Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro"

Transkrypt

1 Gmina Gródek nad Dunajcem Siedziba: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem, dnia 7 kwietnia 05 r. Znak: IZP.7.II.IV.5.05 Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu Dot.: DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowych zabawek i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem w ramach projektu PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK realizowanego w ramach POKL w gminie Gródek nad Dunajcem. Szczegółowy zakres zamówienia: Opis oczekiwanych zabawek i pomocy dydaktycznych został ujęty w formularzu A stanowiącym załącznik cenowy do oferty (formularzu cenowym)stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia 3. Wymagany termin realizacji umowy: Dostawa całość należy dostarczyć do 4 dni od podpisania umowy. 4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium 4.. Cena-00%. 5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 5.. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr do zaproszenia; 5.. Formularz cenowy wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia; 6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 6.. W cenę należy wliczyć: a. Wartość dostaw określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, b. Wszystkie koszty wykonawcy, niezbędne do prawidłowego wykonania dostaw, będących przedmiotem zaproszenia; c. Obowiązujący podatek od towarów i usług.

2 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM 6.. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w zależności od posiadanych środków finansowych na realizację powyższego zamówienia w oparciu o arkusz kalkulacyjny 7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 7.. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia , do godz w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, Dziennik Podawczy, pok. nr Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK, NR SPRAWY: IZP.7.II.IV Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy bez otwierania Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (skan oferty) Oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie przesyłając oryginał oferty na adres Zamawiającego 7.6. Brak pisemnego potwierdzenia złożonej oferty przed upływem 7 dni licząc od terminu składania zostanie potraktowany jako wada formalna oferty i skutkować będzie jej odrzuceniem Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. 8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 8.. Otwarcie złożonych oferty cenowych nastąpi w dniu r. o godz. 0:05 w siedzibie zamawiającego w (j.w.) 8.. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: a. Kwestie merytoryczne - Edyta Cepiga, pokój 5b, telefon: /08/ w.34, b. Kwestie proceduralne - Lesław Czul, pokój 5a, telefon: /08/ w.39, 9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 9.. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych). Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej. 0. Wzór umowy. 0.. Wzór umowy stanowi załącznik nr do niniejszego zaproszenia. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem /-/ mgr inż. Józef Tobiasz Wojciech Błażusiak... (przygotował/a) (podpis kierownika zamawiającego)

3 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W załączeniu:. Wzór druku dla FORMULARZA OFERTY. Wzór umowy 3. Formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia

4 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM FORMULARZ OFERTY Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy: ul kod - miejscowość NIP REGON telefon fax: Składając ofertę na realizację powyższego zamówienia oferuję jego realizację w cenie brutto Słownie Zgodne z wskazaną w załączniku A do niniejszej oferty II. Jednocześnie oświadczam, że:. Akceptuję warunki płatności zgodnie projektem umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia. W cenie ofertowej zostały wszelkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, na warunkach określonych w specyfikacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym obowiązujący podatek VAT. 3. Jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 4. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonym projekcie umowy, 5. Wyrażam zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, 6. Zamówienia wykonam w terminie do 7 dni od podpisania umowy.... miejscowość, data... pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny)

5 Umowa IZP...05 Umowa została zawarta w dniu 05 r. w Gródku nad Dunajcem pomiędzy : Gminą Gródek nad Dunajcem Siedziba: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54; Gródek nad Dunajcem NIP reprezentowaną przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem Józefa Tobiasza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Janiny Matusik zwanym dalej Zamawiającym a Reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Cywilny. Przedmiot umowy. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wymienionych w załączniku nr do umowy pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola dla Gminy Gródek nad Dunajcem w ramach projektu Przedszkole Na dobry początek realizowanego przez Gminę Gródek nad Dunajem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9... Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szczegółowy opis dostaw objętych umową zawiera załącznik nr do niniejszej umowy.. Sposób realizacji zamówienia ) Odbiór przedmiotu zamówienia będzie miał miejsce w siedzibie Zamawiającego. ) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy, co najmniej na dzień roboczy przed planowaną dostawą. 3) W dniu dostawy nastąpi odbiór przedmiotu umowy z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. 4) Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu zgodności dostawy ze złożoną ofertą oraz zostanie poddany oględzinom zewnętrznym w celu stwierdzenia braku uszkodzeń. 5) Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie przez Wykonawcę w egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej ze stron. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu : produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości, nie odpowiadających opisowi zawartemu w załączniku do niniejszej umowy. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 7) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad ilościowych i jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie do 3 dni na podstawie sporządzonego protokołu. 8) Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru jest 9) Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru jest p. Edyta Cepiga lub osoba zastępująca. 3. Termin realizacji umowy. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 05 r.. Za wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uważał spełnienie

6 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM wszystkich niżej wymienionych elementów dostawy:. dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,. podpisanie protokołu odbioru bez uwag, 5. Wynagrodzenie i warunki płatności. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi: brutto słownie e złotych /, w tym należny podatek VAT,:. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru bez uwag w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z powyższej umowy jest budżet gminy Gródek nad Dunajcem na 05 rok, dział 80 Oświata i wychowanie, rozdział 800 Szkoły Podstawowe - Zakup materiałów i wyposażenia. 6. Gwarancje. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada zestaw wymaganych prawem dokumentów, oraz instrukcję w języku polskim jeśli jest wymagana.. Wykonawca udziela -letniej rękojmi na przedmiot zamówienia. 7. Odstąpienie od umowy. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy. a) w warunkach określonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub nienależycie i nieterminowo wykonuje swoje obowiązki. W takim przypadku Zamawiający może w ciągu 7 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o stwierdzonych uchybieniach skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie miesiąca licząc od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 8. Kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną; a ) w przypadku nie dotrzymania z winy Wykonawcy, terminów określonych w niniejszej umowie lub nie wywiązania się obowiązków narzuconych umową Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50,00 zł słownie ( pięćdziesiąt złotych ) za każdą dobę, w której wystąpiły nieprawidłowości. b ) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie wysokości 0% całkowitej wartości umowy brutto.. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie (z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 45 ustawy Pzp) w wysokości 0 % całkowitej wartości umowy brutto. 3. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary przez każdą ze stron. W razie opóźnienia Wykonawca w zapłacie, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiści poniesionej szkody.

7 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM 9. Zmiana umowy. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron z zastrzeżeniem ust... Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. ) termin realizacji: w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług, ) przedmiot umowy - jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 3. Nie stanowi zmiany umowy: ) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, ) zmiana danych tele-adresowych osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 0. Postanowienia końcowe. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony każdorazowej zmianie adresu wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. Adresy do doręczeń : Wykonawcy: Zamawiającego: Gmina Gródek nad Dunajcem; siedziba: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54; Gródek nad Dunajcem, tel fax : w 0 mail: W przypadku wystąpienia sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu jego polubownego rozwiązania. 3. Jakiekolwiek spory nierozwiązane polubownie, mające związek z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 5. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 6. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

8 Załącznik A do oferty Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto VAT (%) Wartość netto Wartość brutto Kosz tygrysek Wykonany z tworzywa sztucznego śr. 6 wys. 39 cm -(+/- 5%) Tablice magnetyczne 3 Kosz na zabawki 4 Palety plastikowe 5 Pojemniki na pędzle i wodę 6 Farby tempery litrowe 7 Farby tempery litrowe 8 Farby tempery litrowe 9 Farby tempery litrowe 0 Farby tempery litrowe Kółka małe Klepsydry duże Każdy zestaw wyposażony jest w czarny flamaster oraz zmazywacz. Tablice posiadają uchwyty do powieszenia na ścianie. wym.(+/-5%) 7,5 x 37,5 cm; w zestawie 4 szt. Wykonany z tworzywa sztucznego o Wym.(+/-5%) 40 x 39 x 39 cm. Z otworami posiadający pokrywę Wykonane z tworzywa sztucznego. W zestawie 0 szt. małych pojemników-6 szt. na farbę. Posiadające uchwyty ułatwiające korzystanie z farb o wymiarach (+/-5%)wym. 3 x 5 cm. Wykonane z tworzywa sztucznego(plastikowe). Zestaw zawiera 3szt.pojemników o wymiarach (+/-5%) 44x33x cm. Przeznaczone do malowania na papierze, płótnie, gipsie i drewnie. W zestawie 6 różnych kolorów o objętości l każdy. Przeznaczone do malowania na papierze, płótnie gipsie i drewnie, o objętości l kolor pomarańczowy Przeznaczone do malowania na papierze, płótnie gipsie i drewnie, o objętości l kolor fioletowy Przeznaczone do malowania na papierze, płótnie gipsie i drewnie, o objętości l kolor jasnozielony Przeznaczone do malowania na papierze, płótnie gipsie i drewnie, o objętości l kolor błękitny Wykonane z tworzywa sztucznego Zestaw zawiera 50 arkuszy w 0 kolorach z wysztancowanymi kółkami,000 szt. śr. kółek (+/-5%):, 3, 4 i 6,5 cm Wykonane z tworzywa sztucznego. Klepsydry odróżniające się od siebie kolorem piasku i pokrywką tj.: 0 minut (czerwona), 5 minut (zielona), 3 minuty 4

9 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto VAT (%) Wartość netto Wartość brutto (żółta), minuta (niebieska) i 30 sekund (czarna). 5 szt.; wys. 9 cm; czas: 30 s oraz, 3, 5 i 0 min 3 Klej uniwersalny Klej do papieru, tektury, bibuły, drewna itp.. Objętość l. 4 Klocki przestrzenne 5 Traktor z przyczepą 6 Autko wywrotka 7 Woreczki sportowe 8 Szarfy 9 Obręcze gimnastyczne 0 Drążki gimnastyczne Gra zręcznościowa Waga klasyczna 3 Płyta CD Pory roku z piosenka dziecięcą, aranżacje 4 Guziki Komplet złożony z lekkich elementów w formie: trójkątów, kwadratów, pięcioboków i sześcioboków z mechanizmem łączenia poszczególnych elementów. Komplet klocków w 4 kolorach (czerwony, żółty, niebieski i zielony)zawiera 80 elementów. Wykonany z tworzywa sztucznego o Wym.(+/-5%) 38 x 5 x,5 cm. Osobno traktor i przyczepa z możliwością zaczepienia. Wykonany z tworzywa sztucznego o Wym.(+/-5%) 55 x 36,5 x 3 cm. Wywrotka Zestaw woreczków wykonanych z mocnej tkaniny, przydatne do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych. Zestaw zawiera 4 sztuki w 4 kolorach wym. (+/-5%) 0 x 3 cm Zestaw wykonany z kolorowego, bawełnianego płótna o wym.(+/-5%) 00x6 cm. Zestaw zawiera 4 szt. w 4 różnych kolorach Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego o średnicy (+/-5%) 40 cm - koło. Zestaw zawiera 4 szt. Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego o śr.,5 cm o długości.(+/-5%) -80 cm. Zestaw zawiera 0 szt. w 5 kolorach Gra zręcznościowa dla grupy dzieci. rzut piłeczką do celu oraz rzut obręczą tak by trafić na trzpień. Wykonane z tworzywa sztucznego (plastiku) o wym.(+/- 5%) 47 cm Waga wykonana z tworzywa sztucznego posiada dwa zdejmowane pojemniki. Służy do ważenia drobnych produktów o wym. (+/-5%) dł. 33 cm, wys. cm Płyta CD zawierająca zestaw piosenek na wszystkie pory roku i różne okazje świąteczne (m. in. Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Mami i Taty) - 6 piosenek, 4 zabawy muzyczne i 3 aranżacje karaoke. Zestaw guzików o różnych rozmiarach i kolorach. Wykonane z tworzywa sztucznego(+/-5%) 500 g; 3 3 5

10 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto VAT (%) Wartość netto Wartość brutto Forma do odlewanek - serce świecznik Forma do odlewanek - liście drzew Forma do odlewanek - serce świecznik Szablony w naszym otoczeniu 9 Trojaczki 30 Kółko i krzyżyk 3 Patyczaki 3 Skrzynka budowniczego 33 Mały zestaw do sortowania Forma do wykonywania odlewów gipsowych w kształcie serca przeznaczona na świecznik zwierająca szablon i stempel o dł.(+/-5%) 0 cm. Formy do wykonywania odlewów gipsowych w kształcie liścia 6 drzew tj. klon, kasztanowiec, buk, dąb, lipa, miłorząb zawierająca szablon i stempel o wym.(+/-5%) 7x cm. Forma do wykonywania odlewów gipsowych w kształcie słońca przeznaczona na świecznik zwierająca szablon i stempel o dł.(+/-5%) 4 cm. Zestaw o różnej tematyce: damska garderoba (sukienka, płaszcz, kapelusz, itp.) wyścigi konne (konie, przeszkody, itp.) miasto (szkoła, sklepy, stacja benzynowa, itp.) zagroda wiejska (dom, płot, młyn, itp.) zwierzęta na wsi (krowa, owca, itp.). Każdy szablon posiada plansze z kolorowymi oraz czarnobiałymi obrazkami. Zestaw zawiera 6 szablonów i 6 plansz o wym. jednego szablonu (+/-5%) 9 x cm Zestaw 6 zabawnych gier edukacyjnych dla -4 graczy ćwiczące spostrzegawczość, pamięć, kolory i kształty. Zestaw zawiera 4 twardych plakietek o wym.(+/-5%) 7,4 cmx7,4 cm., twardych plansz o wym. (+/-5%) 6, cm x7,8 cm. Gra planszowa dla graczy rozwijająca spostrzegawczość i logiczne myślenie. Gra zawiera planszę o wym.(+/-5%) 5x5 cm, 5 krzyżyków, 5 kółek Gra dla - graczy polegająca układaniu obrazków z patyczków. Pomaga uruchomić analizę i syntezę. Graz zawiera 48 plastikowych patyczków w 4 kolorach : żółty, czerwony, niebieski, zielony o wym/.(+/-5%) x,5 cm, 8 dwustronnych plansz z wzorkami do układania o wym.(+/-5%),7x4 cm, instrukcję Wykonana z drewna Skrzynka zawierająca narzędzia do majsterkowania typu drewniane nakrętki, 4 drewniane podkładki w różnych kształtach, 5 drewnianych śrub, drewniany młotek, drewniany śrubokręt, drewniany klucz. Skrzynka o wym.(+/-5%) 6x6,5x4 cm. Zestaw elementów rozwijających zdolność logicznego myślenia. Zestaw zawiera 4 karty z zadaniami o wym.(+/-5%) 6,5x3cm, korale do nawlekania o wym.(+/-5%) od,5do 3,5 cm, 4 trzpienie o dł. (+/-5%) 6,5 cm.

11 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto VAT (%) Wartość netto Wartość brutto 34 Karty zadań 35 Geometryczne kształty z tworzywa 36 Puzzle 37 Drewniane układanki 38 Klocki obrazkowe 39 Klocki obrazkowe 40 Puzzle sześcian farma 4 Klocki układanka 3d bajki 4 Książka " w rytmie kroków i podskoków"- piosenki i zabawy muzyczne Zestaw dwustronnych kart zadań z grubego, lakierowanego kartonu ze wzorami o stopniach trudności Zestaw zawiera 0 kart formatu A4. Zestaw kolorowych klocków. Wykonane z tworzywa sztucznego (plastik) zawierający 50 elementów o wym.(+-5%) od,3x, cm do 5x4,3 cm i grubości (+/-5%) 0,5 cm. Puzzle dla maluchów-dziewczynki zestaw składa się z 6 obrazków, które są odpowiednio podzielone na,3,4,5,6 i 7 klocków umożliwiające stopniowemu poziomu trudności o wym. (+/-5%) 5x5 cm i gr.(+/-5%) 3 mm. Duże drewniane puzzle o tematyce straż pożarna ćwiczące motorykę rąk usprawniające przebieg procesów analizy i syntezy. Komplet zawiera 6 elementów o wym. (+/-5%) 6x6 cm, wym. (+/-5%) 8x8x0,7 cm. Wodoodporne klocki obrazkowe o tematyce Bolek i Lolek 6 w. Ułożyć można 6 różnych obrazków. Klocki rozwijające wyobraźnię, sprawność manualną, ucząca cierpliwości. Składa się z klocków o dł. boku(+/-5%) 4cm Wodoodporne klocki obrazkowe o tematyce Reksio 6 w. Ułożyć można 6 różnych obrazków. Klocki rozwijające wyobraźnię, sprawność manualną, ucząca cierpliwości. Składa się z klocków o dł. boku(+/-5%) 4cm Drewniane puzzle, umożliwiające ułożenie 4 obrazków, składają się z 9 elementów klocków o wym.(+/-5%) 4,3x4,3 cm i 4 kart pomocniczych o wym.(+/-5%) 0x9x8 cm. Zestaw układanki składającej się z elementów z tworzywa o wym.(+/-5%) 4x4x4 cm o tematyce bajkowej ( W skład zestawu wchodzą 3 różne bajki). Książka zawierająca zbiór piosenek i zabaw o formacie B5, CD zawierająca 44 str. 43 Talerze małe Talerze małe szt. tj. para wykonane z miedzi o średnicy (+/-5%) 7 cm 44 Talerze duże Talerze duże szt. tj. para wykonane z miedzi o średnicy (+/-5%) 5 cm 45 Muzyczne jajka Wykonane z tworzywa sztucznego różne wysokości wydawanych dźwięków.zestaw zawiera 4 szt. różnych kolorów o wys.(+/-5%) 5 cm.

12 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto VAT (%) Wartość netto Wartość brutto 46 Kastaniety z rączką Wykonane z drewna o dł.(+/-5%) cm, wymiar klapsa ruchomego (+/-5%) 9,5x4,5 cm Skakanka Sznurkowa skakanka z rączka plastikową o dł. (+/-5%) m Foremki 49 Zestaw naklejek oczka 50 Szablony 5 Szablony 5 Szablony 53 Kwadraty do origami 54 Dziurkacz średni 55 Dziurkacz średni 56 Dziurkacz średni Zestaw form do odlewów w kształcie serc (róznej wielkości). Wykonane z wytrzymałego materiału, do wypełnienia masami plastycznymi a także odlewami z wosku, czekolady, galaretek, figur z lodu i mydła. Zestaw zawiera 8 szt. o wym. (+/-5%) od do 6,5 cm. Zestaw naklejek ze wzorem oczka różnego rodzaju zawiera 000 szt oczek o wym. (+/-5%),3 do,8 cm. Zestaw 6 plastikowych szablonów z różnymi motywami. Służ do odrysowywania kształtów kredkami, flamastrami lub farbami o tematyce Świat Wielkanocnych j o wym.(+/-5%) 4,5x5,5 cm Zestaw 6 plastikowych szablonów z różnymi motywami. Służ do odrysowywania kształtów kredkami, flamastrami lub farbami o tematyce świat Bożego Narodzenia o wym.(+/-5%) 4,5x5,5 cm Zestaw 6 plastikowych szablonów z różnymi motywami. Służ do odrysowywania kształtów kredkami, flamastrami lub farbami o tematyce - pojazdy o wym.(+/-5%) 4,5x5,5 cm Duzy mix kwadratów do origami w różnych kolorach i wielkościach po 00 szt. kwadratów o dł. boku (+/-5%) 00,50,0,00,80,60 mm oraz po 500 szt. kwadratów o dł. boku (+/-5%) 40,30 i 0 mm. wzoru liścia o wym.(+/-5%) 6,8x3,6 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/-5%),8 cm. wzoru mikołajka o wym.(+/-5%) 6,8x3,6 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/- 5%),8 cm. wzoru choinki o wym.(+/-5%) 6,8x3,6 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/- 5%),8 cm.

13 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto 57 Dziurkacz średni 58 Dziurkacz średni 59 Dziurkacz duży 60 Dziurkacz duży 6 Dziurkacz ażurowy 6 Dziurkacz narożny 63 Dziurkacz narożny mały 64 Książka Utulanki czyli piosenki na dziecięce masażyki wzoru płatka śniegu o wym.(+/-5%) 6,8x3,6 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/-5%),8 cm. wzoru serca o wym.(+/-5%) 6,8x3,6 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/-5%),8 cm. Wielofunkcyjny metalowy dziurkacz w oprawie z tworzywa sztucznego służący do wycięcia wzoru choinki o wym. (+/-5%) 0x6 cm, wym. Elementu wyciętego ok.. (+/-5%),5 cm. Wielofunkcyjny metalowy dziurkacz w oprawie z tworzywa sztucznego służący do wycięcia wzoru gwiazdki o wym. (+/-5%) 0x6 cm, wym. Elementu wyciętego ok.. (+/-5%),5 cm. wzoru motyla o wym.(+/-5%) 9,5x7 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/-5%) 4,5x3 cm. wzoru śniezynki o wym.(+/-5%) 0x7 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/- 5%),5 cm. wzoru bratka o wym.(+/-5%) 8x6cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/-5%),5 cm. Książka zawiera teksty u zapis nutowy prostych wierszyków wraz z formami masowania o formacie (+/-5%) 4x,5 cm zawierająca 80 stron. Do ksiązki dołączona jest płyta CD z nagraniami tekstów. VAT (%) Wartość netto Wartość brutto 65 Fartuszki bez rękawów Wykonane z tworzywa sztucznego o wym. (+/-5%) 46x48 cm. 66 Liczmany - żetony 67 Kalendarz tygodniowy Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego (plastik) żetony do przeliczania oraz sortowania według koloru. Zestaw zawiera 00 szt. żetonów w 4 kolorach czerwony, zielony, niebieski, żółty o śr. (+/-5%),5 cm. Plansza materiałowa z plastikowymi kieszonkami o wym.(+/-5%) 78x43 cm pomagająca się zapoznać z pojęciami: wczoraj, dziś, jutro uczy dni tygodnia i czas. W dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. Do planszy dołączone 83 karty z obrazkami, datami, dniami tygodnia. 3

14 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto 68 Bajki o misiach z czterech stron świata 69 Mały doktor 70 Klocki middle box Książka z opowieściami o misiach z różnych krajów i kontynentów- z czterech stron świata z ilustracjami i historiami o formacie (+/-5%) 4x3 cm. zawierająca 80 stron. Zestaw medyczny zawierający lekarską torbę z miękkiego materiału o wym. torby ok..5x7 cm (+/-5%). W zestawie stetoskop, przyrząd do pomiaru ciśnienia z pompką, otoskop do badania ucha, termometr, strzykawka, opatrunek i torebka lekarska. Dł. elementów ok..(+/-5%) od 5 do 35 cm. Wykonane z tworzywa sztucznego o tradycyjnym sposobie łączenia zawierający 40 elementów o wym.(+/-5%) od ok..,5x5 cm do 7x5 cm. VAT (%) Wartość netto Wartość brutto 7 Samolot pasażerski Wykonany z tworzywa sztucznego samolot z figurkami pilotów o dł. (+/-5%) 30 cm. 7 Traktor z przyczepą Wykonany z tworzywa sztucznego traktor wyposażony w przyczepę o wym. (+/- 5%) 4x7x5 cm. 73 Pojemnik Midi koszyk wykonany z tworzywa sztucznego z otworkami o wym. (+/-5%) 30,5x0x cm różne kolory 0 74 Pojemnik transparentny l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj. l wym.(+/-5%)0,5x7x9,5 cm 7 75 Pojemnik z pokrywą mix 3 l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj.3 l wym.(+/- 5%)46,5x36,5x5,5 cm 76 Pojemnik z pokrywą mix l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj. l wym.(+/-5%)36x8x7 cm 77 Pojemnik transparentny 8l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj.8 l wym.(+/-5%)33x5x9 cm 78 Pojemnik transparentny 3l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj.3 l wym.(+/- 5%)38x8,5x,6 cm 79 Pojemnik transparentny 8l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj.8 l wym.(+/-5%)43x33x,4 cm Łączna wartość

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa : układanek, gier oraz publikacji, programów multimedialnych i oprogramowania edukacyjnego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r.

3. Wymagany termin realizacji umowy: od r. do r. Kcynia, dnia 02 lutego 2015 r. Znak: ZSOKcynia / 271-3 /2015 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kcyni na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 %

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena 100 % Chwaliszewo, dnia 18 lutego 2015 r. Znak: G.Ch. 271/1/2015 Dyrektor Gimnazjum w Chwaliszewie na podstawie art. 71 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Umowa - Projekt. Umowa została zawarta w dniu.r. w Żerkowie pomiędzy :

Załącznik nr 3. Umowa - Projekt. Umowa została zawarta w dniu.r. w Żerkowie pomiędzy : Załącznik nr 3 Umowa - Projekt Umowa została zawarta w dniu.r. w Żerkowie pomiędzy : Środowiskowym Domem Samopomocy w Raszewach, reprezentowanym przez: Romana Roszaka Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Dostawa prefabrykatów betonowych na drogi sołectwa Jelna-Działy i Tropie

Dostawa prefabrykatów betonowych na drogi sołectwa Jelna-Działy i Tropie Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem, dnia 15.02.2016r. Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu www.gminagrodek.pl zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia o

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

projekt Umowa nr. na..

projekt Umowa nr. na.. Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804,

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

... Pieczątka Wykonawcy, nazwa adres miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY

... Pieczątka Wykonawcy, nazwa adres miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2...... Pieczątka Wykonawcy, nazwa adres miejscowość, data tel./fax... Gmina Ręczno ul. Piotrkowska 5 97-510 Ręczno FORMULARZ OFERTOWY Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR... UMOWA NR... W dniu... w Lublińcu pomiędzy stronami: Gminą Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec NIP 5751878473, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lublińca Edwarda

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny. Bielsk Podlaski, 10-01-2014 r. Ok.042.1.2014 Rozpoznanie cenowe na Wydruk materiałów doradczych pn. Portfolio IPDE-Z ramach projektu pn. Bielskie gimnazja dobry start i pewna przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 1 CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Część II SIWZ Wzór umowy 2 UMOWA NR FS.ZPU-16/14 W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Nazwa: dostawa ładowarki

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT D.W.04.0.7/ Bolesławiec, dnia 7 lutego 0 r. (znak sprawy) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 0 r., poz. 907 ze zm.) W ramach procedury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

WR.GK.271.10.2014 Płońsk, dnia 22 grudnia 2014 r.

WR.GK.271.10.2014 Płońsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Gmina Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 Płońsk tel. (23) 663-13-37, (23) 662 26 91 wew. nr 337 fax (23) 662-55-11 www.plonsk.pl Wydział Współpracy i Rozwoju Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Formularz Rozeznania cenowego

Formularz Rozeznania cenowego znak sprawy: ZSB 9 WND-POKL.09.02.00-28-007/13 pieczęć Zamawiającego Braniewo, 12.07.2013r. Formularz Rozeznania cenowego zakup wraz z dostawą i montażem mebli do pracowni językowej w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego WZÓR UMOWY Nr./2015 W dniu.... w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115

WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Załącznik nr 8 WZÓR UMOWY Nr... W dniu w Urzędzie Gminy Michałów, pomiędzy Gminą Michałów reprezentowaną przez Wójta Gminy Michałow z siedzibą w Michałowie 115 Mirosława Walaska, zwanym w dalszej treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonania dostawy

Zapytanie ofertowe wykonania dostawy Nr sprawy SPK/ZP/1/2010 Zapytanie ofertowe wykonania dostawy Zamawiający zwracam się z zapytaniem ofertowym wykonania dostawy : ( pieczęć Zamawiającego) Opis przedmiotu zamówienia Dostawa mebli i sprzętu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na wykonanie i dostawę 14 szt. grafik nadrukowanych na płycie forex. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.I./(12/2011)/2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej

ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej ZP.I.341-52/09 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

OA.271.4.2015 Mielec dnia, 27.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

OA.271.4.2015 Mielec dnia, 27.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE OA.271.4.2015 Mielec dnia, 27.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Usługi poligraficzne dla Urzędu Miejskiego w Mielcu Podmiot GMINA MIEJSKA MIELEC, 39 300, ul. Żeromskiego 26. 1. Zwracamy się z prośbą o przygotowanie

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin. NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie ul. Mogileńska 5,88-190 Barcin NIP 5621565793, tel. 523832854, 523832855 adres strony internetowej:spzozbip.barcin.pl Barcin, dnia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zgodnie z zasadą konkurencyjności 042.1.14.2012 Sierpc, dnia 27.11.2012 r. Zapytanie ofertowe świadczenie usług wykonania zdjęć w ramach projektu WIEDZA KLUCZEM

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZL.19.2015.GK Rzgów, dnia 31.03.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE

ZL.19.2015.GK Rzgów, dnia 31.03.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE ZL.19.2015.GK Rzgów, dnia 31.03.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Rzgów Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup wraz z dostawą następującego asortymentu prefabrykatów betonowych:

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 22.02.2016 r. UR.BAG.AGG.230.1.2016.UK.5

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 22.02.2016 r. UR.BAG.AGG.230.1.2016.UK.5 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 22.02.2016 r. UR.BAG.AGG.230.1.2016.UK.5 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG-271/ZO/23/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia grupowych warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro Zamawiający w Andrespolu ul. Rokicińska 126......... Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.b w ramach projektu pn Szansa na lepsze jutro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA NR W dniu 2013 r. w Nisku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 go Maja 10, 37 400 Nisko, NIP: 865-20-63-309, REGON: 006214618 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania teczek promocyjnych w ramach Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym

Bardziej szczegółowo

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r.

CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. CEN VI-541/16/2014 Gdańsk, dn. 29 września 2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE (dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do

Bardziej szczegółowo

UMOWA ORGANIZACJI SZKOLENIA Nr /2011 zawarta w dniu.2011r. w ramach projektu Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie POKL.09.01.

UMOWA ORGANIZACJI SZKOLENIA Nr /2011 zawarta w dniu.2011r. w ramach projektu Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie POKL.09.01. Umowa Realizowana w ramach projektu Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu mebli biurowych: biurko z kontenerem, krzesło, stół konferencyjny oraz regał.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu mebli biurowych: biurko z kontenerem, krzesło, stół konferencyjny oraz regał. STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom)

( Uwaga! Podlega skreśleniu w przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom) wzór UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Grzegorza

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę odzieży roboczej kod CPV : 18100000-0

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę odzieży roboczej kod CPV : 18100000-0 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 18 36-200 Brzozów tel. 13 4309547 fax. 13 4309587 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr...

WZÓR UMOWY. Załącznik nr 5. Nr... Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY Nr... Zawarta w dniu... 2007 r. w Gdańsku, pomiędzy: POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12, na podstawie pełnomocnictwa rektora reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... ..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a PRZEDMIOT UMOWY WZÓR UMOWY UMOWA nr... Umowa została zawarta dnia. r. w... pomiędzy:..., reprezentowaną przez..., zwaną dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 1/M/RURP/EFS/10 (WZÓR)

UMOWA Nr 1/M/RURP/EFS/10 (WZÓR) UMOWA Nr 1/M/RURP/EFS/10 (WZÓR) Załącznik nr 4 na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby zarządzania, funkcjonowania i prowadzenia dokumentacji w 10 jednostkach MCK i PPP oraz biurze Warmińsko Mazurskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

U M O W A (WZÓR) i remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych w latach 2007-2010 z terenu województwa podkarpackiego.

U M O W A (WZÓR) i remontowo-konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych w latach 2007-2010 z terenu województwa podkarpackiego. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ U M O W A (WZÓR) Na kompleksową usługę polegającą na wykonaniu składu, łamania, korekty, druku i dostawy publikacji PODKARPACKI BIULETYN KONSERWATORSKI. Tom III. Wykaz prac konserwatorskich

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7.

6. Kary nałożone przez organy państwowe za nieprzestrzeganie przepisów bhp i innych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę. 7. Wzór umowy W dniu... w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu (05-240), przy ul. Warszawskiej 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą.

Wzór umowy Nr / 14. reprezentowaną przez.. zwaną dalej Wykonawcą. Wzór umowy Nr / 14 Załącznik Nr 7 zawartej w dniu 2014 r. pomiędzy Gminą Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 115 Święciechowa, reprezentowaną przez Marka Lorycha Wójta Gminy Święciechowa zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..r. w...pomiędzy:., reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w dniu..r. w...pomiędzy:., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do ZO UMOWA zawarta w dniu..r. w....pomiędzy: Cellco Communications Sp. z o.o., ul.zamiejska 12, 70-832 Szczecin, reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a., reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro

Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Kowalewo Pom. 14.08.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla dostaw nie przekraczających 30 000 euro Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Grażynę Pietrzak Wójt Gminy Bodzanów. zwanym dalej Zamawiającym. przy kontrasygnacie. Ewy Strzelczak Skarbnika Gminy. a... reprezentowanym przez:

Grażynę Pietrzak Wójt Gminy Bodzanów. zwanym dalej Zamawiającym. przy kontrasygnacie. Ewy Strzelczak Skarbnika Gminy. a... reprezentowanym przez: Dział III WZÓR UMOWY Umowa Nr /2013 Zawarta w dniu... 2013r. pomiędzy: Gminą Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów NIP: 774-32-11-034 reprezentowaną przez: Grażynę Pietrzak Wójt Gminy Bodzanów zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia :

Zapytanie Ofertowe. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę następującego zamówienia : Wola Krzysztoporska dnia 06.06.2012 r.... Pieczęć zamawiającego UZP.271.33P.2011 Zapytanie Ofertowe Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę

Bardziej szczegółowo

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej "Wykonawcą"

(nr KRS ) reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą Wzór umowy Nr RAP.272.157.2013 Zawarta w dniu. roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54, Regon: 000001867 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na świadczenie usług transportowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na świadczenie usług transportowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Pieczęć Funduszu Znak sprawy: WFOŚ-231-A.I./(9/2014)/2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 09/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO

ZAPROSZENIE NR 09/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO ZAPROSZENIE NR 09/2010 do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 EURO Urząd Gminy w Bałtowie zaprasza uprawnione podmioty do złożenia oferty na Zakup mebli 1. Przedmiot zamówienia: a)

Bardziej szczegółowo