Autor: Rodzaj literacki: epika Gatunek literacki: nowele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autor: Rodzaj literacki: epika Gatunek literacki: nowele"

Transkrypt

1 Autor: Giovanni Boccaccio Tytu³: Dekameron Czas akcji: Dziesiêæ dni w trakcie œmiercionoœnej zarazy d umy we Europie w 1348 roku. Miejsce akcji: Florencja; willa na przedmieœciach Florencji we W³oszech. Bohaterowie: Narrator g³ówny wypowiadaj¹cy siê w Prologu, w przerwach miêdzy opowieœciami oraz w Pos³owiu. M³odzi Florentczycy, opowiadaj¹cy sobie historie, siedem panien: Eliza, Neifile, Emilia, Pampinea, Fiammetta, Lauretta, Filomena oraz trzech m³odzieñców, towarzysz¹cych damom: Dioneo, Filostrato, Panfilo. Rodzaj literacki: epika Gatunek literacki: nowele

2 86 Dekameron wybór Na co m³ódka, mizdrz¹c siê pociesznie, odpar³a: Wróci³am tak rych³o, bo nie zdarzy³o mi siê nigdy jeszcze w tym mieœcie tylu obrzydliwych i odra aj¹cych mê czyzn i kobiet naraz spotkaæ co dzisiaj. Ani jednej Pró noœæ i g³upota istoty znaleÿæ nie mog³am pomiêdzy t³umem przechodniów, która by mi wstrêtn¹ nie by³a. Nie s¹dzê zaœ, aby istnia³a na œwiecie druga bia³og³owa, której by by³o równie trudno jak mnie patrzeæ na niemi³e oblicza. Aby wiêc nie spogl¹daæ na nie, wróci³am tak szybko. Fresco, któremu niedorzeczna pró noœæ siostrzenicy zbytnio ju we znaki siê da- ³a, odrzek³ z powag¹: Moje dziecko, skoro widok niemi³ych osób tak ciê dra ni, to je eli chcesz mieæ spokój, unikaj przegl¹dania siê kiedykolwiek w zwierciedle. Cesca, której siê wydawa³o, e dla swej m¹droœci z Salomonem w paragon wchodziæ by mog³a, nie pojê³a przymówki swego wuja i z baranim spokojem odpar³a, e nie widzi przyczyny, dlaczego by siê w zwierciedle, jak inne niewiasty, przegl¹daæ nie mia³a. Tak oto, dziêki têpocie swego umys³u, pozosta³a g³upi¹ i pró n¹ na ca³e ycie.» Dzieñ siódmy Ju ze wschodniego nieba zniknê³y wszystkie gwiazdy z wyj¹tkiem jednej, Lucyferem zwanej, która zza bia³ych ob³oków œwitu jeszcze wygl¹da³a, gdy marsza³ek wsta³ z ³o a i z ca³ym taborem wyruszy³ do Panieñskiej Doliny, aby tam, zgodnie z wol¹ i wskazówkami króla, wszystko przygotowaæ. Wkrótce i król podniós³ siê z poœcieli, bowiem obudzi³ go szmer kroków przy ³adowaniu wozów i tupot koni. Po czym natychmiast ca³e towarzystwo obudziæ przykaza³. Promienie s³oñca jeszcze s³abo ziemiê oœwietla³y, gdy wszyscy ju w drogê wyruszyli. Nigdy œpiew s³owików i innego ptactwa milszy jak tego poranku im siê nie wydawa³. Towarzyszy³ im przez ca³¹ drogê, a przy wejœciu do Panieñskiej Doliny nowa jeszcze liczniejsza kapela ich przywita³a. Mo na by by³o pomyœleæ, e ptaszkowie raduj¹ siê z przybycia goœci. Wszyscy rozeszli siê w kr¹g po dolinie, aby jej siê jeszcze raz przyjrzeæ. O wczesnej porze dnia jeszcze piêkniejsza im siê wyda³a niÿli wczoraj wieczór, gdy poranek zdawa³ siê bardziej zgodny z jej urod¹. Pokrzepiwszy siê nieco ciastem i dobrym winem, zaczêli œpiewaæ, aby ptactwu nad sob¹ przewagi nie dawaæ. Pobliskie ska³y towarzysz¹c im powtarza³y echem tony piosenek, Obraz natury a ptaki, jakby o zak³ad id¹c, wytê a³y dÿwiêczne gardzio³ka. Gdy czas obiadu nadszed³, zastawiono sto³y pod laurami i innymi drzewami, zgodnie z wol¹ króla tu obok piêknego stawu, tak aby ucztuj¹cy mogli nasyciæ siê widokiem tysi¹ca igraj¹cych rybek, które nie tylko oczy cieszy³y, ale i do rozmowy

3 Dekameron Pokutuj¹ca dusza 87 materii jeszcze dostarcza³y. Po obiedzie, gdy ze sto³ów uprz¹tniêto, zabrzmia³y na nowo jeszcze weselsze œpiewy. Tymczasem marsza³ek rozkaza³ tu i tam po ma³ej dolinie ³o a porozstawiaæ, kobiercami je nakryæ i baldachimami os³oniæ, aby ci, których sen morzy, mogli wczasowi siê oddaæ, a kto spaæ nie chce, móg³ wybieraæ wedle woli wœród zwyk³ych rozrywek. Gdy zaœ po krótkim odpoczynku wszyscy z powrotem siê zgromadzili, rozkaza³ król niedaleko od brzegu stawu kobierce na trawie roz³o yæ, na których wszyscy zasiedli, po czym rozpoczêcie opowieœci Emilii poleci³. Emilia z weso³ym uœmiechem w te s³owa zaczê³a: Opowieœæ pierwsza POKUTUJ CA DUSZA Gianni Lotteringhi s³yszy, e noc¹ ktoœ do drzwi jego domu ko³ata. Budzi onê, a ta przekonywa go, e za drzwiami stoi zjawia. Bia³og³owa wypowiada zaklêcie, po czym ko³atania ustaj¹. Milej by mi by³o, o królu, gdybyœ by³ komu innemu powierzy³ zaszczyt rozpoczêcia opowieœci na tak piêkn¹ materiê, dzisiaj naznaczon¹. Poniewa chcesz jednak, abym ja wszystkim towarzyszkom moim otuchy doda³a, chêtnie wolê twoj¹ wype³niê. Pragnê, mi³e s³uchaczki, abyœcie z mojej opowieœci choæby niewielki po ytek odnios³y. Mo e byæ, e jesteœcie równie bojaÿliwe jak ja i mo e równ¹ trwogê ywicie przed zjawami, których jednako nigdy w yciu nie widzia³am, ani nie spotka³am niewiasty, co by z nimi mia³a do czynienia. Wys³uchajcie mojej noweli, a nauczycie siê skutecznej modlitwy i zaklêcia, którym ka d¹ zjawê przep³oszycie. «Za dawnych czasów we Florencji w dzielnicy Œw. Pankracego mieszka³ pewien tkacz we³ny, nazwiskiem Gianni Lotteringhi. Rzemios³o swoje zna³ nieÿle, chocia poza nim zbytnio m¹droœci¹ nie grzeszy³. To zreszt¹ nie stanê³o na przeszkodzie, e nabo na konfraternia koœcio³a Santa Maria Novella wybra³a go na preceptora œpiewaków i powierzy³a mu prze³o eñstwo nad ich æwiczeniami. Gianni czêsto ró ne podobne piastowa³ godnoœci, z których wielce siê che³pi³. Przypada³y mu zaœ one, gdy ludzie duchowni sprzyjali mu bardzo, jako e by³ cz³owiekiem bogatym i mnichom poczêstunków nie szczêdzi³. Œwiêci ojcowie wy³udzali od niego spodnie, opoñcze lub kaptury, a w zamian za to dostarczali mu ojczenasza po w³osku, Pieœni o œwiêtym Aleksym, alów œwiêtego Bernarda, Hymnu na chwa³ê b³ogos³awionej Matyldy i wielu innych jeszcze andronów. Gianni wielce te wszystkie dary sobie ceni³ i pilnie przechowywa³ dla zbawienia duszy swojej. Lotteringhi mia³ piêkn¹, pe³n¹ powabu onê imieniem Tessa, córkê Mannucia z Cuculli, która dziêki sprytowi, jaki posiada³a, pozna³a siê prêdko na g³upocie swego ma³ onka. Mi³owa³a ona urodziwego i m³odego ch³opca, nazwiskiem Federigo di Neri Pegolotti, a on tak e wzajemnoœci¹ jej odp³aca³. Tessa za poœrednictwem s³u ¹cej wy- Motywy fantastyczne Mi³oœæ

4 130 Dekameron wybór OPRACOWANIE BIOGRAFIA GIOVANNIEGO BOCCACCIA Giovanni Boccaccio urodzi³ siê w roku 1313 we Florencji (inne Ÿród³a wspominaj¹ o toskañskim miasteczku Certaldo). By³ jednym z pierwszych humanistów, ale jednoczeœnie w jego twórczoœci wiele odnaleÿæ mo na ze œredniowiecznego postrzegania rzeczywistoœci. Pisarz swe dzieciñstwo spêdzi³ w Toskanii, m³odoœæ w Neapolu, gdzie uczy³ siê kupiectwa, a nastêpnie studiowa³ prawo. W tym czasie zainteresowa³ siê sztuk¹ i literatur¹ antyczn¹. Mia³ mo liwoœæ przebywania na arystokratycznych dworach, gdzie pozna³ sw¹ mi³oœæ Mariê d Acquino, muzê jego twórczoœci, pojawiaj¹c¹ siê w jego utworach pod imieniem Fiammetty. Jest ona tak e jedn¹ z narratorek w Dekameronie. Niektórzy badacze wobec braku dokumentów historycznych poddaj¹ w w¹tpliwoœæ autentycznoœæ tego romansu. Oko³o roku 1340 pisarz wyjecha³ z Neapolu do Florencji, gdzie poœwiêci³ siê samodzielnej twórczoœci literackiej, a od 1373 r. tak e komentowaniu dzie³ Dantego, którego biografiê pisa³ w latach W 1350 r. zaprzyjaÿni³ siê z Franceskiem Petrark¹, a œwiadectwem wiele lat trwaj¹cej, silnej wiêzi miêdzy artystami jest bogata epistolografia. Do wczesnej twórczoœci G. Boccaccia nale ¹: Filocolo (Trudy mi³oœci), Ninfale d Ameto (Nimfy Ameta) romanse proz¹, poematy Filostrato (Z³amany mi³oœci¹) i Teseida, romans proz¹ Fiametta, poemat pasterski pisany oktaw¹ Ninfale fiesolano (Nimfy z Fiesole) oraz prozatorska opowieœæ Elegia di Madonna Fiammetta (Elegia o pani Fiammetcie). Za najwiêksze osi¹gniêcie dojrza³ej twórczoœci badacze uwa aj¹ cykl stu nowel Dekameron powsta³y w ci¹gu dwóch lat: Du o póÿniej napisany zosta³ satyryczny utwór Corbaccio (Bicz), stylem charakterystycznym dla epoki odrodzenia. Na pocz¹tku lat 60. XIV w. Boccaccio prze y³ kryzys emocjonalny i artystyczny, chcia³ nawet zniszczyæ istniej¹ce ju dzie³a literackie. Od 1362 r. zaj¹³ siê przede wszystkim twórczoœci¹ erudycyjn¹ i pisa³ g³ównie w jêzyku ³aciñskim studia literatury i kultury staro ytnej. Sta³ siê te komentatorem dzie³ Dantego Alighieri. Giovanni Boccaccio zmar³ 21 XII 1375 r. w Certaldo, w rok po œmierci swego przyjaciela F. Petrarki.

5 144 Dekameron wybór CHARAKTERYSTYKA ŒWIATA PRZEDSTAWIONEGO Niektórzy badacze twórczoœci Boccacia przyrównuj¹ cykl Dekameron do czternastowiecznej komedii ludzkiej. 2 Sugeruje to, e nowele prezentuj¹ wszystkie warstwy spo³eczne W³och w XIV w. Tak jest faktycznie, ale autor tak e chêtnie wykorzystuje portrety ludzi yj¹cych w odleg³ych czasach (nowele podejmuj¹ce w¹tki biblijne i antyczne) i krajach (kraje saraceñskie wyobra enie magicznego i niebezpiecznego Bliskiego Wschodu oraz wschodnie krainy m¹droœci motywy chiñskie). Sporadycznie pojawiaj¹ siê tak e wyobra enia przestrzeni arkadyjskich. W³oscy bohaterowie s¹ przedstawicielami wszystkich stanów spo³ecznych: pojawiaj¹ siê w³adcy w otoczeniu rycerzy i dwornych dam, œrodowisko miejskie od bogatego patrycjatu, przez rzemieœlników, kupców, a po plebejsk¹ biedotê i kryminalny pó³œwiatek. Swoich reprezentantów na kartach Dekameronu ma tak e w³oœciañstwo udzielni gospodarze i podlegli panom ch³opi. Najliczniejsi s¹ bohaterowie pochodz¹cy ze œredniej warstwy spo³ecznej, z której zreszt¹ wywodzi³ siê i sam Boccaccio, podobnie jak najwiêksi literaci, malarze, rzeÿbiarze, architekci i reformatorzy epoki renesansu. 3 Co ciekawe, postaci mieszczañskiego pochodzenia chêtnie przyswajaj¹ kulturê dworsk¹, co dobitnie ukazuje obyczajowoœæ florenckiego patrycjatu bawi¹cego w podmiejskiej willi. Zró nicowany jest sposób przedstawiania porz¹dku spo³ecznego i problematyki politycznej w Dekameronie. NajwyraŸniejszym œladem wspó³czesnych sporów politycznych s¹ odwo³ania do sporu propapieskiego stronnictwa (gwelfów) ze zwolennikami cesarzy niemieckich (gibelinami). Autor wspomina, e jedna z dam-narratorek popiera gwelfów, inni zaœ sk³aniaj¹ siê ku gibelinom. Zhierarchizowany porz¹dek spo³eczny, bêd¹cy wyk³adnikiem œredniowiecznego œwiatopogl¹du, w zdecydowanej czêœci nowel nie podlega dyskusji. Na stra y wartoœci stoj¹ idealni w³adcy, którzy niekiedy potrafi¹ dla dobra swych poddanych i zachowania czci monarchii wyrzec siê w³asnych namiêtnoœci i egoistycznych postaw (dzieñ X). Czêsto jednak wykorzystuj¹ sw¹ uprzywilejowan¹ pozycjê, co podlega bezpoœredniej krytyce narratorów. Najg³êbsz¹ i gorzk¹ diagnozê feudalnej kultury europejskiej wyrazi³ chiñski mistrz Natan (opowieœæ 3/X): królowie i cesarze zdobywali sw¹ chwa- ³ê i rozszerzali panowanie si³¹, mordowaniem tysiêcy ludzi i niszczeniem pañstw swych wrogów. Tak wiêc fundamentem dzia³añ wielkich tego œwiata jest przemoc, na co nie godz¹ siê bohaterowie Boccaccia. Postaci szlachetnych bohaterów, bez wzglêdu na pochodzenie spo³eczne, chc¹ yæ w zgodzie z kodeksem swoistej rycerskoœci. W³oska cortesia, francuska courtoisie, stworzona na dworach œredniowiecznych, ³¹czy w sobie d¹ noœæ do ycia opartego na wartoœciach moralnych z si³¹ do walki z u³omnoœciami ludzkiego charakteru. Po- 02 J. Heistein, Historia literatury w³oskiej. Zarys, Wroc³aw 1987, s J. Delumeau, j.w., s. 248.

6 Opracowanie 147 da sielankowe ujêcie rzeczywistoœci odnaleÿæ mo emy tak e w pojedynczych przyk³adach poetyckich œredniowiecza, ale dopiero powrót do antycznych Ÿróde³ (renesansowe has³o Ad fontes! ), do poezji Teokryta i Wergiliusza, pozwoli³ zrekonstruowaæ dawne marzenia. Pasterskie w¹tki, przyroda nieznaj¹ca zimy, wieczna m³odoœæ Arkadii poza czasem i przestrzeni¹, wszystko to zrodzi³o siê z upartej têsknoty do z³otego wieku, z potrzeby wiary (...) e istnieje promienny, poetycki œwiat, gdzie wszystko staje siê muzyk¹, harmoni¹ i mi³oœci¹ 6 konkluduje badacz epoki. W cyklu nowelistycznym Boccaccia motyw arkadyjski wystêpuje w dwóch zasadniczych ujêciach. Rama kompozycyjna wprowadza motyw wypoczynku na ³onie natury i swoistej ucieczki od niebezpieczeñstw miasta (rozumianych dos³ownie panosz¹ca siê zaraza). Narratorzy, czyli towarzystwo dziesiêciu osób zebranych w wiejskiej posiad³oœci, robi wszystko, aby oderwaæ siê od groÿnej rzeczywistoœci i samodzielnie stworzyæ Arkadiê (realia obyczajowoœci dworskiej). Dodatkowo œpiewy, jakie koñcz¹ ka dy dzieñ, œwiadomie nawi¹zuj¹ce do konwencji sielankowej i mitologicznej, tworz¹ odpowiedni nastrój. Odmienny typ ujêcia motywu przynosz¹ opowieœci. Tam Arkadia pojawia siê jako wyobra enie krainy sytoœci Bengodi, nazywanej krain¹ pieczonych go³¹bków. Inaczej ni w mira ach patrycjatu, nie ma tam miejsca na wyobraÿniê mitologiczn¹, a panuje niewyrafinowany konkret: góra jest z parmezanu, u jej podnó y p³ynie winny strumieñ, a ludzie zajmuj¹ siê wyrabianiem makaronu i lepieniem pierogów. W ten sposób sielankowy motyw funkcjonuje na gruncie plebejskim. Dodajmy, e to wyobra- enie przez samego narratora potraktowane zosta³o w sposób parodystyczny, s³u ¹c kompromitacji bohatera-g³upca. INDEKS KOMENTARZY DO TEKSTU Bohaterowie str. 12, 14 Czas i miejsce akcji str. 7, 11 Frywolna opowieœæ Dionea str. 65 Frywolna opowieœæ Filostrata str. 51, 73 Frywolna opowieœæ o zak³amaniu kleru str. 104 Frywolnoœæ str. 92, 93 Frywolny humor str. 33, 36 G³upota str. 32, 35 Humor str. 54, 89, 90, 92 Inteligencja i spryt ludowego bohatera str. 83, 84, 88, 99, 103, 109 Intencja twórcza str. 127, 128 Krytyka kleru str. 44, 45, 96, J. Delumeau, j.w., s. 270

7 Spis treœci 151 Spis treœci Dekameron wybór Wstêp Prolog Dzieñ Opowieœæ trzecia: Trzy pierœcienie Opowieœæ dziesi¹ta: Zakochany starzec Dzieñ Opowieœæ szósta: Znalezione dzieci Opowieœæ dziesi¹ta: Kalendarz starych mê ów Dzieñ Opowieœæ siódma: Pielgrzym Opowieœæ dziesi¹ta: Diabe³ i piek³o Dzieñ Opowieœæ czwarta: Narzeczona króla Granady Opowieœæ dziesi¹ta: Cudowne przytrafienie pewnego nieboszczyka Dzieñ Opowieœæ czwarta: S³owik Opowieœæ dziewi¹ta: Sokó³ Dzieñ Opowieœæ czwarta: Jednonogi uraw Opowieœæ ósma: Dobra rada Dzieñ Opowieœæ pierwsza: Pokutuj¹ca dusza Opowieœæ dziesi¹ta: Goœæ z tamtego œwiata Dzieñ Opowieœæ czwarta: Na gor¹cym uczynku Opowieœæ szósta: Ukradziona œwinia Dzieñ Opowieœæ druga: Belka i s³omka Opowieœæ szósta: Nocne p³omyki Dzieñ Opowieœæ siódma: Król rycerz Opowieœæ dziesi¹ta: Gryzelda Pos³owie Opracowanie Biografia Giovanniego Boccaccia Kalendarium ycia i twórczoœci autora

8 152 Spis treœci 03. Nowela jako gatunek literacki. Pojêcie soko³a noweli Kompozycja cyklu nowelistycznego G. Boccaccia Narracja i narrator. Jêzyk i styl wypowiedzi Czas i miejsce akcji Dekameronu Bohaterowie Plan wydarzeñ Treœæ utworu Charakterystyka œwiata przedstawionego Problematyka utworu zagadnienia wybrane Obraz ludzkiego ycia i œwiat wartoœci na pograniczu epok G³ówne motywy: mi³oœæ i œmieræ Marzenia o Arkadii Indeks komentarzy do tekstu Spis treœci

Duch wyprowadza na pustynie

Duch wyprowadza na pustynie Gazeta Parafii p w. Sw. Lukasza Ewangelisty w Poznaniu Numer 3(287) marzec 2014 Duch wyprowadza na pustynie Duch wyprowadzi³ Jezusa na pustyniê, aby by³ kuszony przez diab³a. A gdy przepoœci³ czterdzieœci

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

Bóg siê rodzi, moc truchleje... ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE

Bóg siê rodzi, moc truchleje... ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE 1 1 1 1 1 1 1 1 Nr () Str. 1 NR () (ROK XVIII) KLASZTOR KARMELITÓW BOSYCH w PRZEMYŒLU GRUDZIEÑ R. NIEPOKALANA MARYJA ROZWI ZUJ CA WÊZ Y YCIOWE Tak o pp. Franciszku i jego umi³owaniu Maryi pisze jego rodzona

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Inne historie

Bardziej szczegółowo

Mo na liczyæ na nasz¹ pomoc

Mo na liczyæ na nasz¹ pomoc KO A NAUKOWE 1 Ko³o Naukowe Informatyków Genbit dzia³a przy Instytucie Informatyki na Wydziale Nauk Œcis³ych UPH od 2000 roku. Funkcjê opiekuna sprawowa³ wtedy dr in. Jerzy Tchórzewski, adiunkt Zak³adu

Bardziej szczegółowo

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoϾ

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 83 Marek Kêdzierski Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 1. Na fotografii Henriego Cartier- -Bressona z 1961 roku czarny, b³yszcz¹cy od deszczu asfalt i ciemny

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 5(18) Maj 2007 Cena 2,00 z³

Z OTORYI. Miesiêcznik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Z³otoryjskiej Nr 5(18) Maj 2007 Cena 2,00 z³ RY iesiêcznik owarzystwa i³oœników iemi ³otoryjskiej Nr 5(18) aj 2007 Cena 2,00 z³ SSN 1897-4023 ³otoryjskie rody Na zewnêtrznych œcianach koœcio³a ariackiego w ³otoryi umocowano wiele tablic oraz p³yt

Bardziej szczegółowo

panorama OPOLSKA styczeń 2010

panorama OPOLSKA styczeń 2010 panorama OPOLSKA styczeń 1 styczeń 2 panorama OPOLSKA KOMENTARZE I znów wszystkiemu winien Balcerowicz. Gdyby 20 lat temu nie urynkowił gospodarki, to hazard nie rozwinąłby się w opcji jednorękich bandytów,

Bardziej szczegółowo

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków

PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU. Jezus zapowiedziany przez proroków P R Z Y K O Œ C I E L E UNIWERSYTECKIM PISMO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POD WEZWANIEM NAJŒWIÊTSZEGO IMIENIA JEZUS WE WROC AWIU Numer 13 Grudzieñ 2005 Celebracja Tajemnicy Wcielenia Dziêkujmy Bogu za Jego Wcielenie,

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

fot.: Piotr Walski NR 0 PA DZIERNIK 2006

fot.: Piotr Walski NR 0 PA DZIERNIK 2006 fot.: Piotr Walski M G Z Y N U L T U R L N Y NR 0 P DZRN 2006 MNFST Stare przys³owie mówi, e pocz¹tki bywaj¹ trudne. Jest jednak coœ o czym ludowa m¹droœæ ju nie wspomina. Jest to odœwie aj¹cy powiew nowoœci,

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Zlaté Hory. w lecznicz¹ moc strumyczka. Najpierw obmy³ siê leœniczy, po nim jego ona i dzieci. Wiara go

Zlaté Hory. w lecznicz¹ moc strumyczka. Najpierw obmy³ siê leœniczy, po nim jego ona i dzieci. Wiara go 40 21. Wrzosowe Ÿróde³ko y³ niegdyœ w Rejhoticach na Morawach leœniczy, który ³owi³ w tutejszych lasach jelenie. Pewnego s³onecznego dnia upolowa³ on, niedaleko Èervenohorského Sedla, blisko Ÿróde³ka otoczonego

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej 1 IX 2009, ROK XX

Wydanie specjalne z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej 1 IX 2009, ROK XX Wydanie specjalne z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej 1 IX 2009, ROK XX cena 9 z³ ISNN 1641-6376 7 wrzeœnia 1939 roku Niemcy wkroczyli do Wolsztyna Wolsztyn podczas okupacji niemieckiej Ulica

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca. Wêdrowaæ po ob³okach. Program maj 2008. ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V.

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca. Wêdrowaæ po ob³okach. Program maj 2008. ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V. ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR maj 2008 nr 5 (53) R. V Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca Anna Skoczylas Wêdrowaæ po ob³okach Wydawnictwo SIGNO Kim jest Anna Skoczylas? Niegdyœ by³a taterniczk¹,

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR Xl 2008 nr 11 (59) R. V Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca Andrzej Mleczko Seks, myd³o i powid³o Wydawnictwo Iskry Najnowszy zbiór rysunków Andrzeja Mleczki.

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha

Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim. Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha WARSZAWA 2007 Strefa zdekomunizowana. Wywiad rzeka z Radkiem Sikorskim Copyright 2007 by Radek Sikorski and by ukasz Warzecha All rights reserved. No parts of this book may be used or reproduced in any

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze...

Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie S k o c z ó w, Nr 86 D ê b o w i e c, S i m o r a d z, P i e r œ c i e c Maj, Czerwiec 2011 Gdy na ten swiat spogladam Wielki Boze... spotkanie ze s³owem bo

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

STYCZEÑ WRZESIEÑ 2014 ISSN 1232-6559 CENA 2 Z

STYCZEÑ WRZESIEÑ 2014 ISSN 1232-6559 CENA 2 Z NR 90/91 Mistrz polskiej prozy, dzie³o totalne, arcydzie³o, tak wita siê ka d¹ powieœæ Wies³awa Myœliwskiego, urodzonego w 1932 roku, blisko Sandomierza, wieloletniego redaktora w wydawnictwie i w redakcjach

Bardziej szczegółowo

Nowy Goniec Knyszynski

Nowy Goniec Knyszynski Nowy Goniec Knyszynski / Miesiêcznik Turystyczno- Kulturalny NUMER SPECJALNY (91) MAJ 2011 ISSN 1644-7166 X Jubileuszowe Miêdzynarodowe Spotkania z Konopielka Honorowy Patronat Marsza³ka Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Skandal artystyczny forma twórczej prezentacji?

Skandal artystyczny forma twórczej prezentacji? Natalia Okoñ Skandal artystyczny forma twórczej prezentacji? Nie istnieje ogólna teoria skandalu artystycznego, chocia mo emy próbowaæ okreœliæ cechy, jakie powinno spe³niaæ dzie³o sztuki, aby skandal

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566 KWARTALNIK NR ISSN 1232-4566 NR 150 SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna WYDANIE SPECJALNE Kadisz Jatom (Sierocy) Niech bêdzie wywy szone i poœwiêcone Imiê Jego, wielkie w œwiecie, który sam stworzy³

Bardziej szczegółowo