INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L3 20x/44x 10/100/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L3 20x/44x 10/100/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L3 20x/44x 10/100/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4626 ES4650 #05904 #05905 wersja 1.1

2 Wstęp Urządzenia serii ES46xx to wysokowydajne, zarządzalne przełączniki sieciowe warstwy trzeciej. ES4626/ES4650 dostarczają róŝne typy interfejsów, od 100 Mbps, po 1000 Mbps do 10 Gbps. WyposaŜone są w 20/44 porty RJ-45 10/100/1000 Mbps, 4 porty RJ Mbps Combo, oraz 4 wolne sloty 1000 Mbps SFP Combo (opcjonalnie 2 sloty 10 Gbps). Zarządzanie odbywa się poprzez interfejs WWW, telnet, RMON, SNMP lub konsolę (CLI). Zaawansowane opcje zarządzania pozwalają na m.in. kontrolę przepustowości, statystyki, wiele funkcji zapewniania jakości transmisji, limitowanie dostępu do portów (filtrowanie adresów MAC/IP). Bezpieczeństwo transmisji zapewniają protokoły IEEE 802.1X, RADIUS, SSH, SNMPv3. Przełączniki mogą być montowane w szafach 19''. MoŜliwe jest ich stackowanie za pomocą adresu IP. OstrzeŜenie NaleŜy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia (np. uŝywać tylko ekranowanych przewodów do połączenia z komputerem lub innym urządzeniem peryferyjnym). Dokonanie przez uŝytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu moŝe spowodować utratę moŝliwości jego legalnego uŝytkowania. Bezpieczeństwo uŝytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyŝszą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i uŝytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, naleŝy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących. 1. Zawartość opakowania - przełącznik zarządzalny ES4626 / ES4650, - kabel zasilający, - kabel konsolowy RS-232, - uchwyty mocujące do szafy, - 4 przyklejane gumowe podkładki, - instrukcja obsługi w języku angielskim, - płyta CD, - niniejsza instrukcja obsługi. Podczas dostawy naleŝy upewnić się, Ŝe opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń naleŝy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy równieŝ o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyŝej zamieszczoną listą. 2. Zawartość instrukcji Instrukcja ta zawiera opis przełącznika zarządzalnego ES4626 / ES4650 z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i uŝytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia naleŝy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu. 3. Zasady bezpieczeństwa Przełącznik zarządzalny ES4626 / ES4650 jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa uŝytkowania urządzeń elektrycznych. - gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie naleŝy odłączyć od zasilania, - nie stosować uszkodzonych lub zuŝytych przewodów zasilania, gdyŝ powodują one znaczne zagroŝenie dla bezpieczeństwa uŝytkownika, - prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny, - nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, - zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, - upewnić się, Ŝe urządzenie zostało odpowiednio zamocowane, - urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami, - jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu moŝe skroplić się para wodna uniemoŝliwiając prawidłowe funkcjonowanie. NaleŜy wówczas odczekać, aŝ wilgoć odparuje. 2

3 Uwaga! Nadajniki optyczne korzystają z lasera o duŝej mocy. Skierowanie go w kierunku oczu moŝe spowodować uszkodzenie wzroku. Nie naleŝy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne moŝe spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. 4. Instalacja sprzętu 4.1 Zasilanie Przełącznik sieciowy ES4626 / ES4650 jest zasilany z wbudowanego zasilacza. Przy pomocy załączonego przewodu zasilania naleŝy podłączyć urządzenie do sieci 230V. 4.2 Oprogramowanie Do prawidłowego funkcjonowania przełącznika nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania. 4.3 Środowisko pracy NaleŜy zadbać, aby urządzenie umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów. Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory, itp.). 5. Instalacja okablowania Specyfikacja przyłączy UTP: - przełącznik sieciowy obsługuje funkcje auto-krosowania MDI/MDI-X, z tego powodu do podłączenia elementów sieci aktywnych i pasywnych moŝna wykorzystać przyłącza niekrosowane (straightthrough), - do połączenia przełącznika sieciowego z komputerem naleŝy wykorzystać przyłącze UTP kategorii 5 lub 5e, - maksymalna długość zastosowanego przyłącza UTP nie powinna przekroczyć 100 metrów. Aby poprawnie zainstalować moduły światłowodowe naleŝy: - sprawdzić czy moduł optyczny jest odpowiedniego typu i czy jest przystosowany do obudowy, - wpiąć moduł światłowodowy do przełącznika sieciowego, - zainstalować przyłącze światłowodowe w module, - powtórzyć powyŝsze kroki dla innych modułów. 6. Praca z przełącznikiem zarządzalnym ES4626 / ES4650 Przełącznikiem zarządzać moŝna poprzez: telnet, konsole, SNMP, RMON, WWW, wpisując w pole adresowe przeglądarki adres IP przełącznika. Urządzenie moŝe pobrać swój adres IP automatycznie z serwera DHCP znajdującego się w sieci, moŝna równieŝ ustawić go za pomocą konsoli. W tym celu naleŝy po połączeniu się z przełącznikiem wykonać następujące komendy: - aby ustawić adres IP oraz maskę: Switch> Switch>en Switch#config Switch(Config)#interface vlan 1 Switch(Config-If-Vlan1)#ip address adres_ip maska Switch(Config-If-Vlan1)#no shutdown gdzie: adres_ip to adres, nadawany przełącznikowi, maska to maska podsieci. Po poprawnym skonfigurowaniu adresu IP przełącznika, podając w polu adresu przeglądarki numer IP wyświetlony zostanie ekran logowania. NaleŜy wprowadzić poniŝsze dane: Name: Password: admin admin 3

4 7. Opcje zarządzania - System - System Information - podstawowe informacje o systemie, - Switch Information - informacje o ilości portów, wersji oprogramowania, itp. - Bridge Extension - ustawienia o rozszerzeniach dla urządzeń zarządzalnych, - IP Configuration - ustawienia IP urządzenia, - Jumbo Frames - ustawienia ramek jumbo, - File Management - Copy Operation - moŝliwość kopiowania plików z oprogramowaniem do przełącznika, - Delete - umoŝliwia usuwanie w/w plików, - Set Start-Up - wybór oprogramowania, które ma być uruchomione, - Line - Console - ustawienia parametrów połączenia konsolowego, - Telnet - konfiguracja parametrów połączenia Telnetowego, - Log - Logs - ustawienia dzienników zdarzeń, - System Logs - opcje dziennika zdarzeń systemowych, - Remote Logs - ustawienie przekierowania komunikatów zdarzeń do zdalnej lokalizacji, - SMTP Logs - ustawienia komunikatów protokołu SMTP, - Reset - ponowne uruchomienie przełącznika, - SNTP - Configuration - konfiguracja ustawień klienta SNTP, - Clock Time Zone - ustawienia strefy czasowej dla protokołu SNTP, - SNMP - Configuration - konfiguracja SNMP, - Agent Status - ustawienia agenta SNMP, - SNMPv3 - Engine ID - ustawienia ID urządzenia dla protokołu SNMP v3, - Remote Engine ID - ustawienia ID urządzenia zdalnego dla protokołu SNMP v3, - Users - ustawienia uŝytkowników urządzenia dla protokołu SNMP v3, - Remote Users - ustawienia uŝytkowników zdalnych urządzenia dla protokołu SNMP v3, - Groups - ustawienia grup urządzenia dla protokołu SNMP v3, - Views - ustawienia widoków urządzenia dla protokołu SNMP v3, - Security - User Accounts - zmiana hasła uŝytkownika, - Authentication Settings - opcje identyfikacji, ustawienia RADIUS, TACACS, - HTTPS Settings - ustawienia bezpiecznego połączenia HTTP z przełącznikiem, - SSH - Settings - konfiguracja protokołu SSH, - Host-Key Settings - generacja pary kluczy (publicznego i prywatnego), - Port Security - ustawienia polityki bezpieczeństwa na portach, X - zarządzanie identyfikacją w sieci, 4

5 - Information - wyświetlenie aktualnych informacji, - Configuration - konfiguracja ustawień, - Port Configuration - ustawienia dla poszczególnych portów, - Statistics - wyświetlenie statystyk protokołu dla poszczególnych portów, - ACL - Configuration - ustawienia filtrowania pakietów dla IP lub MAC, - Port Binding - dołączanie portu do poszczególnych list, - IP Filter - lista IP klientów z prawami zarządzania przełącznikiem, - Port - Port Information - wyświetla status połączenia portu, - Trunk Information - wyświetla status trunków, - Port Configuration - konfiguracja portów, - Trunk Configuration - konfiguracja trunków, - Trunk Membership - wyszczególnienie portów, które mają tworzyć trunk, - LACP - Configuration - ustawienia dynamicznego tworzenia trunków, - Agregation Port - konfiguracja parametrów agregacji łącza, - Port Counters Information - statystyki protokołu LACP, - Port Internal Information - informacje o zagregowanym łączu od strony przełącznika zarządzanego, - Port Neighbors Information - informacje o zagregowanym łączu od strony przełącznika oddalonego, - Port Broadcast Control - ustawienia dla portów wartości progowych dla broadcast storm, - Trunk Broadcast Control - ustawienia dla trunków wartości progowych dla broadcast storm, - Mirror Port Configuration - konfiguracja portu źródłowego i docelowego dla port mirroring, - Rate Limit - Input Port Configuration - ustalenie limitów transferów wejściowych dla portów, - Input Trunk Configuration - ustalenie limitów transferów wejściowych dla trunków, - Output Port Configuration - ustalenie limitów transferów wyjściowych dla portów, - Output Trunk Configuration - ustalenie limitów transferów wyjściowych dla trunków, - Port Statistics - statystyki portów, - Addres Table - Static Addresses - ustawienia statycznych adresów IP, - Dynamic Addresses - ustawienia dynamicznego przydzielania adresów IP, - Address Aging - ustawienia karencji dla adresów dynamicznych, - Spanning Tree - STA - Information - informacja o ustawionym algorytmie Spanning Tree, - Configuration - konfiguracja algorytmu Spanning Tree, - Port Information - wyświetlenie ustawień STA dla poszczególnych portów, - Trunk Information - wyświetlenie ustawień STA dla poszczególnych trunków, - Port Configuration - konfiguracja STA dla indywidualnych portów, - Trunk Configuration - konfiguracja STA dla indywidualnych trunków, - MSTP - VLAN Configuration - konfiguracja portów i VLAN dla poszczególnych instancji Spanning Tree, - Port Information - wyświetlenie ustawień portów dla określonej instancji MST, - Trunk Information - wyświetlenie ustawień trunków dla określonej instancji MST, - Port Configuration - konfiguracja ustawień portów dla określonej instancji MST, - Trunk Configuration - konfiguracja ustawień trunków dla określonej instancji MST, - VLAN Q VLAN - Basic Information - informacje o rodzaju VLAN obsługiwanego przez ten przełącznik, - Current Table - informacje o portach naleŝących do kaŝdego VLAN-u, - Static List - tworzenie lub usuwanie grup VLAN, - Static Table - modyfikacja ustawień dla istniejących VLAN, - Static Membership by port - ustawienia rodzaju członkostwa dla danych portów, - Port Configuration - ustawienie domyślnego PVID oraz atrybutów VLAN, - Trunk Configuration - ustawienie domyślnego trunk VID oraz atrybutów VLAN, - Private VLAN - Information - wyświetlenie informacji o prywatnym VLAN-ie, 5

6 - Configuration - tworzenie / usuwanie primary / community VLAN, - Association - przyporządkowanie community VLAN do primary VLAN, - Port Information - wyświetlenie rodzaju portu VLAN i skojarzonych z nim VLAN-ów, - Port Configuration - ustawienia rodzaju portu VLAN i kojarzenie z nim VLAN-ów, - Trunk Information - wyświetlenie rodzaju trunku VLAN i skojarzonych z nim VLAN-ów, - Trunk Configuration - ustawienia rodzaju trunku VLAN i kojarzenie z nim VLAN-ów, - Protocol VLAN - Configuration - ustawienia portokołu VLAN, - Port Configuration - konfiguracja protokołu VLAN dla danego portu, - Priority - Default Port Priority - konfiguracja domyślnego priorytetu ramek bez znaczników, - Default Trunk Priority - konfiguracja domyślnego priorytetu ramek bez znaczników, - Traffic Classes - mapowanie wartości CoS do kolejek wyjsciowych, - Traffic Classes Status - nie zaimplementowano, - Queue Mode - zmiana trybu kolejki, - Queue Scheduling - konfiguracja kolejkowania WRR, - IP DSCP Priority Status - włączenie IP DSCP Priority, - IP DSCP Priority - ustawienia IP DSCP Priority, - QoS - DiffServ - Class Map - ustawienia klasyfikacji ruchu QoS, - Policy Map - ustawienia polityk ruchu QoS, - Service Policy - ustawienia polityki ruchu QoS na danym interfejsie, - IGMP Snooping - IGMP Configuration - włączenie i konfiguracja filtrowania multicast, - IGMP Immediate Leave - włączenie funkcji natychmiastowego odłączenia, - Multicast Router Port Information - wyświetlenie portów przyporządkowanych do routera multicast, - Static Multicast Router Port Configutarion- konfiguracja portów przyporządkowanych do routera multicast, - IP Multicast Registration Table - wyświetlenie aktywnych grup multicast z podaniem multicast - IP i VLAN ID, IGMP Member Port Table - wskazuje adresy multicast skojarzone z poszczególnymi VLAN, - MVR - Configuration - włączenie multicastowej rejestracji VALNów, - Port Information - informacjie o interfejsie MVR, aktualnym stanie i aktywności, - Trunk Information - informacjie o interfejsie MVR, aktualnym stanie i aktywności, - Group IP Information - wyświetlenie grupy portów podłączonych Ŝródła MVR, - Port Configuration - konfiguracja portów MVR, - Trunk Configuration - konfiguracja trunków MVR, - Group Member Configuration - statycznie przypisanie MVR do określonego interfejsu, DHCP Snooping - Configuration - konfiguracja DHCP Snooping, - VLAN Configuration - włączenie DHCP Snooping dla VLAN, - Information Option Configuration - włączenie informacji o DHCP Snooping, - Port Configuration - ustawienie reguł dla portu, - Binding Information - wyświetlanie informacji DHCP Snooping dla podłączonego urządzenia, - Cluster - Configuration Globally - włączenie funkcji klastrowania przełączników, - Member Configuration - dodanie przełącznika do klastra, - Member Information - wyświetlenie informacji o przełączniku znajdującym się w klastrze, - Candidate Information - wyświetlenie informacji o przełączniku podłączanym do klastra. W celu zapoznania się z opcjami dodatkowymi zaleca się zapoznanie z oryginalną wersją instrukcji obsługi w języku angielskim (płyta CD lub ksiąŝeczka). 6

7 8. Konserwacja Przełącznik zarządzalny ES4626 / ES4650 nie wymaga dodatkowych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 9. Informacja dla uŝytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, Ŝe niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie moŝna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego uŝycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt moŝna oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umoŝliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które moŝe być zagroŝone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliŝszym punkcie zbiórki moŝna uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagroŝona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliŝszym punktem sprzedaŝy lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 7

8 10. Parametry techniczne Przełączniki zarządzalne ES4626 ES4650 Numer Atel #05904 #05905 Standardy IEEE 802.3/ad/x, IEEE 802.1D/w/s/Q/X/p Porty miedziane 20x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 4x 1000 Mbps RJ-45 Combo 44x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 4x 1000 Mbps RJ-45 Combo Wolne sloty Automatyczne krosowanie MDI/MDI-X Automatyczna negocjacja prędkości (Nway) Przełączanie / prędkość Kontrola przepływności pakietów Obsługa VLAN Kontrola przepustowości Jakość transmisji Bezpieczeństwo Funkcje L3 Zarządzanie 4x 1000 Mbps SFP Combo, 2 opcjonalne sloty 10 Gbps tak tak Store and Forward Flow-Control, Back-Pressure port-based, tag-based, Private VLAN Port Trunking (8 grup), Bandwidth Control CoS, DiffServ, Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, Multiple Spanning Tree, Port Mirroring, IGMP Snooping, IGMP Querier EEE 802.1X, RADIUS, SSH, ACL wsparcie dla IPv6, 512 statycznych tras, RIPv1, RIPv2, RIPng, OSPFv3, BGP4+, DVMRP, PIM-DM, PIM-SM, VRRP, Policy Based Routing, agent przekazywania DHCP, serwer DHCP, klient DHCP WWW, konsola, telnet, RMON Pojemność przełączania [Gbps] Prędkość przekazywania pakietów [Mpps] 65,5 101,2 Pamięć adresów MAC 8000 Pamięć bufora / operacyjna [kb] Typ obudowy 19", metal Waga 3,72 kg 4,34 kg Wymiary zewnętrzne 440x330x44 mm Dopuszczalna temperatura pracy 0 C 50 C Dopuszczalna wilgotność otoczenia Zasilanie Certyfikaty Producent 5% 95%, niekondensująca wbudowane, ~230V AC 50Hz CE, FCC Class A, VCCI Class A Edge-corE Pomimo dołoŝenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony 8 Atel Electronics dr/jk/

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4524D ES4548D #05950 #05951 wersja 1.0 Wstęp Urządzenia ES4524D i ES4548D są wysokowydajnymi zarządzalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES3510 #06087 wersja 1.0 Wstęp Urządzenie ES3510 jest wysokowydajnym zarządzalnym przełącznikami sieciowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK TL-R4199G TL-R4299G #06414 #06415 wersja 1.0 Wstęp Router firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W9810G #05487 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z modemem ADSL 2+ przeznaczony jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK TL-R488T #06281 wersja 1.0 Wstęp Router TL-R488T firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W8901G #06412 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06412 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SZEROKOPASMOWY REPOTEC RP-IP509 #05176 wersja 1.1 Wstęp Router szerokopasmowy SOHO RP-IP509 jest urządzeniem przeznaczonym do sieci domowych oraz dla małych firm. Zapewnia kompleksową

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS N3200 #06330 wersja 1.2 Wstęp Urządzenie N3200 to wysoko wydajny serwer plików przeznaczony dla uŝytkowników domowych oraz małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI BRAMKA VoIP 1x FXS + 1x FXO REPOTEC RP-FSO02A #03058 wersja 1.0 Wstęp Braka RP-FSO02A VoIP posiada interfejs FSO jak i FXO, a takŝe dwa porty 10 Mbps RJ-45, oraz jeden DB9 (RS-232) do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK TL-PS110P #06284 wersja 1.1 Wstęp Print serwer TL-PS110P umoŝliwia udostępnienie drukarki w sieci LAN. Współpracuje z systemami opartymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC RP-WR5442 Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442 umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE VR-50 #05699 wersja 1.0 Wstęp VR-50 jest wysokowydajnym routerem sieciowym dedykowanym dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI PS5-22V PS5-EXT #06439 #06440 wersja 1.4 Wstęp Power Station PS5 to wszechstronne urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE VST3318A #05753 wersja 1.0 Wstęp VST3318A jest uniwersalną centralą IP-PBX zapewniającą łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804. wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804. wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN REPOTEC RP-WA0804 2,4 / ~ 5 GHz RP-WA0804 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do łączenia stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERWER USB 2P,10/100,DB25 REPOTEC RP-UB2803 #05770 wersja 1.0 Wstęp Print serwer RP-UB2803 otwiera przed użytkownikiem nowe możliwości umożliwiając umieszczenie drukarek, ploterów

Bardziej szczegółowo

KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0

KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersja 1.0 KONWERTER 1x RS232 DB9 + 1x RS-422/485 TB (izolacja 3kV) ORING ISC-1112 ISC-1112-I #06891 #06892 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1.0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Właściwości... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT TELEFONICZNY VoIP REPOTEC RP-PH101 #03060 wersja 1.0 Wstęp Telefoniczny aparat Internetowy IP w połączeniu z bramką VoIP to idealne rozwiązanie w miejscach, w których ze względu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON VZA-81 CM9 #05344 #05363 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe karty sieciowe: PCI VZA-81 oraz mini-pci CM9 to uniwersalne i niedrogie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

SZUKACZ I TESTER OKABLOWANIA NS-DX RJ-11, RJ-45

SZUKACZ I TESTER OKABLOWANIA NS-DX RJ-11, RJ-45 INSTRUKCJA OBSŁUGI SZUKACZ I TESTER OKABLOWANIA NS-DX RJ-11, RJ-45 #08337 wersja 1.0 Wstęp Tester WT-4103 umoŝliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania koncentrycznego, telefonicznego,

Bardziej szczegółowo

Asmax AR 1004G/I QoS

Asmax AR 1004G/I QoS ADSL 2/2+ Router Asmax AR 1004G/I QoS Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIEJ KONFIGURACJI Instrukcja obsługi SC8100 SC8110

PODRĘCZNIK SZYBKIEJ KONFIGURACJI Instrukcja obsługi SC8100 SC8110 Instrukcja obsługi SC8100 SC8110 Spis treści Wprowadzenie 2 Opis produktu 2 Zawartość podręcznika 2 Dokumentacja pokrewna 2 Wyposażenie dodatkowe Opis 4 Panel przedni 5 Panel tylny Zawartość pudełka 6

Bardziej szczegółowo