REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25 /2014 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2 I. Postanowienia ogólne 1 Departament Polityki Regionalnej zwany dalej Departamentem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ustalonego Uchwałą Nr 1293/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. wraz ze zmianami oraz niniejszego Regulaminu. 2 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: Sejmiku należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Wielkopolskiego; Zarządzie Województwa należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Wielkopolskiego; Marszałku Województwa należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Wielkopolskiego; Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; WRPO należy przez to rozumieć Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata i Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Nadzór merytoryczny nad działalnością Departamentu sprawuje Marszałek Województwa (ZW-I) Całokształtem pracy Departamentu kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa Dyrektor Departamentu przy pomocy trzech Zastępców. 2. Zastępcy Dyrektora współdziałają z Dyrektorem Departamentu w kierowaniu Departamentem, nadzorując realizację zadań wynikających z powierzonego im zakresu działania. 3. Zastępstwo Dyrektora w czasie jego nieobecności sprawuje wyznaczony Zastępca. 4. Zastępcy Dyrektora zastępują się wzajemnie podczas nieobecności. Przekazujący winien zapoznać przejmującego zastępstwo o stanie załatwienia aktualnie prowadzonych spraw. 5. W przypadku nieobecności pozostałych pracowników Departamentu ich uprawnienia i obowiązki przejmują pracownicy wskazani w imiennych zakresach czynności, wyznaczeni przez Dyrektora lub Zastępcę. 2

3 5 1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu z oznaczeniem sposobu znakowania akt: Zastępca Dyrektora ds. planowania regionalnego DPR-I Oddział Planowania Strategicznego DPR-I -1 Oddział Ewaluacji i Oceny DPR-I-2 Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Oddział DPR-I -3 Zastępca Dyrektora ds. koordynacji programu regionalnego DPR-II Oddział Koordynacji DPR-II -1 Oddział Monitorowania DPR-II-2 Wydział Zarządzania Finansowego WRPO DPR-II-3 Oddział Budżetu WRPO DPR-II-3-1 Oddział Certyfikacji Wydatków DPR-II-3-2 Zastępca Dyrektora ds. informacji, kontroli i pomocy technicznej DPR-III Oddział Systemów Informatycznych DPR-III-1 Oddział Kontroli DPR-III-2 Oddział Pomocy Technicznej DPR-III-3 Wydział Informacji i Promocji DPR-III-4 Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń DPR-III-4-1 Oddział Koordynacji Punków Informacyjnych DPR-III-4-2 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - referat DPR-III Oddział organizacyjno-prawny DPR-IV 2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do Regulaminu. II. Zakres działania i podział zadań kierownictwa Departamentu 6 Zakres działania Dyrektora Departamentu: 1) wykonywanie zadań określonych regulaminem organizacyjnym Urzędu, 2) nadzorowanie kształtowania kompleksowej polityki działania w zakresie programowania rozwoju województwa wielkopolskiego, przygotowania oraz realizacji strategii, planów i programów regionalnych, a także współdziałanie w tym zakresie z innymi Departamentami Urzędu, w szczególności w celu efektywnej realizacji WRPO, 3) wykonywanie i nadzorowanie czynności wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO, określonych w regulacjach krajowych i wspólnotowych, a także w dokumentach szczegółowych opisujących system zarządzania i realizacji WRPO, na podstawie stosownych upoważnień, 3

4 4) zarządzanie projektem Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego realizowanego przez Urząd w ramach współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, 5) koordynowanie prac związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 6) nadzorowanie planowania i zarządzania budżetem Departamentu, 7) udział w posiedzeniach Zarządu Województwa, 8) realizacja zadań wynikających z uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa oraz ustaleń komisji Sejmiku, 9) wykonywanie innych prac zleconych przez Marszałka Województwa, 10) reprezentowanie Departamentu na zewnątrz, 11) bieżące współdziałanie z Kancelarią Sejmiku, Gabinetem Marszałka, Departamentami oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, 12) współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi w zakresie realizacji podstawowych zadań Departamentu, 13) dekretowanie wpływającej korespondencji, 14) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Departamentu do podpisu Marszałka Województwa, Członków Zarządu i Zarządu Województwa, 15) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i czuwanie nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników, 16) przedstawianie Marszałkowi Województwa wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 17) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Zastępców Dyrektora Departamentu, 18) podpisywanie pism w zakresie działań Departamentu przygotowanych przez jego pracowników. 7 Wspólne zakresy działania Zastępców Dyrektora: 1) zastępowanie Dyrektora Departamentu, 2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych Wydziałów i/lub Oddziałów i podległych pracowników, 4

5 3) nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im odpowiednich wytycznych w tym zakresie, 4) przedstawianie Dyrektorowi Departamentu wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 5) dekretowanie korespondencji i dokonywanie jej rozdziału zgodnie z zakresami czynności pracowników oraz parafowanie pism przygotowanych przez pracowników do podpisu Dyrektora, Marszałka, Członków Zarządu Województwa i Zarządu Województwa, 6) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i czuwanie nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników, 7) podpisywanie pism w zakresie działań Departamentu przygotowanych przez jego pracowników. 8 Zadania poszczególnych Zastępców Dyrektora Departamentu: 1) Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Planowania Regionalnego (DPR-I) Kierowanie całokształtem pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Departamentu w zakresie planowania regionalnego oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: a) Oddziału Planowania Strategicznego, b) Oddziału Ewaluacji i Oceny, c) Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (Oddziału). 2) Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Koordynacji Programu Regionalnego (DPR-II) Kierowanie całokształtem pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Departamentu w zakresie koordynacji realizacji programu regionalnego oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: a) Oddziału Koordynacji, b) Oddziału Monitorowania, c) Wydziału Zarządzania Finansowego WRPO (w tym: Oddziału Budżetu WRPO, Oddziału Certyfikacji Wydatków). 3) Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Informacji, Kontroli i Pomocy Technicznej (DPR-III) Kierowanie całokształtem pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Departamentu w zakresie informacji, kontroli i pomocy technicznej a) Oddział Systemów Informatycznych b) Oddziału Kontroli, c) Oddziału Pomocy Technicznej, 5

6 d) Wydziału Informacji i Promocji (w tym: Oddziału Informacji, Promocji i Szkoleń oraz Oddziału Koordynacji Punktów Informacyjnych wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich - Referatem). 9 Kierownictwo Departamentu w wykonywaniu zadań współpracuje z Komisjami Sejmiku, w tym w szczególności z Komisją Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. III. Zakres działania Naczelników Wydziałów 10 Zakres działania Naczelników Wydziałów: 1) kierowanie pracami bezpośrednio podległego Wydziału oraz koordynacja prac w zakresie podległych Oddziałów, a także współpraca z pozostałymi komórkami Departamentu w celu sprawnego wykonywania zadań Departamentu, 2) dekretowanie i rozdział korespondencji oraz czuwanie nad sposobem jej załatwienia, 3) nadzorowanie pod względem merytorycznym realizowania zadań przez podległe Oddziały, 4) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników do podpisu Zarządu Województwa, Marszałka Województwa, Członków Zarządu Województwa, Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, 5) przedstawianie Zastępcy Dyrektora Departamentu wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 6) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i zapewnienie pełnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników. IV. Zakres działania Kierowników Oddziałów 11 Wspólne zakresy działania Kierowników Oddziałów: 1) kierowanie całokształtem pracy Oddziału i zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania, 2) nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im wytycznych w tym zakresie, 3) dekretowanie i rozdział korespondencji zgodnie z zakresami czynności pracowników oraz czuwanie nad sposobem jej załatwienia, 6

7 4) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Oddziału do podpisu Dyrektora, Marszałka Województwa, Członków Zarządu Województwa i Zarządu Województwa, 5) przedstawianie Dyrektorowi Departamentu lub jego Zastępcom wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 6) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i pełnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników. V. Planowanie pracy w Departamencie 1. Planowanie pracy służy zapewnieniu realizacji zadań określonych w szczególności przez: 12 1) akty normatywne określające zadania samorządu województwa, 2) uchwały Sejmiku, 3) uchwały Zarządu Województwa. 2. Przy planowaniu pracy Departamentu uwzględnia się również zadania podejmowane z własnej inicjatywy. VI. Szczegółowa organizacja i zakres działania Departamentu 13 Departament kształtuje kompleksową politykę rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski oraz realizuje ją, prowadząc analizy i przygotowując odpowiednie dokumenty. Koordynuje prace i uczestniczy w przygotowaniu strategii rozwoju województwa oraz projektów programów wojewódzkich. Współuczestniczy w realizacji tych programów. Wykonuje zadania Zarządu Województwa pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie zarządzania Programami. Koordynuje prace związane z przygotowywaniem nowej perspektywy finansowej w szczególności w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Realizuje zadania wynikające z wdrażania projektu Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (do czasu rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu). 7

8 14 Do zakresu działania komórek organizacyjnych Departamentu należy: 1. Oddział Planowania Strategicznego (DPR-I-1) 1) koordynacja prac nad dokumentem programowym WRPO oraz nad jego zmianami, 2) monitorowanie stopnia realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz przygotowywanie aktualizacji dokumentu, 3) udział w pracach koncepcyjnych w zakresie polityki regionalnej, polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz polityki spójności Unii Europejskiej (udział w zespołach eksperckich i grupach roboczych, opiniowanie projektów dokumentów), 4) analiza i zarządzanie liniami demarkacyjnymi dla WRPO, 5) monitorowanie polityk regionalnych, krajowych i wspólnotowych, w tym polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, 6) monitorowanie osiągania celów WRPO, 7) udział pracowników w Komisjach Oceny Projektów dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 8) współpraca z innymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego w realizacji zadań związanych z pracami nad regionalnymi strategiami i programami sektorowymi, 9) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 10) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , w tym obsługa Systemu Ewidencji Przedsięwzięć, 11) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 2. Oddział Ewaluacji i Oceny (DPR-I-2) 1) pełnienie roli Jednostki Ewaluacyjnej WRPO, 2) przygotowanie Planu Ewaluacji WRPO oraz okresowych planów ewaluacji WRPO, 3) zlecanie ewaluacji i ekspertyz zewnętrznych i prowadzenie ewaluacji wewnętrznych, 4) organizacja i zlecanie okresowych ocen szacunkowych WRPO, 5) zlecanie analiz z zastosowaniem modeli makroekonomicznych, 6) współpraca z Komitetem Monitorującym WRPO, Krajową Jednostką Ewaluacji oraz z Komisją Europejską w zakresie ewaluacji, 7) monitorowanie realizacji rekomendacji wynikających z badań ewaluacyjnych, 8

9 8) przedstawianie opinii publicznej wyników ewaluacji, 9) organizacja prac Grupy Sterującej Ewaluacją WRPO, 10) budowanie potencjału ewaluacyjnego, 11) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 12) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 13) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 3. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (DPR-I-3) - Oddział 1) realizacja zadań wynikających z zarządzania projektem Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, w tym w szczególności: a) zbieranie, gromadzenie oraz analiza danych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, b) przygotowanie ekspertyz, analiz i innych opracowań, w tym również w ramach współpracy z departamentami, biurami i jednostkami podległymi Marszałkowi Województwa, c) monitorowanie i analiza danych na potrzeby planowania strategicznego, d) tworzenie sieci współpracy jednostek zajmujących się monitorowaniem polityk publicznych w regionie, w tym z innymi departamentami, biurami i jednostkami podległymi Urzędu oraz jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, e) współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym oraz regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi innych województw, f) uruchomienie i utrzymanie platformy informatycznej stanowiącej bazę wiedzy Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, g) publikacja biuletynów dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, h) zadania administracyjne związane z zarządzaniem projektem. 2) pełnienie funkcji sekretariatu Regionalnego Forum Terytorialnego, 9

10 3) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 4. Oddział Koordynacji (DPR-II-1) 1) pełnienie funkcji Sekretariatu Komitetu Monitorującego WRPO, 2) przygotowywanie porozumienia/aneksów z Instytucją Pośredniczącą WRPO oraz nadzór nad ich realizacją, 3) nadzór merytoryczny i udział w przygotowaniu Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego dotyczącego perspektywy finansowej oraz zmian do tego dokumentu, 4) współpraca z Instytucją Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne w zakresie funkcjonowania systemu wdrażania WRPO, 5) nadzorowanie prac związanych z zarządzaniem Priorytetem III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (w tym opiniowanie wytycznych dla beneficjentów oraz dokumentacji konkursowej), a także nadzór nad instytucją realizującą zadania w tym zakresie, 6) przygotowywanie Szczegółowego opisu priorytetów WRPO i zmian do tego dokumentu, 7) gromadzenie informacji dotyczących konkursów/projektów indywidualnych, ogłaszanych /realizowanych w ramach WRPO, 8) udział w pracach Komisji Odwoławczej rozpatrującej protesty wnoszone w ramach konkursów Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 9) koordynowanie prac nad przygotowaniem i spójnością zapisów w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 10) prowadzenie i zarządzanie bazą ekspertów powołanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 11) udział pracowników w Komisjach Oceny Projektów dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 12) przygotowywanie, we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w realizację WRPO, propozycji kryteriów wyboru projektów, a następnie przekazanie ich Komitetowi Monitorującemu WRPO do zatwierdzenia, 10

11 13) bieżąca współpraca i koordynacja zadań związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie wielkopolskim, 14) bieżąca współpraca i koordynacja zadań związanych z realizacją Obszarów Strategicznej Interwencji miast subregionalnych w województwie wielkopolskim, 15) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 16) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , w tym prowadzenie i obsługa Systemu Ewidencji Przedsięwzięć, 17) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 5. Oddział Monitorowania (DPR-II-2) 1) zarządzanie systemem monitorowania WRPO, 2) prowadzenie rzeczowego i finansowego monitoringu na poziomie WRPO, 3) przygotowanie analiz i sprawozdań dla potrzeb Komitetu Monitorującego WRPO, 4) gromadzenie informacji od instytucji i podmiotów realizujących poszczególne priorytety i działania WRPO, o postępie rzeczowym i finansowym osiąganych celów, 5) przygotowywanie sprawozdań z wykonania i realizacji WRPO oraz przekazywanie ich Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne, Komitetowi Monitorującemu WRPO oraz Komisji Europejskiej, 6) przekazywanie danych do Komisji Europejskiej w systemie SFC2007, 7) nadzorowanie prac nad wprowadzaniem danych do systemu informatycznego, 8) przygotowanie materiałów dla przedstawicieli Zarządu Województwa uczestniczących w posiedzeniach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 9) przeprowadzanie kontroli krzyżowej WRPO oraz kontroli horyzontalnych, 10) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 11) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , w tym obsługa Systemu Ewidencji Przedsięwzięć, 12) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 11

12 6. Wydział Zarządzania Finansowego WRPO (DPR-II-3) 1) Odział Budżetu WRPO (DPR-II-3-1) W zakresie perspektywy finansowej oraz wypełnia następujące zadania: a) planowanie, wnioskowanie, wydatkowanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących środków z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację WRPO; b) wystawianie zleceń płatności ze środków europejskich przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapotrzebowań na środki z budżetu państwa; c) prowadzenie ewidencji księgowej środków europejskich zgodnie z właściwymi przepisami; d) monitorowanie dostępnej alokacji, poziomu jej zakontraktowania i wydatkowania; e) przygotowywanie i aktualizacja procedur dotyczących zadań z zakresu Oddziału; f) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału; g) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące szczególne zadania: a) dokonywanie weryfikacji finansowej wniosków beneficjentów o płatność; b) uczestniczenie w przygotowaniu zmian do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące szczególne zadania: a) uczestniczenie w przygotowaniu tekstu i zmian do Kontraktu Terytorialnego. 2) Odział Certyfikacji Wydatków (DPR-II-3-2) W zakresie perspektywy finansowej oraz wypełnia następujące zadania: a) przygotowywanie i aktualizacja procedur dotyczących zadań z zakresu Oddziału; b) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału; c) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące zadania: a) weryfikacja Poświadczenia i deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej WRPO do Instytucji Zarządzającej WRPO; b) przygotowanie oraz przekazywanie Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od Instytucji Zarządzającej WRPO do Instytucji Certyfikującej; 12

13 c) monitorowanie zasady n+3/n+2 oraz podejmowanie odpowiednich do zaistniałej sytuacji działań; d) sporządzanie prognoz wydatków do Komisji Europejskiej. W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące zadania związane z wykonywaniem funkcji Instytucji Certyfikującej przez Instytucję Zarządzającą: a) sporządzanie i przedstawianie Komisji wniosków o płatność i poświadczanie, że wynikają one z wiarygodnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach; b) weryfikacja sporządzanych przez jednostki zaangażowane we wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata listy wniosków beneficjenta o płatność do ujęcia we wniosku o płatność do Komisji Europejskiej; c) sporządzanie rocznego zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej zgodnie z właściwymi przepisami; d) zapewnienie kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz weryfikacja zatwierdzonych wydatków pod względem ich poniesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z kryteriami mającymi zastosowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ; e) monitorowanie prawidłowości zapisów dotyczących wydatków w systemie informatycznym; f) analizowanie zapisów procedur dotyczących weryfikacji wydatków; g) monitorowanie wyników wszystkich audytów przeprowadzonych przez Instytucję Audytową lub na jej odpowiedzialność w celu uwzględnienia ich przy sporządzaniu wniosków do Komisji Europejskiej; h) prowadzenie elektronicznej ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu; i) sporządzanie danych finansowych (m.in. prognoz wydatków) do przekazania do Komisji Europejskiej. 7. Oddział Systemów Informatycznych (DPR-III-1) 1) nadzorowanie działania oraz administrowanie Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 2) administrowanie, projektowanie i koordynowanie prac nad Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 3) wparcie użytkowników, przeprowadzanie szkoleń z obsługi i polityki bezpieczeństwa, zarządzanie uprawnieniami oraz cykliczne wykonywanie audytów jakości danych 13

14 w Krajowym Systemie Informatycznym dla Departamentu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 4) wsparcie użytkowników w zakresie raportowania i przygotowywania niestandardowych raportów w Oracle Discoverer dla Departamentu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 5) wparcie użytkowników, przeprowadzanie szkoleń z obsługi i polityki bezpieczeństwa, zarządzanie uprawnieniami oraz cykliczne wykonywanie audytów jakości danych w Centralnym Systemem Informatycznym SL2014 do obsługi perspektywy finansowej dla Departamentu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, 6) administrowanie Systemem Ewidencji Przedsięwzięć, 7) wsparcie przy obsłudze systemów Komisji Europejskiej SFC2007, SFC2014, 8) obsługa Systemu Informacyjnego o Sieciach Szerokopasmowych, 9) przygotowywanie i publikowanie uchwał w programie Legislator, 10) obsługa systemu e-radni w ramach zakresu działań Departamentu, 11) wsparcie w zakresie obsługi informatycznej Departamentu, 12) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 13) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 14) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 15) opracowywanie i dokonywanie aktualizacji procedur, wytycznych i wzorów dokumentów w zakresie realizowanych zadań, 16) przygotowywanie propozycji zapisów do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie realizowanych zadań. 8. Oddział Kontroli (DPR-III-2) 1) współpraca z Instytucją Audytową, Certyfikującą, Pośredniczącą w Certyfikacji oraz z Instytucją Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne, 14

15 2) przygotowywanie Rocznych Planów Kontroli Instytucji Zarządzającej WRPO, 3) przeprowadzanie kontroli systemowej WRPO, 4) przeprowadzanie kontroli doraźnych, 5) przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 6) udział w kontrolach prowadzonych przez Departament i Departament Wdrażania Programu Regionalnego, 7) opiniowanie dokumentacji związanej z wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 8) koordynowanie kontroli i audytów przeprowadzanych w Instytucji Zarządzającej WRPO, 9) gromadzenie, analiza, sporządzanie i przekazywanie do uprawnionych instytucji informacji o nieprawidłowościach finansowych we wdrażaniu WRPO, 10) przygotowywanie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla WRPO, 11) przygotowywanie Rocznego Planu Zatrudnienia Kadr przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO, 12) weryfikacja Rocznego Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej WRPO, 13) bieżący nadzór nad przygotowaniem zapisów w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO, 14) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 15) koordynacja systemu kontroli zarządczej w Departamencie, 16) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 17) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 9. Oddział Pomocy Technicznej (DPR-III-3) 1) opracowywanie Rocznego Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej WRPO zawierającego m.in. opisy i podział kwot na poszczególne projekty, 2) przygotowywanie decyzji o przyznanie dofinansowania dla poszczególnych projektów, 3) planowanie i zarządzanie budżetem Pomocy Technicznej WRPO, 4) planowanie i zarządzanie budżetem Departamentu, 15

16 5) realizacja, monitorowanie i rozliczanie finansowe projektów w ramach Pomocy Technicznej WRPO, 6) realizacja zadań związanych z przyznaniem i wykorzystaniem środków Pomocy Technicznej WRPO (w tym weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie oraz sporządzanie umów o dofinansowanie), 7) sporządzanie i weryfikacja sprawozdań z zakresu Pomocy Technicznej WRPO, 8) udział w pracach związanych z tworzeniem planu zamówień publicznych, 9) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 10) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 11) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 10. Wydział Informacji i Promocji (DPR-III-4) 1) Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń (DPR-III-4-1) a) opracowywanie i realizacja Planu Komunikacji WRPO, b) opracowywanie i realizacja Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WRPO, c) organizacja szkoleń dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz pracowników zaangażowanych w realizację WRPO, d) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO, e) prowadzenie serwisu internetowego WRPO, f) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, g) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , h) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 2) Oddział Koordynacji Punktów Informacyjnych (DPR-III-4-2) a) kontrola, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad siecią Punktów Informacyjnych, zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, b) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (DPR-III-4-2-1) referat 16

17 Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, którego zadaniami są: - diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, - informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, - organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, Mobilnych Punktów Informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, - przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, - przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji na działalność Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, - promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz świadczonych przez nie usług, - koordynacja działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci, w tym organizacja szkoleń dla uczestników sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, kontrola i monitoring działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych, - rozliczanie dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz dotacji udzielonej podmiotom wybranym w konkursie na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych, - prowadzenie baz danych i zestawień związanych z wykonywanymi przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zadaniami, - przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami. 11. Oddział organizacyjno-prawny (DPR-IV) 1) przyjmowanie, wysyłka oraz rejestracja korespondencji przychodzącej, udzielanie informacji w tym zakresie, 2) prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Departamentu oraz ich organizacja, 3) prowadzenie spraw administracyjno-kadrowych Departamentu (listy obecności, urlopy, kopie zakresów czynności pracowników, rejestr upoważnień, delegacje itp.), 4) przygotowywanie na polecenie Dyrektora i Zastępców Dyrektora pism dotyczących spraw administracyjno-organizacyjnych, 17

18 5) obsługa Departamentu w zakresie niezbędnym do jego nieprzerwanego funkcjonowania, 6) prowadzenie rejestru uchwał podejmowanych przez Zarząd Województwa w zakresie kompetencji Departamentu, 7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępców Dyrektora Departamentu, 8) pomoc prawna w przygotowaniu pism i dokumentów, w szczególności dotyczących zarządzania i realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz ich zgodności z prawem wspólnotowym, krajowym oraz wewnętrznymi regulacjami, 9) zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań, 10) koordynacja archiwizacji przygotowywanych przez poszczególne Oddziały dokumentów i przekazywanie zarchiwizowanych akt do archiwum zakładowego, 11) opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych procedur/regulaminów w ramach zadań realizowanych przez Departament. 15 Komórki organizacyjne Departamentu zobowiązane są do współdziałania w zakresie realizacji zadań Departamentu. 16 Skargi i wnioski wpływające do Departamentu załatwiane są zgodnie z trybem określonym w 33 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. VII. Zasady podpisywania pism i decyzji oraz tryb składania dokumentów Zarządowi i Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego 17 Przy przygotowywaniu projektów pism i decyzji oraz uchwał Zarządu Województwa, uchwał Sejmiku obowiązują następujące zasady: 1) pracownicy Departamentu podpisują określone przez Dyrektora rodzaje pism, 2) naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Oddziałów lub pracownicy (po uprzednim pisemnym upoważnieniu) podpisują pisma w sprawach do załatwienia, w których zostali upoważnieni w formie pisemnej przez Marszałka Województwa lub Zarząd Województwa, 18

19 3) pisma podpisywane przez Dyrektora parafuje w lewym dolnym rogu pracownik sporządzający pismo i nadzorujący Kierownik Oddziału. 4) Dyrektor podpisuje wszystkie pisma związane z zakresem działania Departamentu niezastrzeżone do właściwości Marszałka Województwa, Wicemarszałków Województwa i Członków Zarządu Województwa, 5) Dyrektor Departamentu parafuje w lewym dolnym rogu pisma (decyzje) podpisywane przez Marszałka Województwa, Wicemarszałków Województwa i Członków Zarządu Województwa Pieczęcie urzędowe używane w Departamencie są ewidencjonowane w Departamencie Administracyjnym, a ich odbiór potwierdzony pisemnie. 2. Pieczęcie przechowywane są pod zamknięciem, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. 3. Sposób postępowania z dokumentami odbywa się na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 19 Projekty uchwał Zarządu Województwa winny być zaparafowane przez: 1) Dyrektora Departamentu lub jego Zastępcę, 2) Marszałka Województwa sprawującego nadzór nad Departamentem, 3) Skarbnika Województwa Wielkopolskiego gdy wywołują skutki finansowe, oraz zaopiniowane pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego. 20 Projekty uchwał Sejmiku przekazywane są do Kancelarii Sejmiku po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa oraz opinii właściwych komisji Sejmiku. VIII. Zasady organizacji kontroli 21 Kontroli wewnętrznej w Departamencie podlega: 1) wykonywanie zadań na stanowiskach pracy, 2) dyscyplina pracy. 19

20 22 1. Kontrolę wewnętrzną wykonuje Dyrektor Departamentu oraz jego Zastępcy. 2. Dowodem przeprowadzenia kontroli jest wstępne parafowanie dokumentu (pisma) lub podpisanie dokumentu (pisma) Departament w zakresie ustalania kierunków kontroli współdziała z Departamentem Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 2. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli określają przepisy Rozdziału VI Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz odrębna uchwała Zarządu Województwa. IX. Postanowienia końcowe 24 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Departamentu. Nieprzestrzeganie Regulaminu stanowi naruszenie obowiązków służbowych. 25 Regulamin ma charakter aktu wewnętrznego i nie może być powoływany jako podstawa działania w korespondencji ze stronami. 26 Pracownicy Departamentu potwierdzają swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu. 27 W zakresie spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 20

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA CERTYFIKACJI I WINDYKACJI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne. II. Zakres działania Dyrektora Biura Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Biura Nadzoru Inwestycyjnego

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Biura Nadzoru Inwestycyjnego Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego Z dnia 22 lutego 2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Zatwierdzony Zarządzeniem nr 22 / 2011 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 29 czerwca 2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Transportu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Departamentu Transportu Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2017r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY GABINETU MARSZAŁKA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne II. Zakres działania Dyrektora Gabinetu Marszałka III. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 lipca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kategoria: Urząd Marszałkowski - Departamenty / Biura - Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA STYCZEŃ 2008 2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE... 6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2016 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2016 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GEODETY WOJEWÓDZTWA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA PRAWNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Biuro Prawne zwane dalej Biurem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 1 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU REGIONALNEGO Zatwierdzam (Podpis) Warszawa, 27 lipca 2016 r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU CERTYFIKACJI I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Organizacyjny Biura Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Biuro Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego jest organem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4200/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Planu zatrudnienia kadr na rok 2014 przewidzianych do realizacji zadań z zarządzaniem i wdrażaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

WYKAZ/LISTA ZADAŃ/FUNKCJI REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ Załącznik nr 4 - Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli Struktura systemu: Rolę wiodącą w systemie zarządzania i kontroli PO RYBY 2014-2020 odgrywa Instytucja Zarządzająca (IZ). Ponosi ona odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA

Pozostałe zagadnienia związane z realizacją procesu (do określenia przed kontrolą) KONTROLA Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do kontroli systemowej LISTA SPRAWDZAJĄCA do przeprowadzanych kontroli systemowych (ogólna) 1 Nazwa jednostki kontrolowanej: Zakres kontroli:. Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

NIE. ZARZĄDZENIE NR 96/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku

NIE. ZARZĄDZENIE NR 96/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 96/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 24 grudnia 2014 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4884 /2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2014 roku

Uchwała Nr 4884 /2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2014 roku Uchwała Nr 4884 /2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wersji 1.8 Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Regulamin Organizacyjny Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta ZATWIERDZAM. AKCEPTUJĘ Załącznik do zarządzenia nr 21/2016 DYREKTORA BIURA KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA z dnia 28 grudnia 2016 r. Regulamin Organizacyjny Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Departamentu Administracyjnego. w Poznaniu

Departamentu Administracyjnego. w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 października 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2013 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 stycznia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI Rozdział 1 Cele i zadania Zespołu Informatyki 1 1. Celem działania

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 kwietnia 2007r.

z dnia 23 kwietnia 2007r. WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POZNANIU 61-713 Poznań Al. Niepodległości 18 budynek C, II piętro tel. (061) 852-28-83 fax. (061) 852-32-46 e-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl www: www.wbpp.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st. Warszawy ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga Południe m.st.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej

Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Instytucji Pośredniczącej Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Finansów Instrukcje Wykonawcze Samorządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Pośredniczącej reprezentowanego przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75

WYKSZTAŁCONA KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych UŚ. Zarządzenie nr 75 Strona1 Zarządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji Projektu pt.:,,wykształcona KADRA = WYKSZTAŁCONY STUDENT - szkolenia dla kadry dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice, Zarządzenie nr 91

Śląskie wyzwania. Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Katowice,  Zarządzenie nr 91 Zarządzenie nr 91 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Śląskie Wyzwania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO Zatwierdzam: Warszawa dnia 21.11.2008 r. Dyrektor Generalny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ADMINISTRACYJNO-PRAWNEGO W celu realizacji zadań określonych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE

WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE WIELKOPOLSKIE REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE Mieczysław Borówka Miejsce i rola Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w systemie planowania regionalnego w Wielkopolsce ROLA MONITOROWANIA

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach zwanego dalej Zespołem Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 959/ZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 959/ZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 959/ZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kadrami Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Departamentu Administracyjnego. w Poznaniu

Departamentu Administracyjnego. w Poznaniu Załącznik do Zarządzenia Nr 39/2013 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020

Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 Proponowany harmonogram współpracy w zakresie wdrażania instrumentu ZIT w ramach RPO WK-P 2014-2020 22 stycznia 2015 r. Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W KONINIE Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4b tel.: 63 244 83 88, faks.: 63 244 83 89 e-mail: sekretariat@word.konin.pl www.word.konin.pl Załącznik do Uchwały nr 400/2011

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.103.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Ożarów Mazowiecki etap II PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarzadzenia2/2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W TYCHACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 42 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 6

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 42 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 6 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 42 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 6 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 26 ZARZĄDZENIE NR 35 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK. z dnia 5 lutego 2015 r. BURMISTRZ Miasta Sulejówek woj. mazowiecki^ ZARZĄDZENIE Nr BBM.0050.20.2015 BURMISTRZA MIASTA SULEJÓWEK z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr BBM.0050.156.2013 Burmistrza Miasta Sulejówek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA Zatwierdzam SEKRETARZ MIASTA POZNANIA Akceptuję ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA Załącznik do zarządzenia Nr 4/206 Dyrektora Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta z dnia marca 206 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r.

Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. Uchwała Nr 26/257/15/V Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie stanowiącym Załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Regulamin Organizacyjny Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta ZATWIERDZAM. AKCEPTUJĘ Załącznik do zarządzenia nr 24/2017 DYREKTORA BIURA KOORDYNACJI PROJEKTÓW I REWITALIZACJI MIASTA z dnia 20 lipca 2017 r. Regulamin Organizacyjny Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. R E G U L A M I N organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Instytucja WdraŜająca (Pośrednicząca II stopnia) Dolnośląskie Jednostka

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna

Rozdział I Podstawa prawna Załącznik do Uchwały Nr XIX/343/16 Rady Miasta Tychy z dnia 31 marca 2016 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT URZĘDU GMINY ŁAZISKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut Urzędu Gminy Łaziska określa w szczególności nazwę i siedzibę jednostki, przedmiot działalności Urzędu Gminy oraz organizację i zasady gospodarki

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2012 roku Regulamin Organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2012 roku Regulamin Organizacyjny Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2012 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 września 2012 roku Regulamin Organizacyjny Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2016 r. Poz. 3767 UCHWAŁA NR 247/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 5 Dyrektora CEiIK z dnia 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNCH W OLSZTYNIE OLSZTYN 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2275 POROZUMIENIE PREZYDENTA OLSZTYNA. z dnia 11 maja 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2275 POROZUMIENIE PREZYDENTA OLSZTYNA. z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2275 POROZUMIENIE PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 10 września 2015 r. Poz. 47 ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 3 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY 13 Muz Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dom Kultury 13 Muz, zwany w dalszej części Regulaminu 13 Muz, działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Rady Miasta Szczecin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata

Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata Załącznik do Uchwały Nr 89/1036/2015 Zarząd Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej

Bardziej szczegółowo

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie

Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Strona1 Procedura tworzenia kart usług wraz z niezbędnymi wnioskami i formularzami w Starostwie Powiatowym w Żninie Niniejsza procedura została opracowana w ramach projektu Profesjonalne Kadry Sprawne

Bardziej szczegółowo