Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne. Cel przedmiotu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne. Cel przedmiotu"

Transkrypt

1 Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Przedmiot w języku angielskim: Care and educational work methodology Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: II Semestr: czwarty Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 Liczba punktów ECTS: Cel przedmiotu C1 C Przekazanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, podstaw teoretycznych dotyczących opieki i wychowania; rozwoju form opieki na dzieckiem na przestrzeni dziejów Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej C3 Zapoznanie ze sposobami planowania, realizowania i dokumentowania pracy opiekuńczowychowawczej i terapeutycznej z wychowankami placówek Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Terminologia z zakresu pedagogiki ogólnej, opiekuńczej i społecznej oraz socjologii edukacji Wiedza z zakresu organizacji planowania procesu wychowania, różnych kategorii opieki i jej struktury, form pomagania 3 Rozumienie zasad funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem W zakresie wiedzy: Efekty kształcenia EKW1 EKW Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze, rozumie ich uwarunkowania Wymienia kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki

2 EKW3 EKW4 Ma elementarną wiedzę o metodyce i wykonywaniu typowych zadań opiekuńczo-wychowawczych Przedstawia formy przygotowania wychowanków różnego typu placówek opiekuńczowychowawczych do samodzielnego życia W zakresie umiejętności: EKU1 Dysponuje wiedzą z zakresu organizacji opieki nad dzieckiem niezbędną do planowania działań w ramach usamodzielniania wychowanków W zakresie kompetencji społecznych: EKK1 Docenia konieczność dalszego systematycznego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu form i metod oddziaływań wychowawczych Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Treści programowe Liczba godzin W1 Rozwój form opieki nad dzieckiem w Polsce W Przyczyny sieroctwa społecznego W3 Społeczne przyczyny zaburzeń rozwoju dziecka W4 W5 Planowanie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych na podstawie wywiadu środowiskowego i diagnozy psychologiczno-pedagogicznej Genogram i ekomapa jako podstawowe techniki pracy z dzieckiem i jego rodziną W6 Metody pracy w zastępczych formach opieki nad dzieckiem W7 W8 W9 Metody i formy przestrzegania praw dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych Formy stymulowania rozwoju intelektualnego wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych Praca opiekuńczo-wychowawcza z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo W10 Kształtowanie asertywności w procesie opieki i wychowania W11 Elementy profilaktyki zachowań problemowych w pracy opiekuńczowychowawczej W1 Stymulowanie rozwoju emocjonalnego wychowanków placówek socjalizacyjnych W13 Elementy socjoterapii w praktyce opiekuńczo-wychowawczej placówek socjalizacyjnych

3 W14 Przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia W15 Opieka, wychowanie i resocjalizacja w placówkach dla młodzieży społecznie niedostosowanej Suma godzin: 30 Metody i środki dydaktyczne M1 M M3 Wykład konwencjonalny Wykład z prezentacją multimedialną Dyskusja Zestaw komputerowy, prezentacje multimedialne Sposoby oceniania Ocenianie kształtujące F1 F Dyskusja na wykładach Aktywność na wykładach i ćwiczeniach Ocenianie podsumowujące Egzamin pisemny z tematyki wykładów Obciążenie pracą studenta Forma aktywności (Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć dydaktycznych łączna liczba godzin w semestrze) (Godziny kontaktowe z wykładowcą realizowane w formie np. konsultacji łączna liczba godzin w semestrze) Średnia liczba godzin na realizowanie aktywności 30 5 Studiowanie literatury 10 Przygotowanie do testu i egzaminu pisemnego 15 Suma 60

4 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Literatura podstawowa 1. G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka, Zielona Góra T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa E. Jundziłł, R. Pawłowska, Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Gdańsk V. Satir, Teoria komunikacji. Porozumiewanie się jako proces wymiany informacji, Nowiny Psychologiczne 1988, nr. Literatura uzupełniająca 1. H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa M. Heine. G. Gajewska, Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, Zielona Góra M. Król Fijewska, Trening asertywności, Warszawa M. Łobocki, Wybrane zagadnienia z metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, Lublin M. McGolgrick, R. Gerson, S. Shellenberger, Genogramy. Rozpoznanie i interwencja. Poznań I. Owczaruk, Odzyskać dziecko, Warszawa B. Wojciechowska Charlak (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza, Kielce U. Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Warszawa Z. Zieja, Poradnik metodyczny dla wychowawców, Jelenia Góra 003. Macierz efektów kształcenia Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Stopień w jakim efekty kształcenia związane są z przedmiotem Odniesienie danego efektu do efektów specjalnościowych Stopień w jakim efekty kształcenia związane są z przedmiotem Odniesienie danego efektu do efektów nauczycielskich Stopień w jakim efekty kształcenia związane są z przedmiotem Cele przedmiotu Treści programowe Metody i środki dydaktyczne Sposoby oceniania

5 EKW1 K_W S_W C, C3 W1,W4, W5, W7, W15 M1, M, M3, F1, F, EKW K_W S_W C W1, W4, W7 M1, M, M3, F1, F, EKW3 K_W S_W C3 W6, W8, W9, W10, W11, W1, W13 M1, M, M3, F1, F, EKW4 K_W S_W C, C3 W1, W, W3, W4, W14, W15 M1, M, M3, F1, F, EKU1 K_U S_U05 + C, C3 W8, W14, W15 M1, M, F1, F, EKK1 K_K01 ++ S_K01 ++ C1, C, C3 W1, W8 M1, M, M3, F1, F, Formy oceny szczegóły Na ocenę (ndst.) Na ocenę 3 (dst.) Na ocenę 3+ (dst.+) Na ocenę 4 (db) nie zna najważniejszych tradycyjnych i współczesnych systemów opiekuńczowychowawczych, nie rozumie ich uwarunkowań; nie potrafi wymienić kryteriów przestrzeganych przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; nie posiada elementarnej wiedzy o metodyce i wykonywaniu typowych zadań opiekuńczowychowawczych; nie potrafi wymienić form przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; nie potrafi wymienić zasad organizacji opieki nad dzieckiem i zastosować ich do planowania działań w ramach usamodzielnienia wychowanków; nie docenia konieczność dalszego systematycznego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu form i metod oddziaływań wychowawczych. wymienia najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze; wymienia kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; posiada wybiórczą i powierzchowną wiedzę o metodyce i wykonywaniu typowych zadań opiekuńczo-wychowawczych; wymienia formy przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; wymienia zasady organizacji opieki nad dzieckiem; dostrzega konieczność dalszego systematycznego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu form i metod oddziaływań wychowawczych. przedstawia i pobieżnie omawia najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze; wymienia i pobieżnie omawia kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; posiada powierzchowną wiedzę o metodyce i wykonywaniu typowych zadań opiekuńczowychowawczych; wymienia i pobieżnie omawia formy przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; wymienia zasady organizacji opieki nad dzieckiem i usamodzielniania wychowanków; dostrzega dalszego systematycznego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu form i metod oddziaływań wychowawczych wymienia i ogólnie charakteryzuje najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze, dostrzega ich uwarunkowania; wymienia i ogólnie charakteryzuje kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; posiada nieuporządkowaną wiedzę o metodyce i wykonywaniu typowych zadań opiekuńczo-

6 Na ocenę 4+ (db+) Na ocenę 5 (bdb) wychowawczych; wymienia i ogólnie charakteryzuje formy przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; wymienia i ogólnie charakteryzuje zasady organizacji opieki nad dzieckiem i usamodzielniania wychowanków; widzi konieczność dalszego systematycznego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu form i metod oddziaływań wychowawczych wymienia, ogólnie charakteryzuje i ocenia najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze, rozumie ich uwarunkowania; wymienia, ogólnie charakteryzuje i ocenia kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; posiada wiedzę o metodyce i wykonywaniu typowych zadań opiekuńczo-wychowawczych; wymienia, ogólnie charakteryzuje i ocenia formy przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; wymienia i ogólnie charakteryzuje zasady organizacji opieki nad dzieckiem oraz usamodzielniania wychowanków i stosuje je do planowania konkretnych form pomocy; widzi konieczność dalszego systematycznego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu form i metod oddziaływań wychowawczych, co przekłada się na podejmowane przez studenta działania. wymienia, wyczerpująco charakteryzuje i ocenia najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze, rozumie i omawia ich uwarunkowania; wymienia i wyczerpująco charakteryzuje i ocenia kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; posiada gruntowną i uporządkowaną wiedzę o metodyce i wykonywaniu typowych zadań opiekuńczo-wychowawczych; wymienia, wyczerpująco charakteryzuje i ocenia skuteczność form przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; wymienia, wyczerpująco charakteryzuje zasady organizacji opieki nad dzieckiem i usamodzielniania wychowanków oraz stosuje je do planowania konkretnych form pomocy; widzi i docenia konieczność dalszego systematycznego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu form i metod oddziaływań wychowawczych. Autor programu: Adres Jednostka organizacyjna: Halina Bejger Instytut Matematyki i Informatyki: Katedra Pedagogiki PWSZ w Chełmie

7 Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Przedmiot w języku angielskim: Care and educational work methodology Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: II Semestr: czwarty Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Ćwiczenia 30 Liczba punktów ECTS: Cel przedmiotu C1 C C3 Wdrażanie do rozwiązywania problemów pedagogicznych oraz przewidywania skutków działań pedagogicznych; analizowania, planowania, realizacji i oceny działań w pracy opiekuńczowychowawczej Wdrażanie do przestrzegania standardów obowiązujących w polskim systemie opieki nad dzieckiem Wyposażenie w praktyczne umiejętności w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i terapeutycznej z wychowankami placówek Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Terminologia z zakresu pedagogiki ogólnej, opiekuńczej i społecznej oraz socjologii edukacji Wiedza z zakresu organizacji planowania procesu wychowania, różnych kategorii opieki i jej struktury, form pomagania 3 Rozumienie zasad funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem W zakresie wiedzy: Efekty kształcenia EKW1 EKW Przedstawia nowe standardy opieki i wychowania obowiązujące w placówkach opieki całkowitej Wymienia kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki

8 EKW3 EKW4 Wyjaśnia metody stymulowania rozwoju wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych o szczególnych potrzebach edukacyjnych Przedstawia formy przygotowania wychowanków różnego typu placówek opiekuńczowychowawczych do samodzielnego życia W zakresie umiejętności: EKU1 EKU EKU3 Konstruuje indywidualny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem Wykorzystuje wiedzę z zakresu organizacji opieki nad dzieckiem do planowania działań w ramach usamodzielniania wychowanków Potrafi dobierać metody oddziaływań wychowawczych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych dziecka W zakresie kompetencji społecznych: EKK1 EKK Ma świadomość odpowiedzialności wychowawcy za profesjonalne oddziaływania opiekuńczowychowawcze na wychowanków Docenia konieczność dalszego systematycznego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu form i metod oddziaływań wychowawczych Treści programowe przedmiotu Forma zajęć ćwiczenia Treści programowe Liczba godzin ĆW1 Model opiekuna wychowawcy ĆW Struktura organizacyjna zespołu wychowanków i wychowawców ĆW3 Metody poznawania wychowanków ĆW4 Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie rozwijania podmiotowości wychowanków i organizacji czasu wolnego ĆW5 Metody, zasady i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej 4 ĆW6 Projektowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej ĆW7 Warsztat pracy wychowawcy dokumentacja ĆW8 ĆW9 Charakterystyka wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych pod kątem diagnozy i oddziaływań terapeutycznych Terapia pedagogiczna w praktyce wychowawczej. Konstruowanie programu pracy korekcyjno-kompensacyjnej 4 4 ĆW10 Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi z grup dyspanseryjnych

9 ĆW11 Radzenie sobie ze stresem i agresją w pracy opiekuńczo-wychowawczej ĆW1 Praca z rodzinami wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej Suma godzin: 30 Metody i środki dydaktyczne M1 M M3 SD Wykład konwencjonalny Film dydaktyczny Dyskusja panelowa Zestaw komputerowy Magnetofon Sposoby oceniania Ocenianie kształtujące F1 F Ocena umiejętności w zakresie konstruowania scenariuszy zajęć opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych Planowanie indywidualnych oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych wobec wychowanków Ocenianie podsumowujące Pisemne zaliczenie materiału z zakresu tematyki prezentowanej na ćwiczeniach w formie testu Obciążenie pracą studenta Forma aktywności (Godziny kontaktowe z wykładowcą, realizowane w formie zajęć dydaktycznych łączna liczba godzin w semestrze) (Godziny kontaktowe z wykładowcą realizowane w formie np. konsultacji łączna liczba godzin w semestrze) Średnia liczba godzin na realizowanie aktywności 30 5 Studiowanie literatury 5 Przygotowywanie się do ćwiczeń 5 Opracowanie scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5 Opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem 5

10 Przygotowanie do testu 5 Suma 60 Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu Literatura podstawowa i uzupełniająca 1. G. Gajewska, Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka, Zielona Góra T. Gordon, Wychowanie bez porażek, Warszawa A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa E. Jundziłł, R. Pawłowska, Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Gdańsk V. Satir, Teoria komunikacji. Porozumiewanie się jako proces wymiany informacji, Nowiny Psychologiczne 1988, nr. Literatura uzupełniająca 1. H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa M. Heine. G. Gajewska, Sieroctwo społeczne i jego kompensacja, Zielona Góra M. Król Fijewska, Trening asertywności, Warszawa M. Łobocki, Wybrane zagadnienia z metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, Lublin M. McGolgrick, R. Gerson, S. Shellenberger, Genogramy. Rozpoznanie i interwencja. Poznań I. Owczaruk, Odzyskać dziecko, Warszawa B. Wojciechowska Charlak (red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza, Kielce U. Kamińska, Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Warszawa Z. Zieja, Poradnik metodyczny dla wychowawców, Jelenia Góra 003. Macierz efektów kształcenia Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu kształcenia do efektów zdefiniowanych dla całego programu (PEK) Stopień w jakim efekty kształcenia związane są z przedmiotem Odniesienie danego efektu do efektów specjalnościowych Stopień w jakim efekty kształcenia związane są z przedmiotem Odniesienie danego efektu do efektów nauczycielskich Stopień w jakim efekty kształcenia związane są z przedmiotem Cele przedmiotu Treści programowe Metody i środki dydaktyczne Sposoby oceniania

11 EKW1 K_W S_W C, C3 ĆW 7, ĆW1 EKW K_W S_W C ĆW, ĆW3 M1, M3, SD M1, M3, SD F, EKW3 K_W S_W C3 ĆW4, ĆW6, ĆW8, ĆW9 M1, M,, SD F1, F, EKW4 K_W S_W C, C3 ĆW8 M1, M3, F, EKU1 K_U S_U11 + C, C3 ĆW3, ĆW11 M1, M, EKU K_U S_U05 + C, C3 ĆW8 M1, M, F, F, EKU3 K_U S_U09 ++ C3 ĆW5, ĆW8, ĆW10, ĆW11 M1, M, M3,, SD F1, F, EKK1 K_K S_K07 ++ C, C3 ĆW7, ĆW9 M1, M, F!, F, EKK K_K01 ++ S_K01 ++ C1, C, C3 ĆW1 M1, M, F1, F, Formy oceny szczegóły Na ocenę (ndst.) Na ocenę 3 (dst.) Na ocenę 3+ (dst.+) nie potrafi przedstawić nowych standardów opieki i wychowania obowiązujących w placówkach opieki całodobowej; nie potrafi wymienić kryteriów przestrzeganych przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; nie potrafi wymienić metod stymulowania rozwoju wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; nie potrafi wymienić form przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; nie potrafi opracować indywidualnego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem; nie potrafi wymienić zasad organizacji opieki nad dzieckiem i zastosować ich do planowania działań w ramach usamodzielnienia wychowanków. przedstawia podstawowe standardy opieki i wychowania obowiązujące w placówkach opieki całodobowej; wymienia kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; wymienia metody stymulowania rozwoju wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wymienia formy przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; opracowuje zarys indywidualnego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem; wymienia zasady organizacji opieki nad dzieckiem; wymienia metody oddziaływań wychowawczych. przedstawia i pobieżnie omawia podstawowe standardy opieki i wychowania obowiązujące w placówkach opieki całodobowej; wymienia i pobieżnie omawia kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; wymienia i pobieżnie omawia metody stymulowania rozwoju wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wymienia i pobieżnie omawia formy przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia;

12 Na ocenę 4 (db) Na ocenę 4+ (db+) Na ocenę 5 (bdb) opracowuje indywidualny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem z podziałem na poszczególne sfery jego funkcjonowania; wymienia zasady organizacji opieki nad dzieckiem i usamodzielniania wychowanków; wymienia i pobieżnie charakteryzuje metody oddziaływań wychowawczych. wymienia i ogólnie charakteryzuje podstawowe standardy opieki i wychowania obowiązujące w placówkach opieki całkowitej; wymienia i ogólnie charakteryzuje kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; wymienia i ogólnie charakteryzuje metody stymulowania rozwoju wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wymienia i ogólnie charakteryzuje formy przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; opracowuje indywidualny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem z podziałem na poszczególne sfery jego funkcjonowania i ogólnie charakteryzuje planowane formy oddziaływań; wymienia i ogólnie charakteryzuje zasady organizacji opieki nad dzieckiem i usamodzielniania wychowanków. wymienia i ogólnie charakteryzuje metody oddziaływań wychowawczych. wymienia, ogólnie charakteryzuje i ocenia nowe standardy opieki i wychowania obowiązujące w placówkach całodobowych; wymienia, ogólnie charakteryzuje i ocenia kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; wymienia, ogólnie charakteryzuje i ocenia walory metod stymulowania rozwoju wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wymienia, ogólnie charakteryzuje i ocenia formy przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; opracowuje indywidualny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem z podziałem na poszczególne sfery jego funkcjonowania i ogólnie charakteryzuje planowane formy oddziaływań oraz ocenia ich skuteczność; wymienia i ogólnie charakteryzuje zasady organizacji opieki nad dzieckiem oraz usamodzielniania wychowanków i stosuje je do planowania konkretnych form pomocy; wymienia i ogólnie charakteryzuje metody oddziaływań wychowawczych oraz dostosowuje je do indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków. wymienia, wyczerpująco charakteryzuje i ocenia korzystne zmiany w zakresie nowych standardów opieki i wychowania obowiązujących w placówkach opieki całodobowej; wymienia i wyczerpująco charakteryzuje i ocenia kryteria przestrzegane przy umieszczaniu dzieci w rodzinnych formach opieki; wymienia, wyczerpująco charakteryzuje i ocenia walory metod stymulowania rozwoju wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; wymienia, wyczerpująco charakteryzuje i ocenia skuteczność form przygotowywania wychowanków różnego typu placówek do samodzielnego życia; opracowuje indywidualny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem z podziałem na poszczególne sfery jego funkcjonowania, wyczerpująco charakteryzuje planowane formy oddziaływań i ocenia ich skuteczność. wymienia, wyczerpująco charakteryzuje zasady organizacji opieki nad dzieckiem i usamodzielniania wychowanków oraz stosuje je do planowania konkretnych form pomocy; wymienia, wyczerpująco charakteryzuje metody oddziaływań wychowawczych o dostosowuje je do indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka. Autor programu: Adres Jednostka organizacyjna: Halina Bejger Instytut Matematyki i Informatyki: Katedra Pedagogiki PWSZ w Chełmie

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Care and educational

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Karta (sylabus) modułu/przedmiotu.pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Care and educational work methodology Grupy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Pedagogika opiekuńcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Pedagogics caring Grupy szczegółowych efektów kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu.pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Prawodawstwo opiekuńcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Welfare legislation Grupy szczegółowych efektów kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy pracy socjoterapeutycznej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Pedagogika opiekuńcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Pedagogics caring Grupy szczegółowych efektów kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Resocjalizacja w środowisku otwartym Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Resocjalizacja osób uzależnionych Przedmiot w języku angielskim: Rehabilitation of addicts Grupy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metodyka pracy resocjalizacyjnej Przedmiot w języku angielskim: Methodology of rehabilitation Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Metody i formy pracy socjoterapeutycznej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PIVOP7.Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: III Prawodawstwo opiekuńcze. Welfare legislation. Semestr: IV Rodzaje zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnoza w resocjalizacji i socjoterapii. Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY Grupy

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wychowanie zdrowotne w prorodzinne dziecka w Kod przedmiotu: wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Subkultury młodzieżowe Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Youth subcultures Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: I Socjologia Sociology Semestr: I Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rozwój dziecka w wieku poniemowlęcym, Kod przedmiotu: przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przedmiot w języku angielskim: The development of

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Subkultury młodzieżowe Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Youth subcultures Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady. 1 prawny, publikatory, wykładnia W2 Organy władzy publicznej odpowiedzialne za stosowanie prawa:

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady. 1 prawny, publikatory, wykładnia W2 Organy władzy publicznej odpowiedzialne za stosowanie prawa: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy prawne resocjalizacji Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Mediacje i sprawiedliwość naprawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny

Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Diagnoza wczesnych zaburzeń zachowania Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil...ogólnoakademicki... Przedmiot: Dydaktyka ogólna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of Public International Law Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa międzynarodowego Kod przedmiotu: publicznego Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education Karta przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The pedagogy of early childhood education

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studia I Stopnia Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: II Diagnostyka pedagogiczna. Pedagogic diagnostics testing. Semestr:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika Studia I Stopnia Przedmiot: Praca opiekuńczo-wychowawcza z wychowankiem Kod przedmiotu: ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedmiot w języku angielskim: Care

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia wychowawcza Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Psychology of education Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Ochrona własności Przedmiot w języku angielskim: Protection of Intellectual Property Kod przedmiotu: Typ

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Pedagogika przedszkolna. The pedagogy of early childhood education Rok: II Semestr: IV Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Patologie społeczne z profilaktyką Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: The prevention of social

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa Unii Europejskiej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Fundamentals of European

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: International Economic

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Praca opiekuńczo-wychowawcza z wychowankiem Kod przedmiotu: ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: II Psychologia wychowawcza Psychology of education Semestr: III Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profilogólnoakademicki Przedmiot: Teoria wychowania Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Theory of

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Teoria wychowania Theory of education Semestr: drugi

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Teoria wychowania Theory of education Semestr: drugi Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: I Teoria Theory of education Semestr: drugi Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika.. Studia I. Stopnia Przedmiot: Poradnictwo wychowawczo-społeczne i Kod przedmiotu: orientacja zawodowa Przedmiot w języku angielskim: Educational and social

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika (zwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Pedagogika zabawy w edukacji przedszkolnej i Kod przedmiotu: wczesnoszkolnej. Przedmiot w

Bardziej szczegółowo

Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki

Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i Kod przedmiotu: klasach I-III Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Przedmiot: Podstawy prawa oświatowego Przedmiot w języku angielskim: The basics of education law Grupy szczegółowych efektów kształcenia: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Rok: I Przedmiot: Retoryka Rhetoric Semestr: II Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: międzynarodowych Przedmiot w języku angielskim: Basic Knowledge of International Relations

Kod przedmiotu: międzynarodowych Przedmiot w języku angielskim: Basic Knowledge of International Relations Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy wiedzy o stosunkach Kod przedmiotu: międzynarodowych Przedmiot w języku angielskim: Basic Knowledge

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Międzynarodowy wymiar wizerunku państwa Kod

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Negocjacje i komunikowanie Kod przedmiotu: międzynarodowe Przedmiot w języku angielskim: Negotiations and

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Geografia polityczna i ekonomiczna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Political and Economic

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Kreacja wizerunku administracji Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Przedmiot: Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i kl. I-III. Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy prawa administracyjnego Przedmiot w

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika opiekuńczo wychowawcza.. Studia I Stopnia Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: III Patologie społeczne z profilaktyką. The prevention of social patologics.

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Handel międzynarodowy Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA WYCHOWANIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólno akademicki Przedmiot: Aspekty handlu międzynarodowego w Kod przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Pedagogika. studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu. Pedagogika. studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia Przedmiot: Warsztaty logopedyczne Przedmiot w języku angielskim: Speech training workshops. Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: Obowiązkowy X obieralny

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu. Pedagogika Studia I Stopnia

Karta (sylabus) przedmiotu. Pedagogika Studia I Stopnia PVOP Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: III Karta (sylabus) przedmiotu Pedagogika Studia I Stopnia Praca opiekuńczo-wychowawcza z wychowankiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. Care

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Przedmiot: Rok: I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Socjologia wychowania Sociology of education Semestr: II Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami Kod przedmiotu: edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Służba dyplomatyczna i konsularna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Diplomatic and Consular

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA. Studia I Stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA. Studia I Stopnia Przedmiot: Wychowanie zdrowotne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Studia I Stopnia Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Health education Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I Stopnia Przedmiot: Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Basics of resocialisation

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Integracja i bezpieczeństwo europejskie Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Fundusze strukturalne Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Globalizacja i handel międzynarodowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: II Pedagogika specjalna Special education Semestr: III Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Zarządzanie funduszami europejskimi Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Pedagogika ogólna General pedagogy Semestr: I

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Pedagogika ogólna General pedagogy Semestr: I Przedmiot: Rok: I Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Pedagogika ogólna General pedagogy Semestr: I Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Podstawy postępowania celnego Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rok: III Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i kl. I-III Work with a child with the

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Makroekonomia Przedmiot w języku angielskim: Macroeconomics Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia pierwszego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rok: II Diagnoza pedagogiczna w przedszkolu i kl. I-III. Pedagogical Diagnosis in an early childhood and elementary (-3

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy x obieralny

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy x obieralny Przedmiot: Retoryka Przedmiot w języku angielskim: Rhetoric Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Integracja europejska Przedmiot w języku angielskim: European Integration Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo

Problemy opieki i wychowania w instytucjach Kod przedmiotu

Problemy opieki i wychowania w instytucjach Kod przedmiotu Problemy opieki i wychowania w instytucjach - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy opieki i wychowania w instytucjach Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-POWI-C_pNadGenPA9JW Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Studia I Stopnia PIVOP5 Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: II Diagnostyka pedagogiczna. Pedagogic diagnostics testing. Semestr:

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar administracji i samorządu Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne na świecie Kod

Bardziej szczegółowo

Karta(sylabus)modułu/ przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Wykład Ćwiczenia 15 Liczba punktów ECTS: 1

Karta(sylabus)modułu/ przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia. Rodzaje zajęć i liczba godzin: Wykład Ćwiczenia 15 Liczba punktów ECTS: 1 Przedmiot: Rok: II Warsztaty logopedyczne Speech training workshops Karta(sylabus)modułu/ przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia Semestr: IV Rodzaje zajęć i liczba Studia stacjonarne godzin: Wykład

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pojęcia i systemy pedagogiczne Terms and systems pedagogical Semestr: II

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pojęcia i systemy pedagogiczne Terms and systems pedagogical Semestr: II Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: I Pojęcia i systemy pedagogiczne Terms and systems pedagogical Semestr: II Rodzaje zajęć i

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współpraca transgraniczna ze wschodnimi Kod

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 Ćwiczenia 30 Liczba punktów ECTS: 4

Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 Ćwiczenia 30 Liczba punktów ECTS: 4 Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Basics of resocialisation

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika. ... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika. ... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Metodyka matematyki w przedszkolu i klasach I-III Kod przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Karta(sylabus)modułu/ przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia. Wykład Ćwiczenia 15 Liczba punktów ECTS: 1 Cel przedmiotu C1

Karta(sylabus)modułu/ przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia. Wykład Ćwiczenia 15 Liczba punktów ECTS: 1 Cel przedmiotu C1 Karta(sylabus)modułu/ przedmiotu Pedagogika studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wolontariat Volunteer Rok: II Semestr: IV Rodzaje zajęć i liczba Studia stacjonarne Studia niestacjonarne godzin: Wykład

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Basics of resocialisation education Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu Przedmiot: Nauka o państwie Przedmiot w języku angielskim: Science of State STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika. (zwa kierunku studiów) Studia I. Stopnia Przedmiot: Rok:II Mediacje i negocjacje Semestr:IV Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka kontrastywna

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Urządzenia elektryczne Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E31_2_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Grupa początkująca Przedmiot: Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady

Treści programowe przedmiotu Forma zajęć wykłady Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią Studia I stopnia Przedmiot: Psychologia niedostosowania społecznego Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Grupy szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Semestr: czwarty

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Semestr: czwarty Przedmiot: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.. (zwa kierunku studiów) Studia I. Stopnia Projektowanie w wychowaniu i opiece Przedmiot w języku angielskim: Education

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Pojęcia i systemy pedagogiczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika Studia I Stopnia PIVOP8 Przedmiot: Przedmiot w języku angielskim: Rok: II Pedagogika zabawy. Pedagogy of the play. Semestr: IV Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Semestr:V

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Semestr:V Przedmiot: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza.. (zwa kierunku studiów) Studia I. Stopnia Kierowanie własnym rozwojem Przedmiot w języku angielskim: Managing personal

Bardziej szczegółowo