INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE"

Transkrypt

1 INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE ul. Loretańska 10, Wojnicz, powiat Tarnów, województwo Małopolskie 14 / ; REGON: NIP: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZESKU PRZY ULICY BRZEGOWEJ, RZEŹNICZEJ I OKOCIMSKIEJ Rurociągi PVC i PE: Kolektor - Dn ,25 m, Dn ,45 m, Przyłącza - Dn ,15 m, PE 63 9,50 m, PE 40 29,70 m INWESTOR: Gmina Brzesko ul. Głowackiego 51, Brzesko KLAUZULA KOMPLETNOŚCI Projekt niniejszy został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, ustawami, wytycznymi, zarządzeniami, normami, najlepszą wiedzą techniczną i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma słuŝyć. OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Stanisław Maciaś Brzesko, listopad 2004 rok

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Postawa opracowania i załączone dokumenty II. Uczestnicy procesu inwestycyjnego III. Przedmiot i zakres opracowania IV. Opis stanu istniejącego V. Warunki gruntowo wodne VI. Efekty związane z realizacją inwestycji VII. Kanalizacja sanitarna VIII. Przyłącza do budynków IX. Pompownie ścieków X. Roboty ziemne i instalacyjne XI. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem XII. Oddziaływanie na środowisko XIII. Wytyczne eksploatacji, bhp, p. poŝ. XIV. Uwagi końcowe XV. Oświadczenie projektanta dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. XVI. Skrócony wypis ze skorowidza działek. XVII. Zezwolenia na wejście w teren. XVIII. Część rysunkowa: - Rys. 1 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Brzegowa - rys. 2 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Brzegowa - rys. 3 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Okocimska i Rzeźnicza - rys. 4 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Okocimska i Rzeźnicza - rys. 5 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Brzegowa 2

3 - rys. 6 Profil podłuŝny przyłączy do budynków ul. Brzegowa - rys. 7 Profil podłuŝny rurociągu tłocznego od P 1 - rys. 8-1 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Rzeźnicza - rys. 8-2 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Rzeźnicza - rys. 9 Profil podłuŝny przyłączy do budynków ul. Rzeźnicza - rys. 10 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Okocimska - rys. 11 Profil podłuŝny przyłączy do budynków ul. Okocimska I. Podstawa opracowania i załączone dokumenty 1.1. Umowa Nr ITK.III.2212/1/04/MT/16/04 z dnia roku na wykonanie prac projektowych Wizyta lokalna, pomiary i ustalenia stanu istniejącego Uzgodnienia z Inwestorem Warunki techniczne podłączenia kanalizacji do kolektora Ф1000 i Ф800 wydane przez Carlsberg Okocim S.A. Browar w Brzesku z dnia 24 maja 2004 roku Warunki techniczne podłączenia ścieków sanitarnych wydane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku RPWiK/T668/2004 z dnia 31 maja 2004 roku Dokumentacja geotechniczna podłoŝa gruntowego wykonana przez firmę geotechniczną GEOTAR w czerwcu 2004 roku Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ITK.III.7331/259/04/EP z 27 października 2004 r. Burmistrza Brzeska Uzgodnienia włączenia kanalizacji wydane przez Carlsberg Okocim S.A. Browar w Brzesku z dnia 29 listopada 2004 roku Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie z dnia 30 listopada 2004 roku Opinia Nr 609/04 ZUD w Brzesku z dnia 01 grudnia 2004 roku Uzgodnienie RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. z 06 grudnia 2004 roku 3

4 II. Uczestnicy procesu inwestycyjnego Inwestor Gmina Brzesko Brzesko, ul. Głowackiego 51 tel. (14) Projektant INWIT Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Wojnicz, ul. Loretańska 10 tel. (14) UŜytkownik Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o Brzesko, ul. Solskiego 13 tel. (14) Wykonawca Zgodnie z procedurą realizacji inwestycji przez jednostki samorządowe Wykonawca robót zostanie wyłoniony przetargu. III. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ulicy Brzegowej, Rzeźniczej i Okocimskiej wraz z przyłączami do istniejących budynków znajdujących się na trasie projektowanej kanalizacji. Zakres opracowania obejmuje: o kanał sanitarny grawitacyjny od istniejącej studni B i na istniejącym kanale sanitarnym do studni B 4 wraz z przyłączami przy ulicy Brzegowej, o kanał sanitarny tłoczny od projektowanej pompowni P 1 do studni A na istniejącym kanale sanitarnym przy ulicy Brzegowej, o kanał sanitarny grawitacyjny od projektowanej studni O 6 do studni P p wraz z rurociągiem tłocznym do pompowni P oraz przyłączami przy ulicy Rzeźniczej, o kanał sanitarny grawitacyjny od istniejącej studni k na istniejącym kanale sanitarnym do studni O 13 wraz z przyłączami przy ulicy Okocimskiej. IV. Opis stanu istniejącego Teren objęty projektem technicznym znajduje się w południowo-wschodniej części miasta 4

5 Brzeska na Osiedlu Zielonka. Programem kanalizacji sanitarnej objęte są ulice: Brzegowa, Rzeźnicza i Okocimska. Na rozpatrywanym obszarze występuje zabudowa jednorodzinna zlokalizowana przy wyŝej wymienionych ulicach oraz masarnia na ulicy Rzeźniczej. Nawierzchnia na ulicach jest asfaltowa a na ulicy brzegowej jest utwardzona. Na terenie objętym projektem istnieje gęsta sieć uzbrojenia naziemnego i podziemnego, które było wykonane w latach ubiegłych, równieŝ systemem gospodarczym poprzednich uŝytkowników lub właścicieli. Do istniejących budynków doprowadzona jest woda wewnętrzną siecią wodociągową, sieć energetyczna i teletechniczna. Istniejąca kanalizacja deszczowa z rur betonowych jest częściowo niedroŝna z powodu zamulenia kanału oraz technicznego zniszczenia rur kanałowych. Zarówno z budynków indywidualnych jak i z obiektów handlowych i produkcyjnych ścieki odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej lub do zbiorników bezodpływowych (szamb)a takŝe bezpośrednio do rzeki Uszwicy. V. Warunki gruntowo-wodne Przeprowadzono 5 małośrednicowych sondowań próbnikiem przelotowym S-1 S-5 o łącznym metraŝu 27,30 mb, w związku z rozpoznaniem podłoŝa gruntowego pod projektowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Brzesko w rejonie ulic: Okocimskiej, Rzeźniczej i Brzegowej. Wydzielono 9 warstw geotechnicznych, które dla usystematyzowania podzielono na grupy: grunty spoiste /mineralne/: warstwy geotechniczne la, Ib, Ic, Id, grunty spoiste /organiczne/: warstwy geotechniczne II, llb, grunty niespoiste (sypkie): warstwy geotechniczne IIla, lllb, IIIc. Parametry gruntów i podział warstw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 oraz w zestawieniu tabelarycznym, a takŝe na kartach sondowań - zał Określono występowanie prostych i złoŝonych warunków geologicznych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. Stwierdzono jeden nieciągły poziom wodonośny związany z warstwą czwartorzędowych utworów gliniastych i piaszczystych. Stwierdzone zwierciadło wody gruntowej w S-1 ma charakter swobodny występuje na głębokości 5,70 m ppt, lokalnie wody gruntowe mogą mieć charakter napięty, a takŝe występują w formie sączeń i nacieków w obrębie gruntów spoistych (w S-3 sączenia na głębokości 3,10 m ppt). Warunki hydrogeologiczne w tym rejonie zaleŝą głównie od warunków atmosferycznych (intensywności opadów, roztopów po zimie, itp.) oraz od stanów rzeki Uszwicy. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na grunty organiczne (mady) - warstwy geotechniczne 5

6 IIa i llb. Są to grunty rodzime, przewaŝnie słabo skonsolidowane, w których zawartość części organicznych przekracza 2% co powoduje duŝą ściśliwość i małą nośność gruntu. Grunty te nie są korzystne do bezpośredniego posadawiania obiektów budowlanych. Grunty mineralne w stanie miękkoplastycznym - warstwa geotechniczna Id nie są korzystne do bezpośredniego posadawiania obiektów budowlanych. VI. Efekty z tytułu realizacji inwestycji Projektowane kanały sanitarne będą odbiornikami ścieków sanitarnych z istniejących budynków jednorodzinnych, budynku masarni. Na omawianym terenie ścieki sanitarne są odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej częściowo gromadzone w szambach, często ich nadmiar jest odprowadzany do przydroŝnych rowów lub rzeki Uszwicy. Projektowana kanalizacja umoŝliwi uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, likwidację szamb co pozwoli na odprowadzenie ścieków sanitarnych, przemysłowych i wód opadowych w sposób zorganizowany i ich kontrolę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. VII. Kanalizacja sanitarna 1.Trasa kanału sanitarnego Przebieg kanału sanitarnego odpowiada warunkom określonym w decyzji WZ i ZT. Zaprojektowano kanał sanitarny od studzienki k zlokalizowanej na nieruchomości połoŝonej przy ulicy Piastowskiej w ulicy Okocimskiej do budynku przed rzeką Uszwicą. Kanał sanitarny ulicy Rzeźniczej od studzienki O 6 w ulicy Okocimskiej do studzienki na terenie rzeźni będącej własnością PSS w Brzesku. Po wykonaniu robót instalacyjnym naleŝy ocieplić rurociąg ŜuŜlem na odcinku od studzienki R 1 do P p aby zapewnić naleŝyte ocieplenie kanału do rzędnych naniesionych na profilu podłuŝnym.. Włączenie kanału z ulicy Brzegowej przewidziano do studzienki B i na istniejącym kanale sanitarnym. Głębokość wykopów nie przekracza 3,0 m. Kanał charakteryzuje się następującymi parametrami: ulica Brzegowa - rura PVC klasy S Φ 200; L= 58,65 m, ulica Rzeźnicza - rura PVC klasy S Φ 200; L= 219,45 m, ulica Okocimska - rura PVC klasy S Φ 200; L= 108,95 m, ulica Okocimska - rura PVC klasy S Φ 300; L= 128,25 m, 6

7 2.Studzienki kanalizacyjne Zgodnie z ustaleniami z UŜytkownikiem zastosowano następujące studzienki kanalizacyjne: przełazowe Φ 1000 betonowe na węzłach i przykanalikach, nieprzełazowe Φ 600 i Φ 425 z tworzywa. STUDNIA PREFABRYKOWANA Ф1000 (1200) ZAKOŃCZONA PŁYTĄ PRZEKRÓJ A-A Objaśnienia: Elementy prefabrykowane i Ŝelbetowe z betonu B40, wodoodporne, mrozoodporne 7

8 1. dno studzienki betonowe Ф1000 (Ф 1200) 2. kręgi betonowe 01000(01200) 3. płyty pokrywowe Ŝelbetowe 4. i 7. zwęŝki betonowe 5. płyta pośrednia Ŝelbetowa 6. kręgi betonowe pierścienie dystansowe betonowe 9. właz kanałowy Ŝeliwny wg PN-EN 124:2000 na rygle 10. stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-H przejście szczelne dla rur kanalizacyjnych 12. rury kanalizacyjne NT- rzędna terenu ND - rzędna dna studzienki DN4 - średnica wylotu N4 - rzędna wylotu DN1, DN2 - średnica wlotu N1, N2 - rzędna wlotu H - wysokość studzienki W - wysokość włazu α, α - kąt między wlotem a wylotem USYTUOWANIE KANAŁÓW DOPŁYWOWYCH PRZEKRÓJ B-B SCHEMAT 8

9 Kręgi z uszczelką. Stosowane jako element nadbudowy do dolnych części studni, zapewniają wysoką szczelność połączeń. W celu uszczelnienia połączeń pomiędzy kręgami zastosowano uszczelki typy STEINHOFF SD. d H S Dna studzienne wytwarzane jako monolit, zachowując jakość betonu klasy B40. Kąty dopływu i wypływu dowolnie dopasowane do kierunku przepływu. Dna studzienne z uszczelką. Dolna część studni wykonana jest jako monolit, w którym umocowane są mufy przyłączeniowe rur. Przyłącza rury pod kątem przebiegu kanału wg projektu i na kaŝdy rodzaj rur, (podłączenia przegubowe). Uszczelnienia połączeń między kręgami uszczelkami typu STEINHOFF SD. DN D1 Śmin dr3max h3max fmin ± ± VIII. Przyłącza do budynków Rozwiązanie przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) do posesji dokonano w trybie roboczym z Właścicielami lub UŜytkownikami w czasie spisywania z nimi porozumień koniecznych do uzyskania WZ i ZT. Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem oraz warunkami wydanymi przez RPW i K przykanalik zaprojektowano do pierwszej studzienki na posesję 9

10 przyłączeniem do budynków tak aby pominąć istniejące zbiorniki na ścieki (szamba). Jako materiał zastosowano rury i studzienki betonowe. Są to rury PVC o średnicy Φ 160 i studzienki Φ 1000 betonowe oraz Φ 600 Φ 425 z tworzywa, które zapewnią: szczelność układu, łatwy montaŝ, korzystne warunki hydrauliczne. Zaprojektowano łącznie 22 przykanaliki oraz przełączenie istniejących przyłączy do szamba. Całość sieci wynosi: - przy ulicy Brzegowej rura PVC klasy S Φ 160; L= 58,65 m, - przy ulicy Brzegowej rura PEHD Φ 40; L= 29,70 m, - przy ulicy Rzeźniczej rura PVC klasy S Φ 160; L= 67,65 m, - przy ulicy Okocimskiej rura PVC klasy S Φ 160; L= 137,85 m, - przy ulicy Okocimskiej rura PEHD Φ 63; L= 9,50 m. IX. Pompownie ścieków Zaprojektowano odprowadzenie ścieków z 2 posesji przy pomocy pompowni ścieków. Z posesji przy ul. Brzegowej 13a zastosowano pompownię prefabrykowaną w studzience z tworzywa Ф 425 z odprowadzeniem rurociągiem tłocznym PEHD Dn 40. Zasilanie przepompowni z budynku właściciela posesji. Natomiast odprowadzenie ścieków z budynku rzeźni będącej własnością PSS w Brzesku kanałem tłocznym PEHD Dn 63 do studzienki na posesji właściciela. Pompa wraz z urządzeniami sterującymi zostanie zamontowana w istniejącym zbiorniku na ścieki o pojemności 39,0 m 3 co gwarantuje zapas dla ścieków w przypadku awarii pompy lub braku energii elektryczne, przy dziennej produkcji ścieków w ilości około 8,0 m 3. Pompę wraz z automatyką wykona właściciel zakładu oraz przyłączy do własnej sieci energetycznej. X. Roboty ziemne i instalacyjne Obiekty liniowe jak przyłącza są obiektami podziemnymi i nie wymagają stałego zajęcia terenu. Wymagają tylko czasowego zajęcia terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji. Projektowane wykopy są wyłącznie wąskoprzestrzenne. Będą one w większości prowadzone mechanicznie a w miejscach występującej sieci uzbrojenia podziemnego sposobem ręcznym z uwagi na, wąski front robót oraz zagospodarowanie działki przydomowe ogródki. Z uwagi na brak miejsca spowodowany wąskim przekrojem między istniejącym murem a budynkami całość urobku musi być odwieziona na czasowy odkład. Na odcinkach w 10

11 terenach zielonych, ogrodowych dopuszcza się składowanie urobku w pasie robót pod następującymi warunkami: nie moŝna odcinać dojazdów do posesji oraz komunikacji pieszej, składowanie to musi się odbywać poza kątem odłamu, na powyŝsze, indywidualnie Wykonawca musi uzyskać zgodę Właściciela posesji, co jest związane z wielkością odszkodowań za dewastację działki. Przygotowanie podłoŝa, układanie rur, obsypka rur, sposób i stopień ich zagęszczenia oraz przeprowadzenie próby szczelności przykanalików i studzienek naleŝy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i studzienek oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kaŝdorazowe powiadomienie UŜytkownika tego uzbrojenia o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących na trasie projektowanego przykanalika. NaleŜy wykonać ręcznie przekopy kontrolne, w rejonie skrzyŝowań z istniejącym uzbrojeniem, pod nadzorem UŜytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte naleŝy zabezpieczyć zgodnie z normami branŝowymi. Bardzo waŝnym elementem dla końcowego odbioru sieci będzie odtworzenie istniejącej warstwy humusu. Jest to element, który będzie waŝył na wielkości odszkodowań dla mieszkańców. Odtworzenie naleŝy wykonać na całej szerokości i długości pasa czasowego zajęcia terenu, równieŝ pasa przeznaczonego do celów komunikacyjnych dla celów budowy. Na podstawie wizji w terenie oraz podkładów geodezyjnych stwierdzono konieczność odtworzenia istniejących ogrodzeń posesji oraz trwałych nawierzchni w granicach posesji. Zaleca się: prowadzić prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach, naleŝy zastosować szalowanie (ścianka szczelna) wykopów, podczas prowadzenia prac ziemnych naleŝy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne prowadzenie prac cięŝkim sprzętem zmechanizowanym, a takŝe na moŝliwość zaciskania ścian wykopu, ze względu na plastyczny i miękkoplastyczny stan gruntów spoistych, podczas prowadzenia robót budowlanych (wykopów) naleŝy zwrócić szczególną uwagę na teren, w którym mogą znajdować się rurociągi prowadzące róŝnego rodzaju media (gaz, wodociąg, inne), kable energetyczne, itp., naleŝy rozpoznać szczegółowo infrastrukturę podziemną i naziemną terenu prac, 11

12 zabezpieczając ją przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w trakcie prowadzenia wykopów. Nie naleŝy prowadzić głębokich wykopów przy wysokich i powodziowych stanach rzeki Uszwicy, gdyŝ moŝe nastąpić przebicie hydrauliczne, a w konsekwencji zalanie wykopu. Odbudowa nawierzchni drogi Jezdnia asfaltowa, droga utwardzona oraz pobocza muszą być przywrócone do stanu pierwotnego zgodnie z Warunkami wydanymi przez ZDP w Brzesku z siedzibą w Przyborowie. Odbiory wykonanych robót Przed zasypaniem wykonanego kanału, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru oraz UŜytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robót zgodnie PN-92/B Dla kanałów i studzienek z tworzyw sztucznych naleŝy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur i normą. Przy przebiegu kanału w drodze naleŝy przedłoŝyć wyniki badań labolatoryjnych stopni zagęszczenia obsypki i gruntu powyŝej kanału. Do odbioru końcowego naleŝy przedłoŝyć komplet dokumentów wymaganych obowiązujących przepisami. XI. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 1. Napowietrzna linia energetyczna niskiego i linia telefoniczna. minimalna odległość projektowanej kanalizacji od słupów wynosi 2,0 m, wykopy ziemne w miejscach skrzyŝowań z istniejącymi liniami napowietrznymi naleŝy wykonać zachowując szczególna ostroŝność zgodnie z normą PN-75/E , prace w strefie linii wykonywać tylko sposobem ręcznym. Strefy określa się jako odległości od skrajnych przewodów 3,0 m od NN i 10,0 m od SN. wykopy ręczne prowadzić tylko pod nadzorem przedstawiciela Posterunku Energetycznego w Brzesku, nie wolno składować materiałów bliŝej niŝ 2,0 m od skrajnych przewodów NN. 2. Sieci energetyczne kablowe w miejscach skrzyŝowań sieci z projektowaną kanalizacją naleŝy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Posterunku Energetycznego w Brzesku, w pobliŝu kabli energetycznych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym, 12

13 wykopy ręczne powadzić tylko po nadzorem przedstawiciela Posterunku Energetycznego w Brzesku, załoŝyć rury ochronne AROT na osłonięte kable, skrzyŝowanie projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami naleŝy wykonać zgodnie z PN-76/E o Zaprojektowano rury ochronne w celu załoŝenia na kable energetyczne: Rury AROT (średnica zaleŝna od grubości kabli) L = 2,0 m. 3. Sieć teletechniczna w miejscach skrzyŝowań sieci z projektowaną kanalizacją naleŝy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Telefonów Brzeskich S.A. w Brzesku, w pobliŝu kabli teletechnicznych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym, wykopy ręczne powadzić tylko po nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Telefonów Brzeskich S.A. w Brzesku, Prace wykonać zgodnie z ZN-96 TP S.A ZałoŜyć rury ochronne AROT na osłonięte kable. o Zaprojektowano rury ochronne w celu załoŝenia na kable teletechniczne: Rury AROT (średnica zaleŝna od grubości kabli) L = 2,0 m. 4. Sieci wodociągowe o w miejscach skrzyŝowań sieci z projektowaną kanalizacją naleŝy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela RPW i K w Brzesku, o w pobliŝu sieci wodociągowych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym, o wykopy ręczne powadzić tylko po nadzorem przedstawiciela RPW i K w Brzesku, o sieć wodociągową naleŝy ostroŝnie odsłonić i podwiesić pod belką nad wykopem. W okresie zimowym naleŝy ją ocieplić na okres robót. o jeŝeli jest taka konieczność, naleŝy skorygować trasę projektowanej kanalizacji tak, aby skrzyŝowanie wypadało poza połączeniami lub armaturą. 5. Gazociągi nisko i średniopręŝne o rozpoczęciu prac przy skrzyŝowaniu z siecią gazową naleŝy powiadomić Zakład Gazowniczy w Brzesku, o roboty ziemne na skrzyŝowaniach i zbliŝeniach z czynną siecią gazową naleŝy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Brzesku, 13

14 o zabezpieczenie istniejących gazociągów przy skrzyŝowaniu z projektowanym kanałem wykonać zgodnie z normą PN-91/M o Końcówki rury ochronnej naleŝy wyprowadzić po 2,0 m od ścianki gazociągu i uszczelnić pianką poliuretanową. WzdłuŜ rurociągu naleŝy usunąć grunt rodzimy do górnej ścianki gazociągu, na szerokość równej minimum jego średnicy, po 2,0 m z kaŝdej strony (licząc od miejsca skrzyŝowania) oraz zasypać warstwą przepuszczalną (Ŝwir, piasek) na wysokość 0,4 0,5 m ponad górna krawędź gazociągu. Celem prawidłowego wykonania przejścia przez pod droga krajową naleŝy uzbroić rurę przewodową w płozy dystansowe stosowane do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach osłonowych. Zalety wynikające ze stosowania płóz dystansowych: o łatwy montaŝ rury przewodowej w rurze osłonowej, o dobre wypośrodkowanie rury przewodowej w rurze osłonowej, o znakomite własności izolacyjne, a zatem moŝliwość stosowania w ochronie katodowej lub protektorowej rurociągów, o ochrona powłok malarskich i izolacyjnych. Cechy płóz: uniwersalne - mogą być stosowane dla rur PE, PCV, stalowych i.t.p. w szerokim zakresie średnic, zapobiegają uszkodzeniom powierzchni zewnętrznych rur, są lekkie i łatwe w montaŝu bez uŝycia specjalistycznych przyrządów. SCHEMAT PRZEJŚCIA W RURZE OCHRONNEJ Wysokość płozy określa się w następujący sposób: D 1 - D 2 = wysokość płozy gdzie: 2 14

15 D 1 - średnica wewnętrzna rury osłonowej D 2 - średnica zewnętrzna rury przewodowej z ewentualną izolacją. Rzeczywista wysokość płozy musi być mniejsza niŝ obliczona. PŁOZY TYPU "E/C Zakres średnic: od 125 do 500 mm. Wysokość płozy: element E: 25; 35; 50 mm. element C: 25 mm. Szerokość płozy: 120 mm. Długość płozy: element E: 136 mm. element C: 58 mm. Materiał: PE HD. Temperatura pracy: od -20 do +80 C. Odległość pomiędzy płozami: 0,15m od początku do końca przepustu. Rury z tworzyw sztucznych: max l,5m Rury stalowe do Dn 300: max 2,0m Rury stalowe od Dn 300: max l,5m Maksymalne obciąŝenie obwodu 400 kg. MontaŜ polega na skręceniu śrubami odpowiedniej ilości elementów (dobór według tabeli). MANSZETY Manszety stosowane są w sieciach gazowych i wodnych do uszczelniania przestrzeni pomiędzy rura przewodowa a osłonową. Manszety cechuje prosty montaŝ, duŝa trwałość i 15

16 moŝliwość kompensacji wydłuŝeń termicznych rurociągów bez rozszczelnienia połączenia. XII. Oddziaływanie na środowisko Niniejsza kanalizacja sanitarna jest uzupełnieniem istniejącej juŝ kanalizacji i nie jest wymieniana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U nr 179 poz. 1490). Istnieje moŝliwość emisji odorów ze ścieków i osadów, które mogą sedymentować w kanałach w trakcie eksploatacji wydzielane w niewielkich ilościach gazy takie jak: siarkowodór, metan, wodór. Nie przewiduje się zagroŝenia dla skaŝenia gruntu ściekami oraz infiltracji wody gruntowej do kanałów przez zastosowanie rur i studzienek w konstrukcji Ŝelbetowej z przejściami szczelnymi. Na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinki drzew. XIII. Wytyczne eksploatacji, BHP, p. poŝ. NaleŜy kontrolować stan techniczny kanałów, studzienek i ich wyposaŝenia. KaŜdorazowa obsługa techniczna kanałów, powinna być poprzedzona ich przewietrzeniem i musi się odbywać z pełną asekuracją zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dnia roku (Dz. U. Nr 96, poz. 437). Studzienki z tworzywa sztucznego są niezłazowe co określa ich sposób eksploatacji z powierzchni terenu. UWAGI! Kolektory sanitarne, ogólnospławne, deszczowe są zagroŝone wybuchem w skutek wydzielania się metanu. Przy otwartych włazach do kontrolowanych studzienek zabrania się uŝywania otwartego źródła ognia. Ponadto kolektory są zagroŝone wydzielaniem się siarkowodoru, który jest gazem silnie trującym. Przy prowadzeniu prac eksploatacyjnych kanalizacji naleŝy takŝe się liczyć z tzw. nienormalnym stanem pracy tych urządzeń polegających na odprowadzeniu do kanalizacji przez jej UŜytkowników (niezgodnie z przepisami) substancji trujących i wybuchowych). 16

17 XIV. Uwagi końcowe Przed przystąpieniem do robót Wykonawca lub Inwestor powinien dokonać wcześniejszej oceny istniejących budynków, z ich Właścicielem lub UŜytkownikiem, zabezpieczając istniejący stan przed rozpoczęciem robót na taśmie wideo oraz wykonując dokumentację fotograficzną, celem zabezpieczenia się przed nieuzasadnionymi roszczeniami mieszkańców lub uŝytkowników (oraz próbami wyłudzeń odszkodowań) z tytułu strat i szkód poniesionych w trakcie budowy. Wszystkie uŝyte materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty, aprobaty dopuszczające oraz znaki bezpieczeństwa dopuszczające do uŝytkowania. Przed rozpoczęciem robót ziemnych maszynami, naleŝy ręcznie wykonać odkrywki lokalizujące uzbrojenie instalacji podziemnych zgodnie z oznaczeniem na dokumentacji oraz po wskazaniu ich przebiegu przez Właściciela sieci i UŜytkownika. Stosować się do uwag producentów materiałów zastosowanych do realizacji zadania. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie robót w pasie drogowym w ZDP w Brzesku z siedzibą w Przyborowie. Termin włączenia do kanału głównego zgłosić UŜytkownikowi sieci, który będzie nadzorował jego wykonanie. Przed zasypaniem przeprowadzić próbę szczelności i zamierzyć kolektor geodezyjnie z naniesieniem na mapę. Wszystkie prace naleŝy wykonać pod nadzorem ustanowionego przez Inwestora inspektora nadzoru. Montowanie i układanie rur z tworzywa sztucznego w wykopie (podłoŝe, obsypkę, zasyp wykopu) naleŝy wykonać bezwzględnie według wytycznych producenta rur. Całość prac podlega odbiorowi przez RPWiK Spółka z o.o. w Brzesku, które naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych z 1994 roku. Realizację kanału prowadzić zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami oraz obowiązującymi normami i przepisami. Opracował: mgr inŝ. Stanisław Maciaś 17

18 Oświadczenie projektanta dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1120) Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ul. Brzegowej, Rzeźniczej i Okocimskiej Inwestor : Gmina Brzesko, ul. Głowackiego 51, Brzesko Lokalizacja : Działki przy w/w ulicach w Brzesku według załączonego wykazu A. Zakres robót dla kanału i przyłączy - geodezyjne wytyczanie trasy kanału i przyłączy, - wykonanie kolektora i przyłączy kanalizacyjnych, - montaŝ pompowni ścieków. B. Wskazanie elementów wykonywania robót ziemnych i montaŝowych, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wykonywanie kanałów i przyłączy kanalizacyjnych nie powoduje zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, przy załoŝeniu, Ŝe wykopy będą wąskoprzestrzenne, o głębokości do 2,0 m, zabezpieczone w czasie układania rurociągów i zasypane po wykonaniu. NaleŜy zwrócić uwagę na układanie kręgów studni Ŝelbetowych i na pracę z dźwigiem, szczególnie przy robotach na drodze powiatowej i zabezpieczenie wykopów przy ich głębokości do 4,0 m. Roboty liniowe nie naleŝą do robót skomplikowanych przy zachowaniu obowiązujących przepisów. C. ZagroŜenie podczas realizacji robót budowlanych: Ze względu na rodzaj i wielkość robót nie przewiduje się występowania zagroŝeń związanych z wykonywanymi na tej budowie pracami budowlanymi. Koniecznym zaś warunkiem jest zachowanie obowiązujących przepisów bhp, staranność wykonania głównie robót związanych z lokalizacją uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów a takŝe ład i porządek na budowie w tym związany ze składowaniem materiałów na budowie i pracą maszyn budowlanych. Szczególną uwagę naleŝy zwracać na wykonywanie zabezpieczenie terenu robót przed osobami trzecimi i dziećmi oraz transport materiałów zarówno poziomy jak i pionowy. Realizacja robót liniowych jakim jest kanalizacja sanitarna nie stwarza zagroŝeń pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania sztuki budowlanej. Opracował: mgr inŝ. Stanisław Maciaś 18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyj ciowe. 2. Stan istniej cy. 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwi zania technicznego. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, materiały wyjściowe.... 3 2. Stan istniejący.... 3 3. Projektowany zakres opracowania, opis rozwiązania technicznego.... 3 4. Charakterystyka kanalizacji, dane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Urząd Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawiguda Zadanie: Przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej budynku Gminy Gliwice przy ul. Przyszowskiej 15 Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich II TBS

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

K N I T T E R. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217

K N I T T E R. Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217 ` K U S Ł U G I I N W E S T Y C Y J N E K N I T T E R Grzegorz Knitter 76-004 Sianów Karnieszewice 45 b tel. fax.: ( 0-94 ) 31-86-697; ( 0-604 ) 11-85-79 NIP 669-101-61-70 REGON 330301217 NITTER USŁUGI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI 1. Oświadczenie projektanta 2. Kserokopia uprawnień projektowych projektanta.. 3. Zaświadczenie o przynaleŝności do Izby InŜynierów Budownictwa.. 4. Decyzja o warunkach

Bardziej szczegółowo

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA *

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 KANALIZACJA DESZCZOWA * Opracowanie: mgr inŝ. Tomasz Lewkowicz Mikroterm S.C. 58-500 Jelenia Góra 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH BRANŻA SANITARNA OPIS TECHNICZNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH do projektu przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego na terenie budowy boiska sportowego ORLIK 2012 w Smolnie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Nr SST Tytuł SST Nr strony początkowej SST TOM II 1. D-07.07.01/01 Roboty energetyczne 2 2. D-03.02.01 Roboty sanitarne - sieć wodociągowa - odwodnienie - kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Egz. Nr 1 PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MECHATRONIKI WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM I PRZEDUDOWĄ POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRODUKCYJNO- LABORATORYJNEGO Radom, ul. Pułaskiego 6/10 dz. nr ewid. 115 (część),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA DOZIEMNA GAZU

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA DOZIEMNA GAZU ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA DOZIEMNA GAZU INWESTYCJA: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowane

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88.

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrowiec Świętokrzyski ul. Al. Solidarności działki nr 7/85;7/88. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 27-400 OSTROWIEC ŚW. UL. SIENKIEWICZA 91 Tel. (41) 2664680 fax: (41) 2664375 PROJEKT BUDOWLANY Temat: BUDOWA KOTŁOWNI GAZOWEJ REZRWOWO-SZCZYTOWEJ

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo