Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzielnice SYStem 6, 12-24kV. 07.520 Rozdzielnice stalowe kompaktowe 12-24kV"

Transkrypt

1 kV Rozdzielnice SYStem 6,

2 07.52 Przegl¹d produkcji Z³¹cza kablowe, Rozdzielnice oœwietleniowe, Rozdzielnice budowlane 0.00 Z³¹cza kablowe Z³¹cza licznikowe Z³¹cza kablowo licznikowe poziome Z³¹cza kablowo licznikowe pionowe Szafki oœwietleniowe Rozdzielnice budowlane Z³¹cza kablowe z uk³adami pó³poœrednimi budowy z³¹cz Rozdzielnice stacyjne dla energetyki Rozdzielnice stacyjne s³upowe Rozdzielnice stacyjne na fundament Rozdzielnice stacyjne wnêtrzowe Rozdzielnice stacyjne wnêtrzowe na panelu 07. Rozdzielnice œredniego napiêcia SYStem 6, 2-24kV Z³acza kablowe Sn 2-24kV Stacja kontenerowa 5/0,4 kv do 630kVA Rozdzielnice Stalowe dla przemys³u i budownictwa Rozdzielnice hermetyczne IP Rozdzielnice do Kompensacji mocy biernej.000 Rozdzielnice systemowe typ RX do swobodnej zabudowy 2.00 Rozdzielnice modu³owo - licznikowe do 20 modu³ow 2

3 Spis treœci Budowa i monta znaczanie i parametry techniczne Budowa roz³acznika Rodzaje mechanizmów napêdowych Dobór elementów wyposa enia dodatkowego Usytuowanie i monta rozdzielnicy Monta szyn i kabli Uziemienie rozdzielnicy Przyk³ady konfiguracji rozdzielnic Przyk³ady rozwi¹zañ rozga³êzieñ sieci Przyk³ady prostych stacji transformatorowych Przyk³ady stacji transformatorowych z uk³adami pomiarowymi Przyk³ady stacji z dwustronnym zasilaniem Rodzaje i budowa pól Pole dop³ywu prostego Pole dop³ywu z góry Pole wzniosu szyn Pole liniowe Pole transformatorowe Pole pomiarowe z przek³adników napiêciowych Pole pomiarowe z przek³adników pr¹dowych i napiêciowych Pole odgromowe Pole przelotowe Pole przelotowe katowe Akcesoria i osprzêt Akcesoria do roz³aczników sprzêt kablowy Wk³adki bezpiecznikowe i ograniczniki przepiêæ Izolatory i tabliczki informacyjne

4 Sposób oznaczania rozdzielnic SYStem 6-TM-KP-S znaczenia pól TYP BUDWY RDZAJ CELKI Rodzaje celek podano w dalszej czêœci katalogu RDZAJ APÊDU DDATKWE WYPSA EIE SZERKŒÆ PLA APIÊCIE PRACY 5 standart 20 20kV APIÊCIE IZLACJI I RS AS TM MV MA MAS AS A M pole liniowe pole dop³ywu pole wzniosu szyn pole transformatorowe pole pomiarowe pole pomiarowe pole pomiarowe pole odgromowe pole odgromowe pole przelotowe Zamawiajacy Charakterystyka Rozdzielnica S System 6 sk³ada sie ze standardowych pól, os³onietych, o budowie kompaktowej oraz wymiarach modu³owych, odpornych na dzia³anie ³uku elektrycznego i wyposa onych w roz³aczniki w izolacji Sf6. Pola standardowe moga realizowac nawet z³o one konfiguracje. Ka de pole wyposa one jest w blokady mechaniczne oraz w schemat synoptyczny, które zapewniaja bezpieczenstwo operacji ³aczeniowych. dpornosc na wewnetrzny ³uk elektryczny pozwala na zastosowanie tych pól nawet w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych. Rozdzielnica System 6 jest wykonywana zgodnie z nastepujacymi normami: CEI E IEC DPR 547 Parametry elektryczne znamionowe Czêstotliwoœæ znamionowa Liczba faz probiercze o czêstotliwoœci sieciowej - Do ziemi i miêdzy biegunami - Bezpiecznej przerwy izolacyjnej probiercze udarowe,2/5 s - Do ziemi i miêdzy biegunami - Bezpiecznej przerwy izolacyjnej Pr¹d znamionowy ci¹g³y szyn g³ównych Pr¹d znamionowy krótkotrwa³y wytrzymywany Pr¹d znamionowy szczytowy wytrzymywany dpornoœæ na dzia³anie ³uku wewnêtrznego Stopieñ ochrony rozdzielnicy In Icw Ipk 2kV 28kV 32kV 75kV 85kV 7,5kV 50Hz 3 38kV 45kV 95kV 00kV kA (s) 40-50kA (s) 6kA (s) IP 3X 24kV 50kV 60kV 25kV 45kV 4

5 Budowa komory roz³acznika 2 W³aœciwoœci 3 W roz³¹cznikach IM 6 zapewniono szeœciofluorek siarki (SF 6) dla zapewnienia izolacji oraz operacji otwierania styków. Czêœci przewodz¹ce umieszczone s¹ na sta³e w os³onie z materia³u izolacyjnego, spe³niaj¹c wymagania norm IEC z aneksem EE dla systemów bêdoncych stale pod ciœnieniem. Aparaty IM 6 posiadaj¹ wyró niaj¹ce je w³aœciwoœci: - d³uga ywotnoœæ - brak koniecznoœci obs³ugi konserwacyjnej czêœci przewodz¹cych - bezpieczeñstwo eksploatacji - bardzo niski poziom przepiêæ Kontrola pola elektrycznego System szyn s³ona zewnêtrzna Sta³y styk uziemniaj¹cy Wa³ napêdowy Sta³y styk dolny Styk ruchomy Dzia³anie Roz³¹czniki serii IM 6 zbudowane s¹ z os³ony, odlewanej z ywicy epoksydowej oraz wype³nionej SF 6 pod ciœnieniem 0,5 bara. Styki sta³e s¹ zamontowane bezpoœrednio do os³ony, podczas gdy styki ruchome s¹ zespolone z trzpieniem izolacyjnym, umieszczonym równie w tej e os³onie. Ruch obrotowy trzpienia uzyskiwany jest przez napêd mechaniczny umieszczony z przodu aparatu. Jest to aparat o trzech po³o eniach: zamkniêta, otwarta oraz uziemienia. Skuteczny system blokad zapewnia ochronê przed omy³kowymi ³¹czeniami. Pozycje pracy roz³¹cznika Pozycja styków Synoptyka na panelu pis Roz³¹cznik za³¹czony Zablokowany uziemniacz Zablokowane drzwi rozdzielnicy Roz³¹cznik roz³¹czony nie uziemniony dblokowany uziemniacz Zablokowane drzwi rozdzielnicy Roz³¹cznik roz³¹czony uziemniony dblokowany uziemniacz dblokowane drzwi rozdzielnicy 5

6 Rodzaje mechanizmów napêdowych Mechanizm napêdowy KS, rêczny Mechanizm STADARDWY przechodz¹cy przez punkt martwy. Roz³¹cznik liniowy: Energia potrzebna do wykonywania manewrów jest otrzymywana poprzez nacisk na sprê ynê za pomoc¹ specjalnego klucza, Sprê yna po przejœciu przez punkt martwy uwalnia energie niezbêdn¹ do zamkniêcia aparatu. brót kluczem w przeciwnym kierunku ponownie naci¹ga sprê ynê (³aduje) i przechodz¹c przez punkt martwy powoduje otwarcie ³¹cznika. W rezultacie prêdkoœæ operacji zamkniêcia i otwarcia jest niezale na od operatora. Uziemnik: peracja jest taka sama, jak w przypadku roz³¹cznika liniowego. Mechanizm napêdowy KP, zasobnikowy Mechanizm napêdowy z wczeœniej naci¹gniêtymi sprê ynami na zaczep dla operacji otwarcia i zamkniêcia. Roz³¹cznik liniowy: perator rêcznie naci¹ga sprê yny, które akumuluj¹ energiê potrzebn¹ do wykonania operacji zamkniêcia i otwarcia za pomoc¹ mechanicznego prze³¹cznika lub cewki zamykaj¹cej i otwieraj¹cej. Sygnalizacja naci¹gniêtych sprê yn znajduje siê na elewacji mechanizmu. Kiedy mechanizm jest zespolony z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym, wystarczy przepalenie tylko jednego z bezpieczników, aby mog³o nast¹piæ jego otwarcie. Uziemnik: Manewr zamkniêcia jest taki sam jak dla mechanizmu KS. Manewr otwarcia jest zale ny od operatora. Rysunek 4 Mechanizm napêdowy KSM, silnikowy Silnikowy mechanizm napêdowy przechodz¹cy przez punkt martwy Roz³¹cznik liniowy: Zasada dzia³ania jest taka sama, jak w przypadku rêcznego mechanizmu KS, jednak e poza rêcznymi manewrami, jest równie mo liwe wykonywanie operacji na odleg³oœæ, dziêki silnikowi. Czas dzia³ania silnika dla uzyskania zmiany stanu jest krótszy ni 7 sekund. Uziemnik: Mo liwe jest wy³¹cznie rêczne, sterowanie jak w przypadku mechanizmu napêdowego KS. 6

7 Dopasowanie elementów dodatkowych do rodzaju napêdu Akcesoria do roz³¹czników z SF 6 r. Elementu pis Typ mechanizmu KS KP KSM Uk³ad synoptyczny wyposa ony we wskaÿniki S S S 2 Urz¹dzenie mechaniczne do blokady drzwi S S S 3 Mechaniczna sygnalizacja naci¹gu sprê yn S 4 Mechaniczna sygnalizacja zadzia³ania bezpiecznika S 5 Urz¹dzenie do zastosowania k³udki LIIA / ZIEMIA 6 Blokada kluczykowa LIIA (klucz zwolniony w stanie otwarcia) 7 Blokada kluczykowa LIIA (klucz zwolniony w stanie zamkniêcia) 8 Blokada kluczykowa ZIEMIA (klucz zwolniony w stanie otwarcia) 9 Blokada kluczykowa ZIEMIA (klucz zwolniony w stanie zamkniecia) 0 Styki pomocnicze LIIA / ZIEMIA Styki pomocnicze w razie przepalenia bezpiecznika 2 Wyzwalacz otwieraj¹cy AC / DC 24/48/0/230V 3 Wyzwalacz zamykaj¹cy AC / DC 24/48/0/230V 4 Skrzynka sygnalizacyjna obecnoœci napiêcia 5 Wy³¹cznik sterowania silnikowego S Listwa zaciskowa napêdu silnikowego Zabzpieczenie napêdu silnikowego PrzekaŸniki sterowania silnikowego Motoreduktor zdalnego sterowania AC / DC 24/48/0/230V S S S S S Wyposa enie standardowe Wyposa enie opcjonalne Brak mo liwoœci zastosowania

8 otatnik Wymiary pól rozdzielnic SYStem 6, 2-24kV Siedziba firmy woj. Pomorskie Tel (058) ; Fax (058) Dzia³ handlowy Tel w Tel w 3 e.mail Wsparcie techniczne Tel w 5 e.mail Sklep firmowy Kartuzy ul Wêglowa 5a tel/fax (058)

9 Usytuowanie i monta rozdzielnicy 00mm Rys. Widok rozdzielnicy Rozdzielnica SYStem 6 jest wyposa ona w roz³¹czniki w izolacji SF 6. Gaz w roz³¹czniku jest pod wysokim ciœnieniem. Dla bezpieczeñstwa obs³ugi rozdzielnica jest skonstruowana w taki sposób aby wybuch gazu w przypadku uszkodzenia roz³¹cznika nie uszkodzi³ drzwi i os³on czo³owych. W tym celu nale y rozdzielnicê montowaæ min. 00mm od œciany aby umo liwiæ swobodny wylot gazów podczas uszkodzenia rozdzielnicy. Rozdzielnica SYStem 6 jest przystosowana do monta u na kanale kablowym o szerokoœci 600mm. Dopuszcza siê monta na kana³ach o szerokoœci -700mm. W przypadku kana³u o szerokoœci 400mm mo na rozdzielnicê postawiæ na specjalnym cokole dopasowuj¹cym. G³êbokoœæ kana³u jest zale na od rodzaju i iloœci prowadzonych kabli w kanale, jednak e nie powinna byæ mniejsza ni dopuszczalny promieñ giêcia najgrubszego prowadzonego kabla plus 0 procent. Kable z rozdzielnicy nalezy wyprowadzaæ równolegle w du³ kana³u. Dopuszczalne promienie giêæ kabli przedstawia poni sza tabela. Œrednice zewnêtrzne i minimalne promienie giêæ kabli energetycznych Rodzaj kabla Liczba i przekrój y³y [mm 2] Zewnêtrzna œrednica obliczeniowa [mm] Maksymalna rezystancja y³y roboczej w temp.*90c [ /km] Minimalny promieñ giêcia [mm] Rys.2 Wyprowadzenia kabli L3 L2 L 70/270* 230mm 230mm 270mm YHKXS 2/20 kv YHAKXS 2/20 kv HAKny 2/20 kv x35 3x50 3x70 3x20 3x240 28,6 30, 32,0 35, 40,7 28,5 30, 3,9 34,8 39,8 47, 50,3 53,7 60,4 73,5 0,668 0,496 0,345 0,98 0,0,3 0,825 0,57 0,328 0,65 0,875 0,62 0,432 0,252 0, B/D B/D B/D B/D B/D Informacje zawarte w powy szej tabeli pochodz¹ z katalogu kable i przewody energetyczne, Edycja SIERPIEÑ 2006 producenta kabli TELE-FICA KABLE S.A. 9

10 Monta szyn i kabli Sn 2 3 Pola wchodz¹ce w sk³ad zestawu rozdzielnicy dostarczone na miejsce monta u s¹ kompletnie wyposa one i musz¹ byæ tylko po³¹czone ze sob¹ w zestaw za pomoc¹ œrub mocowanych w przewidzianych do tego celu otworach w os³onach bocznych. Przed przyst¹pieniem do monta u szyn zbiorczych nale y sprawdziæ czy powierzchnie stykowe szyn oraz ³¹cznika s¹ czyste i odt³uszczone. Szyny zbiorcze nale y dokrêcaæ z si³¹ 20m G³ówna szyna zasilajaca Punkt zasilania roz³¹cznika Koszulka izolacyjna szyny Komora roz³acznika G³ówny punkt uziemienia styków roz³acznika Punkt przy³¹cza kablowego roz³¹cznika Izolator wsporczy G³owica kablowa Kabel zasilaj¹cy / odp³ywowy Po zakoñczeniu montazu rozdzielnicy mo na przyst¹piæ do pod³¹czenia kabli zasilaj¹cych i odp³ywowych. ale y tutaj zwróciæ baczn¹ uwagê na przestrzeganie zaleceñ i wskazówek producenta g³owic oraz koñcówek kablowych. Wszelkie os³ony pola musz¹ byæ z powrotem umieszczone w pierwotnym miejscu, je eli zosta³y na czas monta u usuniête. Pod³¹czenie kabli do przy³¹czy nale y wykonaæ zgodnie z rysunkiem poni ej za pomoc¹ odpowiednich œrub przy u yciu si³y dokrêcaj¹cej 62m. Mocowanie kabli nale y wzmocniæ wspornikami tak, aby uniemo liwiæ si³om elektrodynamicznym, których Ÿród³em jest pr¹d zwarcia, wywieranie bocznego nacisku na po³¹czenia kablowe oraz aby pod³¹czyæ y³¹ powrotn¹ kabla do ziemi. Typ g³owicy Producent ITK ITK 32 ITK 224 ITK 324 ITK 236 PLT-24C/XI PLT-24D/XI PLT-24E/XI PLT-24F/XI 000-EUIC 0300-EUEP 93-EB62-PL 93-EB63-PL 93-EB64-PL GPH Raychem Barnier 3M Przekrój y³y roboczej 2 AL, lub CU (mm ) Min Max Kable œredniego napiêcia nale y podprowadziæ od do³u do poszczególnych pól liniowych zamocowaæ do konstrukcji pola za pomoc¹ uchwytu kablowego znajduj¹cego siê w rozdzielnicy. Kable odizolowaæ z izolacji ochronnej wy³¹cznie nad uchwytami, a linki uziemniaj¹ce przykrêciæ do bednarki uziemniaj¹cej poprowadzonej wy ej uchwytów kablowych. Przewody robocze przykrêciæ do zacisków roz³¹czników z zachowaniem odstêpów izojacyjnych. W rozdzielnicy SYStem mo na zastosowaæ g³owice przy³¹czeniowe wszystkich wiod¹cych producentów g³owice (GPH, 3M, ELASTIMLD, Raychem, ELRD). Szczegó³owe zestawienie g³owic, jakie mog¹ byæ stosowane w rozdzielnicy S zosta³o zamieszczone w tabelach. 0

11 Uziemienie rozdzielnicy Szyna uziemiaj¹ca prowadzona jest przez pola wzd³u ich czêœci dolnej: otwory do po³¹czenia z sieci¹ uziemiaj¹c¹, znajduj¹ siê na jej koñcach. Œruby musz¹ byæ mocno dokrêcone w celu unikniêcia poluzowania na skutek drgañ, powstaj¹cych podczas eksploatacji. Zaleca siê dokrêcanie œrub uziemiaj¹cych z si³¹ 52m. Przewód uziemiaj¹cy musi byæ tak dobrany, aby móg³ wytrzymaæ przewidywalny maksymalny pr¹d zwarcia doziemnego. a ogó³ przewód ten ma przekrój mniejszy ni przekrój szyny uziemiaj¹cej rozdzielnicy. Wszystkie pola rozdzielnicy s¹ wyposa one w szynê uziemiaj¹c¹ o przekroju 2 poprzecznym zapewniaj¹cym gêstoœæ pr¹du <200 A/mm. Z³¹cze szyny uziemiaj¹cej musi odpowiadaæ punktom sprzêgaj¹cym zestawy pó³ rozdzielnicy po wczeœniejszym usuniêciu œladów utlenienia. Wykonaæ z³¹cze szyny uziemiaj¹cej przy pomocy œrub, podk³adek p³askich i sprê ynowych oraz nakrêtki i odpowiedniej podk³adki. Szyny nale y uziemiæ zgodnie z rysunkiem w za³¹cznikach Jako œrodek ochrony dodatkowej w rozdzielnicy zastosowano uziemienie ochronne które nale y pod³¹czyæ do uziomu. Wszystkie elementy konstrukcyjne rozdzielnicy s¹ ze sob¹ po³¹czone elektrycznie za pomoc¹ go³ych linek lub szyn miedzianych o przekroju min. 70mm.

12 07.53 Zastosowanie Sieci energetyczne Budownictwo Przemys³ Kolejnictwo Dziêki ma³ym gabarytom, kompaktowej budowie, du ych mo liwoœciach konfiguracji i rozbudowy rozdzielnice SYStem 6 znajduj¹ szerokie zastosowanie. Rozdzielnice SYStem 6 s¹ przystosowane do wspó³pracy z sieciami energetycznymi o zakresie napiêæ 6-20kV, Standardowym wykonaniem jest rozdzielnica na napiêcia 24kV któr¹ dedykuje siê dla sieci 5-20kV. W energetyce, budownictwie ale równie dziêki wysokim parametrom elektrycznym w szeroko pojêtym przemyœle. Zakres stosowanie - Z³¹cza kablowe - Z³¹cza kablowe ze zdalnym sterowaniem - Stacje i podstacje energetyczne wolnostoj¹ce - Stacje transformatorowe abonenckie - Rozdzielnice do rozdzia³u Sn wewn¹trz budynków - Zasilanie centrów handlowych - Zasilanie hal przemys³owych - Zasilanie placów budów Podstacja Podstacja ZK-S-LLD ZK-S-LLDD STK400-5/0,4-LLD STK250-5/0,4-LLD ZK-S-LLD ZK-S-TLLL ZK-S-LL MA MA ZK-S-LLL 2

13 Przyk³ady konfiguracji rozdzielnic Z³¹cza kablowe Stacje rozdzielcze Stacje transformatorowe Stacje abonenckie Uk³ady pomiarowe Rozdzielnice System 6 mo na sk³adaæ w zestawy przeznaczone do rozdzia³u energii w sieciach o napiêciu znamionowym 6-20kV. W katalogu zawarte s¹ przyk³adowe typowe konfiguracje. Istnieje mo liwoœæ dowolnej konfiguracji rozdzielnicy dostosowanej do potrzeb danego uk³adu sieci lub obiektu w którym ma pracowaæ. 3

14 Przyk³ady rozwi¹zañ rozga³êzieñ sieci Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu ZLL RS-S--24 I-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Rozdzielnica wyposa ona w pole dop³ywu prostego, i dwa pola liniowe z roz³¹cznikami z uziemikiem w izolacji SF 6. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Mo liwoœæ zabudowy w z³¹czu kablowym ZK-S produkcji Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu LLL I-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Rozdzielnica wyposa ona w trzy pola liniowe wyposa one w roz³¹cznikami z uziemikiem w izolacji SF 6. Jedno z pól jest polem zasilaj¹cym. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Pole zasilaj¹ce wyposa one w blokadê kluczykow¹ na uziemiku pola zasilaj¹cego. Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem roz³¹cznika w stanie zasilania. Mo liwoœæ zabudowy w z³¹czu kablowym ZK-S produkcji Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 4

15 Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu L-LLL I-KP-S--24 I-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 3 Rozdzielnica wyposa ona w cztery pola liniowe wyposa one w roz³¹czniki z uziemikiem w izolacji SF 6. Jedno z pól jest polem zasilaj¹cym wyposa onym dodatkowo w odgromniki. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Pole zasilaj¹ce wyposa one w blokadê kluczykow¹ na uziemiku pola zasilaj¹cego. Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem roz³¹cznika w stanie zasilania. Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu LLLL I-KP-S--24 A---24/8 875mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 3 Rozdzielnica wyposa ona w cztery pola liniowe wyposa one w roz³¹czniki z uziemikiem w izolacji SF 6, i pole odgromnikowe.. Jedno z pól liniowych jest polem zasilaj¹cym. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Pole zasilaj¹ce wyposa one w blokadê kluczykow¹ na uziemiku pola zasilaj¹cego. Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem roz³¹cznika w stanie zasilania. Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 5

16 Przyk³ady rozwi¹zañ uproszczonych stacji transformatorowych Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu ZLT RS-S--24 I-KP-S--24 TM-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej Podstacja Rozdzielnica wyposa ona w pole dop³ywu prostego, pole liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Mo liwoœæ zabudowy w z³¹czu kablowym ZK-S produkcji Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu LLT I-KP-S--24 TM-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej Podstacja Rozdzielnica wyposa ona w dwa pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Pole zasilaj¹ce wyposa one w blokadê kluczykow¹ na uziemiku pola zasilaj¹cego. Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem roz³¹cznika w stanie zasilania.dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Mo liwoœæ zabudowy w z³¹czu kablowym ZK-S produkcji Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 6

17 Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu L-LLT I-KP-S--24 I-KP-S--24 TM-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Podstacja Rozdzielnica wyposa ona w trzy pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Pole zasilaj¹ce wyposa one odgromniki i blokadê kluczykow¹ na uziemiku pola zasilaj¹cego. Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem roz³¹cznika w stanie zasilania.dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu LLPTM I-KP-S--24 MA-L-S TM-KP-S--24 mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej Pole pomiarowe Podstacja abonencka Rozdzielnica wyposa ona w dwa pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, pole pomiarowe z przek³adnikami pr¹dowymi i napiêciowymi, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Pole pomiarowe wyposa one w blokadê kluczykow¹ powi¹zan¹ z wy³¹czeniem pola zasilaj¹cego. Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego w przypadku gdu rozdzielnica jest pod napiêciem. Mo liwoœæ zabudowy w z³¹czu kablowym ZK-S produkcji Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 7

18 Przyk³ady rozwi¹zañ stacji transformatorowych z uk³adami pomiarowymi Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu LLPTM I-KP-S--24 MA-L-S TM-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej Pole pomiarowe Podstacja abonencka Rozdzielnica wyposa ona w dwa pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, pole pomiarowe z przek³adnikami pr¹dowymi i napiêciowymi, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Pole pomiarowe wyposa one w blokadê kluczykow¹ powi¹zan¹ z wy³¹czeniem pola zasilaj¹cego. Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego w przypadku gdu rozdzielnica jest pod napiêciem. Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Konfiguracja rozdzielnicy r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu ZLT RS-S--24 I-KP-S--24 TM-KP-S mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Podstacja Rozdzielnica wyposa ona w pole dop³ywu prostego z odgromnikami i trzy pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy..dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 8

19 Konfiguracja rozdzielnicy L-LLASPTM r katalogowy Typy pól I-KP-S--24 I-KP-S--24 AS-P--24 MA-L-S TM-KP-S--24 Szerokoœæ zestawu 2875mm Wysokoœæ zestawu 600mm G³êbokoœæ zestawu 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej czêœæ abonencka Pole pomiarowe Stacja abonencka Rozdzielnica wyposa ona w trzy pola liniowe z roz³¹cznikiem z uziemikiem w izolacji SF 6, pole wzniosu szyn, pole pomiarowe z przek³adnikami pr¹dowymi i napiêciowymi, oraz pole transformatorowe z roz³¹cznikiem bezpiecznikowym z uziemikiem. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Pole zasilaj¹ce wyposa one w odgromniki, pole pomiarowe oraz pole wzniosu szyn wyposa one w blokadê kluczykow¹ powi¹zan¹ z trzecim polem liniowym. Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego oraz wzniosu szyn w przypadku gdy trzecie pole liniowe nie jest roz³¹czone i uziemione. Kod pliku DWG do pobrania z internetu A Konfiguracja r katalogowy Typy pól Szerokoœæ zestawu Wysokoœæ zestawu G³êbokoœæ zestawu L-L-TM-L-AS-P-TM I-KP-S--24 I-KP-S--24 AS-P--24 MA-L-S TM-KP-S--24 3mm 600mm 000mm Zasilanie ze stacji g³ównej Podstacja czêœæ abonencka Pole pomiarowe Stacja abonencka Rozdzielnica sk³ada siê z dwóch czêœci, czêœæ zak³adu energetycznego i czêœæ abonencka. Pierwsza czêœæ rozdzielnicy jest czêœci¹ zasilaj¹co rozdzielcz¹ wyposa ona jest w trzy pola liniowe i pole transformatorowe. Pole zasilaj¹ce jest wyposa one w odgromniki. Pole transformatorowe s³u y do zasilania podstacji. Druga czêœæ jest czêœciom abonenck¹ wyposa on¹ w pole wzniosu szyn, pole pomiarowe z przek³adników pr¹dowych i napiêciowych oraz pole transformatorowe. Wszystkie pola wyposa one w sygnalizatory obecnoœci napiêcia. Zasilanie i odp³ywy od do³u rozdzielnicy. Dodatkowo pole transformatorowe mo na doposa yæ w cewkê wybijakow¹ do zdalnego wy³¹czenia pola transformatorowego. Pole pomiarowe oraz pole wzniosu szyn wyposa one w blokadê kluczykow¹ powi¹zan¹ z czwartym polem, polem liniowym. Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego oraz wzniosu szyn w przypadku gdy trzecie pole liniowe nie jest roz³¹czone i uziemione. Drzwi pola pomiarowego oraz pola wzniosu szyn przystosowane do za³o enia plomby zabezpieczaj¹cej. Kod pliku DWG do pobrania z internetu B 9

20 Przyk³ady rozwi¹zania stacji transformatorowej z dwustronnym zasilaniem Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Podstacja Sprzêg³o 2 Zasilanie ze stacji g³ównej Pole pomiarowe Podstacja abonencka Konfiguracja rozdzielnicy L-L-L-TM-L-AS-L-L-L-P-TM r katalogowy Typy pól I-KP-S--24 I-KP-S--24 AS-P--24 MA-L-S TM-KP-S--24 Szerokoœæ zestawu 0mm Wysokoœæ zestawu 600mm G³êbokoœæ zestawu 000mm Rozdzielnica sk³ada siê z dwóch cz³onów pracuj¹cych niezale nie i sprzêg³a. Ka dy cz³on ma swoje oddzielne zasilanie. W przypadku utraty jednego zasilania za³¹czamy pole sprzêg³owe i jeden cz³on zasila ca³¹ rozdzielnicê. Pole sprzêg³owe jest specjalnym polem liniowym z zablokowanym na sta³e uziemiaczem. Pierwszy cz³on rozdzielnicy wyposa ony jest w dwa pola odp³ywowe i pole transformatorowe do zasilania podstacji. Drugi cz³on jest wyposa ony w dwa pola liniowe, pole pomiarowe (pomiar z przek³adników pr¹dowych i napiêciowych) oraz pole transformatorowe do zasilania stacji abonenckiej lub podstacji.. Pole zasilaj¹ce ka dego z cz³onów rozdzielnicy wyposa one jest w odgromniki. Pola transformatorowe mo na doposa yæ w cewki wybijakowe s³u ¹ce do zdalnego wy³¹czania pola transformatorowego. Pola zasilaj¹ce oraz pole sprzêg³owe mo na doposa yæ w uk³ad styków pomocniczych oraz cewki wybijakowe (styki oraz cewki mo na po³¹czyæ w uk³ad bezpiecznego roz³¹czania pól zasilaj¹cych w celu nieumyœlnego niepo ¹danego za³¹czenia zasilania). Pole pomiarowe, pole zasilaj¹ce drugiego cz³onu oraz pole sprzêg³owe wyposa one w blokady kluczykowe (Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego w przypadku gdy jest napiêcie na szynach zasilaj¹cych pole pomiarowe). Drzwi pola pomiarowego przystosowane do za³o enia plomby zabezpieczaj¹cej. Dodatkowo pola zasilaj¹ce wyposa one w blokady kluczykowe na uziemiaczu (Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem pola bêd¹cego pod napiêciem. Kod pliku DWG do pobrania z internetu

21 Przyk³ad rozwi¹zania stacji transformatorowej z dwustronnym zasilaniem Zasilanie ze stacji g³ównej 2 Podstacja Sprzêg³o 2 Zasilanie ze stacji g³ównej Pole pomiarowe Podstacja abonencka Konfiguracja rozdzielnicy L-L-L-TM-L-AS-L-L-L-L-AS-P-TM r katalogowy Typy pól I-KP-S--24 I-KP-S--24 AS-P--24 MA-L-S TM-KP-S--24 Szerokoœæ zestawu 5750mm Wysokoœæ zestawu 600mm G³êbokoœæ zestawu 000mm Rozdzielnica sk³ada siê z dwóch cz³onów pracuj¹cych niezale nie i sprzêg³a. Ka dy cz³on ma swoje oddzielne zasilanie. W przypadku utraty jednego zasilania za³¹czamy pole sprzêg³owe i jeden cz³on zasila ca³¹ rozdzielnicê. Pole sprzêg³owe jest specjalnym polem liniowym z zablokowanym na sta³e uziemiaczem. Pierwszy cz³on rozdzielnicy wyposa ony jest w dwa pola odp³ywowe i pole transformatorowe do zasilania podstacji. Drugi cz³on jest wyposa ony w dwa pola liniowe, pole wzniosu szyn, pole pomiarowe (pomiar z przek³adników pr¹dowych i napiêciowych) oraz pole transformatorowe do zasilania stacji abonenckiej lub podstacji. Pole zasilaj¹ce ka dego z cz³onów rozdzielnicy wyposa one jest w odgromniki. Pola transformatorowe mo na doposa yæ w cewki wybijakowe s³u ¹ce do zdalnego wy³¹czania pola transformatorowego. Pola zasilaj¹ce oraz pole sprzêg³owe mo na doposa yæ w uk³ad styków pomocniczych oraz cewki wybijakowe (styki oraz cewki mo na po³¹czyæ w uk³ad bezpiecznego roz³¹czania pól zasilaj¹cych w celu nieumyœlnego niepo ¹danego za³¹czenia zasilania). Pole pomiarowe, pole zasilaj¹ce drugiego cz³onu oraz pole sprzêg³owe wyposa one w blokady kluczykowe (Blokada uniemo liwia otwarcie drzwi pola pomiarowego w przypadku gdy jest napiêcie na szynach zasilaj¹cych pole pomiarowe). Drzwi pola pomiarowego oraz pola wzniosu szyn przystosowane do za³o enia plomby zabezpieczaj¹cej. Dodatkowo pola zasilaj¹ce wyposa one w blokady kluczykowe na uziemiaczu (Blokada chroni przed nieumyœlnym uziemieniem pola bêd¹cego pod napiêciem. Kod pliku DWG do pobrania z internetu

22 07.54 otatnik bci¹ alnoœæ kabli i przewodów [A] Przekrój przewodu [mm] Pod tynkiem Sposób u³o enia W ziemi a powietrzu,5 2, MIED 3,5 8, ALUMIIUM , Siedziba firmy woj. Pomorskie Tel (058) ; Fax (058) Dzia³ handlowy Tel w Tel w 3 e.mail Wsparcie techniczne Tel w 5 e.mail Sklep firmowy Kartuzy ul Wêglowa 5a tel/fax (058)

23 Rodzaje i budowa pól Rodzaje pól Wymiary Uk³ady konfiguracyjne Widoki Rozdzielnice System 6 sk³adaj¹ siê z szeregu standardowych pól, os³oniêtych, o budowie kompaktowej oraz wymiarach modu³owych, odpornych na dzia³anie ³uku elektrycznego i wyposa onych w roz³¹czniki w izolacji Sf6. Pola w zale noœci od konfiguracji rozdzielnicy i indywidualnych potrzeb mog¹ byæ wyposa one w szereg mechanizmów i zabezpieczeñ u³atwiaj¹cych obs³ugê przy zachowaniu bezpieczeñstwa pracy. Katalog przedstawia konfiguracjê typowych pól przeznaczonych do ³¹czenia w zestawy. 23

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998 Autor: Dr in. Edward Musia jest specjalist w zakresie aparatów, instalacji i urz dze elektrycznych, o wietlenia elektrycznego oraz elektroenergetyki przemys owej wyk ady z wymienionych dziedzin prowadzi

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Klasa GL

Instrukcja obsługi Klasa GL Instrukcja obsługi Klasa L Symbole * Symbol oznacza wyposa enie dodatkowe. Poniewa wyposa enie seryjne poszczególnych modeli jest zró nicowane, wyposa enie Pañstwa pojazdu mo e odbiegaæ od niektórych opisów

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo