Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 Br Protokół Nr 35/14 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 stycznia 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 305 w godzinach W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk, Członkowie Komisji - Alina Niegierewicz oraz Krystyna Mańko, Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski, Sekretarz Miasta Tamara Korycka, Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk, Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski, który otwierając posiedzenie Komisji powitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek posiedzenia podany w zawiadomieniu. Odnośnie zaproponowanego porządku obrad uwag nie wniesiono. Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XLI Sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok. 3. Sprawy różne. Do pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia Pani Eugenii Kruk do Rady Miasta Bielsk Podlaski. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poddał pod głosowanie W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poddał pod głosowanie W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski.

2 2 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż jest to projekt uchwały bez wskazania nazwiska. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem, czy to Komisja wybiera przewodniczących? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż przewodniczących Komisji wybiera Rada Miasta na sesji. Wyjaśnił, iż na sesji Rady Miasta będzie można zgłosić kandydaturę, jeżeli kandydat wyrazi zgodę, będzie można przeprowadzić głosowanie w obecności wszystkich Radnych. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bielsk Podlaski na 2014 r. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poddał pod głosowanie W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Bielsk Podlaski za 2013 rok. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie, zwrócił się do Pełniącego Funkcję Burmistrza Miasta Jarosława Borowskiego o przybliżenie tematu związanego z emisją obligacji. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, że miasto nie podpisało umowy związanej z emisją obligacji, w związku z czym został przedstawiony wszystkim Radnym druk nr VIII, który zawiera informację dot. prognozy finansowej miasta z uwzględnieniem tego faktu. Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją oraz przyjęła ją do wiadomości. Informacja z realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miasta Bielsk Podlaski w 2013 r. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z prośbą o przybliżenie tematu dot. stawek za wywóz śmieci. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż z realizacji wniosków przyjętych przez Radę Miasta w 2013 r. wynika, że wniosek zgłoszony podczas obrad XXIX sesji w dniu 26 marca 2013 r. o brzmieniu: aby Rada Miasta na jednej z przyszłych sesji, po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz śmieci, zajęła się zmianą uchwały w sprawie stawek za wywóz śmieci nie został zrealizowany. Wyjaśnił, iż nowe stawki opłat zostaną przedłożone Radzie Miasta w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ponadto wniosek o brzmieniu: aby po przeprowadzeniu przetargu przeanalizować zasadność zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zgodnie z załączoną propozycją, tj. w 2 do uchwały dodać ust. 3 w brzmieniu: 3. Jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, w przypadku rodzin wielodzietnych od piątej i kolejnej osoby nie pobierać opłat. również nie został zrealizowany. Nowe stawki opłat za odpady zostaną przedłożone Radzie Miasta w pierwszym kwartale bieżącego roku. Urząd Miasta po dokonaniu dokładnych wyliczeń zaproponuje Radzie Miasta swoją propozycję, do której Rada będzie mogła się odnieść. Prace nad wyliczeniami mają

3 3 doprowadzić do tego, by stawki były niższe, natomiast musi to być rachunek ekonomiczny. Poinformował również, że sugestia dot. zmiany stawek dla rodzin wielodzietnych będzie uwzględniona. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk podkreślił, iż zniżka dla rodzin wieloosobowych musi nastąpić, ponieważ w chwili obecnej rodzin tego typu nie ma zbyt wiele. Opłaty, które ponoszą takie rodziny są zbyt wysokie, w porównaniu z pozostałymi. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż przestawiona oferta będzie tak skonstruowana, aby miasto było na nią stać. Zwrócił również uwagę na niedogodność, która się będzie z tym wiązała, a mianowicie mieszkańcy prawdopodobnie będą musieli jeszcze raz składać deklaracje. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem, czy wniosek dotyczący oświetlenia w tunelu pod blokiem przy ul. Mickiewicza 29 został zrealizowany? Zauważył, iż w informacji jest podane, że wniosek zrealizowano, z kolei dotarły do niego słuchy od mieszkańców, że w tym miejscu nie ma oświetlenia. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski poinformował, że wniosek był zrealizowany. Niestety często bywa tak, że chuligani zbijają oświetlenie w tym miejscu. Radny Gołębiowski po odbyciu dyżuru radnego w Urzędzie Miasta wspominał, iż oświetlenie, które było zrobione w tym miejscu, niestety znów nie funkcjonuje. Niestety ktoś je zniszczył. O godz Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk opuścił posiedzenie Komisji. Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczyło 3 Członków Komisji. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja zapoznała się z informacją oraz przyjęła ją do wiadomości. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2014 r. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zwrócił uwagę, iż na str. 4 ww. projektu uchwały, pod literką u) należy wykreślić słowo ZAIKS-u. Nastąpił szum informacyjny pomiędzy organizatorami a Bielskim Domem Kultury. Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Bielskiego Domu Kultury była przeznaczona tylko na występ Zespołu Akcent. Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk poniosło koszty ZAIKSu. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata wraz z prognoą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż w projekcie uchwały przedłożony został załącznik nr 1, w którym mowa jest, że objaśnienia do WPF korespondują z rozporządzeniem Ministra Finansów z 31 grudnia 2013 r., które zmienia cały kształt dokumentu. Przedstawione tabele w załączniku nr 1 zawierają nowe nazewnictwo, nad którego interpretacją trwają prace. Pojawi się autopoprawka Burmistrza do tego dokumentu, czyli dostosowanie części tabelarycznej do objaśnień. Istotą tego dokumentu jest przedstawienie zupełnie nowego budżetu, który funkcjonuje od 1 stycznia 2014 r. w stosunku do tego, co zostało przyjęte w

4 4 grudniu. Nie ma obligacji, jest inny rozkład długu, niezrealizowane przedsięwzięcia wchodzą do nowego budżetu. Nowe przepisy, które narzuca Minister Finansów powinny być już rozpisane do 14 stycznia 2014 r., niestety do ostatniej chwili nie była dostępna aplikacja, w której można było nadać kształt dokumentowi. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zabierając głos w sprawie zauważył, iż samorządy poprzyjmowały już budżety. Zapytał czy nowe zmiany kolidują z poprzednią wersją? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach nie mamy prawa ustalić budżetu, który nie spełnia wskaźnika w danym roku i w kolejnych latach objętych prognozą. Poprosił, aby zwrócić uwagę na tabelę na str. 5 ww. projektu uchwały, gdzie w części tabelarycznej w kolumnie 9.8 w roku 2016 jest formuła NIE. Literalnie podchodząc do ustawy, takiego budżetu nie ma, a RIO powinno zaopiniować negatywnie. Trzeba tworzyć budżety 2014 i 2015 roku, aby w tabeli była forma TAK. Z kolei w rubryce jest formuła TAK. Niestety tak to jest w finansach publicznych, że wstępne sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków pojawiają się ok. 20 stycznia i na bazie wstępnych danych za rok 2014 podstawionych do tego dokumentu daje wskaźnik, którego Urząd nie spełnia. Wskaźniki narzucone ustawą są spełnione. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem czy nowa ustawa utrudnia samorządom pracę czy tylko ją precyzuje? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż z chwilą elektronicznego podpisu materiał natychmiast trafia do Ministra, co pozwala centrali na pełny obraz sytuacji o każdej jednostce. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zapytał, czy do tej pory Minister Finansów nie maił pełnego obrazu? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk poinformował, iż po wprowadzeniu nowej ustawy przygotowany materiał jest wiarygodny, konkretny, który może stanowić podstawę do dalszych analiz oraz decyzji. W wyniku głosowania (3-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bielsk Podlaski. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otwierając dyskusję w przedmiotowej sprawie, zadał pytanie dotyczące ww. projektu uchwały dot. planu, a mianowicie czy został stworzony plan, z którego wynika ile miasto potrzebuje energii elektrycznej? Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż obowiązek ustawowy nakazuje urzędnikom miasta opracowanie i przygotowanie takiego dokumentu raz na jakiś czas. W dokumencie jest opisywany stan istniejący oraz perspektywy rozwoju, z tym, że perspektywy rozwoju są opracowywane na podstawie danych od przedsiębiorstw oraz ich planów. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem czy Urząd jest w posiadaniu danych od przedsiębiorstw? Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus poinformował, iż wszystkie udostępnione dane pozyskane od przedsiębiorców zostały zwarte w ww. dokumencie. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zapytał czy wcześniej nie było tego typu założeń?

5 5 Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż były, ale ustawa nakazała stworzyć nowe założenia. Poprzednie były z 1999 roku, które były przyjęte przez Radę Miasta. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił uwagę, iż transformatory są stare, na chwilę obecną spełniają jeszcze normy, ale muszą mieć jakieś terminy gwarancji. Zapytał, czy Urząd Miasta posiada tego typu dane z zakładów energetycznych? Kierownik Referatu Gk Kazimierz Prus poinformował, iż sprawy tego typu nie są domeną samorządu. Wyjaśnił, iż jest to jedyny dokument w sprawach energetyki, czyli energii elektrycznej, cieplnej i gazowej w mieście. Wszystkie plany i założenia należą do przedsiębiorstw. Urząd Miasta nie ma na to wpływu. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zauważył, iż w dokumencie jest mowa, że: w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być zgodny. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż tekst, który przytoczył Radny jest to fragment ustawy, który mówi, że gdyby miasto, Rada Miasta, Burmistrz Miasta uznali, że jednak istnieje zagrożenie, a przedsiębiorstwo, które jest zobowiązane do zapewnienia tejże energii, lekceważy to zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego, to w takim przypadku Rada Miasta mogłaby przyjąć dokument wyższego rzędu, czyli plany. Są to założenia do planów. W chwili obecnej zagrożenie tego typu nie występuje, więc nie ma takiej potrzeby, by Rada Miasta podejmowała takie decyzje. Energetycy również mają swoje plany, więc gdy nie maja w danej chwili swoich środków, to swoje inwestycje włączają w przedsiębiorstwa. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zawrócił się z zapytaniem, czy podczas opracowywania założeń Urząd występował do przedsiębiorstw z prośba o przedłożenie planów? Czy każde przedsiębiorstwo składało swoje plany? O godz na posiedzenie komisji wrócił Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczyło 4 Członków Komisji. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus poinformował, iż taka była zachowana procedura, dopracowywała to firma, której było zlecone wykonanie przedmiotowego materiału. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż należy on do Związku Inżynierów, w związku z czym przesyłają mu różnego rodzaju pisma. Z jednego z nich dowiedział się, że mają wejść w życie przepisy unijne, a słupów ze średnim napięciem jest wiele, niektóre z nich znajdują się na podwórkach prywatnych. Spowoduje to, że ludzie będą domagać się odszkodowań. Członek Komisji Alina Niegierewicz zabierając głos w sprawie zwróciła uwagę, iż na jej prywatnej posesji również znajduje się taki słup. Wyjaśniła, że ludzie już się zwracają z wnioskami o odszkodowanie. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż śledzi on od 10 lat orzecznictwo sądowe w tej sprawie i większość pozywających przegrywa tego typu sprawy. Linia orzecznicza jest podzielona w ten sposób, że jeżeli osoba by wykazała, że na jego gruncie wybudowano urządzenie nie stanowiące jego własności bez jego zgody, to jest szansa na odszkodowanie. Jeżeli wybudowano za jego wiedzą, za jego zgodą, to sprawa jest przegrana. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zabierając głos w sprawie wyjaśnił, iż często bywa tak, że ludzie posiłkują się wiedzą niekompletną, gdzieś zasłyszaną. Zakładają sprawy z nadzieją, że adwokat to załatwi. To są już indywidualne sprawy.

6 6 Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zapytał co ma na celu ustawa, która ma wejść w życie? Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski wyjaśnił, że w przypadku, gdy linie energetyczne mają po 30, 40 lat, to powinny nastąpić ich modernizacje. Nie ma nic wiecznego, więc za 5, 10 lat będą musiały być zmodernizowane. Słupy również mają swoją gwarancję użytkowania. Wyjaśnił, że w przypadku modernizacji, powinny być już robione bardziej nowocześnie. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zabierając głos w sprawie wyjaśnił, iż na str przedmiotowego materiału znajduje się odpowiedź na zapytanie Przewodniczącego Komisji. Wyjaśnił, iż Urząd Miasta nie będzie inwestorem tej inwestycji, ale wyjaśnił, iż plany są przedstawione. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus poinformował, iż Rada Miasta przyjęła w tej kadencji plan przestrzenny dla rezerwowego GPZ-u przy ul. Orlańskiej. Ten teren już jest rezerwowany na ten cel, ponieważ już zostało potwierdzone, że jest planowana inwestycja. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zauważył, iż jest już pozwolenie na budowę i niedługo ma już ruszyć inwestycja. Kierownik Referatu Gp Kazimierz Prus wyjaśnił, iż pozwolenie na budowę uprawomocni się, ponieważ Wojewoda wszczął już postępowanie. Wyjaśnił, iż po raz pierwszy pojawił się poważny inwestor. Deklaracji o wejściu firm z gazem do miasta było wiele, niestety na deklaracjach pisemnych sprawy się kończyły. Natomiast GiNG z Warszawy wykupiło już grunty pod budowę stacji oraz została opracowana dokumentacja. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił uwagę, iż problemem będzie rozprowadzenie tego gazu po mieście. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania wsparcia w zakresie dożywiania. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski zwrócił uwagę, iż w grudniu Rada Ministrów zmieniła uchwałę, co spowodowało, iż należało dostosować prawo miejscowe do narzuconych przepisów. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski zwrócił się z zapytaniem czy dla osób dorosłych był organizowany przetarg na posiłki? Skarbnik Miasta Janusz Panasiuk wyjaśnił, iż zawsze był organizowany przetarg, W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Bielsk Podlaski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

7 7 Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bielsk Podlaski. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż w tym materiale zachodzi również jedna zmiana, a mianowicie został dodany 5, gdzie automatycznie przesuwa się numeracja pozostałych paragrafów. Dodał również, iż w Bielsku Podlaskim na chwilę obecną istnieją dwa Kluby Malucha, które będą rozliczane, jak zostaną przyznane im dotacje. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.) Komisja pozytywnie zaopiniowała Podjęcie decyzji w sprawie wytypowania przedstawiciela Rady Miasta Bielsk Podlaski do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski poinformował, iż Społeczna Komisja Mieszkaniowa pracowała w ubiegłym roku w niepełnym składzie, ponieważ jedna członkini przebywała na urlopie macierzyńskim. Pojawił się również kandydat z sądu, w związku z czym brakuje już tylko jednej osoby spośród radnych do pełnego składu. Ważnym jest, aby członek do tej komisji jak najszybciej został wybrany, ponieważ Komisja powinna rozpocząć już swoje posiedzenie w lutym. Przed Społeczną Komisją Mieszkaniową jest dużo pracy, a podań jest wiele. Niestety bez pełnego składy Komisja nie może podjąć żadnych działań. Członek Komisji Alina Niegierewicz zwróciła się z zapytaniem, czy podań jest coraz więcej? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż podań jest dużo i cały czas jeszcze spływają. Poinformował, iż w roku poprzednim było tak, że Komisja spotkała się w miesiącu lutym. Niestety było tak, iż podania, które spłynęły po tym miesiącu czekały do rozpatrzenia do teraz. Mieszkańcy składają całe dokumentacje, które zawierają zaświadczenie o zarobkach, podawana jest liczba dzieci, itd. Rada podjęła uchwałę, w której są podane kryteria, kto może się ubiegać o przyznanie mieszkania. Jeżeli taka rodzina ubiega się o przyznanie mieszkania, w takim przypadku komisja decyduje się na oględziny, sprawdza jakie panują tam warunki. W dalszej kolejności, na posiedzeniu tworzona jest lista, według której będą przydzielane mieszkania. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem, czy w chwili obecnej są jakieś możliwości przydziałowe? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż w chwili obecnej jest niezakończona praca nad sprawami z roku ubiegłego, gdyż osoby, które złożyły podanie w roku ubiegłym jeszcze nie otrzymały przydziału. Nie buduje się mieszkań socjalnych ani komunalnych. Wszelkie starania są dokładane, aby zagospodarować ten obszar, jaki jest do dyspozycji, nie ma w tej chwili pustostanów. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż wydaje mu się, że na ul. Jana Pawła II znajduje się puste mieszkanie.

8 8 Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż pojawiło się u niego już kilka osób w sprawach mieszkaniowych, w związku z czym zlecił Referatowi Gk sprawdzenie, jak w chwili obecnej wygląda sytuacja. Wyjaśnił, iż najlepiej wiedzą sąsiedzi, jak wygląda sytuacja. Dopóki urzędnik nie pójdzie i nie sprawdzi w terenie, w dobrej mierze przyjmuje, iż ktoś zamieszkuje dane mieszkanie. Członek Komisji Alina Niegierewicz zauważyła również, że ilekroć przechodzi ul. Jana Pawła II, to wydaje się jej, iż dwa mieszkania są niezamieszkałe. Brak firanek w oknach, nikt się nie rusza, szyby w oknach również są brudne, więc wszystko wskazuje na to, iż nikt tam nie zamieszkuje. Wobec braku pytań i chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji poinformował, iż Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski poinformował, iż jest jeszcze propozycja rozszerzenia porządku obrad na sesję Rady Miasta. Po dostarczeniu Radnym materiałów na sesję do Urzędu Miasta wpłynął wniosek Dyrektora Pływalni Miejskiej Wodnik o wprowadzenie do porządku obrad jego wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej Wodnik. Poinformował, iż przychylił się do tego wniosku. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej Wodnik w Bielsku Podlaskim. Zastępca Przewodniczącego Komisji Leszek Aleksiejuk zwrócił się z zapytaniem czy chodzi tu o wynajęcie dodatkowej powierzchni, czy przedłużenie starej umowy dot. najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej Wodnik? Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta Jarosław Borowski wyjaśnił, iż osoba, która w tej chwili użytkuje, wystąpiła z propozycją przedłużenia umowy na dalsze użytkowanie powierzchni. Dyrektor pływalni wyraził chęć dalszej współpracy. Wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy, osoba użytkująca część powierzchni płaci 150 zł za miesiąc, lecz zaproponował, aby Dyrektor pływalni wynegocjował wyższą cenę. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała Do pkt. 2 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok. Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie (Sprawozdanie z działalności Komisji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu). Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Komisji na 2013 r. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw, 0-wstrzym.), Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 r. Do pkt. 3 Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski otworzył dyskusję w przedmiotowej sprawie

9 9 Wobec braku pytań i chętnych do dyskusji Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski poinformował, iż został sporządzony Protokół Nr 34/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2013 r. Zwrócił się z pytaniem czy są do niego uwagi? W związku z brakiem uwag Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. protokół. W wyniku głosowania (4-za, 0-przeciw,0-wstrzym.) Komisja przyjęła Protokół Nr 34/13. W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji przy 4 uczestniczących w posiedzeniu. Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Komisji Ignacy Grzybowski podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zakończył obrady. Protokół sporządziła: Ewa Andrzejuk Na powyższym protokół zakończono. Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Ignacy Grzybowski

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ad 4 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Komisja nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie, ponieważ wszyscy obecni członkowie wstrzymali się od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Br. 0063-2-11/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 8 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36

Bardziej szczegółowo

1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XXII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Sprawy różne.

1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady XXII sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Sprawy różne. Br.0012.43.2012 Protokół Nr 19/12 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 21 sierpnia 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 marca 2013 r.

Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 marca 2013 r. Br.0012.16.2013 Protokół Nr 26/13 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski Posiedzenie Komisji odbyło się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, dn. 2015.06.17. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.5.2015 Rada Miasta Bielsk Podlaski Uprzejmie informuję, że przed sesją Rady Miasta, która

Bardziej szczegółowo

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 29 czerwca 2016 r. Nr 5/VII/2016 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; Nr 5/VII/2016 Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Sprawy różne. Do pkt.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie materiałów przedkładanych pod obrady Sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski. 2. Sprawy różne. Do pkt. Br.0012.13.2014 Protokół Nr 36/14 z posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 18 lutego 2014 r. Posiedzenie Komisji odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/10 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 18 maja 2010 r.

Protokół Nr 39/10 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 18 maja 2010 r. Br. 0063-2-5/10 Protokół Nr 39/10 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 18 maja 2010 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń nr 36 w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4. Regina

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2015 r.

Protokół Nr KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2015 r. Protokół Nr 0012.2.2.2015.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala nr 305 Urzędu Miasta. Godzina rozpoczęcia: 15 00, zakończenie: 16

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Protokół Nr 34/1/2014 z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej w dniu 17 stycznia 2014 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz - Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej. Obecni, jak

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji Finansów i BudŜetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 21 października 2009 r.

Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji Finansów i BudŜetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 21 października 2009 r. Br.0063-1-9/09 Protokół Nr 34/09 z posiedzenia Komisji Finansów i BudŜetu Miasta Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 36 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski w godzinach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVIII/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 lutego 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XVIII/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 lutego 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XVIII/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 lutego 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XVIIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 20 października 2009 r.

Protokół Nr 32/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 20 października 2009 r. Br. 0063-2-9/09 Protokół Nr 32/09 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z 20 października 2009 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali posiedzeń

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr /2014 r. Z posiedzenia Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury. w dniu 16 grudnia 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr /2014 r. Z posiedzenia Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury. w dniu 16 grudnia 2014 r. P r o t o k ó ł Nr /2014 r. Z posiedzenia Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury w dniu 16 grudnia 2014 r. Przewodniczący KZOiK A. Polański - otworzył posiedzenie komisji, a następnie przedstawiła proponowany

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku

Uchwała Nr XLIV/314/10. Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku Uchwała Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 201 O roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 53 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Procedura uchwalania projektu budżetu UCHWAŁA NR XXXIII/382/10 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 czerwca 2010 r. Projekt w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół nr 44/2013 posiedzenia Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 30 grudnia 2013 r. w godz. 15 00 15 25 w sali nr 146 Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej. W dniu 16 grudnia 2009 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Finansowo- Budżetowej W dniu 16 grudnia 2009 r. SE-PO. 0063-2-11/09 Obecni : 1. Grażyna Strączek -Przewodnicząca obecna 2. Ireneusz Gawroński- Z-ca Przewodniczącego-

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. BR.0012.2.1.2015 PROTOKÓŁ Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r.

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. Przewodniczący Rady Witold Piekarniak o godz. 11:11 otworzył sesję, po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 18/12 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 18/12 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski w dniu 19 czerwca 2012 r. Br.0012.39.2012 Protokół Nr 18/12 z posiedzenia Komisji do spraw Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Bielsk Podlaski Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 25 Gimnazjum Nr 1 w godzinach 11

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

BR Protokół Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Lista obecności stanowi załącznik do protokołu BR.0012.4.1.2016 Protokół z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, które odbyło się 26.01.2016 roku w Ratuszu Miejskim w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Mariusz Budny - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. Rozpoczęcie obrad o godz. 11 05 Zakończenie obrad o godz. 11 40 Ad. 1 Otwarcie sesji przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo