FINANSOWE ZA 2009R. Spis:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSOWE ZA 2009R. Spis:"

Transkrypt

1 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ~ KROSNIENSKI HOLDING KOMUNALNY SPOLKA Z OGRANICZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009R. Spis: 1. Wprowadzenie do sprawozdania. 2. Bilans. 3. Rachunek zyskow i strat. 4. Zestawienie zmian w kapitale. 5. Rachunekprzepfywowpieni^znych. 6. Dodatkowe informacje i wyjasnienia. 7. Sprawozdanie Zarzqdu. 8. Opinia biegiego rewidenta. 9. Raport uzupelniajqcy opini% z badania Sprawozdania Finansowego.

2 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq za okres od r. do r. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Spofka z ograniczona^ odpowiedzialnosci^ w Krosnie ul. Fredry 12. Sprawozdanie sporz^dzone w oparciu o wytyczne zgodnie z Ustawq z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z pozniejszymi zmianami). Nazwa jednostki dominuj^cej Siedziba: NIP: REGON: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie Sp. z o.o Krosno, ul Fredry Kapital podstawowy Spotki wynosi ,00 zl Wspolnikiem jest Gmina Krosno 100% udziafow, tj udzialow po 500 z! kazdy.

3 Przedmiotem dzialalnosci przedsigbiorstwa jest: 1. Pobor, uzdatnianie i dostarczanie wody. 2. Odprowadzanie i oczyszczanie sciekow. 3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w pare wodnq, gor^c^ wode i powietrze do ukiaddw klimatyzacyjnych. 4. Pozostale badania i analizy techniczne. 5. Wytwarzanie energii elektrycznej. 6. Zbieranie odpadow innych niz niebezpieczne. 7. Obrobka i usuwanie odpadow innych niz niebezpieczne. 8. Demontaz wyrobdw zuzytych. 9. Odzysk surowcow z materialow segregowanych. lo.roboty zwi^zane z budowa. ruroci^gow przesytowych i sieci rozdzielczych. ll.wynajem i zarz^dzanie nieruchomosciarni wlasnymi lub dzierzawionymi. 12.Dzialalnosc" w zakresie telekomunikacji przewodowej. IS.Dzialalnosc w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyl^czeruem telekomunikacji sanitarnej. 14.Zaspokajanie potrzeb ludnosci miasta i sqsiaduj^cych gmin w za kresie lokalnego transportu zbiorowego. 15. Roboty zwicjzane z budow^ drog i autostrad, drog szynowych i mostow. 16. Pozostate sprz^tanie. 17. Pozostala dzialalno^c uslugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. I Sp6tka zostafa utworzona na czas nieograniczony. II Jednostki objete sprawozdaniem skonsolidowanym: I/ Miejska Komunikacja SamocHodowa Sp. z o.o. w Krosnie Krosno, ul A. Fredry 1A 2/ Centrum UsingKomunalnych KROeko Sp. z o.o Krosno ul. Fredry 1 Przyjeto metoda^ konsolidacji petnej. III Niniejsze sprawozdanie finansowe, sporz^dzono za okres od r. do r.

4 IV Sprawozdania finansowe jednostek stanowi^ce podstawe do sporz^dzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego zostaly sporzqdzone przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci gospodarczej przez jednostki powi^zane. V Rachunek zyskow i strat sporz^dzono w ukiadzie kalkulacyjnym, a rachunek przeptywow metod4 posrednia. Zasady wyceny aktywow i pasywow Spolki 3 A. Srodki trwale f Srodki trwale, wartosci niernaterialne i prawne, srodki trwale w budowie wycenia si wedlug cen nabycia lub kosztow tworzenia. Amortyzacja dokonywana jest metod^ liniow^. Srodki trwale w budowie i grunty rue 53 amortyzowane. Prawo wieczystego uzytkowania gruntow amortyzowane sq stawk^ 5%. Wyposazenie w petnej wysokosci odpisywane jest w koszty z chwila^ wydania do uzytkowania. Ich ewidenqa prowadzona jest ilosciowowartosciowo /pozabilansowo/ B. Zapasy Zapasy s^ przyjmowane do ewidencji ilosciowo wartosciowej wedlug cen zakupu i rozchodowane w cenach zakupu, Na materiaty zbedne tivorzy sie rezerwe. Odchylenia od cen ewidencyjnych materialow odpisywane 54 w koszty w biezacym miesi^cu. Koszty zakupu materialow sq aktywowane, rozliczane do rozchodu i na zapas materialow. C. Naleznosci Naleznosci na dziefi bilansowy wycenia sie w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem ostroznej wyceny. Wartosc nalezno^ci aktualizuje sie poprzez dokonanie odpisow aktualizuj^cych: od dluznikow skierowanych do S^du, od dluznikow, ktorych dziatalno^c jest zagrozona.

5 D. Srodki pieniezne Srodki pieni^zne w banku i w kasie wycenia sie wedlug wartosci nominalnej. E. Rozliczenie mi^dzyokresowe Czynne dotycza^ kosztow przyszlych okresow sprawozdawczych. Bierne za bierne rozliczenie mi^dzyokresowe Spolka uznaje zobowi^zania przypadajace na przyszte okresy. Spotka tworzy aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego. Spotka tworzy rowniez rezerwy na przyszte koszty i na odro czony podatek dochodowy. Spotka tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Sporz^dzaj^c skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonano wylqczeri, udzialow, naleznosci, zobowi^zari, kapitalow/ przychodow i kosztow sprzedanych produktow. RENT SI^GQWY Krosno, dnia r.

6 Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Spolka z ograniczona odpowiedzialnosciq. SKONSOLIDOWANY Bilans sporz^dzony na dzieri r. AKTYWA 1 A. Aktywa trwate I. Wartosci niematerialne i prawne LKoszty zakohczonych prac rozwojowych 2. Wartosci firmy 3. Inne wartosci niematerialne i prawne 4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwate 1. Srodki trwate a) grunty ( wtym prawo uzytkowania wieczystego gruntu ) b) budynki, lokale i obiekty inzynierii lajdowej i wodnej c) urzajdzenia techniczne i maszyny d) srodki transportu e) inne srodki trwate 2. Srodki trwate w budowie 3. Zaliczki na srodki trwate w budowie III. Naleznosci dlugoterminowe 1. Od jednostek powia/anych 2. Od pozostarycn jednostek IV. Inwestycje dlugoterminowe 1. Nieruchomosci 2. Wartosci niematerialne i prawne 3. Dfugoterminowe aktywa finansowe a) wjednostkach powia^zanych udziafy lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone pozyczki inne dfugoterminowe aktywa finansowe b) w pozostatych jednostkach udziafy lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone pozyczki inne djugoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje dlugoterminowe V. DJugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe 1. Aktywa z tytirtu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe Stan na dzieri , , , , , , , , , , , ,07, 13220, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06

7 B. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 1. Materiafy 2. Potprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. To wary 5. Zaliczki na dostawy II. Naleznosci kr6tkoterminowe 1. Naleznosci od jednostek powia^zanych a) z tytufu dostaw i usfug o okresie sptaty: do 12 miesi^cy powyzej 12 miesiecy b) inne 2. Naleznosci od pozostatych jednostek a) z tytuju dostaw i uslug o okresie sptaty: do 12 miesiecy powy±ej 12 miesiecy b) ztytutu podatkow, dotacji.cel, ubezpieczen spdecznych i zdrowotnych oraz innych swiadczen" c) inne d) dochodzone na drodze sqdowej III. Inwestycje krbtkoterminowe 1. Kr6tkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiazanych udziaty lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone pozyczki inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostatych jednostkach udziaty lub akcje inne papiery wartosciowe udzielone pozyczki inne krbtkoterminowe aktywa finansowe c) srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne srodki pieniezne w kasie i na rachunkach inne srodki pieniezne inne aktywa pieniezne 2. Inne inwestycje kr6tkoterminowe IV. Kr6tkoterminowe rozliczenia mi^dzyokresowe AKTYWA RAZEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58

8 PASYWA 1 A. Kapitat (fundusz) wtasny I. Kapitaf (fundusz) podstawowy II. Nalezne wpfaty na kapitaf podstawowy (wielkosc ujemna) III. Udziaty (akcje) wtasne (wielkosc ujemna) IV. Kapital (fundusz) zapasowy V. Kapitaf (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostate kapitaty (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegjych VIII. Zysk (strata) netto IX.Odpisy z zysku netto w cia^gu roku obrotowego (wielkosc ujemna) B. Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania I. Rezerwy na zobowiazania 1. Rezerwa z tytufu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na swiadczenia emerytalne i podobne dfugoterminowe krbtkoterminowe 3. Pozostate rezerwy dtugoterminowe krotkoterminowe II. Zobowiazania dtugoterminowe 1. Wobec jednostek powiazanych 2. Wobec pozostatych jednostek a) kredyty i pozyczki b) z tytulu emisji dluznych papierow wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) inne III. Zobowiazania krotkoterminowe 1. Wobec jednostek powiazanych a) z tytutu dostaw i usfug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiecy powyzej 12 miesiecy b) inne 2. Wobec pozostatych jednostek a) kredyty i pozyczki b) z tytufu emisji dtuznych papierow wartosciowych c) inne zobowiazania finansowe d) z tytuju dostaw i usjug, o okresie wymagalnosci: do 12 miesiecy powyzej 12 miesiecy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiazania wekslowe g) z tytuiu podatkow, eel, ubezpieczeh i innych swiadczeri h) z tytuju wynagrodzeri i ) inne 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia miedzyokresowe 1. Ujemna wartosc firmy 2. Inne rozliczenia miedzyokresowe dfugoterminowe krotkoterminowe PASYWA RAZEM Stan na dzieh , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 Jozefa Nowiriska Imie i nazwisko osoby k(6ra sporzgdzila sprawozdanie Krosno, dnia 31.03,2010r. miejscowost i data pieczajka imienna i podpis osoby iatajacej w imieniu sprawozdawcy ^ GtOW NT SI^GOWY Zdzislaw dek Prez4tf/#iirz4du J<

9 Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnieriski Holding Komunalny Spolka z ograniczona, odpowiedzialnosciq SKONSOLIDOWANY RACHUNEKZYSKOW I STRAT sporz^dzony na dzieri r. WYSZCZEGOLNIENIE 1 A. Przychody netto ze sprzedazy produktow, towarow i materiatow, w tym: od jednostek powiazanych I. Przycnody netto ze sprzedazy produktow II. Przychody netto ze sprzedazy towarbw i materiajow 3. Koszty sprzedanych produktdw, towarow i materialow, wtym: jednostkom powiazanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow II. Wartosc sprzedanych towarbw i materiajdw C. Zysk (strata) brutto ze sprzedazy (AB) 2. Koszty sprzedazy ~. Koszty og6lnego zarzqdu F. Zysk (strata) ze sprzedazy (CDE) G. Pozostate przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne H. Pozostate koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych II. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 1. Zysk (strata) z dzialalnodci operacyjnej (F+GH) J. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziaty w zyskach, w tym: od jednostek powiazanych II. Odsetki, wtym: od jednostek powiazanych 111. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartosci inwestycji V. Inne K. Koszty finansowe 1. Odsetki, wtym: dla jednostek powiazanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartosci inwestycji IV. Inne L Zysk (strata) z dziatalnosci gospodarczej (1+JK) M, Wynik zdarzeri nadzwyczajnych (M.I M.ll.) 1. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. Zysk (strata) brutto (L+/M) O. Podatek dochodowy P. Pozostate obowiazkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty) R. Zysk (strata) netto (NOP) Kwota w zt za rok , , E , , , ,98 0, , ,4C , , , , , , ,63 605, , , , , , , , ,42 0, , C , ,14 Kwota w zi za rok , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 505, ,78 327, , , , , , , ,56 Jdzefa Nowirtska Imi? i nazwisko osoby kt6ra sporzadzila sprawozdanie Krosno, dnia r. miejscowosfi i data pieczajka irnienna I podpis osoby ' imieniu sprawozdawcy CZtONEK Prezes Zdzislaw Sy$dek

10 Miejskie Przedsrebiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnieriski Holding Komunalny Spotka z ograniczona odpowiedzia(noscia_ SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZWIIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WtASNYM sporzqdzone na dzieri r. WYSZCZEGOLNIENIE I. Kapitaf (fundusz) wfasny na poczatek okresu (BO) korekty btedow podstawowych I. a. Kapitat (fundusz) wtasny na poczqtek okresu (BO), po korektach 1. Kapitat (fundusz) podstawowy na poczatek okresu 1.1. Zmiany kapitatu (funduszu) podstawowego a) zwiekszenie (z tytutu) wydania udziatow (emisji akcji) wniesienie aportu b) zmniejszenie (z tytutu) urnorzenia udziatow (akcji) 1.2. Kapitat (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2. Nalezne wpfaty na kapitat podstawowy na poczqtek okresu 2.1. Zmiany naleznych wpfat na kapitat podstawowy a) zwiekszenie (z tytutu) b) zmniejszenie (z tytutu) wypfata udziatow 2.2. Nalezne wptaty na kapitat podstawowy na koniec okresu 3. Udziafy (akcje) wtasne na poczatek okresu a) zwiekszenie b) zmniejszenie 3.1. Udziaty (akcje) wtasne na koniec okresu 4. Kapitaf (fundusz) zapasowy na poczatek okresu 4.1, Zmiany kapitatu (funduszu) zapasowego a) zwiekszenie (z tytutu) emisji akcji powyzej wartosci nominalnej z podziatu zysku (ustawowo) z podziatu zysku (ponad wymaganq ustawowo minimalna, wartosc) z kapitatu z aktualizacji wyceny ( zbycie srodkow trwatych) przeniesienie zysku z roku poprzedniego b) zmniejszenie (z tytutu) pokrycia straty Stan kapitalu (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek okresu 5.1. Zmiany kapitatu (funduszu) z aktualizacji wyceny a) zwiekszenie (z tytutu) b) zmniejszenie (z tytutu) zbycia srodkow trwatych 5.2. Kapitaf (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Kwota w zl za rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35

11 6. Pozostafe kapitafy (fundusze) rezerwowe na poczqtek okresu 6.1, Zmlany pozostatych kapitatow (funduszy) rezerwowych a) zwiekszenie (z tytutu) dopfata b) zmniejszenie (z tytufu) udziaty wfasne 6.2. Pozostafe kapitafy (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubreglych na poczatek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegfych na poczatek okresu korekty bfedbw podstawowych 7.2. Zysk 2 lat ubiegfych, na poczajek okresu, po korektach a) zwiekszenie (z tytufu) podziatu zysku z lat ubiegfych korekta podatku dochodowego b) zmniejszenie (z tytutu) zysk z lat ubiegtych inne 7.3. Zysk z lat ubiegtych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegtych na poczatek okresu korekty btedow podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegfych na poczatek okresu, po korektach a) zwiekszenie (z tytutu) przeniesienia straty z lat ubiegfych do pokrycia bfqd lat ubiegfych b) zmniejszenie (z tytufu) pokrycie straty kapitafem zapasowym 7.6. Strata z lat ubiegtych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegtych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy 2 zysku II. Kapitai (fundusz) wjasny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitaf (fundusz) wfasny, po uwzglednieniu proponowanego podziafu zysku (pokrycia straty) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 Jozefa Nowiriska Imi? i nazwisko osoby ktora sporza,dzita sprawozdanie Krosno, dnia r. miejscowosc i data piecz^tka imienna i podpis osoby dziataj^cej w imreniu sprawozdawcy PROI4I0RENT GtO WN Y KSl QOWY CZtONEK Zdzistau Prez

12 Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Spotka z ograniczona^ odpowiedzialnoscia. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPtYWOW PIENIEZNYCH sporzadzony na dzieri r. Wyszczegolnienie A. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH Z DZIAtALNOSCI OPERACYJNEJ. Zysk ( strata ) netto II. Korekty razern : 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytuhj roznic kursowych 3. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z dziafalnosci inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasow 7. Zmiana stanu naleznosci 8. Zmiana stanu zobowiazari krotkoterminowych z wyjatkiem pozyczek i kredytow 9. Zmiana stanu rozliczeh mi^dzyokresowych 10. Inne korekty III. Przeptywy pieni$zne netto z dziatalnosci operacyjnej (I+/II) B.PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ I. Wptywy 1. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwatych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne 3. Z aktywow finansowych, w tym: a) wjednostkach powiazanych b) w pozostatych jednostkach zbycie aktywow finansowych dywidendy i udzialy w zyskach sptata udzielonych pozyczek dfugoterminowych odsetki inne wptywy z aktywow finansowych. 4. Inne wptywy inwestycyjne II. Wydatki 1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwajych 2. Inwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) wjednostkach powia_zanych b) w pozostatych jednostkach nabycie aktywow finansowych udzielone pozyczki dtugoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepiywy pieni^zne netto z dziatalnosci inwestycyjnej (Ml) C. PRZEPtYWY SRODKOW PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI FINANSOWEJ I. Wptywy 1. Wptywy netto z wydania udziatow (emisji akcji) i innych instrumentow kapitalowych oraz doptat do kapitalu 2. Kredyty i pozyczki 3. Emisja dtuznych papierow wartosciowych 4. Inne wptywy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie udzialow ( akcji ) wtesnych 2. Dywidendy i inne wypfaty na rzecz wiascicieli 3. Inne, niz wyptaty na rzecz wtascicieli, wydatki z tytulu podziaiu zysku 4. Sptaty kredytow i pozyczek 5. Wykup dluznych papierow wartosciowych 6. Z tytufu innych zobowiazari finansowych 7. Ptatnosci zobowia_zari z tytutu umow leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przeptywy pieniezne netto z dzialalnosci finansowej (lll) za rok 2009 Kwota w zt , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 600,00 600,00 600, , , , , , , , , , , , ,17 za rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 500,00 500,00 500, , , , ,22 505, , , , , , ,49

13 D. PRZEPtYWY PIENIEZNE NETTO RAZEM (A.HI+/B.II1+/C.HI) E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIE.ZNYCH, W TYM: zmiana stanu srodkow pieni^znych z tytufu roznic kursowych F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZAJEK OKRESU G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F+/D), W TYM: o ograniczonej mozliwosci dysponowania , , , , ,4( , , ,81 Jozefa Nowihska lmj i nazwisko osoby ktora sporz^dzifa sprawozdanie PRC GtOWN Krosno, dnia r. miejscowosc i data piecz^lka imienna i podpis osoby cizialajqcej w imieniu sprawo/.dawcy Pre

14 DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I Skonsolidowany BILANS I AKTYWA: Wyl^czono: 1. Dlugoterminowe aktywa finansowe udzialy Spolki MKS udzialy Spolki Centrum Ushig Komunalnych,,Kroeko" pozyczka dla MKS Sp. z o.o. 2/ Naleznosci krotkoterminowe z tytulu dostaw robot i uslug pozostate inne 3/ Krotkoterminowe aktyiva finansowe (pozyczki) 4/ Rozliczenie miedzr/okresowe na udzialy zv Spolce MKS przedpiata Po wyi^czeniach suma bilansowa ,57 zl ,00 zl ,00 z\0 zt 440, zt ,57 zl ,28 zl ,29 zl ,00 zt ,00 zl ,35 zl

15 IIPASYWA: Wylijczenia: ,57 zf I/ kapital podstawowy 2/ zobowiazania dlugoterminowe (pozyczka) 3/ zobowiazania krotkoterminowe (pozyczki) 4/ zobowiazania krotkoterminowe z tytulu dostaw robot, uslug i inne 5/ przedplata na podwyzszenie kapitalu w Sp6keMKS Po wyi^czeniach suma bilansowa pasywow wynosi ,00 z\0 zl ,00 zl ,57 zl ,00 zl ,35 zl II Skonsolidowany Rachunek zyskow i strat Wyl^czenia: Przychody netto ze sprzedazy Koszty sprzedanych produktow Przychody finartsowe: Odsetki od pozyczek Koszty finansowe Zysk brutto wynosi Podatek dochodowy Obowi^zkowe zmniejszenie zysku ,21 zl ,21 zl ,22 zl ,22 zl ,26 zl ,00 zl ,12 zl Wynik netto wynosi ,14 zl

16 Ill Skonsolidowane sprawozdanie Zestawienie Zmian w Kapitale Wyl^czono kapital jednostki powiazanej: MKS Sp. z o.o. Centrum Uslug Komunalnych KROeko Przedplata na podwyzszenie kapitalu w Spoke MKS Kapital wlasny na koniec roku wynosi Struktura kapitalu jest nast^puj^ca; I/ kapital podstawowy 2/ kapital zapasowy 3/ pozostate kapitaly 4/ bl$d z lat ubieglych 5/ strata z lat ubieglych 6/ zysk biez4cy Kapita!na31.Xn.2009r ,00 z* ,00 zl ,00 zl ,35 zl ,00 zl ,65 zl ,00 zl ,65 zl 3.168,81 zl ,14 zl ,35 zl IV Skonsolidowany Rachunek Przeplywow Srodkow Pienieznych Z przeplywow srodkow pieni^znych wyl^czono po stronie wplywdw i rozchodow kwote zl przekazana doplata do Spofki MKS Krosno.

17 Struktura przeptywow pienieznych przedstawia si nast^puj^co: I Przeplywy z dzialalnosci operacyjnej 8.760,778/51 zl II Przeplywy z dzialalnosci inwestycyjnej ,32 zl III Przeplywy z dzialalnosci finansowej /17 zt Zmniejszenie srodkow pienieznych ,64 zl Stan srodkow na pocz^tek roku Stan srodkow na koniec roku /81 zl /17 zl Krosno, dnia Qr. CZtONEK^ZARZAPU Pre Zdzislawi'Svkdek J<

18 Sprawozdanie z dziafolnosci Grupv Kapitatowei MPGK Krosno Six zap, za rok Sprawozdanie z dziatalnosci Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok Maj, 2010

19 Sgrawozdanie z dzialalnosci Grupv Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok Spis Tresci Strona I. Sklad Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie Sp. z o.o Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o Centrum Uslug Komunalnycb KROeko Sp. / Przedmiot dzialalnosci Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o Wyniki finansowe Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o II. MPGK Krosno Sp. z o.o Czesc ogolna Wyniki finansowe MPGK Krosno Sp. z o.o. 2.3.Jnwestycje 2.4. Finansowanie dzialalnosci MPGK Krosno Sp. z o.o Zamierzenia MPGK Krosno Sp. z o.o. na 2010 rok III. MKS Spofka z ograniczon^ odpovvied/ialnoscii} Czesc ogolna Wyniki finansowe MKS Sp. z o.o Najwazniejsze zadania wykonane w 2009 roku przez MKS Sp. z o.o Inwestycje i remonry 3.5. Zamierzenia MKS Sp. z o.o. na 2010 rok IV. CUK KROeko Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosci% 4.1. Czesc ogolna Wyniki finansowe CUK KROeko Sp, z o.o Najwazniejsze zadania wykonane w 2009 roku przez CUK KROeko Sp. z o.o Inwestycje i remonty 4.5. Zamierzenia CUK KROeko Sp. z o.o. na 2010 rok

20 Sprawozdanie z dziafalnosci Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. za rok I. Sklad Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. Wedhig stanu na dzieri 31 grudnia 2009 r. Grupa Kapitalowa MPGK Krosno Sp. z. o.o. sklada sie_ z nastepuj^cych podmiotow: 1) Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej w Krosnie Sp. z o. o. podmiot dominuja_cy 2) Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. spolka zalezna 3) Centrum Uslug Komunalnych KROeko Sp. z o.o. spolka zalezna Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnieriski Holding Komunalny Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnosciq powstalo w wyniku przeksztalcenia przedsi?biorstwa komunalnego. Rada Miejska w Krosnie podj^la stosowna^ uchwale. XXX/628/97 w dniu r. AJct zalorycielski Sp6lki sporzadzono roku Repertorium A Nr 1119/97. Saji Rejonowy w Krosnie wydaj postanowienie o wpisie Spolki do rejestru Handlowego pod nr RHB 735. Spoika jest wpisana do rejestru przedsi^biorcow pod numerem KRS Siedziba Spolki miesci si? w Krosnie przy ul. Fredry 12. W Grupie Kapitalowej jest jednostka^ d 1.2. Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o. o. powstafa w wyniku przeksztakenia Zakladu Budzetowego Gminy. Rada Miasta Krosna podj^la stosowna^ uchwal^ nr XIII/278/03 w dniu roku. Decyzja^ Sa^du Rejonowego w Rzeszowie Spoika zostala wpisana do rejestru przedsi?biorcow pod numerem KRS Siedziba Spofki miesci si? w Krosnie przy ul. Fredry 1 a. W Grupie Kapitalowej jest jednostkq, zalezna^. Jednostka dominuja^ca czyli Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Sp. z o.o. posiada 100% udzialow w kapitale zakfadowym w/w Spolki. Kapital zakladowy MKS Sp. z o.o. wynosil na koniec 2009 roku zl. Wspolnik za wniesiony maj^tek na kapital zakladowy obejmuje udzialy o wartosci 500 zl/kazdy Centrum Ushig Komunalnych MKROEKO" Spoika z o. o. powstalo w wyniku przeksztalcenia wyodr?bnionej cze^ci przedsi^biorstwa MPGK Krosno Sp. z o.o. W dniu r. Zgromadzenie Wspolnikow MPGK w Krosnie Sp. z o.o. podj^lo uchwale, w sprawie wyrazenia zgody na zbycie zorganizowanej cze^ci przedsi^biorstwa w postaci Oddziahi Uslug Komunalnych. W dniu r. zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sajdowym Spolk? pod firma^: Centrum Ushig Komunalnych,,KROEKOM Sp6»ka z ograniczonq odpowiedzialnosci^. Siedziba Spolki miesci si? w Krosnie przy ul. Fredry 1. W Grupie Kapitalowej jest jednostk^ zalezn^.. Jednostka dominuja_ca czyli Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosnienski Holding Komunalny Sp. z o.o. posiada 100% udzialow w kapitale zakladowym w/w Spolki. Kapital zakladowy CUK KROeko Sp. z o.o, wynosil na koniec 2009 roku zl. Wspolnik za wniesiony maja^tek na kapital zakladowy obejmuje udzialow o wartosci 500 zl kazdy udzial.

21 Sprawozdanie z dzialalnosci Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z P.O. za rok 20Q Przedmiot dzialalnosci Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. Przedmiotem dzialalnosci jednostek objetych konsolidacjajest: pobor, oczyszczanie i rozprowadzanie wody oraz odbior sciekow komunalnych, wytwarzanie 1 dystrybucja energii cieplnej do celow centralnego ogrzewania i centralnej cieplej wody, wywoz i utylizacja odpadow oraz prowadzenie wysypiska sanitarnego, wykonywanie uslug z zakresu remontu drog, chodnikow i mostow, utrzymywanie terenow zieleni miejskiej letnie i zimowe utrzymanie ulic, chodnikow i schod6w, zaspokajanie potrzeb ludnosci miasta i sa^siaduja^cych gmin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Wyniki fmansowe Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. W roku 2009 Grupa Kapitalowa MPGK Krosno Sp. z o.o. osiqgn?!a przychody netto ze sprzedazy w wysokosci ,49 tys. zl, co oznacza wzrost w porownaniu do roku ubieglego o 8,39%. W tym samym okresie koszty dzialainosci Grupy Kapitalowej wzrosly o 4,90 % i zamkn^ly si? kwota^ ,96 tys. zl. W efekcie zysk na sprzedazy wyniosl 1.744,53 tys. zl. Wynik na pozostalych przychodach i kosztach operacyjnych Grupy Kapitalowej wynosi 393,21 tys. zl. Na operacjach finansowych wypracowano zysk w wysokosci 120,55 tys. zl. W roku 2009 osia^gni^to zysk z dzialainosci gospodarczej w kwocie 2.258,29 tys. z\ Po uwzglednieniu zyskow nadzwyczajnych w wysokosci 2,70 tys. zl zysk brutto Grupy Kapitalowej wyniost 2.260,99 tys. zi i jest o 1.589,87 tys. zl wyzszy od ubieglorocznego. Po pomniejszeniu o podatek dochodowy w kwocie 366,28 tys. zl oraz inne obowia^zkowe zmniejszenia zysku w kwocie 133,83 tys. zl, Grupa Kapitalowa MPGK Krosno Sp. z o.o. osia_gn^la zysk netto w wysokosci 1.760,88 tys. zl. Podsumowuja^c ogolem dzialalnosc Grupy Kapitalowej za rok 2009 nalezy stwierdzic, ze sprzedaz ogolem jest wyzsza od ubieglorocznej o 8,26 % a Iqczne koszty wzrosly w porownaniu do roku ubieglego o 5,33 %. Efektem, czego jest osiqgni^cie przez Grupe Kapitalowa^ MPGK Krosno Sp. z o.o, wyzszego niz w roku ubieglym wyniku finansowego. Przychody Koszty Wyniki finansowe Grupy Kapitalowej MPGK Krosno Sp. z o.o. Rok , ,66 Rok , ,35 Zysk brutto 671, ,99 wzrost % 108,26% 105,33%

OPINIA wraz z raportem

OPINIA wraz z raportem D BIURO KONSULTINGOWE REWIZJIIDORADZTWA GOSPODARCZEGO Podmiat uprawniony do badania sprawozdah finansowych AUDIT DOR 85087 Bydgoszcz, ui. Gojowa 34 tel. 3429197, tel./fax 3453163 email :bilans@aucbtclof.com.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Biegfych Rewident6w

Kancelaria Biegfych Rewident6w Kancelaria Biegfych Rewident6w Spolka Akcyjna OPINIA I RAPORT ZBADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r, Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chalubinskiego w Zakopanem VI.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS 3/2003

Formularz SA-QS 3/2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2003-11-13 09:15:11 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Formularz SA-QS 3/2003 (dla emitentów papierów wartosciowych

Bardziej szczegółowo

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA OPINIA I RAPORT. NIEZALEZNEGO BIEGt.EGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO l, L \ ) u u R A FN Sp61ka z ograniczonq_ odpowiedzialnosciq_ SP6t.KA KOMANDYTOWA 41-200 Sosnowiec, u/. Kiliflskiego 54/11113, tel.: 32-266-94-21, telefax: 32-266-84-14 http://www.rafin.com.p/ e-mail:biuro@rafin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-08-10 22:58:22 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2003 (zgodnie z 57 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT

Ka nee I a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPINIA I RAPORT Ka nee a ria Bi e gl ego R e w i denta m g r JaninaPrzytu!\l - Wrofrska 31-710 Krakow, ol.b.wstydliweg()8 te[.!f;l.x 012-645-66-Q5 OPNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres 1.01.-31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Pan. PrzewodniczqCy. dotyczy: przekazanie Radzie Miasta Konina sprawozdania finansowego miasta Konina za 2014 rok, celem rozpatrzenia i zatwierdzenia. PREZYDENT MIASTA KONINA 62-00 Konin, plac Wolnosci 1, tel.{0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Konin, dnia 23 kwietnia 201 roku BU.303. 206.201 Urz^d Miejski

Bardziej szczegółowo

Tlumaczenie. Spis tresci

Tlumaczenie. Spis tresci Tlumaczenie AGORA SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2000 DO 30.06.2000 ORAZ OD 1.01.1999 DO 30.06.1999 przygotowane zgodnie z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOSCI Tlumaczenie

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.

AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06. AGORA SA (poprzednio AGORA-GAZETA SP. Z O.O.) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.99 DO 30.06.99 ORAZ OD 1.01.98 DO 30.06.98 Spis tresci Skonsolidowany bilans 1 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH i GIELD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 pazdziernika 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z 2002

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005

KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 (zgodnie z 93 ust.2 i 94 ust. 1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012r. 31.12.2012r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012r. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Warszawa, 29 luty 2012r. na które

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007.

Sprawozdanie finansowe Fundacji Hospicyjnej z siedziba w Gdansku za rok 2007. ,,Fundacja Hospicyjna" ul. Chodowieckiego 1O Sprawozdanie finansowe" Fundacji Hospicyjnej" z siedziba w Gdansku za rok 2007. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 roku

Bardziej szczegółowo

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Zatqcznik ^/^^/1 Zarzadu Wojewbdzlwa Lubuskiego AKT PRZEKSZTAtCENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEK! ZDROWOTNEJ W SPOtKI= Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Art. 1. Zarzad Wojewodztwa Lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI SEDZIN S.A. SEDZIN SA-R 2006 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ELEKTROCIEPLOWNI "SEDZIN" S.A. 1. Informacje ogólne Elektrocieplownia "Sedzin" SA Ul. Malobadzka 141,42-500 Sedzin Podstawowym przedmiotem dzialalnosci

Bardziej szczegółowo

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A

JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A JbcffJ? Dom Maklerski BDM S.A SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIALALNOSCI DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 Spis tresci LWstep 3 2. Organizacja BDM 3 2.1. Zmiana nazwy, 3 2.2. KapitaJzaktadowy i

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2012

Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Jednostkowy raport roczny za rok 2012 Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sosnowiec, 24 maja 2013 r. Strona 1 z 103 Zarząd Spółki Milmex Systemy Komputerowe Sp. z o.o. przedstawia Obligatariuszom oraz

Bardziej szczegółowo

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota

Nota 38 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 53 Nota 39 Przeciętne zatrudnienie 53 Nota Spis treści Pismo Prezesa Zarządu Alumast S.A. 6 Informacje o akcjach Alumast S.A. w 2013 roku 9 Wybrane dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego 11 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od

Bardziej szczegółowo

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29

I RDO. Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie ul. Legionow 29 I RDO Telefon: +48 22 543 16 00 Telefax: +48 22 543 16 01 E-mail: office@bdo.pl Internet: www.bdo.pl BDO Sp. z 0.0. ul. Postepu 12, 02-676 Warszawa Polska Spotdzielcza Kasa Oszczqdnokiowo-Kredytowa w Wotominie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK SA-R 2006 w tys. zł SPRAWOZDANIE FINANSOWE COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA 2006 ROK Warszawa, 23 kwietnia 2007 roku Computer Service Support S.A. ul. Jagiellońska 78 03-301 Warszawa Opinia i raport z

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT

BIURO AUDYTORSKIE OMNIA I RAPORT BIURO AUDYTORSKIE An independent member of: utiy ul. Sniadeckich 10 V pi^tro 00-656 Warszawa Phone (+48 22) 621 7216 (+48 22) 621 6231 OMNIA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGLEGO REWIDENTA POLTAX Sp zo o. 03949 Warszawa.!1. wan.iy I1A lok.3 tel : +48 (22)6165511.61655121 lax: +48 (22) 616609s e ma l: biuro@pol-iax.pl wwur por-ra).pl Ld< 66/u /,to (-fuselaj;o,2r*o.og sz OPINIA NIEZALEZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A. ZA I KWARTAL 2010 ROKU NOTORIA SERWIS S.A. ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46 NIP 525-21-52-769, Regon 016200212 Spólka

Bardziej szczegółowo

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM H A R D E X SPÓŁKA AKCYJNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O Ś C I S P Ó Ł K I za okres 01.01.2007 31.12.2007 (OPISOWE) Krosno Odrzańskie, marzec 2008 r. 1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Zaklady Miesne Duda S.A.

Zaklady Miesne Duda S.A. POCZTA Od : EM DUDA Brygida Rowinska Data odbioru : 2004-12-02 16:25:26 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I GIELD RAPORT BIEZACY Nazwa podmiotu : Zaklady Miesne Duda S.A. Temat

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo