REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25 /2014 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

2 I. Postanowienia ogólne 1 Departament Polityki Regionalnej zwany dalej Departamentem działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ustalonego Uchwałą Nr 1293/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 listopada 2011 r. wraz ze zmianami oraz niniejszego Regulaminu. 2 Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: Sejmiku należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Wielkopolskiego; Zarządzie Województwa należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Wielkopolskiego; Marszałku Województwa należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Wielkopolskiego; Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu; WRPO należy przez to rozumieć Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata i Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Nadzór merytoryczny nad działalnością Departamentu sprawuje Marszałek Województwa (ZW-I) Całokształtem pracy Departamentu kieruje na zasadzie jednoosobowego kierownictwa Dyrektor Departamentu przy pomocy trzech Zastępców. 2. Zastępcy Dyrektora współdziałają z Dyrektorem Departamentu w kierowaniu Departamentem, nadzorując realizację zadań wynikających z powierzonego im zakresu działania. 3. Zastępstwo Dyrektora w czasie jego nieobecności sprawuje wyznaczony Zastępca. 4. Zastępcy Dyrektora zastępują się wzajemnie podczas nieobecności. Przekazujący winien zapoznać przejmującego zastępstwo o stanie załatwienia aktualnie prowadzonych spraw. 5. W przypadku nieobecności pozostałych pracowników Departamentu ich uprawnienia i obowiązki przejmują pracownicy wskazani w imiennych zakresach czynności, wyznaczeni przez Dyrektora lub Zastępcę. 2

3 5 1. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Departamentu z oznaczeniem sposobu znakowania akt: Zastępca Dyrektora ds. planowania regionalnego DPR-I Oddział Planowania Strategicznego DPR-I -1 Oddział Ewaluacji i Oceny DPR-I-2 Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne - Oddział DPR-I -3 Zastępca Dyrektora ds. koordynacji programu regionalnego DPR-II Oddział Koordynacji DPR-II -1 Oddział Monitorowania DPR-II-2 Wydział Zarządzania Finansowego WRPO DPR-II-3 Oddział Budżetu WRPO DPR-II-3-1 Oddział Certyfikacji Wydatków DPR-II-3-2 Zastępca Dyrektora ds. informacji, kontroli i pomocy technicznej DPR-III Oddział Systemów Informatycznych DPR-III-1 Oddział Kontroli DPR-III-2 Oddział Pomocy Technicznej DPR-III-3 Wydział Informacji i Promocji DPR-III-4 Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń DPR-III-4-1 Oddział Koordynacji Punków Informacyjnych DPR-III-4-2 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - referat DPR-III Oddział organizacyjno-prawny DPR-IV 2. Schemat organizacyjny Departamentu stanowi załącznik do Regulaminu. II. Zakres działania i podział zadań kierownictwa Departamentu 6 Zakres działania Dyrektora Departamentu: 1) wykonywanie zadań określonych regulaminem organizacyjnym Urzędu, 2) nadzorowanie kształtowania kompleksowej polityki działania w zakresie programowania rozwoju województwa wielkopolskiego, przygotowania oraz realizacji strategii, planów i programów regionalnych, a także współdziałanie w tym zakresie z innymi Departamentami Urzędu, w szczególności w celu efektywnej realizacji WRPO, 3) wykonywanie i nadzorowanie czynności wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Zarządzającej WRPO, określonych w regulacjach krajowych i wspólnotowych, a także w dokumentach szczegółowych opisujących system zarządzania i realizacji WRPO, na podstawie stosownych upoważnień, 3

4 4) zarządzanie projektem Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego realizowanego przez Urząd w ramach współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, 5) koordynowanie prac związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 6) nadzorowanie planowania i zarządzania budżetem Departamentu, 7) udział w posiedzeniach Zarządu Województwa, 8) realizacja zadań wynikających z uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa oraz ustaleń komisji Sejmiku, 9) wykonywanie innych prac zleconych przez Marszałka Województwa, 10) reprezentowanie Departamentu na zewnątrz, 11) bieżące współdziałanie z Kancelarią Sejmiku, Gabinetem Marszałka, Departamentami oraz innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, 12) współpraca z działającymi na terenie województwa jednostkami administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społeczno-zawodowymi w zakresie realizacji podstawowych zadań Departamentu, 13) dekretowanie wpływającej korespondencji, 14) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Departamentu do podpisu Marszałka Województwa, Członków Zarządu i Zarządu Województwa, 15) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i czuwanie nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników, 16) przedstawianie Marszałkowi Województwa wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 17) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Zastępców Dyrektora Departamentu, 18) podpisywanie pism w zakresie działań Departamentu przygotowanych przez jego pracowników. 7 Wspólne zakresy działania Zastępców Dyrektora: 1) zastępowanie Dyrektora Departamentu, 2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych Wydziałów i/lub Oddziałów i podległych pracowników, 4

5 3) nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im odpowiednich wytycznych w tym zakresie, 4) przedstawianie Dyrektorowi Departamentu wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 5) dekretowanie korespondencji i dokonywanie jej rozdziału zgodnie z zakresami czynności pracowników oraz parafowanie pism przygotowanych przez pracowników do podpisu Dyrektora, Marszałka, Członków Zarządu Województwa i Zarządu Województwa, 6) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy i czuwanie nad pełnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników, 7) podpisywanie pism w zakresie działań Departamentu przygotowanych przez jego pracowników. 8 Zadania poszczególnych Zastępców Dyrektora Departamentu: 1) Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Planowania Regionalnego (DPR-I) Kierowanie całokształtem pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Departamentu w zakresie planowania regionalnego oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: a) Oddziału Planowania Strategicznego, b) Oddziału Ewaluacji i Oceny, c) Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (Oddziału). 2) Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Koordynacji Programu Regionalnego (DPR-II) Kierowanie całokształtem pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Departamentu w zakresie koordynacji realizacji programu regionalnego oraz sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: a) Oddziału Koordynacji, b) Oddziału Monitorowania, c) Wydziału Zarządzania Finansowego WRPO (w tym: Oddziału Budżetu WRPO, Oddziału Certyfikacji Wydatków). 3) Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Informacji, Kontroli i Pomocy Technicznej (DPR-III) Kierowanie całokształtem pracy i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Departamentu w zakresie informacji, kontroli i pomocy technicznej a) Oddział Systemów Informatycznych b) Oddziału Kontroli, c) Oddziału Pomocy Technicznej, 5

6 d) Wydziału Informacji i Promocji (w tym: Oddziału Informacji, Promocji i Szkoleń oraz Oddziału Koordynacji Punktów Informacyjnych wraz z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich - Referatem). 9 Kierownictwo Departamentu w wykonywaniu zadań współpracuje z Komisjami Sejmiku, w tym w szczególności z Komisją Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej. III. Zakres działania Naczelników Wydziałów 10 Zakres działania Naczelników Wydziałów: 1) kierowanie pracami bezpośrednio podległego Wydziału oraz koordynacja prac w zakresie podległych Oddziałów, a także współpraca z pozostałymi komórkami Departamentu w celu sprawnego wykonywania zadań Departamentu, 2) dekretowanie i rozdział korespondencji oraz czuwanie nad sposobem jej załatwienia, 3) nadzorowanie pod względem merytorycznym realizowania zadań przez podległe Oddziały, 4) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników do podpisu Zarządu Województwa, Marszałka Województwa, Członków Zarządu Województwa, Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, 5) przedstawianie Zastępcy Dyrektora Departamentu wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 6) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i zapewnienie pełnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników. IV. Zakres działania Kierowników Oddziałów 11 Wspólne zakresy działania Kierowników Oddziałów: 1) kierowanie całokształtem pracy Oddziału i zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania, 2) nadzorowanie pod względem merytorycznym załatwiania spraw przez podległych pracowników i udzielanie im wytycznych w tym zakresie, 3) dekretowanie i rozdział korespondencji zgodnie z zakresami czynności pracowników oraz czuwanie nad sposobem jej załatwienia, 6

7 4) parafowanie pism przygotowanych przez pracowników Oddziału do podpisu Dyrektora, Marszałka Województwa, Członków Zarządu Województwa i Zarządu Województwa, 5) przedstawianie Dyrektorowi Departamentu lub jego Zastępcom wniosków w sprawach osobowych podległych pracowników, 6) kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy i pełnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników. V. Planowanie pracy w Departamencie 1. Planowanie pracy służy zapewnieniu realizacji zadań określonych w szczególności przez: 12 1) akty normatywne określające zadania samorządu województwa, 2) uchwały Sejmiku, 3) uchwały Zarządu Województwa. 2. Przy planowaniu pracy Departamentu uwzględnia się również zadania podejmowane z własnej inicjatywy. VI. Szczegółowa organizacja i zakres działania Departamentu 13 Departament kształtuje kompleksową politykę rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski oraz realizuje ją, prowadząc analizy i przygotowując odpowiednie dokumenty. Koordynuje prace i uczestniczy w przygotowaniu strategii rozwoju województwa oraz projektów programów wojewódzkich. Współuczestniczy w realizacji tych programów. Wykonuje zadania Zarządu Województwa pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie zarządzania Programami. Koordynuje prace związane z przygotowywaniem nowej perspektywy finansowej w szczególności w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Realizuje zadania wynikające z wdrażania projektu Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (do czasu rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu). 7

8 14 Do zakresu działania komórek organizacyjnych Departamentu należy: 1. Oddział Planowania Strategicznego (DPR-I-1) 1) koordynacja prac nad dokumentem programowym WRPO oraz nad jego zmianami, 2) monitorowanie stopnia realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz przygotowywanie aktualizacji dokumentu, 3) udział w pracach koncepcyjnych w zakresie polityki regionalnej, polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz polityki spójności Unii Europejskiej (udział w zespołach eksperckich i grupach roboczych, opiniowanie projektów dokumentów), 4) analiza i zarządzanie liniami demarkacyjnymi dla WRPO, 5) monitorowanie polityk regionalnych, krajowych i wspólnotowych, w tym polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, 6) monitorowanie osiągania celów WRPO, 7) udział pracowników w Komisjach Oceny Projektów dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 8) współpraca z innymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego w realizacji zadań związanych z pracami nad regionalnymi strategiami i programami sektorowymi, 9) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 10) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , w tym obsługa Systemu Ewidencji Przedsięwzięć, 11) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 2. Oddział Ewaluacji i Oceny (DPR-I-2) 1) pełnienie roli Jednostki Ewaluacyjnej WRPO, 2) przygotowanie Planu Ewaluacji WRPO oraz okresowych planów ewaluacji WRPO, 3) zlecanie ewaluacji i ekspertyz zewnętrznych i prowadzenie ewaluacji wewnętrznych, 4) organizacja i zlecanie okresowych ocen szacunkowych WRPO, 5) zlecanie analiz z zastosowaniem modeli makroekonomicznych, 6) współpraca z Komitetem Monitorującym WRPO, Krajową Jednostką Ewaluacji oraz z Komisją Europejską w zakresie ewaluacji, 7) monitorowanie realizacji rekomendacji wynikających z badań ewaluacyjnych, 8

9 8) przedstawianie opinii publicznej wyników ewaluacji, 9) organizacja prac Grupy Sterującej Ewaluacją WRPO, 10) budowanie potencjału ewaluacyjnego, 11) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 12) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 13) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 3. Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (DPR-I-3) - Oddział 1) realizacja zadań wynikających z zarządzania projektem Wsparcie funkcjonowania Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, w tym w szczególności: a) zbieranie, gromadzenie oraz analiza danych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej regionu, b) przygotowanie ekspertyz, analiz i innych opracowań, w tym również w ramach współpracy z departamentami, biurami i jednostkami podległymi Marszałkowi Województwa, c) monitorowanie i analiza danych na potrzeby planowania strategicznego, d) tworzenie sieci współpracy jednostek zajmujących się monitorowaniem polityk publicznych w regionie, w tym z innymi departamentami, biurami i jednostkami podległymi Urzędu oraz jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, e) współpraca z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym oraz regionalnymi obserwatoriami terytorialnymi innych województw, f) uruchomienie i utrzymanie platformy informatycznej stanowiącej bazę wiedzy Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, g) publikacja biuletynów dotyczących aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, h) zadania administracyjne związane z zarządzaniem projektem. 2) pełnienie funkcji sekretariatu Regionalnego Forum Terytorialnego, 9

10 3) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 4. Oddział Koordynacji (DPR-II-1) 1) pełnienie funkcji Sekretariatu Komitetu Monitorującego WRPO, 2) przygotowywanie porozumienia/aneksów z Instytucją Pośredniczącą WRPO oraz nadzór nad ich realizacją, 3) nadzór merytoryczny i udział w przygotowaniu Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego dotyczącego perspektywy finansowej oraz zmian do tego dokumentu, 4) współpraca z Instytucją Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne w zakresie funkcjonowania systemu wdrażania WRPO, 5) nadzorowanie prac związanych z zarządzaniem Priorytetem III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (w tym opiniowanie wytycznych dla beneficjentów oraz dokumentacji konkursowej), a także nadzór nad instytucją realizującą zadania w tym zakresie, 6) przygotowywanie Szczegółowego opisu priorytetów WRPO i zmian do tego dokumentu, 7) gromadzenie informacji dotyczących konkursów/projektów indywidualnych, ogłaszanych /realizowanych w ramach WRPO, 8) udział w pracach Komisji Odwoławczej rozpatrującej protesty wnoszone w ramach konkursów Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 9) koordynowanie prac nad przygotowaniem i spójnością zapisów w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 10) prowadzenie i zarządzanie bazą ekspertów powołanych w celu rzetelnej i bezstronnej oceny projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 11) udział pracowników w Komisjach Oceny Projektów dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 12) przygotowywanie, we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w realizację WRPO, propozycji kryteriów wyboru projektów, a następnie przekazanie ich Komitetowi Monitorującemu WRPO do zatwierdzenia, 10

11 13) bieżąca współpraca i koordynacja zadań związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie wielkopolskim, 14) bieżąca współpraca i koordynacja zadań związanych z realizacją Obszarów Strategicznej Interwencji miast subregionalnych w województwie wielkopolskim, 15) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 16) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , w tym prowadzenie i obsługa Systemu Ewidencji Przedsięwzięć, 17) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 5. Oddział Monitorowania (DPR-II-2) 1) zarządzanie systemem monitorowania WRPO, 2) prowadzenie rzeczowego i finansowego monitoringu na poziomie WRPO, 3) przygotowanie analiz i sprawozdań dla potrzeb Komitetu Monitorującego WRPO, 4) gromadzenie informacji od instytucji i podmiotów realizujących poszczególne priorytety i działania WRPO, o postępie rzeczowym i finansowym osiąganych celów, 5) przygotowywanie sprawozdań z wykonania i realizacji WRPO oraz przekazywanie ich Instytucji Koordynującej Regionalne Programy Operacyjne, Komitetowi Monitorującemu WRPO oraz Komisji Europejskiej, 6) przekazywanie danych do Komisji Europejskiej w systemie SFC2007, 7) nadzorowanie prac nad wprowadzaniem danych do systemu informatycznego, 8) przygotowanie materiałów dla przedstawicieli Zarządu Województwa uczestniczących w posiedzeniach Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 9) przeprowadzanie kontroli krzyżowej WRPO oraz kontroli horyzontalnych, 10) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 11) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , w tym obsługa Systemu Ewidencji Przedsięwzięć, 12) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 11

12 6. Wydział Zarządzania Finansowego WRPO (DPR-II-3) 1) Odział Budżetu WRPO (DPR-II-3-1) W zakresie perspektywy finansowej oraz wypełnia następujące zadania: a) planowanie, wnioskowanie, wydatkowanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących środków z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację WRPO; b) wystawianie zleceń płatności ze środków europejskich przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapotrzebowań na środki z budżetu państwa; c) prowadzenie ewidencji księgowej środków europejskich zgodnie z właściwymi przepisami; d) monitorowanie dostępnej alokacji, poziomu jej zakontraktowania i wydatkowania; e) przygotowywanie i aktualizacja procedur dotyczących zadań z zakresu Oddziału; f) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału; g) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące szczególne zadania: a) dokonywanie weryfikacji finansowej wniosków beneficjentów o płatność; b) uczestniczenie w przygotowaniu zmian do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące szczególne zadania: a) uczestniczenie w przygotowaniu tekstu i zmian do Kontraktu Terytorialnego. 2) Odział Certyfikacji Wydatków (DPR-II-3-2) W zakresie perspektywy finansowej oraz wypełnia następujące zadania: a) przygotowywanie i aktualizacja procedur dotyczących zadań z zakresu Oddziału; b) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału; c) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące zadania: a) weryfikacja Poświadczenia i deklaracji wydatków od Instytucji Pośredniczącej WRPO do Instytucji Zarządzającej WRPO; b) przygotowanie oraz przekazywanie Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od Instytucji Zarządzającej WRPO do Instytucji Certyfikującej; 12

13 c) monitorowanie zasady n+3/n+2 oraz podejmowanie odpowiednich do zaistniałej sytuacji działań; d) sporządzanie prognoz wydatków do Komisji Europejskiej. W zakresie perspektywy finansowej wypełnia następujące zadania związane z wykonywaniem funkcji Instytucji Certyfikującej przez Instytucję Zarządzającą: a) sporządzanie i przedstawianie Komisji wniosków o płatność i poświadczanie, że wynikają one z wiarygodnych systemów księgowych, są oparte na weryfikowalnych dokumentach; b) weryfikacja sporządzanych przez jednostki zaangażowane we wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata listy wniosków beneficjenta o płatność do ujęcia we wniosku o płatność do Komisji Europejskiej; c) sporządzanie rocznego zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej zgodnie z właściwymi przepisami; d) zapewnienie kompletności, rzetelności i prawdziwości zestawienia wydatków oraz weryfikacja zatwierdzonych wydatków pod względem ich poniesienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z kryteriami mającymi zastosowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata ; e) monitorowanie prawidłowości zapisów dotyczących wydatków w systemie informatycznym; f) analizowanie zapisów procedur dotyczących weryfikacji wydatków; g) monitorowanie wyników wszystkich audytów przeprowadzonych przez Instytucję Audytową lub na jej odpowiedzialność w celu uwzględnienia ich przy sporządzaniu wniosków do Komisji Europejskiej; h) prowadzenie elektronicznej ewidencji kwot podlegających odzyskaniu i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu; i) sporządzanie danych finansowych (m.in. prognoz wydatków) do przekazania do Komisji Europejskiej. 7. Oddział Systemów Informatycznych (DPR-III-1) 1) nadzorowanie działania oraz administrowanie Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 2) administrowanie, projektowanie i koordynowanie prac nad Lokalnym Systemem Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 3) wparcie użytkowników, przeprowadzanie szkoleń z obsługi i polityki bezpieczeństwa, zarządzanie uprawnieniami oraz cykliczne wykonywanie audytów jakości danych 13

14 w Krajowym Systemie Informatycznym dla Departamentu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 4) wsparcie użytkowników w zakresie raportowania i przygotowywania niestandardowych raportów w Oracle Discoverer dla Departamentu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 5) wparcie użytkowników, przeprowadzanie szkoleń z obsługi i polityki bezpieczeństwa, zarządzanie uprawnieniami oraz cykliczne wykonywanie audytów jakości danych w Centralnym Systemem Informatycznym SL2014 do obsługi perspektywy finansowej dla Departamentu, Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, Biura Obsługi Funduszy, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, 6) administrowanie Systemem Ewidencji Przedsięwzięć, 7) wsparcie przy obsłudze systemów Komisji Europejskiej SFC2007, SFC2014, 8) obsługa Systemu Informacyjnego o Sieciach Szerokopasmowych, 9) przygotowywanie i publikowanie uchwał w programie Legislator, 10) obsługa systemu e-radni w ramach zakresu działań Departamentu, 11) wsparcie w zakresie obsługi informatycznej Departamentu, 12) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 13) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 14) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 15) opracowywanie i dokonywanie aktualizacji procedur, wytycznych i wzorów dokumentów w zakresie realizowanych zadań, 16) przygotowywanie propozycji zapisów do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie realizowanych zadań. 8. Oddział Kontroli (DPR-III-2) 1) współpraca z Instytucją Audytową, Certyfikującą, Pośredniczącą w Certyfikacji oraz z Instytucją Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne, 14

15 2) przygotowywanie Rocznych Planów Kontroli Instytucji Zarządzającej WRPO, 3) przeprowadzanie kontroli systemowej WRPO, 4) przeprowadzanie kontroli doraźnych, 5) przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektów Priorytetu VII Pomoc Techniczna, 6) udział w kontrolach prowadzonych przez Departament i Departament Wdrażania Programu Regionalnego, 7) opiniowanie dokumentacji związanej z wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne dla projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Działanie 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , 8) koordynowanie kontroli i audytów przeprowadzanych w Instytucji Zarządzającej WRPO, 9) gromadzenie, analiza, sporządzanie i przekazywanie do uprawnionych instytucji informacji o nieprawidłowościach finansowych we wdrażaniu WRPO, 10) przygotowywanie Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla WRPO, 11) przygotowywanie Rocznego Planu Zatrudnienia Kadr przewidzianych do realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem WRPO, 12) weryfikacja Rocznego Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej WRPO, 13) bieżący nadzór nad przygotowaniem zapisów w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO, 14) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 15) koordynacja systemu kontroli zarządczej w Departamencie, 16) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 17) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 9. Oddział Pomocy Technicznej (DPR-III-3) 1) opracowywanie Rocznego Planu Działań w ramach Pomocy Technicznej WRPO zawierającego m.in. opisy i podział kwot na poszczególne projekty, 2) przygotowywanie decyzji o przyznanie dofinansowania dla poszczególnych projektów, 3) planowanie i zarządzanie budżetem Pomocy Technicznej WRPO, 4) planowanie i zarządzanie budżetem Departamentu, 15

16 5) realizacja, monitorowanie i rozliczanie finansowe projektów w ramach Pomocy Technicznej WRPO, 6) realizacja zadań związanych z przyznaniem i wykorzystaniem środków Pomocy Technicznej WRPO (w tym weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie oraz sporządzanie umów o dofinansowanie), 7) sporządzanie i weryfikacja sprawozdań z zakresu Pomocy Technicznej WRPO, 8) udział w pracach związanych z tworzeniem planu zamówień publicznych, 9) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, 10) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , 11) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 10. Wydział Informacji i Promocji (DPR-III-4) 1) Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń (DPR-III-4-1) a) opracowywanie i realizacja Planu Komunikacji WRPO, b) opracowywanie i realizacja Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych WRPO, c) organizacja szkoleń dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz pracowników zaangażowanych w realizację WRPO, d) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO, e) prowadzenie serwisu internetowego WRPO, f) przygotowywanie i opiniowanie wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kompetencji Oddziału, g) udział w pracach związanych z programowaniem perspektywy finansowej Unii Europejskiej , h) przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych 2) Oddział Koordynacji Punktów Informacyjnych (DPR-III-4-2) a) kontrola, nadzór merytoryczny i organizacyjny nad siecią Punktów Informacyjnych, zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, b) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (DPR-III-4-2-1) referat 16

17 Prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, którego zadaniami są: - diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, - informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, - organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, Mobilnych Punktów Informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, - przygotowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, - przeprowadzanie innych działań informacyjnych zgodnie z Wnioskiem o przyznanie dotacji na działalność Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, - promowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie oraz świadczonych przez nie usług, - koordynacja działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci, w tym organizacja szkoleń dla uczestników sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, kontrola i monitoring działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych, - rozliczanie dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz dotacji udzielonej podmiotom wybranym w konkursie na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych, - prowadzenie baz danych i zestawień związanych z wykonywanymi przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zadaniami, - przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami. 11. Oddział organizacyjno-prawny (DPR-IV) 1) przyjmowanie, wysyłka oraz rejestracja korespondencji przychodzącej, udzielanie informacji w tym zakresie, 2) prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Departamentu oraz ich organizacja, 3) prowadzenie spraw administracyjno-kadrowych Departamentu (listy obecności, urlopy, kopie zakresów czynności pracowników, rejestr upoważnień, delegacje itp.), 4) przygotowywanie na polecenie Dyrektora i Zastępców Dyrektora pism dotyczących spraw administracyjno-organizacyjnych, 17

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 10/55/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO w Toruniu Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 66/2004 z dnia 18 marca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie UCHWAŁA Nr 624/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu w Krośnie Pracy Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7]

SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020. [Sekcja 7] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SYSTEM INSTYTUCJONALNY W RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7] Opole, luty 2014 r. 2 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020 jest Zarząd Województwa

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI Dla Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 (ZGODNIE Z ART. 47 ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 498/2007)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Struktura organizacyjna Urzędu... 4 Rozdział III Zakres nadzoru i stałych uprawnień Dyrektora, wicedyrektorów Urzędu oraz Głównego Księgowego...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo