Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro"

Transkrypt

1 Gmina Gródek nad Dunajcem Siedziba: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem, dnia 7 kwietnia 05 r. Znak: IZP.7.II.IV.5.05 Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu Dot.: DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Zaproszenie do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn. DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dodatkowych zabawek i pomocy dydaktycznych dla Przedszkola przy Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem w ramach projektu PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK realizowanego w ramach POKL w gminie Gródek nad Dunajcem. Szczegółowy zakres zamówienia: Opis oczekiwanych zabawek i pomocy dydaktycznych został ujęty w formularzu A stanowiącym załącznik cenowy do oferty (formularzu cenowym)stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia 3. Wymagany termin realizacji umowy: Dostawa całość należy dostarczyć do 4 dni od podpisania umowy. 4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium 4.. Cena-00%. 5. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 5.. Formularz oferty wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr do zaproszenia; 5.. Formularz cenowy wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia; 6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie: 6.. W cenę należy wliczyć: a. Wartość dostaw określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, b. Wszystkie koszty wykonawcy, niezbędne do prawidłowego wykonania dostaw, będących przedmiotem zaproszenia; c. Obowiązujący podatek od towarów i usług.

2 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM 6.. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w zależności od posiadanych środków finansowych na realizację powyższego zamówienia w oparciu o arkusz kalkulacyjny 7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej: 7.. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia , do godz w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54, Dziennik Podawczy, pok. nr Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: Oferta cenowa na zadanie pn.: DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK, NR SPRAWY: IZP.7.II.IV Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona zleceniobiorcy bez otwierania Dopuszcza się również złożenie oferty cenowej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: (skan oferty) Oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie przesyłając oryginał oferty na adres Zamawiającego 7.6. Brak pisemnego potwierdzenia złożonej oferty przed upływem 7 dni licząc od terminu składania zostanie potraktowany jako wada formalna oferty i skutkować będzie jej odrzuceniem Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności Wycofania dokonuje się na wniosek wykonawcy złożony zamawiającemu, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. 8. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej: 8.. Otwarcie złożonych oferty cenowych nastąpi w dniu r. o godz. 0:05 w siedzibie zamawiającego w (j.w.) 8.. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są: a. Kwestie merytoryczne - Edyta Cepiga, pokój 5b, telefon: /08/ w.34, b. Kwestie proceduralne - Lesław Czul, pokój 5a, telefon: /08/ w.39, 9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 9.. W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty cenowej wybrany zleceniobiorca ma podpisać umowę w komórce merytorycznej (Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych). Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej oferty cenowej. 0. Wzór umowy. 0.. Wzór umowy stanowi załącznik nr do niniejszego zaproszenia. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem /-/ mgr inż. Józef Tobiasz Wojciech Błażusiak... (przygotował/a) (podpis kierownika zamawiającego)

3 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W załączeniu:. Wzór druku dla FORMULARZA OFERTY. Wzór umowy 3. Formularz cenowy opis przedmiotu zamówienia

4 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM FORMULARZ OFERTY Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy: ul kod - miejscowość NIP REGON telefon fax: Składając ofertę na realizację powyższego zamówienia oferuję jego realizację w cenie brutto Słownie Zgodne z wskazaną w załączniku A do niniejszej oferty II. Jednocześnie oświadczam, że:. Akceptuję warunki płatności zgodnie projektem umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia. W cenie ofertowej zostały wszelkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, na warunkach określonych w specyfikacji i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym obowiązujący podatek VAT. 3. Jestem związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 4. Oświadczam, że w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach przedstawionych w złożonej ofercie i zawartych w dołączonym projekcie umowy, 5. Wyrażam zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, 6. Zamówienia wykonam w terminie do 7 dni od podpisania umowy.... miejscowość, data... pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy (wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawny)

5 Umowa IZP...05 Umowa została zawarta w dniu 05 r. w Gródku nad Dunajcem pomiędzy : Gminą Gródek nad Dunajcem Siedziba: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54; Gródek nad Dunajcem NIP reprezentowaną przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem Józefa Tobiasza przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Janiny Matusik zwanym dalej Zamawiającym a Reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Cywilny. Przedmiot umowy. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wymienionych w załączniku nr do umowy pomocy dydaktycznych i zabawek do przedszkola dla Gminy Gródek nad Dunajcem w ramach projektu Przedszkole Na dobry początek realizowanego przez Gminę Gródek nad Dunajem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9... Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Szczegółowy opis dostaw objętych umową zawiera załącznik nr do niniejszej umowy.. Sposób realizacji zamówienia ) Odbiór przedmiotu zamówienia będzie miał miejsce w siedzibie Zamawiającego. ) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy, co najmniej na dzień roboczy przed planowaną dostawą. 3) W dniu dostawy nastąpi odbiór przedmiotu umowy z udziałem przedstawiciela Wykonawcy. 4) Odbiór będzie polegał na sprawdzeniu zgodności dostawy ze złożoną ofertą oraz zostanie poddany oględzinom zewnętrznym w celu stwierdzenia braku uszkodzeń. 5) Protokół odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie przez Wykonawcę w egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej ze stron. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu : produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości, nie odpowiadających opisowi zawartemu w załączniku do niniejszej umowy. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. 7) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad ilościowych i jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w terminie do 3 dni na podstawie sporządzonego protokołu. 8) Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru jest 9) Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy, w tym do podpisania protokołu odbioru jest p. Edyta Cepiga lub osoba zastępująca. 3. Termin realizacji umowy. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 05 r.. Za wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie Zamawiający będzie uważał spełnienie

6 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM wszystkich niżej wymienionych elementów dostawy:. dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego,. podpisanie protokołu odbioru bez uwag, 5. Wynagrodzenie i warunki płatności. Całkowita wartość przedmiotu umowy wynosi: brutto słownie e złotych /, w tym należny podatek VAT,:. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru bez uwag w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3. Źródłem pokrycia zobowiązania wynikającego z powyższej umowy jest budżet gminy Gródek nad Dunajcem na 05 rok, dział 80 Oświata i wychowanie, rozdział 800 Szkoły Podstawowe - Zakup materiałów i wyposażenia. 6. Gwarancje. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada zestaw wymaganych prawem dokumentów, oraz instrukcję w języku polskim jeśli jest wymagana.. Wykonawca udziela -letniej rękojmi na przedmiot zamówienia. 7. Odstąpienie od umowy. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy. a) w warunkach określonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) gdy Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub nienależycie i nieterminowo wykonuje swoje obowiązki. W takim przypadku Zamawiający może w ciągu 7 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o stwierdzonych uchybieniach skorzystać z prawa odstąpienia od umowy.. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty zaakceptowanej faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie miesiąca licząc od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 8. Kary umowne. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną; a ) w przypadku nie dotrzymania z winy Wykonawcy, terminów określonych w niniejszej umowie lub nie wywiązania się obowiązków narzuconych umową Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 50,00 zł słownie ( pięćdziesiąt złotych ) za każdą dobę, w której wystąpiły nieprawidłowości. b ) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie wysokości 0% całkowitej wartości umowy brutto.. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie (z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 45 ustawy Pzp) w wysokości 0 % całkowitej wartości umowy brutto. 3. Strony zgodnie postanawiają, że zapłata kary umownej nastąpi w terminie 7 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłacenia kary przez każdą ze stron. W razie opóźnienia Wykonawca w zapłacie, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiści poniesionej szkody.

7 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM 9. Zmiana umowy. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron z zastrzeżeniem ust... Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. ) termin realizacji: w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług, ) przedmiot umowy - jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 3. Nie stanowi zmiany umowy: ) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, ) zmiana danych tele-adresowych osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 0. Postanowienia końcowe. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony każdorazowej zmianie adresu wskazanego w niniejszej umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. Adresy do doręczeń : Wykonawcy: Zamawiającego: Gmina Gródek nad Dunajcem; siedziba: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 54; Gródek nad Dunajcem, tel fax : w 0 mail: W przypadku wystąpienia sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu jego polubownego rozwiązania. 3. Jakiekolwiek spory nierozwiązane polubownie, mające związek z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego. 5. Cesja wierzytelności wynikająca z niniejszej umowy może zostać dokonana wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 6. Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

8 Załącznik A do oferty Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto VAT (%) Wartość netto Wartość brutto Kosz tygrysek Wykonany z tworzywa sztucznego śr. 6 wys. 39 cm -(+/- 5%) Tablice magnetyczne 3 Kosz na zabawki 4 Palety plastikowe 5 Pojemniki na pędzle i wodę 6 Farby tempery litrowe 7 Farby tempery litrowe 8 Farby tempery litrowe 9 Farby tempery litrowe 0 Farby tempery litrowe Kółka małe Klepsydry duże Każdy zestaw wyposażony jest w czarny flamaster oraz zmazywacz. Tablice posiadają uchwyty do powieszenia na ścianie. wym.(+/-5%) 7,5 x 37,5 cm; w zestawie 4 szt. Wykonany z tworzywa sztucznego o Wym.(+/-5%) 40 x 39 x 39 cm. Z otworami posiadający pokrywę Wykonane z tworzywa sztucznego. W zestawie 0 szt. małych pojemników-6 szt. na farbę. Posiadające uchwyty ułatwiające korzystanie z farb o wymiarach (+/-5%)wym. 3 x 5 cm. Wykonane z tworzywa sztucznego(plastikowe). Zestaw zawiera 3szt.pojemników o wymiarach (+/-5%) 44x33x cm. Przeznaczone do malowania na papierze, płótnie, gipsie i drewnie. W zestawie 6 różnych kolorów o objętości l każdy. Przeznaczone do malowania na papierze, płótnie gipsie i drewnie, o objętości l kolor pomarańczowy Przeznaczone do malowania na papierze, płótnie gipsie i drewnie, o objętości l kolor fioletowy Przeznaczone do malowania na papierze, płótnie gipsie i drewnie, o objętości l kolor jasnozielony Przeznaczone do malowania na papierze, płótnie gipsie i drewnie, o objętości l kolor błękitny Wykonane z tworzywa sztucznego Zestaw zawiera 50 arkuszy w 0 kolorach z wysztancowanymi kółkami,000 szt. śr. kółek (+/-5%):, 3, 4 i 6,5 cm Wykonane z tworzywa sztucznego. Klepsydry odróżniające się od siebie kolorem piasku i pokrywką tj.: 0 minut (czerwona), 5 minut (zielona), 3 minuty 4

9 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto VAT (%) Wartość netto Wartość brutto (żółta), minuta (niebieska) i 30 sekund (czarna). 5 szt.; wys. 9 cm; czas: 30 s oraz, 3, 5 i 0 min 3 Klej uniwersalny Klej do papieru, tektury, bibuły, drewna itp.. Objętość l. 4 Klocki przestrzenne 5 Traktor z przyczepą 6 Autko wywrotka 7 Woreczki sportowe 8 Szarfy 9 Obręcze gimnastyczne 0 Drążki gimnastyczne Gra zręcznościowa Waga klasyczna 3 Płyta CD Pory roku z piosenka dziecięcą, aranżacje 4 Guziki Komplet złożony z lekkich elementów w formie: trójkątów, kwadratów, pięcioboków i sześcioboków z mechanizmem łączenia poszczególnych elementów. Komplet klocków w 4 kolorach (czerwony, żółty, niebieski i zielony)zawiera 80 elementów. Wykonany z tworzywa sztucznego o Wym.(+/-5%) 38 x 5 x,5 cm. Osobno traktor i przyczepa z możliwością zaczepienia. Wykonany z tworzywa sztucznego o Wym.(+/-5%) 55 x 36,5 x 3 cm. Wywrotka Zestaw woreczków wykonanych z mocnej tkaniny, przydatne do ćwiczeń gimnastycznych oraz rehabilitacyjnych. Zestaw zawiera 4 sztuki w 4 kolorach wym. (+/-5%) 0 x 3 cm Zestaw wykonany z kolorowego, bawełnianego płótna o wym.(+/-5%) 00x6 cm. Zestaw zawiera 4 szt. w 4 różnych kolorach Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego o średnicy (+/-5%) 40 cm - koło. Zestaw zawiera 4 szt. Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego o śr.,5 cm o długości.(+/-5%) -80 cm. Zestaw zawiera 0 szt. w 5 kolorach Gra zręcznościowa dla grupy dzieci. rzut piłeczką do celu oraz rzut obręczą tak by trafić na trzpień. Wykonane z tworzywa sztucznego (plastiku) o wym.(+/- 5%) 47 cm Waga wykonana z tworzywa sztucznego posiada dwa zdejmowane pojemniki. Służy do ważenia drobnych produktów o wym. (+/-5%) dł. 33 cm, wys. cm Płyta CD zawierająca zestaw piosenek na wszystkie pory roku i różne okazje świąteczne (m. in. Dzień Babci i Dziadka oraz Dzień Mami i Taty) - 6 piosenek, 4 zabawy muzyczne i 3 aranżacje karaoke. Zestaw guzików o różnych rozmiarach i kolorach. Wykonane z tworzywa sztucznego(+/-5%) 500 g; 3 3 5

10 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto VAT (%) Wartość netto Wartość brutto Forma do odlewanek - serce świecznik Forma do odlewanek - liście drzew Forma do odlewanek - serce świecznik Szablony w naszym otoczeniu 9 Trojaczki 30 Kółko i krzyżyk 3 Patyczaki 3 Skrzynka budowniczego 33 Mały zestaw do sortowania Forma do wykonywania odlewów gipsowych w kształcie serca przeznaczona na świecznik zwierająca szablon i stempel o dł.(+/-5%) 0 cm. Formy do wykonywania odlewów gipsowych w kształcie liścia 6 drzew tj. klon, kasztanowiec, buk, dąb, lipa, miłorząb zawierająca szablon i stempel o wym.(+/-5%) 7x cm. Forma do wykonywania odlewów gipsowych w kształcie słońca przeznaczona na świecznik zwierająca szablon i stempel o dł.(+/-5%) 4 cm. Zestaw o różnej tematyce: damska garderoba (sukienka, płaszcz, kapelusz, itp.) wyścigi konne (konie, przeszkody, itp.) miasto (szkoła, sklepy, stacja benzynowa, itp.) zagroda wiejska (dom, płot, młyn, itp.) zwierzęta na wsi (krowa, owca, itp.). Każdy szablon posiada plansze z kolorowymi oraz czarnobiałymi obrazkami. Zestaw zawiera 6 szablonów i 6 plansz o wym. jednego szablonu (+/-5%) 9 x cm Zestaw 6 zabawnych gier edukacyjnych dla -4 graczy ćwiczące spostrzegawczość, pamięć, kolory i kształty. Zestaw zawiera 4 twardych plakietek o wym.(+/-5%) 7,4 cmx7,4 cm., twardych plansz o wym. (+/-5%) 6, cm x7,8 cm. Gra planszowa dla graczy rozwijająca spostrzegawczość i logiczne myślenie. Gra zawiera planszę o wym.(+/-5%) 5x5 cm, 5 krzyżyków, 5 kółek Gra dla - graczy polegająca układaniu obrazków z patyczków. Pomaga uruchomić analizę i syntezę. Graz zawiera 48 plastikowych patyczków w 4 kolorach : żółty, czerwony, niebieski, zielony o wym/.(+/-5%) x,5 cm, 8 dwustronnych plansz z wzorkami do układania o wym.(+/-5%),7x4 cm, instrukcję Wykonana z drewna Skrzynka zawierająca narzędzia do majsterkowania typu drewniane nakrętki, 4 drewniane podkładki w różnych kształtach, 5 drewnianych śrub, drewniany młotek, drewniany śrubokręt, drewniany klucz. Skrzynka o wym.(+/-5%) 6x6,5x4 cm. Zestaw elementów rozwijających zdolność logicznego myślenia. Zestaw zawiera 4 karty z zadaniami o wym.(+/-5%) 6,5x3cm, korale do nawlekania o wym.(+/-5%) od,5do 3,5 cm, 4 trzpienie o dł. (+/-5%) 6,5 cm.

11 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto VAT (%) Wartość netto Wartość brutto 34 Karty zadań 35 Geometryczne kształty z tworzywa 36 Puzzle 37 Drewniane układanki 38 Klocki obrazkowe 39 Klocki obrazkowe 40 Puzzle sześcian farma 4 Klocki układanka 3d bajki 4 Książka " w rytmie kroków i podskoków"- piosenki i zabawy muzyczne Zestaw dwustronnych kart zadań z grubego, lakierowanego kartonu ze wzorami o stopniach trudności Zestaw zawiera 0 kart formatu A4. Zestaw kolorowych klocków. Wykonane z tworzywa sztucznego (plastik) zawierający 50 elementów o wym.(+-5%) od,3x, cm do 5x4,3 cm i grubości (+/-5%) 0,5 cm. Puzzle dla maluchów-dziewczynki zestaw składa się z 6 obrazków, które są odpowiednio podzielone na,3,4,5,6 i 7 klocków umożliwiające stopniowemu poziomu trudności o wym. (+/-5%) 5x5 cm i gr.(+/-5%) 3 mm. Duże drewniane puzzle o tematyce straż pożarna ćwiczące motorykę rąk usprawniające przebieg procesów analizy i syntezy. Komplet zawiera 6 elementów o wym. (+/-5%) 6x6 cm, wym. (+/-5%) 8x8x0,7 cm. Wodoodporne klocki obrazkowe o tematyce Bolek i Lolek 6 w. Ułożyć można 6 różnych obrazków. Klocki rozwijające wyobraźnię, sprawność manualną, ucząca cierpliwości. Składa się z klocków o dł. boku(+/-5%) 4cm Wodoodporne klocki obrazkowe o tematyce Reksio 6 w. Ułożyć można 6 różnych obrazków. Klocki rozwijające wyobraźnię, sprawność manualną, ucząca cierpliwości. Składa się z klocków o dł. boku(+/-5%) 4cm Drewniane puzzle, umożliwiające ułożenie 4 obrazków, składają się z 9 elementów klocków o wym.(+/-5%) 4,3x4,3 cm i 4 kart pomocniczych o wym.(+/-5%) 0x9x8 cm. Zestaw układanki składającej się z elementów z tworzywa o wym.(+/-5%) 4x4x4 cm o tematyce bajkowej ( W skład zestawu wchodzą 3 różne bajki). Książka zawierająca zbiór piosenek i zabaw o formacie B5, CD zawierająca 44 str. 43 Talerze małe Talerze małe szt. tj. para wykonane z miedzi o średnicy (+/-5%) 7 cm 44 Talerze duże Talerze duże szt. tj. para wykonane z miedzi o średnicy (+/-5%) 5 cm 45 Muzyczne jajka Wykonane z tworzywa sztucznego różne wysokości wydawanych dźwięków.zestaw zawiera 4 szt. różnych kolorów o wys.(+/-5%) 5 cm.

12 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto VAT (%) Wartość netto Wartość brutto 46 Kastaniety z rączką Wykonane z drewna o dł.(+/-5%) cm, wymiar klapsa ruchomego (+/-5%) 9,5x4,5 cm Skakanka Sznurkowa skakanka z rączka plastikową o dł. (+/-5%) m Foremki 49 Zestaw naklejek oczka 50 Szablony 5 Szablony 5 Szablony 53 Kwadraty do origami 54 Dziurkacz średni 55 Dziurkacz średni 56 Dziurkacz średni Zestaw form do odlewów w kształcie serc (róznej wielkości). Wykonane z wytrzymałego materiału, do wypełnienia masami plastycznymi a także odlewami z wosku, czekolady, galaretek, figur z lodu i mydła. Zestaw zawiera 8 szt. o wym. (+/-5%) od do 6,5 cm. Zestaw naklejek ze wzorem oczka różnego rodzaju zawiera 000 szt oczek o wym. (+/-5%),3 do,8 cm. Zestaw 6 plastikowych szablonów z różnymi motywami. Służ do odrysowywania kształtów kredkami, flamastrami lub farbami o tematyce Świat Wielkanocnych j o wym.(+/-5%) 4,5x5,5 cm Zestaw 6 plastikowych szablonów z różnymi motywami. Służ do odrysowywania kształtów kredkami, flamastrami lub farbami o tematyce świat Bożego Narodzenia o wym.(+/-5%) 4,5x5,5 cm Zestaw 6 plastikowych szablonów z różnymi motywami. Służ do odrysowywania kształtów kredkami, flamastrami lub farbami o tematyce - pojazdy o wym.(+/-5%) 4,5x5,5 cm Duzy mix kwadratów do origami w różnych kolorach i wielkościach po 00 szt. kwadratów o dł. boku (+/-5%) 00,50,0,00,80,60 mm oraz po 500 szt. kwadratów o dł. boku (+/-5%) 40,30 i 0 mm. wzoru liścia o wym.(+/-5%) 6,8x3,6 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/-5%),8 cm. wzoru mikołajka o wym.(+/-5%) 6,8x3,6 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/- 5%),8 cm. wzoru choinki o wym.(+/-5%) 6,8x3,6 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/- 5%),8 cm.

13 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto 57 Dziurkacz średni 58 Dziurkacz średni 59 Dziurkacz duży 60 Dziurkacz duży 6 Dziurkacz ażurowy 6 Dziurkacz narożny 63 Dziurkacz narożny mały 64 Książka Utulanki czyli piosenki na dziecięce masażyki wzoru płatka śniegu o wym.(+/-5%) 6,8x3,6 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/-5%),8 cm. wzoru serca o wym.(+/-5%) 6,8x3,6 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/-5%),8 cm. Wielofunkcyjny metalowy dziurkacz w oprawie z tworzywa sztucznego służący do wycięcia wzoru choinki o wym. (+/-5%) 0x6 cm, wym. Elementu wyciętego ok.. (+/-5%),5 cm. Wielofunkcyjny metalowy dziurkacz w oprawie z tworzywa sztucznego służący do wycięcia wzoru gwiazdki o wym. (+/-5%) 0x6 cm, wym. Elementu wyciętego ok.. (+/-5%),5 cm. wzoru motyla o wym.(+/-5%) 9,5x7 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/-5%) 4,5x3 cm. wzoru śniezynki o wym.(+/-5%) 0x7 cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/- 5%),5 cm. wzoru bratka o wym.(+/-5%) 8x6cm, wym. elementu wyciętego ok..(+/-5%),5 cm. Książka zawiera teksty u zapis nutowy prostych wierszyków wraz z formami masowania o formacie (+/-5%) 4x,5 cm zawierająca 80 stron. Do ksiązki dołączona jest płyta CD z nagraniami tekstów. VAT (%) Wartość netto Wartość brutto 65 Fartuszki bez rękawów Wykonane z tworzywa sztucznego o wym. (+/-5%) 46x48 cm. 66 Liczmany - żetony 67 Kalendarz tygodniowy Zestaw wykonany z tworzywa sztucznego (plastik) żetony do przeliczania oraz sortowania według koloru. Zestaw zawiera 00 szt. żetonów w 4 kolorach czerwony, zielony, niebieski, żółty o śr. (+/-5%),5 cm. Plansza materiałowa z plastikowymi kieszonkami o wym.(+/-5%) 78x43 cm pomagająca się zapoznać z pojęciami: wczoraj, dziś, jutro uczy dni tygodnia i czas. W dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. Do planszy dołączone 83 karty z obrazkami, datami, dniami tygodnia. 3

14 IZP.7.II.IV DOSTAWA DODATKOWYCH ZABAWEK I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM Lp Przedmiot zamówienia Opis Ilość Cena netto 68 Bajki o misiach z czterech stron świata 69 Mały doktor 70 Klocki middle box Książka z opowieściami o misiach z różnych krajów i kontynentów- z czterech stron świata z ilustracjami i historiami o formacie (+/-5%) 4x3 cm. zawierająca 80 stron. Zestaw medyczny zawierający lekarską torbę z miękkiego materiału o wym. torby ok..5x7 cm (+/-5%). W zestawie stetoskop, przyrząd do pomiaru ciśnienia z pompką, otoskop do badania ucha, termometr, strzykawka, opatrunek i torebka lekarska. Dł. elementów ok..(+/-5%) od 5 do 35 cm. Wykonane z tworzywa sztucznego o tradycyjnym sposobie łączenia zawierający 40 elementów o wym.(+/-5%) od ok..,5x5 cm do 7x5 cm. VAT (%) Wartość netto Wartość brutto 7 Samolot pasażerski Wykonany z tworzywa sztucznego samolot z figurkami pilotów o dł. (+/-5%) 30 cm. 7 Traktor z przyczepą Wykonany z tworzywa sztucznego traktor wyposażony w przyczepę o wym. (+/- 5%) 4x7x5 cm. 73 Pojemnik Midi koszyk wykonany z tworzywa sztucznego z otworkami o wym. (+/-5%) 30,5x0x cm różne kolory 0 74 Pojemnik transparentny l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj. l wym.(+/-5%)0,5x7x9,5 cm 7 75 Pojemnik z pokrywą mix 3 l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj.3 l wym.(+/- 5%)46,5x36,5x5,5 cm 76 Pojemnik z pokrywą mix l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj. l wym.(+/-5%)36x8x7 cm 77 Pojemnik transparentny 8l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj.8 l wym.(+/-5%)33x5x9 cm 78 Pojemnik transparentny 3l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj.3 l wym.(+/- 5%)38x8,5x,6 cm 79 Pojemnik transparentny 8l Wykonany z tworzywa sztucznego z pokrywą o poj.8 l wym.(+/-5%)43x33x,4 cm Łączna wartość

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-50/2013 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/8/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/8/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 17 marca 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/8/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 12.09.2013 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zadanie pn.: DOSTAWA AKTYWNYCH ZESTAWÓW GŁOŚNIKOWYCH Sporządził: Marcin Kurnyta Wałbrzych dnia, 15 czerwca 2015 Zatwierdził Jarosław Buzarewicz Wałbrzych dnia, 18 czerwca

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa

Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa Dostawa wozu asenizacyjnego oraz urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia kanalizacji dla Gminy Sułoszowa GK.271.WR.4.2015 Sułoszowa, dnia 22.05.2015 r. WÓJT GMINY w Sułoszowej ZAPRASZA do złożenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej 125.000,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Gmina Tarnów UL. Krakowska 19 33-100 Tarnów tel. (14) 688 01 01, (14) 6880110, fax. (14) 6880130 e-mail: urzad@gmina.tarnow.pl S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44

Zamawiający: Powiat M. Łomża Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży (ŁCRE) Adres: ul. Polna 16, 18-400 Łomża Tel/Fax 86 218 05 44 Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę materiałów piśmienniczych i biurowych na potrzeby realizowanego projektu: Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP.272.10.2012 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40 www.ugb.pl

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Sukcesywna dostawa papieru SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim.

Projekt Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Strzelińskim. ZAPYTANIE OFERTOWE do zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 14000 euro, zwolnionego na mocy art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo