Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 Br Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 305 w godzinach W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk, Członkowie Komisji - Alina Niegierewicz oraz Krystyna Mańko, Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski, Sekretarz Miasta Tamara Korycka, Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk, Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski, który otwierając posiedzenie Komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia podany w zawiadomieniu. Odnośnie zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XLI Sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok. 3. Sprawy różne. Do pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pani Eugenii Kruk do Rady Miasta Bielsk Podlaski. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poddał pod głosowanie W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poddał pod głosowanie W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.

2 2 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż jest to projekt uchwały bez wskazania nazwiska. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem, czy to Komisja wybiera przewodniczących? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż przewodniczących Komisji wybiera Rada Miasta na sesji. Wyjaśnił, iż na sesji Rady Miasta będzie można zgłosić kandydaturę, jeżeli kandydat wyrazi zgodę, będzie można przeprowadzić głosowanie w obecności wszystkich Radnych. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2014 r. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poddał pod głosowanie W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Bielsk Podlaski za 2013 rok. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie, zwrócił się do Pełniącego Funkcję Burmistrza Miasta Jarosława Borowskiego o przybliżenie tematu związanego z emisją obligacji. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, że miasto nie podpisało umowy związanej z emisją obligacji, w związku z czym został przedstawiony wszystkim Radnym druk nr VIII, który zawiera informację dot. prognozy finansowej miasta z uwzględnieniem tego faktu. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją oraz przyjęła ją do wiadomości. Informacja z realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miasta Bielsk Podlaski w 2013 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z prośbą o przybliżenie tematu dot. stawek za wywóz śmieci. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż z realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miasta w 2013 r. wynika, że wniosek zgłoszony podczas obrad XXIX sesji w dniu 26 marca 2013 r. o brzmieniu: aby Rada Miasta na jednej z przyszłych sesji, po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz śmieci, zajęła się zmianą uchwały w sprawie stawek za wywóz śmieci nie został zrealizowany. Wyjaśnił, iż nowe stawki opłat zostaną przedłożone Radzie Miasta w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ponadto wniosek o brzmieniu: aby po przeprowadzeniu przetargu przeanalizować zasadność zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zgodnie z załączoną propozycją, tj. w 2 do uchwały dodać ust. 3 w brzmieniu: 3. Jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, w przypadku rodzin wielodzietnych od piątej i kolejnej osoby nie pobierać opłat. również nie został zrealizowany. Nowe stawki opłat za odpady zostaną przedłożone Radzie Miasta w pierwszym kwartale bieżącego roku. Urząd Miasta po dokonaniu dokładnych wyliczeń zaproponuje Radzie Miasta swoją propozycję, do której Rada będzie mogła się odnieść. Prace nad wyliczeniami mają

3 3 doprowadzić do tego, by stawki były niższe, natomiast musi to być rachunek ekonomiczny. Poinformował również, że sugestia dot. zmiany stawek dla rodzin wielodzietnych będzie uwzględniona. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk podkreślił, iż zniżka dla rodzin wieloosobowych musi nastąpić, ponieważ w chwili obecnej rodzin tego typu nie ma zbyt wiele. Opłaty, które ponoszą takie rodziny są zbyt wysokie, w porównaniu z pozostałymi. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż przestawiona oferta będzie tak skonstruowana, aby miasto było na nią stać. Zwrócił również uwagę na niedogodność, która się będzie z tym wiązała, a mianowicie mieszkańcy prawdopodobnie będą musieli jeszcze raz składać deklaracje. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem, czy wniosek dotyczący oświetlenia w tunelu pod blokiem przy ul. Mickiewicza 29 został zrealizowany? Zauważył, iż w informacji jest podane, że wniosek zrealizowano, z kolei dotarły do niego słuchy od mieszkańców, że w tym miejscu nie ma oświetlenia. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski poinformował, że wniosek był zrealizowany. Niestety często bywa tak, że chuligani zbijają oświetlenie w tym miejscu. Radny Gołębiowski po odbyciu dyżuru radnego w Urzędzie Miasta wspominał, iż oświetlenie, które było zrobione w tym miejscu, niestety znów nie funkcjonuje. Niestety ktoś je zniszczył. O godz Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk opuścił posiedzenie Komisji. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyło 3 Członków Komisji. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja zapoznała się z informacją oraz przyjęła ją do wiadomości. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zwrócił uwagę, iż na str. 4 ww. projektu uchwały, pod literką u) należy wykreślić słowo ZAIKS-u. Nastąpił szum informacyjny pomiędzy organizatorami a Bielskim Domem Kultury. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Bielskiego Domu Kultury była przeznaczona tylko na występ Zespołu Akcent. Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk poniosło koszty ZAIKSu. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognoą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż w projekcie uchwały przedłożony został załącznik nr 1, w którym mowa jest, że objaśnienia do WPF korespondują z rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 grudnia 2013 r., które zmienia cały kształt dokumentu. Przedstawione tabele w załączniku nr 1 zawierają nowe nazewnictwo, nad którego interpretacją trwają prace. Pojawi się autopoprawka Burmistrza do tego dokumentu, czyli dostosowanie części tabelarycznej do objaśnień. Istotą tego dokumentu jest przedstawienie zupełnie nowego budżetu, który funkcjonuje od 1 stycznia 2014 r. w stosunku do tego, co zostało przyjęte w

4 4 grudniu. Nie ma obligacji, jest inny rozkład długu, niezrealizowane przedsięwzięcia wchodzą do nowego budżetu. Nowe przepisy, które narzuca Minister Finansów powinny być już rozpisane do 14 stycznia 2014 r., niestety do ostatniej chwili nie była dostępna aplikacja, w której można było nadać kształt dokumentowi. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zabierając głos w sprawie zauważył, iż samorządy poprzyjmowały już budżety. Zapytał czy nowe zmiany kolidują z poprzednią wersją? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach nie mamy prawa ustalić budżetu, który nie spełnia wskaźnika w danym roku i w kolejnych latach objętych prognozą. Poprosił, aby zwrócić uwagę na tabelę na str. 5 ww. projektu uchwały, gdzie w części tabelarycznej w kolumnie 9.8 w roku 2016 jest formuła NIE. Literalnie podchodząc do ustawy, takiego budżetu nie ma, a RIO powinno zaopiniować negatywnie. Trzeba tworzyć budżety 2014 i 2015 roku, aby w tabeli była forma TAK. Z kolei w rubryce jest formuła TAK. Niestety tak to jest w finansach publicznych, że wstępne sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków pojawiają się ok. 20 stycznia i na bazie wstępnych danych za rok 2014 podstawionych do tego dokumentu daje wskaźnik, którego Urząd nie spełnia. Wskaźniki narzucone ustawą są spełnione. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem czy nowa ustawa utrudnia samorządom pracę czy tylko ją precyzuje? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż z chwilą elektronicznego podpisu materiał natychmiast trafia do Ministra, co pozwala centrali na pełny obraz sytuacji o każdej jednostce. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy do tej pory Minister Finansów nie maił pełnego obrazu? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk poinformował, iż po wprowadzeniu nowej ustawy przygotowany materiał jest wiarygodny, konkretny, który może stanowić podstawę do dalszych analiz oraz decyzji. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielsk Podlaski. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie, zadał pytanie dotyczące ww. projektu uchwały dot. planu, a mianowicie czy został stworzony plan, z którego wynika ile miasto potrzebuje energii elektrycznej? Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż obowiązek ustawowy nakazuje urzędnikom miasta opracowanie i przygotowanie takiego dokumentu raz na jakiś czas. W dokumencie jest opisywany stan istniejący oraz perspektywy rozwoju, z tym, że perspektywy rozwoju są opracowywane na podstawie danych od przedsiębiorstw oraz ich planów. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem czy Urząd jest w posiadaniu danych od przedsiębiorstw? Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus poinformował, iż wszystkie udostępnione dane pozyskane od przedsiębiorców zostały zwarte w ww. dokumencie. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zapytał czy wcześniej nie było tego typu założeń?

5 5 Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż były, ale ustawa nakazała stworzyć nowe założenia. Poprzednie były z 1999 roku, które były przyjęte przez Radę Miasta. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił uwagę, iż transformatory są stare, na chwilę obecną spełniają jeszcze normy, ale muszą mieć jakieś terminy gwarancji. Zapytał, czy Urząd Miasta posiada tego typu dane z zakładów energetycznych? Kierownik Referatu Gk Kazimierz Prus poinformował, iż sprawy tego typu nie są domeną samorządu. Wyjaśnił, iż jest to jedyny dokument w sprawach energetyki, czyli energii elektrycznej, cieplnej i gazowej w mieście. Wszystkie plany i założenia należą do przedsiębiorstw. Urząd Miasta nie ma na to wpływu. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zauważył, iż w dokumencie jest mowa, że: w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być zgodny. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż tekst, który przytoczył Radny jest to fragment ustawy, który mówi, że gdyby miasto, Rada Miasta, Burmistrz Miasta uznali, że jednak istnieje zagrożenie, a przedsiębiorstwo, które jest zobowiązane do zapewnienia tejże energii, lekceważy to zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, to w takim przypadku Rada Miasta mogłaby przyjąć dokument wyższego rzędu, czyli plany. Są to założenia do planów. W chwili obecnej zagrożenie tego typu nie występuje, więc nie ma takiej potrzeby, by Rada Miasta podejmowała takie decyzje. Energetycy również mają swoje plany, więc gdy nie maja w danej chwili swoich środków, to swoje inwestycje włączają w przedsiębiorstwa. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zawrócił się z zapytaniem, czy podczas opracowywania założeń Urząd występował do przedsiębiorstw z prośba o przedłożenie planów? Czy każde przedsiębiorstwo składało swoje plany? O godz na posiedzenie komisji wrócił Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczyło 4 Członków Komisji. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus poinformował, iż taka była zachowana procedura, dopracowywała to firma, której było zlecone wykonanie przedmiotowego materiału. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż należy on do Związku Inżynierów, w związku z czym przesyłają mu różnego rodzaju pisma. Z jednego z nich dowiedział się, że mają wejść w życie przepisy unijne, a słupów ze średnim napięciem jest wiele, niektóre z nich znajdują się na podwórkach prywatnych. Spowoduje to, że ludzie będą domagać się odszkodowań. Członek Komisji Alina Niegierewicz zabierając głos w sprawie zwróciła uwagę, iż na jej prywatnej posesji również znajduje się taki słup. Wyjaśniła, że ludzie już się zwracają z wnioskami o odszkodowanie. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż śledzi on od 10 lat orzecznictwo sądowe w tej sprawie i większość pozywających przegrywa tego typu sprawy. Linia orzecznicza jest podzielona w ten sposób, że jeżeli osoba by wykazała, że na jego gruncie wybudowano urządzenie nie stanowiące jego własności bez jego zgody, to jest szansa na odszkodowanie. Jeżeli wybudowano za jego wiedzą, za jego zgodą, to sprawa jest przegrana. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zabierając głos w sprawie wyjaśnił, iż często bywa tak, że ludzie posiłkują się wiedzą niekompletną, gdzieś zasłyszaną. Zakładają sprawy z nadzieją, że adwokat to załatwi. To są już indywidualne sprawy.

6 6 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zapytał co ma na celu ustawa, która ma wejść w życie? Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski wyjaśnił, że w przypadku, gdy linie energetyczne mają po 30, 40 lat, to powinny nastąpić ich modernizacje. Nie ma nic wiecznego, więc za 5, 10 lat będą musiały być zmodernizowane. Słupy również mają swoją gwarancję użytkowania. Wyjaśnił, że w przypadku modernizacji, powinny być już robione bardziej nowocześnie. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zabierając głos w sprawie wyjaśnił, iż na str przedmiotowego materiału znajduje się odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Komisji. Wyjaśnił, iż Urząd Miasta nie będzie inwestorem tej inwestycji, ale wyjaśnił, iż plany są przedstawione. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus poinformował, iż Rada Miasta przyjęła w tej kadencji plan przestrzenny dla rezerwowego GPZ-u przy ul. Orlańskiej. Ten teren już jest rezerwowany na ten cel, ponieważ już zostało potwierdzone, że jest planowana inwestycja. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zauważył, iż jest już pozwolenie na budowę i niedługo ma już ruszyć inwestycja. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż pozwolenie na budowę uprawomocni się, ponieważ Wojewoda wszczął już postępowanie. Wyjaśnił, iż po raz pierwszy pojawił się poważny inwestor. Deklaracji o wejściu firm z gazem do miasta było wiele, niestety na deklaracjach pisemnych sprawy się kończyły. Natomiast GiNG z Warszawy wykupiło już grunty pod budowę stacji oraz została opracowana dokumentacja. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż problemem będzie rozprowadzenie tego gazu po mieście. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania wsparcia w zakresie dożywiania. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zwrócił uwagę, iż w grudniu Rada Ministrów zmieniła uchwałę, co spowodowało, iż należało dostosować prawo miejscowe do narzuconych przepisów. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem czy dla osób dorosłych był organizowany przetarg na posiłki? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż zawsze był organizowany przetarg, W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

7 7 Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż w tym materiale zachodzi również jedna zmiana, a mianowicie został dodany 5, gdzie automatycznie przesuwa się numeracja pozostałych paragrafów. Dodał również, iż w Bielsku Podlaskim na chwilę obecną istnieją dwa Kluby Malucha, które będą rozliczane, jak zostaną przyznane im dotacje. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie decyzji w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski poinformował, iż Społeczna Komisja Mieszkaniowa pracowała w ubiegłym roku w niepełnym składzie, ponieważ jedna członkini przebywała na urlopie macierzyńskim. Pojawił się również kandydat z sądu, w związku z czym brakuje już tylko jednej osoby spośród radnych do pełnego składu. Ważnym jest, aby członek do tej komisji jak najszybciej został wybrany, ponieważ Komisja powinna rozpocząć już swoje posiedzenie w lutym. Przed Społeczną Komisją Mieszkaniową jest dużo pracy, a podań jest wiele. Niestety bez pełnego składy Komisja nie może podjąć żadnych działań. Członek Komisji Alina Niegierewicz zwróciła się z zapytaniem, czy podań jest coraz więcej? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż podań jest dużo i cały czas jeszcze spływają. Poinformował, iż w roku poprzednim było tak, że Komisja spotkała się w miesiącu lutym. Niestety było tak, iż podania, które spłynęły po tym miesiącu czekały do rozpatrzenia do teraz. Mieszkańcy składają całe dokumentacje, które zawierają zaświadczenie o zarobkach, podawana jest liczba dzieci, itd. Rada podjęła uchwałę, w której są podane kryteria, kto może się ubiegać o przyznanie mieszkania. Jeżeli taka rodzina ubiega się o przyznanie mieszkania, w takim przypadku komisja decyduje się na oględziny, sprawdza jakie panują tam warunki. W dalszej kolejności, na posiedzeniu tworzona jest lista, według której będą przydzielane mieszkania. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem, czy w chwili obecnej są jakieś możliwości przydziałowe? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż w chwili obecnej jest niezakończona praca nad sprawami z roku ubiegłego, gdyż osoby, które złożyły podanie w roku ubiegłym jeszcze nie otrzymały przydziału. Nie buduje się mieszkań socjalnych ani komunalnych. Wszelkie starania są dokładane, aby zagospodarować ten obszar, jaki jest do dyspozycji, nie ma w tej chwili pustostanów. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż wydaje mu się, że na ul. Jana Pawła II znajduje się puste mieszkanie.

8 8 Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż pojawiło się u niego już kilka osób w sprawach mieszkaniowych, w związku z czym zlecił Referatowi Gk sprawdzenie, jak w chwili obecnej wygląda sytuacja. Wyjaśnił, iż najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak wygląda sytuacja. Dopóki urzędnik nie pójdzie i nie sprawdzi w terenie, w dobrej mierze przyjmuje, iż ktoś zamieszkuje dane mieszkanie. Członek Komisji Alina Niegierewicz zauważyła również, że ilekroć przechodzi ul. Jana Pawła II, to wydaje się jej, iż dwa mieszkania są niezamieszkałe. Brak firanek w oknach, nikt się nie rusza, szyby w oknach również są brudne, więc wszystko wskazuje na to, iż nikt tam nie zamieszkuje. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski poinformował, iż jest jeszcze propozycja rozszerzenia porządku obrad na sesję Rady Miasta. Po dostarczeniu Radnym materiałów na sesję do Urzędu Miasta wpłynął wniosek Dyrektora Pływalni Miejskiej Wodnik o wprowadzenie do porządku obrad jego wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej Wodnik. Poinformował, iż przychylił się do tego wniosku. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem czy chodzi tu o wynajęcie dodatkowej powierzchni, czy przedłużenie starej umowy dot. najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej Wodnik? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż osoba, która w tej chwili użytkuje, wystąpiła z propozycją przedłużenia umowy na dalsze użytkowanie powierzchni. Dyrektor pływalni wyraził chęć dalszej współpracy. Wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy, osoba użytkująca część powierzchni płaci 150 zł za miesiąc, lecz zaproponował, aby Dyrektor pływalni wynegocjował wyższą cenę. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Do pkt. 2 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie (Sprawozdanie z działalności Komisji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji na 2013 r. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 r. Do pkt. 3 Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie

9 9 Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż został sporządzony Protokół Nr 34/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2013 r. Zwrócił się z pytaniem czy są do niego uwagi? W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. protokół. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw,0-wstrzym.) Komisja przyjęła Protokół Nr 34/13. W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji przy 4 uczestniczących w posiedzeniu. Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zakończył obrady. Protokół sporządziła: Ewa Andrzejuk Na powyższym protokół zakończono. Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Ignacy Grzybowski

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XXII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Sprawy różne.

1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XXII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Sprawy różne. Br.0012.43.2012 Protokół Nr 19/12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 21 sierpnia 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 marca 2013 r.

Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 marca 2013 r. Br.0012.16.2013 Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, dn. 2015.06.17. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.5.2015 Rada Miasta Bielsk Podlaski Uprzejmie informuję, że przed sesją Rady Miasta, która

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/10 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 18 maja 2010 r.

Protokół Nr 39/10 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 18 maja 2010 r. Br. 0063-2-5/10 Protokół Nr 39/10 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 18 maja 2010 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36 w

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Br.0012.24.2014 Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 18/12 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 18/12 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 czerwca 2012 r. Br.0012.39.2012 Protokół Nr 18/12 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 25 Gimnazjum Nr 1 w godzinach 11

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 6/13 Komisja głosami: za 4, przeciw 0, wstrz. 0, przyjęła protokół z posiedzenia komisji w kwietniu 2013r. PROTOKÓŁ Nr 6/13 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 24 czerwca 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer Przewodniczący Komisji. Lista obecności pracowników

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku

Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Protokół nr XXI/2013 Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2013 roku Przewodniczący Komisji Gospodarczej Andrzej Kaczmarek otworzył o godz. 9 00 posiedzenie Komisji Gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE

ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, 2014-09-09 BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Br.0003.9.2014 ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I INTERPELACJE ZGŁOSZONE PRZEZ RADNYCH PODCZAS OBRAD

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 16/2009 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych odbytego w dniu 18 lutego 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Henryk Staśkiewicz

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych.

BUDŻET GMINY. Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. BUDŻET GMINY Podstawowym aktem prawnym regulującym proces budżetowania w gminie jest ustawa o finansach publicznych. Art. 211. 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji.

PROTOKÓŁ Nr 2/08. Ad. 1 Przewodniczący Komisji wystąpił o przyjęcie protokołu nr 1/08 z poprzedniego posiedzenia Komisji. PROTOKÓŁ Nr 2/08 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku

Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku Protokół nr 29/2012 z posiedzenia wspólnego odbytego w dniu 17 grudnia 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Rady Miejskiej. Ponadto w posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag do porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji przystąpił do jego realizacji.

Wobec braku uwag do porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji przystąpił do jego realizacji. Br..0012.37.2014 Protokół Nr 40/14 z posiedzenia Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski z 16 czerwca 2014 r. Posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 7/2011. 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 7/2011 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 24 maja 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w Gimnazjum nr 1, ul. Popiela

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014

Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014 Protokół nr 41 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzemieniewo w dniu 27 marca 2014 Dnia 27 marca 2014 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący komisji powitał zebranych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku

P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku P R O T O K Ó Ł NR 2/2011 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 21 stycznia 2011 roku Obecność na posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 46/11. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Marcin Mieszkalski.

Protokół Nr 46/11. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów - Marcin Mieszkalski. Protokół Nr 46/11 Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się dnia 22.12.2011r.o godz.13.00. w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r.

Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Protokół nr XXV/2012 z przebiegu XXV sesji Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej VI kadencji (2010 2014) w dniu 29 listopada 2012 r. Radnych obecni w chwili rozpoczęcia sesji o godz. 9 00 15 radnych (Lista obecności

Bardziej szczegółowo