REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25 /2014 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2 I. Postanowienia ogólne 1 Departament Polityki Regionalnej zwany dalej Departamentem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ustalonego Uchwałą Nr 1293/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. wraz ze zmianami oraz niniejszego Regulaminu. 2 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: Sejmiku należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Wielkopolskiego; Zarządzie Województwa należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Wielkopolskiego; Marszałku Województwa należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Wielkopolskiego; Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; WRPO należy przez to rozumieć Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata i Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Nadzór merytoryczny nad działalnością Departamentu sprawuje Marszałek Województwa (ZW-I) Całokształtem pracy Departamentu kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa Dyrektor Departamentu przy pomocy trzech Zastępców. 2. Zastępcy Dyrektora współdziałają z Dyrektorem Departamentu w kierowaniu Departamentem, nadzorując realizację zadań wynikających z powierzonego im zakresu działania. 3. Zastępstwo Dyrektora w czasie jego nieobecności sprawuje wyznaczony Zastępca. 4. Zastępcy Dyrektora zastępują się wzajemnie podczas nieobecności. Przekazujący winien zapoznać przejmującego zastępstwo o stanie załatwienia aktualnie prowadzonych spraw. 5. W przypadku nieobecności pozostałych pracowników Departamentu ich uprawnienia i obowiązki przejmują pracownicy wskazani w imiennych zakresach czynności, wyznaczeni przez Dyrektora lub Zastępcę. 2

3 5 1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu z oznaczeniem sposobu znakowania akt: Zastępca Dyrektora ds. planowania regionalnego DPR-I Oddział Planowania Strategicznego DPR-I -1 Oddział Ewaluacji i Oceny DPR-I-2 Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Oddział DPR-I -3 Zastępca Dyrektora ds. koordynacji programu regionalnego DPR-II Oddział Koordynacji DPR-II -1 Oddział Monitorowania DPR-II-2 Wydział Zarządzania Finansowego WRPO DPR-II-3 Oddział Budżetu WRPO DPR-II-3-1 Oddział Certyfikacji Wydatków DPR-II-3-2 Zastępca Dyrektora ds. informacji, kontroli i pomocy technicznej DPR-III Oddział Systemów Informatycznych DPR-III-1 Oddział Kontroli DPR-III-2 Oddział Pomocy Technicznej DPR-III-3 Wydział Informacji i Promocji DPR-III-4 Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń DPR-III-4-1 Oddział Koordynacji Punków Informacyjnych DPR-III-4-2 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - referat DPR-III Oddział organizacyjno-prawny DPR-IV 2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do Regulaminu. II. Zakres działania i podział zadań kierownictwa Departamentu 6 Zakres działania Dyrektora Departamentu: 1) wykonywanie zadań określonych regulaminem organizacyjnym Urzędu, 2) nadzorowanie kształtowania kompleksowej polityki działania w zakresie programowania rozwoju województwa wielkopolskiego, przygotowania oraz realizacji strategii, planów i programów regionalnych, a także współdziałanie w tym zakresie z innymi Departamentami Urzędu, w szczególności w celu efektywnej realizacji WRPO, 3) wykonywanie i nadzorowanie czynności wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO, określonych w regulacjach krajowych i wspólnotowych, a także w dokumentach szczegółowych opisujących system zarządzania i realizacji WRPO, na podstawie stosownych upoważnień, 3

4 4) zarządzanie projektem Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego realizowanego przez Urząd w ramach współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, 5) koordynowanie prac związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 6) nadzorowanie planowania i zarządzania budżetem Departamentu, 7) udział w posiedzeniach Zarządu Województwa, 8) realizacja zadań wynikających z uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa oraz ustaleń komisji Sejmiku, 9) wykonywanie innych prac zleconych przez Marszałka Województwa, 10) reprezentowanie Departamentu na zewnątrz, 11) bieżące współdziałanie z Kancelarią Sejmiku, Gabinetem Marszałka, Departamentami oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, 12) współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi w zakresie realizacji podstawowych zadań Departamentu, 13) dekretowanie wpływającej korespondencji, 14) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Departamentu do podpisu Marszałka Województwa, Członków Zarządu i Zarządu Województwa, 15) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i czuwanie nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników, 16) przedstawianie Marszałkowi Województwa wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 17) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Zastępców Dyrektora Departamentu, 18) podpisywanie pism w zakresie działań Departamentu przygotowanych przez jego pracowników. 7 Wspólne zakresy działania Zastępców Dyrektora: 1) zastępowanie Dyrektora Departamentu, 2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych Wydziałów i/lub Oddziałów i podległych pracowników, 4

5 3) nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im odpowiednich wytycznych w tym zakresie, 4) przedstawianie Dyrektorowi Departamentu wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 5) dekretowanie korespondencji i dokonywanie jej rozdziału zgodnie z zakresami czynności pracowników oraz parafowanie pism przygotowanych przez pracowników do podpisu Dyrektora, Marszałka, Członków Zarządu Województwa i Zarządu Województwa, 6) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i czuwanie nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników, 7) podpisywanie pism w zakresie działań Departamentu przygotowanych przez jego pracowników. 8 Zadania poszczególnych Zastępców Dyrektora Departamentu: 1) Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Planowania Regionalnego (DPR-I) Kierowanie całokształtem pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Departamentu w zakresie planowania regionalnego oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: a) Oddziału Planowania Strategicznego, b) Oddziału Ewaluacji i Oceny, c) Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (Oddziału). 2) Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Koordynacji Programu Regionalnego (DPR-II) Kierowanie całokształtem pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Departamentu w zakresie koordynacji realizacji programu regionalnego oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: a) Oddziału Koordynacji, b) Oddziału Monitorowania, c) Wydziału Zarządzania Finansowego WRPO (w tym: Oddziału Budżetu WRPO, Oddziału Certyfikacji Wydatków). 3) Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Informacji, Kontroli i Pomocy Technicznej (DPR-III) Kierowanie całokształtem pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Departamentu w zakresie informacji, kontroli i pomocy technicznej a) Oddział Systemów Informatycznych b) Oddziału Kontroli, c) Oddziału Pomocy Technicznej, 5

6 d) Wydziału Informacji i Promocji (w tym: Oddziału Informacji, Promocji i Szkoleń oraz Oddziału Koordynacji Punktów Informacyjnych wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich - Referatem). 9 Kierownictwo Departamentu w wykonywaniu zadań współpracuje z Komisjami Sejmiku, w tym w szczególności z Komisją Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. III. Zakres działania Naczelników Wydziałów 10 Zakres działania Naczelników Wydziałów: 1) kierowanie pracami bezpośrednio podległego Wydziału oraz koordynacja prac w zakresie podległych Oddziałów, a także współpraca z pozostałymi komórkami Departamentu w celu sprawnego wykonywania zadań Departamentu, 2) dekretowanie i rozdział korespondencji oraz czuwanie nad sposobem jej załatwienia, 3) nadzorowanie pod względem merytorycznym realizowania zadań przez podległe Oddziały, 4) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników do podpisu Zarządu Województwa, Marszałka Województwa, Członków Zarządu Województwa, Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, 5) przedstawianie Zastępcy Dyrektora Departamentu wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 6) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i zapewnienie pełnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników. IV. Zakres działania Kierowników Oddziałów 11 Wspólne zakresy działania Kierowników Oddziałów: 1) kierowanie całokształtem pracy Oddziału i zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania, 2) nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im wytycznych w tym zakresie, 3) dekretowanie i rozdział korespondencji zgodnie z zakresami czynności pracowników oraz czuwanie nad sposobem jej załatwienia, 6

7 4) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Oddziału do podpisu Dyrektora, Marszałka Województwa, Członków Zarządu Województwa i Zarządu Województwa, 5) przedstawianie Dyrektorowi Departamentu lub jego Zastępcom wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 6) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i pełnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników. V. Planowanie pracy w Departamencie 1. Planowanie pracy służy zapewnieniu realizacji zadań określonych w szczególności przez: 12 1) akty normatywne określające zadania samorządu województwa, 2) uchwały Sejmiku, 3) uchwały Zarządu Województwa. 2. Przy planowaniu pracy Departamentu uwzględnia się również zadania podejmowane z własnej inicjatywy. VI. Szczegółowa organizacja i zakres działania Departamentu 13 Departament kształtuje kompleksową politykę rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski oraz realizuje ją, prowadząc analizy i przygotowując odpowiednie dokumenty. Koordynuje prace i uczestniczy w przygotowaniu strategii rozwoju województwa oraz projektów programów wojewódzkich. Współuczestniczy w realizacji tych programów. Wykonuje zadania Zarządu Województwa pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie zarządzania Programami. Koordynuje prace związane z przygotowywaniem nowej perspektywy finansowej w szczególności w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Realizuje zadania wynikające z wdrażania projektu Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (do czasu rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu). 7

8 14 Do zakresu działania komórek organizacyjnych Departamentu należy: 1. Oddział Planowania Strategicznego (DPR-I-1) 1) koordynacja prac nad dokumentem programowym WRPO oraz nad jego zmianami, 2) monitorowanie stopnia realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz przygotowywanie aktualizacji dokumentu, 3) udział w pracach koncepcyjnych w zakresie polityki regionalnej, polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz polityki spójności Unii Europejskiej (udział w zespołach eksperckich i grupach roboczych, opiniowanie projektów dokumentów), 4) analiza i zarządzanie liniami demarkacyjnymi dla WRPO, 5) monitorowanie polityk regionalnych, krajowych i wspólnotowych, w tym polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, 6) monitorowanie osiągania celów WRPO, 7) udział pracowników w Komisjach Oceny Projektów dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 8) współpraca z innymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego w realizacji zadań związanych z pracami nad regionalnymi strategiami i programami sektorowymi, 9) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 10) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , w tym obsługa Systemu Ewidencji Przedsięwzięć, 11) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 2. Oddział Ewaluacji i Oceny (DPR-I-2) 1) pełnienie roli Jednostki Ewaluacyjnej WRPO, 2) przygotowanie Planu Ewaluacji WRPO oraz okresowych planów ewaluacji WRPO, 3) zlecanie ewaluacji i ekspertyz zewnętrznych i prowadzenie ewaluacji wewnętrznych, 4) organizacja i zlecanie okresowych ocen szacunkowych WRPO, 5) zlecanie analiz z zastosowaniem modeli makroekonomicznych, 6) współpraca z Komitetem Monitorującym WRPO, Krajową Jednostką Ewaluacji oraz z Komisją Europejską w zakresie ewaluacji, 7) monitorowanie realizacji rekomendacji wynikających z badań ewaluacyjnych, 8

9 8) przedstawianie opinii publicznej wyników ewaluacji, 9) organizacja prac Grupy Sterującej Ewaluacją WRPO, 10) budowanie potencjału ewaluacyjnego, 11) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 12) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 13) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 3. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (DPR-I-3) - Oddział 1) realizacja zadań wynikających z zarządzania projektem Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, w tym w szczególności: a) zbieranie, gromadzenie oraz analiza danych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, b) przygotowanie ekspertyz, analiz i innych opracowań, w tym również w ramach współpracy z departamentami, biurami i jednostkami podległymi Marszałkowi Województwa, c) monitorowanie i analiza danych na potrzeby planowania strategicznego, d) tworzenie sieci współpracy jednostek zajmujących się monitorowaniem polityk publicznych w regionie, w tym z innymi departamentami, biurami i jednostkami podległymi Urzędu oraz jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, e) współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym oraz regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi innych województw, f) uruchomienie i utrzymanie platformy informatycznej stanowiącej bazę wiedzy Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, g) publikacja biuletynów dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, h) zadania administracyjne związane z zarządzaniem projektem. 2) pełnienie funkcji sekretariatu Regionalnego Forum Terytorialnego, 9

10 3) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 4. Oddział Koordynacji (DPR-II-1) 1) pełnienie funkcji Sekretariatu Komitetu Monitorującego WRPO, 2) przygotowywanie porozumienia/aneksów z Instytucją Pośredniczącą WRPO oraz nadzór nad ich realizacją, 3) nadzór merytoryczny i udział w przygotowaniu Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego dotyczącego perspektywy finansowej oraz zmian do tego dokumentu, 4) współpraca z Instytucją Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne w zakresie funkcjonowania systemu wdrażania WRPO, 5) nadzorowanie prac związanych z zarządzaniem Priorytetem III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (w tym opiniowanie wytycznych dla beneficjentów oraz dokumentacji konkursowej), a także nadzór nad instytucją realizującą zadania w tym zakresie, 6) przygotowywanie Szczegółowego opisu priorytetów WRPO i zmian do tego dokumentu, 7) gromadzenie informacji dotyczących konkursów/projektów indywidualnych, ogłaszanych /realizowanych w ramach WRPO, 8) udział w pracach Komisji Odwoławczej rozpatrującej protesty wnoszone w ramach konkursów Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 9) koordynowanie prac nad przygotowaniem i spójnością zapisów w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 10) prowadzenie i zarządzanie bazą ekspertów powołanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 11) udział pracowników w Komisjach Oceny Projektów dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 12) przygotowywanie, we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w realizację WRPO, propozycji kryteriów wyboru projektów, a następnie przekazanie ich Komitetowi Monitorującemu WRPO do zatwierdzenia, 10

11 13) bieżąca współpraca i koordynacja zadań związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie wielkopolskim, 14) bieżąca współpraca i koordynacja zadań związanych z realizacją Obszarów Strategicznej Interwencji miast subregionalnych w województwie wielkopolskim, 15) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 16) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , w tym prowadzenie i obsługa Systemu Ewidencji Przedsięwzięć, 17) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 5. Oddział Monitorowania (DPR-II-2) 1) zarządzanie systemem monitorowania WRPO, 2) prowadzenie rzeczowego i finansowego monitoringu na poziomie WRPO, 3) przygotowanie analiz i sprawozdań dla potrzeb Komitetu Monitorującego WRPO, 4) gromadzenie informacji od instytucji i podmiotów realizujących poszczególne priorytety i działania WRPO, o postępie rzeczowym i finansowym osiąganych celów, 5) przygotowywanie sprawozdań z wykonania i realizacji WRPO oraz przekazywanie ich Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne, Komitetowi Monitorującemu WRPO oraz Komisji Europejskiej, 6) przekazywanie danych do Komisji Europejskiej w systemie SFC2007, 7) nadzorowanie prac nad wprowadzaniem danych do systemu informatycznego, 8) przygotowanie materiałów dla przedstawicieli Zarządu Województwa uczestniczących w posiedzeniach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 9) przeprowadzanie kontroli krzyżowej WRPO oraz kontroli horyzontalnych, 10) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 11) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , w tym obsługa Systemu Ewidencji Przedsięwzięć, 12) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 11

12 6. Wydział Zarządzania Finansowego WRPO (DPR-II-3) 1) Odział Budżetu WRPO (DPR-II-3-1) W zakresie perspektywy finansowej oraz wypełnia następujące zadania: a) planowanie, wnioskowanie, wydatkowanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących środków z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację WRPO; b) wystawianie zleceń płatności ze środków europejskich przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapotrzebowań na środki z budżetu państwa; c) prowadzenie ewidencji księgowej środków europejskich zgodnie z właściwymi przepisami; d) monitorowanie dostępnej alokacji, poziomu jej zakontraktowania i wydatkowania; e) przygotowywanie i aktualizacja procedur dotyczących zadań z zakresu Oddziału; f) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału; g) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące szczególne zadania: a) dokonywanie weryfikacji finansowej wniosków beneficjentów o płatność; b) uczestniczenie w przygotowaniu zmian do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące szczególne zadania: a) uczestniczenie w przygotowaniu tekstu i zmian do Kontraktu Terytorialnego. 2) Odział Certyfikacji Wydatków (DPR-II-3-2) W zakresie perspektywy finansowej oraz wypełnia następujące zadania: a) przygotowywanie i aktualizacja procedur dotyczących zadań z zakresu Oddziału; b) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału; c) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące zadania: a) weryfikacja Poświadczenia i deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej WRPO do Instytucji Zarządzającej WRPO; b) przygotowanie oraz przekazywanie Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od Instytucji Zarządzającej WRPO do Instytucji Certyfikującej; 12

13 c) monitorowanie zasady n+3/n+2 oraz podejmowanie odpowiednich do zaistniałej sytuacji działań; d) sporządzanie prognoz wydatków do Komisji Europejskiej. W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące zadania związane z wykonywaniem funkcji Instytucji Certyfikującej przez Instytucję Zarządzającą: a) sporządzanie i przedstawianie Komisji wniosków o płatność i poświadczanie, że wynikają one z wiarygodnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach; b) weryfikacja sporządzanych przez jednostki zaangażowane we wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata listy wniosków beneficjenta o płatność do ujęcia we wniosku o płatność do Komisji Europejskiej; c) sporządzanie rocznego zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej zgodnie z właściwymi przepisami; d) zapewnienie kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz weryfikacja zatwierdzonych wydatków pod względem ich poniesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z kryteriami mającymi zastosowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ; e) monitorowanie prawidłowości zapisów dotyczących wydatków w systemie informatycznym; f) analizowanie zapisów procedur dotyczących weryfikacji wydatków; g) monitorowanie wyników wszystkich audytów przeprowadzonych przez Instytucję Audytową lub na jej odpowiedzialność w celu uwzględnienia ich przy sporządzaniu wniosków do Komisji Europejskiej; h) prowadzenie elektronicznej ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu; i) sporządzanie danych finansowych (m.in. prognoz wydatków) do przekazania do Komisji Europejskiej. 7. Oddział Systemów Informatycznych (DPR-III-1) 1) nadzorowanie działania oraz administrowanie Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 2) administrowanie, projektowanie i koordynowanie prac nad Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 3) wparcie użytkowników, przeprowadzanie szkoleń z obsługi i polityki bezpieczeństwa, zarządzanie uprawnieniami oraz cykliczne wykonywanie audytów jakości danych 13

14 w Krajowym Systemie Informatycznym dla Departamentu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 4) wsparcie użytkowników w zakresie raportowania i przygotowywania niestandardowych raportów w Oracle Discoverer dla Departamentu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 5) wparcie użytkowników, przeprowadzanie szkoleń z obsługi i polityki bezpieczeństwa, zarządzanie uprawnieniami oraz cykliczne wykonywanie audytów jakości danych w Centralnym Systemem Informatycznym SL2014 do obsługi perspektywy finansowej dla Departamentu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, 6) administrowanie Systemem Ewidencji Przedsięwzięć, 7) wsparcie przy obsłudze systemów Komisji Europejskiej SFC2007, SFC2014, 8) obsługa Systemu Informacyjnego o Sieciach Szerokopasmowych, 9) przygotowywanie i publikowanie uchwał w programie Legislator, 10) obsługa systemu e-radni w ramach zakresu działań Departamentu, 11) wsparcie w zakresie obsługi informatycznej Departamentu, 12) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 13) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 14) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 15) opracowywanie i dokonywanie aktualizacji procedur, wytycznych i wzorów dokumentów w zakresie realizowanych zadań, 16) przygotowywanie propozycji zapisów do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie realizowanych zadań. 8. Oddział Kontroli (DPR-III-2) 1) współpraca z Instytucją Audytową, Certyfikującą, Pośredniczącą w Certyfikacji oraz z Instytucją Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne, 14

15 2) przygotowywanie Rocznych Planów Kontroli Instytucji Zarządzającej WRPO, 3) przeprowadzanie kontroli systemowej WRPO, 4) przeprowadzanie kontroli doraźnych, 5) przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 6) udział w kontrolach prowadzonych przez Departament i Departament Wdrażania Programu Regionalnego, 7) opiniowanie dokumentacji związanej z wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 8) koordynowanie kontroli i audytów przeprowadzanych w Instytucji Zarządzającej WRPO, 9) gromadzenie, analiza, sporządzanie i przekazywanie do uprawnionych instytucji informacji o nieprawidłowościach finansowych we wdrażaniu WRPO, 10) przygotowywanie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla WRPO, 11) przygotowywanie Rocznego Planu Zatrudnienia Kadr przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO, 12) weryfikacja Rocznego Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej WRPO, 13) bieżący nadzór nad przygotowaniem zapisów w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO, 14) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 15) koordynacja systemu kontroli zarządczej w Departamencie, 16) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 17) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 9. Oddział Pomocy Technicznej (DPR-III-3) 1) opracowywanie Rocznego Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej WRPO zawierającego m.in. opisy i podział kwot na poszczególne projekty, 2) przygotowywanie decyzji o przyznanie dofinansowania dla poszczególnych projektów, 3) planowanie i zarządzanie budżetem Pomocy Technicznej WRPO, 4) planowanie i zarządzanie budżetem Departamentu, 15

16 5) realizacja, monitorowanie i rozliczanie finansowe projektów w ramach Pomocy Technicznej WRPO, 6) realizacja zadań związanych z przyznaniem i wykorzystaniem środków Pomocy Technicznej WRPO (w tym weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie oraz sporządzanie umów o dofinansowanie), 7) sporządzanie i weryfikacja sprawozdań z zakresu Pomocy Technicznej WRPO, 8) udział w pracach związanych z tworzeniem planu zamówień publicznych, 9) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 10) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 11) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 10. Wydział Informacji i Promocji (DPR-III-4) 1) Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń (DPR-III-4-1) a) opracowywanie i realizacja Planu Komunikacji WRPO, b) opracowywanie i realizacja Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WRPO, c) organizacja szkoleń dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz pracowników zaangażowanych w realizację WRPO, d) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO, e) prowadzenie serwisu internetowego WRPO, f) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, g) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , h) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 2) Oddział Koordynacji Punktów Informacyjnych (DPR-III-4-2) a) kontrola, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad siecią Punktów Informacyjnych, zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, b) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (DPR-III-4-2-1) referat 16

17 Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, którego zadaniami są: - diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, - informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, - organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, Mobilnych Punktów Informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, - przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, - przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji na działalność Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, - promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz świadczonych przez nie usług, - koordynacja działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci, w tym organizacja szkoleń dla uczestników sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, kontrola i monitoring działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych, - rozliczanie dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz dotacji udzielonej podmiotom wybranym w konkursie na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych, - prowadzenie baz danych i zestawień związanych z wykonywanymi przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zadaniami, - przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami. 11. Oddział organizacyjno-prawny (DPR-IV) 1) przyjmowanie, wysyłka oraz rejestracja korespondencji przychodzącej, udzielanie informacji w tym zakresie, 2) prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Departamentu oraz ich organizacja, 3) prowadzenie spraw administracyjno-kadrowych Departamentu (listy obecności, urlopy, kopie zakresów czynności pracowników, rejestr upoważnień, delegacje itp.), 4) przygotowywanie na polecenie Dyrektora i Zastępców Dyrektora pism dotyczących spraw administracyjno-organizacyjnych, 17

18 5) obsługa Departamentu w zakresie niezbędnym do jego nieprzerwanego funkcjonowania, 6) prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa w zakresie kompetencji Departamentu, 7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora Departamentu, 8) pomoc prawna w przygotowaniu pism i dokumentów, w szczególności dotyczących zarządzania i realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz ich zgodności z prawem wspólnotowym, krajowym oraz wewnętrznymi regulacjami, 9) zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań, 10) koordynacja archiwizacji przygotowywanych przez poszczególne Oddziały dokumentów i przekazywanie zarchiwizowanych akt do archiwum zakładowego, 11) opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur/regulaminów w ramach zadań realizowanych przez Departament. 15 Komórki organizacyjne Departamentu zobowiązane są do współdziałania w zakresie realizacji zadań Departamentu. 16 Skargi i wnioski wpływające do Departamentu załatwiane są zgodnie z trybem określonym w 33 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. VII. Zasady podpisywania pism i decyzji oraz tryb składania dokumentów Zarządowi i Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego 17 Przy przygotowywaniu projektów pism i decyzji oraz uchwał Zarządu Województwa, uchwał Sejmiku obowiązują następujące zasady: 1) pracownicy Departamentu podpisują określone przez Dyrektora rodzaje pism, 2) naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Oddziałów lub pracownicy (po uprzednim pisemnym upoważnieniu) podpisują pisma w sprawach do załatwienia, w których zostali upoważnieni w formie pisemnej przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa, 18

19 3) pisma podpisywane przez Dyrektora parafuje w lewym dolnym rogu pracownik sporządzający pismo i nadzorujący Kierownik Oddziału. 4) Dyrektor podpisuje wszystkie pisma związane z zakresem działania Departamentu niezastrzeżone do właściwości Marszałka Województwa, Wicemarszałków Województwa i Członków Zarządu Województwa, 5) Dyrektor Departamentu parafuje w lewym dolnym rogu pisma (decyzje) podpisywane przez Marszałka Województwa, Wicemarszałków Województwa i Członków Zarządu Województwa Pieczęcie urzędowe używane w Departamencie są ewidencjonowane w Departamencie Administracyjnym, a ich odbiór potwierdzony pisemnie. 2. Pieczęcie przechowywane są pod zamknięciem, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. 3. Sposób postępowania z dokumentami odbywa się na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 19 Projekty uchwał Zarządu Województwa winny być zaparafowane przez: 1) Dyrektora Departamentu lub jego Zastępcę, 2) Marszałka Województwa sprawującego nadzór nad Departamentem, 3) Skarbnika Województwa Wielkopolskiego gdy wywołują skutki finansowe, oraz zaopiniowane pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego. 20 Projekty uchwał Sejmiku przekazywane są do Kancelarii Sejmiku po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa oraz opinii właściwych komisji Sejmiku. VIII. Zasady organizacji kontroli 21 Kontroli wewnętrznej w Departamencie podlega: 1) wykonywanie zadań na stanowiskach pracy, 2) dyscyplina pracy. 19

20 22 1. Kontrolę wewnętrzną wykonuje Dyrektor Departamentu oraz jego Zastępcy. 2. Dowodem przeprowadzenia kontroli jest wstępne parafowanie dokumentu (pisma) lub podpisanie dokumentu (pisma) Departament w zakresie ustalania kierunków kontroli współdziała z Departamentem Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 2. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli określają przepisy Rozdziału VI Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz odrębna uchwała Zarządu Województwa. IX. Postanowienia końcowe 24 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Departamentu. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych. 25 Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego i nie może być powoływany jako podstawa działania w korespondencji ze stronami. 26 Pracownicy Departamentu potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu. 27 W zakresie spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA STYCZEŃ 2008 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE... 6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 1 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Departamentu Administracyjnego. w Poznaniu

Departamentu Administracyjnego. w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 października 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Departamentu Administracyjnego. w Poznaniu

Departamentu Administracyjnego. w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE

WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE Mieczysław Borówka Miejsce i rola Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w systemie planowania regionalnego w Wielkopolsce ROLA MONITOROWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. R E G U L A M I N organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 675/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 09 CZERWCA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 675/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 09 CZERWCA 2011 ROKU UCHWAŁA NR 675/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 09 CZERWCA 2011 ROKU w sprawie uzgodnienia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP

Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP Harmonogram prac nad ustanowieniem Związku ZIT jako IP 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zadania IZ RPO i Związku ZIT jako IP Związek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 42 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 6

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 42 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 6 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 42 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 6 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r. BURMISTRZ Miasta Sulejówek woj. mazowiecki^ ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr BBM.0050.156.2013 Burmistrza Miasta Sulejówek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie stanowiącym Załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2012 roku Regulamin Organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2012 roku Regulamin Organizacyjny Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2012 roku Regulamin Organizacyjny Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2275 POROZUMIENIE PREZYDENTA OLSZTYNA. z dnia 11 maja 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2275 POROZUMIENIE PREZYDENTA OLSZTYNA. z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2275 POROZUMIENIE PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 42/1429/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020

Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Wytyczne programowe dotyczące certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI REGULAMIN ORGANIZACYJNY NARODOWEGO CENTRUM KRWI ZAŁĄCZNIK Nr 2 1. Do zadań Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej Centrum, należy: 1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Inicjatyw Rozwojowych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Inicjatyw Rozwojowych Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015 Rektora UKSW z dnia 22 stycznia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Inicjatyw Rozwojowych POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady działania, zadania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku

UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013. ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku UCHWAŁA Nr II/ 97 /2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN PODKARPACKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie : uchwalenia na wniosek Zarządu Regulaminu Organizacyjnego Biura Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Urzędzie Gminy Lubicz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.2.17.2014 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 listopada 2014r. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu S t r o n a 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY W Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Olgi Sławskiej Lipczyńskiej w Poznaniu SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV ROZDZIAŁ V ROZDZIAŁ VI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 138 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 28 grudnia 2004 r.

DECYZJA Nr 138 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 28 grudnia 2004 r. DECYZJA Nr 138 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Imię i Nazwisko: Dariusz Brzozowski Podpis: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Leszek Granat Podpis: wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości

Bardziej szczegółowo

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.

DWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR

Perspektywa finansowa 2007-2103 NSRO. Okres programowania 2004-2006 NPR Rola Wojewody jako Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji wydatków w ramach RPO w systemie organizacyjnym funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 Dr Kamila Piasecka DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/07 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Hajnówce z dnia 27 listopada 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie dokumentacją Zarządzanie dokumentacją wynikającą z realizacji projektów unijnych w instytucjach Ewa Perłakowska (NDAP) Wrocław 2009 Wprowadzenie Literatura - wybór J. Uryga, W. Magielski, I. Bienias, Środki unijne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik do zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora DBFO z dnia 02.06.2014 Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Witold Radzio zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/69/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W KOŚCIANIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo