U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek"

Transkrypt

1 Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn r. w Milanówku między: 1. Milanowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Milanówku, adres: ul. Spacerowa 4, Milanówek (05-822), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , wysokość kapitału zakładowego ,00 PLN, posiadającą NIP: oraz REGON: (zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ), reprezentowaną przez: a 1. Sebastiana Budziszewskiego Prezesa Zarządu (Kopia aktualnego odpisu z KRS ZAMAWIAJĄCEGO stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy) 2. (Kopia aktualnego odpisu z KRS/wydruku z CEIDG WYKONAWCY stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy) W wyniku dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO wyboru oferty WYKONAWCY w oparciu o Politykę zakupów ZAMAWIAJĄCEGO została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej Umową ): POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. DEFINICJE Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, następujące wyrażenia użyte w niniejszej Umowie posiadają znaczenia wskazane poniżej: (a) Prace oznacza prace projektowe, które Wykonawca wykona na podstawie Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia..stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy; (b) Projekt dokumentacja projektowa przyłączy kanalizacyjnych, którą Wykonawca wykona

2 (c) (d) na podstawie Umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dokument umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego, zawierający warunki złożenia oferty w postępowaniu, stanowiący Załącznik Nr 4 do Umowy; Cena Kontraktowa - oznacza cenę uzgodnioną przez Strony jako kwotę brutto, do zapłaty której zobowiązał się Zamawiający na rzecz Wykonawcy za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy. 2. OGÓLNE OŚWIADCZENIA STRON 1. Zamawiający oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do Zamawiającego postępowanie układowe, upadłościowe, likwidacyjne, jak również egzekucyjne mogące spowodować niewypłacalność Zamawiającego. 2. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie projektowania przyłączy kanalizacyjnych, umożliwiające terminowe zakończenie Prac przewidzianych Umową, (b) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie układowe, upadłościowe i likwidacyjne. 3. PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zlecenie przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ, z zastrzeżeniem ust 3 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania Prac zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami. 3. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia określonego w Specyfikacji. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywiste wykonanie zakresu zamówienia. 4 CENA KONTRAKTOWA 1. Strony ustalają, że Cena Kontraktowa, którą Zamawiający zobowiązał się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w 3 Umowy, wynosi łącznie... zł netto (słownie: ), powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług VAT, w tym: 2. W przypadku zmniejszenia zakresu Prac wynagrodzenie Wykonawcy będzie pomniejszone o wartość Prac, z których Zamawiający zrezygnował, według stawek określonych w Tabeli Kosztowej. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu zamówienia, poprzez udzielenie zamówień uzupełniających nie więcej jednak niż o 20 % zakresu obecnego zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie zwiększone o wartość Robót projektowych o które

3 zwiększono zadanie wg stawek określonych w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 5 SPOSÓB ROZLICZENIA PRAC 1. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekty, o których mowa w 3 ust. 1 zakładając, że niezbędny czas wykonania opracowania dla jednej partii projektów (20 sztuk) wyniesie 10 dni roboczych od momentu otrzymania pełnej dokumentacji, tj: uzyskania kompletu map do projektowania i warunków technicznych.. Zamawiający otrzyma komplet opracowania wraz z jego wersją elektroniczną. 2. Realizacja umowy zostaje podzielona na pięć pakietów każdy składający się z 20 projektów. 3. Z tytułu należytej realizacji przez Wykonawcę usługi, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wynoszącego za każdy pakiet kwotę: 1) netto:.,-(słownie:.. złotych)/pakiet 2) podatek VAT w wysokości 23%. zł (słownie: złotych); 3) brutto.. (słownie:.. złotych)/pakiet 4. Rozliczanie należności Wykonawcy nastąpi fakturami wystawianymi każdorazowo po wykonaniu pakietu. Podstawą do wystawienia faktury będzie pisemne potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania i odbioru usługi. 5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury, przelewem na rachunek, którego numer zostanie podany w fakturze. Za datę zapłaty strony uznają obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 6 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a. za opóźnienie w wykonaniu pakietu - karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; b. za opóźnienie w usuwaniu ewentualnych wad Projektu - karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 2. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20 % wartości Ceny Kontraktowej brutto. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość kar umownych na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 4. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, będą płatne na wskazane konto Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisma informującego o rodzaju naruszenia lub odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego, lub potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy należnego mu od Zamawiającego.

4 7 POUFNOŚĆ 1. Wszelkie informacje związane z realizacją Umowy mają charakter poufny i żadnej ze stron nie wolno ujawnić informacji poufnych jakimkolwiek osobom trzecim innym niż wymienione poniżej, chyba że strona, której dotyczą Informacje Poufne wyrazi na to uprzednio pisemną zgodę. Zastrzeżenie to obowiązuje także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, niezależnie od przyczyn. 2. Każda ze stron będzie uprawniona do ujawnienia informacji poufnych swoim pracownikom, doradcom prawnym i podatkowym, w zakresie niezbędnym i koniecznym w celu należytego wykonania postanowień Umowy, przy czym każda ze stron ma obowiązek poinformowania pracowników oraz swoich doradców o obowiązkach wynikających z Umowy oraz powzięcia takich czynności prawnych i faktycznych, które umożliwią bezwzględne przestrzeganie postanowień Umowy przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ustępu. 8 PRAWO WŁAŚCIWE W sprawach nieuregulowanych w Umowie, znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz ze zm.). 9 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 1. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z Umową, w szczególności sporu dotyczącego istnienia, ważności lub skuteczności Umowy lub jej poszczególnych postanowień, sporu dotyczącego treści postanowień Umowy lub sposobu ich realizacji, Strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji. 2. Strony uzgadniają, iż w przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 1 (jednego) miesiąca, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO. WARUNKI WYKONANIA PROJEKTU PRZYŁĄCZY SANITARNYCH 10 ZAKRES PROJEKTU 1. Projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej powinien zawierać: a) Opis techniczny, b) Plan sytuacyjny w skali 1:500, c) Profil podłużny przyłącza w skali 1:100/100 lub 1:100/200, d) Wypis z rejestru gruntów,

5 e) Warunki techniczne MPWiK, Sp. z o. o. w Milanówku, f) Decyzję na lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym uzyskaną we właściwym Zarządzie Dróg, (jeśli dotyczy) g) Oświadczenie właścicieli posesji o wyrażeniu zgody na projektowaną trasę przyłącza, h) Oświadczenie właścicieli posesji o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, i) Uzgodnienie Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., j) Wszelkie niezbędne pozostałe dokumenty formalne wynikłe z wymagań Prawa Budowlanego oraz wytycznych zawartych w rozporządzeniach, Polskich Normach, zasadach wiedzy technicznej, Umowie i innych obowiązujących przepisach prawa. 2. Zlecenie wykonania Projektu podwykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy. W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy uleganie zmniejszeniu, w zależności od okoliczności, które będą stanowić przyczynę zmiany zakresu przedmiotu Umowy. Z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 4. Projekt powinien być kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 5. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie zmiany przepisów prawa przy wykonywaniu Projektu. 6.Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu wykonanie kontroli działań w zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za stosowne. Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że wykonanie Projektu jest niezgodne z Umową, przepisami prawa, warunkami technicznymi, normami i poleceniami Zamawiającego, to koszty tych kontroli oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę. 11 TERMINY REALIZACJI PRAC Rozpoczęcie wykonywania Prac projektowych nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, a zakończenie i przekazanie Zamawiającemu w terminie.. 12 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) przekazanie warunków technicznych do projektowania, 2) przekazanie mapy do celów projektowych obszarów objętych zamówieniem 3) uzgodnienie i odbiór prawidłowo wykonanego Projektu, 4) regulowanie należności Wykonawcy w terminach zgodnych z ustaleniami w Umowie. 13 OBOWIĄZKI WYKONAWCY Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) uzyskanie decyzji lokalizacyjnych w Zarządach Dróg,

6 b) uzyskanie wszystkich uzgodnień i decyzji z jednostkami zewnętrznymi, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, c) opracowanie projektów wykonawczych, w sposób określony wymaganiami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, niniejszą Umową i innymi obowiązującymi przepisami prawa, d) uzgodnienie z właściwymi przedstawicielami Zamawiającego części technicznej Projektu, e) udzielanie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji. 14 WADY PROJEKTU 1. Wady w Projekcie Wykonawca usunie w ciągu (7) siedmiu dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Koszty usunięcia tych wad ponosi Wykonawca. 2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający może bez dodatkowego wezwania, zlecić usunięcie powstałych wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 15 PRAWA AUTORSKIE 1. Wykonawca oświadcza, że Projekt będzie jego dziełem autorskim, do którego posiada nieograniczone prawa autorskie oraz dysponuje prawem rozporządzania nimi na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), oraz, że prawa autorskie do Projektu nie są i nie będą ograniczone oraz nie naruszają praw osób trzecich. 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dzieła w postaci Projektu, o którym mowa w Umowie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji: 1) zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie w szczególności poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych; 2) wprowadzanie do pamięci komputera; 3) ekspozycja; 4) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; 5) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji; 6) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi; 7) przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposób; 8) wprowadzanie jakichkolwiek zmian; 9) publikowanie części lub całości, 10) najem, dzierżawa, użyczenie, z zachowaniem osobistych praw autorskich. 3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na rozporządzenia i korzystanie z opracowań Projektu (prawo zależne) na wszelkich istniejących polach eksploatacji, w szczególności na polach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez ograniczeń

7 czasowych i terytorialnych. 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą odbioru przez Zamawiającego kompletnego Projektu bez stwierdzenia w nim wad. 16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, gdy: 1) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, lub 2) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z jej postanowieniami. 17 PRZEKAZANIE PROJEKTU 1. Przekazanie Projektu nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego, podpisanego przez strony. 2. Jeżeli w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nie zgłosi uwag, strony uznają, że Projekt został wykonany zgodnie z Umową i nie posiada wad. 3. Jeżeli po weryfikacji Projektu, Zamawiający stwierdzi, że Projekt posiada wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia. 4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Projekt nie został wykonany w całości lub ma istotne wady, albo jest niekompletny, wówczas Zamawiający może odmówić przyjęcia Projektu i żądać dostarczenia Projektu wykonanego zgodnie z Umową. Koszt usunięcia wad i dostarczenia kompletnego i prawidłowo wykonanego Projektu ponosi Wykonawca. 5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i czynności wykorzystane do usunięcia wad. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. 7. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego do Projektu po naniesieniu przez Wykonawcę poprawek, Zamawiający, w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę poprawionego Projektu, podpisze protokół zdawczo - odbiorczy Projektu. 8. Wykonawca ma obowiązek przekazania Projektu w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym (płyt CD, DVD, itp.) w formacie pdf. Zgodnie z wymogami SIWZ. 18 GWARANCJA 1. Zamawiający udziela niniejszym 2 - letniej gwarancji na wykonany Projekt, obowiązującej od daty rozpoczęcia Robót budowlanych na podstawie Projektu i zapewnia, że wykonanie Robót budowlanych na podstawie Projektu, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i sztuką budowlaną, nie powinno spowodować powstania wad lub usterek przyłączy kanalizacyjnych. 2. Jeżeli w trakcie odbioru Robót budowlanych lub w ciągu jednego (1) roku po ich odbiorze ujawnią się wady, które powstały na skutek nieprawidłowo wykonanej dokumentacji Projektu,

8 Zamawiający będzie miał prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 19 ZAWIADOMIENIA 1. Wszelka korespondencja związana z Umową będzie przesyłana na adresy stron wskazane poniżej lub na inny adres, o którym strona z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje drugą Stronę na piśmie: Adres Zamawiającego:... Adres Wykonawcy:.. 2. Wszelkie zawiadomienia pomiędzy stronami powinny być doręczane za potwierdzeniem odbioru. Doręczenia mogą być dokonywane osobiście, przesyłkami kurierskimi lub listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru lub em za potwierdzeniem odbioru, na adresy wskazane w Umowie. Przesyłki wysłane na adresy i w sposób wskazany powyżej lecz nie odebrane i zwrócone adresatowi, uważa się za doręczone. 20 ZMIANY UMOWY Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane będą w formie aneksu podpisanego przez strony Umowy. 21 EGZEMPLARZE Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 22 ZAŁĄCZNIKI Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część niniejszej Umowy: Załącznik Nr 1 odpis z KRS ZAMAWIAJĄCEGO Załącznik Nr 2 odpis z KRS/wydruk z CEIDG WYKONAWCY Załącznik Nr 3 Oferta Wykonawcy z dnia... Załącznik Nr 4 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO: W imieniu WYKONAWCY:

9

10

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA NR... zawarta w dniu... Zał. nr 7 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy: 1. Akademią Muzyczną w Poznaniu mającym swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 87, zwaną dalej Zamawiającym, NIP 778-13-31-533, REGON

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty

wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty Warszawa, 15 lipca 2015 r. KOMTET PROJEKTOWY wzór POROZUMIENIE o współpracy przy przygotowaniu oferty zawarte w dniu.. r. w.. pomiędzy: SPÓŁKA., adres: ul..,., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR]

UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] Załącznik nr 3 do Zapytania UMOWA TŁUMACZENIE PISEMNE [WZÓR] NR. W dniu roku, w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo