W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do"

Transkrypt

1 W tym numerze: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do wynagrodzeń - strona 5 BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN Zmiany zasad prowadzenia zbiórek publicznych - strona1 10 Służebność przesyłu - strona 17

2 Biuletyn został wydany w ramach projektu Pytasz-nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim. Nr 1/2014 Czerwiec 2014 Adres redakcji: Olsztyn, al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17, lok. 108 tel./fax Wydawca: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn Wszystkie informacje zawarte w biuletynie zostały zebrane z należytą starannością. Nie stanowią one oficjalnego źródła prawa a jedynie są materiałem informacyjnym i pomocniczym. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji przez czytelnika oraz za szkody i skutki działań podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszej publikacji. Publikacja bezpłatna Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w biuletynie wymaga zgody redakcji. Nakład: 804 szt. Korekta, koncepcja graficzna, skład i druk: Pracownia Pomysłów Agencja Wydawniczo - Marketingowa ul. Jana Pawła II 19, Sędziszów Młp. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony: Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Copyright by Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 2 BIULETYN 1/2014

3 Od Redakcji Mamy przyjemność przedstawić Państwu piąty numer biuletynu informacyjnego, który wspiera rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego świadczonego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. W danym numerze biuletynu znajdą Państwo między innymi dokładną analizę zmian, które w 2014 roku zostały wprowadzone w miesięcznych dofinansowaniach do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Dofinansowania te przysługują ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na umowę o pracę. Nowe przepisy znacznie obniżają kwoty dofinasowań i ujednolicają je dla wszystkich pracodawców. Przedstawione zostały również rozwiązania w zakresie prowadzenia zbiórek publicznych wprowadzone nową ustawą, co jest szczególnie istotne w działalności samych organizacji pozarządowych jak i darczyńców wspierających tego rodzaju inicjatywy. Serdecznie zapraszamy do lektury biuletynu, w którym przybliżamy między innymi zagadnienia związane z przyjętymi zmianami oraz udzielamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z nimi związane. Zachęcamy również do bezpośredniego spotkania z doradcami w Regionalnych Ośrodkach Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie, Ełku i Elblągu. Jednocześnie dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyły nas osoby, dotychczas korzystające z bezpłatnego poradnictwa w naszych Ośrodkach. Redakcja rochę słów o naszym projekcie. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu podpisanej pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja przedsięwzięcia opiera się na współpracy Beneficjanta projektu: Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych i Partnera projektu: Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. Okres realizacji projektu: r r. Celem projektu jest stworzenie efektywnego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko mazurskim poprzez utworzenie i prowadzenie 3 Regionalnych Ośrodków Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie, Elblągu i Ełku. Cele szczegółowe: - zwiększenie świadomości mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie możliwości korzystania z profesjonalnego bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego - zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie ochrony i realizacji ich praw - zapewnienie powszechnego i bezpłatnego dostępu do rzetelnych, bezstronnych i poufnych porad - propagowanie idei poradnictwa wśród mieszkańców oraz JST i NGO. Zakres działania Regionalnych Ośrodków: informacja i poradnictwo obywatelskie i prawne świadczone w siedzibach Ośrodków, mobilne poradnictwo świadczone dla grup zorganizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mobilne poradnictwo świadczone indywidualnie dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego (w uzasadnionych przypadkach), udostępnianie zasobów technicznych (sprzęt, wydawnictwa) dla klientów Ośrodków, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie praw obywateli, współpraca z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w zakresie podejmowanych działań. Poradnictwo prawne i obywatelskie obejmuje udzielenie porady prawnej lub informacji o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę, ze wskazaniem wynikających z niego praw i obowiązków oraz o trybie, podmiocie lub organizacji właściwych do jej załatwienia. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 3

4 Zasady funkcjonowania Ośrodków Zasady funkcjonowania Regionalnych Ośrodków Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego Kto może skorzystać z pomocy Regionalnych Ośrodków? każdy dorosły mieszkaniec województwa warmińsko mazurskiego potrzebujący pomocy w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. OFERTA DORADCZA OŚRODKÓW: Klient może uzyskać: - poradę prawną - poradę obywatelską Poradę można uzyskać: - ustnie - telefonicznie ZAKRES MERYTORYCZNY UDZIELANYCH PORAD: Prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i spadkowe Prawo karne Prawo administracyjne Prawo pracy Prawo ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej Prawo spółdzielcze Prawo gospodarcze publiczne i prywatne 4 Zapewniamy udzielanie porad z zachowaniem zasad: BEZPŁATNOŚCI Usługi Regionalnych Ośrodków Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego są całkowicie bezpłatne. BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI Osoba udzielająca porady nie kieruje się własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami, nie ocenia Klienta i jego działań oraz nie angażuje się po żadnej ze stron konfliktu, nie kieruje się interesem kogokolwiek, tylko dobrem samego Klienta. POUFNOŚCI Zapewnione jest zachowanie tajemnicy o fakcie pobytu Klienta w Ośrodku jak i o udzielonych informacjach. AKTUALNOŚCI I RZETELNOŚCI INFORMACJI Informacje są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz z aktualną ofertą instytucji i organizacji działających na rzecz obywateli. SAMODZIELNOŚCI KLIENTA Osoba udzielająca porady nie może podejmować decyzji za Klienta, podaje tylko istniejące możliwości rozwiązania jego problemu. Klient sam dokonuje wyboru działania. BIULETYN 1/2014 Przepisy dotyczące osób bezrobotnych i osób niepełnosprawnych Świadczenia socjalne Prawa obywatelskie Prawa konsumenckie Stosunki międzyludzkie i sąsiedzkie PROCEDURA UDZIELANIA PORAD: 1. Zgłoszenie potrzeby skorzystania z porady: osobiście w siedzibie Ośrodka, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Ustalenie zakresu merytorycznego porady i terminu jej udzielenia, ewentualnie udzielenie porady bezpośrednio po zgłoszeniu takiej potrzeby - w przypadku spraw, które nie są skomplikowane, nie budzą wątpliwości prawnych oraz nie wymagają skorzystania z orzecznictwa i poglądów doktryny. 3. Udzielenie porady przez doradcę po zapoznaniu się i podpisaniu przez klienta pisemnego oświadczenia dot. ogólnych zasad udzielania porad lub w przypadku porady telefonicznej po pouczeniu klienta przez doradcę o treści tego oświadczenia. 4. Zakończenie sprawy lub ustalenie kolejnego terminu spotkania z klientem w przypadku konieczności kontynuacji sprawy.

5 Partner projektu radzi Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych ul. Prosta 23A Olsztyn tel. (89) Zatrudnianie osób niepełnosprawnych aktualne rozwiązania w dofinansowaniu do wynagrodzeń Karolina Anioł Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie działający przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Pracodawca może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę, a w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania; połowy najniższego wynagrodzenia w stosunku do pozostałych wykonawców, będących osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (po wcześniejszym przedstawieniu przez te osoby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych przysługuje pracodawcom: prowadzącym zakład pracy chronionej, zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającym wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, zatrudniającym (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników, którzy nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł, którzy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej, na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, którzy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi zatrudnionych: na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; przebywających na urlopach wychowawczych; nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej; będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy; nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego; przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy. BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 5

6 Partner projektu radzi 6 Pracownicy niepełnosprawni, na których pracodawcy pobierają miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń Miesięczne dofinansowanie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników, którzy: są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji, których niepełnosprawność została zakwalifikowana do jednego z trzech stopni niepełnosprawności na podstawie orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub którzy posiadają orzeczenie równoważne, są ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON; ewidencja jest uzupełniana przez Fundusz na podstawie składanych co miesiąc przez pracodawców informacji, zawierających PESEL zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, są zatrudnieni zgodnie z przepisami prawa pracy, nie mają ustalonego prawa do emerytury (wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym posiadające ustalone prawo do emerytury), po zatrudnieniu u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, powodują wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych. BIULETYN 1/2014 Pracownicy niepełnosprawni, na których pracodawcy nie mogą pobierać miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na niepełnosprawnych pracowników, którzy: są zatrudnieni na umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło, umowa zlecenie), posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i mają ustalone prawo do emerytury, są zatrudnieni w formie przewidującej wypłatę ich wynagrodzeń ze środków publicznych (jeśli część wynagrodzenia jest wypłacana ze środków publicznych, dofinansowanie może być wypłacane tylko do pozostałej części wynagrodzenia). Wysokość miesięcznego dofinansowania na niepełnosprawnego pracownika uzależniona jest od: wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego (dofinansowanie jest proporcjonalne do wymiaru czasu pracy), stopnia niepełnosprawności zatrudnionego (im wyższy stopień niepełnosprawności, tym wyższa kwota dofinansowania), szczególnych schorzeń zatrudnionego (kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono: chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zabu-

7 Partner projektu radzi rzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych). Wysokość dofinansowania Od kwietnia 2014 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie: 1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów. Zmiany wysokości dofinansowania do wynagrodzeń w 2014 r. Stopień niepełnosprawności Schorzenie specjalne Pracodawcy nie prowadzący ZPCHR 2013 r./i kwartał 2014 r. od II kwartału 2014 r. Pracodawcy prowadzący ZPCHR Wszyscy pracodawcy ze schorzeniem specjalnym zł zł zł znaczny bez schorzenia specjalnego zł zł zł ze schorzeniem specjalnym zł zł zł umiarkowany bez schorzenia specjalnego zł zł zł ze schorzeniem specjalnym zł zł zł lekki bez schorzenia specjalnego 420 zł 600 zł 450 zł Rejestracja pracodawcy; procedura uzyskania dofinansowania Rejestrowanie pracodawcy w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz występowanie o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników dokonywane jest na określonych drukach. Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie musi ściśle przestrzegać zasad rejestracji oraz procedury uzyskania dofinansowania. Rejestracji pracodawcy w PFRON dokonuje się wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia. Pracodawca składa wniosek na druku Wn-D oraz informację na druku INF-D-P w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane zawarte w informacji i wniosku. Wraz z pierwszym wnioskiem, pracodawca przesyła do PFRON dane o pracodawcy zawierające: pełną nazwę oraz jej skrót, jeśli posiada, numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa, adres siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, adres do korespondencji wraz z identyfikatorami BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 7

8 Partner projektu radzi jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli jest inny niż adres siedziby wnioskodawcy, imię, nazwisko, numery telefonu i faksu osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON oraz adres poczty elektronicznej (o ile taki posiada). Ponadto pracodawca załącza: kopię aktualnych dokumentów potwierdzających dane o NIP i REGON (kopia zaświadczenia potwierdzającego REGON nie jest wymagana, jeśli aktualne dane o pracodawcy znajdują się w elektronicznym rejestrze publicznym prowadzonym przez GUS), kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (kopie dokumentów nie są wymagane, jeśli aktualne dane o pracodawcy znajdują się w elektronicznych rejestrach publicznych: Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), upoważnienie osoby przesyłającej te dane lub dokumenty, o których mowa wyżej, potwierdzające możliwość występowania w imieniu pracodawcy. Dodatkowo pracodawca prowadzący działalność gospodarczą załącza: do każdego wniosku o dofinansowanie formularz BIULETYN 1/ informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) bądź formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR) w zależności od rodzaju działalności gospodarczej, a w przypadku nieotrzymania w danym roku kalendarzowym pomocy na koszty płacy pracowników niepełnosprawnych, także oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, jednorazowo (wraz z pierwszym wnioskiem o dofinansowanie oraz w przypadku zmiany treści) sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych. Obowiązek przedkładania sprawozdań nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców, oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdań finansowych w przypadku podmiotów, które nie są do tego zobligowane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Elektroniczna forma składania dokumentów: pracodawca zamierzający kolejne wnioski lub informacje składać w formie elektronicznej otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego, pracodawca przekazujący wnioski i informacje w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ((tekst jednolity Dz.U.

9 Partner projektu radzi 2013 r., poz.262.), albo certyfikatem dostarczonym przez Fundusz. Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą teletransmisji danych następuje zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków organizacyjno- -technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, należy pamiętać o konieczności niezwłocznego poinformowania PFRON o rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej, czy też o utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych służących do składania podpisu elektronicznego, pracodawcy zarejestrowani w Funduszu zamierzający składać wniosek w formie elektronicznej posługują się aplikacją SODiR zamieszczoną na stronach internetowych Funduszu: Po dokonaniu rejestracji, dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacane jest pracodawcom w formie refundacji. W związku z tym do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, pracodawca składa: wniosek o wypłatę dofinansowania za dany miesiąc, o symbolu Wn-D, miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, INF-D-P, formularz INF-O-PP lub INF-O-PR (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej), a w przypadku nieotrzymania za dany rok kalendarzowy pomocy do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych, także oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy. Jeżeli pracodawca nie złoży dokumentów w wymaganym terminie może zwrócić się do PFRON z prośbą o przywrócenie terminu, jeśli uprawdopodobni fakt, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Po otrzymaniu dokumentów, Fundusz: sprawdza je pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji lub wniosku, informuje pracodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia, ustala czy pracodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł, ustala kwotę przysługującego dofinansowania, przekazuje ustaloną kwotę przysługującego dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy. przekazana kwota jest różna od wskazanej we wniosku Fundusz jest zobowiązany powiadomić pracodawcę o przyczynach zmiany oraz sposobie ustalenia prawidłowej kwoty dofinansowania. Podmiotem udzielającym pomocy w województwie warmińsko-mazurskim jest: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23, telefon: (89) Fax: (89) Artykuł został napisany na podstawie: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Cześć informacji została również zaczerpnięta ze stron internetowych: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia - Zielona Linia Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Fundusz winien przekazać kwotę dofinansowania na rachunek pracodawcy w terminie 25 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowego wypełnienia dokumentów. Jeśli BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 9

10 Zmiany zasad prowadzenia zbiórek publicznych Zmiany zasad prowadzenia zbiórek publicznych Karol Patalon - doradca Często się zdarza, że dla zrealizowania jakiegoś przedsięwzięcia w sferze zadań publicznych koniecznym jest zaangażowanie znacznych środków finansowych. Nie zawsze jednak podmiot zamierzający podjąć się realizacji takiego celu dysponuje odpowiednimi funduszami tak, by pokryć wszystkie wydatki z tym związane. Wówczas nieodzowna, a zarazem nieoceniona jest pomoc szerszego kręgu osób, wyrażających wolę poparcia planowanej inicjatywy i w tym celu przekazujących - każdy według swoich możliwości majątkowych - środki pieniężne lub pomoc w naturze na realizację zamierzonego celu. Z uwagi jednak na fakt, iż chodzi o pomoc polegającą na ogół na przekazywaniu pewnych kwot pieniężnych, uzasadnionym jest, aby organizacja takiej pomocy określona była przepisami prawa tak, by wyeliminować potencjalne zagrożenie spowodowane brakiem nadzoru nad przepływem zbieranych, a następnie wydatkowanych środków. Takie ramy prawne tworzyła dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 732). Jednakże z uwagi na upływ czasu od uchwalenia wskazanej ustawy - mimo kilkukrotnej nowelizacji jej przepisów - ko- 10 BIULETYN 1/2014 niecznym i uzasadnionym stało się uchwalenie zupełnie nowego aktu prawnego regulującego przedmiotową kwestię, z jednej strony porządkującego zagadnienia związane z organizacją i prowadzeniem zbiórek publicznych, z drugiej zaś - kreującego rozwiązania przystające do obecnej rzeczywistości. Konieczność tę dostrzegł ustawodawca i w uparciu o projekt przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, przy współudziale organizacji zajmujących się dobroczynnością, uchwalił ustawę z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, którą w dniu 1 kwietnia 2014r. podpisał Prezydent RP. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 498 i wejdzie w życie w dniu r. Niniejszy artykuł ma posłużyć wskazaniu najważniejszych zmian wprowadzonych w sferze organizacji i prowadzenia zbiórek publicznych. Cele zbiórek publicznych oraz podmioty uprawnione do ich realizacji W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w przepisach nowej ustawy nieco inaczej zostały określone cele, na jakie mogą być organizowane zbiórki publiczne. Dotychczas obowiązująca ustawa wskazuje w art. 3 ust. 1, iż musi to być cel, który nie jest przeciwny prawu, a przy tym ze stanowiska interesu publicznego godny poparcia. W ust. 2 cytowanego artykułu wymieniony został przykładowy katalog takich celów; są to przed wszystkim cele religijne, państwowe, oświatowe, zdrowotne, kulturalno-społeczne i społeczno-opiekuńcze. Nowa ustawa w zakresie określenia celu zbiórki publicznej, poprzez art. 1 ust. 1, odsyła do szerokiego (zawierającego aktualnie 34 pozycje) katalogu zadań w sferze publicznej, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz ze zm.), z uzupełnieniem o cele religijne. Tytułem przykładu można wskazać, iż takimi celami są: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

11 Zmiany zasad prowadzenia zbiórek publicznych społecznym, działalność charytatywna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Dodatkowo nowa ustawa, w przepisie ust. 2 cytowanego powyżej artykułu 1, wskazuje przykładowy katalog miejsc publicznych, którymi - zgodnie z tym przepisem - są miejsca ogólnodostępne, a w szczególności ulice, place, parki i cmentarze. Warto zauważyć, iż bez zmian pozostaje forma, w jakiej darczyńcy mogą przekazywać ofiary - podobnie jak dotychczas, będzie to można czynić w gotówce lub w naturze. Oznacza to, iż zakresem nowej ustawy nie będą objęte sytuacje przekazywania pieniędzy za pośrednictwem wiadomości SMS czy poprzez wpłaty na rachunek bankowy, w tym także za pośrednictwem Internetu. Analogicznie do obecnie obowiązujących przepisów, nowa ustawa w art. 2 wskazuje okoliczności, w których jej przepisy nie znajdą zastosowania. Zbiórką publiczną w rozumieniu ustawy nie będzie mianowicie zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze: 1. na cele religijne, na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywa się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony; 2. w drodze loterii pieniężnych i fantowych; 3. wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę; 4. wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych; 5. w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w lokalach urzędów publicznych na podstawie pozwolenia kierownika urzędu lub w innych zakładach pracy. W świetle przepisów nowej ustawy podmiotami uprawnionymi do prowadzenia zbiórek publicznych będą organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy oraz komitety społeczne powołane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej. Zgodnie zatem z przywołanymi przepisami, do kręgu podmiotów uprawnionych do prowadzenia zbiórek publicznych będą należały: 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia; 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 4. spółdzielnie socjalne, 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 6. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127 poz. 857, ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Jak zatem wynika z powyższego, krąg podmiotów uprawnionych do prowadzenia zbiórek publicznych stanowi rozszerzenie względem dotychczas obowiązującej ustawy, w świetle której, stosownie do jej art. 4, pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Nowa ustawa wprowadza również możliwość prowadzenia zbiórek publicznych przez osoby fizyczne, jednakże tylko w określonej formie prawnej, a mianowicie w formie komitetu społecznego powołanego aktem założycielskim, składającego się z co najmniej 3 osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, a przy tym niekaranych za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwa skarbowe (art. 4 ust. 1 ustawy). Zawartość aktu założycielskiego komitetu społecznego określa art. 4 ust. 2 ustawyjak wynika z tego przepisu, akt taki będzie prostym do sporządzenia dokumentem, co zapewne wpłynie na zainteresowanie korzystaniem z tej formy prowadzania zbiórki publicznej. Zasady organizacji i prowadzenia zbiórki Jak wynika z porównania treści przepisów obydwu ustaw, zastąpienie aktualnie obowiązującej regulacji nowym aktem normatywnym ma z jednej strony przyczynić się do ułatwienia prowadzenia zbiórek publicznych przez zmianę roli państwa w tym obszarze, z drugiej zaś - zwiększyć dostępność do informacji w zakresie organizowanej zbiórki oraz w przedmiocie rozdysponowa- BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 11

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE ELBLĄG, EŁK, OLSZTYN 1 Biuletyn został wydany w ramach projektu Pytasz-nie błądzisz. Ośrodki poradnictwa prawnego i obywatelskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Bardziej szczegółowo

2/2012 Egzemplarz bezpłatny

2/2012 Egzemplarz bezpłatny 2/2012 Egzemplarz bezpłatny W tym numerze m.in: Ustawa antydyskryminacyjna i jej wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych - strona 8 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 WSTĘP... 6 CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 A. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 9 I. Definicja danych osobowych... 9 II. Pojęcie administratora danych...

Bardziej szczegółowo

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie

ABC. Wolontariatu. mam prawo do prawa. ABC Opracował Adam Poszewiecki ABC. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info publikacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Opracowanie: Radosław Skiba (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Redakcja i aktualizacja II oraz III wydania: Renata Niecikowska (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/119 Dz.U. 1966 Nr 24 poz. 151 USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. 1) I) o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Dział I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1) Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne

USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1) Dział I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zasady ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/123 USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 1) Dział I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) sposób postępowania

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Obywatelski poradnik rodzica

Obywatelski poradnik rodzica Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Obywatelski poradnik rodzica Opracował: zespół doradców zielonogórskiego Biura Porad Obywatelskich Konsultacja prawna: Joanna Jasnosz-Nowak

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie OVUMSENIORA

Stowarzyszenie OVUMSENIORA Poradnik Stowarzyszenie OVUMSENIORA SENIORA Poradnik Stowarzyszene OVUMSENIORA SENIORA Projekt Senioralna Szkoła Prawa Publikacja została współfinansowana ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2014 poz. 498 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem

INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem INTERNETOWA BAZA PORAD PRAWNYCH zagadnienia podejmowane podczas konsultacji indywidualnych z prawnikiem Specyfika pracy przy pilnowaniu mienia-ochronie Podstawa wymiaru czasu pracy jest określona w kodeksie

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo