FINANSOWE ZA 2009R. Spis:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWE ZA 2009R. Spis:"

Transkrypt

1 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ~ KROSNIENSKI HOLDING KOMUNALNY SPOLKA Z OGRANICZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009R. Spis: 1. Wprowadzenie do sprawozdania. 2. Bilans. 3. Rachunek zyskow i strat. 4. Zestawienie zmian w kapitale. 5. Rachunekprzepfywowpieni^znych. 6. Dodatkowe informacje i wyjasnienia. 7. Sprawozdanie Zarzqdu. 8. Opinia biegiego rewidenta. 9. Raport uzupelniajqcy opini% z badania Sprawozdania Finansowego.

2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq za okres od r. do r. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Spofka z ograniczona^ odpowiedzialnosci^ w Krosnie ul. Fredry 12. Sprawozdanie sporz^dzone w oparciu o wytyczne zgodnie z Ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pozniejszymi zmianami). Nazwa jednostki dominuj^cej Siedziba: NIP: REGON: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie Sp. z o.o Krosno, ul Fredry Kapital podstawowy Spotki wynosi ,00 zl Wspolnikiem jest Gmina Krosno 100% udziafow, tj udzialow po 500 z! kazdy.

3 Przedmiotem dzialalnosci przedsigbiorstwa jest: 1. Pobor, uzdatnianie i dostarczanie wody. 2. Odprowadzanie i oczyszczanie sciekow. 3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w pare wodnq, gor^c^ wode i powietrze do ukiaddw klimatyzacyjnych. 4. Pozostale badania i analizy techniczne. 5. Wytwarzanie energii elektrycznej. 6. Zbieranie odpadow innych niz niebezpieczne. 7. Obrobka i usuwanie odpadow innych niz niebezpieczne. 8. Demontaz wyrobdw zuzytych. 9. Odzysk surowcow z materialow segregowanych. lo.roboty zwi^zane z budowa. ruroci^gow przesytowych i sieci rozdzielczych. ll.wynajem i zarz^dzanie nieruchomosciarni wlasnymi lub dzierzawionymi. 12.Dzialalnosc" w zakresie telekomunikacji przewodowej. IS.Dzialalnosc w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyl^czeruem telekomunikacji sanitarnej. 14.Zaspokajanie potrzeb ludnosci miasta i sqsiaduj^cych gmin w za kresie lokalnego transportu zbiorowego. 15. Roboty zwicjzane z budow^ drog i autostrad, drog szynowych i mostow. 16. Pozostate sprz^tanie. 17. Pozostala dzialalno^c uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. I Sp6tka zostafa utworzona na czas nieograniczony. II Jednostki objete sprawozdaniem skonsolidowanym: I/ Miejska Komunikacja SamocHodowa Sp. z o.o. w Krosnie Krosno, ul A. Fredry 1A 2/ Centrum UsingKomunalnych KROeko Sp. z o.o Krosno ul. Fredry 1 Przyjeto metoda^ konsolidacji petnej. III Niniejsze sprawozdanie finansowe, sporz^dzono za okres od r. do r.

4 IV Sprawozdania finansowe jednostek stanowi^ce podstawe do sporz^dzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego zostaly sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci gospodarczej przez jednostki powi^zane. V Rachunek zyskow i strat sporz^dzono w ukiadzie kalkulacyjnym, a rachunek przeptywow metod4 posrednia. Zasady wyceny aktywow i pasywow Spolki 3 A. Srodki trwale f Srodki trwale, wartosci niernaterialne i prawne, srodki trwale w budowie wycenia si wedlug cen nabycia lub kosztow tworzenia. Amortyzacja dokonywana jest metod^ liniow^. Srodki trwale w budowie i grunty rue 53 amortyzowane. Prawo wieczystego uzytkowania gruntow amortyzowane sq stawk^ 5%. Wyposazenie w petnej wysokosci odpisywane jest w koszty z chwila^ wydania do uzytkowania. Ich ewidenqa prowadzona jest ilosciowowartosciowo /pozabilansowo/ B. Zapasy Zapasy s^ przyjmowane do ewidencji ilosciowo wartosciowej wedlug cen zakupu i rozchodowane w cenach zakupu, Na materiaty zbedne tivorzy sie rezerwe. Odchylenia od cen ewidencyjnych materialow odpisywane 54 w koszty w biezacym miesi^cu. Koszty zakupu materialow sq aktywowane, rozliczane do rozchodu i na zapas materialow. C. Naleznosci Naleznosci na dziefi bilansowy wycenia sie w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem ostroznej wyceny. Wartosc nalezno^ci aktualizuje sie poprzez dokonanie odpisow aktualizuj^cych: od dluznikow skierowanych do S^du, od dluznikow, ktorych dziatalno^c jest zagrozona.

5 D. Srodki pieniezne Srodki pieni^zne w banku i w kasie wycenia sie wedlug wartosci nominalnej. E. Rozliczenie mi^dzyokresowe Czynne dotycza^ kosztow przyszlych okresow sprawozdawczych. Bierne za bierne rozliczenie mi^dzyokresowe Spolka uznaje zobowi^zania przypadajace na przyszte okresy. Spotka tworzy aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego. Spotka tworzy rowniez rezerwy na przyszte koszty i na odro czony podatek dochodowy. Spotka tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Sporz^dzaj^c skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonano wylqczeri, udzialow, naleznosci, zobowi^zari, kapitalow/ przychodow i kosztow sprzedanych produktow. RENT SI^GQWY Krosno, dnia r.

6 Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Spolka z ograniczona odpowiedzialnosciq. SKONSOLIDOWANY Bilans sporz^dzony na dzieri r. AKTYWA 1 A. Aktywa trwate I. Wartosci niematerialne i prawne LKoszty zakohczonych prac rozwojowych 2. Wartosci firmy 3. Inne wartosci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwate 1. Srodki trwate a) grunty ( wtym prawo uzytkowania wieczystego gruntu ) b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lajdowej i wodnej c) urzajdzenia techniczne i maszyny d) srodki transportu e) inne srodki trwate 2. Srodki trwate w budowie 3. Zaliczki na srodki trwate w budowie III. Naleznosci dlugoterminowe 1. Od jednostek powia/anych 2. Od pozostarycn jednostek IV. Inwestycje dlugoterminowe 1. Nieruchomosci 2. Wartosci niematerialne i prawne 3. Dfugoterminowe aktywa finansowe a) wjednostkach powia^zanych udziafy lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone pozyczki inne dfugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostatych jednostkach udziafy lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone pozyczki inne djugoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje dlugoterminowe V. DJugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 1. Aktywa z tytirtu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe Stan na dzieri , , , , , , , , , , , ,07, 13220, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06

7 B. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 1. Materiafy 2. Potprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. To wary 5. Zaliczki na dostawy II. Naleznosci kr6tkoterminowe 1. Naleznosci od jednostek powia^zanych a) z tytufu dostaw i usfug o okresie sptaty: do 12 miesi^cy powyzej 12 miesiecy b) inne 2. Naleznosci od pozostatych jednostek a) z tytuju dostaw i uslug o okresie sptaty: do 12 miesiecy powy±ej 12 miesiecy b) ztytutu podatkow, dotacji.cel, ubezpieczen spdecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczen" c) inne d) dochodzone na drodze sqdowej III. Inwestycje krbtkoterminowe 1. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiazanych udziaty lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone pozyczki inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostatych jednostkach udziaty lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone pozyczki inne krbtkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne srodki pieniezne w kasie i na rachunkach inne srodki pieniezne inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje kr6tkoterminowe IV. Kr6tkoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe AKTYWA RAZEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58

8 PASYWA 1 A. Kapitat (fundusz) wtasny I. Kapitaf (fundusz) podstawowy II. Nalezne wpfaty na kapitaf podstawowy (wielkosc ujemna) III. Udziaty (akcje) wtasne (wielkosc ujemna) IV. Kapital (fundusz) zapasowy V. Kapitaf (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostate kapitaty (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegjych VIII. Zysk (strata) netto IX.Odpisy z zysku netto w cia^gu roku obrotowego (wielkosc ujemna) B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania I. Rezerwy na zobowiazania 1. Rezerwa z tytufu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne dfugoterminowe krbtkoterminowe 3. Pozostate rezerwy dtugoterminowe krotkoterminowe II. Zobowiazania dtugoterminowe 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostatych jednostek a) kredyty i pozyczki b) z tytulu emisji dluznych papierow wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) inne III. Zobowiazania krotkoterminowe 1. Wobec jednostek powiazanych a) z tytutu dostaw i usfug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiecy powyzej 12 miesiecy b) inne 2. Wobec pozostatych jednostek a) kredyty i pozyczki b) z tytufu emisji dtuznych papierow wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) z tytuju dostaw i usjug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiecy powyzej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytuiu podatkow, eel, ubezpieczeh i innych swiadczeri h) z tytuju wynagrodzeri i ) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia miedzyokresowe 1. Ujemna wartosc firmy 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe dfugoterminowe krotkoterminowe PASYWA RAZEM Stan na dzieh , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Jozefa Nowiriska Imie i nazwisko osoby k(6ra sporzgdzila sprawozdanie Krosno, dnia 31.03,2010r. miejscowost i data pieczajka imienna i podpis osoby iatajacej w imieniu sprawozdawcy ^ GtOW NT SI^GOWY Zdzislaw dek Prez4tf/#iirz4du J<

9 Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnieriski Holding Komunalny Spolka z ograniczona, odpowiedzialnosciq SKONSOLIDOWANY RACHUNEKZYSKOW I STRAT sporz^dzony na dzieri r. WYSZCZEGOLNIENIE 1 A. Przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i materiatow, w tym: od jednostek powiazanych I. Przycnody netto ze sprzedazy produktow II. Przychody netto ze sprzedazy towarbw i materiajow 3. Koszty sprzedanych produktdw, towarow i materialow, wtym: jednostkom powiazanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow II. Wartosc sprzedanych towarbw i materiajdw C. Zysk (strata) brutto ze sprzedazy (AB) 2. Koszty sprzedazy ~. Koszty og6lnego zarzqdu F. Zysk (strata) ze sprzedazy (CDE) G. Pozostate przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne H. Pozostate koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 1. Zysk (strata) z dzialalnodci operacyjnej (F+GH) J. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziaty w zyskach, w tym: od jednostek powiazanych II. Odsetki, wtym: od jednostek powiazanych 111. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartosci inwestycji V. Inne K. Koszty finansowe 1. Odsetki, wtym: dla jednostek powiazanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartosci inwestycji IV. Inne L Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (1+JK) M, Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (M.I M.ll.) 1. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L+/M) O. Podatek dochodowy P. Pozostate obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) R. Zysk (strata) netto (NOP) Kwota w zt za rok , , E , , , ,98 0, , ,4C , , , , , , ,63 605, , , , , , , , ,42 0, , C , ,14 Kwota w zi za rok , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 505, ,78 327, , , , , , , ,56 Jdzefa Nowirtska Imi? i nazwisko osoby kt6ra sporzadzila sprawozdanie Krosno, dnia r. miejscowosfi i data pieczajka irnienna I podpis osoby ' imieniu sprawozdawcy CZtONEK Prezes Zdzislaw Sy$dek

10 Miejskie Przedsrebiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnieriski Holding Komunalny Spotka z ograniczona odpowiedzia(noscia_ SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZWIIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WtASNYM sporzqdzone na dzieri r. WYSZCZEGOLNIENIE I. Kapitaf (fundusz) wfasny na poczatek okresu (BO) korekty btedow podstawowych I. a. Kapitat (fundusz) wtasny na poczqtek okresu (BO), po korektach 1. Kapitat (fundusz) podstawowy na poczatek okresu 1.1. Zmiany kapitatu (funduszu) podstawowego a) zwiekszenie (z tytutu) wydania udziatow (emisji akcji) wniesienie aportu b) zmniejszenie (z tytutu) urnorzenia udziatow (akcji) 1.2. Kapitat (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Nalezne wpfaty na kapitat podstawowy na poczqtek okresu 2.1. Zmiany naleznych wpfat na kapitat podstawowy a) zwiekszenie (z tytutu) b) zmniejszenie (z tytutu) wypfata udziatow 2.2. Nalezne wptaty na kapitat podstawowy na koniec okresu 3. Udziafy (akcje) wtasne na poczatek okresu a) zwiekszenie b) zmniejszenie 3.1. Udziaty (akcje) wtasne na koniec okresu 4. Kapitaf (fundusz) zapasowy na poczatek okresu 4.1, Zmiany kapitatu (funduszu) zapasowego a) zwiekszenie (z tytutu) emisji akcji powyzej wartosci nominalnej z podziatu zysku (ustawowo) z podziatu zysku (ponad wymaganq ustawowo minimalna, wartosc) z kapitatu z aktualizacji wyceny ( zbycie srodkow trwatych) przeniesienie zysku z roku poprzedniego b) zmniejszenie (z tytutu) pokrycia straty Stan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek okresu 5.1. Zmiany kapitatu (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiekszenie (z tytutu) b) zmniejszenie (z tytutu) zbycia srodkow trwatych 5.2. Kapitaf (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Kwota w zl za rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35

11 6. Pozostafe kapitafy (fundusze) rezerwowe na poczqtek okresu 6.1, Zmlany pozostatych kapitatow (funduszy) rezerwowych a) zwiekszenie (z tytutu) dopfata b) zmniejszenie (z tytufu) udziaty wfasne 6.2. Pozostafe kapitafy (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubreglych na poczatek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegfych na poczatek okresu korekty bfedbw podstawowych 7.2. Zysk 2 lat ubiegfych, na poczajek okresu, po korektach a) zwiekszenie (z tytufu) podziatu zysku z lat ubiegfych korekta podatku dochodowego b) zmniejszenie (z tytutu) zysk z lat ubiegtych inne 7.3. Zysk z lat ubiegtych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegtych na poczatek okresu korekty btedow podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegfych na poczatek okresu, po korektach a) zwiekszenie (z tytutu) przeniesienia straty z lat ubiegfych do pokrycia bfqd lat ubiegfych b) zmniejszenie (z tytufu) pokrycie straty kapitafem zapasowym 7.6. Strata z lat ubiegtych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegtych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy 2 zysku II. Kapitai (fundusz) wjasny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitaf (fundusz) wfasny, po uwzglednieniu proponowanego podziafu zysku (pokrycia straty) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Jozefa Nowiriska Imi? i nazwisko osoby ktora sporza,dzita sprawozdanie Krosno, dnia r. miejscowosc i data piecz^tka imienna i podpis osoby dziataj^cej w imreniu sprawozdawcy PROI4I0RENT GtO WN Y KSl QOWY CZtONEK Zdzistau Prez

12 Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Spotka z ograniczona^ odpowiedzialnoscia. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPtYWOW PIENIEZNYCH sporzadzony na dzieri r. Wyszczegolnienie A. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH Z DZIAtALNOSCI OPERACYJNEJ. Zysk ( strata ) netto II. Korekty razern : 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytuhj roznic kursowych 3. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z dziafalnosci inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasow 7. Zmiana stanu naleznosci 8. Zmiana stanu zobowiazari krotkoterminowych z wyjatkiem pozyczek i kredytow 9. Zmiana stanu rozliczeh mi^dzyokresowych 10. Inne korekty III. Przeptywy pieni$zne netto z dziatalnosci operacyjnej (I+/II) B.PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ I. Wptywy 1. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwatych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne 3. Z aktywow finansowych, w tym: a) wjednostkach powiazanych b) w pozostatych jednostkach zbycie aktywow finansowych dywidendy i udzialy w zyskach sptata udzielonych pozyczek dfugoterminowych odsetki inne wptywy z aktywow finansowych. 4. Inne wptywy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwajych 2. Inwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) wjednostkach powia_zanych b) w pozostatych jednostkach nabycie aktywow finansowych udzielone pozyczki dtugoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepiywy pieni^zne netto z dziatalnosci inwestycyjnej (Ml) C. PRZEPtYWY SRODKOW PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI FINANSOWEJ I. Wptywy 1. Wptywy netto z wydania udziatow (emisji akcji) i innych instrumentow kapitalowych oraz doptat do kapitalu 2. Kredyty i pozyczki 3. Emisja dtuznych papierow wartosciowych 4. Inne wptywy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie udzialow ( akcji ) wtesnych 2. Dywidendy i inne wypfaty na rzecz wiascicieli 3. Inne, niz wyptaty na rzecz wtascicieli, wydatki z tytulu podziaiu zysku 4. Sptaty kredytow i pozyczek 5. Wykup dluznych papierow wartosciowych 6. Z tytufu innych zobowiazari finansowych 7. Ptatnosci zobowia_zari z tytutu umow leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przeptywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej (lll) za rok 2009 Kwota w zt , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 600,00 600,00 600, , , , , , , , , , , , ,17 za rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 500,00 500,00 500, , , , ,22 505, , , , , , ,49

13 D. PRZEPtYWY PIENIEZNE NETTO RAZEM (A.HI+/B.II1+/C.HI) E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIE.ZNYCH, W TYM: zmiana stanu srodkow pieni^znych z tytufu roznic kursowych F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZAJEK OKRESU G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F+/D), W TYM: o ograniczonej mozliwosci dysponowania , , , , ,4( , , ,81 Jozefa Nowihska lmj i nazwisko osoby ktora sporz^dzifa sprawozdanie PRC GtOWN Krosno, dnia r. miejscowosc i data piecz^lka imienna i podpis osoby cizialajqcej w imieniu sprawo/.dawcy Pre

14 DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I Skonsolidowany BILANS I AKTYWA: Wyl^czono: 1. Dlugoterminowe aktywa finansowe udzialy Spolki MKS udzialy Spolki Centrum Ushig Komunalnych,,Kroeko" pozyczka dla MKS Sp. z o.o. 2/ Naleznosci krotkoterminowe z tytulu dostaw robot i uslug pozostate inne 3/ Krotkoterminowe aktyiva finansowe (pozyczki) 4/ Rozliczenie miedzr/okresowe na udzialy zv Spolce MKS przedpiata Po wyi^czeniach suma bilansowa ,57 zl ,00 zl ,00 z\0 zt 440, zt ,57 zl ,28 zl ,29 zl ,00 zt ,00 zl ,35 zl

15 IIPASYWA: Wylijczenia: ,57 zf I/ kapital podstawowy 2/ zobowiazania dlugoterminowe (pozyczka) 3/ zobowiazania krotkoterminowe (pozyczki) 4/ zobowiazania krotkoterminowe z tytulu dostaw robot, uslug i inne 5/ przedplata na podwyzszenie kapitalu w Sp6keMKS Po wyi^czeniach suma bilansowa pasywow wynosi ,00 z\0 zl ,00 zl ,57 zl ,00 zl ,35 zl II Skonsolidowany Rachunek zyskow i strat Wyl^czenia: Przychody netto ze sprzedazy Koszty sprzedanych produktow Przychody finartsowe: Odsetki od pozyczek Koszty finansowe Zysk brutto wynosi Podatek dochodowy Obowi^zkowe zmniejszenie zysku ,21 zl ,21 zl ,22 zl ,22 zl ,26 zl ,00 zl ,12 zl Wynik netto wynosi ,14 zl

16 Ill Skonsolidowane sprawozdanie Zestawienie Zmian w Kapitale Wyl^czono kapital jednostki powiazanej: MKS Sp. z o.o. Centrum Uslug Komunalnych KROeko Przedplata na podwyzszenie kapitalu w Spoke MKS Kapital wlasny na koniec roku wynosi Struktura kapitalu jest nast^puj^ca; I/ kapital podstawowy 2/ kapital zapasowy 3/ pozostate kapitaly 4/ bl$d z lat ubieglych 5/ strata z lat ubieglych 6/ zysk biez4cy Kapita!na31.Xn.2009r ,00 z* ,00 zl ,00 zl ,35 zl ,00 zl ,65 zl ,00 zl ,65 zl 3.168,81 zl ,14 zl ,35 zl IV Skonsolidowany Rachunek Przeplywow Srodkow Pienieznych Z przeplywow srodkow pieni^znych wyl^czono po stronie wplywdw i rozchodow kwote zl przekazana doplata do Spofki MKS Krosno.

17 Struktura przeptywow pienieznych przedstawia si nast^puj^co: I Przeplywy z dzialalnosci operacyjnej 8.760,778/51 zl II Przeplywy z dzialalnosci inwestycyjnej ,32 zl III Przeplywy z dzialalnosci finansowej /17 zt Zmniejszenie srodkow pienieznych ,64 zl Stan srodkow na pocz^tek roku Stan srodkow na koniec roku /81 zl /17 zl Krosno, dnia Qr. CZtONEK^ZARZAPU Pre Zdzislawi'Svkdek J<

18 Sprawozdanie z dziafolnosci Grupv Kapitatowei MPGK Krosno Six zap, za rok Sprawozdanie z dziatalnosci Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok Maj, 2010

19 Sgrawozdanie z dzialalnosci Grupv Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok Spis Tresci Strona I. Sklad Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie Sp. z o.o Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o Centrum Uslug Komunalnycb KROeko Sp. / Przedmiot dzialalnosci Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o Wyniki finansowe Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o II. MPGK Krosno Sp. z o.o Czesc ogolna Wyniki finansowe MPGK Krosno Sp. z o.o. 2.3.Jnwestycje 2.4. Finansowanie dzialalnosci MPGK Krosno Sp. z o.o Zamierzenia MPGK Krosno Sp. z o.o. na 2010 rok III. MKS Spofka z ograniczon^ odpovvied/ialnoscii} Czesc ogolna Wyniki finansowe MKS Sp. z o.o Najwazniejsze zadania wykonane w 2009 roku przez MKS Sp. z o.o Inwestycje i remonry 3.5. Zamierzenia MKS Sp. z o.o. na 2010 rok IV. CUK KROeko Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci% 4.1. Czesc ogolna Wyniki finansowe CUK KROeko Sp, z o.o Najwazniejsze zadania wykonane w 2009 roku przez CUK KROeko Sp. z o.o Inwestycje i remonty 4.5. Zamierzenia CUK KROeko Sp. z o.o. na 2010 rok

20 Sprawozdanie z dziafalnosci Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok I. Sklad Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. Wedhig stanu na dzieri 31 grudnia 2009 r. Grupa Kapitalowa MPGK Krosno Sp. z. o.o. sklada sie_ z nastepuj^cych podmiotow: 1) Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie Sp. z o. o. podmiot dominuja_cy 2) Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. spolka zalezna 3) Centrum Uslug Komunalnych KROeko Sp. z o.o. spolka zalezna Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnieriski Holding Komunalny Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq powstalo w wyniku przeksztalcenia przedsi?biorstwa komunalnego. Rada Miejska w Krosnie podj^la stosowna^ uchwale. XXX/628/97 w dniu r. AJct zalorycielski Sp6lki sporzadzono roku Repertorium A Nr 1119/97. Saji Rejonowy w Krosnie wydaj postanowienie o wpisie Spolki do rejestru Handlowego pod nr RHB 735. Spoika jest wpisana do rejestru przedsi^biorcow pod numerem KRS Siedziba Spolki miesci si? w Krosnie przy ul. Fredry 12. W Grupie Kapitalowej jest jednostka^ d 1.2. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. powstafa w wyniku przeksztakenia Zakladu Budzetowego Gminy. Rada Miasta Krosna podj^la stosowna^ uchwal^ nr XIII/278/03 w dniu roku. Decyzja^ Sa^du Rejonowego w Rzeszowie Spoika zostala wpisana do rejestru przedsi?biorcow pod numerem KRS Siedziba Spofki miesci si? w Krosnie przy ul. Fredry 1 a. W Grupie Kapitalowej jest jednostkq, zalezna^. Jednostka dominuja^ca czyli Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Sp. z o.o. posiada 100% udzialow w kapitale zakfadowym w/w Spolki. Kapital zakladowy MKS Sp. z o.o. wynosil na koniec 2009 roku zl. Wspolnik za wniesiony maj^tek na kapital zakladowy obejmuje udzialy o wartosci 500 zl/kazdy Centrum Ushig Komunalnych MKROEKO" Spoika z o. o. powstalo w wyniku przeksztalcenia wyodr?bnionej cze^ci przedsi^biorstwa MPGK Krosno Sp. z o.o. W dniu r. Zgromadzenie Wspolnikow MPGK w Krosnie Sp. z o.o. podj^lo uchwale, w sprawie wyrazenia zgody na zbycie zorganizowanej cze^ci przedsi^biorstwa w postaci Oddziahi Uslug Komunalnych. W dniu r. zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sajdowym Spolk? pod firma^: Centrum Ushig Komunalnych,,KROEKOM Sp6»ka z ograniczonq odpowiedzialnosci^. Siedziba Spolki miesci si? w Krosnie przy ul. Fredry 1. W Grupie Kapitalowej jest jednostk^ zalezn^.. Jednostka dominuja_ca czyli Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Sp. z o.o. posiada 100% udzialow w kapitale zakladowym w/w Spolki. Kapital zakladowy CUK KROeko Sp. z o.o, wynosil na koniec 2009 roku zl. Wspolnik za wniesiony maja^tek na kapital zakladowy obejmuje udzialow o wartosci 500 zl kazdy udzial.

21 Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z P.O. za rok 20Q Przedmiot dzialalnosci Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. Przedmiotem dzialalnosci jednostek objetych konsolidacjajest: pobor, oczyszczanie i rozprowadzanie wody oraz odbior sciekow komunalnych, wytwarzanie 1 dystrybucja energii cieplnej do celow centralnego ogrzewania i centralnej cieplej wody, wywoz i utylizacja odpadow oraz prowadzenie wysypiska sanitarnego, wykonywanie uslug z zakresu remontu drog, chodnikow i mostow, utrzymywanie terenow zieleni miejskiej letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodnikow i schod6w, zaspokajanie potrzeb ludnosci miasta i sa^siaduja^cych gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Wyniki fmansowe Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. W roku 2009 Grupa Kapitalowa MPGK Krosno Sp. z o.o. osiqgn?!a przychody netto ze sprzedazy w wysokosci ,49 tys. zl, co oznacza wzrost w porownaniu do roku ubieglego o 8,39%. W tym samym okresie koszty dzialainosci Grupy Kapitalowej wzrosly o 4,90 % i zamkn^ly si? kwota^ ,96 tys. zl. W efekcie zysk na sprzedazy wyniosl 1.744,53 tys. zl. Wynik na pozostalych przychodach i kosztach operacyjnych Grupy Kapitalowej wynosi 393,21 tys. zl. Na operacjach finansowych wypracowano zysk w wysokosci 120,55 tys. zl. W roku 2009 osia^gni^to zysk z dzialainosci gospodarczej w kwocie 2.258,29 tys. z\ Po uwzglednieniu zyskow nadzwyczajnych w wysokosci 2,70 tys. zl zysk brutto Grupy Kapitalowej wyniost 2.260,99 tys. zi i jest o 1.589,87 tys. zl wyzszy od ubieglorocznego. Po pomniejszeniu o podatek dochodowy w kwocie 366,28 tys. zl oraz inne obowia^zkowe zmniejszenia zysku w kwocie 133,83 tys. zl, Grupa Kapitalowa MPGK Krosno Sp. z o.o. osia_gn^la zysk netto w wysokosci 1.760,88 tys. zl. Podsumowuja^c ogolem dzialalnosc Grupy Kapitalowej za rok 2009 nalezy stwierdzic, ze sprzedaz ogolem jest wyzsza od ubieglorocznej o 8,26 % a Iqczne koszty wzrosly w porownaniu do roku ubieglego o 5,33 %. Efektem, czego jest osiqgni^cie przez Grupe Kapitalowa^ MPGK Krosno Sp. z o.o, wyzszego niz w roku ubieglym wyniku finansowego. Przychody Koszty Wyniki finansowe Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. Rok , ,66 Rok , ,35 Zysk brutto 671, ,99 wzrost % 108,26% 105,33%

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych

Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. Spacerowa 2 57-320 Polanica-Zdroj. BILANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych System PROBT - FK Data: 203.09.6 Czas: 0:24:00 i.ol. Miejski 020206230 Zaklad Kornunalny w Polanicy Zdroju Sp. z o.o. BLANS - AKTYWA Na podstawie niezaksiegowanych danych pozycjal!bilansu grudzien 202

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu

Aleksandra Antonowicz Prezes Zarzadu Fundacja ARTYKUt 25 ul Krolewicza Kazimierza 2H/5 70-550 Szczecin NIP 851X161155 REGON 320986789 Fundacja Artykul 25 (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON: 320986789 (Numer statystyczny) na dzieh 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PANSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKONCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, marzec 2013 Stowarzyszenie Normalne Paristwo Wprowadzenie do sprawozdania fmansowego A. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale

F-01/1-01. kwartat. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym. rok 2010 PKD: oraz o nakladach na srodki trwale REGON: PKD: 8-4 ID 774 7Z KROSNO GtdWNY URZAD STATYSTYCZNY, al. NlepodlegtoSci 8, -95 Warszawa F-/- Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakladach na srodki trwale kwartat II

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690

90-502 t6di ul. Zeromskiego 85/25 tel. (042) 637 46 24 NIP 7272609457 REGON 473207690 ul. Zeromskiego 85/25 90502 Lodz NIP 7272609457 Rachunek zyskow i strat nadzieri Urza^d Skarbowy A. Przychody netto ze sprzedazy i zrownanie z nimi w tym: od jednostek powiqzanych 1. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja dla Afryki ul, Krowoderska 24,3 31-142 Krakow NIP 676-245^-87 REGON 122539S5-1 Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow 31 03. 20U Zaf zwono osobiscje fsj NIP - 676-245-44-87

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140

FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 FUNDACJA OSRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02-026 Warszawa ul. Raszynska 32/44 lok. 140 SPRA WOZDANIE FINANSOWE 2010 OSWIADCZENIE ZARZAJ2Jl Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM spółki pod firmą: Zakład Gospodarki Komunalnej. na dzień 30 września 2015 r. Załącznik nr 6 Do Planu Połączenia Spółek pod firmą: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegu Dolnym oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) "Koci Pazur"

Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia Ministra Finansdw z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Koci Pazur FUNDACJA DLA ZWIERZAT ul. Kmieca 17 61-654 Poznari Rachunek wynikow REGON: 300336759 NIP:9721138696 KRS:0000258643 nadzieri 31.12.2011 r. Rachunek wynikdw sporzadzony zgodnie z zatacznikiern do rozporzadzenia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1514. P.P.H.U. NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski w Międzyrzeczu. [BMSiG-1100/2013] INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za 2011 r.

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r.

Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. Uchwala nr XLVI/255/10 Rady Powiatu Wolowskiego' z dnia 4 pazdziernika 2010 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego #> Powiatowego Zespolu Zakladów Opieki Zdrowotnej w likwidacji

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWALA NRV/23/15 RADY GMIN ZAPOLICE z dnia 27 marca 2015 r. RADA GMNY ZAPOLCE ul. Plac Straiacki 5 98-6 ZAPOLCE pow.zdunskowolski, woj.tbdzkie UCHWALA NRV/23/5 RADY GMN ZAPOLCE z dnia 27 marca 205 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania go za 204 rok Gminnego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155

MSIG 206/2015 (4837) poz. 16155 16155 Poz. 16155. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze w Kałdusie. [BMSiG-11166/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I. Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze jest osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3

II. BILANS. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 A K T Y W A A. Aktywa trwałe II. BILANS w zł i gr. Stan aktywów na: 31-12-2014 Wyszczególnienie aktywów 01.01.2014 31.12.2014 1 2 3 I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABILE" w Chojnicach

dla Stowarzyszenia Muzycznego  CANTABILE w Chojnicach Sprawozdanie Finansowe za 2007rok dla Stowarzyszenia Muzycznego " CANTABLE" w Chojnicach WPROWADZENE DO SPRAWOZDANA FNANSOWEGO 1. Nazwa: Stowarzyszenie Muzyczne "CANTABLE" w Chojnicach Siedziba: ul.matki

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia

Raport bieżący nr 15/2010. Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Raport bieżący nr 15/2010 Zamiar połączenia z podmiotem zależnym. Plan połączenia Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ( Eurocash ) zawiadamia o zamiarze połączenia Eurocash z podmiotem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Polski. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta

Aeroklub Polski. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Aeroklub Polski Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta AEROKLUB POLSKI Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5222. WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA. [BMSiG-4900/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wyższa Szkoła Menedżerska 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 36 Regon 011146123

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo