowy opis techniczny sceny, podestów pod perkusję, oraz poszczególnych urządzeń nagłośnieniowych i oświetleniowych z podziałem na 2 zadania. 3. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 4. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 5. Zamawiający nie wyraŝa zgody na złoŝenie ofert w postaci elektronicznej. 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką np. na komputerze lub długopisem. 7. Zaleca się, Ŝeby wszystkie strony oferty były trwale spięte i ponumerowane. 8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki, powinny być parafowane przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. 9. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. kopercie), zapewniającym nienaruszalność i utajnienie zawartości, oraz opatrzyć napisem: Oferta na obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate w Olecku 19. Przystanek Olecko oraz Nie otwierać przed dniem 30 kwietnia 2012 r. do godz Opakowanie oferty powinno być opatrzone pełną nazwą wykonawcy wraz z dokładnym adresem, aby moŝna było odesłać ofertę, która wpłynie po terminie składania ofert. 11. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 12. JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert powinien zastrzec, Ŝe informacje te nie mogą być udostępniane. Zaleca się wyraźne oznaczenie części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez umieszczenie w odrębnej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa. 13. Wykonawca moŝe przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim wypadku kopertę naleŝy opatrzyć napisem zmiana. JeŜeli wykonawca dokonuje kilku zmian, kaŝdą kolejną kopertę zawierającą zmianę naleŝy opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie oferty następuje poprzez złoŝenie przed terminem składania ofert pisemnego oświadczenia podpisanego przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty. 17. ZłoŜenie więcej niŝ jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złoŝonych przez wykonawcę. XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Olecko, Plac Wolności 22 (sekretariat, I piętro). 2. Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia 30 kwietnia 2012 r., do godz

9 3. W przypadku złoŝenia oferty po terminie składania ofert będzie ona zwrócona wykonawcy niezwłocznie. 4. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, pod adresem Olecko, Plac Wolności 22 w dniu 30 kwietnia 2012 r. o godz Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, a takŝe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. XIV. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty brutto powinna zawierać wszelkie elementy cenotwórcze wraz z ewentualnymi upustami za dwa zadania razem. 2. W formularzu ofertowym naleŝy podać (cyfrowo i słownie) cenę netto, brutto oferty oraz naleŝny podatek VAT. 3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. 5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego zwolnionego na mocy odrębnych przepisów od podatku VAT, do ceny oferty dolicza się podatek VAT. Cena z doliczonym podatkiem stanowi podstawę oceny oferty. 6. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych walutach. XV. Opis kryteriów, jakimi będzie kierował się zamawiający dokonując wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczania ceny. 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzony zgodnie z kryterium cena oferty. 2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z powyŝszymi kryteriami. 3. Maksymalną ilość punktów, tj. 100, otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŝszą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio zmniejszoną liczbę punktów, zgodnie z poniŝszym wzorem: P= Cn/Cob x 100 pkt gdzie: P liczba punktów przyznanych Wykonawcy za najniŝszą cenę Cn najniŝsza zaoferowana cena Cob cena zaoferowana w ofercie badanej 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 5. Liczba punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŝszą ilość punktów i będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. 7. JeŜeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, wówczas zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 9

10 XVI. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XVII. Informacje o formalnościach, jakich naleŝy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy są obowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 2. Umowa, o której mowa w pkt. 1, powinna być przedłoŝona w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4. Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyŝej, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta. 5. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zajdą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust ustawy Pzp. XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania w wysokości: 10 % ceny brutto ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/OLECKO , b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Termin waŝności zabezpieczenia złoŝonego w formie innej niŝ pienięŝna nie moŝe upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego naleŝyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. W przypadku przedłuŝenia terminu wykonania umowy termin obowiązywania zabezpieczenia zostanie odpowiednio przedłuŝony lub wniesione nowe zabezpieczenie. 4. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy. 5. Zasady zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zawiera art. 151 ustawy. 10

11 XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. XX. Umowa ramowa. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXI. Podwykonawstwo. Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa zawarte są w złączniku nr 8 do SIWZ - wzorze umowy. XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. XXIII. Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) jeŝeli w uzasadnionych przypadkach niezaleŝnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (siła wyŝsza) konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, 2. Zmiany postanowień umowy następują w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. Załączniki: Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Załącznik nr 4 umowa (wzór) Załącznik nr 5 rider techniczny Załącznik nr 6 rider techniczny Załącznik nr 7 rider techniczny Załącznik nr 8 - wykaz wykonanych usług i dokumenty potwierdzające ich naleŝyte wykonanie 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy... Adres do korespondencji z Wykonawcą.. Fax, na który Zamawiający moŝe przesyłać korespondencję.. NIP.. REGON W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate w Olecku 19. Przystanek Olecko, która odbędzie się w dniach lipca 2012 roku, składamy poniŝszą ofertę: 1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto zł (słownie: ) naleŝny podatek VAT % cena brutto. zł (słownie: ) 2. Szczegółowy opis techniczny urządzeń na zadanie I i II zawiera załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 3. Oświadczamy, Ŝe zamówienie zrealizujemy w dniach Oświadczamy, Ŝe cena podana w pkt 1 jest wiąŝąca dla Wykonawcy i pozostanie niezmieniona w okresie wykonania umowy. Ponadto cena uwzględnia wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający. 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 6. Oświadczamy, Ŝe zawarty w SIWZ, jako załącznik, wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 12

13 8. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie:......, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ. 9. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Oświadczamy, Ŝe jeŝeli w okresie związania z ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania naleŝy kierować do: Imię i nazwisko Adres.. Telefon/FAX 12. Ofertę niniejszą składamy na.. kolejno ponumerowanych stronach oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5)... Miejscowość.. dnia. 13

14 Załącznik nr 1 do formularza ofertowego Szczegółowy opis techniczny sceny, podestu pod perkusję, urządzeń oświetleniowych i nagłośnieniowych. Zadanie I Plac Wolności:... 14

15 Zadanie II amfiteatr nad jeziorem

16 Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć wykonawcy Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nazwa wykonawcy.. Siedziba wykonawcy Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate w Olecku 19. Przystanek Olecko, która odbędzie się w dniach lipca 2012 roku dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejsce i data.. (pieczęć oraz podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 3 do SIWZ. Pieczęć wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa wykonawcy.. Siedziba wykonawcy Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate w Olecku 19. Przystanek Olecko, która odbędzie się w dniach lipca 2012 roku, oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Miejsce i data. Pieczęć i podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania wykonawcy 17

18 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA - W Z Ó R - zawarta w dniu. w Olecku pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Kultury Mazury Garbate w Olecku z siedzibą Olecko, Plac Wolności 22, NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Radosława Skrodzkiego działającego w zastępstwie dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury Mazury Garbate w Olecku a... z siedzibą... NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawierana jest umowa następującej treści: 1 Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na obsłudze technicznej prób przed koncertami oraz koncertów plenerowych, które odbędą się w dniach lipca 2012 roku r. na Placu Wolności oraz w amfiteatrze nad jeziorem (gotowość do prób na godz Plac Wolności i 18:00 w amfiteatrze) obejmującej: 1. Zadanie I - scena duŝa na Placu Wolności: a) podest sceniczny 10 m x 8 m x 1,6 m, b) podest perkusyjny 5 m x 2 m x 0,40 m, c) schody wejściowe z poręczami 1 sztuka, d) osłona podestu tkaniną w kolorze czarnym wzdłuŝ sceny oraz boki, e) zadaszenie łukowe lub dwuspadowe 12,0 m x 10,0 m pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne, zabezpieczone pasami zakotwiczonymi w grunt, f) osłona sceniczna siatką w kolorze czarnym (3 strony), g) konstrukcje nagłośnieniowe wieŝa typu Layher 2,5 m x 2,5 m x 10 m 2 sztuki, h) stanowisko monitorowe 2,5 m x 2,5 m x 1,6 m stanowisko dźwiękowe 3,0 m x 3,0 m x 0,3 m minimum (zadaszone stabilne typu Layher), i) garderoba namiot 3,0 m x 6,0 m 2 sztuki (komplet ścianek bocznych w kaŝdym oraz 2 gniazdka 230V wraz z oświetleniem), j) garderoba namiot 3,0 m x 3,0 m szt.1 (komplet ścianek bocznych + gniazdko 230V wraz z oświetleniem), k) lustra podświetlane szt. 2, l) nagłośnienie i oświetlenie zgodnie z zapotrzebowaniem artystów ridery techniczne zespołów stanowią załączniki do niniejszego przetargu, tj. załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, transport, montaŝ, demontaŝ oraz obsługa podczas trwania prób i imprezy, m) agregat min. 60 kva sprawny, z paliwem, zapewniający niezaleŝną obsługę energetyczną imprezy przez cały jej czas trwania (próby, koncert) wraz z osobą posiadającą uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, n) zabezpieczenie sceny: płotki zabezpieczające (15 mb barierki zaporowe cięŝkie, 30 mb przejazdów zabezpieczających media, 160 mb barierki lekkie jednoczęściowe, wraz z transportem, montaŝem i demontaŝem). 18

19 2. Zadanie II scena w amfiteatrze nad jeziorem: a) podest sceniczny 6m x 6 m x 0,8m, b) podest perkusyjny 3 m x 2 m x 0,40 m szt.1, c) schody wejściowe z poręczami 1 sztuka. d) osłona podestu tkaniną w kolorze czarnym wzdłuŝ sceny oraz boki, e) zadaszenie dwuspadowe lub łukowe pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne o wymiarach umoŝliwiających pokrycie podestu scenicznego oraz podwieszenia oświetlenia, f) osłona sceniczna siatką w kolorze czarnym (3 strony), g) konstrukcja pod nagłośnienie, h) stanowisko dźwiękowe 3,0 m x 3,0 m (zadaszone typu Layher), i) garderoby namiot 3,0 m x 3,0 m szt. 2 wraz z oświetleniem i ściankami bocznymi. j) nagłośnienie i oświetlenie niezbędne do prawidłowej, utrzymanej na wysokim poziomie realizacji, wykazane w szczegółowym opisie technicznym, stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego, k) agregat prądotwórczy sprawny, z paliwem, zapewniających niezaleŝną obsługę energetyczną imprezy, przez cały jej czas trwania (próby, koncert) wraz z osobą posiadająca uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. l) barierki lekkie 50 mb. 2 Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Przyjęcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek na scenie podczas prób jak i w trakcie jego trwania Udostępnienie terenu nastąpi nie wcześniej niŝ w dniu 19 lipca 2012 r. o godz Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu 20-21/22 lipca 2012 r. 3. Zwrot terenu nastąpi nie później niŝ w dniu 22 lipca 2012 r. o godz Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę łączną przedmiotu umowy w wysokości.. zł brutto (słownie:....) w tym podatek VAT w wysokości zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy zło- Ŝoną w postępowaniu. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy. 3. Zapłata będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy w banku nr konta... w terminie 14 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, z zastrzeŝeniem 6 ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, moŝe ulec zmniejszeniu w razie zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w przypadkach wystąpienia okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz siły wyŝszej. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, przedłoŝenia Zamawiającemu na jego pisemne Ŝądanie zgłoszone w kaŝdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 19

20 6 1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek prac będących przedmiotem zamówienia podwykonawcom do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający, w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŝeń, uwaŝa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 2. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. Zamawiający wymaga przedłoŝenia kopii umowy z podwykonawcą 4. Umowy z podwykonawcami powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. Zamawiający wymaga przedłoŝenia przez podwykonawcę, jako załączników do umowy, stosownych dokumentów występowania podwykonawcy w obrocie prawnym. 5. W przypadku powierzenia robót podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie: a) moŝliwość uczestniczenia w odbiorze prac, b) konieczność informowania Zamawiającego o fakturach wystawianych przez podwykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę, c) kontrolę terminowości regulacji przez Wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawcy, d) wstrzymanie wypłat naleŝnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawcy, z zastrzeŝeniem ust W przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dokumenty rozliczeniowe, potwierdzające dokonanie zapłaty za wykonaną część prac na rzecz wykonujących te prace podwykonawców. W przypadku braku takich dokumentów Wykonawca moŝe przedłoŝyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, cesję praw do wynagrodzenia na podwykonawców w części dotyczącej ich wynagrodzenia (w oryginale). Brak ww. dokumentów w wyznaczonym terminie uzasadnia odmowę Zamawiającego co do zapłaty naleŝności wynikającej z przedłoŝonej faktury i nie stanowi nienaleŝytego wykonania niniejszej umowy przez Zamawiającego ani podstawy do Ŝądania przez Wykonawcę odsetek. 7. Zamawiający nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto oferowanej przez Wykonawcę, w formie Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, b) w przypadku nienaleŝytego wykonania umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy. NienaleŜytość wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem przez przedstawicieli obu stron. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Wykonawcy nale- Ŝy podać przyczynę odmowy. 20

21 2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyŝszającego kary umowne, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 9 W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iŝ wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. Wykonawca moŝe Ŝądać wówczas jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów wskazane przez strony. 3. KaŜda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o kaŝdej zmianie adresu lub numeru telefonu/faksu. JeŜeli Strona nie powiadomiła o zmianie adresu lub numeru telefonu/faksu, zawiadomienia (pisma) wysłane na ostatni znany adres lub numer faksu, strony uznają za doręczone. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku powstania sporu powstałego na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania ugodowego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej. 2. KaŜda ze stron zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 3. JeŜeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstąpi, to spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14 Wszystkie załączniki do niniejszej umowy, w tym oferta przetargowa Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowią integralną część umowy. 15 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 21

22 Rider Techniczny zespołu TABU Załącznik nr 5 do SIWZ 22

23 Rider Techniczny zespołu TABU cz. II 23

24 Załącznik nr 6 do SIWZ 24

25 25

26 26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA ORGANIZOWANEGO NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 1. ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-10/10 Warszawa, 7

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo