Firma Prawnicza. Marketing dla prawników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma Prawnicza. Marketing dla prawników"

Transkrypt

1

2 Firma Prawnicza Marketing dla prawników

3

4 Marketing dla prawników Redakcja: Prof. Werner Pepels profesor marketingu na Wydziale Ekonomicznym przy Wy szej Szkole Zawodowej w Gelsenkirchen Prof. dr Brunhilde Steckler profesor prawa gospodarczego na Wydziale Ekonomicznym przy Wy szej Szkole Zawodowej w Bielefeld Autorzy: prof. dr Ralf B. Abel, prof. dr Reiner Bröckermann, Andrea Dahmen, Frank E. R. Diem, prof. dr Bernd Ebel, prof. dr Heinrich Holland, Klaus Huberti, Martin W. Huff, prof. dr Klaus D. Kapellmann, prof. dr Wolf-Dieter Mangler, prof. dr Holger Meister, prof. dr Ulla Meister, Wolfram Meven, dr Wolfgang Oehme, prof. Werner Pepels, prof. dr Brunhilde Steckler T³umaczenie: Marta Szafrañska

5 Autorzy ksi¹ ki: Rozdzia³ I prof. Werner Pepels/prof. dr Brunhilde Steckler Rozdzia³ II prof. dr Ulla Meister/prof. dr Holger Meister Rozdzia³ III Martin W. Huff Rozdzia³ IV prof. dr Bernd Ebel Rozdzia³ V prof. dr Ralf B. Abel Rozdzia³ VI Frank E. R. Diem Rozdzia³ VII prof. dr Brunhilde Steckler Rozdzia³ VIII prof. dr Heinrich Holland Rozdzia³ IX Wolfram Meven Rozdzia³ X prof. Werner Pepels Rozdzia³ XI dr Wolfgang Oehme Rozdzia³ XII prof. dr Reiner Bröckermann/Klaus Huberti Rozdzia³ XIII prof. dr Klaus D. Kapellmann/Andrea Dahmen/prof. dr Wolf-Dieter Mangler Redakcja: Anna Szewczyk Projekt ok³adki: DTP-Service Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydwnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN

6 Spis treœci Spis Przedmowa treœci... I. Marketing dla prawników (prof. Werner Pepels/prof. dr Brunhilde Steckler) Wstêp Myœlenie o marketingu Mix marketingowy Pozycjonowanie w marketingu Charakterystyczne cechy marketingu us³ug Zmiana warunków pracy prawników... 8 II. Orientacja na klienta (prof. dr Ulla Meister/prof. dr Holger Meister) Orientacja na klienta to orientacja na sukces Zadowoleni klienci przychodz¹ ponownie Orientacja na klienta jak j¹ zmierzyæ a) WskaŸniki twarde i miêkkie b) Problematyka miary c) Ró ne sposoby pomiaru i) Orientacja na cechy ii) Orientacja na zdarzenie Mo liwoœci marketingu relacyjnego a) Zarz¹dzanie skargami jako faza wstêpna b) Procesy w kancelarii zorientowane na klienta jako cel i) Stwierdzenie stanu faktycznego ii) Drogowskaz w orientacji na klienta c) Gwarancja orientacji na klienta III. Wizerunek kancelarii (Martin W. Huff) Wymagania œwiata zewnêtrznego stawiane kancelarii a) Kancelaria ma nie tylko zlecenia b) Komunikacja jako œrodek informacji o kancelarii i przez kancelariê V XI

7 Spis treœci 2. Partnerzy komunikacji: kancelaria œwiat zewnêtrzny a) S¹dy i prokuratura b) Urzêdy c) Kontakt z innymi adwokatami d) Izby i stowarzyszenia IV. Zarz¹dzanie jakoœci¹ w kancelarii (prof. dr Bernd Ebel) Podstawy i koncepcje zarz¹dzania jakoœci¹ w sektorze us³ug.. 31 a) Cechy, zadania i cele zarz¹dzania jakoœci¹ w kancelarii b) Rozwój w kierunku zintegrowanego zarz¹dzania Kompleksowe Zarz¹dzanie Jakoœci¹ (Total Quality Management) Aktualne problemy i zadania kancelarii a) Wymagania w zakresie standardów jakoœci b) Kwestie zwi¹zane z odpowiedzialnoœci¹ cywiln¹ i minimalizacja ryzyka c) W³¹czenie klienta w proces tworzenia us³ugi Organizacja zarz¹dzania jakoœci¹ w kancelarii a) Normy i wytyczne b) Wdra anie i dokumentacja systemów zarz¹dzania jakoœci¹ 39 c) Audytowanie i certyfikacja jako skuteczny probierz i) Proces certyfikacji systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ii) Korzyœci z certyfikacji Kontrola skutecznoœci zarz¹dzania jakoœci¹ przez audyty Zarz¹dzanie jakoœci¹ jako zadanie kadry kierowniczej a) Polityka i strategia kancelarii b) Znaczenie pracowników dla kancelarii zorientowanej na jakoœæ c) Komunikacja i infrastruktura w kancelarii i poza ni¹ d) Ocena i kontrola przez self-assessment i benchmarking Zarz¹dzanie jakoœci¹ w ³añcuchu tworzenia wartoœci a) Przyjêcie zlecenia, ewentualnoœæ kolizji, dokumenty dotycz¹ce klienta b) Wspó³praca z zewnêtrznymi us³ugodawcami i bieg³ymi c) Praca nad zleceniem, zarz¹dzanie aktami, terminy Pomiary, analiza, doskonalenie a) Pomiary i monitorowanie systemu, procesów i zadowolenia b) Dzia³ania w przypadku pope³nienia b³êdów c) Dzia³ania koryguj¹ce i zapobiegawcze d) Ci¹g³e doskonalenie VI

8 Spis treœci 8. Praktyczna porada: potrzeba dzia³ania przy wdra aniu systemu zarz¹dzania jakoœci¹ V. Specjalizacje (prof. dr Ralf B. Abel) Specjalizacja tak czy nie? W³aœciwy sposób postêpowania a) Zespó³ specjalistów b) Butiki Formy specjalizacji a) Nieformalne pola specjalizacji i) Kompetencja jêzykowa i kulturalna ii) Prawo gospodarcze iii) Prawo ruchu drogowego iv) Prawo medyczne v) Prawo ubezpieczeniowe vi) Prawo najmu vii) Nastawienie na bran ê viii) Podwójne kwalifikacje ix) Mediacja x) Inne pola specjalizacji Podsumowanie Checklisty VI. Kooperacja (Frank E. R. Diem) Uwaga wstêpna Kooperacja zewnêtrzna a) Podstawowe zagadnienia i) Sk¹d pomys³ kooperacji? ii) Jaki jest cel kooperacji? iii) Jaki bêdzie skutek kooperacji? b) Œrodki i) Przygotowanie analizy ii) Uzyskanie informacji o konfliktach dotycz¹cych celu. 81 iii) Poszukiwanie partnerów iv) Kooperacja jako zadanie v) Typowe problemy Przyk³ady z praktyki a) Nieformalna wspó³praca i) Grupa korespondencyjna ii) Old Boys Network b) Po³¹czenia formalne i) Sieæ prawników (Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych) VII

9 Spis treœci c) Kooperacja interdyscyplinarna i) Z przedstawicielami innych wolnych zawodów ii) Z us³ugodawcami i jednostkami gospodarczymi iii) Ze stowarzyszeniami ) Wnioski koñcowe, porady VII. Prezentacja w mediach elektronicznych (prof. dr Brunhilde Steckler) Prezentacja kancelarii w Internecie a) Wyznaczanie celów i dopuszczalnoœæ prezentacji w Internecie b) Prezentacja z zaznaczeniem g³ównych pól zainteresowania i dzia³alnoœci c) Forma prezentacji internetowej dla zawodów prawniczych Nazwy domen i techniczne aspekty prezentacji internetowej Oferta us³ug prawniczych w Internecie a) Doradztwo i reprezentacja prawna b) Udzielanie zleceñ przez Internet c) Wirtualne kancelarie prawne d) Wirtualne s¹downictwo polubowne Dodatkowa oferta us³ug w Internecie a) Informacja: seminaria, szkolenia, biuletyn b) Komunikacja: , czat, fora, wideokonferencje c) Interaktywne formy kooperacji VIII. Marketing bezpoœredni (prof. dr Heinrich Holland) Marketing bezpoœredni dla kancelarii adwokackich Orientacja na klienta Instrumenty marketingu bezpoœredniego a) Znaczenie instrumentów marketingu bezpoœredniego b) Biuletyn c) Broszura kancelarii d) Papier listowy i wizytówka Baza danych jako podstawa marketingu bezpoœredniego Instrumenty utrzymywania klientów a) Zarz¹dzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management) b) Zaproszenia na wyk³ady/seminaria c) Dodatkowe us³ugi d) Zarz¹dzanie skargami Mailing a) Mo liwoœci zastosowania VIII

10 Spis treœci b) Regu³y przygotowania mailingu IX. Formy public relations (Wolfram Meven) Definicja i podstawy a) Podstawy public relations b) Definicja c) Podstawy w³asnego stosowania public relations Poszczególne pytania a) Szyld kancelarii b) Wizytówki/papier listowy c) Przygotowanie tekstu d) Œrodki pracy w kancelarii e) Aran acja biura f) Seminaria dla klientów/imprezy g) Wspó³praca z pras¹ X. Komunikacja osobowa (prof. Werner Pepels) Uwaga wstêpna System komunikacji a) Pojêcia b) Wymiary c) Poziomy komunikacji Prowadzenie rozmowy a) Sygna³y werbalne i) P³aszczyzna merytoryczna ii) P³aszczyzna formalna b) Sygna³y niewerbalne i) P³aszczyzna osobowa ii) P³aszczyzna sytuacyjna XI. Gotowoœæ w zawodzie prawniczym (dr Wolfgang Oehme) Problem gotowoœci a) Pojêcie gotowoœci b) Cechy charakterystyczne dla gotowoœci w zawodzie prawniczym i) Niepewnoœæ popytu ii) Ograniczona komunikacja c) Zmniejszenie problemu gotowoœci i) Lokalizacja kancelarii ii) Znajomoœæ rynku Kwestia lokalizacji a) Cechy us³ug prawniczych mog¹ce wp³ywaæ na wybór lokalizacji IX

11 Spis treœci b) Alternatywne lokalizacje i) Lokalizacje blisko klienta ii) Lokalizacje w city iii) Lokalizacje zorientowane na ruch drogowy iv) Lokalizacje blisko s¹dów c) Ocena lokalizacji i) Ocena jakoœciowa ii) Ocena iloœciowa Otwarcie nowe kancelarii jako zadanie marketingowe a) Wizerunek prawnika z perspektywy klienta b) Sposób postrzegania kancelarii jako odbicie image'u prawnika i) Wyposa enie kancelarii ii) Wspó³pracownicy c) Znajomoœæ rynku XII. Prawniczy marketing osobowy (prof. dr Reiner Bröckermann/Klaus Huberti) Wprowadzenie Marketing osobowy w kancelarii prawniczej Personel i planowanie personelu Pozyskiwanie personelu i wyznaczanie zadañ Komunikacja, motywacja i kultura kancelarii XIII. Organizacja kancelarii zorientowana na klienta (prof. dr Klaus D. Kapellmann/Andrea Dahmen/ prof. dr Wolf-Dieter Mangler) Cel/definicja Realizacja a) Przyjêcie albo odrzucenie zlecenia i) Wytyczne ii) Sposób postêpowania iii) Odrzucenie zlecenia b) Standardowy przebieg zlecenia c) Podzia³ kompetencji i) Wyznaczenie osoby kontaktowej ii) Uregulowania dotycz¹ce zastêpstwa d) Zarz¹dzanie czasem Za³¹cznik I Za³¹cznik II X

12 Przedmowa Przedmowa Marketing raczej rozwi¹zuje problemy ni zaspokaja potrzeby Philip Kotler 1 Pewien prezes pewnej firmy budowlanej chwali³ siê, e jest w stanie wybudowaæ ka dy budynek. Na zadane mu pytanie, czy podj¹³by siê wykonania wiêzienia odpowiedzia³: oczywiœcie. A jeœli pojawi siê firma, która wykonywa³a ju wiele wiêzieñ i robi to od wielu lat. Jak Pan przekona klienta, e to w³aœnie Pan powinien wybudowaæ to wiêzienie? Odpowiedzi¹ by³o milczenie. Przyk³ad zaczerpn¹³em z ksi¹ ki Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu 2 i jest on odpowiedzi¹ na dylemat, który nurtuje wielu prawników: czy prawnicy-specjaliœci maj¹ racjê bytu na polskim rynku us³ug prawnych? Czy marketing us³ug prawniczych to temat dywagacji w trakcie profesorskich dyskusji na uczelniach ekonomicznych czy rzeczywistoœæ rynkowa kancelarii? Wzrastaj¹ca liczba prawników, dzia³ania kancelarii zagranicznych i firm doradczych zmieni¹ wkrótce nasz¹ rzeczywistoœæ nie do poznania! A 40% adwokatów w Berlinie uzyskuje honoraria na poziomie minimum socjalnego! Tworzy siê adwoproletariat. Ale jednoczeœnie wiele kancelarii radzi sobie coraz lepiej na tym rynku pozostawiaj¹c konkurencjê daleko za sob¹. Co ich ró ni? Na pytanie, co mo e zrobiæ profesjonalna firma us³ugowa (te kancelaria prawnicza) by lepiej sprzedawaæ swoje us³ugi Philip Kotler odpowiedzia³: po pierwsze: firma taka musi wypracowaæ sobie reputacjê najlepszej w jednej lub w kilku dziedzinach, po drugie: firma taka musi monitorowaæ zadowolenie swoich klientów i po trzecie: kancelaria musi planowaæ swoje dzia- ³ania poprzez okreœlanie celów marketingowych. 1 Philip Kotler jeden z najwiêkszych autorytetów marketingu. 2 P. Kotler, Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Poznañ XI

13 Przedmowa To oznacza, e wkrótce na rynku bêd¹ dwa rodzaje prawników. Ci, którzy stosuj¹ narzêdzia marketingowe i ci, których ju niebawem nie bêdzie. Werner Pepels i Brunhilde Steckler w swojej ksi¹ ce Marketing dla prawników daj¹ nam szansê, i wyzwaniom tym sprostamy! Daj¹ odpowiedÿ na najbardziej nurtuj¹ce pytania: czym jest wizerunek kancelarii?, specjalizacja tak czy nie?. Zwracaj¹ te uwagê na najbardziej aktualny trend na polskim rynku prawniczym kooperacjê pomiêdzy kancelariami. Dziêki ksi¹ ce czytelnik otrzymuje œwietne narzêdzie radzenia sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku us³ug prawniczych. Maciej Bobrowicz Radca prawny XII

14 I. Marketing dla prawników I. Marketing prof. dlawerner prawników Pepels/prof. dr Brunhilde Steckler 1. Wstêp Kancelaria adwokacka z ekonomicznego punktu widzenia jest przedsiêbiorstwem nastawionym na osi¹gniêcie zysku, takim samym jak ka de inne przedsiêbiorstwo, pod wzglêdem procesów ekonomicznych nieró ni¹cym siê niczym od zak³adu rzemieœlniczego lub przedsiêbiorstwa gastronomicznego czy hotelowego. Kancelariê podobnie jak inne przedsiêbiorstwa charakteryzuje ³¹czenie czynników produkcji (wydajnoœæ pracy, œrodki i materia³y zak³adowe), zasada op³acalnoœci (nadwy ka zysku nad nak³adem) oraz zasada równowagi finansowej (p³ynnoœæ i rentownoœæ). Kancelarie adwokackie dzia³aj¹ równie na zwyk³ym rynku. Rynek to miejsce styku poda y i popytu, a uczestnicy tej samej strony rynku walcz¹ miêdzy sob¹ o zdobycie uczestników drugiej strony. W gospodarce rynkowej dzia³ania te nastêpuj¹ w warunkach sprawnej konkurencji. Jednak rynek us³ug prawniczych jest pod wieloma wzglêdami reglamentowany, tak wiêc obecnie nie mo na mówiæ o jego sprawnoœci. Celem kancelarii jest niew¹tpliwie osi¹gniêcie zysku, czyli nadwy ki dochodów nad kosztami. Niew¹tpliwy jest równie fakt, e kancelaria dzia³a na rynku pe³nym konkurencyjnych us³ugodawców oraz e istniej¹ klienci wymagaj¹cy wyj¹tkowej obs³ugi, zapewniaj¹cy byt kancelarii. 1

15 I. Marketing dla prawników 2. Myœlenie o marketingu 2. Myœlenie Z historycznego o marketingu punktu widzenia marketing stanowi stosunkowo m³od¹ kategoriê ekonomiczn¹. Pierwsza katedra marketingu powsta³a dopiero w 1969 r. na uniwersytecie w Münster. Najwa - niejsze idee marketingowe do dziœ importuje siê ze Stanów Zjednoczonych, które pod tym wzglêdem wykazuj¹ przynajmniej dziesiêcioletni¹ przewagê w rozwoju. Dlaczego marketing systematycznie bada siê i uprawia zaledwie od trzech dziesiêcioleci, czasu œmiesznie krótkiego z punktu widzenia nauki? Uzasadnieniem tego stanu rzeczy jest stara ekonomiczna zasada opieraj¹ca siê na za³o eniu, e to sektor w¹skiego gard³a wyznacza w ekonomii kierunek dokonywanej analizy. Do pocz¹tków XX wieku kierunkiem tym by³a niew¹tpliwie produkcja. Jeœli tylko uda³o siê wytworzyæ produkt, znajdowa³ siê chêtny nabywca. By³ to wielki czas in ynierów, a dzia³añ zmierzaj¹cych do wprowadzenia produktu na rynek mo na by³o skutecznie unikaæ. W ramach postêpu mechanizacji produkcji (maszyny parowe, elektrycznoœæ i taœma produkcyjna) w¹skie gard³o przenios³o siê na sektor zaopatrzeniowy. Industrializacja wymaga³a niezwyk³ych nak³adów finansowych, surowców, a tak e si³y roboczej do obs³ugi pó³automatycznej produkcji. Tak e i w tym przypadku problemy z w¹skim gard³em do czasu II wojny œwiatowej przezwyciê- ono przede wszystkim dziêki tworzeniu spó³ek kapita³owych (np. spó³ek akcyjnych), kolonizacji i podnoszeniu kwalifikacji (np. przez system równoleg³ego zdobywania wykszta³cenia i wykonywania pracy zawodowej). W tym czasie nie wymyœlono jeszcze nawet pojêcia marketingu. PóŸniej nast¹pi³ wielki prze³om w okresie powojennym w Europie trzeba by³o znowu przezwyciê- yæ w¹skie gard³o w sektorze produkcji i zaopatrzenia. Cezurê przynios³a wojna szeœciodniowa (Izrael przeciw pañstwom arabskim, 1967 r.). Kraje OPEC, w ramach sankcji za wspieranie Izraela, odciê³y œwiat zachodni od dostaw ropy, przez co drastycznie wzros³a cena produktów naftowych. Sta³o siê oczywiste, e wzrost gospodarczy ma pewne granice, tzn. e dobrobyt lat cudu gospodarczego, wbrew oczekiwaniom, nie mo e rozwijaæ siê 2

16 2. Myœlenie o marketingu w nieskoñczonoœæ. Sytuacja ta zmusi³a przedsiêbiorstwa do reakcji wyrównania wzrostu kosztów w sektorze energetycznym przez oszczêdzanie na pracownikach i realizacjê postêpu technicznego wymuszaj¹cego redukcjê kosztów pracy. Czasy wysokich podwy- ek p³ac i bezpieczeñstwa socjalnego minê³y, nadci¹gnê³o widmo bezrobocia. Reakcj¹ gospodarstw domowych by³a rezygnacja z zaci¹gania kredytów i oszczêdzanie na przysz³oœæ. Przez ten podwójny spadek si³y nabywczej dosz³o do efektu domina zmniejszenie popytu spowodowa³o koniecznoœæ redukcji miejsc pracy, to z kolei wywo³a³o dalszy spadek popytu. Zachodnia gospodarka do dziœ nie mo e uwolniæ siê od tej tendencji spadkowej. Jednoczeœnie ten rozwój historyczny sta³ siê katalizatorem marketingu. Nast¹pi³o przejœcie od rynku sprzedaj¹cych do rynku nabywców, tzn. konsumenci mogli zadaæ sobie mniej trudu w celu pokrycia w³asnego zapotrzebowania, a oferenci musieli bardziej staraæ siê o zbyt swoich produktów. Do zaostrzenia siê sytuacji przyczyni³o siê otwarcie rynków miêdzynarodowych, agresywna konkurencja z Dalekiego Wschodu i restrykcyjne przepisy dot. ochrony œrodowiska. Sta³o siê oczywiste, e aktualnym w¹skim gard³em jest kwestia popytu aby móc siê z ni¹ uporaæ, wymyœlono marketing. Pocz¹tkowo wydawa³o siê, e wystarczy przyci¹gn¹æ klientów przez manipulacjê i doprowadziæ do jednorazowej transakcji (marketing s³u ¹cy zbytowi st¹d z³a opinia o marketingu). Szybko jednak odkryto, e najwiêksze szanse zawarcia transakcji tkwi¹ w zaspokojeniu potrzeb klienta (marketing jako dostosowanie siê do rynku). Poniewa szybko osi¹gniêto granice nasycenia, zdecydowano siê na sztuczne generowanie potrzeb i ich zaspokajanie przez wytworzone w tym celu produkty (marketing jako kszta³towanie rynku). W koñcu sta³o siê oczywiste, e marketing nie jest niczym innym jak stymulacj¹ spo³ecznych transakcji, a tym samym nie ogranicza siê do klientów b¹dÿ celów handlowych (marketing jako zarz¹dzanie relacjami). 3

17 I. Marketing dla prawników Aktualna definicja marketingu brzmi mniej wiêcej tak: marketing to planowanie, organizacja, realizacja i kontrola wszystkich dzia³añ maj¹cych na celu osi¹gniêcie za³o eñ przedekonomicznych i ekonomicznych w wybranych grupach docelowych przez tworzenie, utrzymywanie, rozwój i rekonstrukcjê relacji wymiany z otoczeniem. Jeœli uda siê zrealizowaæ zarz¹dzanie relacjami, przy zastosowaniu odpowiedniego mixu marketingowego, sukces na rynku jest niemal gwarantowany. 3. Mix marketingowy 3. Mix Mix marketingowy to kombinacja czterech instrumentów marketingowych (4P): produktu (product), ceny (price), promocji (promotion) i dystrybucji (place). W przypadku us³ug zazwyczaj dodaje siê pi¹te P (personnel) ludzi zatrudnionych w przedsiêbiorstwie us³ugowym. Ka da kancelaria dysponuje tymi instrumentami i musi ka dy z nich osobno i w kombinacji z pozosta³ymi optymalizowaæ i stosowaæ. Korzystanie z mixu marketingowego jest jak pieczenie ciasta sk³adniki, czas, kolejnoœæ i jakoœæ wymagaj¹ odpowiednich proporcji. Niestety w odró nieniu od pieczenia nie istnieje recepta na sukces, wszystko odbywa siê metod¹ prób i b³êdów. G³ówn¹ przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest nieprzewidywalnoœæ zachowañ konsumentów. W³aœciwie zastosowany mix marketingowy sk³ada siê z trzech etapów: wyznaczenia celu, analizy stanu rzeczywistego, strategii. Oznacza to, e na pocz¹tku trzeba okreœliæ zwi¹zane z rynkiem cele, które dana kancelaria chce osi¹gn¹æ. Bez przemyœlanego celu ka de dzia³anie jest niew³aœciwe. Aby wiedzieæ, w którym kierunku siê udaæ i jaka jest odleg³oœæ do celu, konieczne jest okreœlenie sytuacji rzeczywistej. Natomiast strategia okreœla sposób pokonania odleg³oœci miêdzy zamierzonym celem a obecn¹ sytuacj¹. Zajmijmy siê najpierw pierwszym etapem wyznaczeniem celu. 4

18 3. Mix marketingowy Porada: Ten etap wydaje siê banalny, ale po bli szym zapoznaniu siê z nim okazuje siê decyduj¹cy. Czy jako prawnik wyraÿnie widzisz cel swojej dzia³alnoœci zawodowej? To Twoja misja. Jesteœ pewien, e Twoi wspó³pracownicy i klienci znaj¹ ten cel? Tylko wówczas, gdy skoncentrujecie wszystkie wysi³ki na wspólnym, jasno okreœlonym celu, dojdzie do po- ³¹czenia si³, w przeciwnym wypadku grozi roz³am. Wykonaj test. Napisz, jakie konkretne cele chcesz uzyskaæ w Twojej kancelarii. Jakie zasoby mo esz w tym celu udostêpniæ? Zrób plan czasowy. Czy Twój wyznaczony cel jest realistyczny, czy te miêdzy celami a œrodkami jest przepaœæ? Od³ó plan i siêgnij do niego po pewnym czasie. Czy cele nadal siê zgadzaj¹, czy dziœ sformu³owa³byœ je inaczej? Jeœli tak, uczyñ to, od³ó plan i siêgaj do niego ponownie tak d³ugo, a uzyskasz ca³kowit¹ pewnoœæ. Przy ka dym dzia- ³aniu stawiaj sobie pytanie, czy pomaga ono w osi¹gniêciu wyznaczonego celu, czy raczej od niego odwodzi. Zrezygnuj z wszystkich dzia³añ nieprowadz¹cych do celu. Kolejnym etapem jest analiza stanu rzeczywistego. Porada: Zastanów siê nad swoj¹ sytuacj¹ zawodow¹. Czy rynek, na którym dzia³asz, jest potencjalnie silny i rozwija siê, czy jest s³aby i w stagnacji? Jak dzia³a konkurencja na tym rynku intensywnie i skutecznie czy spokojnie i bez ambicji? Jak kszta³tuje siê popyt? Czy posiadasz stabilny kr¹g klientów o wysokim poziomie lojalnoœci, czy jest to raczej przygodna klientela? Zwracasz siê do konkretnej grupy nabywców (np. przez podanie specjalizacji) czy dzia³asz bardziej uniwersalnie? Od tego zale y Twój byt wœród konkurencji, d¹ ¹cej do 5

19 I. Marketing dla prawników wyparcia Ciebie z rynku. Czy oferujesz atrakcyjny produkt/ us³ugê prawnicz¹? WyobraŸ sobie, e szukasz pomocy prawnej jak du e by³oby prawdopodobieñstwo trafienia akurat do Twojej kancelarii. Jakie wra enie zrobi³aby ona na Tobie, gdybyœ by³ klientem? Jakie czynniki rynkowe ograniczaj¹ Twoje mo liwoœci rozwoju? Jak mo na je obejœæ lub usun¹æ? Odpowiedzi na te pytania bêd¹ kluczowe dla sukcesu Twojej oferty na rynku us³ug prawniczych. 4. Pozycjonowanie w marketingu 4. Pozycjonowanie Zastosowaniewmixu marketingu marketingowego prowadzi po pewnym czasie do wyraÿnego wyodrêbnienia oferenta spoœród innych w marketingu zjawisko to nosi miano pozycjonowania. Pod tym pojêciem rozumiemy odgraniczenie oferenta od konkurentów z tej samej strony rynku oraz sprecyzowanie profilu jego dzia³alnoœci w stosunku do odbiorców z drugiej strony rynku. Pozycjonowanie wyra a siê przede wszystkim w wysokim stopniu popularnoœci oferenta w grupie docelowej i merytorycznej bliskoœci jego oferty. Prowadzi to do preferencyjnego traktowania us³ugi tego oferenta w stosunku do konkurencyjnych ofert. Zdolnoœæ rozró nienia miêdzy ofertami rozgrywa siê na dwóch p³aszczyznach. Pierwsz¹ z nich jest wyodrêbnienie o pod³o u merytorycznym (USP = Unique Selling Proposition), tzn. dana kancelaria potrafi coœ rzeczywiœcie lepiej ni inne. Idea ta na d³u sz¹ metê okazuje siê jednak ma³o owocna. Któ mo e twierdziæ, e rzeczywiœcie, czyli w sposób wymierny i trwa³y, jest lepszy od innych uczestników rynku anawetgdyby okaza³o siê to prawd¹, który klient posiada³by wiedzê i umiejêtnoœæ dokonania takiej oceny? Zatem ten pomys³ nie zdaje egzaminu. Drug¹ p³aszczyzn¹ jest wyodrêbnienie o pod³o u emocjonalnym (UAP = Unique Advertising Proposition), tzn. kancelaria mo e uprawdopodobniæ, e jest lepsza od innych. Nie chodzi tu o uprawdopodobnienie w œciœle prawniczym rozumieniu tego s³owa, lecz o wywo³anie przekonuj¹cego wra enia, e potrafi siê rozwi¹zaæ problemy potencjalnych klientów lepiej ni konkurencja. 6

20 5. Charakterystyczne cechy marketingu us³ug Dla skutecznego pozycjonowania niezbêdne jest uwolnienie siê od p³aszczyzny faktów i przejœcie na p³aszczyznê postrzegania, poniewa w marketingu to nie rzeczywistoœæ jest rzeczywistoœci¹, lecz sposób, w jaki dane osoby tê rzeczywistoœæ postrzegaj¹. Decyduj¹ nie fakty, lecz uczucia. P³aszczyzna faktów s³u y raczej racjonalizacji decyzji ju podjêtej na podstawie uczuæ. 5. Charakterystyczne cechy marketingu us³ug 5. Charakterystyczne Us³ugi prawnicze cechy charakteryzuje marketingu us³ug tzw. nienamacalnoœæ oraz koniecznoœæ zintegrowania klienta. Nienamacalnoœæ oznacza, e klient nie jest w stanie oceniæ konkretnych zalet us³ugi prawniczej nie tylko przed udzieleniem zlecenia, ale tak e w trakcie jego trwania, a nawet po jego zakoñczeniu. Dlatego prawnicy powinni sami niejako zmaterializowaæ ofertê, czyli œwiadomie stworzyæ czynniki, które umo liwi³yby klientom zdobycie informacji o jakoœci oferty. Te czynniki mog¹ siê zawieraæ w sposobie wykonywania us³ugi, w samej osobie oferenta lub w œrodkach, którymi pos³uguje siê kancelaria. Porada: WyobraŸ sobie, e jesteœ w obcym mieœcie i chcesz pójœæ do fryzjera. Od czego uzale niasz swój wybór? Nie wiesz z góry, jaka to bêdzie us³uga, awtrakcie jej trwania mo e ju byæ za póÿno. Œwiadomie wiêc szukasz czynników, które dawa³yby Ci poczucie dobrego wyboru mog¹ nimi byæ wystawa, umeblowanie, wygl¹d pracowników, po³o enie zak³adu, logo firmy. Podobnie jest z wyborem prawnika. Potencjalny klient nie wie, co go czeka, ale z postrzeganych czynników wnioskuje o jakoœci obs³ugi prawnej. Dlatego zmaterializowanie oferty prawniczej ma pierwszorzêdne znaczenie. 7

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT BARCELONA Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT Barcelona Tourism/ Hospitality Education & Research, jednocząca Uniwersytety w Barcelonie. Został utworzony w 1969 roku, zyskała znaczącą

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes

NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes ZESPÓŁ SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU NAUKI ŚCISŁE PRIORYTETEM SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY Mój pomysł na biznes Projekt zajęć Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży

Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Zarządzanie zapasami / zakupami asortymentów do sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1031 Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 537,50 zł Cena netto za godzinę 89,29 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Karty przypuszczeń IDEA

Karty przypuszczeń IDEA Karty przypuszczeń IDEA CO? Karty przypuszczeń IDEA są narzędziem zaprojektowanym aby użyc go w kilku kontekstach: w nauczaniu przedsiębiorczości w ramach studiów wyższych w mentoringu i nauczaniu potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2013 r.

Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Handel zagraniczny Polski w 2013 r. Zespó G ównego Ekonomisty Warszawa 08.09.2014 Raport o handlu zagranicznym Polski w 2013 r. Wst p KUKE S.A. jest instytucj finansow zajmuj c si ubezpieczeniem nale no

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 05/06 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy

tryb niestacjonarny Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy MODUŁ praktyczny do bloku zajęć specjalizacyjnych - opis tryb niestacjonarny Nazwa modułu Warunki uczestnictwa 1 Zarządzanie reklamą Zainteresowanie tematyką reklamy Zajęcia o charakterze praktycznym,

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP

Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich. Piotr Koenig UMWP Rozwój e learningu z wykorzystaniem funduszy europejskich Piotr Koenig UMWP Okres 2004-2006 Projekt KNOW Kształcenie Na odległość Wspierające rozwój kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim (2005

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/201 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI Pytania na egzamin dyplomowy z kierunku administracja 1. Centralizm i decentralizacja administracji publicznej 2. Cechy modelu

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Kierunek studiów Administracja

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Chełm, 2012 rok. Bank programów

Chełm, 2012 rok. Bank programów Bank programów Podstawa prawna: 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. z 2011 r.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo