Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV. 07.520 Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV"

Transkrypt

1 kV Rozdzielnice SYStem 6,

2 07.52 Przegl¹d produkcji Z³¹cza kablowe, Rozdzielnice oœwietleniowe, Rozdzielnice budowlane 0.00 Z³¹cza kablowe Z³¹cza licznikowe Z³¹cza kablowo licznikowe poziome Z³¹cza kablowo licznikowe pionowe Szafki oœwietleniowe Rozdzielnice budowlane Z³¹cza kablowe z uk³adami pó³poœrednimi budowy z³¹cz Rozdzielnice stacyjne dla energetyki Rozdzielnice stacyjne s³upowe Rozdzielnice stacyjne na fundament Rozdzielnice stacyjne wnêtrzowe Rozdzielnice stacyjne wnêtrzowe na panelu 07. Rozdzielnice œredniego napiêcia SYStem 6, 2-24kV Z³acza kablowe Sn 2-24kV Stacja kontenerowa 5/0,4 kv do 630kVA Rozdzielnice Stalowe dla przemys³u i budownictwa Rozdzielnice hermetyczne IP Rozdzielnice do Kompensacji mocy biernej.000 Rozdzielnice systemowe typ RX do swobodnej zabudowy 2.00 Rozdzielnice modu³owo - licznikowe do 20 modu³ow 2

3 Spis treœci Budowa i monta znaczanie i parametry techniczne Budowa roz³acznika Rodzaje mechanizmów napêdowych Dobór elementów wyposa enia dodatkowego Usytuowanie i monta rozdzielnicy Monta szyn i kabli Uziemienie rozdzielnicy Przyk³ady konfiguracji rozdzielnic Przyk³ady rozwi¹zañ rozga³êzieñ sieci Przyk³ady prostych stacji transformatorowych Przyk³ady stacji transformatorowych z uk³adami pomiarowymi Przyk³ady stacji z dwustronnym zasilaniem Rodzaje i budowa pól Pole dop³ywu prostego Pole dop³ywu z góry Pole wzniosu szyn Pole liniowe Pole transformatorowe Pole pomiarowe z przek³adników napiêciowych Pole pomiarowe z przek³adników pr¹dowych i napiêciowych Pole odgromowe Pole przelotowe Pole przelotowe katowe Akcesoria i osprzêt Akcesoria do roz³aczników sprzêt kablowy Wk³adki bezpiecznikowe i ograniczniki przepiêæ Izolatory i tabliczki informacyjne

4 Sposób oznaczania rozdzielnic SYStem 6-TM-KP-S znaczenia pól TYP BUDWY RDZAJ CELKI Rodzaje celek podano w dalszej czêœci katalogu RDZAJ APÊDU DDATKWE WYPSA EIE SZERKŒÆ PLA APIÊCIE PRACY 5 standart 20 20kV APIÊCIE IZLACJI I RS AS TM MV MA MAS AS A M pole liniowe pole dop³ywu pole wzniosu szyn pole transformatorowe pole pomiarowe pole pomiarowe pole pomiarowe pole odgromowe pole odgromowe pole przelotowe Zamawiajacy Charakterystyka Rozdzielnica S System 6 sk³ada sie ze standardowych pól, os³onietych, o budowie kompaktowej oraz wymiarach modu³owych, odpornych na dzia³anie ³uku elektrycznego i wyposa onych w roz³aczniki w izolacji Sf6. Pola standardowe moga realizowac nawet z³o one konfiguracje. Ka de pole wyposa one jest w blokady mechaniczne oraz w schemat synoptyczny, które zapewniaja bezpieczenstwo operacji ³aczeniowych. dpornosc na wewnetrzny ³uk elektryczny pozwala na zastosowanie tych pól nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. Rozdzielnica System 6 jest wykonywana zgodnie z nastepujacymi normami: CEI E IEC DPR 547 Parametry elektryczne znamionowe Czêstotliwoœæ znamionowa Liczba faz probiercze o czêstotliwoœci sieciowej - Do ziemi i miêdzy biegunami - Bezpiecznej przerwy izolacyjnej probiercze udarowe,2/5 s - Do ziemi i miêdzy biegunami - Bezpiecznej przerwy izolacyjnej Pr¹d znamionowy ci¹g³y szyn g³ównych Pr¹d znamionowy krótkotrwa³y wytrzymywany Pr¹d znamionowy szczytowy wytrzymywany dpornoœæ na dzia³anie ³uku wewnêtrznego Stopieñ ochrony rozdzielnicy In Icw Ipk 2kV 28kV 32kV 75kV 85kV 7,5kV 50Hz 3 38kV 45kV 95kV 00kV kA (s) 40-50kA (s) 6kA (s) IP 3X 24kV 50kV 60kV 25kV 45kV 4

5 Budowa komory roz³acznika 2 W³aœciwoœci 3 W roz³¹cznikach IM 6 zapewniono szeœciofluorek siarki (SF 6) dla zapewnienia izolacji oraz operacji otwierania styków. Czêœci przewodz¹ce umieszczone s¹ na sta³e w os³onie z materia³u izolacyjnego, spe³niaj¹c wymagania norm IEC z aneksem EE dla systemów bêdoncych stale pod ciœnieniem. Aparaty IM 6 posiadaj¹ wyró niaj¹ce je w³aœciwoœci: - d³uga ywotnoœæ - brak koniecznoœci obs³ugi konserwacyjnej czêœci przewodz¹cych - bezpieczeñstwo eksploatacji - bardzo niski poziom przepiêæ Kontrola pola elektrycznego System szyn s³ona zewnêtrzna Sta³y styk uziemniaj¹cy Wa³ napêdowy Sta³y styk dolny Styk ruchomy Dzia³anie Roz³¹czniki serii IM 6 zbudowane s¹ z os³ony, odlewanej z ywicy epoksydowej oraz wype³nionej SF 6 pod ciœnieniem 0,5 bara. Styki sta³e s¹ zamontowane bezpoœrednio do os³ony, podczas gdy styki ruchome s¹ zespolone z trzpieniem izolacyjnym, umieszczonym równie w tej e os³onie. Ruch obrotowy trzpienia uzyskiwany jest przez napêd mechaniczny umieszczony z przodu aparatu. Jest to aparat o trzech po³o eniach: zamkniêta, otwarta oraz uziemienia. Skuteczny system blokad zapewnia ochronê przed omy³kowymi ³¹czeniami. Pozycje pracy roz³¹cznika Pozycja styków Synoptyka na panelu pis Roz³¹cznik za³¹czony Zablokowany uziemniacz Zablokowane drzwi rozdzielnicy Roz³¹cznik roz³¹czony nie uziemniony dblokowany uziemniacz Zablokowane drzwi rozdzielnicy Roz³¹cznik roz³¹czony uziemniony dblokowany uziemniacz dblokowane drzwi rozdzielnicy 5

6 Rodzaje mechanizmów napêdowych Mechanizm napêdowy KS, rêczny Mechanizm STADARDWY przechodz¹cy przez punkt martwy. Roz³¹cznik liniowy: Energia potrzebna do wykonywania manewrów jest otrzymywana poprzez nacisk na sprê ynê za pomoc¹ specjalnego klucza, Sprê yna po przejœciu przez punkt martwy uwalnia energie niezbêdn¹ do zamkniêcia aparatu. brót kluczem w przeciwnym kierunku ponownie naci¹ga sprê ynê (³aduje) i przechodz¹c przez punkt martwy powoduje otwarcie ³¹cznika. W rezultacie prêdkoœæ operacji zamkniêcia i otwarcia jest niezale na od operatora. Uziemnik: peracja jest taka sama, jak w przypadku roz³¹cznika liniowego. Mechanizm napêdowy KP, zasobnikowy Mechanizm napêdowy z wczeœniej naci¹gniêtymi sprê ynami na zaczep dla operacji otwarcia i zamkniêcia. Roz³¹cznik liniowy: perator rêcznie naci¹ga sprê yny, które akumuluj¹ energiê potrzebn¹ do wykonania operacji zamkniêcia i otwarcia za pomoc¹ mechanicznego prze³¹cznika lub cewki zamykaj¹cej i otwieraj¹cej. Sygnalizacja naci¹gniêtych sprê yn znajduje siê na elewacji mechanizmu. Kiedy mechanizm jest zespolony z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym, wystarczy przepalenie tylko jednego z bezpieczników, aby mog³o nast¹piæ jego otwarcie. Uziemnik: Manewr zamkniêcia jest taki sam jak dla mechanizmu KS. Manewr otwarcia jest zale ny od operatora. Rysunek 4 Mechanizm napêdowy KSM, silnikowy Silnikowy mechanizm napêdowy przechodz¹cy przez punkt martwy Roz³¹cznik liniowy: Zasada dzia³ania jest taka sama, jak w przypadku rêcznego mechanizmu KS, jednak e poza rêcznymi manewrami, jest równie mo liwe wykonywanie operacji na odleg³oœæ, dziêki silnikowi. Czas dzia³ania silnika dla uzyskania zmiany stanu jest krótszy ni 7 sekund. Uziemnik: Mo liwe jest wy³¹cznie rêczne, sterowanie jak w przypadku mechanizmu napêdowego KS. 6

7 Dopasowanie elementów dodatkowych do rodzaju napêdu Akcesoria do roz³¹czników z SF 6 r. Elementu pis Typ mechanizmu KS KP KSM Uk³ad synoptyczny wyposa ony we wskaÿniki S S S 2 Urz¹dzenie mechaniczne do blokady drzwi S S S 3 Mechaniczna sygnalizacja naci¹gu sprê yn S 4 Mechaniczna sygnalizacja zadzia³ania bezpiecznika S 5 Urz¹dzenie do zastosowania k³udki LIIA / ZIEMIA 6 Blokada kluczykowa LIIA (klucz zwolniony w stanie otwarcia) 7 Blokada kluczykowa LIIA (klucz zwolniony w stanie zamkniêcia) 8 Blokada kluczykowa ZIEMIA (klucz zwolniony w stanie otwarcia) 9 Blokada kluczykowa ZIEMIA (klucz zwolniony w stanie zamkniecia) 0 Styki pomocnicze LIIA / ZIEMIA Styki pomocnicze w razie przepalenia bezpiecznika 2 Wyzwalacz otwieraj¹cy AC / DC 24/48/0/230V 3 Wyzwalacz zamykaj¹cy AC / DC 24/48/0/230V 4 Skrzynka sygnalizacyjna obecnoœci napiêcia 5 Wy³¹cznik sterowania silnikowego S Listwa zaciskowa napêdu silnikowego Zabzpieczenie napêdu silnikowego PrzekaŸniki sterowania silnikowego Motoreduktor zdalnego sterowania AC / DC 24/48/0/230V S S S S S Wyposa enie standardowe Wyposa enie opcjonalne Brak mo liwoœci zastosowania

8 otatnik Wymiary pól rozdzielnic SYStem 6, 2-24kV Siedziba firmy woj. Pomorskie Tel (058) ; Fax (058) Dzia³ handlowy Tel w Tel w 3 e.mail Wsparcie techniczne Tel w 5 e.mail Sklep firmowy Kartuzy ul Wêglowa 5a tel/fax (058)

9 Usytuowanie i monta rozdzielnicy 00mm Rys. Widok rozdzielnicy Rozdzielnica SYStem 6 jest wyposa ona w roz³¹czniki w izolacji SF 6. Gaz w roz³¹czniku jest pod wysokim ciœnieniem. Dla bezpieczeñstwa obs³ugi rozdzielnica jest skonstruowana w taki sposób aby wybuch gazu w przypadku uszkodzenia roz³¹cznika nie uszkodzi³ drzwi i os³on czo³owych. W tym celu nale y rozdzielnicê montowaæ min. 00mm od œciany aby umo liwiæ swobodny wylot gazów podczas uszkodzenia rozdzielnicy. Rozdzielnica SYStem 6 jest przystosowana do monta u na kanale kablowym o szerokoœci 600mm. Dopuszcza siê monta na kana³ach o szerokoœci -700mm. W przypadku kana³u o szerokoœci 400mm mo na rozdzielnicê postawiæ na specjalnym cokole dopasowuj¹cym. G³êbokoœæ kana³u jest zale na od rodzaju i iloœci prowadzonych kabli w kanale, jednak e nie powinna byæ mniejsza ni dopuszczalny promieñ giêcia najgrubszego prowadzonego kabla plus 0 procent. Kable z rozdzielnicy nalezy wyprowadzaæ równolegle w du³ kana³u. Dopuszczalne promienie giêæ kabli przedstawia poni sza tabela. Œrednice zewnêtrzne i minimalne promienie giêæ kabli energetycznych Rodzaj kabla Liczba i przekrój y³y [mm 2] Zewnêtrzna œrednica obliczeniowa [mm] Maksymalna rezystancja y³y roboczej w temp.*90c [ /km] Minimalny promieñ giêcia [mm] Rys.2 Wyprowadzenia kabli L3 L2 L 70/270* 230mm 230mm 270mm YHKXS 2/20 kv YHAKXS 2/20 kv HAKny 2/20 kv x35 3x50 3x70 3x20 3x240 28,6 30, 32,0 35, 40,7 28,5 30, 3,9 34,8 39,8 47, 50,3 53,7 60,4 73,5 0,668 0,496 0,345 0,98 0,0,3 0,825 0,57 0,328 0,65 0,875 0,62 0,432 0,252 0, B/D B/D B/D B/D B/D Informacje zawarte w powy szej tabeli pochodz¹ z katalogu kable i przewody energetyczne, Edycja SIERPIEÑ 2006 producenta kabli TELE-FICA KABLE S.A. 9

10 Monta szyn i kabli Sn 2 3 Pola wchodz¹ce w sk³ad zestawu rozdzielnicy dostarczone na miejsce monta u s¹ kompletnie wyposa one i musz¹ byæ tylko po³¹czone ze sob¹ w zestaw za pomoc¹ œrub mocowanych w przewidzianych do tego celu otworach w os³onach bocznych. Przed przyst¹pieniem do monta u szyn zbiorczych nale y sprawdziæ czy powierzchnie stykowe szyn oraz ³¹cznika s¹ czyste i odt³uszczone. Szyny zbiorcze nale y dokrêcaæ z si³¹ 20m G³ówna szyna zasilajaca Punkt zasilania roz³¹cznika Koszulka izolacyjna szyny Komora roz³acznika G³ówny punkt uziemienia styków roz³acznika Punkt przy³¹cza kablowego roz³¹cznika Izolator wsporczy G³owica kablowa Kabel zasilaj¹cy / odp³ywowy Po zakoñczeniu montazu rozdzielnicy mo na przyst¹piæ do pod³¹czenia kabli zasilaj¹cych i odp³ywowych. ale y tutaj zwróciæ baczn¹ uwagê na przestrzeganie zaleceñ i wskazówek producenta g³owic oraz koñcówek kablowych. Wszelkie os³ony pola musz¹ byæ z powrotem umieszczone w pierwotnym miejscu, je eli zosta³y na czas monta u usuniête. Pod³¹czenie kabli do przy³¹czy nale y wykonaæ zgodnie z rysunkiem poni ej za pomoc¹ odpowiednich œrub przy u yciu si³y dokrêcaj¹cej 62m. Mocowanie kabli nale y wzmocniæ wspornikami tak, aby uniemo liwiæ si³om elektrodynamicznym, których Ÿród³em jest pr¹d zwarcia, wywieranie bocznego nacisku na po³¹czenia kablowe oraz aby pod³¹czyæ y³¹ powrotn¹ kabla do ziemi. Typ g³owicy Producent ITK ITK 32 ITK 224 ITK 324 ITK 236 PLT-24C/XI PLT-24D/XI PLT-24E/XI PLT-24F/XI 000-EUIC 0300-EUEP 93-EB62-PL 93-EB63-PL 93-EB64-PL GPH Raychem Barnier 3M Przekrój y³y roboczej 2 AL, lub CU (mm ) Min Max Kable œredniego napiêcia nale y podprowadziæ od do³u do poszczególnych pól liniowych zamocowaæ do konstrukcji pola za pomoc¹ uchwytu kablowego znajduj¹cego siê w rozdzielnicy. Kable odizolowaæ z izolacji ochronnej wy³¹cznie nad uchwytami, a linki uziemniaj¹ce przykrêciæ do bednarki uziemniaj¹cej poprowadzonej wy ej uchwytów kablowych. Przewody robocze przykrêciæ do zacisków roz³¹czników z zachowaniem odstêpów izojacyjnych. W rozdzielnicy SYStem mo na zastosowaæ g³owice przy³¹czeniowe wszystkich wiod¹cych producentów g³owice (GPH, 3M, ELASTIMLD, Raychem, ELRD). Szczegó³owe zestawienie g³owic, jakie mog¹ byæ stosowane w rozdzielnicy S zosta³o zamieszczone w tabelach. 0

11 Uziemienie rozdzielnicy Szyna uziemiaj¹ca prowadzona jest przez pola wzd³u ich czêœci dolnej: otwory do po³¹czenia z sieci¹ uziemiaj¹c¹, znajduj¹ siê na jej koñcach. Œruby musz¹ byæ mocno dokrêcone w celu unikniêcia poluzowania na skutek drgañ, powstaj¹cych podczas eksploatacji. Zaleca siê dokrêcanie œrub uziemiaj¹cych z si³¹ 52m. Przewód uziemiaj¹cy musi byæ tak dobrany, aby móg³ wytrzymaæ przewidywalny maksymalny pr¹d zwarcia doziemnego. a ogó³ przewód ten ma przekrój mniejszy ni przekrój szyny uziemiaj¹cej rozdzielnicy. Wszystkie pola rozdzielnicy s¹ wyposa one w szynê uziemiaj¹c¹ o przekroju 2 poprzecznym zapewniaj¹cym gêstoœæ pr¹du <200 A/mm. Z³¹cze szyny uziemiaj¹cej musi odpowiadaæ punktom sprzêgaj¹cym zestawy pó³ rozdzielnicy po wczeœniejszym usuniêciu œladów utlenienia. Wykonaæ z³¹cze szyny uziemiaj¹cej przy pomocy œrub, podk³adek p³askich i sprê ynowych oraz nakrêtki i odpowiedniej podk³adki. Szyny nale y uziemiæ zgodnie z rysunkiem w za³¹cznikach Jako œrodek ochrony dodatkowej w rozdzielnicy zastosowano uziemienie ochronne które nale y pod³¹czyæ do uziomu. Wszystkie elementy konstrukcyjne rozdzielnicy s¹ ze sob¹ po³¹czone elektrycznie za pomoc¹ go³ych linek lub szyn miedzianych o przekroju min. 70mm.

12 07.53 Zastosowanie Sieci energetyczne Budownictwo Przemys³ Kolejnictwo Dziêki ma³ym gabarytom, kompaktowej budowie, du ych mo liwoœciach konfiguracji i rozbudowy rozdzielnice SYStem 6 znajduj¹ szerokie zastosowanie. Rozdzielnice SYStem 6 s¹ przystosowane do wspó³pracy z sieciami energetycznymi o zakresie napiêæ 6-20kV, Standardowym wykonaniem jest rozdzielnica na napiêcia 24kV któr¹ dedykuje siê dla sieci 5-20kV. W energetyce, budownictwie ale równie dziêki wysokim parametrom elektrycznym w szeroko pojêtym przemyœle. Zakres stosowanie - Z³¹cza kablowe - Z³¹cza kablowe ze zdalnym sterowaniem - Stacje i podstacje energetyczne wolnostoj¹ce - Stacje transformatorowe abonenckie - Rozdzielnice do rozdzia³u Sn wewn¹trz budynków - Zasilanie centrów handlowych - Zasilanie hal przemys³owych - Zasilanie placów budów Podstacja Podstacja ZK-S-LLD ZK-S-LLDD STK400-5/0,4-LLD STK250-5/0,4-LLD ZK-S-LLD ZK-S-TLLL ZK-S-LL MA MA ZK-S-LLL 2

13 Przyk³ady konfiguracji rozdzielnic Z³¹cza kablowe Stacje rozdzielcze Stacje transformatorowe Stacje abonenckie Uk³ady pomiarowe Rozdzielnice System 6 mo na sk³adaæ w zestawy przeznaczone do rozdzia³u energii w sieciach o napiêciu znamionowym 6-20kV. W katalogu zawarte s¹ przyk³adowe typowe konfiguracje. Istnieje mo liwoœæ dowolnej konfiguracji rozdzielnicy dostosowanej do potrzeb danego uk³adu sieci lub obiektu w którym ma pracowaæ. 3

14 Przyk³ady rozwi¹zañ rozga³êzieñ sieci Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu ZLL RS-S--24 I-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Rozdzielnica wyposa ona w pole dop³ywu prostego, i dwa pola liniowe z roz³¹cznikami z uziemikiem w izolacji SF 6. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Mo liwoœæ zabudowy w z³¹czu kablowym ZK-S produkcji Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu LLL I-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Rozdzielnica wyposa ona w trzy pola liniowe wyposa one w roz³¹cznikami z uziemikiem w izolacji SF 6. Jedno z pól jest polem zasilaj¹cym. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Pole zasilaj¹ce wyposa one w blokadê kluczykow¹ na uziemiku pola zasilaj¹cego. Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem roz³¹cznika w stanie zasilania. Mo liwoœæ zabudowy w z³¹czu kablowym ZK-S produkcji Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 4

15 Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu L-LLL I-KP-S--24 I-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 3 Rozdzielnica wyposa ona w cztery pola liniowe wyposa one w roz³¹czniki z uziemikiem w izolacji SF 6. Jedno z pól jest polem zasilaj¹cym wyposa onym dodatkowo w odgromniki. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Pole zasilaj¹ce wyposa one w blokadê kluczykow¹ na uziemiku pola zasilaj¹cego. Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem roz³¹cznika w stanie zasilania. Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu LLLL I-KP-S--24 A---24/8 875mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 3 Rozdzielnica wyposa ona w cztery pola liniowe wyposa one w roz³¹czniki z uziemikiem w izolacji SF 6, i pole odgromnikowe.. Jedno z pól liniowych jest polem zasilaj¹cym. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Pole zasilaj¹ce wyposa one w blokadê kluczykow¹ na uziemiku pola zasilaj¹cego. Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem roz³¹cznika w stanie zasilania. Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 5

16 Przyk³ady rozwi¹zañ uproszczonych stacji transformatorowych Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu ZLT RS-S--24 I-KP-S--24 TM-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej Podstacja Rozdzielnica wyposa ona w pole dop³ywu prostego, pole liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Mo liwoœæ zabudowy w z³¹czu kablowym ZK-S produkcji Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu LLT I-KP-S--24 TM-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej Podstacja Rozdzielnica wyposa ona w dwa pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Pole zasilaj¹ce wyposa one w blokadê kluczykow¹ na uziemiku pola zasilaj¹cego. Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem roz³¹cznika w stanie zasilania.dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Mo liwoœæ zabudowy w z³¹czu kablowym ZK-S produkcji Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 6

17 Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu L-LLT I-KP-S--24 I-KP-S--24 TM-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Podstacja Rozdzielnica wyposa ona w trzy pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Pole zasilaj¹ce wyposa one odgromniki i blokadê kluczykow¹ na uziemiku pola zasilaj¹cego. Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem roz³¹cznika w stanie zasilania.dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu LLPTM I-KP-S--24 MA-L-S TM-KP-S--24 mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej Pole pomiarowe Podstacja abonencka Rozdzielnica wyposa ona w dwa pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, pole pomiarowe z przek³adnikami pr¹dowymi i napiêciowymi, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Pole pomiarowe wyposa one w blokadê kluczykow¹ powi¹zan¹ z wy³¹czeniem pola zasilaj¹cego. Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego w przypadku gdu rozdzielnica jest pod napiêciem. Mo liwoœæ zabudowy w z³¹czu kablowym ZK-S produkcji Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 7

18 Przyk³ady rozwi¹zañ stacji transformatorowych z uk³adami pomiarowymi Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu LLPTM I-KP-S--24 MA-L-S TM-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej Pole pomiarowe Podstacja abonencka Rozdzielnica wyposa ona w dwa pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, pole pomiarowe z przek³adnikami pr¹dowymi i napiêciowymi, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Pole pomiarowe wyposa one w blokadê kluczykow¹ powi¹zan¹ z wy³¹czeniem pola zasilaj¹cego. Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego w przypadku gdu rozdzielnica jest pod napiêciem. Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu ZLT RS-S--24 I-KP-S--24 TM-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Podstacja Rozdzielnica wyposa ona w pole dop³ywu prostego z odgromnikami i trzy pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy..dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 8

19 Konfiguracja rozdzielnicy L-LLASPTM r katalogowy Typy pól I-KP-S--24 I-KP-S--24 AS-P--24 MA-L-S TM-KP-S--24 Szerokoœæ zestawu 2875mm Wysokoœæ zestawu 600mm G³êbokoœæ zestawu 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej czêœæ abonencka Pole pomiarowe Stacja abonencka Rozdzielnica wyposa ona w trzy pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, pole wzniosu szyn, pole pomiarowe z przek³adnikami pr¹dowymi i napiêciowymi, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Pole zasilaj¹ce wyposa one w odgromniki, pole pomiarowe oraz pole wzniosu szyn wyposa one w blokadê kluczykow¹ powi¹zan¹ z trzecim polem liniowym. Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego oraz wzniosu szyn w przypadku gdy trzecie pole liniowe nie jest roz³¹czone i uziemione. Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Konfiguracja r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu L-L-TM-L-AS-P-TM I-KP-S--24 I-KP-S--24 AS-P--24 MA-L-S TM-KP-S--24 3mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej Podstacja czêœæ abonencka Pole pomiarowe Stacja abonencka Rozdzielnica sk³ada siê z dwóch czêœci, czêœæ zak³adu energetycznego i czêœæ abonencka. Pierwsza czêœæ rozdzielnicy jest czêœci¹ zasilaj¹co rozdzielcz¹ wyposa ona jest w trzy pola liniowe i pole transformatorowe. Pole zasilaj¹ce jest wyposa one w odgromniki. Pole transformatorowe s³u y do zasilania podstacji. Druga czêœæ jest czêœciom abonenck¹ wyposa on¹ w pole wzniosu szyn, pole pomiarowe z przek³adników pr¹dowych i napiêciowych oraz pole transformatorowe. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Pole pomiarowe oraz pole wzniosu szyn wyposa one w blokadê kluczykow¹ powi¹zan¹ z czwartym polem, polem liniowym. Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego oraz wzniosu szyn w przypadku gdy trzecie pole liniowe nie jest roz³¹czone i uziemione. Drzwi pola pomiarowego oraz pola wzniosu szyn przystosowane do za³o enia plomby zabezpieczaj¹cej. Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 9

20 Przyk³ady rozwi¹zania stacji transformatorowej z dwustronnym zasilaniem Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Podstacja Sprzêg³o 2 Zasilanie ze stacji g³ównej Pole pomiarowe Podstacja abonencka Konfiguracja rozdzielnicy L-L-L-TM-L-AS-L-L-L-P-TM r katalogowy Typy pól I-KP-S--24 I-KP-S--24 AS-P--24 MA-L-S TM-KP-S--24 Szerokoœæ zestawu 0mm Wysokoœæ zestawu 600mm G³êbokoœæ zestawu 000mm Rozdzielnica sk³ada siê z dwóch cz³onów pracuj¹cych niezale nie i sprzêg³a. Ka dy cz³on ma swoje oddzielne zasilanie. W przypadku utraty jednego zasilania za³¹czamy pole sprzêg³owe i jeden cz³on zasila ca³¹ rozdzielnicê. Pole sprzêg³owe jest specjalnym polem liniowym z zablokowanym na sta³e uziemiaczem. Pierwszy cz³on rozdzielnicy wyposa ony jest w dwa pola odp³ywowe i pole transformatorowe do zasilania podstacji. Drugi cz³on jest wyposa ony w dwa pola liniowe, pole pomiarowe (pomiar z przek³adników pr¹dowych i napiêciowych) oraz pole transformatorowe do zasilania stacji abonenckiej lub podstacji.. Pole zasilaj¹ce ka dego z cz³onów rozdzielnicy wyposa one jest w odgromniki. Pola transformatorowe mo na doposa yæ w cewki wybijakowe s³u ¹ce do zdalnego wy³¹czania pola transformatorowego. Pola zasilaj¹ce oraz pole sprzêg³owe mo na doposa yæ w uk³ad styków pomocniczych oraz cewki wybijakowe (styki oraz cewki mo na po³¹czyæ w uk³ad bezpiecznego roz³¹czania pól zasilaj¹cych w celu nieumyœlnego niepo ¹danego za³¹czenia zasilania). Pole pomiarowe, pole zasilaj¹ce drugiego cz³onu oraz pole sprzêg³owe wyposa one w blokady kluczykowe (Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego w przypadku gdy jest napiêcie na szynach zasilaj¹cych pole pomiarowe). Drzwi pola pomiarowego przystosowane do za³o enia plomby zabezpieczaj¹cej. Dodatkowo pola zasilaj¹ce wyposa one w blokady kluczykowe na uziemiaczu (Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem pola bêd¹cego pod napiêciem. Kod pliku DWG do pobrania z internetu

21 Przyk³ad rozwi¹zania stacji transformatorowej z dwustronnym zasilaniem Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Podstacja Sprzêg³o 2 Zasilanie ze stacji g³ównej Pole pomiarowe Podstacja abonencka Konfiguracja rozdzielnicy L-L-L-TM-L-AS-L-L-L-L-AS-P-TM r katalogowy Typy pól I-KP-S--24 I-KP-S--24 AS-P--24 MA-L-S TM-KP-S--24 Szerokoœæ zestawu 5750mm Wysokoœæ zestawu 600mm G³êbokoœæ zestawu 000mm Rozdzielnica sk³ada siê z dwóch cz³onów pracuj¹cych niezale nie i sprzêg³a. Ka dy cz³on ma swoje oddzielne zasilanie. W przypadku utraty jednego zasilania za³¹czamy pole sprzêg³owe i jeden cz³on zasila ca³¹ rozdzielnicê. Pole sprzêg³owe jest specjalnym polem liniowym z zablokowanym na sta³e uziemiaczem. Pierwszy cz³on rozdzielnicy wyposa ony jest w dwa pola odp³ywowe i pole transformatorowe do zasilania podstacji. Drugi cz³on jest wyposa ony w dwa pola liniowe, pole wzniosu szyn, pole pomiarowe (pomiar z przek³adników pr¹dowych i napiêciowych) oraz pole transformatorowe do zasilania stacji abonenckiej lub podstacji. Pole zasilaj¹ce ka dego z cz³onów rozdzielnicy wyposa one jest w odgromniki. Pola transformatorowe mo na doposa yæ w cewki wybijakowe s³u ¹ce do zdalnego wy³¹czania pola transformatorowego. Pola zasilaj¹ce oraz pole sprzêg³owe mo na doposa yæ w uk³ad styków pomocniczych oraz cewki wybijakowe (styki oraz cewki mo na po³¹czyæ w uk³ad bezpiecznego roz³¹czania pól zasilaj¹cych w celu nieumyœlnego niepo ¹danego za³¹czenia zasilania). Pole pomiarowe, pole zasilaj¹ce drugiego cz³onu oraz pole sprzêg³owe wyposa one w blokady kluczykowe (Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego w przypadku gdy jest napiêcie na szynach zasilaj¹cych pole pomiarowe). Drzwi pola pomiarowego oraz pola wzniosu szyn przystosowane do za³o enia plomby zabezpieczaj¹cej. Dodatkowo pola zasilaj¹ce wyposa one w blokady kluczykowe na uziemiaczu (Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem pola bêd¹cego pod napiêciem. Kod pliku DWG do pobrania z internetu

22 07.54 otatnik bci¹ alnoœæ kabli i przewodów [A] Przekrój przewodu [mm] Pod tynkiem Sposób u³o enia W ziemi a powietrzu,5 2, MIED 3,5 8, ALUMIIUM , Siedziba firmy woj. Pomorskie Tel (058) ; Fax (058) Dzia³ handlowy Tel w Tel w 3 e.mail Wsparcie techniczne Tel w 5 e.mail Sklep firmowy Kartuzy ul Wêglowa 5a tel/fax (058)

23 Rodzaje i budowa pól Rodzaje pól Wymiary Uk³ady konfiguracyjne Widoki Rozdzielnice System 6 sk³adaj¹ siê z szeregu standardowych pól, os³oniêtych, o budowie kompaktowej oraz wymiarach modu³owych, odpornych na dzia³anie ³uku elektrycznego i wyposa onych w roz³¹czniki w izolacji Sf6. Pola w zale noœci od konfiguracji rozdzielnicy i indywidualnych potrzeb mog¹ byæ wyposa one w szereg mechanizmów i zabezpieczeñ u³atwiaj¹cych obs³ugê przy zachowaniu bezpieczeñstwa pracy. Katalog przedstawia konfiguracjê typowych pól przeznaczonych do ³¹czenia w zestawy. 23

Stacje kontenerowe transformatorowe 12-24kV kV

Stacje kontenerowe transformatorowe 12-24kV kV LMEL ROZDZIELNICE 07.701 Z CZ KBLOWE ŒREDNIEGO NPIÊCI Oznaczanie i parametry Monta z³acza Wymiary z³¹cza Uk³ady po³¹czeñ Notatnik 07/702 07/703 07/704 07/705 07/706 KTLOG 2008/1 99 07.702 LMEL ROZDZIELNICE

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

Wy³¹czniki. Roz³¹czniki. Od³¹czniki. Uziemniki. Napêdy. Akcesoria NSW30. Napêd silnikowy. Katalog Nr PL

Wy³¹czniki. Roz³¹czniki. Od³¹czniki. Uziemniki. Napêdy. Akcesoria NSW30. Napêd silnikowy. Katalog Nr PL ISO 900: 000 Wy³¹czniki Roz³¹czniki Od³¹czniki Uziemniki Napêdy Akcesoria NSW30 Napêd silnikowy Katalog Nr 05.04.0.PL . ZASTOSOWANIE. Napêdy silnikowe typu NSW30 przeznaczone s¹ do wspó³pracy z od³¹cznikami

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm Roz³¹czniki izolacyjne Roz³¹czniki izolacyjne z bezpiecznikami SERII R RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

3. ¹czniki krzywkowe K, KR

3. ¹czniki krzywkowe K, KR ¹czniki krzywkowe K, K 4 ¹czniki krzywkowe K Zastosowanie ¹czniki krzywkowe K s¹ przeznaczone do rêcznego ³¹czenia obwodów pr¹du, np: do za³¹czania i wy³¹czania silników elektrycznych, transformatorów

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3

OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv. Informacja techniczna 02/99/ON3 OD CZNIKI NAPOWIETRZNE typu ONI...-2 i ONIII...-2 na napiêcie 24 i 36 kv Informacja techniczna 02/99/ON3 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Prosta budowa i obs³uga. Ma³e gabaryty. Du a trwa³oœæ mechaniczna i wytrzyma³oœæ

Bardziej szczegółowo

I. Rozdzielnica SN typu RSL

I. Rozdzielnica SN typu RSL Atest i certyfikaty Rozdzielnica RSL - informacje ogólne 3 I. Rozdzielnica SN typu RSL 1. WSTĘP Rozdzielnice typu RSL przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej o częstotliwości sieciowej 50 Hz,

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Wy³¹czniki. Roz³¹czniki. Od³¹czniki. Uziemniki. Napêdy. Akcesoria ONIII. Od³¹cznik napowietrzny. Katalog Nr 01.02.02.PL

Wy³¹czniki. Roz³¹czniki. Od³¹czniki. Uziemniki. Napêdy. Akcesoria ONIII. Od³¹cznik napowietrzny. Katalog Nr 01.02.02.PL ISO 9001: 2000 Wy³¹czniki Roz³¹czniki Od³¹czniki Uziemniki Napêdy Akcesoria ONIII Od³¹cznik napowietrzny Katalog Nr 01.02.02.PL 1. ZASTOSOWANIE. Od³¹czniki napowietrzne typu ONIII przewidziane s¹ do pracy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE

BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE CZNIKI TERMICZNE BEZPIECZNIKI GNIAZDA I ROZ CZNIKI BEZPIECZNIKOWE WY CZNIKI TERMICZNE Bezpieczniki Bezpieczniki cylindryczne 5 x 0 7 - Bezpieczniki cylindryczne,3 x 3 7 - Bezpieczniki cylindryczne x 3 Bezpieczniki cylindryczne

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : WYMIANA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE ADRES : SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 4 BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi: Sterownik AURATON 1105 Plus

Instrukcja obs³ugi: Sterownik AURATON 1105 Plus Instrukcja obs³ugi: Sterownik AURATON 115 Plus AURATON 115 Plus 2 Sterownik AURATON 115 Plus Gratulujemy Pañstwu zakupu nowoczesnego sterownika pompy centralnego ogrzewania AURATON 115 Plus i dziêkujemy

Bardziej szczegółowo

15(20)kV 79.E. Stanowiska słupowe kable uniwersalne AXCES/EXCEL. Stanowiska słupowe kable uniwersalne AXCES/EXCEL

15(20)kV 79.E. Stanowiska słupowe kable uniwersalne AXCES/EXCEL. Stanowiska słupowe kable uniwersalne AXCES/EXCEL LAML ROZDZILNIC (0)kV. AXCS/XCL AXCS/XCL . AXCS/XCL LAML ROZDZILNIC Notatnik Stanowisko słupowe sterowane zdalnie Wyłącznik napowietrzny próżniowy 00A Siedziba firmy woj. Pomorskie Tel (0) -0-; -0- Fax

Bardziej szczegółowo

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy Napiêcie zasilana regulatora obrotów VDC Uk³ad obrotowy: ³o yska toczne Maksymalny pobór pr¹du 0,A Œredni pobór pr¹du ~0,A Œrednia

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Opis. Pokr t o do pokrywy lub drzwi. IP65, z blokad drzwi

Opis. Pokr t o do pokrywy lub drzwi. IP65, z blokad drzwi ilos Roz czniki do monta u na szynie IN, cianie lub drzwiach ilos 00-6 do ilos 0-32 do Kody zamówie Zastosowania Wykonanie probaty ilos 00-0 ilos 0 Urz dzenia dodatkowe ilos 00 Typ na szyn IN Funkcja od

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl

Spis treści. 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 NIP: 588-222-24-19, Regon: 220825434 tel. kom. 535-061-637 www.elgreen.pl Spis treści 1. Oświadczenie Projektanta o kompletności sporządzonej dokumentacji projektowej....

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C konstrukcja: Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

SHS2 Roz³¹czniki w izolacji gazowej

SHS2 Roz³¹czniki w izolacji gazowej SHS2 Roz³¹czniki w izolacji gazowej OPIS 2 NAPÊDY 6 WYPOSA ENIE 8 DOSTÊPNE TYPY ROZDZIELNIC 10 WYMIARY GABARYTOWE 13 ZASTOSOWANIE ROZDZIELNIC 14 BEZPIECZNIKI 16 1 OPIS Wstêp ¹czniki typu SHS2 zawieraj¹

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice stacyjne wolnostoj¹ce na fundamencie Nn

Rozdzielnice stacyjne wolnostoj¹ce na fundamencie Nn LMEL ROZDZELNCE Pêpowo ul. Gdañska 8-0 ukowo fax. +48 058 685-40-5 07.01 ROZDZELNCE STCYJNE WOLNOSTOJ CE na fundament Nn 0,4 Monta rozdzielnic Rozdzielnica stacyjna 6 pól przy³¹cze na most szynowy Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY 109 60050-826 CEI:2004

INDEKS ALFABETYCZNY 109 60050-826 CEI:2004 109 60050-826 CEI:2004 INDEKS ALFABETYCZNY A aparatura aparatura rozdzielcza i sterownicza... 826-16-03 awaryjny wy czenie awaryjne... 826-17-03 zatrzymanie awaryjne... 826-17-04 B bariera bariera ochronna

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

Przy pozyskiwaniu energii elektrycznej

Przy pozyskiwaniu energii elektrycznej 98 Bezpieczniki PV i ograniczniki Etitec-PV do ochrony systemów PV Roman Kłopocki Ze wzglídu na swoja specyfikí i wraøliwoúê elektrycznπ systemy fotowoltaiczne (PV) wymagajπ precyzyjnego zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I.Temat projektu: Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zasilaj cej linii napowietrzno-kablowe SN 15 kv oraz s upowej stacji transformatorowej 15/0,4 kv dla zasilania w

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Katalog wyrobów. Roz³¹czniki izolacyjne RS. Roz³¹czniki dÿwigniowe RSD Roz³¹czniki izolacyjne z bezpiecznikami RSB. Prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK

Katalog wyrobów. Roz³¹czniki izolacyjne RS. Roz³¹czniki dÿwigniowe RSD Roz³¹czniki izolacyjne z bezpiecznikami RSB. Prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK Katalog wyrobów Roz³¹czniki izolacyjne RSI Roz³¹czniki dÿwigniowe RSD Roz³¹czniki izolacyjne z bezpiecznikami RSB Roz³¹czniki izolacyjne RS Prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK R R KW01/2008 C E R T I F

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SM/ST/2009/02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Aparatura pierwotna rozdzielni 15 kv w stacjach WN/SN rozdzielnica w izolacji gazowej SF6 I. Normy i przepisy. Pola wnętrzowe rozdzielni 15kV muszą spełniać poniższe

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

PWIIS- Przepustnice przeciwwybuchowe odcinaj¹ce

PWIIS- Przepustnice przeciwwybuchowe odcinaj¹ce Przepustnice przeciwwybuchowe odcinaj¹ce PWIIS- SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu PWIIS-EX Przeznaczenie Przepustnice

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem

JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Karta katalogowa 404753 Strona 1/6 JUMO dtrans p33 Przetwornik ciśnienia i sonda poziomu dla stref zagrożonych wybuchem Typ 404753 II 1/2 G Ex ia IIC T4 do T6 (IP65) II 1/2 D Ex ia IIIC T100 C do T60 C

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Etap 1 - Roboty fundamnetowo-słupowe

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Etap 1 - Roboty fundamnetowo-słupowe Olszytn przediar trakcja v2.kst Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Etap 1 - Roboty fundanetowo-owe 1 Fundaenty betonowe prefabrykowane o objętości do 1.5 3 dla ów trakcyjnych w fund. wykopach wykonywanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH POMIAR SZEROKOŒÆ FAKRO, ROTO SKOŒNE As A C WYSOKOŒÆ VELUX, OKPOL ROTO PROSTE C As A C FAKRO, ROTO SKOŒNE Hs H VELUX,

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS.

Przewodnik instalacji elektrycznej PSU XL PRIVA-LITE SYSTEMS. SYSTEMS www.glassolutions.eu ? T 1. Informacje ogólne 2 2. Opis 2 3. Instalacja 3 4. Pod³¹czenie przewodów przed³u aj¹cych do zasilacza 3-4 5. Uziemienie obramowania uziemiaj¹cego 5 6. Pod³¹czenie prze³¹cznika/odbiornika

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów

Opis æwiczeñ. Badanie MAP-Sensorów Opis æwiczeñ Badanie MAP-Sensorów POZNAÑ 00 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 5 6 7 8 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik masy 0 0 0 W³acznik zap³onu 0 0 0 Zespó³

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Nice. Szlabany WIDE 24V

Nice. Szlabany WIDE 24V Szlabany Nice Szlabany WIDE Nowa rodzina szlabanów elektromechanicznych serii WIDE do kontroli dostêpu na parkingach, uczelniach, wspólnotach mieszkaniowych, urzêdach, obiektach przemys³owych, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Inwestor Kronospan OSB Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec

Inwestor Kronospan OSB Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 3; 39-300 Mielec Zapytanie ofertowe na wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb zasilenia nowej linii technologicznej T&G tongue and groove dla Zakładu Kronospan OSB w Strzelcach Opolskich Inwestor Kronospan OSB Sp. z

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13-

ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-13- 0 ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE ESL-1- dla ciep³ownictwa i klimatyzacji wymagania wg PN-EN 61010-1, Lipiec 004 silnik z hamulcem regulacyjne ELEKTRYCZNE SI OWNIKI LINIOWE TYP ESL-1- (STA OPRÊDKOŒCIOWE)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl

tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ I N W E S T O R Wojewódzki Szpital Bródnowski O B I E K T Budynek Wojewódzkiego Szpitala rozdzielnica J modernizacja

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNICE NN KATALOG 2010

ROZDZIELNICE NN KATALOG 2010 KTOG 2 ROZDZIEICE Spis treści Rozdzielnica budowlana przenośna RBP Rozdzielnica budowlana z fundamentem RBF 4 Szafa kablowa nn w obudowie aluminiowej w II klasie izolacji SK8 6 Rozdzielnice stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Zastosowanie Klapa o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla przemys³u procesowego i budowy instalacji. Œrednica nominalna DN 50

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 Instrukcja obs³ugi 1 2 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW LICZNIKA... 5 3. KONSTRUKCJA LICZNIKA...

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI Ćwiczenie S 25 WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami wykrywania błędów w układach

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA

OBUDOWY I ROZDZIELNICE NASZA FIRMA NASZA FIRMA Firma Polamp sp. z o.o. dzia a na rynku od 1986 r. JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producentem obudów i rozdzielnic. Ponad dwudziestoletni okres dzia alnoêci pozwoli nam dobrze poznaç potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane)

Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) SOM/ST/2004/04 Specyfikacja techniczna przewodów linii napowietrznych średniego napięcia (linie nieizolowane, niepełnoizolowane, pełnoizolowane) 1. Warunki ogólne 1.1. Zamawiane i dostarczane urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo