OPINIA WYNIK OSZACOWANIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPINIA WYNIK OSZACOWANIA:"

Transkrypt

1 Joanna Opalińska biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu rachunkowości, zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw OPINIA WYCENA rynkowej wartości Przedsiębiorstwa Fabryka Mebli POZNAŃSCY sp. z o.o. z siedzibą w Bondyrzu, w oparciu o wartość zbywczą na dzień 15 lipca 2010 r WYNIK OSZACOWANIA: 1. Wartość przedsiębiorstwa Fabryka Mebli POZNAŃSCY sp. z o.o. z siedzibą w Bondyrzu wynosi ,37 zł (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 37/100) 2. Po sprzedaży przedsiębiorstwa żadne z praw obciążających składniki przedsiębiorstwa nie pozostaną w mocy. 3. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą nieruchomości, których dotyczy prawo pierwokupu z mocy ustawy. 4. Niemożliwe jest wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa. 5. W skład przedsiębiorstwa wchodzą składniki obciążone rzeczowo w sposób opisany w treści Opinii. Warszawa, dnia 30 lipca 2010 roku

2 SPIS TREŚCI Rozdział I Zlecenie wydania opinii. 3 Rozdział II Wykonawca opinii. 3 Rozdział III Zakres opinii. 3 Rozdział IV Podstawa wydania opinii 3 Rozdział V Cel opinii. 5 Rozdział VI Zastrzeżenia 5 Rozdział VII Krótka prezentacja szacowanej Spółki Fabryka Mebli POZNAŃSCY sp. z o.o. z siedzibą w Bondyrzu pod kątem informacji mających wpływ na wycenę Spółki. 6 Rozdział VIII Przedstawienie Spółki na tle sektora meblarskiego. 7 Rozdział IX Określenie składników przedsiębiorstwa F.M. POZNAŃSCY sp. z o.o. podlegających wycenie i sprzedaży w postępowaniu 9 IX.1. Określenie pojęcie przedsiębiorstwa do celów opisu i oszacowania w postępowaniu upadłościowym... 9 IX.2. Określenie składników przedsiębiorstwa podlegających wycenie i sprzedaży w postępowaniu upadłościowym wraz ze stwierdzonymi prawami i obciążeniami. 10 IX.3 Określenie możliwych do wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Rozdział X Wprowadzenie do wyceny Spółki. Omówienie zastosowanej metodologii.. 12 Rozdział XI Wycena Spółki metodą zdyskontowanych strumieni pieniężnych XI.1. Przedstawienie dochodowego podejścia do wyceny i prezentacja metody wyceny zdyskontowanych strumieni pieniężnych. 13 XI.2. Prezentacja dotychczasowych wyników finansowych osiąganych przez Fabrykę Mebli Poznańscy XI.3. Wycena Fabryki Mebli Poznańscy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych wariant dla wszystkich uczestników obrotu FCFF 23 Rozdział XII Wycena Fabryki Mebli Poznańscy metodą likwidacyjną zmodyfikowaną 30 XII.1.Oszacowanie firmy FM POZNAŃSCY XII.2. Oszacowanie wartości kapitału ludzkiego. 32 XII.3. Oszacowanie nieruchomości 36 XII.4. Oszacowanie ruchomości 36-1-

3 XII.5. Opis i oszacowanie praw wynikających z umów najmu i dzierżawy oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych XII.6. Opis i oszacowanie wierzytelności XII.7. Wycena przedsiębiorstwa metodą likwidacyjną zmodyfikowaną. 38 Rozdział XIII Wycena Spółki metodą mieszaną.. 38 Rozdział XIV Podsumowanie. Wnioski 40-2-

4 Warszawa, 30 lipca 2010 roku OPINIA BIEGŁEGO OPIS I OSZACOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA UPADŁEGO ROZDZIAŁ I. Zlecenie wydania opinii Opinia wydana na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu V Wydział Gospodarczy z dnia roku w postępowaniu upadłościowym Fabryki Mebli POZNAŃSCY z siedzibą w Bondyrzu, sprawa o sygn. akt V GUp 2/09 oraz ustnego zlecenia syndyka masy upadłości Pana Jerzego Sławka na wykonanie opisu i oszacowania całego przedsiębiorstwa. ROZDZIAŁ II. Wykonawca opinii Opinię sporządziła mgr Joanna Opalińska biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie z zakresu rachunkowości, zarządzania i organizacji oraz analizy i ROZDZIAŁ III. Zakres opinii Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Fabryka Mebli POZNAŃSCY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Bondyrzu. ROZDZIAŁ IV. Podstawa wydania opinii Niniejszą opinię opracowano na podstawie: -3-

5 1. postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu V Wydział Gospodarczy z dnia roku wydanym w przedmiocie wniosku syndyka o wyznaczenie biegłego w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorstwa Fabryka Mebli POZNAŃSCY sp. z o.o. z siedzibą w Bondyrzu, sprawa o sygn. akt V GUp 2/09 2. ustnego zlecenia syndyka masy upadłości do wyodrębnienia z opisu i oszacowania całego przedsiębiorstwa Fabryka Mebli POZNAŃSCY sp. z o.o. z siedzibą w Bondyrzu wierzytelności 3. dokumentacji księgowo finansowej udostępnionej biegłemu przez szacowaną Spółkę w załączeniu do niniejszej opinii (kserokopie odpisu pełnego z KRS z dnia roku, kserokopie sprawozdań finansowych za lata 2007 i 2008). 4. danych finansowych dotyczących spółek porównywalnych wytypowanych przez biegłego, analiz dotyczących całego sektora meblarskiego i jego prognoz (szczegółowo opisanych w treści opinii). 5. opinii niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku oraz Raportu uzupełniającego opinię z badania sprawozdania finansowego Fabryka Mebli POZNAŃSCY sp. z o.o. w Bondyrzu za rok obrotowy 2008, które sporządził Jerzy Lebisz z Biura Usług Rachunkowych Fakt. 6. umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 18 marca 2005 pomiędzy Fabryką Mebli POZNAŃSCY sp. z o.o. z siedzibą w Bondyrzu a Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie. 7. Operatów szacunkowych sporządzonych przez Rzeczoznawcę Majątkowego mgr inż. Marka Pijanowskiego z Biura Usług Majątkowych i Wycen w Lublinie określających wartość rynkową: a) nieruchomości zabudowanej obiektem handlowo - produkcyjno magazynowym Fabryki Mebli położonej w Bondyrzu k/zamościa działka nr 2091/7 z maja 2010 r. operat szacunkowy stanowi integralną cześć opinii. -4-

6 b) nieruchomości zabudowanej Obiektami biurowym z zapleczem socjalnym oraz produkcyjno-magazynowym Fabryki Mebli położonej w Bondyrzu k/zamościa działka nr 2091/12 z maja 2010 r. - operat szacunkowy stanowi integralną cześć opinii. 8. Elektronicznych ksiąg wieczystych (www.ekw.ms.gov.pl) wg stanu na dzień 27 lipca 2010 roku odpisy z ksiąg ZA1Z/ /2 oraz Za1Z/ /6 9. Aktualnych odpisów z rejestru zastawów pozycje nr i pobranych w dniu 28 lipca 2010 roku 10. literatura na temat wycen przedsiębiorstwa: a) Antonowicz Paweł Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w 2007 r. oraz w I połowie 2008 r., Wyd. Assembly, Nowy Sącz 2009 b) Szczepankowski R. Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2007 c) Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora praca zbiorowa pod red. M. Panfila i A. Szablewskiego, wyd. Poltext, Warszawa 2007 d) Wycena i zarządzanie wartością firmy praca zbiorowa pod red. A. Szablewskiego i R. Tuzimka, wyd. Poltext, Warszawa 2006 e) Wycena biznesu w praktyce pod red. Marka Panfila, POLTEXT f) Value based management. Koncepcja, narzędzia, przykłady praca zbiorowa pod red. A. Szablewskiego, K. Pniewskiego. B. Bartoszewicza. Wydawnictwo Deloitte, Poltext, Warszawa 2008 ROZDZIAŁ V. Cel opinii Opinia przeznaczona dla Sądu Rejonowego w Zamościu, V Wydział Gospodarczy z dnia roku w postępowaniu upadłościowym Fabryki Mebli POZNAŃSCY spółka z o.o. z siedzibą w Bondyrzu, sygn. akt V GUp 2/09 w celu w celu określenia ceny wywoławczej sprzedaży przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym, w trybie art Puin.. -5-

7 ROZDZIAŁ VI. Zastrzeżenia 1. Niniejsza wycena służy wyłącznie celowi określonemu w pkt V. Wycena nie może być wykorzystywana w żadnym innym celu, ani kopiowana bez wiedzy biegłego. Zastrzeżenie to nie dotyczy syndyka masy upadłości lub Sądu upadłościowego, którzy mogą ją kopiować w dowolnych ilościach dla potrzeb prowadzonego postępowania upadłościowego. 2. Przygotowując wycenę biegły opierał się o dostępny mu (w przypadku niektórych składników majątkowych - niepełny) materiał źródłowy, szczegółowo wskazany w pkt IV opinii. Biegły wizytował wyceniany podmiot i uzyskał informację od jego zarządu. Przygotowując wycenę biegły korzystał z opinii rzeczoznawcy majątkowego. 3. Biegły założył, że posiadane przez niego informacje o przedsiębiorstwie są rzetelne i prawidłowe oraz zostały mu przekazane zgodnie z najlepszą wiedzą Zlecającego. W przypadkach wątpliwych, dane wynikające z ksiąg handlowych upadłego były weryfikowane o inne źródła, wskazane przy omawianiu poszczególnych składników majątku. Z uwagi na skomplikowany stan prawny składników szacowanego przedsiębiorstwa biegły oraz syndyk masy upadłości Pan Jerzy Sławek - podejmowali czynności w celu zgromadzenia informacji na temat rzeczywistego stanu majątkowego upadłej Spółki, a w szczególności kompletowali dokumentację i uzyskiwali dodatkowe informację od osób mających wiedzę o przedsiębiorstwie prowadzonym przez Upadłego. 6. Biegły zastrzega, że zastosowane przez niego w oszacowaniu przedsiębiorstwa procedury nie oznaczają, że przeprowadził badanie dostępnych mu sprawozdań finansowych, ani ich przeglądów w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów, ani w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowych. -6-

8 7. Biegły zwraca uwagę, że przedstawione w części dotyczącej wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa w podejściu dochodowym, w okresie prognozy informacje (wyniki) finansowe dotyczą zdarzeń przyszłych, które mogą, ale nie muszą zdarzyć się w przyszłości. Ze względu na istotę prognozowania nie jest możliwe uzyskanie pewności, że zaprojektowane przez biegłego wyniki zostaną przez Spółkę rzeczywiście osiągnięte. Faktycznie osiągane w okresie prognozy wyniki mogą różnić się od przedstawionych w wycenie, co nie świadczy o wadliwości tej wyceny. Projekcje finansowe dokonane będą bowiem w oparciu o przyjęty pakiet założeń, szczegółowo opisanych w treści opinii. Hipotezy zawarte w pakiecie założeń dotyczą przyszłych zdarzeń i decyzji, jakie będą podejmowane przez kadrę zarządzającą, które są zdaniem biegłego najbardziej racjonalne lub najbardziej prawdopodobne w warunkach obecnego poziomu ryzyka, ale ich urzeczywistnienie niekoniecznie musi nastąpić. 8. Ustalona przez biegłego cena godziwa za wyceniany podmiot może być osiągnięta wyłącznie w warunkach rynkowego popytu na tego typu przedsiębiorstwo. W przypadku braku lub ograniczonego popytu na rynku, osiągnięcie tej ceny może okazać się bardzo trudne. ROZDZIAŁ VII. Krótka prezentacja szacowanej Spółki Fabryka Mebli POZNAŃSCY sp. z o.o. z siedzibą w Bondyrzu pod kątem informacji mających wpływ na wycenę Spółki. Fabryka Mebli POZNAŃSCY sp. z o.o., posługująca się nazwą skróconą F.M. POZNAŃSCY sp. z o.o. obecnie w upadłości likwidacyjnej powstała roku poprzez zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy w dniu -7-

9 r. Spółka wpisana jest pod numerem KRS Siedziba Spółki mieści się w Bondyrzu koło Zamościa (22-442) Adamów., REGON: , NIP: Według danych ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym wg odpisu z dnia r. Spółka posiadała kapitał zakładowy w wysokości ,00 zł. Podział udziałów pomiędzy wspólnikami w spółce kształtował się następująco: Prezes Zarządu Janusz Poznański objął udziały o łącznej wartości ,00 zł, Wiceprezes Zarządu Zdzisław Marek Poznański objął udziałów o łącznej wartości ,00 zł, a Wiceprezes Elżbieta Maruszak udziałów o łącznej wartości zł F.M. POZNAŃSCY Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, którego zakres usług obejmuje produkcję mebli, usługi transportowe i handel - zarówno w kraju, jak i za granicą. Zgodnie z KRS przedmiotem działalności Spółki jest: PKD produkcja mebli PKD sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego, PKD sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, PKD towarowy transport drogowy, PKD obsługa nieruchomości Odbiorcami są kontrahenci z kraju i zagranicą. Spółka swoją ofertę prezentowała na licznych targach międzynarodowych, skąd pozyskała liczne kontakty międzynarodowe skutkujące zamówieniami na produkowane przez siebie towary. W ostatnim okresie tj. w 2008 roku i początkach 2009 Spółka podjęła szereg czynności zmierzających do pozyskania nowych rynków zbytu na terenie krajów Unii Europejskiej Spółka nie posiadała nigdy działu projektowania i wzornictwa, sprawami tymi zajmował się osobiście jej właściciel Janusz Poznański. Wszystkie modele mebli produkowane przez upadłą Spółkę pochodziło z jego projektów. Nie były one archiwizowane w żaden sposób, -8-

10 cała produkcja była tak zorganizowana, iż wymagała osobistego nadzoru właściciela, który tłumaczył poszczególnym wykonawcom, jak mają być wykonane poszczególne produkty. Jednym z podstawowych przyczyn kłopotów finansowych spółki był brak płatności znacznej kwoty od kontrahenta zagranicznego, wierzytelności tej nie udało się odzyskać. Spółka utraciła płynność. Dodatkowo problemy wzrosły w chwili, gdy bardzo poważnie zachorował właściciele Spółki. Spółka nie posiadała żadnej zorganizowanej struktury organizacyjnej, która pozwoliłaby jej na dalsze sprawne funkcjonowanie bez osobistej obecności właściciela. Obecnie spółka nie prowadzi produkcji. Jej nieruchomości są wydzierżawiane na potrzeby takiej produkcji innym przedsiębiorcom. Samochody dostawcze pozwalające na transport wyrobów meblowych zostały już zlikwidowane przez syndyka masy upadłości. Główne wyroby produkowane i oferowane przez Spółkę to meble tapicerowane. W skład przedsiębiorstwa wchodzi zakład produkcyjny oraz przyzakładowy salon meblowy. ROZDZIAŁ VIII. Przedstawienie Spółki na tle sektora meblarskiego. Według danych z 2008, Polska zajęła 10 miejsce wśród światowych producentów mebli. Średnio rocznie produkcja rośnie w tempie 10 proc. Szacuje się, że w 2007 r. krajowa produkcja wyniosła 27 mld zł. Polska z ponad dwuprocentowym (2,1 proc.) udziałem sektora w tworzeniu PKB, zajmuje 10 miejsce wśród światowych producentów mebli. W czołówce znajdują się następujące kraje: USA, Chiny, Włochy, Japonia. Polska jest też liderem eksportu mebli. W tej klasyfikacji Polska zajmuje czwarte miejsce, zaraz po Chinach, Włoszech i Niemczech, eksportując rocznie wyroby o równowartości ok. 8 mld dolarów. Przewaga naszego rodzimego eksportu nad importem w ub. r. wyniosła ok. 19 mld zł. W 89 proc. meble wyprodukowane w Polsce są sprzedawane poza granicami kraju, z czego aż -9-

11 86 proc. trafia na unijny rynek. Połowa to meble do siedzenia, 13 proc. meble tapicerowane, a 32 proc. pozostałe meble mieszkaniowe i kuchenne. W 2008 r. wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu meblarskiego wyniosła ok. 20 mld zł, a rok później 24 mld zł. "Szacuje się, że w 2010 r. będzie to ok. 27 mld zł" to prognoza przedstawiona przez Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej. Coraz więcej wskazuje na to, że apogeum kryzysu firmy meblowe mają już za sobą. Produkcja przemysłowa dźwignęła się z głębokiego spadku, a firmy z optymizmem patrzą w przyszłość. Według danych za III kwartały 2009 r. (badania NBP wśród przedsiębiorców), okazuje się, że nie tylko poprawiają się oceny bieżącej sytuacji (jako dobrą lub bardzo dobrą oceniło swoją sytuację 73 proc. firm). Lepsze są przewidywania dotyczące popytu krajowego i zagranicznego, firmy raportują o zwiększającej się ilości nowych zamówień i spadku nadmiernego zapasu gotowych wyrobów. Lepsze są też prognozy dotyczące pracy i płacy: mniej firm chce zwalniać i obniżać pensje. Czy najgorsze firmy już mają za sobą? Ponad jedna trzecia uważa, że kryzys całkowicie je ominął, a jedna czwarta skarży się, że nie widać światełka w tunelu. "Grupa firm, które doświadczyły trudności, ale sobie z nimi już poradziły, to przede wszystkim producenci trwałych dóbr konsumpcyjnych, w tym przemysł meblowy, eksporterzy oraz firmy świadczące usługi transportowe" - czytamy w raporcie NBP. Prognozuje się, że w 2011 r. utrzyma się 10-proc. wzrost tendencji produkcji mebli w kraju. W najbliższych latach przemysł meblarski czekają przyrosty rzędu proc. rocznie. Polska zwiększa swój udział w eksporcie, popyt krajowy rośnie, a wkrótce najprawdopodobniej otworzy się rynek rosyjski, co będzie miało istotny wpływ na rozwój polskiego przemysłu meblarskiego. Według badań Polskiej Izby Gospodarczej najważniejsze atuty polskiego meblarstwa to baza wytwórcza oraz dobrze wykształceni pracownicy. Zatrudnienie w przemyśle meblowym sięga 118 tys. osób. Polskie meble nadążają za światowymi trendami wzornictwa, a technologia produkcji jest na wysokim poziomie. Zagrożeniem dla polskiego sektora mebli może być konkurencja krajów azjatyckich m.in. -10-

12 Malezji, Wietnamu czy Kambodży, które dynamicznie rozwijają rodzimą produkcję. Z kolei kraje Europy Zachodniej w ostatnich latach przeżywały kryzys w sektorze. ROZDZIAŁ IX. Opis przedsiębiorstwa. Określenie składników przedsiębiorstwa F.M. POZNAŃSCY sp. z o.o. podlegających wycenie i sprzedaży w postępowaniu. IX.1. Określenie pojęcie przedsiębiorstwa do celów opisu i oszacowania w postępowaniu upadłościowym Przedmiotem opisu i oszacowania jest przedsiębiorstwo upadłego FM POZNAŃSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Bondyrzu w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego. Ustawową definicję przedsiębiorstwa zawiera art. 55' Kodeksu cywilnego, który stanowi, co następuje: Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnioną część (firma przedsiębiorstwa); 2) własność nieruchomości i ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 5) koncesje, licencje i zezwolenia; 6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 8) tajemnice przedsiębiorstwa; 9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. -11-

13 Jak widać z powyższego, nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa zobowiązania i obciążenia związane z jego prowadzeniem. Ustawodawca nawiązał w ten sposób do tzw. wąskiego pojmowania majątku, obejmującego jedynie aktywa. Ponadto, z uwagi na szczególne unormowania zawarte w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze art. 317 ust. 2 - nabywca przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym nabywa je w stanie wolnym od wszelkich zobowiązań i nie odpowiada za zobowiązania upadłego. Wszelkie obciążenia na składnikach przedsiębiorstwa wygasają, z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4 Puin. IX.2. Określenie składników przedsiębiorstwa podlegających wycenie i sprzedaży w postępowaniu upadłościowym wraz ze stwierdzonymi prawami i obciążeniami Jak wskazano w pkt IX. 1 przedmiotem Opisu i oszacowania jest przedsiębiorstwo upadłego FM POZNAŃSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Bondyrzu w rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego. W rozumieniu art. 55' Kodeksu cywilnego w skład przedsiębiorstwa FM POZNAŃSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Bondyrzu wchodzi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności: 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnioną część (firma przedsiębiorstwa) Fabryka Mebli POZNAŃSCY Sp. z o.o. 2. własność nieruchomości: a) prawo własności nieruchomości zabudowanej obiektami biurowymi z zapleczem socjalnym oraz produkcyjno magazynowym położonej w Bondyrzu k /Zamościa działka nr 2091/12 o powierzchni m 2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZA1Z/ /2 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu -12-

14 Rejonowego w Zamościu. Nieruchomość jest obciążona w sposób opisany poniżej przez biegłego b) prawo własności nieruchomości zabudowanej obiektem handlowo produkcyjno magazynowym położonej w Bondyrzu k. /Zamościa działka nr 2091/7 o powierzchni 9075 m 2 Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZA1Z/ /5 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu. Nieruchomość jest obciążona w sposób opisany poniżej przez biegłego. 3. własność ruchomości w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów szczegółowo wymienione przez syndyka w spisie z natury, w tym: a) Tkaniny szczegółowo wymienione w spisie z natury przeprowadzonym przez syndyka łącznie 985 pozycji b) Resztki produkcyjne szczegółowo wymienione w spisie z natury przeprowadzonym przez syndyka łącznie 563 pozycji c) Materiały szczegółowo wymienione w spisie z natury przeprowadzonym przez syndyka łącznie 283 pozycji d) Szkielety meblarskie szczegółowo wymienione w spisie z natury przeprowadzonym przez syndyka łącznie 79 pozycji e) Szkielety meblarskie szczegółowo wymienione w spisie z natury przeprowadzonym przez syndyka łącznie 59 pozycji Wszystkie ruchomości są obciążone zastawem rejestrowym na zasadach i z zastrzeżeniami opisanych w dalszej części Opisu i oszacowania. -13-

15 4. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych: a) umowa najmu części nieruchomości na cele użytkowe z dnia r, wraz z aneksem nr 1 z dnia pomiędzy FM POZNAŃSCY Sp. z o.o. a MEBLE BONDYRZ Sp. z o.o. umowa na czas nieokreślony z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia generująca przychód dla upadłej Spółki w kwocie ,00 zł miesięcznie. b) umowa najmu części nieruchomości z dnia r, wraz z aneksem nr 1 pomiędzy FM POZNAŃSCY Sp. z o.o. a GALERIA CENTRUM Sp. z o.o. umowa na czas nieokreślony z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia generująca przychód dla upadłej Spółki w kwocie ,00 zł miesięcznie. 5. wierzytelności przysługujące od 7 kontrahentów krajowych i 14 zagranicznych o wartości nominalnej ,52 zł 6. prawa z papierów wartościowych brak 7. środki pieniężne biegły zakłada, że środki pieniężne będą wyłączone ze sprzedaży przedsiębiorstwa decyzją sędziego komisarza, który ustalać będzie warunki sprzedaży przedsiębiorstwa. Z natury samego postępowania upadłościowego wynika bowiem, że środki zgromadzone w masie upadłości są przeznaczane na zaspokojenie wierzycieli, nie mogą zatem być przedmiotem obrotu w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa w całości. 8. koncesje, licencje i zezwolenia brak 9. patenty i inne prawa własności przemysłowej brak 10. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne brak -14-

16 11. tajemnice przedsiębiorstwa brak 12. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej biegły zakłada, że księgi handlowe i inna dokumentacja związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej nie będzie przedmiotem sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego według wyjaśnień syndyka - zostanie ona zarchiwizowania w toku postępowania upadłościowego. Jednak jeśli stanie się inaczej, nie będzie to miało wpływu na wartość oszacowania przedsiębiorstwa. Obciążenia przedsiębiorstwa upadłego: Według wiedzy biegłego opartej na oświadczeniu syndyka masy upadłości Pana Jerzego Sławka składniki majątku FM POZNAŃSCY Sp. z o.o. są obciążone rzeczowo w następujący sposób:. 1. zastawy rejestrowe: Syndyk masy upadłości oświadczył w oparciu o posiadane dokumenty - zgłoszenie wierzytelności iż istnieją następujące obciążenia zastawem rejestrowym upadłej Spółki a) aktualny odpis z Rejestru zastawów pozycja na majątku upadłej Spółki istnieje zastaw rejestrowy. Przedmiot zastawu został opisany w sposób następujący: Inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość, chociażby ich skład był zmienny. Rodzaj Zbioru: Zapasy materiałów, półproduktów i produktów Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru: TAK Wartość zbioru na konkretny dzień: Wartość księgowa netto ,00 PLN Miejsce położenia zbioru: Bondyrz 183, Adamów Sposób oznakowania przedmiotu zastawu: Oznaczenie w sposób zewnętrznie widoczny przy użyciu tablic, znaków z napisem itp. jako przedmiotu zastawu rejestrowego na rzecz Banku Millenium S.A. w Warszawie Kwota wierzytelności zabezpieczona zastawem w wysokości ,00 zł na rzecz Bank Millenium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -15-

17 b) aktualny odpis z rejestru zastawów pozycja na majątku upadłej Spółki istnieje zastaw rejestrowy. Przedmiot zastawu został opisany w sposób następujący: Inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość, chociażby ich skład był zmienny. Rodzaj Zbioru: Zapasy tj. materiały w magazynach, wyroby gotowe, produkcja niezakończona Wzmianka o istnieniu szczegółowej listy zbioru: TAK Wartość zbioru na konkretny dzień: Wartość księgowa netto ,00 PLN Miejsce położenia zbioru: Adamów, Bondyrz 183 Sposób oznakowania przedmiotu zastawu: Oznaczenie w sposób zewnętrznie widoczny przy użyciu znaków, tablic Kwota wierzytelności zabezpieczona zastawem w wysokości ,00 EUR na rzecz Bank Millenium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. UWAGA: W ocenie biegłego istnieją wątpliwości co do ustalenia, czy przedmiotem zastawu są rzeczy faktycznie objęte przez syndyka w masie upadłości. Składniki masy upadłości nie są bowiem oznaczone w taki sposób, aby wynikała z niego informacja o zastawie. Przedmiot zastawu został określony na tyle ogólnie, iż nie pozwala na stwierdzenie, czy obciążone są nim rzeczy, które aktualnie wchodzą w skład masy upadłości. W ocenie biegłego na obecnym etapie postępowania upadłościowego nie można rozstrzygnąć kwestii istnienia (lub nie istnienia) zastawu rejestrowego na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości. Konieczne jest podjęcie w tym zakresie dalszych czynności przez organy postępowania upadłościowego m.in. w trybie ustalania składu masy upadłości i jego stanu prawnego, ustalenia listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz sporządzenia planów podziałów (odrębnych z sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy zabezpieczonych rzeczowo i podziału funduszów masy upadłości). Biegły nie ma kompetencji do zastępowania w tym zakresie organów postępowania upadłościowego, nie może w tak spornym stanie faktycznym kategorycznie wypowiedzieć się co do obciążenia zastawem rejestrowym ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Zadaniem biegłego jest przedstawienie ustalonego stanu faktycznego i wskazania na wątpliwości, jaki on wywołuje. W dalszej części -16-

18 Opisu i oszacowania biegły będzie postępował w taki sposób, jakby zastaw rejestrowy był ustanowiony na wszystkich ruchomościach upadłego, co potencjalnie ma umożliwić syndykowi sporządzenie odrębnego planu podziału sum uzyskanych ze zbycia tych ruchomości w trybie sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego. Biegły zastrzega, że zabieg ten nie może być interpretowany jako stwierdzenie przez biegłego, iż zastaw rejestrowy obciąża ruchomości faktycznie objęte przez syndyka w masie upadłości, podlegające sprzedaży w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego. 2. hipoteki i obciążenie nieruchomości: a) nieruchomość zabudowana obiektami biurowym z zapleczem socjalnym oraz produkcyjno magazynowym położona jest w Bondyrzu k /Zamościa działka nr 2091/12 o powierzchni m 2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZA1Z/ /2 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu. Wpisy w dziale III księgi wieczystej: 1.1 Ostrzeżenie o wszczęciu przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Dariusza Kułaja postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w sprawie sygn. II KM 1290/09 z wniosku Aksa Global sp. z o.o Wpisy w dziale IV: 1.1 hipoteka umowna zwykła w kwocie EURO zabezpieczająca spłatę rat kapitałowych kredytu krótkoterminowego udzielonego na podstawie umowy o kredyt krótkoterminowy nr 4/08/365/03 z dnia roku - ustanowiona na rzecz Millenium Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 1.2 Hipoteka umowna kaucyjna w kwocie EUR zabezpieczająca spłatę rat odsetkowych kredytu krótkoterminowego udzielonego na podstawie umowy o kredyt krótkoterminowy nr 4/08/365/03 z dnia roku - ustanowiona na rzecz Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie -17-

19 1.3 Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie ,54 złote należność objęta tytułem wykonawczym - ustanowiona na rzecz Urzędu Gminy Adamów 1.4 Hipoteka umowna zwykła w kwocie ,00 zł zabezpieczająca spłatę wierzytelności Banku na podstawie umowy ugody z dnia 29 stycznia 2009 roku dotyczącej spłaty kredytu udzielonego na podstawie umowy /LW/I/7/2006 z dnia roku zmienionej aneksami nr 1/2006 z dnia , nr 1/2007 z dnia roku, nr I/2008 z dnia roku zmieniającej postanowienia ww umowy o kredyt w zakresie spłaty wierzytelności ustanowiona na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Centrum restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Lublinie. 1.5 Hipoteka przymusowa zwykła w kwocie ,04 zł należność objęta tytułem wykonawczym - ustanowiona na rzecz Gminy Adamów. b) nieruchomość zabudowana obiektem handlowo produkcyjno magazynowym położona jest w Bondyrzu k. /Zamościa działka nr 2091/7 o powierzchni 9075 m 2 Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZA1Z/ /5 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu Wpisy w dziale III: 1.1 Ostrzeżenie o wszczęciu przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Dariusza Kułaja postępowania egzekucyjnego z nieruchomości w sprawie sygn. II KM 1290/09 z wniosku Aksa Global sp. z o.o Wpisy w dziale IV: 1.2 hipoteka umowna kaucyjna w kwocie zł zabezpieczająca należność banku z tytułu udzielonego kredytu na podstawie umowy kredytowej 7/2005 z dnia ustanowiona na rzecz Bank Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie. -18-

20 IX.3 Określenie możliwych do wydzielenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Nie jest możliwe wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa FM POZNAŃSCY Sp. z o.o. Brak jest bowiem takiej części majątku upadłego, która stanowiłaby wyodrębnioną organizacyjnie część - samodzielną, funkcjonującą całość prowadzącą działalność gospodarczą i która wykazywałaby wszystkie cechy wskazywane w literaturze przedmiotu, jako wyróżniające zorganizowaną całość przedsiębiorstwa czyli: - jest to wewnętrzna część przedsiębiorstwa, - stanowi ona organizacyjnie wyodrębniony kompleks składników o materialnym lub niematerialnym charakterze, - składniki te są powiązane w funkcjonalny sposób, pozwalający na prowadzenie działalności gospodarczej. ROZDZIAŁ X. Wprowadzenie do wyceny Spółki. Omówienie zastosowanej metodologii. Wartość przedsiębiorstwa jest wielkością zależną od osoby, z punktu widzenia której wartość tę określamy. Dla celów niniejszej opinii należy wskazać, że to samo przedsiębiorstwo (Spółka) ma zupełnie inną wartość dla różnych osób np. dla właścicieli, poszczególnych wierzycieli i nabywcy. Z uwagi na cel niniejszej wyceny - określenie ceny rynkowej - wywoławczej dla zbycia przedsiębiorstwa - będzie dokonana z punktu widzenia wartości dla nowych właścicieli Spółki, ale w taki sposób, aby maksymalnie zostały zabezpieczone interesy wierzycieli upadłego. -19-

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo