SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 AG /2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate w Olecku 19. Przystanek Olecko, która odbędzie się w dniach lipca 2012 roku. Zamówienie o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Olecko, 19 kwietnia 2012 r. 1

2 I. Nazwa i adres Zamawiającego Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku Mazury Garbate Plac Wolności 22, Olecko Tel , fax Czas urzędowania w godz (od poniedziałku do piątku) Siedziba Zamawiającego: Olecko Plac Wolności 22 II. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze technicznej prób przed koncertem, koncertów oraz teatru plenerowego, które odbędą się w dniach lipca 2012 r. na Placu Wolności oraz w amfiteatrze nad jeziorem przy Zespole Szkół Zawodowych w Olecku, Plac Zamkowy, obejmująca: Zadanie I - scena duŝa na Placu Wolności. 20 lipca 2012 r. 14:30 gotowość techniczna 15:00-19:00 próby zespołów muzycznych 19:00-22:00 występy zespołów 21/22 lipca 2012 r. 14:30 gotowość techniczna 15:00-19:00 próby zespołów muzycznych 19:00 22:00 występy zespołów 24:00 00:30 (22lipiec) pokaz teatru plenerowego 1. Scena i zaplecze techniczne. PODEST sceniczny: a) podest sceniczny 10 m x 8 m x 1,6 m, b) podest perkusyjny 5 m x 2 m x 0,40 m, c) schody wejściowe z poręczami 1 sztuki, d) osłona podestu tkaniną w kolorze czarnym wzdłuŝ sceny oraz boki. ZADASZENIE: a) zadaszenie łukowe lub dwuspadowe 12,0 m x 10,0 m pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne, zabezpieczone pasami zakotwiczonymi w grunt. Uwaga z przodu moŝe być problem z wbiciem kotw w grunt. Po wyłonieniu wykonawcy potrzebna jest wizja w terenie, b) osłona sceniczna siatką w kolorze czarnym (3 strony). KONSTRUKCJE NAGŁOŚNIENIOWE WieŜa typu Layher 2,5 m x 2,5 m x 8,0 m (wysokość minimum oferent powinien znać wymiar pod swój system) 2 sztuki. 2

3 STANOWISKA REALIZATORSKIE: a) stanowisko monitorowe 2,5 m x 2,5 m x 1,6 m (zadaszone typu Layher) nie moŝe wchodzić w część podestu scenicznego, b) stanowisko dźwiękowe 3,0 m x 3,0 m x 0,3 m (zadaszone typu Layher) Uwaga powyŝsze stanowiska muszą być szczelne, stabilne. Lekkie konstrukcje typu namioty ogrodowe itp. nie gwarantują prawidłowego zabezpieczenia sprzętu, co ma wpływ na bezproblemowy przebieg obsługi imprezy. Niedopuszczalne jest przerwanie koncertu z powodu zalania aparatury nagłośnieniowej firmy obsługującej występy. GARDEROBY a) namiot 3,0 m x 6,0 m 2 sztuki (+ komplet ścianek bocznych w kaŝdym), b) namiot 3,0 m x 3,0 m 1 sztuka, c) halogen oświetleniowy 3 sztuki (oświetlenie garderób), d) lustra podświetlane 2 sztuki. 2. Nagłośnienie: a) Wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na wyznaczonym przez Organizatorów obszarze za pomocą wysokiej jakości systemu wyrównanego liniowo LINE ARRAY typu: MEYER SOUND, MARTIN AUDIO, EAW, ELECTROVO- ICE, JBL Vertec, NEXO, d&b, itp. b) oddzielny kompletny system monitorowy, c) stół mikserski, mikrofony, peryferia. CD, MD wysokiej klasy, niezbędne do prawidłowej, utrzymanej na wysokim poziomie realizacji imprezy. Po wyłonieniu oferenta kontakt z realizatorami zespołu w celu dopracowania szczegółów. Występujące zespoły to: Audiofeels,Tabu, Sidney Polak, 16-stka J. Panasewicza z Bitwy na glosy. Ridery techniczne w załączeniu załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr Oświetlenie. Oświetlenie spełniające wymogi techniczne zespołów (ridery techniczne w załączeniu). Po wyłonieniu oferenta kontakt z zespołem w celu dopracowania szczegółów. 4. Agregat prądotwórczy. - Agregat min. 60 kva sprawny (zasilanie stałe na placu koncertowym nie zapewnia wystarczającej mocy). Wielkość mocy agregatu naleŝy dostosować do aparatury pracującej podczas imprezy. Uwaga - paliwo naleŝy wliczyć w koszt zamówienia. Praca agregatu podczas prób zespołów i koncertów głównych. Prąd techniczny z przyłącza (oświetlenie garderób itp.) 5. Barierki odgradzające i przejazdy mb barierki zaporowe cięŝkie; - 30 mb przejazdów zabezpieczających media. Kanał techniczny nie moŝe być wykonany z barierek ochronnych. Teren między sceną a realizatorem musi być wolny; mb barierki lekkie jednoczęściowe. Zadanie II - scena w amfiteatrze nad jeziorem. 20 lipca 2012 r. 18:00 gotowość techniczna 18:00-22:00 próby zespołów muzycznych 22:00-01:00 (21 lipca) występy zespołów 21/22 lipca 2012 r. 18:00 gotowość techniczna 18:00-22:00 próby zespołów muzycznych 22:00-01:00 (22 lipca) występy zespołów 3

4 1. Scena i zaplecze techniczne. PODEST Sceniczny: a) podest sceniczny 6 m x 6 m x 0,8 m (w amfiteatrze znajduje się betonowe podwyŝszenie nie wymagające wysokiego podestu). Przed wykonaniem zadania naleŝy przeprowadzić wizję lokalną nietypowe betonowe podwyŝszenie; b) podest perkusyjny 3 m x 2 m x 0,40 m, c) schody wejściowe z poręczami 1 sztuka, d) osłona podestu tkaniną w kolorze czarnym wzdłuŝ sceny oraz boki. ZADASZENIE: a) dwuspadowe pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne o wymiarach umoŝliwiających pokrycie podestu scenicznego oraz podwieszenia oświetlenia, b) osłona sceniczna siatką w kolorze czarnym (3 strony) KONSTRUKCJE NAGŁOŚNIENIOWE: a) podest lub inne umoŝliwiające bezpieczne umieszczenie sprzętu nagłośnieniowego. STANOWISKO REALIZATORSKIE a) Stanowisko dźwiękowe 3,0 m x 3,0 m (zadaszone typu Layher) GARDEROBY: a) namiot 3,0 m x 3,0 m 2 sztuki, b) halogen oświetleniowy 2 sztuki (oświetlenie garderób). 2. Nagłośnienie. a) wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na wyznaczonym przez Organizatorów obszarze za pomocą dobrej jakości systemu dźwiękowego. Przewidywana ilość uczestników ok.600; b) system monitorowy dopuszcza się realizacje monitorów ze stołu głównego. Minimalna ilość torów 6. c) Stół mikserski, mikrofony, peryferia. CD, MD dobrej klasy, niezbędne do prawidłowej, utrzymanej na wysokim poziomie realizacji Po wyłonieniu oferenta kontakt z zespołami w celu dopracowania szczegółów. 3.Oświetlenie. Oświetlenie kameralne sceny minimum: a) Blinders 4-lite 2 sztuki, b) PC 1000W 6 sztuk, c) Panel Led 6 sztuk, d) Mac sztuk. Po wyłonieniu oferenta kontakt z organizatorem w celu dopracowania szczegółów. 4. Agregat prądotwórczy. Agregat sprawny (zasilanie stałe w amfiteatrze niewystarczające). Wielkość mocy agregatu naleŝy dostosować do aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej pracującej podczas imprezy. Uwaga - paliwo naleŝy wliczyć w koszt zamówienia. Praca agregatu podczas prób i koncertów. 5. Barierki Odgradzające. Barierki lekkie 50 mb. Zespoły występujące w amfiteatrze, m. in.: Kwartet Jorgi, Acustic Acrobats, oraz dwa inne jeszcze nie wyłonione, ale o podobnym charakterze muzycznym. Uwaga. Zamawiający nie zapewnia noclegów dla strony wykonującej zamówienie. CPV

5 IV. Oferty częściowe i wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. V. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6, 7 Pzp. VI. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia w dniach lipca 2012 r. VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków udziału, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 3. Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeŝeli Wykonawca złoŝy oświadczenie, Ŝe posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia oraz wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej: 3 zamówienia dotyczące kompleksowej organizacji (tj. obejmującej łącznie: obsługę techniczną, nagłośnienie, oświetlenie) plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej dla widowni liczącej minimum 2500 osób. Wartość zrealizowanego zamówienia opisanego powyŝej nie moŝe być mniejsza niŝ ,00 złotych (PLN) brutto. Ocena spełniania warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o złoŝone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia, według formuły spełnia / nie spełnia. 5. W przypadku wykazania wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VIII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają złoŝyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp. 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp załącznik nr Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp: 5

6 a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia go z ubiegania się o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 3. b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 Pzp, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert, f) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2 do SIWZ) naleŝy przedłoŝyć: - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia naleŝy wykazać (w załączniku nr 8 do SIWZ ), Ŝe Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej trzy zamówienia obejmujące kompleksową organizację plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej spełniającej warunki zawarte w pkt 6.3 SIWZ, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy(ców) oraz załączyć dokument potwierdzający, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŝycie; JeŜeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 6

7 4. Inne dokumenty: a) oferta na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wraz z załącznikami, b) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeŝeli oferta nie została podpisana przez osoby upowaŝnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, c) parafowany formularz umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są obowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na zasadach określonych w art. 23 Pzp oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo, b) pełnomocnictwo powinno określać zakres umocowania i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być złoŝone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej notarialnie, c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawców są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawniona do jego reprezentowania, d) kaŝdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest obowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. Dokumenty naleŝy złoŝyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. 7. Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. IX. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. X. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. XI. Sposób porozumiewania się z wykonawcami. 1. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: p. Krzysztof Fidler ; Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem na adres i numer faxu określone w pkt. I. 3. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 4. Wykonawca moŝe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ Zapytania naleŝy kierować w sposób określony w pkt. 2. 7

8 5. Wszelkie wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ staną się integralną częścią SIWZ i będą wiąŝące przy składaniu ofert. XII. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i powinna zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ. 2. Do oferty, jako załączniki, naleŝy załączyć szczegółowy opis techniczny sceny, podestów pod perkusję, oraz poszczególnych urządzeń nagłośnieniowych i oświetleniowych z podziałem na 2 zadania. 3. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. 4. Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 5. Zamawiający nie wyraŝa zgody na złoŝenie ofert w postaci elektronicznej. 6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, trwałą techniką np. na komputerze lub długopisem. 7. Zaleca się, Ŝeby wszystkie strony oferty były trwale spięte i ponumerowane. 8. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki, powinny być parafowane przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. 9. Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. kopercie), zapewniającym nienaruszalność i utajnienie zawartości, oraz opatrzyć napisem: Oferta na obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate w Olecku 19. Przystanek Olecko oraz Nie otwierać przed dniem 30 kwietnia 2012 r. do godz Opakowanie oferty powinno być opatrzone pełną nazwą wykonawcy wraz z dokładnym adresem, aby moŝna było odesłać ofertę, która wpłynie po terminie składania ofert. 11. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub opisania opakowania oferty zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. 12. JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert powinien zastrzec, Ŝe informacje te nie mogą być udostępniane. Zaleca się wyraźne oznaczenie części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez umieszczenie w odrębnej kopercie z napisem Tajemnica przedsiębiorstwa. 13. Wykonawca moŝe przed terminem składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim wypadku kopertę naleŝy opatrzyć napisem zmiana. JeŜeli wykonawca dokonuje kilku zmian, kaŝdą kolejną kopertę zawierającą zmianę naleŝy opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie oferty następuje poprzez złoŝenie przed terminem składania ofert pisemnego oświadczenia podpisanego przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. 15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty. 17. ZłoŜenie więcej niŝ jednej oferty lub oferty zawierającej propozycje alternatywne skutkować będzie odrzuceniem wszystkich ofert złoŝonych przez wykonawcę. XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w siedzibie Zamawiającego: Olecko, Plac Wolności 22 (sekretariat, I piętro). 2. Ofertę naleŝy złoŝyć do dnia 30 kwietnia 2012 r., do godz

9 3. W przypadku złoŝenia oferty po terminie składania ofert będzie ona zwrócona wykonawcy niezwłocznie. 4. Jawne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego, pod adresem Olecko, Plac Wolności 22 w dniu 30 kwietnia 2012 r. o godz Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, a takŝe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. XIV. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cena oferty brutto powinna zawierać wszelkie elementy cenotwórcze wraz z ewentualnymi upustami za dwa zadania razem. 2. W formularzu ofertowym naleŝy podać (cyfrowo i słownie) cenę netto, brutto oferty oraz naleŝny podatek VAT. 3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. 5. W przypadku Wykonawcy zagranicznego zwolnionego na mocy odrębnych przepisów od podatku VAT, do ceny oferty dolicza się podatek VAT. Cena z doliczonym podatkiem stanowi podstawę oceny oferty. 6. Wszelkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innych walutach. XV. Opis kryteriów, jakimi będzie kierował się zamawiający dokonując wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczania ceny. 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzony zgodnie z kryterium cena oferty. 2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z powyŝszymi kryteriami. 3. Maksymalną ilość punktów, tj. 100, otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŝszą cenę, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio zmniejszoną liczbę punktów, zgodnie z poniŝszym wzorem: P= Cn/Cob x 100 pkt gdzie: P liczba punktów przyznanych Wykonawcy za najniŝszą cenę Cn najniŝsza zaoferowana cena Cob cena zaoferowana w ofercie badanej 4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. 5. Liczba punktów będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamówienie zostanie udzielone temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŝszą ilość punktów i będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. 7. JeŜeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, wówczas zamawiający wezwie wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 9

10 XVI. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. XVII. Informacje o formalnościach, jakich naleŝy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy są obowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 2. Umowa, o której mowa w pkt. 1, powinna być przedłoŝona w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 4. Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego wykonawcę. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa wyŝej, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta. 5. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba Ŝe zajdą przesłanki uniewaŝnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust ustawy Pzp. XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia naleŝytego wykonania w wysokości: 10 % ceny brutto ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę. 2. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. O/OLECKO , b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Termin waŝności zabezpieczenia złoŝonego w formie innej niŝ pienięŝna nie moŝe upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego naleŝyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca. W przypadku przedłuŝenia terminu wykonania umowy termin obowiązywania zabezpieczenia zostanie odpowiednio przedłuŝony lub wniesione nowe zabezpieczenie. 4. Zabezpieczenie musi być wniesione przed podpisaniem umowy. 5. Zasady zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zawiera art. 151 ustawy. 10

11 XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. XX. Umowa ramowa. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. XXI. Podwykonawstwo. Wykonawca moŝe powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom. Szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa zawarte są w złączniku nr 8 do SIWZ - wzorze umowy. XXII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. XXIII. Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) jeŝeli w uzasadnionych przypadkach niezaleŝnych od Zamawiającego lub Wykonawcy (siła wyŝsza) konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, 2. Zmiany postanowień umowy następują w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. Załączniki: Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Załącznik nr 4 umowa (wzór) Załącznik nr 5 rider techniczny Załącznik nr 6 rider techniczny Załącznik nr 7 rider techniczny Załącznik nr 8 - wykaz wykonanych usług i dokumenty potwierdzające ich naleŝyte wykonanie 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy... Adres do korespondencji z Wykonawcą.. Fax, na który Zamawiający moŝe przesyłać korespondencję.. NIP.. REGON W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate w Olecku 19. Przystanek Olecko, która odbędzie się w dniach lipca 2012 roku, składamy poniŝszą ofertę: 1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto zł (słownie: ) naleŝny podatek VAT % cena brutto. zł (słownie: ) 2. Szczegółowy opis techniczny urządzeń na zadanie I i II zawiera załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 3. Oświadczamy, Ŝe zamówienie zrealizujemy w dniach Oświadczamy, Ŝe cena podana w pkt 1 jest wiąŝąca dla Wykonawcy i pozostanie niezmieniona w okresie wykonania umowy. Ponadto cena uwzględnia wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający. 5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 6. Oświadczamy, Ŝe zawarty w SIWZ, jako załącznik, wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 12

13 8. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formie:......, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ. 9. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 10. Oświadczamy, Ŝe jeŝeli w okresie związania z ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania naleŝy kierować do: Imię i nazwisko Adres.. Telefon/FAX 12. Ofertę niniejszą składamy na.. kolejno ponumerowanych stronach oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty: 1) 2) 3) 4) 5)... Miejscowość.. dnia. 13

14 Załącznik nr 1 do formularza ofertowego Szczegółowy opis techniczny sceny, podestu pod perkusję, urządzeń oświetleniowych i nagłośnieniowych. Zadanie I Plac Wolności:... 14

15 Zadanie II amfiteatr nad jeziorem

16 Załącznik nr 2 do SIWZ. Pieczęć wykonawcy Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nazwa wykonawcy.. Siedziba wykonawcy Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate w Olecku 19. Przystanek Olecko, która odbędzie się w dniach lipca 2012 roku dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Miejsce i data.. (pieczęć oraz podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania wykonawcy) 16

17 Załącznik nr 3 do SIWZ. Pieczęć wykonawcy Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Nazwa wykonawcy.. Siedziba wykonawcy Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Kultury Mazury Garbate w Olecku 19. Przystanek Olecko, która odbędzie się w dniach lipca 2012 roku, oświadczam, Ŝe brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Miejsce i data. Pieczęć i podpis osoby upowaŝnionej do reprezentowania wykonawcy 17

18 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA - W Z Ó R - zawarta w dniu. w Olecku pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Kultury Mazury Garbate w Olecku z siedzibą Olecko, Plac Wolności 22, NIP: , REGON: , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Radosława Skrodzkiego działającego w zastępstwie dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury Mazury Garbate w Olecku a... z siedzibą... NIP.., REGON., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawierana jest umowa następującej treści: 1 Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na obsłudze technicznej prób przed koncertami oraz koncertów plenerowych, które odbędą się w dniach lipca 2012 roku r. na Placu Wolności oraz w amfiteatrze nad jeziorem (gotowość do prób na godz Plac Wolności i 18:00 w amfiteatrze) obejmującej: 1. Zadanie I - scena duŝa na Placu Wolności: a) podest sceniczny 10 m x 8 m x 1,6 m, b) podest perkusyjny 5 m x 2 m x 0,40 m, c) schody wejściowe z poręczami 1 sztuka, d) osłona podestu tkaniną w kolorze czarnym wzdłuŝ sceny oraz boki, e) zadaszenie łukowe lub dwuspadowe 12,0 m x 10,0 m pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne, zabezpieczone pasami zakotwiczonymi w grunt, f) osłona sceniczna siatką w kolorze czarnym (3 strony), g) konstrukcje nagłośnieniowe wieŝa typu Layher 2,5 m x 2,5 m x 10 m 2 sztuki, h) stanowisko monitorowe 2,5 m x 2,5 m x 1,6 m stanowisko dźwiękowe 3,0 m x 3,0 m x 0,3 m minimum (zadaszone stabilne typu Layher), i) garderoba namiot 3,0 m x 6,0 m 2 sztuki (komplet ścianek bocznych w kaŝdym oraz 2 gniazdka 230V wraz z oświetleniem), j) garderoba namiot 3,0 m x 3,0 m szt.1 (komplet ścianek bocznych + gniazdko 230V wraz z oświetleniem), k) lustra podświetlane szt. 2, l) nagłośnienie i oświetlenie zgodnie z zapotrzebowaniem artystów ridery techniczne zespołów stanowią załączniki do niniejszego przetargu, tj. załącznik nr 5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, transport, montaŝ, demontaŝ oraz obsługa podczas trwania prób i imprezy, m) agregat min. 60 kva sprawny, z paliwem, zapewniający niezaleŝną obsługę energetyczną imprezy przez cały jej czas trwania (próby, koncert) wraz z osobą posiadającą uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, n) zabezpieczenie sceny: płotki zabezpieczające (15 mb barierki zaporowe cięŝkie, 30 mb przejazdów zabezpieczających media, 160 mb barierki lekkie jednoczęściowe, wraz z transportem, montaŝem i demontaŝem). 18

19 2. Zadanie II scena w amfiteatrze nad jeziorem: a) podest sceniczny 6m x 6 m x 0,8m, b) podest perkusyjny 3 m x 2 m x 0,40 m szt.1, c) schody wejściowe z poręczami 1 sztuka. d) osłona podestu tkaniną w kolorze czarnym wzdłuŝ sceny oraz boki, e) zadaszenie dwuspadowe lub łukowe pokryte plandeką odporną na warunki atmosferyczne o wymiarach umoŝliwiających pokrycie podestu scenicznego oraz podwieszenia oświetlenia, f) osłona sceniczna siatką w kolorze czarnym (3 strony), g) konstrukcja pod nagłośnienie, h) stanowisko dźwiękowe 3,0 m x 3,0 m (zadaszone typu Layher), i) garderoby namiot 3,0 m x 3,0 m szt. 2 wraz z oświetleniem i ściankami bocznymi. j) nagłośnienie i oświetlenie niezbędne do prawidłowej, utrzymanej na wysokim poziomie realizacji, wykazane w szczegółowym opisie technicznym, stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego, k) agregat prądotwórczy sprawny, z paliwem, zapewniających niezaleŝną obsługę energetyczną imprezy, przez cały jej czas trwania (próby, koncert) wraz z osobą posiadająca uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. l) barierki lekkie 50 mb. 2 Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Przyjęcia na siebie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek na scenie podczas prób jak i w trakcie jego trwania Udostępnienie terenu nastąpi nie wcześniej niŝ w dniu 19 lipca 2012 r. o godz Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu 20-21/22 lipca 2012 r. 3. Zwrot terenu nastąpi nie później niŝ w dniu 22 lipca 2012 r. o godz Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę łączną przedmiotu umowy w wysokości.. zł brutto (słownie:....) w tym podatek VAT w wysokości zł, zgodnie z ofertą Wykonawcy zło- Ŝoną w postępowaniu. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy. 3. Zapłata będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy w banku nr konta... w terminie 14 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, z zastrzeŝeniem 6 ust Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, moŝe ulec zmniejszeniu w razie zmniejszenia przez Zamawiającego zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w przypadkach wystąpienia okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy oraz siły wyŝszej. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kaŝdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia, o którym mowa w ust Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, przedłoŝenia Zamawiającemu na jego pisemne Ŝądanie zgłoszone w kaŝdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. 19

20 6 1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek prac będących przedmiotem zamówienia podwykonawcom do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. JeŜeli Zamawiający, w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeŝeń, uwaŝa się, Ŝe wyraził zgodę na zawarcie umowy. 2. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest uprzednia zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 3. Zamawiający wymaga przedłoŝenia kopii umowy z podwykonawcą 4. Umowy z podwykonawcami powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. Zamawiający wymaga przedłoŝenia przez podwykonawcę, jako załączników do umowy, stosownych dokumentów występowania podwykonawcy w obrocie prawnym. 5. W przypadku powierzenia robót podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie: a) moŝliwość uczestniczenia w odbiorze prac, b) konieczność informowania Zamawiającego o fakturach wystawianych przez podwykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę, c) kontrolę terminowości regulacji przez Wykonawcę zobowiązań wobec podwykonawcy, d) wstrzymanie wypłat naleŝnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawcy, z zastrzeŝeniem ust W przypadku realizacji umowy przy pomocy podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dokumenty rozliczeniowe, potwierdzające dokonanie zapłaty za wykonaną część prac na rzecz wykonujących te prace podwykonawców. W przypadku braku takich dokumentów Wykonawca moŝe przedłoŝyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego, cesję praw do wynagrodzenia na podwykonawców w części dotyczącej ich wynagrodzenia (w oryginale). Brak ww. dokumentów w wyznaczonym terminie uzasadnia odmowę Zamawiającego co do zapłaty naleŝności wynikającej z przedłoŝonej faktury i nie stanowi nienaleŝytego wykonania niniejszej umowy przez Zamawiającego ani podstawy do Ŝądania przez Wykonawcę odsetek. 7. Zamawiający nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto oferowanej przez Wykonawcę, w formie Zamawiający zwróci zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, b) w przypadku nienaleŝytego wykonania umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy. NienaleŜytość wykonania przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem przez przedstawicieli obu stron. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez przedstawiciela Wykonawcy nale- Ŝy podać przyczynę odmowy. 20

21 2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyŝszającego kary umowne, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 9 W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iŝ wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. Wykonawca moŝe Ŝądać wówczas jedynie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się naprawić szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana między stronami w związku z realizacją niniejszej umowy będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów wskazane przez strony. 3. KaŜda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o kaŝdej zmianie adresu lub numeru telefonu/faksu. JeŜeli Strona nie powiadomiła o zmianie adresu lub numeru telefonu/faksu, zawiadomienia (pisma) wysłane na ostatni znany adres lub numer faksu, strony uznają za doręczone. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku powstania sporu powstałego na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się wyczerpać drogę postępowania ugodowego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej. 2. KaŜda ze stron zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 3. JeŜeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstąpi, to spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14 Wszystkie załączniki do niniejszej umowy, w tym oferta przetargowa Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowią integralną część umowy. 15 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 21

22 Rider Techniczny zespołu TABU Załącznik nr 5 do SIWZ 22

23 Rider Techniczny zespołu TABU cz. II 23

24 Załącznik nr 6 do SIWZ 24

25 25

26 26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-3/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę techniczną imprezy plenerowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DPS.III/K-g/1436/2010 Tyszowce, dnia 29 października 2010rr. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków 1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Wielka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu

rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Do: nazwa i siedziba Zamawiającego ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719 Poznań NIP 783-11-21-773

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, Ŝe przeprowadza postępowanie zapytanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej

Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. śywiec: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1415 S o długości 1000,00 mb (od ul. Pod Lasem do kościoła w Pewli Małej - skrzyŝowanie z drogą na Rychwałd) w Gminie Świnna Numer ogłoszenia: 177653-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego Znak sprawy: BRI. 271.P-5.2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego w oparciu o zarządzenie Nr 120.6.2014

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nasz znak: ACE/BP/MA/212/10 Nazwa oraz adres Zamawiającego: Augustowskie Centrum Edukacyjne Al. Kard. Wyszyńskiego 3 16 300 Augustów tel / fax: 876432861 www.ace.pol.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było:

1) Punkt 3 ppkt 4 siwz: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Było: Olsztyn, 30.03.2009 r. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo