Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 Br Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 305 w godzinach W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk, Członkowie Komisji - Alina Niegierewicz oraz Krystyna Mańko, Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski, Sekretarz Miasta Tamara Korycka, Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk, Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski, który otwierając posiedzenie Komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia podany w zawiadomieniu. Odnośnie zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XLI Sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok. 3. Sprawy różne. Do pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pani Eugenii Kruk do Rady Miasta Bielsk Podlaski. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poddał pod głosowanie W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poddał pod głosowanie W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.

2 2 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż jest to projekt uchwały bez wskazania nazwiska. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem, czy to Komisja wybiera przewodniczących? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż przewodniczących Komisji wybiera Rada Miasta na sesji. Wyjaśnił, iż na sesji Rady Miasta będzie można zgłosić kandydaturę, jeżeli kandydat wyrazi zgodę, będzie można przeprowadzić głosowanie w obecności wszystkich Radnych. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2014 r. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poddał pod głosowanie W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Bielsk Podlaski za 2013 rok. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie, zwrócił się do Pełniącego Funkcję Burmistrza Miasta Jarosława Borowskiego o przybliżenie tematu związanego z emisją obligacji. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, że miasto nie podpisało umowy związanej z emisją obligacji, w związku z czym został przedstawiony wszystkim Radnym druk nr VIII, który zawiera informację dot. prognozy finansowej miasta z uwzględnieniem tego faktu. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją oraz przyjęła ją do wiadomości. Informacja z realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miasta Bielsk Podlaski w 2013 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z prośbą o przybliżenie tematu dot. stawek za wywóz śmieci. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż z realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miasta w 2013 r. wynika, że wniosek zgłoszony podczas obrad XXIX sesji w dniu 26 marca 2013 r. o brzmieniu: aby Rada Miasta na jednej z przyszłych sesji, po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz śmieci, zajęła się zmianą uchwały w sprawie stawek za wywóz śmieci nie został zrealizowany. Wyjaśnił, iż nowe stawki opłat zostaną przedłożone Radzie Miasta w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ponadto wniosek o brzmieniu: aby po przeprowadzeniu przetargu przeanalizować zasadność zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zgodnie z załączoną propozycją, tj. w 2 do uchwały dodać ust. 3 w brzmieniu: 3. Jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, w przypadku rodzin wielodzietnych od piątej i kolejnej osoby nie pobierać opłat. również nie został zrealizowany. Nowe stawki opłat za odpady zostaną przedłożone Radzie Miasta w pierwszym kwartale bieżącego roku. Urząd Miasta po dokonaniu dokładnych wyliczeń zaproponuje Radzie Miasta swoją propozycję, do której Rada będzie mogła się odnieść. Prace nad wyliczeniami mają

3 3 doprowadzić do tego, by stawki były niższe, natomiast musi to być rachunek ekonomiczny. Poinformował również, że sugestia dot. zmiany stawek dla rodzin wielodzietnych będzie uwzględniona. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk podkreślił, iż zniżka dla rodzin wieloosobowych musi nastąpić, ponieważ w chwili obecnej rodzin tego typu nie ma zbyt wiele. Opłaty, które ponoszą takie rodziny są zbyt wysokie, w porównaniu z pozostałymi. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż przestawiona oferta będzie tak skonstruowana, aby miasto było na nią stać. Zwrócił również uwagę na niedogodność, która się będzie z tym wiązała, a mianowicie mieszkańcy prawdopodobnie będą musieli jeszcze raz składać deklaracje. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem, czy wniosek dotyczący oświetlenia w tunelu pod blokiem przy ul. Mickiewicza 29 został zrealizowany? Zauważył, iż w informacji jest podane, że wniosek zrealizowano, z kolei dotarły do niego słuchy od mieszkańców, że w tym miejscu nie ma oświetlenia. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski poinformował, że wniosek był zrealizowany. Niestety często bywa tak, że chuligani zbijają oświetlenie w tym miejscu. Radny Gołębiowski po odbyciu dyżuru radnego w Urzędzie Miasta wspominał, iż oświetlenie, które było zrobione w tym miejscu, niestety znów nie funkcjonuje. Niestety ktoś je zniszczył. O godz Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk opuścił posiedzenie Komisji. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyło 3 Członków Komisji. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja zapoznała się z informacją oraz przyjęła ją do wiadomości. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zwrócił uwagę, iż na str. 4 ww. projektu uchwały, pod literką u) należy wykreślić słowo ZAIKS-u. Nastąpił szum informacyjny pomiędzy organizatorami a Bielskim Domem Kultury. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Bielskiego Domu Kultury była przeznaczona tylko na występ Zespołu Akcent. Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk poniosło koszty ZAIKSu. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognoą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż w projekcie uchwały przedłożony został załącznik nr 1, w którym mowa jest, że objaśnienia do WPF korespondują z rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 grudnia 2013 r., które zmienia cały kształt dokumentu. Przedstawione tabele w załączniku nr 1 zawierają nowe nazewnictwo, nad którego interpretacją trwają prace. Pojawi się autopoprawka Burmistrza do tego dokumentu, czyli dostosowanie części tabelarycznej do objaśnień. Istotą tego dokumentu jest przedstawienie zupełnie nowego budżetu, który funkcjonuje od 1 stycznia 2014 r. w stosunku do tego, co zostało przyjęte w

4 4 grudniu. Nie ma obligacji, jest inny rozkład długu, niezrealizowane przedsięwzięcia wchodzą do nowego budżetu. Nowe przepisy, które narzuca Minister Finansów powinny być już rozpisane do 14 stycznia 2014 r., niestety do ostatniej chwili nie była dostępna aplikacja, w której można było nadać kształt dokumentowi. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zabierając głos w sprawie zauważył, iż samorządy poprzyjmowały już budżety. Zapytał czy nowe zmiany kolidują z poprzednią wersją? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach nie mamy prawa ustalić budżetu, który nie spełnia wskaźnika w danym roku i w kolejnych latach objętych prognozą. Poprosił, aby zwrócić uwagę na tabelę na str. 5 ww. projektu uchwały, gdzie w części tabelarycznej w kolumnie 9.8 w roku 2016 jest formuła NIE. Literalnie podchodząc do ustawy, takiego budżetu nie ma, a RIO powinno zaopiniować negatywnie. Trzeba tworzyć budżety 2014 i 2015 roku, aby w tabeli była forma TAK. Z kolei w rubryce jest formuła TAK. Niestety tak to jest w finansach publicznych, że wstępne sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków pojawiają się ok. 20 stycznia i na bazie wstępnych danych za rok 2014 podstawionych do tego dokumentu daje wskaźnik, którego Urząd nie spełnia. Wskaźniki narzucone ustawą są spełnione. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem czy nowa ustawa utrudnia samorządom pracę czy tylko ją precyzuje? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż z chwilą elektronicznego podpisu materiał natychmiast trafia do Ministra, co pozwala centrali na pełny obraz sytuacji o każdej jednostce. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy do tej pory Minister Finansów nie maił pełnego obrazu? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk poinformował, iż po wprowadzeniu nowej ustawy przygotowany materiał jest wiarygodny, konkretny, który może stanowić podstawę do dalszych analiz oraz decyzji. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielsk Podlaski. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie, zadał pytanie dotyczące ww. projektu uchwały dot. planu, a mianowicie czy został stworzony plan, z którego wynika ile miasto potrzebuje energii elektrycznej? Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż obowiązek ustawowy nakazuje urzędnikom miasta opracowanie i przygotowanie takiego dokumentu raz na jakiś czas. W dokumencie jest opisywany stan istniejący oraz perspektywy rozwoju, z tym, że perspektywy rozwoju są opracowywane na podstawie danych od przedsiębiorstw oraz ich planów. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem czy Urząd jest w posiadaniu danych od przedsiębiorstw? Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus poinformował, iż wszystkie udostępnione dane pozyskane od przedsiębiorców zostały zwarte w ww. dokumencie. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zapytał czy wcześniej nie było tego typu założeń?

5 5 Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż były, ale ustawa nakazała stworzyć nowe założenia. Poprzednie były z 1999 roku, które były przyjęte przez Radę Miasta. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił uwagę, iż transformatory są stare, na chwilę obecną spełniają jeszcze normy, ale muszą mieć jakieś terminy gwarancji. Zapytał, czy Urząd Miasta posiada tego typu dane z zakładów energetycznych? Kierownik Referatu Gk Kazimierz Prus poinformował, iż sprawy tego typu nie są domeną samorządu. Wyjaśnił, iż jest to jedyny dokument w sprawach energetyki, czyli energii elektrycznej, cieplnej i gazowej w mieście. Wszystkie plany i założenia należą do przedsiębiorstw. Urząd Miasta nie ma na to wpływu. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zauważył, iż w dokumencie jest mowa, że: w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być zgodny. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż tekst, który przytoczył Radny jest to fragment ustawy, który mówi, że gdyby miasto, Rada Miasta, Burmistrz Miasta uznali, że jednak istnieje zagrożenie, a przedsiębiorstwo, które jest zobowiązane do zapewnienia tejże energii, lekceważy to zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, to w takim przypadku Rada Miasta mogłaby przyjąć dokument wyższego rzędu, czyli plany. Są to założenia do planów. W chwili obecnej zagrożenie tego typu nie występuje, więc nie ma takiej potrzeby, by Rada Miasta podejmowała takie decyzje. Energetycy również mają swoje plany, więc gdy nie maja w danej chwili swoich środków, to swoje inwestycje włączają w przedsiębiorstwa. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zawrócił się z zapytaniem, czy podczas opracowywania założeń Urząd występował do przedsiębiorstw z prośba o przedłożenie planów? Czy każde przedsiębiorstwo składało swoje plany? O godz na posiedzenie komisji wrócił Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczyło 4 Członków Komisji. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus poinformował, iż taka była zachowana procedura, dopracowywała to firma, której było zlecone wykonanie przedmiotowego materiału. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż należy on do Związku Inżynierów, w związku z czym przesyłają mu różnego rodzaju pisma. Z jednego z nich dowiedział się, że mają wejść w życie przepisy unijne, a słupów ze średnim napięciem jest wiele, niektóre z nich znajdują się na podwórkach prywatnych. Spowoduje to, że ludzie będą domagać się odszkodowań. Członek Komisji Alina Niegierewicz zabierając głos w sprawie zwróciła uwagę, iż na jej prywatnej posesji również znajduje się taki słup. Wyjaśniła, że ludzie już się zwracają z wnioskami o odszkodowanie. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż śledzi on od 10 lat orzecznictwo sądowe w tej sprawie i większość pozywających przegrywa tego typu sprawy. Linia orzecznicza jest podzielona w ten sposób, że jeżeli osoba by wykazała, że na jego gruncie wybudowano urządzenie nie stanowiące jego własności bez jego zgody, to jest szansa na odszkodowanie. Jeżeli wybudowano za jego wiedzą, za jego zgodą, to sprawa jest przegrana. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zabierając głos w sprawie wyjaśnił, iż często bywa tak, że ludzie posiłkują się wiedzą niekompletną, gdzieś zasłyszaną. Zakładają sprawy z nadzieją, że adwokat to załatwi. To są już indywidualne sprawy.

6 6 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zapytał co ma na celu ustawa, która ma wejść w życie? Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski wyjaśnił, że w przypadku, gdy linie energetyczne mają po 30, 40 lat, to powinny nastąpić ich modernizacje. Nie ma nic wiecznego, więc za 5, 10 lat będą musiały być zmodernizowane. Słupy również mają swoją gwarancję użytkowania. Wyjaśnił, że w przypadku modernizacji, powinny być już robione bardziej nowocześnie. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zabierając głos w sprawie wyjaśnił, iż na str przedmiotowego materiału znajduje się odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Komisji. Wyjaśnił, iż Urząd Miasta nie będzie inwestorem tej inwestycji, ale wyjaśnił, iż plany są przedstawione. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus poinformował, iż Rada Miasta przyjęła w tej kadencji plan przestrzenny dla rezerwowego GPZ-u przy ul. Orlańskiej. Ten teren już jest rezerwowany na ten cel, ponieważ już zostało potwierdzone, że jest planowana inwestycja. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zauważył, iż jest już pozwolenie na budowę i niedługo ma już ruszyć inwestycja. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż pozwolenie na budowę uprawomocni się, ponieważ Wojewoda wszczął już postępowanie. Wyjaśnił, iż po raz pierwszy pojawił się poważny inwestor. Deklaracji o wejściu firm z gazem do miasta było wiele, niestety na deklaracjach pisemnych sprawy się kończyły. Natomiast GiNG z Warszawy wykupiło już grunty pod budowę stacji oraz została opracowana dokumentacja. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż problemem będzie rozprowadzenie tego gazu po mieście. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania wsparcia w zakresie dożywiania. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zwrócił uwagę, iż w grudniu Rada Ministrów zmieniła uchwałę, co spowodowało, iż należało dostosować prawo miejscowe do narzuconych przepisów. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem czy dla osób dorosłych był organizowany przetarg na posiłki? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż zawsze był organizowany przetarg, W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

7 7 Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż w tym materiale zachodzi również jedna zmiana, a mianowicie został dodany 5, gdzie automatycznie przesuwa się numeracja pozostałych paragrafów. Dodał również, iż w Bielsku Podlaskim na chwilę obecną istnieją dwa Kluby Malucha, które będą rozliczane, jak zostaną przyznane im dotacje. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie decyzji w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski poinformował, iż Społeczna Komisja Mieszkaniowa pracowała w ubiegłym roku w niepełnym składzie, ponieważ jedna członkini przebywała na urlopie macierzyńskim. Pojawił się również kandydat z sądu, w związku z czym brakuje już tylko jednej osoby spośród radnych do pełnego składu. Ważnym jest, aby członek do tej komisji jak najszybciej został wybrany, ponieważ Komisja powinna rozpocząć już swoje posiedzenie w lutym. Przed Społeczną Komisją Mieszkaniową jest dużo pracy, a podań jest wiele. Niestety bez pełnego składy Komisja nie może podjąć żadnych działań. Członek Komisji Alina Niegierewicz zwróciła się z zapytaniem, czy podań jest coraz więcej? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż podań jest dużo i cały czas jeszcze spływają. Poinformował, iż w roku poprzednim było tak, że Komisja spotkała się w miesiącu lutym. Niestety było tak, iż podania, które spłynęły po tym miesiącu czekały do rozpatrzenia do teraz. Mieszkańcy składają całe dokumentacje, które zawierają zaświadczenie o zarobkach, podawana jest liczba dzieci, itd. Rada podjęła uchwałę, w której są podane kryteria, kto może się ubiegać o przyznanie mieszkania. Jeżeli taka rodzina ubiega się o przyznanie mieszkania, w takim przypadku komisja decyduje się na oględziny, sprawdza jakie panują tam warunki. W dalszej kolejności, na posiedzeniu tworzona jest lista, według której będą przydzielane mieszkania. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem, czy w chwili obecnej są jakieś możliwości przydziałowe? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż w chwili obecnej jest niezakończona praca nad sprawami z roku ubiegłego, gdyż osoby, które złożyły podanie w roku ubiegłym jeszcze nie otrzymały przydziału. Nie buduje się mieszkań socjalnych ani komunalnych. Wszelkie starania są dokładane, aby zagospodarować ten obszar, jaki jest do dyspozycji, nie ma w tej chwili pustostanów. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż wydaje mu się, że na ul. Jana Pawła II znajduje się puste mieszkanie.

8 8 Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż pojawiło się u niego już kilka osób w sprawach mieszkaniowych, w związku z czym zlecił Referatowi Gk sprawdzenie, jak w chwili obecnej wygląda sytuacja. Wyjaśnił, iż najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak wygląda sytuacja. Dopóki urzędnik nie pójdzie i nie sprawdzi w terenie, w dobrej mierze przyjmuje, iż ktoś zamieszkuje dane mieszkanie. Członek Komisji Alina Niegierewicz zauważyła również, że ilekroć przechodzi ul. Jana Pawła II, to wydaje się jej, iż dwa mieszkania są niezamieszkałe. Brak firanek w oknach, nikt się nie rusza, szyby w oknach również są brudne, więc wszystko wskazuje na to, iż nikt tam nie zamieszkuje. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski poinformował, iż jest jeszcze propozycja rozszerzenia porządku obrad na sesję Rady Miasta. Po dostarczeniu Radnym materiałów na sesję do Urzędu Miasta wpłynął wniosek Dyrektora Pływalni Miejskiej Wodnik o wprowadzenie do porządku obrad jego wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej Wodnik. Poinformował, iż przychylił się do tego wniosku. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem czy chodzi tu o wynajęcie dodatkowej powierzchni, czy przedłużenie starej umowy dot. najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej Wodnik? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż osoba, która w tej chwili użytkuje, wystąpiła z propozycją przedłużenia umowy na dalsze użytkowanie powierzchni. Dyrektor pływalni wyraził chęć dalszej współpracy. Wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy, osoba użytkująca część powierzchni płaci 150 zł za miesiąc, lecz zaproponował, aby Dyrektor pływalni wynegocjował wyższą cenę. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Do pkt. 2 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie (Sprawozdanie z działalności Komisji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji na 2013 r. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 r. Do pkt. 3 Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie

9 9 Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż został sporządzony Protokół Nr 34/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2013 r. Zwrócił się z pytaniem czy są do niego uwagi? W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. protokół. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw,0-wstrzym.) Komisja przyjęła Protokół Nr 34/13. W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji przy 4 uczestniczących w posiedzeniu. Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zakończył obrady. Protokół sporządziła: Ewa Andrzejuk Na powyższym protokół zakończono. Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Ignacy Grzybowski

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r.

Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Br.0012.24.2014 Protokół Nr 38/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 22 kwietnia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Br.0012.4.2.2015. Nieobecny: Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Jaroszko.

Br.0012.4.2.2015. Nieobecny: Wiceprzewodniczący Komisji - Wojciech Jaroszko. Br.0012.4.2.2015 Protokół Nr 3/15 Z posiedzenia Komisji Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego,Gospodarki Komunalnej i Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 17 lutego

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go

Do punktu 1- go Do punktu 2 ego Do punktu 3- go Protokół Nr 34.2013 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku oraz Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10

Protokół Nr V. z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 Protokół Nr V z obrad V (piątej ) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 lutego 2015 roku w godz. od 12 00 do 16 10 W której uczestniczyli: Wójt Gminy - Bohdan Mohyła Skarbnik Gminy Dariusz

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo