Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej"

Transkrypt

1 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami wyjaśniającymi Oryginał 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej 2. Procedura(-y) celna(-e) 3. Rodzaj wniosku 5. Miejsce i rodzaj księgowości/ewidencji 4. Formularze kontynuacyjne 6. Termin waŝności pozwolenia a b 7. Towary przeznaczone do objęcia procedurą celną Kod CN Wyszczególnienie Ilość Wartość 8. Produkty kompensacyjne lub przetworzone Kod CN Wyszczególnienie Współczynnik produktywności 9. Dane szczegółowe planowanych działań 10. Warunki ekonomiczne 11. Urząd (-y) celny (-e) a b c objęcia zakończenia urząd (-y) kontrolny (-e) 12. Identyfikacja 13. Termin zakończenia (miesiące) 16. Informacje dodatkowe Procedury uproszczone a b 15. Transfer Podpis..... Data... Imię i nazwisko...

2 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na prowadzenie składu celnego lub stosowanie procedury w składzie typu E 18. Typ składu celnego Formularz kontynuacyjny Oryginał 19. Skład lub urządzenia do składowania (typ E) 20. Nieprzekraczalny termin na złoŝenie inwentaryzacji towarów 21. Współczynnik straty 22. Składowanie towarów nieobjętych procedurą składu Kod CN Wyszczególnienie Kategoria / procedura celna 23. Zwyczajowe zabiegi 24. Czasowe wyprowadzenie. Cel: 25. Informacje dodatkowe 26. Podpis..... Data... Imię i nazwisko...

3 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie uszlachetniania czynnego 18. Towary ekwiwalentne Formularz kontynuacyjny Oryginał Kod CN 19. Uprzedni wywóz Wyszczególnienie 20. Dopuszczenie do swobodnego obrotu bez zgłoszenia celnego? 21. Informacje dodatkowe 22. Podpis.... Data... Imię i nazwisko...

4 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR 18. System Wniosek o pozwolenie na stosowanie uszlachetniania biernego Formularz kontynuacyjny Oryginał 19. Produkty zamienne Kod CN Wyszczególnienie 20. Art. 147 ust. 2 Kodeksu 21. Art. 586 ust Informacje dodatkowe 23. Podpis... Data... Imię i nazwisko...

5 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Oryginał 1. Posiadacz pozwolenia Organ wystawiający PL... (Numer pozwolenia ) 1a. Niniejsza decyzja odnosi się do wniosku z dnia Nr: 2. Procedura(-y) celna(-e) 3. Typ pozwolenia 5. Miejsce i rodzaj księgowości/ewidencji 4. Formularze kontynuacyjne 6. Termin waŝności pozwolenia a b 7. Towary, które mogą zostać objęte procedurą celną: Kod CN Wyszczególnienie Ilość Wartość 8. Produkty kompensacyjne lub przetworzone: Kod CN Wyszczególnienie Współczynnik produktywności 9. Szczegóły planowanej działalności: 10. Warunki ekonomiczne: 11. Urząd (-y) celny (-e): a b c objęcia: zakończenia: urząd (-y) kontrolny (-e): 12. Identyfikacja 13. Termin zakończenia (miesiące) 14. Procedury uproszczone a b 16. Informacje/warunki dodatkowe (np. wymóg złoŝenia zabezpieczenia) 17. Data Podpis Pieczęć Imię i nazwisko 15. Transfer

6 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Pozwolenie na prowadzenie składu celnego lub na stosowanie procedury w składzie typu E Formularz kontynuacyjny 18. Typ składu celnego Numer identyfikacyjny składu PL... (Numer pozwolenia ) Oryginał 19. Skład lub urządzenia do składowania (typ E) 20. Nieprzekraczalny termin na złoŝenie inwentaryzacji towarów 21. Współczynnik straty 22. Składowanie towarów nieobjętych procedurą składu Kod CN Wyszczególnienie Kategoria/procedura celna 23. Zwyczajowe zabiegi 24. Czasowe wyprowadzenie. Cel: 25. Informacje dodatkowe 26. Data Podpis Pieczęć Imię i nazwisko

7 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Pozwolenie na stosowanie uszlachetniania czynnego Formularz kontynuacyjny PL... (Numer pozwolenia) 18. Towary ekwiwalentne Kod CN Wyszczególnienie Oryginał 19. Uprzedni wywóz 20. Dopuszczenie do swobodnego obrotu bez zgłoszenia celnego 21. Informacje dodatkowe 22. Data Podpis Pieczęć Imię i nazwisko

8 WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Pozwolenie na stosowanie uszlachetniania biernego Formularz kontynuacyjny 18. System PL... (Numer pozwolenia ) Oryginał 19. Produkty zamienne Kod CN Wyszczególnienie 20. Art. 147 ust. 2 Kodeksu 21. Art. 586 ust Informacje dodatkowe 23. Data Podpis Pieczęć Imię i nazwisko

9 OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które powinny zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odesłania do przepisów odnoszą się do przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, Ŝe zostało stwierdzone inaczej. 1. Wnioskodawca NaleŜy podać pełną nazwę i adres wnioskodawcy. Wnioskodawcą jest osoba, której ma zostać wydane pozwolenie. 2. Procedura (-y) celna (-e) NaleŜy podać procedurę celną/procedury celne, którymi miałyby zostać objęte towary wymienione w polu 7. PoniŜej zamieszczone są właściwe procedury celne: swobodny obrót ze szczególnym przeznaczeniem skład celny uszlachetnianie czynne system zawieszeń uszlachetnianie czynne system ceł zwrotnych przetwarzanie pod kontrolą celną odprawa czasowa uszlachetnianie bierne JeŜeli wnioskodawca składa wniosek o pozwolenie na stosowanie więcej niŝ jednej procedury celnej (pozwolenie zintegrowane), zaś formularz nie spełnia wymogów (np. z powodu faktu, Ŝe towary, które mają być objęte procedurami celnymi nie są takie same dla kaŝdej z procedur), naleŝy uŝyć oddzielnych formularzy. 3. Rodzaj wniosku Rodzaj wniosku musi koniecznie zostać podany w tym polu w formie przynajmniej jednego z następujących kodów: 1 = pierwszy wniosek 2 = wniosek o zmianę lub przedłuŝenie pozwolenia (wskazać takŝe numer odpowiedniego pozwolenia) 3 = wniosek o pojedyncze pozwolenie 4 = wniosek o kolejne pozwolenie (uszlachetnianie czynne) 4. Formularze kontynuacyjne NaleŜy wpisać liczbę załączonych formularzy kontynuacyjnych. Zamieszczone zostały formularze kontynuacyjne dla następujących procedur celnych: składu celnego, uszlachetniania czynnego (o ile jest to konieczne) oraz uszlachetniania biernego (o ile jest to konieczne)

10 5. Miejsce i rodzaj księgowania/ewidencji NaleŜy podać miejsce księgowości. Jest to miejsce, gdzie przechowywane są materiały dotyczące księgowości handlowej, podatkowej lub innej wnioskodawcy lub prowadzone w imieniu wnioskodawcy. NaleŜy takŝe sprecyzować rodzaj księgowania przez podanie szczegółów dotyczących uŝywanego systemu. NaleŜy podać równieŝ rodzaj ewidencji (ewidencja towarowa), która będzie uŝywana dla procedury celnej. Ewidencja musi zawierać wszelkie niezbędne informacje i szczegóły techniczne, umoŝliwiające organom celnym nadzór i kontrolę nad procedurą celną. Jeśli przewidywane jest korzystanie ze składu celnego typu B, pola 5 nie wypełnia się. W przypadku odprawy czasowej, pole 5 wypełnia się jedynie w przypadku, gdy wymagają tego organy celne. W przypadku wniosku o pojedyncze pozwolenie, naleŝy wskazać miejsce i rodzaj głównej księgowości. 6. Termin waŝności pozwolenia a b W polu 6a naleŝy wskazać wnioskowaną datę, od której pozwolenie powinno zacząć obowiązywać (dzień/ miesiąc/ rok). Co do zasady pozwolenie obowiązuje od dnia wydania. W takim przypadku naleŝy wpisać data wydania. Data upływu terminu waŝności pozwolenia moŝe zostać wskazana w polu 6b. 7. Towary przeznaczone do objęcia procedurą celną Kod CN Wyszczególnienie Ilość Wartość Kod CN Wypełnić zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (kod CN = osiem cyfr). Wyszczególnienie Ilość Wyszczególnienie towarów oznacza opis handlowy i/lub techniczny. Wpisać szacunkową ilość towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną. Wartość Wpisać szacunkową wartość w euro lub innej walucie towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną. Uwagi: Szczególne przeznaczenie: 1. Jeśli wniosek dotyczy towarów innych niŝ określone poniŝej w pkt 2, w polu Kod CN naleŝy wpisać, w razie potrzeby, kod TARIC (10- lub 14-cyfrowy). 2. Jeśli wniosek dotyczy towarów objętych przepisami specjalnymi (część A i B) zawartymi w Postanowieniach Wstępnych Nomenklatury Scalonej (towary mające zastosowanie w niektórych kategoriach statków, łodzi i innych jednostek pływających oraz przy wierceniu lub produkcji platform/samolotów cywilnych i towarów na uŝytek lotnictwa cywilnego), kody CN nie są wymagane. Wnioskodawcy powinni wpisać w pole Wyszczególnienie, na przykład: Cywilny statek powietrzny i jego części/przepisy specjalne, CN - część B. Dalej nie jest konieczne

11 podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN, ilości i wartości towarów; Skład celny: Jeśli wniosek obejmuje większą ilość sztuk róŝnych towarów, moŝna wpisać słowo róŝne w polu Kod CN. W takim przypadku charakter towarów, które będą składowane naleŝy opisać w polu Wyszczególnienie. Nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN, ilości oraz wartości towarów; Uszlachetnianie czynne i bierne: Kod CN: MoŜe zostać podany kod czterocyfrowy. JednakŜe konieczne jest podanie ośmiocyfrowego kodu w przypadku, gdy: mają być uŝyte towary ekwiwalentne lub standardowy system wymiany, znajduje zastosowanie art. 586 ust. 2, warunki ekonomiczne są oznaczone kodami 01, 10, 11, 31 lub 99, brane są pod uwagę mleko i przetwory mleczne określone w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 i kod 30 jest stosowany w odniesieniu do sytuacji określonych w podpodziałach 2, 5 i 7 tego kodu lub wymagają tego organy celne zgodnie z art. 499 akapit pierwszy. Wyszczególnienie: Opis handlowy i/lub techniczny powinien być wystarczająco jasny oraz szczegółowy, aby umoŝliwić wydanie decyzji dotyczącej wniosku. W przypadkach, gdzie planowane jest uŝycie towarów ekwiwalentnych lub standardowego systemu wymiany, naleŝy podać szczegóły dotyczące jakości handlowej oraz parametrów technicznych towarów. Ilość: Informacja ta nie musi być wpisywana w stosunku do uszlachetniania czynnego, w przypadku, gdy kodem wpisanym w odniesieniu do warunków ekonomicznych jest kod 30, o ile nie jest planowane zastosowanie towarów ekwiwalentnych. JednakŜe dana ilość musi być wskazana, gdy obejmuje przetwarzanie pszenicy durum w celu wytworzenia makaronu albo, gdy musi być podany ośmiocyfrowy kod dla mleka i przetworów mlecznych. Wartość: Informacja ta nie musi być wpisywana w przypadku, gdy nie jest wymagane wpisanie ilości, chyba, Ŝe wnioskodawca zamierza skorzystać z kodu 30 (wartość de minimis). 8. Produkty kompensacyjne lub przetworzone Kod CN Wyszczególnienie Współczynnik produktywności Uwaga ogólna: NaleŜy podać szczegóły dotyczące wszystkich produktów kompensacyjnych pochodzących z operacji, wskazując odpowiednio główny produkt kompensacyjny (Main Compensating Product - MCP) lub wtórny produkt kompensacyjny (Secondary Compensating Product - SCP). Kod CN i wyszczególnienie: Patrz uwagi do pola 7. Współczynnik produktywności: NaleŜy wskazać przewidywany współczynnik produktywności lub metodę, przy uŝyciu której współczynnik ten ma być obliczony. W przypadku ryczałtowych współczynników produktywności, naleŝy porównać załącznik 69 i wskazać odpowiednią liczbę porządkową.

12 9. Dane szczegółowe planowanych działań Opisać charakter planowanych działań (np. dane szczegółowe operacji w ramach umowy o przetworzenie robocze lub rodzaj zwyczajowych zabiegów), którym mają zostać poddane towary w ramach procedury celnej. NaleŜy wskazać takŝe odpowiednie miejsce lub miejsca. JeŜeli w polu 2 wnioskuje się o więcej niŝ jedną procedurę, opis musi jasno wskazywać czy towary mają zostać poddane procedurom celnym alternatywnie czy kolejno. Jeśli zaangaŝowana jest więcej niŝ jedna administracja celna, wskazać nazwę lub nazwy Państw Członkowskich, jak równieŝ miejsca. W przypadku szczególnego przeznaczenia wpisać zamierzone szczególne przeznaczenie i miejsce lub miejsca, gdzie towary zostaną przypisane do zamierzonego dla nich szczególnego przeznaczenia. W razie potrzeby, naleŝy wpisać nazwę, adres i funkcję innych zainteresowanych operatorów. Jeśli przewiduje się przeniesienie praw i obowiązków (art. 82 ust. 2 i 90 Kodeksu), naleŝy umieścić w polu 9, jeśli to moŝliwe, dane szczegółowe dotyczące adresata przeniesienia. 10. Warunki ekonomiczne Wnioskodawca musi podać powody spełnienia warunków ekonomicznych. W szczególności zaś dla: składu celnego, Ŝe istnieje gospodarcza potrzeba składowania, uszlachetniania czynnego przez uŝycie przynajmniej jednego z dwucyfrowych kodów podanych w dodatku dla kaŝdego kodu CN, który został wskazany w polu 7, przetwarzania pod kontrolą celną, Ŝe zastosowanie zasobów niewspólnotowych umoŝliwi stworzenie lub utrzymanie działalności przetwórczej we Wspólnocie. W przypadku: szczególnego przeznaczenia pole 10 nie jest wypełniane, odprawy czasowej jest konieczne wskazanie artykułu lub artykułów, na mocy których składany jest wniosek o pozwolenie oraz podanie szczegółów dotyczących właściciela towarów opisanych w polu 7, uszlachetniania biernego, naleŝy wypełnić pole 10 jedynie wtedy, gdy jest to wymagane przez organy celne na mocy art. 585 ust. 1; 11. Urząd (-y) celny (-e) a b c objęcia zakończenia urząd (-y) kontrolny (-e) Wskazać proponowany urząd lub urzędy celne. W przypadku szczególnego przeznaczenia pole 11b nie jest wypełniane.

13 12. Identyfikacja W polu 12 naleŝy wpisać zamierzone środki pozwalające na ustalenie toŝsamości, przy uŝyciu przynajmniej jednego z następujących kodów: 1 = numer seryjny lub numer producenta 2 = załoŝenie plomb, pieczęci, odcisków, lub innych znaków wyróŝniających 3 = arkusz informacyjny INF 4 = pobranie próbek, ilustracje lub opisy techniczne 5 = przeprowadzenie analiz 6 = dokument informacyjny zamieszczony w załączniku 104 (stosowany jedynie dla uszlachetniania biernego) 7 = inne środki pozwalające na ustalenie toŝsamości (wyjaśnić w polu 16 informacje dodatkowe ) 8 = bez środków pozwalających na stwierdzenie toŝsamości zgodnie z art. 139 akapit drugi Kodeksu (stosowany jedynie do odprawy czasowej) W przypadku składu celnego wypełnienie jest konieczne jedynie w odniesieniu do towarów wstępnie finansowanych lub, jeśli wymagają tego organy celne. Pole 12 nie jest wypełniane w przypadku uszlachetnienia czynnego z wykorzystaniem towarów ekwiwalentnych, uszlachetniania biernego z wykorzystaniem standardowego systemu wymiany lub tam, gdzie stosuje się art. 586 ust. 2. Zamiast tego, wypełnia się pole 18 formularza kontynuacyjnego uszlachetnianie czynne albo pola 19 lub 21 formularza kontynuacyjnego uszlachetnianie bierne. 13. Termin zakończenia (miesiące) Podać przewidywany termin wymagany dla przeprowadzenia operacji w ramach wnioskowanej (pole 2) procedury celnej lub procedur celnych. Termin ten rozpoczyna się w momencie objęcia towarów procedurą celną. Kończy się, kiedy produktom lub towarom zostanie nadane nowe dopuszczalne przeznaczenie celne, w zaleŝności od sprawy, w celu ubiegania się o zwrot naleŝności przywozowych po uszlachetnieniu czynnym (system ceł zwrotnych), lub w celu uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z naleŝności przywozowych w momencie dopuszczenia do swobodnego obrotu po uszlachetnianiu biernym. W przypadku szczególnego przeznaczenia naleŝy podać termin, który będzie potrzebny do przypisania produktom zamierzonego szczególnego przeznaczenia lub do transferu towarów do innego posiadacza pozwolenia. W przypadku składu celnego, termin ten jest nieograniczony, stąd pole zostawia się niewypełnione. W przypadku uszlachetniania czynnego: w przypadku gdy termin zakończenia wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie, pozwolenie moŝe określać, Ŝe termin zakończenia jest automatycznie przedłuŝany na wszystkie towary wciąŝ objęte procedurą w tym dniu. JeŜeli to uproszczenie jest wymagane naleŝy wpisać: art. 542 ust. 2 i podać szczegóły w polu Procedury uproszczone a b Pole 14a:

14 W przypadku zamiaru korzystania z uproszczonej procedury objęcia, naleŝy podać przynajmniej jeden z poniŝszych kodów: 1 = niekompletne zgłoszenie celne (art. 253 ust. 1) 2 = uproszczone zgłoszenie celne (art. 253 ust. 2) 3 = procedura w miejscu z przedstawieniem towarów (art. 253 ust. 3) 4 = procedura w miejscu bez przedstawienia towarów (art. 253 ust. 3) Pole 14b: Jeśli zamierza się wykorzystać uproszczoną procedurę zakończenia, naleŝy podać szczegóły przy uŝyciu przynajmniej jednego z poniŝszych kodów: Jak dla pola 14a. W przypadku procedury szczególnego przeznaczenia, pole 14b nie będzie wypełniane. 15. Transfer Jeśli zamierza się dokonać transferu towarów lub produktów, naleŝy wskazać proponowane formalności transferowe, przy uŝyciu przynajmniej jednego z poniŝszych kodów: 1 = bez formalności celnych między róŝnymi miejscami określonymi w pozwoleniu będącym przedmiotem wniosku 2 = transfer z urzędu objęcia do pomieszczeń lub miejsca zastosowania lub przetworzenia, naleŝących do wnioskodawcy bądź operatora na mocy zgłoszenia o objęcie procedurą celną 3 = transfer do urzędu wyprowadzenia w celu powrotnego wywozu odbywający się z zastosowaniem procedury celnej 4 = transfer od jednego posiadacza pozwolenia do drugiego, zgodnie z załącznikiem 68. W polu 16 wskazać sugerowaną procedurę. 5 = egzemplarz kontrolny T5 (stosowany tylko dla szczególnego przeznaczenia) 6 = inne dokumenty (stosowane tylko dla szczególnego przeznaczenia; opisać w polu 16). Transfer nie jest moŝliwy, jeśli miejsce wysyłki lub przybycia towarów jest składem typu B. 16. Informacje dodatkowe Podać wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być uŝyteczne. 17. Podpis... Data... Imię i nazwisko... Przy wypełnianiu formularza kontynuacyjnego, zamiast powyŝszego wypełnić jedynie stosowne pole (22, 23 lub 26).

15 Formularz kontynuacyjny skład celny 18. Typ składu celnego NaleŜy wskazać jeden z następujących typów: Typ A, B, C, D lub E. Tytuł II Uwagi dotyczące formularzy kontynuacyjnych 19. Skład lub urządzenia do składowania (typ E) NaleŜy podać dokładne miejsce, które będzie wykorzystywane jako skład celny lub, w przypadku gdy wniosek odnosi się do składu typu E, wykorzystywane jako urządzenia do składowania. 20. Nieprzekraczalny termin na złoŝenie inwentaryzacji towarów MoŜna zaproponować termin na złoŝenie inwentaryzacji towarów. 21. Współczynnik straty NaleŜy podać szczegóły, w razie potrzeby, dotyczące współczynnika lub współczynników straty. 22. Składowanie towarów nieobjętych procedurą Kod CN Wyszczególnienie Kategoria/procedura celna Kod CN i wyszczególnienie W przypadku gdy planuje się wspólne składowanie, naleŝy podać ośmiocyfrowy kod CN, jakość handlową i parametry techniczne towarów. We wszystkich pozostałych przypadkach opis handlowy i/lub techniczny jest wystarczający lub, jeśli składowanie towarów nieobjętych procedurą obejmuje większą ilość róŝnych towarów, moŝna wpisać słowo róŝne w polu kod CN. W takim przypadku naleŝy opisać rodzaj towarów, które mają być składowane w polu Wyszczególnienie. Kategoria / procedura celna Wprowadzić w kolumnie Kategoria/procedura celna stosowny kod lub kody: 1 = wspólnotowe towary rolne 2 = wspólnotowe towary przemysłowe 3 = niewspólnotowe towary rolne 4 = niewspólnotowe towary przemysłowe oraz podać procedurę celną, jeŝeli towary jej podlegają. 23. Zwyczajowe zabiegi Wypełnić, jeśli przewiduje się zwyczajowe zabiegi. 24. Czasowe wyprowadzenie. Cel: Wypełnić, jeśli przewiduje się czasowe wyprowadzenie.

16 25. Informacje dodatkowe Podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące pól 18-24, które mogą być przydatne. Formularz kontynuacyjny uszlachetnianie czynne 18. Towary ekwiwalentne Kod CN Wyszczególnienie W przypadku gdy planuje się wykorzystanie towarów ekwiwalentnych, naleŝy podać ośmiocyfrowy kod CN, jakość handlową i parametry techniczne towarów ekwiwalentnych, w celu umoŝliwienia organom celnym dokonania niezbędnych porównań między towarami przywoŝonymi a towarami ekwiwalentnymi. Kody przewidziane dla pola 12 mogą zostać uŝyte dla zaproponowania środków pomocniczych, które mogłyby być przydatne przy dokonywaniu takich porównań. Jeśli towary ekwiwalentne posiadają wyŝszy stopień przetworzenia niŝ towary przywoŝone, odpowiednie informacje naleŝy podać w polu Uprzedni wywóz W przypadku gdy planuje się zastosowanie systemu uprzedniego wywozu, naleŝy wskazać termin, w ramach którego towary niewspólnotowe powinny być zgłoszone do procedury biorąc pod uwagę czas wymagany na dostarczenie i transport do Wspólnoty. 20. Dopuszczenie do swobodnego obrotu bez zgłoszenia celnego? W przypadku gdy wymaga się, aby produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym były dopuszczone do swobodnego obrotu bez formalności, zaznaczyć TAK. 21. Informacje dodatkowe NaleŜy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące pól 18-20, które mogą być przydatne. Formularz kontynuacyjny uszlachetnianie bierne 18. System W przypadku gdy jest to planowane, naleŝy podać odpowiedni kod lub kody: 1 = standardowy system wymiany bez uprzedniego przywozu 2 = standardowy system wymiany z uprzednim przywozem 19. Produkty zamienne Kod CN Wyszczególnienie W przypadku gdy planowane jest zastosowanie standardowego systemu wymiany (moŝliwe jedynie w przypadku napraw), naleŝy podać ośmiocyfrowy kod CN, jakość handlową i parametry techniczne produktów zamiennych, aby umoŝliwić organom celnym dokonanie niezbędnych porównań między towarami wywoŝonymi czasowo a produktami zamiennymi. Kody przewidziane dla pola 12 mogą zostać uŝyte dla zaproponowania środków pomocniczych, które mogą być przydatne do takich porównań. 20. Art. 147 ust. 2 Kodeksu? W przypadku gdy wnioskodawca nie jest tą samą osobą, która zleca dokonanie procesów uszlachetniania, pozwolenie moŝe zostać przyznane (jedynie w odniesieniu do towarów pochodzących ze Wspólnoty) zgodnie z art. 147 ust. 2 Kodeksu. W pole 20 naleŝy wpisać TAK i podać stosowne dane szczegółowe.

17 21. Art. 586 ust. 2? W przypadku gdy charakter procesów uszlachetniania nie pozwala na ustalenie, Ŝe produkty kompensacyjne pochodzą z towarów wywoŝonych czasowo, pozwolenie moŝe być mimo to przyznane w naleŝycie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem, Ŝe wnioskodawca moŝe udzielić wystarczających gwarancji, iŝ towary uŝyte w procesach uszlachetniania mają ten sam ośmiocyfrowy kod CN, tę samą jakość handlową i te same parametry techniczne, co towary wywoŝone czasowo. Kody przewidziane dla pola 12 mogą zostać uŝyte dla zaproponowania środków pomocniczych, które mogłyby być przydatne do tego celu. Jeśli wniosek dotyczy takiego pozwolenia, w polu 21 naleŝy wpisać TAK i podać odpowiednie dane szczegółowe. 22. Informacje dodatkowe NaleŜy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące pól 18-21, które mogą być przydatne.

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r., w Części IV Kody stosowane w formularzach Sekcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc ...

1) Imię i nazwisko albo firma podmiotu ubiegającego się o pomoc ... Dziennik Ustaw Nr 61 3666 Poz. 413 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (poz. 413) WZÓR FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 29 lutego 2008r. ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo