OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBJAŚNIENIA. Tytuł 1. Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków"

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA Tytuł 1 Dane szczegółowe, które mają zostać podane w poszczególnych polach formularzy wniosków Uwaga ogólna: Odniesienia dotyczą przepisów wykonawczych do Kodeksu Celnego, chyba, że zostało stwierdzone inaczej. 1. Wnioskodawca Należy podać pełną nazwę i adres wnioskodawcy. Wnioskodawcą jest osoba, dla której ma zostać wystawione zezwolenie., 2. Procedury celne Należy podać procedury celne, którymi miałyby zostać objęte towary wymienione w polu 7. Poniżej zamieszczone są właściwe procedury celne: - swobodny obrót z ostatecznym przeznaczeniem - skład celny - uszlachetnianie czynne - system zawieszeń - uszlachetnianie czynne - system ceł zwrotnych - przetworzenie pod kontrolą celną - czasowy wwóz - uszlachetnianie bierne Jeżeli wnioskodawca składa wniosek o zezwolenie na stosowanie więcej niż jednej procedury celnej (zezwolenie zintegrowane), zaś formularz nie spełnia wymogów (np. z powodu faktu, że towary, które mają być objęte procedurami celnymi nie są takie same dla każdej z procedur), należy użyć oddzielnych formularzy. 3. Rodzaj wniosku Rodzaj wniosku musi koniecznie zostać podany w tym polu w formie przynajmniej jednego z następujących kodów: 1 = pierwszy wniosek 2 = wniosek o zmianę lub przedłużenie zezwolenia (wskazać także numer odpowiedniego zezwolenia) 3 = wniosek o pojedyncze zezwolenie

2 4 = wniosek o kolejne zezwolenie (uszlachetnianie czynne) 4. Formularze kontynuacyjne Należy wpisać liczbę załączonych formularzy kontynuacyjnych. Zamieszczone zostały formularze kontynuacyjne dla następujących procedur celnych: składu celnego, uszlachetniania czynnego (gdzie konieczne) oraz uszlachetniania biernego (gdzie konieczne) 5. Miejsce i rodzaj księgowania / ewidencji Należy podać miejsce księgowości. Jest to miejsce, gdzie przechowywane są materiały dotyczące księgowości handlowej, podatkowej lub innej wnioskodawcy lub prowadzone w imieniu wnioskodawcy. Należy także sprecyzować rodzaj księgowania przez podanie szczegółów dotyczących używanego systemu. Należy podać również rodzaj ewidencji (ewidencja zapasów), która będzie używana dla procedury celnej. Ewidencja musi zawierać wszelkie niezbędne informacje i szczegóły techniczne, umożliwiające organom celnym nadzór i kontrolę nad procedurą celną. Jeśli przewidywane jest wykorzystanie składu celnego typ B, pola 5 nie wypełnia się. W przypadku czasowego wwozu, pole 5 wypełnia się jedynie w przypadku, gdy wymagają tego organy celne. W przypadku wniosku o pojedyncze zezwolenie, należy wskazać miejsce i rodzaj księgowości podstawowej.. 6. Okres ważności zezwolenia a b W polu 6a należy wskazać wnioskowaną datę, od której zezwolenie staje się skuteczne (dzień/ miesiąc/ rok). Co do zasady zezwolenie jest skuteczne od dnia wystawienia. W takim przypadku należy wpisać data wystawienia. Data wygaśnięcia zezwolenia może zostać wskazana w polu 6b.

3 7. Towary, które mają zostać objęte procedurą Kod CN Wyszczególnieni e I l o ś ć W a r t o ś ć - Kod CN Wypełnić zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (kod CN = osiem cyfr). - Wyszczególnienie - Ilość Wyszczególnienie towarów oznacza opis handlowy i/lub techniczny. Wpisać szacunkową ilość towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną. - Wartość Wpisać szacunkową wartość w euro lub innej walucie towarów przeznaczonych do objęcia procedurą celną. Uwagi: Ostateczne przeznaczenie: 1. Jeśli wniosek dotyczy towarów innych niż określone poniżej w pkt. 2, w polu Kod CN należy wpisać, gdzie stosowne, kod Taric (10- lub 14-cyfrowy). 2. Jeśli wniosek dotyczy towarów objętych przepisami specjalnymi (część A i B) zawartych w wstępnych przepisach Nomenklatury Scalonej (towary mające zastosowanie w niektórych kategoriach statków, łodzi i innych jednostek pływających oraz przy wierceniu lub produkcji platform/samolotów cywilnych i towarów na użytek lotnictwa cywilnego), kody CN nie są wymagane. Wnioskodawcy powinni wpisać w pole Wyszczególnienie, na przykład: Samolot cywilny i ich części/przepisy specjalne, CN - część B. Dalej nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN, ilości i wartości towarów; Skład celny: Jeśli wniosek obejmuje większą ilość sztuk różnych towarów, można wpisać słowo różne w polu Kod CN. W takim przypadku charakter towarów, które będą magazynowane należy opisać w polu Wyszczególnienie. Nie jest konieczne podawanie danych szczegółowych dotyczących kodu CN, ilości oraz wartości towarów;

4 Uszlachetnianie czynne i bierne: Kod CN: Może zostać podany kod czterocyfrowy. Jednakże koniecze jest podanie ośmiocyfrowego kodu w przypadku, gdy: - mają być użyte towary ekwiwalentne lub standardowy system wymiany, - znajduje zastosowanie art. 586 ust. 2, - warunki ekonomiczne są oznaczone kodem 10, 11 lub 99, - brane są pod uwagę mleko i przetwory mleczne, określone w art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999, kod 30 jest stosowany w odniesieniu do zwyczajowych form zabiegów, a wartość de minimis lub bilans dostaw pozostają zgodne z art. 11 rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 lub - wymagają tego organy celne zgodnie z art. 499 akapit pierwszy. Wyszczególnienie: Opis handlowy i/lub techniczny powinien być wystarczająco jasny oraz szczegółowy, aby umożliwić wydanie decyzji dotyczącej wniosku. W przypadkach, gdzie planowane jest użycie towarów ekwiwalentnych lub standardowego systemu wymiany, należy podać szczegóły dotyczące jakości handlowej oraz charakterystyki technicznej towarów. Ilość: Informacja ta nie musi być wpisywana w stosunku do uszlachetniania czynnego, w przypadku, gdy kod wpisany w odniesieniu do warunków ekonomicznych jest kodem 30, o ile nie jest planowane zastosowanie towarów ekwiwalentnych. Jednakże dana ilość musi być wskazana, gdy obejmuje przetwarzanie pszenicy durum w celu wytworzenia makaronu albo, gdy musi być podany ośmiocyfrowy kod dla mleka i przetworów mlecznych. Wartość: Informacja ta nie musi być wpisywana w przypadku, gdy nie jest wymagane wpisanie ilości, chyba, że wnioskodawca zamierza skorzystać z kodu 30 (wartość de minimis). 8. Produkty kompensacyjne lub przetworzone Kod CN Wyszczególnienie Współczynnik produktywności Uwaga ogólna: Należy podać szczegóły dotyczące wszystkich produktów kompensacyjnych pochodzących z operacji, wskazując odpowiednio główny produkt kompensacyjny (Main Compensating Product - MCP) lub poboczny produkt kompensacyjny (Secondary Compensating Product - SCP). Kod CN i wyszczególnienie Patrz uwagi do pola 7. Współczynnik produktywności: Należy wskazać przewidywany współczynnik produktywności lub metodę, przy użyciu, której współczynnik ten ma być obliczony. W przypadku standardowych współczynników

5 produktywności, należy porównać załącznik 69 i wskazać odpowiednią liczbę porządkową. 9. Dane szczegółowe planowanych działań Opisać charakter planowanych działań (np. dane szczegółowe operacji na mocy umów przetwarzania roboczego lub rodzaj zabiegów zwyczajowych), którym mają zostać poddane towary w ramach procedury celnej. Należy wskazać także odpowiednie miejsca. Jeśli wniosek o więcej niż jedną procedurę został oznaczony w polu 2, opis musi jasno ukazywać czy towary mają zostać poddane procedurom celnym alternatywnie czy kolejno. Jeśli zaangażowana jest więcej niż jedna administracja celna, wskazać nazwy Państw Członkowskich, jak również miejsca. W przypadku ostatecznego przeznaczenia wpisać zamierzone ostateczne przeznaczenie i miejsca, gdzie towary zostaną przypisane do zamierzonego dla nich ostatecznego przeznaczenia. Gdzie stosowne, należy wpisać nazwę, adres i funkcję innych zainteresowanych operatorów. Jeśli zamierzone jest dysponowanie prawami i obowiązkami (art. 82 ust. 2 i 90 Kodeksu), jeśli to możliwe, należy umieścić w polu 9 dane szczegółowe dotyczące odbiorcy takiego przekazania. 10. Warunki ekonomiczne Wnioskodawca musi wskazać powody dla wypełnienia warunków ekonomicznych. W szczególności zaś dla: - składu celnego, że istnieje ekonomicznie uzasadniona potrzeba składowania, - uszlachetniania czynnego przez użycie przynajmniej jednego z dwucyfrowych kodów podanych w dodatku dla każdego kodu CN, który został wskazany w polu 7, - przetwarzania pod kontrolą celną, że zastosowanie zasobów niewspólnotowych umożliwi stworzenie lub utrzymanie działalności przetwórczej we Wspólnocie. W przypadku: - ostatecznego przeznaczenia pole 10 nie jest wypełniane, - czasowego wwozu jest konieczne wskazanie artykułów, na mocy, których składany jest wniosek o zezwolenie oraz podanie szczegółów dotyczących właściciela towarów opisanych w polu 7, - uszlachetniania biernego, należy wypełnić pole 10 jedynie wtedy, gdy jest to wymagane przez organy celne na mocy art. 585 ust. 1;

6 11. Urząd / urzędy celne a objęcia b c zakończenia Urząd / urzędy nadzorujące Wskazać sugerowany urząd lub urzędy celne. W przypadku ostatecznego przeznaczenia pole 11b nie jest wypełniane. 12. Identyfikacja W polu 12 należy wpisać zamierzone środki pozwalające na ustalenie tożsamości przy użyciu przynajmniej jednego z następujących kodów: 1 = numer seryjny lub numer producenta 2 = założenie plomb, pieczęci, zacisków, lub innych znaków wyróżniających 3 = arkusz informacyjny INF 4 = pobranie próbek, ilustracje lub opisy techniczne 5 = przeprowadzenie analiz 6 = dokument informacyjny zamieszczony w załączniku 104 (stosowny jedynie do uszlachetniania biernego) 7 = inne środki pozwalające na ustalenie tożsamości (wyjaśnić w polu 16 informacje dodatkowe ) 8 = bez środków pozwalających na stwierdzenie tożsamości zgodnie z art. 139 akapit drugi Kodeksu (stosowny jedynie do czasowego wwozu) W przypadku składu celnego wypełnienie jest konieczne jedynie w wypadku, gdy w zakres sprawy wchodzą towary wstępnie finansowane lub, jeśli wymagają tego organy celne. Pole 12 nie jest wypełniane w przypadku uszlachetnienia czynnego z towarami ekwiwalentnymi, uszlachetniania biernego ze standardowym systemem wymiany lub tam, gdzie stosuje się art. 586 ust. 2. Zamiast niego, wypełnia się pole 18 formularza kontynuacyjnego uszlachetnianie czynne albo pola 19 lub 21 formularza kontynuacyjnego uszlachetnianie bierne. 13. Okres zakończenia (miesiące) Podać przewidywany okres wymagany dla przeprowadzenia operacji w ramach wnioskowanych (pole 2) procedur celnych. Okres ten rozpoczyna się w momencie objęcia towarów procedurą celną.

7 Kończy się, kiedy produktom lub towarom zostanie już przypisane dozwolone przeznaczenie celne, w zależności od sprawy, w celu ubiegania się o zwrot należności przywozowych po uszlachetnieniu czynnym (system ceł zwrotnych), lub w celu uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności przywozowych w momencie wprowadzenia do swobodnego obrotu po uszlachetnianiu biernym. - W przypadku ostatecznego przeznaczenia należy podać okres, który będzie potrzebny do przypisania produktom zamierzonego ostatecznego przeznaczenia lub do przekazania towarów do innego posiadacza zezwolenia. - W przypadku składowania celnego, okres ten jest nieograniczony, stąd pole zostawia się niewypełnione. - W przypadku uszlachetniania czynnego: w przypadku gdy okres zakończenia wygasa w określonym dniu dla wszystkich towarów objętych procedurą w danym okresie, zezwolenie może określać, że okres zakończenia jest automatycznie przedłużany na wszystkie towary wciąż objęte procedurą w tym dniu. Jeżeli to uproszczenie jest wymagane należy wpisać: art. 542 ust. 2 i podać szczegóły w polu Procedury uproszczone a b Pole 14a: W przypadku korzystania z uproszczonej procedury wprowadzenia, należy podać przynajmniej jeden z poniższych kodów: 1 = Niepełna deklaracja (art. 253 ust. 1) 2 = Uproszczona procedura zgłoszenia (art. 253 ust. 2) 3 = Lokalna procedura odprawy z przedstawieniem towarów (art. 253 ust. 3) 4 = Lokalna procedura odprawy bez przedstawienia towarów (art. 253 ust. 3) Pole 14b: Jeśli zamierza się wykorzystać uproszczoną procedurę zakończenia, należy podać szczegóły przy użyciu przynajmniej jednego z poniższych kodów: Jak dla pola 14a. W przypadku procedury użytkowania końcowego, pole 14b nie będzie wypełniane. 15. Transfer Jeśli zamierza się dokonać transferu towarów lub produktów, należy wskazać proponowane

8 formalności transferowe, przy użyciu przynajmniej jednego z poniższych kodów: 1 = bez formalności celnych między różnymi miejscami określonymi w zezwoleniu będącym przedmiotem wniosku 2 = transfer z urzędu objęcia do zakładów lub miejsca wykorzystania lub przetworzenia, należących do wnioskodawcy bądź operatora na mocy zgłoszenia objęcia procedurą celną 3 = transfer do urzędu wyjścia w celu powrotnego wywozu powinien odbyć się z zastosowaniem procedury celnej 4 = transfer od jednego posiadacza zezwolenia do drugiego, zgodnie z załącznikiem 68 W polu 16 zaznaczyć sugerowaną procedurę 5 = formularz kontrolny T5 (tylko dla ostatecznego przeznaczenia) 6 = inne dokumenty (stosowane tylko dla ostatecznego przeznaczenia; opisać w polu 16). Transfer nie jest możliwy, jeśli miejsce wysyłki lub przybycia towarów jest składem typu B. 16. Informacje dodatkowe Podać wszystkie dodatkowe informacje, które mogą być użyteczne. 17. Podpis... Data... Imię i nazwisko... Przy wypełnianiu formularza kontynuacyjnego, zamiast powyższego wypełnić jedynie stosowne pole (22, 23 lub 26). Formularz kontynuacyjny skład celny 18. Typ składu Należy wskazać jeden z następujących typów: Typ A, B, C, D lub E. Tytuł II Uwagi dotyczące formularzy kontynuacyjnych

9 19. Skład lub pomieszczenia i urządzenia do magazynowania (typ E) Należy podać dokładne miejsce przeznaczone do wykorzystania jako skład celny lub, gdzie wniosek odnosi się do składu typu E, opis pomieszczeń i urządzeń do magazynowania. 20. Nieprzekraczalny termin złożenia ewidencji towarów Można podać sugestię terminu na złożenie ewidencji towarów. 21. Wskaźnik straty Należy podać szczegóły, gdzie stosowne, dotyczące wskaźnika straty. 22. Składowanie towarów nie objętych procedurą Kod CN Wyszczególnienie Kategoria/procedura celna Kod CN i opis W przypadku, gdy planuje się wykorzystanie wspólnego składowania, należy podać ośmiocyfrowy kod CN, jakość handlową i opis techniczny towarów. We wszystkich pozostałych przypadkach opis handlowy i/lub techniczny jest wystarczający lub, jeśli składowanie towarów nie podlegających procedurom obejmuje większą ilość różnych towarów, można wpisać słowo różne w polu kod CN. W takim przypadku należy opisać rodzaj towarów, które mają być składowane w polu Wyszczególnienie. Kategoria / procedura celna Wprowadzić w kolumnie Kategoria/procedura celna stosowne kody: 1 = wspólnotowe towary rolne 2 = wspólnotowe towary przemysłowe 3 = niewspólnotowe towary rolne 4 = niewspólnotowe towary przemysłowe oraz podać procedurę celną, której podlegają towary. 23. Zabiegi zwyczajowe Wypełnić, jeśli przewiduje się zabiegi zwyczajowe. 24. Czasowe wyprowadzenie. Cel: Wypełnić, jeśli przewiduje się czasowe wyprowadzenie. 25. Informacje dodatkowe

10 Podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące pól 18-24, które mogą być przydatne. Formularz kontynuacyjny uszlachetnianie czynne 18. Towary ekwiwalentne Kod CN Wyszczególnienie W przypadku, gdy planuje się zastosowanie towarów ekwiwalentnych, należy podać ośmiocyfrowy kod CN, jakość handlową i opis techniczny towarów ekwiwalentnych, w celu umożliwienia organom celnym dokonania niezbędnych porównań między towarami przywożonymi a towarami ekwiwalentnymi. Kody przewidziane dla pola 12 mogą zostać użyte dla zasugerowania środków pomocniczych, które mogłyby być przydatne przy dokonywaniu takich porównań. Jeśli towary ekwiwalentne znajdują się na bardziej zaawansowanym etapie produkcji niż towary przywożone, odpowiednie informacje należy podać w polu Uprzedni wywóz W przypadku, gdy planuje się zastosowanie systemu uprzedniego wywozu, należy wskazać okres, w ramach, którego towary niewspólnotowe powinny być deklarowane do celów procedury biorąc pod uwagę czas wymagany na dostarczenie i transport do Wspólnoty. 20. Dopuszczenie do swobodnego obrotu bez zgłoszenia celnego? W przypadku, gdy wymaga się, aby produkty kompensacyjne lub towary w niezmienionym stanie były dopuszczone do swobodnego obrotu bez formalności, zaznaczyć TAK. 21. Informacje dodatkowe Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące pól 18-20, które mogą być przydatne. 18. System Formularz kontynuacyjny uszlachetnianie bierne W przypadku, gdy jest to zamierzone, należy podać odpowiedni kod: 1 = standardowy system wymiany bez uprzedniego przywozu 2 = standardowy system wymiany z uprzednim przywozem 19. Produkty zastępcze Kod CN Wyszczególnienie W przypadku, gdy planowane jest zastosowanie standardowego systemu wymiany (możliwe jedynie w przypadku napraw), należy podać ośmiocyfrowy kod CN, jakość handlową i opis techniczny produktów zastępczych, aby umożliwić organom celnym dokonanie niezbędnych porównań między towarami podlegającymi czasowemu wywozowi a produktami zastępczymi.

11 Kody przewidziane dla pola 12 mogą zostać użyte dla zasugerowania środków pomocniczych, które mogą być przydatne do takich porównań. 20. Art. 147 ust. 2 Kodeksu? W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest tą samą osoba, która zarządza przeprowadzaniem procesów uszlachetniania, zezwolenie może zostać przyznane (jedynie w odniesieniu do towarów pochodzących ze Wspólnoty) zgodnie z art. 147 ust. 2 Kodeksu. W pole 20 należy wpisać TAK i podać stosowne dane szczegółowe. 21. Art. 586 ust. 2? W przypadku, gdy charakter procesów uszlachetniania nie pozwala na ustalenie, że produkty kompensacyjne pochodzą z towarów podlegających czasowemu wywozowi, zezwolenie może być mimo to przyznana w należycie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem, że wnioskodawca może zaoferować wystarczające gwarancje, iż towary użyte w procesach uszlachetniania mają ten sam ośmiocyfrowy kod CN, tę samą jakość handlową i ten sam opis techniczny, co towary wywożone czasowo. Kody przewidziane dla pola 12 mogą zostać użyte dla zasugerowania środków pomocniczych, które mogłyby być przydatne do tego celu. Jeśli wniosek dotyczy takiego zezwolenia, w polu 21 należy wpisać TAK i podać odpowiednie dane szczegółowe. 22. Informacje dodatkowe Należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące pól 18-21, które mogą być przydatne.

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE

ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA. (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE ZAŁĄCZNIK 67 FORMULARZ WNIOSKU I POZWOLENIA (art. 497 i 505) UWAGI OGÓLNE 1. Układ wzorów nie jest wiążący; oznacza to, że na przykład zamiast kratek, Państwa Członkowskie mogą zastosować formularze o

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia Przy wypełnianiu niniejszego formularza, proszę posługiwać się odpowiednimi przypisami

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

Jednocześnie w Części VI Szczególne przypadki postępowania, dodaje się pkt 22 w brzmieniu: Departament Polityki Celnej Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.13 z dnia 27.12.2010 r., w Części IV Kody stosowane w formularzach Sekcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej

Wniosek o pozwolenie na stosowanie gospodarczej procedury celnej/szczególnego przeznaczenia. 1. Wnioskodawca Zarezerwowane do celów władzy celnej Oryginł WSPÓLNOTA EUROPEJSKA WZÓR Wniosek o pozwolenie n stosownie gospodrczej procedury celnej/szczególnego przeznczeni Przy wypełniniu niniejszego formulrz, proszę posługiwć się odpowiednimi przypismi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 273/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS)

KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) KORZYSTANIE Z FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU KONTROLI IMPORTU (ICS) INSTRUKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (WERSJA 1.0) Opracowano w Departamencie Polityki Celnej Warszawa marzec 2010 r. 1 Spis treści INSTRUKCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU INTRASTAT WIADOMOŚCI OGÓLNE System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System ten funkcjonuje w Unii Europejskiej od 1993 r. i jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo