Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą w.. ul. wpisaną do krajowego Rejestru Sądowego pod nr., prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:.. została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający, na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zleca Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań *: 1. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały DK Rozbudowa drogi gminnej Szczęsne Ostrzeszewo wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) * niepotrzebne skreślić 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w szczególności zgodnie z art. 29 art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca zapewni bezpłatny nadzór autorski nad prowadzaną inwestycją w zakresie pisemnych wyjaśnień w trakcie prowadzenia procedur przetargowej wyboru wykonawcy oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych wg potrzeb lecz nie później niż do końca 2020 roku Szczegółowy zakres zamówienia określa niniejsza umowa wraz z następującymi załącznikami stanowiącymi jej integralne części: 1)oferta Wykonawcy z dnia.,

2 5.Termin wykonania przedmiotu zamówienia : w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej, określonej w 1 ust. 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi dla zadania: 1. Rozbudowa drogi gminnej na odcinku Klebark Mały DK PLN brutto, (słownie złotych:...) w tym podatek VAT, wyliczony na podstawie przewidzianej prawem wysokości stawki procentowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, w kwocie: PLN (słownie złotych:..) i stanowi maksymalną wartość zobowiązania umownego. 2. Rozbudowa drogi gminnej Szczęsne Ostrzeszewo... PLN brutto, (słownie złotych:...) w tym podatek VAT, wyliczony na podstawie przewidzianej prawem wysokości stawki procentowej obowiązującej w dniu złożenia oferty, w kwocie: PLN (słownie złotych:..) i stanowi maksymalną wartość zobowiązania umownego. 2. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 21 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 3. Przewiduje się płatności częściowe: 1) 80% - po opracowaniu koncepcji drogowej oraz po złożeniu wniosku wraz z projektem budowlanym do uzyskania decyzji ZRID 2) 20 % - po przekazaniu projektu wykonawczego i uzyskaniu decyzji ZRID 4. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach jednostkowych wszelkie koszty wynikające z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 5. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towaru i usług (VAT) do wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wskazanego w 1 ust 1 umowy, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. 6. Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy. zł w formie W przypadku należytego wykonania robót zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze robót potwierdzonym protokołem odbioru. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania prac i do pokrycia 2

3 roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w zakresie określonym w Specyfikacjach Technicznych. 2. Do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą Zamawiający wyznacza przedstawiciela Zamawiającego P Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach Technicznych. 4. Wykonawca wyznacza osobę P., który jest upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. 4 Powierzenie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobie trzeciej jest możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę pisemnej zgody Zamawiającego - pod rygorem nieważności W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa i sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo zlecić lub, na wniosek Wykonawcy, wydać zgodę na: 1) pominięcie niektórych opracowań projektowych lub ich elementów; 2) wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów, zwane dalej zmianą. 2. Zmiana, o której mowa w ust.1 może zostać dokonana jedynie w formie pisemnej. 3. W przypadku wydania przez Zamawiającego polecenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek je wykonać. 4. Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1, bez polecenia Zamawiającego. 5. Polecenie zmiany lub zgoda na jej dokonanie wydana przez Zamawiającego nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do zmiany, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia opracowań projektowych lub/i innych zapisów umownych Jeżeli zmiana dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, będzie stanowić 3

4 4 podstawę do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego, w ciągu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany na dokonanie zmiany, propozycję zawierającą: 1) opis działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji prac projektowych objętych poleceniem zmiany; 2) materiały zawierające wszelkie niezbędne modyfikacje innych zobowiązań umownych; 3) wyliczenie zmienionego wynagrodzenia zgodnie z Środowiskowymi zasadami wyceny prac projektowych. 2. Jeżeli zmiana dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, będzie stanowić podstawę do wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy to na wniosek Zamawiającego strony umowy ustalą nowe terminy wykonania lub/i wartość wynagrodzenia. 3. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 1 Zamawiający sprawdzi w ciągu 14 dni jej zgodność z wymaganiami umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń to zaakceptuje zmianę Odbiór końcowy i odbiór po okresie rękojmi przedmiotu zamówienia dokonywane będą z uwzględnieniem zasad opisanych w Specyfikacjach Technicznych, w siedzibie Zamawiającego. 2. Wraz z odbiorem przedmiotu zamówienia Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych: 1) użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich kopie: innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych; wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia; innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych; stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; 2) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji; 3) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych; 4) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką. 3. Zamawiający nie może zbywać opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz

5 nie może usuwać oznaczeń określających autora Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na okres od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowej do końca realizacji robót wykonywanych na jej podstawie. 2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi w okresie trwania gwarancji. 4. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego, jego elementu lub części, albo z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy. 5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w protokole zdawczo-odbiorczym. 2. Jeżeli Zamawiający wypowie umowę lub od niej odstąpi, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia jedynie za usługi wykonane do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy do wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nie wyższych niż określone w tabeli opracowań projektowych, z zastrzeżeniem 8 niniejszej umowy. 3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT (NIP: ) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki

6 liczony od umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 3) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto; 4) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 1) za zwłokę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w dokonaniu odbioru opracowań projektowych- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia, 2) z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawcy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto 3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wspólnie ustalonym uzależnionym od rodzaju wady. 4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wyznaczonego na usunięcie wad po uzyskaniu zgody Zamawiającego Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania albo Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni; b) suma kar umownych z powodów przekroczyła równowartość 25 % wynagrodzenia brutto; c) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i poleceniami Kierownika Projektu; 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy lub jeżeli suma kar umownych z powodów określonych przekroczyła równowartość 25 % wynagrodzenia brutto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie z przyczyn 6

7 niezależnych od Wykonawcy i mających obiektywny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących przypadkach: a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych elementów; c) przekroczenia przewidywanych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego; d) wydłużających się procedur w wydawaniu decyzji, w tym: decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno prawnego, decyzji ZRID; e) uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do poszczególnych elementów umowy; f) zmiany przepisów prawa; g) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu umowy; h) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej zmiany formy jego ochrony; i) wydłużających się procesów uzgodnieniowych dokumentacji; j) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego; 2. Ewentualne zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane w formie aneksu do umowy. 3. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne przepisy właściwe dla przedmiotu umowy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego. 4. Umowa niniejsza zawiera. ponumerowanych i parafowanych stron. 7

8 Zamawiający: Wykonawca: 8

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1.. 2.. UMOWA NR.. o roboty budowlane na Wzmocnienie narożnika Filharmonii Bałtyckiej wraz z wykonaniem 9 szt. mikropali pod pachoły cumownicze na nabrzeżu przy Muzeum Morskim na wyspie Ołowianka w Gdańsku zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo