UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT"

Transkrypt

1 PLAYER REPRESENTATION AGREEMENT This representation agreement is made on this day of, 2004 (the "Effective Date"), by and among ( Player ), Roy Messing (the Agent ), and ( GSG ). NOW, THEREFORE, for good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, Player, Agent, and GSG hereby agree as follows: 1. Representation Player hereby retains Agent to act as player s sole and exclusive representative for the twenty-four (24) months following the Effective Date (the "Term") to represent, advise, and counsel Player in all contracts entered into with professional football/soccer clubs throughout the world and in all business affairs related to Player s status as a professional football/soccer player, including but not limited to endorsements, sponsorships, promotional, and other marketing contracts throughout the world. As Player s sole and exclusive representative, Agent shall use his best efforts to (i) introduce Player to football clubs throughout the world (the Clubs ), (ii) help with the transfer or loan of Player to a Club, (iii) assist in the negotiation of any contract between Player and a Club, (iv) develop endorsement, sponsorship, promotional, and other marketing opportunities for Player, and (v) provide general advice and support to Player UMOWA O REPREZENTACJĘ ZAWODNIKA Umowa o reprezentację zawarta w dniu 2004 roku (zwanym dalej Dniem Zawarcia Umowy ) pomiędzy (zwanym dalej Zawodnikiem ), Roy Messing (zwanym dalej Agentem ), i firmą Global Sport Group LLC (zwaną dalej GSG ). Po starannym rozważeniu przedmiotu umowy, Zawodnik, Agent i GSG niniejszym postanawiają, co następuje: 1. Reprezentacja Zawodnik niniejszym ustanawia Agenta na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy od Dnia Zawarcia Umowy (zwany dalej Okresem Obowiązywania Umowy ) swoim jedynym i wyłącznym przedstawicielem, reprezentującym i doradzającym we wszelkich sprawach związanych z kontraktami zawartymi z profesjonalnymi klubami piłkarskimi na całym świecie oraz we wszelkich sprawach zawodowych związanych ze statusem profesjonalnego piłkarza, wliczając w to przedsięwzięcia marketingowe, sponsoringowe, promocyjne i innych kontrakty reklamowe na całym świecie. Jako jedyny i wyłączny przedstawiciel Zawodnika, Agent dołoży wszelkich starań, aby: (i) wprowadzić Zawodnika do klubów piłkarskich (zwanych dalej Klubami ) na całym świecie, (ii) pomóc w transferze lub wypożyczeniu

2 during the Term hereof. 2. Compensation for Services 2.1 Agent shall receive a fee of ten percent (10%) of the compensation, which includes salary and signing bonuses, received by player from any contract entered into with any professional football/soccer club throughout the world, and a fee of twenty-five percent (25%) of the endorsement, sponsorship, promotional, and other marketing compensation received by Player from any contract throughout the world related to the Player s status as a professional football/soccer player in which negotiations, advisement, or counseling for such contracts are begun or completed during the Term. 2.2 All fees shall be earned and due at the time of execution of any contract entered into by Player, whether or not Player elects to use Agent's services. Zawodnika Klubowi, (iii) pomóc w negocjowaniu kontraktów pomiędzy Zawodnikiem a Klubem, (iv) stworzyć Zawodnikowi możliwość brania udziału w różnego rodzaju przedsięwzięciach marketingowych, sponsoringowych, promocyjnych i reklamowych, oraz (v) służyć Zawodnikowi radą i wsparciem w Okresie Obowiązywania Umowy. 2. Wynagrodzenie 2.1 Agent otrzyma honorarium w wysokości dziesięciu procent (10%) wynagrodzenia Zawodnika, obejmującego pensję oraz premie otrzymane przez Zawodnika za podpisanie kontraktów z profesjonalnymi klubami piłkarskimi na całym świecie, oraz honorarium w wysokości dwudziestu pięciu procent (25%) dochodów z udziału Zawodnika w związanych ze statusem profesjonalnego piłkarza przedsięwzięciach marketingowych, sponsoringowych, promocyjnych i reklamowych na całym świecie, o ile negocjowanie tych przedsięwzięć rozpoczęło się lub zostało zakończone w Okresie Obowiązywania Umowy lub Agent służył Zawodnikowi radą w ich sprawie w Okresie Obowiązywania Umowy. 2.2 Wszelkie opłaty są należne w momencie podpisania kontraktu przez Zawodnika, niezależnie od tego, czy Zawodnik korzysta

3 przy tym z usług Agenta. 3. General Terms 3.1 Player shall have final approval of all contractual terms, and Agent cannot enter in to any contract without Player s approval. 3.2 Player hereby warrants that Player is free to enter into this agreement, that Player is not currently represented by or under contract for representation with any other party, and that absent the advance written consent of Agent, Player will not enter into a contract for representation with any other party during the Term. 3.3 Player acknowledges that Agent and GSG may engage professionals, including attorneys, accountants, and other licensed agents, to fulfill certain terms of this agreement and that Agent and GSG may assign the proceeds derived from this agreement in GSG s sole discretion. 3.4 This agreement shall be construed and interpreted according to New York State law. Agent shall have the right to enforce this agreement in any country, territory, state, municipality, or other jurisdiction that Agent in its sole discretion deems appropriate, 3. Postanowienia ogólne 3.1 Zawodnik ma prawo do ostatecznej aprobaty warunków kontraktu, a Agent nie może zawrzeć kontraktu bez aprobaty Zawodnika. 3.2 Zawodnik niniejszym poświadcza, że ma prawo zawrzeć niniejszą umowę, że nie jest obecnie reprezentowany przez żadną inną stronę i nie zawarł z żadną inną stroną kontraktu o reprezentację, oraz że w Okresie Obowiązywania Umowy nie zawrze żadnego innego kontraktu o reprezentację z żadną inną stroną bez uprzedniej pisemnej zgody Agenta. 3.3 Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że Agent i GSG mogą zatrudnić specjalistów, w tym prawników, księgowych i innych licencjonowanych agentów, w celu wypełnienia określonych postanowień niniejszej umowy, oraz że Agent i GSG mogą użytkować dochody z niniejszej umowy wedle własnego swobodnego uznania. 3.4 Niniejsza umowa podlega prawu stanu Nowy Jork i zgodnie z nim będzie interpretowana. Agent ma prawo dochodzić praw wynikających z niniejszej

4 and Player hereby consents to, and agrees not to contest, the jurisdiction of the forum that Agent so elects hereunder. Any and all disputes, controversies, or claims arising between Player and Agent under this agreement shall be settled, as decided solely by Agent, either (i) by arbitration in the City of New York pursuant to the laws of the International Chamber of Commerce, or (ii) pursuant to FIFA regulations applicable to any such dispute, controversy, or claim. 3.5 If this agreement is translated into a language other than English and there arises a conflict or ambiguity between this English language version and the non-english language version, the English language version of this agreement shall prevail and be given full force and effect. 3.6 Unless otherwise required by law, any notice or service by one party required in connection with the administration or enforcement of this agreement shall be deemed received if actually received by the other party or if delivered by overnight mail, certified mail, registered mail, or any other manner that contemporaneously documents by signature or receipt delivery to the last known address of the other party. Each party shall umowy w każdym kraju, regionie, stanie, mieście i jurysdykcji, które wybierze wedle własnego swobodnego uznania, a Zawodnik niniejszym zgadza się nie kwestionować właściwości sądu wybranego przez Agenta. Wszelkie spory, kontrowersje i roszczenia powstałe pomiędzy Zawodnikiem a Agentem w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane, wedle wyłącznego uznania Agenta, albo (i) w drodze arbitrażu w mieście Nowy Jork na podstawie przepisów Międzynarodowej Izby Handlowej, albo (ii) na podstawie przepisów FIFA mających zastosowanie w przypadku danego sporu, kontrowersji lub roszczenia. 3.5 Jeśli niniejsza umowa zostanie przetłumaczona na język inny niż angielski i powstanie niezgodność lub niejasność pomiędzy wersją angielską i wersją w innym języku, obowiązywać będzie angielska wersja niniejszej umowy. 3.6 O ile prawo nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia i dokumenty związane z wykonaniem lub dochodzeniem praw wynikających z niniejszej umowy zostaną uznane za otrzymane przez drugą stronę, jeśli zostały doręczone drugiej stronie lub przesłane na jej ostatni znany adres pocztą

5 notify the other party hereto in writing of any change in its mailing address. For purposes of this Section 3.6, the following addresses shall represent the initial last known address of each of the parties hereto: GSG and Agent: Mr. Roy Messing Player: 3.7 Agent hereby assigns his economic interest in this Agreement to GSG, and Player hereby consents to such assignment. Such assignment does not relieve Agent of his obligations hereunder. Agent may assign his obligations hereunder only with the advance written consent of Player, and such assignment shall only be made to another FIFAlicensed agent or to an attorney domiciled in the country of residence of Player. Player may not assign this Agreement without Agent s advance written consent. 3.8 This agreement may be executed kurierską, pocztą poleconą, za potwierdzeniem odbioru lub w inny sposób pozwalający na udokumentowanie podpisem lub pokwitowaniem doręczenia na ostatni znany adres strony. Każda ze stron pisemnie poinformuje drugą stronę niniejszej umowy o jakiejkolwiek zmianie adresu do korespondencji. Dla celów punktu 3.6 niniejszej umowy, następujące adresy będą uznawane za ostatnie znane adresy stron niniejszej umowy w momencie jej podpisania: GSG i Agent: Mr. Roy Messing Zawodnik: 3.7 Agent niniejszym przenosi na GSG prawa finansowe przysługujące mu na mocy niniejszej umowy, a Zawodnik niniejszym wyraża zgodę na takie przeniesienie. Przeniesienie praw finansowych nie zwalnia Agenta z obowiązków wynikających z niniejszej

6 via facsimile and in counterpart, and a copy of the executed agreement shall serve as an original. IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this agreement to be duly executed, and agree to be bound by its terms, as of the Effective Date. umowy. Agent może przenieść obowiązki wynikające z niniejszej umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zawodnika, przy czym obowiązki te mogą zostać przeniesione jedynie na innego licencjonowanego agenta FIFA, bądź na prawnika zamieszkałego w kraju zamieszkania Zawodnika. Zawodnik nie może przenieść niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Agenta. 3.8 Niniejsza umowa może zostać podpisana i przekazana drugiej stronie za pośrednictwem faksu, a kopia podpisanej umowy będzie równoważna z oryginałem. Powyższe postanowienia poświadczyli własnoręcznymi podpisami przedstawiciele stron niniejszej umowy w Dniu Zawarcia Umowy. [SIGNATURE PAGE TO FOLLOW/ PODPISY ZNAJDUJĄ SIĘ NA NASTĘPNEJ STRONIE]

7 Player/Zawodnik: Podpis: Imię i nazwisko (drukowanymi literami): Agent/Agenta: Podpisał(a): Roy Messing GSG: Podpisał(a): Shep Messing

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej

Tytuł. The Party to the contract strona umowy Hereinafter / referred to as zwany dalej Prototypowa umowa I. Tytuł 2. Preambuła 3. Część deklaratywna 4. Tekst zasadniczy 4a. Definicje 4b Oświadczenia stron 4c. Zobowiązania stron 4d. Standardowe klauzule umowne 5. Elementy finalne 6. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft

UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft UMOWA DOSTAWY Nr 20/07/2013/AP wzór SUPPLY AGREEMENT No. 20/07/2013/AP draft Zawarta w dniu... pomiędzy Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders. Umowa Ramowa dla Umów Sprzedaży Energii Elektrycznej Version 2.1 (a)/september 21, 2007 Wersja 2.1 (a)/21 września 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998/ 1081 JS Amsterdam Tel: +31

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders

EFET European Federation of Energy Traders. EFET European Federation of Energy Traders Version 2.0 /May 11, 2007 Wersja 2.0 /11 maja 2007 r. EFET European Federation of Energy Traders Amstelveenseweg 998 / 1081 JS Amsterdam Tel: +31 20 5207970 / Fax: +31 20 64 64 055 E-mail: secretariat@efet.org

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE GREECE PROGRAM

EXPERIENCE GREECE PROGRAM EXPERIENCE GREECE PROGRAM Application Form Personal Details: Last Name: First Name: Middle Name: Gender: Date of Birth (dd/mm/yyyy): City of Birth: Country of Citizenship: Passport number: Country of Legal

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:.

AGREEMENT No.. UMOWA NR.:. ENGLISH POLISH AGREEMENT No.. concluded in Szczawno-Zdrój on, between: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno Zdrój, NIP number: 886 000 34 33, represented by:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. I. WŁAŚCIWE WARUNKI Obecne oraz przyszłe stosunki handlowe pomiędzy Dostawcą a TAKATA Parts Polska Sp. z o.o. (dalej jako TAKATA ) będą regulowane

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland)

Standardowe Warunki Zakupu Firmy Weyerhaeuser (Polska) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) Weyerhaeuser Standard Terms and Conditions for Purchasing (Poland) A. Controlling Documents, the Contract. These Standard Terms are incorporated and made part of the contract ( Contract ), which consists

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS. I. General Provisions. I. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH FULL REGULATIONS FOR PARTICIPATION IN TRADE FAIRS I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Obowiązuje od 30 września, 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI BANKOWYCH I OTWIERANIA AKREDYTYW Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo