WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UCZESTNICTWA ZASADY PROWADZENIA KONKURSU"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU JESIENNE PRZEBUDZENIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem konkursu jest BOIG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marketing Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 25, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON: , NIP: , przy współpracy technicznej z Panią Katarzyną Mysiorek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą w Łodzi Łódź, przy ul. Kwiatowej 30, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi Delegatura Łódź Polesie pod numerem 47424, nr NIP , nr Regon , zwaną dalej Koordynatorem Technicznym. 2. Konkurs prowadzony będzie pod nazwą JESIENNE PRZEBUDZENIE, dalej: Konkurs 3. Konkurs prowadzony będzie w Galerii RAJ z siedzibą w Dębicy, ul. Rzeszowska 114, na podstawie niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu. W przypadku dokonania zmian, będzie się można z nimi zapoznać na stoisku obsługującym Konkurs, które znajdować się będzie na terenie Galerii RAJ. Ponadto zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Galerii RAJ pod adresem 4. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od dnia r. do dnia r. w następujących etapach: I etap: (godz.: 8.oo) (godz.: 15.oo), II etap: (godz.: 15.01) (godz.: 15.oo), III etap: (godz.: 15.01) (godz.: 15.oo), IV etap: (godz.: 15.01) (godz.: 15.oo), V etap: (godz.: 15.01) (godz.: 15.oo), VI etap: (godz.: 15.01) (godz.: 15.oo). 5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i mające miejsce pobytu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Konkursu, Koordynatora Technicznego, oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych oraz małżonków, dalej: Uczestnicy. 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie traci prawo do ewentualnej nagrody. 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 1

2 8. Informacja o Konkursie, zasadach uczestnictwa będą dostępne dla Uczestników Konkursu na stoisku obsługującym Konkurs zlokalizowanym na terenie Galerii RAJ, a także na stronie internetowej pod adresem II. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Podczas Konkursu nie będą przetwarzane dane, które zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, mają charakter podlegający ochronie w myśl przepisów powyższej ustawy. 2. Podczas Konkursu, Uczestnicy udostępniają Organizatorowi jedynie numer telefonu komórkowego, umożliwiającego skontaktowanie się z Laureatami Konkursu, celem przypisania im kodu, o którym mowa w pkt. V 6. Podczas Konkursu Uczestnicy nie udostępniają żadnych innych danych, umożliwiających ich identyfikację, w tym w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru pesel. 3. Po zakończeniu Konkursu, Organizator w sposób trwały oraz bezpieczny dokona zniszczenia podanych przez Uczestników Konkursu numerów telefonów komórkowych. 4. Organizator Konkursu nie jest uprawniony do wykorzystania podanych numerów komórkowych w żadnym innym celu niż wskazany w pkt. 2 powyżej. III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 1. Na potrzeby Konkursu otwarte zostanie stoisko konkursowe zlokalizowane na terenie Galerii RAJ. Stoisko konkursowe otwarte jest w godzinach otwarcia Galerii RAJ: pn-sb 10-21, ndz Kupony konkursowe będą dostępne u sprzedawców w wybranych sklepach Galerii RAJ oraz u hostessy, obsługującej stoisko konkursowe 3. W Konkursie może wziąć udział osoba, która: a) w terminie organizowania Konkursu, tj. w terminie określonym w par. 1 pkt. 4., dokona zakupu w dowolnym sklepie Galerii RAJ za kwotę co najmniej 50,00 zł brutto, b) udzieli odpowiedzi na pytanie wskazane przez Organizatora pytanie konkursowe c) prawidłowo wypełni kupon konkursowy oraz odbierze Kod, o którym mowa w par. V pkt. 6 lub wyśle na numer 7072 wiadomość SMS o treści RAJ i poda odpowiedź na pytanie konkursowe opisane w pkt b) powyżej. Koszt wysłania SMS wynosi 0,50 zł + VAT/0,62 zł z VAT. Format wiadomości SMS winien być następujący: RAJ.odpowiedź na pytanie. 4. Wiadomość SMS, o której mowa w par. 3 pkt. 3 c. Regulaminu nie może być dłuższa niż 160 znaków wraz ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi. 5. W treści SMS-a nie powinno używać się polskich znaków wymienionych w nawiasie (ś, ć, ą, ę, ł, ń, ź, ż). Należy zastąpić je odpowiednio znakami (s, c, a, e, l, n, z, z). Stosowanie polskich znaków może spowodować wydłużenie treści SMS-a (jedna polska litera kodyfikowana jest jako kilka znaków w kodzie SMS-owym). W rezultacie treść SMS-a może przekroczyć 160 znaków, na wskutek czego Operator może naliczyć zwielokrotnienie kwoty za 1 SMS-a. 2

3 6. Uczestnik Konkursu, który prawidłowo prześle wiadomość SMS na numer 7072 otrzyma zwrotnego SMS-a z potwierdzeniem wzięcia udziału w Konkursie. 7. Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu danego produktu poprzez wysłanie SMS może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu zakupu produktu/ów, tj. czas zakupu nie może być późniejszy niż czas wysłania wiadomości SMS. 8. Koordynator Techniczny za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs będzie przyjmował (rejestrował) wszystkie poprawne zgłoszenia. Zgłoszenia nie spełniające wszystkich wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, w tym przesłane po terminie, nie będą brały udziału w Konkursie. 9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora firmy MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek. 10. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. 11. Każdy paragon uprawnia Uczestnika do dokonania jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną ilość zgłoszeń pod warunkiem, że każde zgłoszenie dotyczyć będzie paragonu, potwierdzającego zakup produktów. W przypadku dokonania więcej niż jednego zgłoszenia, warunkiem przyznania nagrody jest okazanie oryginałów wszystkich paragonów, potwierdzających zakup produktów. IV. NAGRODY 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator Konkursu. 2. Nagrodą główną, przyznawaną po zakończeniu każdego etapu Konkursu jest Robot Kuchenny BOSCH MUM o wartości 735,00 (siedemset trzydzieści pięć) złotych brutto każdy. 3. Nagrodą dodatkową przyznawaną na zasadach opisanych w pkt V jest kupon na kawę do zrealizowania w Kawiarni LIKS znajdującej się na terenie Galerii RAJ. 4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. 5. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 361) wartość nagród zwolniona jest od podatku dochodowego od osób fizycznych. 6. Łączna wartość puli nagród w Konkursie wynosi: 4 410,00 (cztery tysiące czterysta dziesięć) złotych brutto. V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 1. W każdym dniu trwania Konkursu pierwsze 100 osób, które dokonają zakupu w którymkolwiek sklepie Galerii RAJ na kwotę co najmniej 50,00 zł brutto i zgłoszą się do hostessy, obsługującej stoisko konkursowe otrzyma darmowy upominek: kupon wymieniany na kawę do zrealizowania w Kawiarni LIKS znajdującej się na terenie Galerii RAJ. 2. Jeden kupon uprawnia do otrzymania jednej darmowej kawy. 3

4 3. Zwycięzcą każdego etapu Konkursu i nagrody głównej zostaje Uczestnik, który dokona w danym etapie trwania Konkursu zakupu w dowolnym sklepie Galerii RAJ za kwotę co najmniej 50,00 zł brutto i którego odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie wybrana jako najlepsza przez komisję konkursową, dalej: Komisja 4. W skład Komisji wejdą dedykowani przedstawiciele Organizatora oraz przedstawiciele IVS Grupa Sp. z o.o. 5. Po zakończeniu każdego etapu Konkursu Komisja wytypuje jednego Uczestnika, którego odpowiedź oceni jako najlepszą. Kryterium przyznania nagrody w Konkursie będzie swobodna ocena Komisji Konkursowej przysłanych haseł konkursowych, będących odpowiedzią na pytanie konkursowe, pozwalająca uznać je za pomysłowe, oryginalne i nietuzinkowe i kreatywne. Każdy z członków Komisji będzie oceniał hasła niezależnie. Ponadto wytypowane zostaną dodatkowo trzy rezerwowe osoby, na wypadek gdyby Uczestnik Konkursu nie przeszedł pozytywnej weryfikacji, uprawniającej do otrzymania nagrody głównej. 6. Laureat danego etapu Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS na numer, z którego przesłał zgłoszenie do Konkursu lub na numer, który podał na kuponie zgłoszeniowym, z jednoczesnym podaniem kodu, identyfikującego Laureata, dalej: Kod 7. W terminie 15 (piętnastu) dni roboczych po otrzymaniu informacji o wygranej, w sposób o którym mowa w pkt. 6 powyżej, Laureat Konkursu zobowiązany jest do okazania hostessie paragonu lub paragonów fiskalnych, o którym mowa w par. 3 pkt. 11 wraz z jednoczesnym z podaniem Kodu. Po zakończeniu całego Konkursu, Laureat w celu odebrania przyznanej mu nagrody zobowiązany jest do okazania paragonu lub paragonów fiskalnych, o którym mowa w par. III pkt. 11. wraz z podaniem Kodu w biurze Galerii RAJ. W tym samym dniu oraz w tym samym trybie Laureat jest uprawniony i zobowiązany do odbioru nagrody.. 8. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji lub niespełnienie któregokolwiek z warunków, o którym mowa w pkt. 7 powyżej, powoduje utratę prawa do nagrody przez danego Laureata, a uprawnienie do otrzymania nagrody przechodzi na kolejną osobę, wytypowaną przez Komisję. 9. Numer telefonu komórkowego Laureata, z pominięciem 3 (trzech) cyfr zostanie opublikowany w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia każdego etapu Konkursu na stronie internetowej Galerii RAJ pod adresem: oraz na profilu Galerii raj na stronie 10. Nie przyjęcie nagrody z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora powoduje utratę prawa do nagrody, a uprawnienie do otrzymania nagrody przechodzi na kolejną osobę, wytypowaną przez Komisję. Osoba nagrodzona nie może skutecznie domagać się wydania nagrody, jeżeli nie odebrała lub nie przyjęła nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora Konkursu. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę numeru telefonu komórkowego, uniemożliwiającą kontakt. W takim przypadku Laureat traci prawo do nagrody, a uprawnienie do otrzymania nagrody przechodzi na kolejną osobę, wytypowaną przez Komisję. VI. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 4

5 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, nie później niż w terminie do 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji, a w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest sposób przyznawania nagród, w terminie 14 dni od ostatniego dnia w którym zgodnie z niniejszy Regulaminem, Komisja winna dokonać wyboru osób nagrodzonych. 2. Pisemna reklamacja powinna zostać przesłana drogą listu poleconego na adres Organizatora Konkursu: BOIG Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Marketing Sp. k. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 25, Warszawa. z dopiskiem REKLAMACJA - KONKURS JESIENNE PRZEBUDZENIE i zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Komisję, przy uwzględnieniu czasu koniecznego. Decyzja Komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: 1. Uczestnik zobowiązany jest do tego, aby odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej: Utwór ), miała charakter oryginalny oraz była wolna od wad prawnych, w tym w szczególności nie była obciążona prawami osób trzecich, ani nie była przedmiotem umów licencyjnych. 2. Uczestnik Konkursu, poprzez wzięcie udziału w Konkursie oraz z tym dniem przenosi na IVS Grupa Sp. z o.o. w Dębicy (KRS: ) majątkowe prawa autorskie do hasła, stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe (Utworu). W powyższej chwili przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje z mocy prawa bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności. 3. Z momentem przeniesienia majątkowych praw autorskich, IVS Grupa uzyskuje wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 4. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, IVS Grupa Sp. z o.o. nabywa prawo do dowolnego i nieograniczonego w czasie opracowania Utworu lub zlecenia takiego opracowania, w szczególności w zakresie jego dowolnej przeróbki lub adaptacji. Uczestnik niniejszym udziela zgody IVS Grupa Sp. z o.o. na dokonywanie zmian, wynikających z potrzeb IVS Grupa Sp. z o.o. i zgodnych z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to zmian dokonywanych w czasie przez okres 50 (pięćdziesięciu) lat licząc od dnia przeniesienia majątkowych praw autorskich. 5. Przejście autorskich praw majątkowych na Klienta następuje na następujących polach eksploatacji: a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie egzemplarzy Utworu każdą dostępną techniką, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (co obejmuje w szczególności skanowanie do 5

6 dowolnego formatu, kopiowanie plików w dowolnym formacie, przenoszenie plików do innego, dowolnego formatu, przesyłanie plików dowolna techniką oraz ich zapis na dowolnych nośnikach cyfrowych). b. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy. c. W zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony pod podpunktem b) powyżej - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz udostępnianie utworu z ograniczeniem dostępu, w dowolnej technice i z wykorzystaniem dowolnych środków komunikacji, a także, w zależności od charakteru danego utworu, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, d. W zakresie reklamy i promocji poprzez Utwór stworzony w ramach niniejszej Umowy - wykorzystanie Utworu w reklamie lub promocji, w każdej formie, w tym także z wykorzystaniem broszur, ulotek, informatorów, reklamy typu outdoor oraz Internetu, jak również wykorzystanie elementów Utworu do tworzenia logo, znaków handlowych, znaków informacyjnych czy innych znaków służących reklamie lub promocji. 6. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do Utworu oraz upoważnienia do wykonywania tych praw przez IVS Grupa Sp. z o.o., w tym w szczególności upoważnienia ją do wykonywania prawa do integralności utworu. 7. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek osoby trzeciej wobec Organizatora lub IVS Grupa Sp. z o.o. z jakimikolwiek roszczeniami, tak o charakterze majątkowym jak i niemajątkowym, z związanymi w sposób pośredni lub bezpośredni z niniejszym Konkursem, Uczestnik zobowiązany jest do zwolnienia Organizatora lub IVS Grupa Sp. z o.o. z jakiejkolwiek odpowiedzialności poprzez podjęcie wszelkich dopuszczalnych przez prawo działań, jeśli źródłem roszczeń osoby trzeciej jest nienależyte wykonanie zobowiązań Uczestnika, wynikających z uczestnictwa w Konkursie. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Konkursu. 2. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 9. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest na stoisku konkursowym oraz na stronie internetowej Galerii RAJ pod adresem 3. Na żądanie Uczestnika, Regulamin Konkursu może być wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora Konkursu zaadresowanej zwrotnie koperty z dopiskiem "REGULAMIN- KONKURS JESIENNE PRZEBUDZENIE wraz ze znaczkiem pocztowym. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie serwisu wiadomości SMS pod numerem 7072, za pośrednictwem którego Uczestnicy przesyłają odpowiedź na pytanie konkursowe. 6

7 5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem SMS będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 7. Organizator zastrzega sobie możliwość zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu, w razie gdyby taka konieczność spowodowana została awarią techniczną, prawomocnym wyrokiem sądu, decyzją administracyjną, zmianą obowiązującego prawa, siłą wyższą w rozumieniu prawa cywilnego. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 7

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo