INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE"

Transkrypt

1 INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE ul. Loretańska 10, Wojnicz, powiat Tarnów, województwo Małopolskie 14 / ; REGON: NIP: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZESKU PRZY ULICY BRZEGOWEJ, RZEŹNICZEJ I OKOCIMSKIEJ Rurociągi PVC i PE: Kolektor - Dn ,25 m, Dn ,45 m, Przyłącza - Dn ,15 m, PE 63 9,50 m, PE 40 29,70 m INWESTOR: Gmina Brzesko ul. Głowackiego 51, Brzesko KLAUZULA KOMPLETNOŚCI Projekt niniejszy został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, ustawami, wytycznymi, zarządzeniami, normami, najlepszą wiedzą techniczną i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma słuŝyć. OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Stanisław Maciaś Brzesko, listopad 2004 rok

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Postawa opracowania i załączone dokumenty II. Uczestnicy procesu inwestycyjnego III. Przedmiot i zakres opracowania IV. Opis stanu istniejącego V. Warunki gruntowo wodne VI. Efekty związane z realizacją inwestycji VII. Kanalizacja sanitarna VIII. Przyłącza do budynków IX. Pompownie ścieków X. Roboty ziemne i instalacyjne XI. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem XII. Oddziaływanie na środowisko XIII. Wytyczne eksploatacji, bhp, p. poŝ. XIV. Uwagi końcowe XV. Oświadczenie projektanta dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. XVI. Skrócony wypis ze skorowidza działek. XVII. Zezwolenia na wejście w teren. XVIII. Część rysunkowa: - Rys. 1 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Brzegowa - rys. 2 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Brzegowa - rys. 3 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Okocimska i Rzeźnicza - rys. 4 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Okocimska i Rzeźnicza - rys. 5 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Brzegowa 2

3 - rys. 6 Profil podłuŝny przyłączy do budynków ul. Brzegowa - rys. 7 Profil podłuŝny rurociągu tłocznego od P 1 - rys. 8-1 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Rzeźnicza - rys. 8-2 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Rzeźnicza - rys. 9 Profil podłuŝny przyłączy do budynków ul. Rzeźnicza - rys. 10 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Okocimska - rys. 11 Profil podłuŝny przyłączy do budynków ul. Okocimska I. Podstawa opracowania i załączone dokumenty 1.1. Umowa Nr ITK.III.2212/1/04/MT/16/04 z dnia roku na wykonanie prac projektowych Wizyta lokalna, pomiary i ustalenia stanu istniejącego Uzgodnienia z Inwestorem Warunki techniczne podłączenia kanalizacji do kolektora Ф1000 i Ф800 wydane przez Carlsberg Okocim S.A. Browar w Brzesku z dnia 24 maja 2004 roku Warunki techniczne podłączenia ścieków sanitarnych wydane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku RPWiK/T668/2004 z dnia 31 maja 2004 roku Dokumentacja geotechniczna podłoŝa gruntowego wykonana przez firmę geotechniczną GEOTAR w czerwcu 2004 roku Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ITK.III.7331/259/04/EP z 27 października 2004 r. Burmistrza Brzeska Uzgodnienia włączenia kanalizacji wydane przez Carlsberg Okocim S.A. Browar w Brzesku z dnia 29 listopada 2004 roku Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie z dnia 30 listopada 2004 roku Opinia Nr 609/04 ZUD w Brzesku z dnia 01 grudnia 2004 roku Uzgodnienie RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. z 06 grudnia 2004 roku 3

4 II. Uczestnicy procesu inwestycyjnego Inwestor Gmina Brzesko Brzesko, ul. Głowackiego 51 tel. (14) Projektant INWIT Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Wojnicz, ul. Loretańska 10 tel. (14) UŜytkownik Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o Brzesko, ul. Solskiego 13 tel. (14) Wykonawca Zgodnie z procedurą realizacji inwestycji przez jednostki samorządowe Wykonawca robót zostanie wyłoniony przetargu. III. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ulicy Brzegowej, Rzeźniczej i Okocimskiej wraz z przyłączami do istniejących budynków znajdujących się na trasie projektowanej kanalizacji. Zakres opracowania obejmuje: o kanał sanitarny grawitacyjny od istniejącej studni B i na istniejącym kanale sanitarnym do studni B 4 wraz z przyłączami przy ulicy Brzegowej, o kanał sanitarny tłoczny od projektowanej pompowni P 1 do studni A na istniejącym kanale sanitarnym przy ulicy Brzegowej, o kanał sanitarny grawitacyjny od projektowanej studni O 6 do studni P p wraz z rurociągiem tłocznym do pompowni P oraz przyłączami przy ulicy Rzeźniczej, o kanał sanitarny grawitacyjny od istniejącej studni k na istniejącym kanale sanitarnym do studni O 13 wraz z przyłączami przy ulicy Okocimskiej. IV. Opis stanu istniejącego Teren objęty projektem technicznym znajduje się w południowo-wschodniej części miasta 4

5 Brzeska na Osiedlu Zielonka. Programem kanalizacji sanitarnej objęte są ulice: Brzegowa, Rzeźnicza i Okocimska. Na rozpatrywanym obszarze występuje zabudowa jednorodzinna zlokalizowana przy wyŝej wymienionych ulicach oraz masarnia na ulicy Rzeźniczej. Nawierzchnia na ulicach jest asfaltowa a na ulicy brzegowej jest utwardzona. Na terenie objętym projektem istnieje gęsta sieć uzbrojenia naziemnego i podziemnego, które było wykonane w latach ubiegłych, równieŝ systemem gospodarczym poprzednich uŝytkowników lub właścicieli. Do istniejących budynków doprowadzona jest woda wewnętrzną siecią wodociągową, sieć energetyczna i teletechniczna. Istniejąca kanalizacja deszczowa z rur betonowych jest częściowo niedroŝna z powodu zamulenia kanału oraz technicznego zniszczenia rur kanałowych. Zarówno z budynków indywidualnych jak i z obiektów handlowych i produkcyjnych ścieki odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej lub do zbiorników bezodpływowych (szamb)a takŝe bezpośrednio do rzeki Uszwicy. V. Warunki gruntowo-wodne Przeprowadzono 5 małośrednicowych sondowań próbnikiem przelotowym S-1 S-5 o łącznym metraŝu 27,30 mb, w związku z rozpoznaniem podłoŝa gruntowego pod projektowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Brzesko w rejonie ulic: Okocimskiej, Rzeźniczej i Brzegowej. Wydzielono 9 warstw geotechnicznych, które dla usystematyzowania podzielono na grupy: grunty spoiste /mineralne/: warstwy geotechniczne la, Ib, Ic, Id, grunty spoiste /organiczne/: warstwy geotechniczne II, llb, grunty niespoiste (sypkie): warstwy geotechniczne IIla, lllb, IIIc. Parametry gruntów i podział warstw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 oraz w zestawieniu tabelarycznym, a takŝe na kartach sondowań - zał Określono występowanie prostych i złoŝonych warunków geologicznych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. Stwierdzono jeden nieciągły poziom wodonośny związany z warstwą czwartorzędowych utworów gliniastych i piaszczystych. Stwierdzone zwierciadło wody gruntowej w S-1 ma charakter swobodny występuje na głębokości 5,70 m ppt, lokalnie wody gruntowe mogą mieć charakter napięty, a takŝe występują w formie sączeń i nacieków w obrębie gruntów spoistych (w S-3 sączenia na głębokości 3,10 m ppt). Warunki hydrogeologiczne w tym rejonie zaleŝą głównie od warunków atmosferycznych (intensywności opadów, roztopów po zimie, itp.) oraz od stanów rzeki Uszwicy. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na grunty organiczne (mady) - warstwy geotechniczne 5

6 IIa i llb. Są to grunty rodzime, przewaŝnie słabo skonsolidowane, w których zawartość części organicznych przekracza 2% co powoduje duŝą ściśliwość i małą nośność gruntu. Grunty te nie są korzystne do bezpośredniego posadawiania obiektów budowlanych. Grunty mineralne w stanie miękkoplastycznym - warstwa geotechniczna Id nie są korzystne do bezpośredniego posadawiania obiektów budowlanych. VI. Efekty z tytułu realizacji inwestycji Projektowane kanały sanitarne będą odbiornikami ścieków sanitarnych z istniejących budynków jednorodzinnych, budynku masarni. Na omawianym terenie ścieki sanitarne są odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej częściowo gromadzone w szambach, często ich nadmiar jest odprowadzany do przydroŝnych rowów lub rzeki Uszwicy. Projektowana kanalizacja umoŝliwi uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, likwidację szamb co pozwoli na odprowadzenie ścieków sanitarnych, przemysłowych i wód opadowych w sposób zorganizowany i ich kontrolę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. VII. Kanalizacja sanitarna 1.Trasa kanału sanitarnego Przebieg kanału sanitarnego odpowiada warunkom określonym w decyzji WZ i ZT. Zaprojektowano kanał sanitarny od studzienki k zlokalizowanej na nieruchomości połoŝonej przy ulicy Piastowskiej w ulicy Okocimskiej do budynku przed rzeką Uszwicą. Kanał sanitarny ulicy Rzeźniczej od studzienki O 6 w ulicy Okocimskiej do studzienki na terenie rzeźni będącej własnością PSS w Brzesku. Po wykonaniu robót instalacyjnym naleŝy ocieplić rurociąg ŜuŜlem na odcinku od studzienki R 1 do P p aby zapewnić naleŝyte ocieplenie kanału do rzędnych naniesionych na profilu podłuŝnym.. Włączenie kanału z ulicy Brzegowej przewidziano do studzienki B i na istniejącym kanale sanitarnym. Głębokość wykopów nie przekracza 3,0 m. Kanał charakteryzuje się następującymi parametrami: ulica Brzegowa - rura PVC klasy S Φ 200; L= 58,65 m, ulica Rzeźnicza - rura PVC klasy S Φ 200; L= 219,45 m, ulica Okocimska - rura PVC klasy S Φ 200; L= 108,95 m, ulica Okocimska - rura PVC klasy S Φ 300; L= 128,25 m, 6

7 2.Studzienki kanalizacyjne Zgodnie z ustaleniami z UŜytkownikiem zastosowano następujące studzienki kanalizacyjne: przełazowe Φ 1000 betonowe na węzłach i przykanalikach, nieprzełazowe Φ 600 i Φ 425 z tworzywa. STUDNIA PREFABRYKOWANA Ф1000 (1200) ZAKOŃCZONA PŁYTĄ PRZEKRÓJ A-A Objaśnienia: Elementy prefabrykowane i Ŝelbetowe z betonu B40, wodoodporne, mrozoodporne 7

8 1. dno studzienki betonowe Ф1000 (Ф 1200) 2. kręgi betonowe 01000(01200) 3. płyty pokrywowe Ŝelbetowe 4. i 7. zwęŝki betonowe 5. płyta pośrednia Ŝelbetowa 6. kręgi betonowe pierścienie dystansowe betonowe 9. właz kanałowy Ŝeliwny wg PN-EN 124:2000 na rygle 10. stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-H przejście szczelne dla rur kanalizacyjnych 12. rury kanalizacyjne NT- rzędna terenu ND - rzędna dna studzienki DN4 - średnica wylotu N4 - rzędna wylotu DN1, DN2 - średnica wlotu N1, N2 - rzędna wlotu H - wysokość studzienki W - wysokość włazu α, α - kąt między wlotem a wylotem USYTUOWANIE KANAŁÓW DOPŁYWOWYCH PRZEKRÓJ B-B SCHEMAT 8

9 Kręgi z uszczelką. Stosowane jako element nadbudowy do dolnych części studni, zapewniają wysoką szczelność połączeń. W celu uszczelnienia połączeń pomiędzy kręgami zastosowano uszczelki typy STEINHOFF SD. d H S Dna studzienne wytwarzane jako monolit, zachowując jakość betonu klasy B40. Kąty dopływu i wypływu dowolnie dopasowane do kierunku przepływu. Dna studzienne z uszczelką. Dolna część studni wykonana jest jako monolit, w którym umocowane są mufy przyłączeniowe rur. Przyłącza rury pod kątem przebiegu kanału wg projektu i na kaŝdy rodzaj rur, (podłączenia przegubowe). Uszczelnienia połączeń między kręgami uszczelkami typu STEINHOFF SD. DN D1 Śmin dr3max h3max fmin ± ± VIII. Przyłącza do budynków Rozwiązanie przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) do posesji dokonano w trybie roboczym z Właścicielami lub UŜytkownikami w czasie spisywania z nimi porozumień koniecznych do uzyskania WZ i ZT. Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem oraz warunkami wydanymi przez RPW i K przykanalik zaprojektowano do pierwszej studzienki na posesję 9

10 przyłączeniem do budynków tak aby pominąć istniejące zbiorniki na ścieki (szamba). Jako materiał zastosowano rury i studzienki betonowe. Są to rury PVC o średnicy Φ 160 i studzienki Φ 1000 betonowe oraz Φ 600 Φ 425 z tworzywa, które zapewnią: szczelność układu, łatwy montaŝ, korzystne warunki hydrauliczne. Zaprojektowano łącznie 22 przykanaliki oraz przełączenie istniejących przyłączy do szamba. Całość sieci wynosi: - przy ulicy Brzegowej rura PVC klasy S Φ 160; L= 58,65 m, - przy ulicy Brzegowej rura PEHD Φ 40; L= 29,70 m, - przy ulicy Rzeźniczej rura PVC klasy S Φ 160; L= 67,65 m, - przy ulicy Okocimskiej rura PVC klasy S Φ 160; L= 137,85 m, - przy ulicy Okocimskiej rura PEHD Φ 63; L= 9,50 m. IX. Pompownie ścieków Zaprojektowano odprowadzenie ścieków z 2 posesji przy pomocy pompowni ścieków. Z posesji przy ul. Brzegowej 13a zastosowano pompownię prefabrykowaną w studzience z tworzywa Ф 425 z odprowadzeniem rurociągiem tłocznym PEHD Dn 40. Zasilanie przepompowni z budynku właściciela posesji. Natomiast odprowadzenie ścieków z budynku rzeźni będącej własnością PSS w Brzesku kanałem tłocznym PEHD Dn 63 do studzienki na posesji właściciela. Pompa wraz z urządzeniami sterującymi zostanie zamontowana w istniejącym zbiorniku na ścieki o pojemności 39,0 m 3 co gwarantuje zapas dla ścieków w przypadku awarii pompy lub braku energii elektryczne, przy dziennej produkcji ścieków w ilości około 8,0 m 3. Pompę wraz z automatyką wykona właściciel zakładu oraz przyłączy do własnej sieci energetycznej. X. Roboty ziemne i instalacyjne Obiekty liniowe jak przyłącza są obiektami podziemnymi i nie wymagają stałego zajęcia terenu. Wymagają tylko czasowego zajęcia terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji. Projektowane wykopy są wyłącznie wąskoprzestrzenne. Będą one w większości prowadzone mechanicznie a w miejscach występującej sieci uzbrojenia podziemnego sposobem ręcznym z uwagi na, wąski front robót oraz zagospodarowanie działki przydomowe ogródki. Z uwagi na brak miejsca spowodowany wąskim przekrojem między istniejącym murem a budynkami całość urobku musi być odwieziona na czasowy odkład. Na odcinkach w 10

11 terenach zielonych, ogrodowych dopuszcza się składowanie urobku w pasie robót pod następującymi warunkami: nie moŝna odcinać dojazdów do posesji oraz komunikacji pieszej, składowanie to musi się odbywać poza kątem odłamu, na powyŝsze, indywidualnie Wykonawca musi uzyskać zgodę Właściciela posesji, co jest związane z wielkością odszkodowań za dewastację działki. Przygotowanie podłoŝa, układanie rur, obsypka rur, sposób i stopień ich zagęszczenia oraz przeprowadzenie próby szczelności przykanalików i studzienek naleŝy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i studzienek oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kaŝdorazowe powiadomienie UŜytkownika tego uzbrojenia o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących na trasie projektowanego przykanalika. NaleŜy wykonać ręcznie przekopy kontrolne, w rejonie skrzyŝowań z istniejącym uzbrojeniem, pod nadzorem UŜytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte naleŝy zabezpieczyć zgodnie z normami branŝowymi. Bardzo waŝnym elementem dla końcowego odbioru sieci będzie odtworzenie istniejącej warstwy humusu. Jest to element, który będzie waŝył na wielkości odszkodowań dla mieszkańców. Odtworzenie naleŝy wykonać na całej szerokości i długości pasa czasowego zajęcia terenu, równieŝ pasa przeznaczonego do celów komunikacyjnych dla celów budowy. Na podstawie wizji w terenie oraz podkładów geodezyjnych stwierdzono konieczność odtworzenia istniejących ogrodzeń posesji oraz trwałych nawierzchni w granicach posesji. Zaleca się: prowadzić prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach, naleŝy zastosować szalowanie (ścianka szczelna) wykopów, podczas prowadzenia prac ziemnych naleŝy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne prowadzenie prac cięŝkim sprzętem zmechanizowanym, a takŝe na moŝliwość zaciskania ścian wykopu, ze względu na plastyczny i miękkoplastyczny stan gruntów spoistych, podczas prowadzenia robót budowlanych (wykopów) naleŝy zwrócić szczególną uwagę na teren, w którym mogą znajdować się rurociągi prowadzące róŝnego rodzaju media (gaz, wodociąg, inne), kable energetyczne, itp., naleŝy rozpoznać szczegółowo infrastrukturę podziemną i naziemną terenu prac, 11

12 zabezpieczając ją przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w trakcie prowadzenia wykopów. Nie naleŝy prowadzić głębokich wykopów przy wysokich i powodziowych stanach rzeki Uszwicy, gdyŝ moŝe nastąpić przebicie hydrauliczne, a w konsekwencji zalanie wykopu. Odbudowa nawierzchni drogi Jezdnia asfaltowa, droga utwardzona oraz pobocza muszą być przywrócone do stanu pierwotnego zgodnie z Warunkami wydanymi przez ZDP w Brzesku z siedzibą w Przyborowie. Odbiory wykonanych robót Przed zasypaniem wykonanego kanału, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru oraz UŜytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robót zgodnie PN-92/B Dla kanałów i studzienek z tworzyw sztucznych naleŝy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur i normą. Przy przebiegu kanału w drodze naleŝy przedłoŝyć wyniki badań labolatoryjnych stopni zagęszczenia obsypki i gruntu powyŝej kanału. Do odbioru końcowego naleŝy przedłoŝyć komplet dokumentów wymaganych obowiązujących przepisami. XI. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 1. Napowietrzna linia energetyczna niskiego i linia telefoniczna. minimalna odległość projektowanej kanalizacji od słupów wynosi 2,0 m, wykopy ziemne w miejscach skrzyŝowań z istniejącymi liniami napowietrznymi naleŝy wykonać zachowując szczególna ostroŝność zgodnie z normą PN-75/E , prace w strefie linii wykonywać tylko sposobem ręcznym. Strefy określa się jako odległości od skrajnych przewodów 3,0 m od NN i 10,0 m od SN. wykopy ręczne prowadzić tylko pod nadzorem przedstawiciela Posterunku Energetycznego w Brzesku, nie wolno składować materiałów bliŝej niŝ 2,0 m od skrajnych przewodów NN. 2. Sieci energetyczne kablowe w miejscach skrzyŝowań sieci z projektowaną kanalizacją naleŝy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Posterunku Energetycznego w Brzesku, w pobliŝu kabli energetycznych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym, 12

13 wykopy ręczne powadzić tylko po nadzorem przedstawiciela Posterunku Energetycznego w Brzesku, załoŝyć rury ochronne AROT na osłonięte kable, skrzyŝowanie projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami naleŝy wykonać zgodnie z PN-76/E o Zaprojektowano rury ochronne w celu załoŝenia na kable energetyczne: Rury AROT (średnica zaleŝna od grubości kabli) L = 2,0 m. 3. Sieć teletechniczna w miejscach skrzyŝowań sieci z projektowaną kanalizacją naleŝy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Telefonów Brzeskich S.A. w Brzesku, w pobliŝu kabli teletechnicznych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym, wykopy ręczne powadzić tylko po nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Telefonów Brzeskich S.A. w Brzesku, Prace wykonać zgodnie z ZN-96 TP S.A ZałoŜyć rury ochronne AROT na osłonięte kable. o Zaprojektowano rury ochronne w celu załoŝenia na kable teletechniczne: Rury AROT (średnica zaleŝna od grubości kabli) L = 2,0 m. 4. Sieci wodociągowe o w miejscach skrzyŝowań sieci z projektowaną kanalizacją naleŝy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela RPW i K w Brzesku, o w pobliŝu sieci wodociągowych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym, o wykopy ręczne powadzić tylko po nadzorem przedstawiciela RPW i K w Brzesku, o sieć wodociągową naleŝy ostroŝnie odsłonić i podwiesić pod belką nad wykopem. W okresie zimowym naleŝy ją ocieplić na okres robót. o jeŝeli jest taka konieczność, naleŝy skorygować trasę projektowanej kanalizacji tak, aby skrzyŝowanie wypadało poza połączeniami lub armaturą. 5. Gazociągi nisko i średniopręŝne o rozpoczęciu prac przy skrzyŝowaniu z siecią gazową naleŝy powiadomić Zakład Gazowniczy w Brzesku, o roboty ziemne na skrzyŝowaniach i zbliŝeniach z czynną siecią gazową naleŝy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Brzesku, 13

14 o zabezpieczenie istniejących gazociągów przy skrzyŝowaniu z projektowanym kanałem wykonać zgodnie z normą PN-91/M o Końcówki rury ochronnej naleŝy wyprowadzić po 2,0 m od ścianki gazociągu i uszczelnić pianką poliuretanową. WzdłuŜ rurociągu naleŝy usunąć grunt rodzimy do górnej ścianki gazociągu, na szerokość równej minimum jego średnicy, po 2,0 m z kaŝdej strony (licząc od miejsca skrzyŝowania) oraz zasypać warstwą przepuszczalną (Ŝwir, piasek) na wysokość 0,4 0,5 m ponad górna krawędź gazociągu. Celem prawidłowego wykonania przejścia przez pod droga krajową naleŝy uzbroić rurę przewodową w płozy dystansowe stosowane do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach osłonowych. Zalety wynikające ze stosowania płóz dystansowych: o łatwy montaŝ rury przewodowej w rurze osłonowej, o dobre wypośrodkowanie rury przewodowej w rurze osłonowej, o znakomite własności izolacyjne, a zatem moŝliwość stosowania w ochronie katodowej lub protektorowej rurociągów, o ochrona powłok malarskich i izolacyjnych. Cechy płóz: uniwersalne - mogą być stosowane dla rur PE, PCV, stalowych i.t.p. w szerokim zakresie średnic, zapobiegają uszkodzeniom powierzchni zewnętrznych rur, są lekkie i łatwe w montaŝu bez uŝycia specjalistycznych przyrządów. SCHEMAT PRZEJŚCIA W RURZE OCHRONNEJ Wysokość płozy określa się w następujący sposób: D 1 - D 2 = wysokość płozy gdzie: 2 14

15 D 1 - średnica wewnętrzna rury osłonowej D 2 - średnica zewnętrzna rury przewodowej z ewentualną izolacją. Rzeczywista wysokość płozy musi być mniejsza niŝ obliczona. PŁOZY TYPU "E/C Zakres średnic: od 125 do 500 mm. Wysokość płozy: element E: 25; 35; 50 mm. element C: 25 mm. Szerokość płozy: 120 mm. Długość płozy: element E: 136 mm. element C: 58 mm. Materiał: PE HD. Temperatura pracy: od -20 do +80 C. Odległość pomiędzy płozami: 0,15m od początku do końca przepustu. Rury z tworzyw sztucznych: max l,5m Rury stalowe do Dn 300: max 2,0m Rury stalowe od Dn 300: max l,5m Maksymalne obciąŝenie obwodu 400 kg. MontaŜ polega na skręceniu śrubami odpowiedniej ilości elementów (dobór według tabeli). MANSZETY Manszety stosowane są w sieciach gazowych i wodnych do uszczelniania przestrzeni pomiędzy rura przewodowa a osłonową. Manszety cechuje prosty montaŝ, duŝa trwałość i 15

16 moŝliwość kompensacji wydłuŝeń termicznych rurociągów bez rozszczelnienia połączenia. XII. Oddziaływanie na środowisko Niniejsza kanalizacja sanitarna jest uzupełnieniem istniejącej juŝ kanalizacji i nie jest wymieniana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U nr 179 poz. 1490). Istnieje moŝliwość emisji odorów ze ścieków i osadów, które mogą sedymentować w kanałach w trakcie eksploatacji wydzielane w niewielkich ilościach gazy takie jak: siarkowodór, metan, wodór. Nie przewiduje się zagroŝenia dla skaŝenia gruntu ściekami oraz infiltracji wody gruntowej do kanałów przez zastosowanie rur i studzienek w konstrukcji Ŝelbetowej z przejściami szczelnymi. Na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinki drzew. XIII. Wytyczne eksploatacji, BHP, p. poŝ. NaleŜy kontrolować stan techniczny kanałów, studzienek i ich wyposaŝenia. KaŜdorazowa obsługa techniczna kanałów, powinna być poprzedzona ich przewietrzeniem i musi się odbywać z pełną asekuracją zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dnia roku (Dz. U. Nr 96, poz. 437). Studzienki z tworzywa sztucznego są niezłazowe co określa ich sposób eksploatacji z powierzchni terenu. UWAGI! Kolektory sanitarne, ogólnospławne, deszczowe są zagroŝone wybuchem w skutek wydzielania się metanu. Przy otwartych włazach do kontrolowanych studzienek zabrania się uŝywania otwartego źródła ognia. Ponadto kolektory są zagroŝone wydzielaniem się siarkowodoru, który jest gazem silnie trującym. Przy prowadzeniu prac eksploatacyjnych kanalizacji naleŝy takŝe się liczyć z tzw. nienormalnym stanem pracy tych urządzeń polegających na odprowadzeniu do kanalizacji przez jej UŜytkowników (niezgodnie z przepisami) substancji trujących i wybuchowych). 16

17 XIV. Uwagi końcowe Przed przystąpieniem do robót Wykonawca lub Inwestor powinien dokonać wcześniejszej oceny istniejących budynków, z ich Właścicielem lub UŜytkownikiem, zabezpieczając istniejący stan przed rozpoczęciem robót na taśmie wideo oraz wykonując dokumentację fotograficzną, celem zabezpieczenia się przed nieuzasadnionymi roszczeniami mieszkańców lub uŝytkowników (oraz próbami wyłudzeń odszkodowań) z tytułu strat i szkód poniesionych w trakcie budowy. Wszystkie uŝyte materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty, aprobaty dopuszczające oraz znaki bezpieczeństwa dopuszczające do uŝytkowania. Przed rozpoczęciem robót ziemnych maszynami, naleŝy ręcznie wykonać odkrywki lokalizujące uzbrojenie instalacji podziemnych zgodnie z oznaczeniem na dokumentacji oraz po wskazaniu ich przebiegu przez Właściciela sieci i UŜytkownika. Stosować się do uwag producentów materiałów zastosowanych do realizacji zadania. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie robót w pasie drogowym w ZDP w Brzesku z siedzibą w Przyborowie. Termin włączenia do kanału głównego zgłosić UŜytkownikowi sieci, który będzie nadzorował jego wykonanie. Przed zasypaniem przeprowadzić próbę szczelności i zamierzyć kolektor geodezyjnie z naniesieniem na mapę. Wszystkie prace naleŝy wykonać pod nadzorem ustanowionego przez Inwestora inspektora nadzoru. Montowanie i układanie rur z tworzywa sztucznego w wykopie (podłoŝe, obsypkę, zasyp wykopu) naleŝy wykonać bezwzględnie według wytycznych producenta rur. Całość prac podlega odbiorowi przez RPWiK Spółka z o.o. w Brzesku, które naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych z 1994 roku. Realizację kanału prowadzić zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami oraz obowiązującymi normami i przepisami. Opracował: mgr inŝ. Stanisław Maciaś 17

18 Oświadczenie projektanta dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1120) Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ul. Brzegowej, Rzeźniczej i Okocimskiej Inwestor : Gmina Brzesko, ul. Głowackiego 51, Brzesko Lokalizacja : Działki przy w/w ulicach w Brzesku według załączonego wykazu A. Zakres robót dla kanału i przyłączy - geodezyjne wytyczanie trasy kanału i przyłączy, - wykonanie kolektora i przyłączy kanalizacyjnych, - montaŝ pompowni ścieków. B. Wskazanie elementów wykonywania robót ziemnych i montaŝowych, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wykonywanie kanałów i przyłączy kanalizacyjnych nie powoduje zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, przy załoŝeniu, Ŝe wykopy będą wąskoprzestrzenne, o głębokości do 2,0 m, zabezpieczone w czasie układania rurociągów i zasypane po wykonaniu. NaleŜy zwrócić uwagę na układanie kręgów studni Ŝelbetowych i na pracę z dźwigiem, szczególnie przy robotach na drodze powiatowej i zabezpieczenie wykopów przy ich głębokości do 4,0 m. Roboty liniowe nie naleŝą do robót skomplikowanych przy zachowaniu obowiązujących przepisów. C. ZagroŜenie podczas realizacji robót budowlanych: Ze względu na rodzaj i wielkość robót nie przewiduje się występowania zagroŝeń związanych z wykonywanymi na tej budowie pracami budowlanymi. Koniecznym zaś warunkiem jest zachowanie obowiązujących przepisów bhp, staranność wykonania głównie robót związanych z lokalizacją uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów a takŝe ład i porządek na budowie w tym związany ze składowaniem materiałów na budowie i pracą maszyn budowlanych. Szczególną uwagę naleŝy zwracać na wykonywanie zabezpieczenie terenu robót przed osobami trzecimi i dziećmi oraz transport materiałów zarówno poziomy jak i pionowy. Realizacja robót liniowych jakim jest kanalizacja sanitarna nie stwarza zagroŝeń pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania sztuki budowlanej. Opracował: mgr inŝ. Stanisław Maciaś 18

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania...3 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Obiekt i lokalizacja inwestycji...3 1.5.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku 5. Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne 1.Opis techniczny 2.Warunki techniczne przyłączenia Część rysunkowa Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 SytuacjaI Sytuacja II Profile podłuŝne kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Nr str. Spis treści 1

Nr str. Spis treści 1 Nr str. Spis treści 1 Opinia ZUD 2-4 Oświadczenia projektantów 5-6 Zaświadczenia przynaleŝności do P. I. I.B. 7-8 Zaświadczenia przygotowania zawodowego 9-10 Warunki techniczne 11 Uzgodnienie Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, tel. kom. 0 504 038 588 ul. Sportowa 26H/1 Adres korespondencyjny: 64-500 Szamotuły Ul. śeromskiego 46/13 NIP: 767-100-63-58

Bardziej szczegółowo

Przy skrzyŝowaniu projektowanej kanalizacji kablowej z liniami kablowymi SN i nn naleŝy kable zabezpieczyć rurami ochronnymi (oddzielne opracowanie).

Przy skrzyŝowaniu projektowanej kanalizacji kablowej z liniami kablowymi SN i nn naleŝy kable zabezpieczyć rurami ochronnymi (oddzielne opracowanie). OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ORAZ ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANĄ BUDOWĄ WJAZDU Z ul. ĆWIKLIŃSKIEJ W RZESZOWIE DO PROJEKTOWANEGO LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim

OBWIESZCZENIE. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim ZNS-7121-28/08 Mińsk Mazowiecki, dnia 26.06.2008r. OBWIESZCZENIE Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 08 445 Osieck ul. Rynek 1. upr. bud. MAZ/0400/PWOS/09. Egz. nr 4 12.2011. upr. bud. MAZ 0200/POOS/07

PROJEKT BUDOWLANY. 08 445 Osieck ul. Rynek 1. upr. bud. MAZ/0400/PWOS/09. Egz. nr 4 12.2011. upr. bud. MAZ 0200/POOS/07 PROJEKT BUDOWLANY budowa przejścia sieci kanalizacji tłocznej pod torami P.K.P. linia nr 12 Skierniewice Łuków km 93,144 w miejscowości Grabianka; gm. Osieck - działka nr 275 INWESTOR: URZĄD GMINY OSIECK

Bardziej szczegółowo

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996

ABM. ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 ABM ABM Pracownia Architektoniczna Tadeusz Kempa 43-300 Bielsko-Biała ul. Kirasjerów 15 tel. 0601507996 t e m a t : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALEM USŁUGOWYM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa wodociągu Zębowo - II etap Inwestor : Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek Wykonawca : Zostanie wyłoniony w drodze przetargu?

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna SOLEN Sp. z o.o. 51-317 Wrocław, ul.bierutowska 57/59 tel.: (+4871) 324-54-59 fax: (+4871) 324-58-71 email: solen@solen.wroc.pl www.solen.wroc.pl Dokumentacja techniczna Obiekt: Budynek wielorodzinny Adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul.

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk

Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk 32-600 Oświęcim, ul. Ceglana 3 tel. 033/ 844-02-09 konspro@interia.pl NIP 549-103-30-45 TEMAT PROJEKT PRZYŁACZA KANALIZACJI OPADOWEJ DLA INWESTYCJI WYKONYWANEJ

Bardziej szczegółowo

0. Odpisy dokumentów. 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Przedmiot opracowania. 1.3. Zakres opracowania

0. Odpisy dokumentów. 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania. 1.2. Przedmiot opracowania. 1.3. Zakres opracowania S P I S T R E Ś C I 0. Odpisy dokumentów 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Materiały i dane załoŝeniowe 1.5. Opis kolizji 1.6. Opis rozwiązań

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.

OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora. 2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Busko Zdrój dn. 30.04.2010 r. Imię i nazwisko : Adres : Nr uprawnień : Członek izby : Nr ewid.: mgr inż. Janusz Ambroziewicz ul. Kwiatowa 5, 28-100 Busko Zdrój SWK/0048/POOE/06 Świętokrzyska Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, NADZÓR BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ mgr inż.jolanta Kurkiewicz 58-100 Świdnica, ul.ślężańska 39 tel. (074) 853-02-98 e-mail: kurkiewiczjola@neostrada.pl NIP 884-104-57-26 REGON 891012711

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-05 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIĄGÓW (45231220-3) Nazwy i kody robót określono według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki:

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny. II. Rysunki: SPIS TREŚCI I. Opis techniczny II. Rysunki: 1 Plan sytuacyjny przyłącza gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1:500 2 Profil podłużny instalacji gazu prowadzonej na zewnątrz budynku do istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa Inwestycji:,,Budowa boiska szkolnego do piłki nożnej, bieżni, skoczni w dal w Gimnazjum Nr 2 w Augustowie ETAP II PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 Suwałki, ul Ełcka 23, NIP 844-101-23-09, tele/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH RADLNA, PORĘBA RADLNA GMINA TARNÓW OBIEKT BUDOWLANY : SIEĆ WODOCIĄGOWA PE110 Z PRZYŁĄCZAMI PE32 NA DZIAŁKACH NR: 326,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe projekt budowlany został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT Budowa odwodnienia terenu zewnętrznego przy Publicznym Przedszkolu nr 3 w Brzegu przy ul. Zielonej 23 LOKALIZACJA Przedszkole Publiczne nr 3 ul. Zielona 23 49-300 Brzeg, dz. nr

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa przepompowni ścieków "Zagłoba" wraz z rurociagiem tłocznym, i rurociągiem kanalizacji sanitarnej w Zbąszyniu Obiekt : Przepompownia

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Z a k r e s r o b ó t d l a c a ł e g o z a m i e r z e n i a b u d o w l a n e g o o r a z k o l e j n ość realizacji obiektów. 2. W y k a z i s t n i e jący c h o b i e k t

Bardziej szczegółowo

Aneks do projektu wykonawczego kanalizacji ogólnospławnej etap XI. Tereny przemysłowe ul. Modłowa w Bolesławcu

Aneks do projektu wykonawczego kanalizacji ogólnospławnej etap XI. Tereny przemysłowe ul. Modłowa w Bolesławcu OPIS TECHNICZNY Aneks do projektu wykonawczego kanalizacji ogólnospławnej ETAP XI tereny przemysłowe w Bolesławcu przy ul. Modłowej. 1. INWESTOR: Gmina Miejska Bolesławiec Ratusz Rynek 41 59-700 Bolesławiec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Przemysław Skręta DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4590-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia plan BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia plan BIOZ BranŜa elektryczna: BIOZ ozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kunice przy ulicy Ogrodowej w Ziemnicach, dz. nr 584, 777, 797, 824 169.2/08/2 012 strona 1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA 1 Budowa sieci wodociągowej połączeniowej od Huty Turobińskiej do wsi Tokary w gminie Turobin SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KONSTRUKCJA IIB. OPIS TECHNICZNY 1. Temat opracowania 2. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Dane ogólne. 1. Inwestor. 2. Cel i zakres opracowania 3. Podstawa formalno - prawna. 4. Materiały pomocnicze. II. Opis techniczny 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: inŝ. Stanisław Chumikowski, Projektant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Przedmiar robót PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY KRASIŃSKIEGO Z ULICĄ RZEŹNICZĄ W GORLICACH Wyciąg z kosztorysu podstawowego w zakresie pasa drogowego w km 0+000 - km 0+140 dla zadania j.w. opracowanego przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWYCH.

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWYCH. INWESTOR GMINA OLSZTYN PLAC JANA PAWŁA II 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWA ULICY ORLEJ W OLSZTYNIE RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI GAZOWYCH. PROJEKTANT MGR INś. R. IWASZKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe

OPIS TECHNICZNY. 3.2 Na otoczenie (hałas) - nie występuje 3.3 Na powietrze atmosferyczne - nie występuje 4. Rozwiązania projektowe OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Warunki przyłączenia do cieci ciepłowniczej wydane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji. 1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

1. Wstęp. 2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji. 1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania. 1.2 Podstawa opracowania. Przedsiębiorstwo Usług, Handlu i Produkcji BUDGRI mgr inż. Alfred Lenkiewicz 48-316 Łambinowice, Wierzbie 25 tel. kom. 606 29 67 67, e-mail: alfredlenkiewicz@op.pl NIP 753-002-06-17, REGON 530620471 Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ TYPOWEGO BOISKA Z ZAPLECZEM TYPU ORLIK 2012

Bardziej szczegółowo

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :...

Rurociąg tłoczny D 160 mm - Stara Krobia - śychlewo. Podatek VAT... % :... zł. Słownie :... ... Podstawa wyceny :... Poziom cen :... K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : Kanalizacja sanitarna Aglomeracja Krobia Obiekt : Kanalizacja snitarna z przykanalikami Adres : gmina Krobia Inwestor : Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM

WYTYCZNE MONTAŻU. PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WYTYCZNE MONTAŻU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW z drenażem rozsączającym dla 4-12 OM WSTĘP Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym produkcji firmy EKO- SYSTEMY Sp. z o. o. Warszawa

Bardziej szczegółowo

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU

LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ZGIERZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza

Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza Izba Celna w Warszawie z siedzibą przy ul. Erazma Ciołka 14 A, 01-443 Warszawa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłącza wody na potrzeby Oddziału Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim.

ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Zamawiający: Adres: Gmina Gryfów Śląski ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej ulicy Bankowej w Gryfowie Śląskim. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Budowa: Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną, podstawowego i rezerwowego, budynków szpitalnych Szpitala Miejskiego w Sosnowcu Obiekt:

Bardziej szczegółowo