INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE"

Transkrypt

1 INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE ul. Loretańska 10, Wojnicz, powiat Tarnów, województwo Małopolskie 14 / ; REGON: NIP: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZESKU PRZY ULICY BRZEGOWEJ, RZEŹNICZEJ I OKOCIMSKIEJ Rurociągi PVC i PE: Kolektor - Dn ,25 m, Dn ,45 m, Przyłącza - Dn ,15 m, PE 63 9,50 m, PE 40 29,70 m INWESTOR: Gmina Brzesko ul. Głowackiego 51, Brzesko KLAUZULA KOMPLETNOŚCI Projekt niniejszy został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, ustawami, wytycznymi, zarządzeniami, normami, najlepszą wiedzą techniczną i jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma słuŝyć. OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Stanisław Maciaś Brzesko, listopad 2004 rok

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Postawa opracowania i załączone dokumenty II. Uczestnicy procesu inwestycyjnego III. Przedmiot i zakres opracowania IV. Opis stanu istniejącego V. Warunki gruntowo wodne VI. Efekty związane z realizacją inwestycji VII. Kanalizacja sanitarna VIII. Przyłącza do budynków IX. Pompownie ścieków X. Roboty ziemne i instalacyjne XI. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem XII. Oddziaływanie na środowisko XIII. Wytyczne eksploatacji, bhp, p. poŝ. XIV. Uwagi końcowe XV. Oświadczenie projektanta dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. XVI. Skrócony wypis ze skorowidza działek. XVII. Zezwolenia na wejście w teren. XVIII. Część rysunkowa: - Rys. 1 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Brzegowa - rys. 2 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Brzegowa - rys. 3 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Okocimska i Rzeźnicza - rys. 4 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych ul. Okocimska i Rzeźnicza - rys. 5 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Brzegowa 2

3 - rys. 6 Profil podłuŝny przyłączy do budynków ul. Brzegowa - rys. 7 Profil podłuŝny rurociągu tłocznego od P 1 - rys. 8-1 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Rzeźnicza - rys. 8-2 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Rzeźnicza - rys. 9 Profil podłuŝny przyłączy do budynków ul. Rzeźnicza - rys. 10 Profil podłuŝny kanału sanitarnego ul. Okocimska - rys. 11 Profil podłuŝny przyłączy do budynków ul. Okocimska I. Podstawa opracowania i załączone dokumenty 1.1. Umowa Nr ITK.III.2212/1/04/MT/16/04 z dnia roku na wykonanie prac projektowych Wizyta lokalna, pomiary i ustalenia stanu istniejącego Uzgodnienia z Inwestorem Warunki techniczne podłączenia kanalizacji do kolektora Ф1000 i Ф800 wydane przez Carlsberg Okocim S.A. Browar w Brzesku z dnia 24 maja 2004 roku Warunki techniczne podłączenia ścieków sanitarnych wydane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku RPWiK/T668/2004 z dnia 31 maja 2004 roku Dokumentacja geotechniczna podłoŝa gruntowego wykonana przez firmę geotechniczną GEOTAR w czerwcu 2004 roku Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ITK.III.7331/259/04/EP z 27 października 2004 r. Burmistrza Brzeska Uzgodnienia włączenia kanalizacji wydane przez Carlsberg Okocim S.A. Browar w Brzesku z dnia 29 listopada 2004 roku Uzgodnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie z dnia 30 listopada 2004 roku Opinia Nr 609/04 ZUD w Brzesku z dnia 01 grudnia 2004 roku Uzgodnienie RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. z 06 grudnia 2004 roku 3

4 II. Uczestnicy procesu inwestycyjnego Inwestor Gmina Brzesko Brzesko, ul. Głowackiego 51 tel. (14) Projektant INWIT Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Wojnicz, ul. Loretańska 10 tel. (14) UŜytkownik Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o Brzesko, ul. Solskiego 13 tel. (14) Wykonawca Zgodnie z procedurą realizacji inwestycji przez jednostki samorządowe Wykonawca robót zostanie wyłoniony przetargu. III. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ulicy Brzegowej, Rzeźniczej i Okocimskiej wraz z przyłączami do istniejących budynków znajdujących się na trasie projektowanej kanalizacji. Zakres opracowania obejmuje: o kanał sanitarny grawitacyjny od istniejącej studni B i na istniejącym kanale sanitarnym do studni B 4 wraz z przyłączami przy ulicy Brzegowej, o kanał sanitarny tłoczny od projektowanej pompowni P 1 do studni A na istniejącym kanale sanitarnym przy ulicy Brzegowej, o kanał sanitarny grawitacyjny od projektowanej studni O 6 do studni P p wraz z rurociągiem tłocznym do pompowni P oraz przyłączami przy ulicy Rzeźniczej, o kanał sanitarny grawitacyjny od istniejącej studni k na istniejącym kanale sanitarnym do studni O 13 wraz z przyłączami przy ulicy Okocimskiej. IV. Opis stanu istniejącego Teren objęty projektem technicznym znajduje się w południowo-wschodniej części miasta 4

5 Brzeska na Osiedlu Zielonka. Programem kanalizacji sanitarnej objęte są ulice: Brzegowa, Rzeźnicza i Okocimska. Na rozpatrywanym obszarze występuje zabudowa jednorodzinna zlokalizowana przy wyŝej wymienionych ulicach oraz masarnia na ulicy Rzeźniczej. Nawierzchnia na ulicach jest asfaltowa a na ulicy brzegowej jest utwardzona. Na terenie objętym projektem istnieje gęsta sieć uzbrojenia naziemnego i podziemnego, które było wykonane w latach ubiegłych, równieŝ systemem gospodarczym poprzednich uŝytkowników lub właścicieli. Do istniejących budynków doprowadzona jest woda wewnętrzną siecią wodociągową, sieć energetyczna i teletechniczna. Istniejąca kanalizacja deszczowa z rur betonowych jest częściowo niedroŝna z powodu zamulenia kanału oraz technicznego zniszczenia rur kanałowych. Zarówno z budynków indywidualnych jak i z obiektów handlowych i produkcyjnych ścieki odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej lub do zbiorników bezodpływowych (szamb)a takŝe bezpośrednio do rzeki Uszwicy. V. Warunki gruntowo-wodne Przeprowadzono 5 małośrednicowych sondowań próbnikiem przelotowym S-1 S-5 o łącznym metraŝu 27,30 mb, w związku z rozpoznaniem podłoŝa gruntowego pod projektowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Brzesko w rejonie ulic: Okocimskiej, Rzeźniczej i Brzegowej. Wydzielono 9 warstw geotechnicznych, które dla usystematyzowania podzielono na grupy: grunty spoiste /mineralne/: warstwy geotechniczne la, Ib, Ic, Id, grunty spoiste /organiczne/: warstwy geotechniczne II, llb, grunty niespoiste (sypkie): warstwy geotechniczne IIla, lllb, IIIc. Parametry gruntów i podział warstw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 oraz w zestawieniu tabelarycznym, a takŝe na kartach sondowań - zał Określono występowanie prostych i złoŝonych warunków geologicznych, a projektowane obiekty zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej. Stwierdzono jeden nieciągły poziom wodonośny związany z warstwą czwartorzędowych utworów gliniastych i piaszczystych. Stwierdzone zwierciadło wody gruntowej w S-1 ma charakter swobodny występuje na głębokości 5,70 m ppt, lokalnie wody gruntowe mogą mieć charakter napięty, a takŝe występują w formie sączeń i nacieków w obrębie gruntów spoistych (w S-3 sączenia na głębokości 3,10 m ppt). Warunki hydrogeologiczne w tym rejonie zaleŝą głównie od warunków atmosferycznych (intensywności opadów, roztopów po zimie, itp.) oraz od stanów rzeki Uszwicy. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na grunty organiczne (mady) - warstwy geotechniczne 5

6 IIa i llb. Są to grunty rodzime, przewaŝnie słabo skonsolidowane, w których zawartość części organicznych przekracza 2% co powoduje duŝą ściśliwość i małą nośność gruntu. Grunty te nie są korzystne do bezpośredniego posadawiania obiektów budowlanych. Grunty mineralne w stanie miękkoplastycznym - warstwa geotechniczna Id nie są korzystne do bezpośredniego posadawiania obiektów budowlanych. VI. Efekty z tytułu realizacji inwestycji Projektowane kanały sanitarne będą odbiornikami ścieków sanitarnych z istniejących budynków jednorodzinnych, budynku masarni. Na omawianym terenie ścieki sanitarne są odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej częściowo gromadzone w szambach, często ich nadmiar jest odprowadzany do przydroŝnych rowów lub rzeki Uszwicy. Projektowana kanalizacja umoŝliwi uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, likwidację szamb co pozwoli na odprowadzenie ścieków sanitarnych, przemysłowych i wód opadowych w sposób zorganizowany i ich kontrolę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. VII. Kanalizacja sanitarna 1.Trasa kanału sanitarnego Przebieg kanału sanitarnego odpowiada warunkom określonym w decyzji WZ i ZT. Zaprojektowano kanał sanitarny od studzienki k zlokalizowanej na nieruchomości połoŝonej przy ulicy Piastowskiej w ulicy Okocimskiej do budynku przed rzeką Uszwicą. Kanał sanitarny ulicy Rzeźniczej od studzienki O 6 w ulicy Okocimskiej do studzienki na terenie rzeźni będącej własnością PSS w Brzesku. Po wykonaniu robót instalacyjnym naleŝy ocieplić rurociąg ŜuŜlem na odcinku od studzienki R 1 do P p aby zapewnić naleŝyte ocieplenie kanału do rzędnych naniesionych na profilu podłuŝnym.. Włączenie kanału z ulicy Brzegowej przewidziano do studzienki B i na istniejącym kanale sanitarnym. Głębokość wykopów nie przekracza 3,0 m. Kanał charakteryzuje się następującymi parametrami: ulica Brzegowa - rura PVC klasy S Φ 200; L= 58,65 m, ulica Rzeźnicza - rura PVC klasy S Φ 200; L= 219,45 m, ulica Okocimska - rura PVC klasy S Φ 200; L= 108,95 m, ulica Okocimska - rura PVC klasy S Φ 300; L= 128,25 m, 6

7 2.Studzienki kanalizacyjne Zgodnie z ustaleniami z UŜytkownikiem zastosowano następujące studzienki kanalizacyjne: przełazowe Φ 1000 betonowe na węzłach i przykanalikach, nieprzełazowe Φ 600 i Φ 425 z tworzywa. STUDNIA PREFABRYKOWANA Ф1000 (1200) ZAKOŃCZONA PŁYTĄ PRZEKRÓJ A-A Objaśnienia: Elementy prefabrykowane i Ŝelbetowe z betonu B40, wodoodporne, mrozoodporne 7

8 1. dno studzienki betonowe Ф1000 (Ф 1200) 2. kręgi betonowe 01000(01200) 3. płyty pokrywowe Ŝelbetowe 4. i 7. zwęŝki betonowe 5. płyta pośrednia Ŝelbetowa 6. kręgi betonowe pierścienie dystansowe betonowe 9. właz kanałowy Ŝeliwny wg PN-EN 124:2000 na rygle 10. stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych wg PN-H przejście szczelne dla rur kanalizacyjnych 12. rury kanalizacyjne NT- rzędna terenu ND - rzędna dna studzienki DN4 - średnica wylotu N4 - rzędna wylotu DN1, DN2 - średnica wlotu N1, N2 - rzędna wlotu H - wysokość studzienki W - wysokość włazu α, α - kąt między wlotem a wylotem USYTUOWANIE KANAŁÓW DOPŁYWOWYCH PRZEKRÓJ B-B SCHEMAT 8

9 Kręgi z uszczelką. Stosowane jako element nadbudowy do dolnych części studni, zapewniają wysoką szczelność połączeń. W celu uszczelnienia połączeń pomiędzy kręgami zastosowano uszczelki typy STEINHOFF SD. d H S Dna studzienne wytwarzane jako monolit, zachowując jakość betonu klasy B40. Kąty dopływu i wypływu dowolnie dopasowane do kierunku przepływu. Dna studzienne z uszczelką. Dolna część studni wykonana jest jako monolit, w którym umocowane są mufy przyłączeniowe rur. Przyłącza rury pod kątem przebiegu kanału wg projektu i na kaŝdy rodzaj rur, (podłączenia przegubowe). Uszczelnienia połączeń między kręgami uszczelkami typu STEINHOFF SD. DN D1 Śmin dr3max h3max fmin ± ± VIII. Przyłącza do budynków Rozwiązanie przyłączy kanalizacyjnych (przykanalików) do posesji dokonano w trybie roboczym z Właścicielami lub UŜytkownikami w czasie spisywania z nimi porozumień koniecznych do uzyskania WZ i ZT. Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem oraz warunkami wydanymi przez RPW i K przykanalik zaprojektowano do pierwszej studzienki na posesję 9

10 przyłączeniem do budynków tak aby pominąć istniejące zbiorniki na ścieki (szamba). Jako materiał zastosowano rury i studzienki betonowe. Są to rury PVC o średnicy Φ 160 i studzienki Φ 1000 betonowe oraz Φ 600 Φ 425 z tworzywa, które zapewnią: szczelność układu, łatwy montaŝ, korzystne warunki hydrauliczne. Zaprojektowano łącznie 22 przykanaliki oraz przełączenie istniejących przyłączy do szamba. Całość sieci wynosi: - przy ulicy Brzegowej rura PVC klasy S Φ 160; L= 58,65 m, - przy ulicy Brzegowej rura PEHD Φ 40; L= 29,70 m, - przy ulicy Rzeźniczej rura PVC klasy S Φ 160; L= 67,65 m, - przy ulicy Okocimskiej rura PVC klasy S Φ 160; L= 137,85 m, - przy ulicy Okocimskiej rura PEHD Φ 63; L= 9,50 m. IX. Pompownie ścieków Zaprojektowano odprowadzenie ścieków z 2 posesji przy pomocy pompowni ścieków. Z posesji przy ul. Brzegowej 13a zastosowano pompownię prefabrykowaną w studzience z tworzywa Ф 425 z odprowadzeniem rurociągiem tłocznym PEHD Dn 40. Zasilanie przepompowni z budynku właściciela posesji. Natomiast odprowadzenie ścieków z budynku rzeźni będącej własnością PSS w Brzesku kanałem tłocznym PEHD Dn 63 do studzienki na posesji właściciela. Pompa wraz z urządzeniami sterującymi zostanie zamontowana w istniejącym zbiorniku na ścieki o pojemności 39,0 m 3 co gwarantuje zapas dla ścieków w przypadku awarii pompy lub braku energii elektryczne, przy dziennej produkcji ścieków w ilości około 8,0 m 3. Pompę wraz z automatyką wykona właściciel zakładu oraz przyłączy do własnej sieci energetycznej. X. Roboty ziemne i instalacyjne Obiekty liniowe jak przyłącza są obiektami podziemnymi i nie wymagają stałego zajęcia terenu. Wymagają tylko czasowego zajęcia terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji. Projektowane wykopy są wyłącznie wąskoprzestrzenne. Będą one w większości prowadzone mechanicznie a w miejscach występującej sieci uzbrojenia podziemnego sposobem ręcznym z uwagi na, wąski front robót oraz zagospodarowanie działki przydomowe ogródki. Z uwagi na brak miejsca spowodowany wąskim przekrojem między istniejącym murem a budynkami całość urobku musi być odwieziona na czasowy odkład. Na odcinkach w 10

11 terenach zielonych, ogrodowych dopuszcza się składowanie urobku w pasie robót pod następującymi warunkami: nie moŝna odcinać dojazdów do posesji oraz komunikacji pieszej, składowanie to musi się odbywać poza kątem odłamu, na powyŝsze, indywidualnie Wykonawca musi uzyskać zgodę Właściciela posesji, co jest związane z wielkością odszkodowań za dewastację działki. Przygotowanie podłoŝa, układanie rur, obsypka rur, sposób i stopień ich zagęszczenia oraz przeprowadzenie próby szczelności przykanalików i studzienek naleŝy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i studzienek oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kaŝdorazowe powiadomienie UŜytkownika tego uzbrojenia o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących na trasie projektowanego przykanalika. NaleŜy wykonać ręcznie przekopy kontrolne, w rejonie skrzyŝowań z istniejącym uzbrojeniem, pod nadzorem UŜytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte naleŝy zabezpieczyć zgodnie z normami branŝowymi. Bardzo waŝnym elementem dla końcowego odbioru sieci będzie odtworzenie istniejącej warstwy humusu. Jest to element, który będzie waŝył na wielkości odszkodowań dla mieszkańców. Odtworzenie naleŝy wykonać na całej szerokości i długości pasa czasowego zajęcia terenu, równieŝ pasa przeznaczonego do celów komunikacyjnych dla celów budowy. Na podstawie wizji w terenie oraz podkładów geodezyjnych stwierdzono konieczność odtworzenia istniejących ogrodzeń posesji oraz trwałych nawierzchni w granicach posesji. Zaleca się: prowadzić prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio przygotowanych i zabezpieczonych wykopach, naleŝy zastosować szalowanie (ścianka szczelna) wykopów, podczas prowadzenia prac ziemnych naleŝy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne prowadzenie prac cięŝkim sprzętem zmechanizowanym, a takŝe na moŝliwość zaciskania ścian wykopu, ze względu na plastyczny i miękkoplastyczny stan gruntów spoistych, podczas prowadzenia robót budowlanych (wykopów) naleŝy zwrócić szczególną uwagę na teren, w którym mogą znajdować się rurociągi prowadzące róŝnego rodzaju media (gaz, wodociąg, inne), kable energetyczne, itp., naleŝy rozpoznać szczegółowo infrastrukturę podziemną i naziemną terenu prac, 11

12 zabezpieczając ją przed ewentualnymi uszkodzeniami powstałymi w trakcie prowadzenia wykopów. Nie naleŝy prowadzić głębokich wykopów przy wysokich i powodziowych stanach rzeki Uszwicy, gdyŝ moŝe nastąpić przebicie hydrauliczne, a w konsekwencji zalanie wykopu. Odbudowa nawierzchni drogi Jezdnia asfaltowa, droga utwardzona oraz pobocza muszą być przywrócone do stanu pierwotnego zgodnie z Warunkami wydanymi przez ZDP w Brzesku z siedzibą w Przyborowie. Odbiory wykonanych robót Przed zasypaniem wykonanego kanału, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru oraz UŜytkownika, w celu komisyjnego odbioru tych robót zgodnie PN-92/B Dla kanałów i studzienek z tworzyw sztucznych naleŝy przeprowadzić próby szczelności zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur i normą. Przy przebiegu kanału w drodze naleŝy przedłoŝyć wyniki badań labolatoryjnych stopni zagęszczenia obsypki i gruntu powyŝej kanału. Do odbioru końcowego naleŝy przedłoŝyć komplet dokumentów wymaganych obowiązujących przepisami. XI. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 1. Napowietrzna linia energetyczna niskiego i linia telefoniczna. minimalna odległość projektowanej kanalizacji od słupów wynosi 2,0 m, wykopy ziemne w miejscach skrzyŝowań z istniejącymi liniami napowietrznymi naleŝy wykonać zachowując szczególna ostroŝność zgodnie z normą PN-75/E , prace w strefie linii wykonywać tylko sposobem ręcznym. Strefy określa się jako odległości od skrajnych przewodów 3,0 m od NN i 10,0 m od SN. wykopy ręczne prowadzić tylko pod nadzorem przedstawiciela Posterunku Energetycznego w Brzesku, nie wolno składować materiałów bliŝej niŝ 2,0 m od skrajnych przewodów NN. 2. Sieci energetyczne kablowe w miejscach skrzyŝowań sieci z projektowaną kanalizacją naleŝy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Posterunku Energetycznego w Brzesku, w pobliŝu kabli energetycznych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym, 12

13 wykopy ręczne powadzić tylko po nadzorem przedstawiciela Posterunku Energetycznego w Brzesku, załoŝyć rury ochronne AROT na osłonięte kable, skrzyŝowanie projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami naleŝy wykonać zgodnie z PN-76/E o Zaprojektowano rury ochronne w celu załoŝenia na kable energetyczne: Rury AROT (średnica zaleŝna od grubości kabli) L = 2,0 m. 3. Sieć teletechniczna w miejscach skrzyŝowań sieci z projektowaną kanalizacją naleŝy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Telefonów Brzeskich S.A. w Brzesku, w pobliŝu kabli teletechnicznych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym, wykopy ręczne powadzić tylko po nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Telefonów Brzeskich S.A. w Brzesku, Prace wykonać zgodnie z ZN-96 TP S.A ZałoŜyć rury ochronne AROT na osłonięte kable. o Zaprojektowano rury ochronne w celu załoŝenia na kable teletechniczne: Rury AROT (średnica zaleŝna od grubości kabli) L = 2,0 m. 4. Sieci wodociągowe o w miejscach skrzyŝowań sieci z projektowaną kanalizacją naleŝy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem przedstawiciela RPW i K w Brzesku, o w pobliŝu sieci wodociągowych nie wolno wykonywać wykopów sprzętem mechanicznym, o wykopy ręczne powadzić tylko po nadzorem przedstawiciela RPW i K w Brzesku, o sieć wodociągową naleŝy ostroŝnie odsłonić i podwiesić pod belką nad wykopem. W okresie zimowym naleŝy ją ocieplić na okres robót. o jeŝeli jest taka konieczność, naleŝy skorygować trasę projektowanej kanalizacji tak, aby skrzyŝowanie wypadało poza połączeniami lub armaturą. 5. Gazociągi nisko i średniopręŝne o rozpoczęciu prac przy skrzyŝowaniu z siecią gazową naleŝy powiadomić Zakład Gazowniczy w Brzesku, o roboty ziemne na skrzyŝowaniach i zbliŝeniach z czynną siecią gazową naleŝy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Brzesku, 13

14 o zabezpieczenie istniejących gazociągów przy skrzyŝowaniu z projektowanym kanałem wykonać zgodnie z normą PN-91/M o Końcówki rury ochronnej naleŝy wyprowadzić po 2,0 m od ścianki gazociągu i uszczelnić pianką poliuretanową. WzdłuŜ rurociągu naleŝy usunąć grunt rodzimy do górnej ścianki gazociągu, na szerokość równej minimum jego średnicy, po 2,0 m z kaŝdej strony (licząc od miejsca skrzyŝowania) oraz zasypać warstwą przepuszczalną (Ŝwir, piasek) na wysokość 0,4 0,5 m ponad górna krawędź gazociągu. Celem prawidłowego wykonania przejścia przez pod droga krajową naleŝy uzbroić rurę przewodową w płozy dystansowe stosowane do ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach osłonowych. Zalety wynikające ze stosowania płóz dystansowych: o łatwy montaŝ rury przewodowej w rurze osłonowej, o dobre wypośrodkowanie rury przewodowej w rurze osłonowej, o znakomite własności izolacyjne, a zatem moŝliwość stosowania w ochronie katodowej lub protektorowej rurociągów, o ochrona powłok malarskich i izolacyjnych. Cechy płóz: uniwersalne - mogą być stosowane dla rur PE, PCV, stalowych i.t.p. w szerokim zakresie średnic, zapobiegają uszkodzeniom powierzchni zewnętrznych rur, są lekkie i łatwe w montaŝu bez uŝycia specjalistycznych przyrządów. SCHEMAT PRZEJŚCIA W RURZE OCHRONNEJ Wysokość płozy określa się w następujący sposób: D 1 - D 2 = wysokość płozy gdzie: 2 14

15 D 1 - średnica wewnętrzna rury osłonowej D 2 - średnica zewnętrzna rury przewodowej z ewentualną izolacją. Rzeczywista wysokość płozy musi być mniejsza niŝ obliczona. PŁOZY TYPU "E/C Zakres średnic: od 125 do 500 mm. Wysokość płozy: element E: 25; 35; 50 mm. element C: 25 mm. Szerokość płozy: 120 mm. Długość płozy: element E: 136 mm. element C: 58 mm. Materiał: PE HD. Temperatura pracy: od -20 do +80 C. Odległość pomiędzy płozami: 0,15m od początku do końca przepustu. Rury z tworzyw sztucznych: max l,5m Rury stalowe do Dn 300: max 2,0m Rury stalowe od Dn 300: max l,5m Maksymalne obciąŝenie obwodu 400 kg. MontaŜ polega na skręceniu śrubami odpowiedniej ilości elementów (dobór według tabeli). MANSZETY Manszety stosowane są w sieciach gazowych i wodnych do uszczelniania przestrzeni pomiędzy rura przewodowa a osłonową. Manszety cechuje prosty montaŝ, duŝa trwałość i 15

16 moŝliwość kompensacji wydłuŝeń termicznych rurociągów bez rozszczelnienia połączenia. XII. Oddziaływanie na środowisko Niniejsza kanalizacja sanitarna jest uzupełnieniem istniejącej juŝ kanalizacji i nie jest wymieniana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U nr 179 poz. 1490). Istnieje moŝliwość emisji odorów ze ścieków i osadów, które mogą sedymentować w kanałach w trakcie eksploatacji wydzielane w niewielkich ilościach gazy takie jak: siarkowodór, metan, wodór. Nie przewiduje się zagroŝenia dla skaŝenia gruntu ściekami oraz infiltracji wody gruntowej do kanałów przez zastosowanie rur i studzienek w konstrukcji Ŝelbetowej z przejściami szczelnymi. Na projektowanej trasie kanalizacji sanitarnej nie przewiduje się wycinki drzew. XIII. Wytyczne eksploatacji, BHP, p. poŝ. NaleŜy kontrolować stan techniczny kanałów, studzienek i ich wyposaŝenia. KaŜdorazowa obsługa techniczna kanałów, powinna być poprzedzona ich przewietrzeniem i musi się odbywać z pełną asekuracją zgodnie z Rozporządzeniem MGP i B z dnia roku (Dz. U. Nr 96, poz. 437). Studzienki z tworzywa sztucznego są niezłazowe co określa ich sposób eksploatacji z powierzchni terenu. UWAGI! Kolektory sanitarne, ogólnospławne, deszczowe są zagroŝone wybuchem w skutek wydzielania się metanu. Przy otwartych włazach do kontrolowanych studzienek zabrania się uŝywania otwartego źródła ognia. Ponadto kolektory są zagroŝone wydzielaniem się siarkowodoru, który jest gazem silnie trującym. Przy prowadzeniu prac eksploatacyjnych kanalizacji naleŝy takŝe się liczyć z tzw. nienormalnym stanem pracy tych urządzeń polegających na odprowadzeniu do kanalizacji przez jej UŜytkowników (niezgodnie z przepisami) substancji trujących i wybuchowych). 16

17 XIV. Uwagi końcowe Przed przystąpieniem do robót Wykonawca lub Inwestor powinien dokonać wcześniejszej oceny istniejących budynków, z ich Właścicielem lub UŜytkownikiem, zabezpieczając istniejący stan przed rozpoczęciem robót na taśmie wideo oraz wykonując dokumentację fotograficzną, celem zabezpieczenia się przed nieuzasadnionymi roszczeniami mieszkańców lub uŝytkowników (oraz próbami wyłudzeń odszkodowań) z tytułu strat i szkód poniesionych w trakcie budowy. Wszystkie uŝyte materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty, aprobaty dopuszczające oraz znaki bezpieczeństwa dopuszczające do uŝytkowania. Przed rozpoczęciem robót ziemnych maszynami, naleŝy ręcznie wykonać odkrywki lokalizujące uzbrojenie instalacji podziemnych zgodnie z oznaczeniem na dokumentacji oraz po wskazaniu ich przebiegu przez Właściciela sieci i UŜytkownika. Stosować się do uwag producentów materiałów zastosowanych do realizacji zadania. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie robót w pasie drogowym w ZDP w Brzesku z siedzibą w Przyborowie. Termin włączenia do kanału głównego zgłosić UŜytkownikowi sieci, który będzie nadzorował jego wykonanie. Przed zasypaniem przeprowadzić próbę szczelności i zamierzyć kolektor geodezyjnie z naniesieniem na mapę. Wszystkie prace naleŝy wykonać pod nadzorem ustanowionego przez Inwestora inspektora nadzoru. Montowanie i układanie rur z tworzywa sztucznego w wykopie (podłoŝe, obsypkę, zasyp wykopu) naleŝy wykonać bezwzględnie według wytycznych producenta rur. Całość prac podlega odbiorowi przez RPWiK Spółka z o.o. w Brzesku, które naleŝy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych z 1994 roku. Realizację kanału prowadzić zgodnie z dokumentacją, uzgodnieniami oraz obowiązującymi normami i przepisami. Opracował: mgr inŝ. Stanisław Maciaś 17

18 Oświadczenie projektanta dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1120) Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzesku przy ul. Brzegowej, Rzeźniczej i Okocimskiej Inwestor : Gmina Brzesko, ul. Głowackiego 51, Brzesko Lokalizacja : Działki przy w/w ulicach w Brzesku według załączonego wykazu A. Zakres robót dla kanału i przyłączy - geodezyjne wytyczanie trasy kanału i przyłączy, - wykonanie kolektora i przyłączy kanalizacyjnych, - montaŝ pompowni ścieków. B. Wskazanie elementów wykonywania robót ziemnych i montaŝowych, które mogą stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wykonywanie kanałów i przyłączy kanalizacyjnych nie powoduje zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, przy załoŝeniu, Ŝe wykopy będą wąskoprzestrzenne, o głębokości do 2,0 m, zabezpieczone w czasie układania rurociągów i zasypane po wykonaniu. NaleŜy zwrócić uwagę na układanie kręgów studni Ŝelbetowych i na pracę z dźwigiem, szczególnie przy robotach na drodze powiatowej i zabezpieczenie wykopów przy ich głębokości do 4,0 m. Roboty liniowe nie naleŝą do robót skomplikowanych przy zachowaniu obowiązujących przepisów. C. ZagroŜenie podczas realizacji robót budowlanych: Ze względu na rodzaj i wielkość robót nie przewiduje się występowania zagroŝeń związanych z wykonywanymi na tej budowie pracami budowlanymi. Koniecznym zaś warunkiem jest zachowanie obowiązujących przepisów bhp, staranność wykonania głównie robót związanych z lokalizacją uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych i zabezpieczenia wykopów a takŝe ład i porządek na budowie w tym związany ze składowaniem materiałów na budowie i pracą maszyn budowlanych. Szczególną uwagę naleŝy zwracać na wykonywanie zabezpieczenie terenu robót przed osobami trzecimi i dziećmi oraz transport materiałów zarówno poziomy jak i pionowy. Realizacja robót liniowych jakim jest kanalizacja sanitarna nie stwarza zagroŝeń pod warunkiem przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania sztuki budowlanej. Opracował: mgr inŝ. Stanisław Maciaś 18

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192

Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 ul. Częstochowska 118 A, Giebło 42-440 Ogrodzieniec NIP 649-103-89-88, tel. 608-694-357 Nr konta PKO BP 86 102024980000860202630192 Nr umowy: Zamawiający: Data: 05.2010 Nr projektu Rejonowe Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Techniczny I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Techniczny Tytuł opracowania: Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85 CZĘŚĆ SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Projektant: mgr inŝ. ElŜbieta Klimek upr. nr GT-V-63/147/77 Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Adres budowy: Budowa ulic Górnej (droga gminna nr 105173B) i Klonowej (droga gminna nr 105184B) w Grabówce w zakresie nawierzchni jezdni, chodników

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW Siedziba firmy : 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP.: 732 132 76 59 Pracownia: Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel./ fax (0-42) 715 33 10; tel. (0-42) 714 01 64 0-601 81 13 15; 0-604 79 50 68 Projekty budowlane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ. 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP 732-132-76-59 Pracownia: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel. 42 714 01 64; tel./fax 42 715 33 10 694 489 172, 604 795-068 Projekty budowlane Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Oświadczenie bura projektów Profil-Bis 2. Warunki techniczne ENEA-Operator 3. Uzgodnienie ENEA-Operator 4. Opis techniczny 5. Rysunki: Usunięcie kolizji energetycznych - rys 1/E

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej

Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej Zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej 1. Adres obiektu: 82-410 Stary Targ, działka nr 337, 338, 323/7 i 322/2, 2. Inwestor: Urząd Gminy w Starym Targu, ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ (ul. Poznańska w Kicinie) NA DZIAŁKĘ NR 15/36 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ KLASY L

BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ (ul. Poznańska w Kicinie) NA DZIAŁKĘ NR 15/36 WYDZIELONĄ POD DROGĘ GMINNĄ KLASY L JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: PRACOWNIA PROJEKTOWA DROGOWIEC PIOTR STRZYśEWSKI ul. Główna 52/3, 61-007 Poznań tel/fax 061 887-90-47, kom. 507 037 178, e-mail: p_strzyzewski@o2.pl INWESTOR: Urząd Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni

PROJEKT BUDOWLANY. Zawartość projektu : Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w Bochni Pracownia Projektowa Wiesław Kozłowski ul. Proszowska 11 32-700 Bochnia PROJEKT BUDOWLANY przedmiot inwestycji: Odcinkowa przebudowa kanalizacji opadowej wraz z remontem nawierzchni ulicy Wybickiego w

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

1.5. PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWYCH. ODCINEK W GMINIE KONIUSZA I PROSZOWICE od km 28,2+50,00 do km 30,7+82,00

1.5. PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWYCH. ODCINEK W GMINIE KONIUSZA I PROSZOWICE od km 28,2+50,00 do km 30,7+82,00 1 Zamierzenie budowlane: Adres budowli: Rodzaj projektu: BranŜa: MODERNIZACJA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 ODCINEK OD KOCMYRZOWA DO PROSZOWIC I OD PROSZOWIC DO GRANICY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gmina Koniusza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 Zawartość opracowania: I. Opis techniczny. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. DANE OGÓLNE... 2 4. ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA DESZCZOWA... 2 4.1 Odwodnienia Liniowe... 3 4.2 Kanały

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania...3 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Obiekt i lokalizacja inwestycji...3 1.5.

Bardziej szczegółowo

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu

S Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu S-04.01.02 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące. wykonania i odbioru robót związanych z przejściem

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacyjna Dalewo,Suliszewo,Zagórki,Drawsko Pomorskie. 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot, lokalizacja i zakres inwestycji. Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przyłącza kanalizacyjnego

PROJEKT BUDOWLANY. Przyłącza kanalizacyjnego Egz. 1 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącza kanalizacyjnego Nazwa i adres inwestycji: ROZWADÓWKA, DZ. NR 557 BranŜa: SANITARNA Inwestor: GMINA SOSNÓWKA 21-518 SOSNÓWKA, SOSNÓWKA 55 Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych

PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych Techniczne Usługi Budownictwa, 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 13/35, NIP 589-113-29-63, REGON 191609282, tel. (058) 681-39-32, 0601-831-611 PROJEKT BUDOWLANY sieci i przyłączy wodociągowych ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Temat opracowania: - kanalizacja deszczowa. Kołobrzeg działki o nr 145, 208 obręb geodezyjny 11.

PROJEKT WYKONAWCZY. Temat opracowania: - kanalizacja deszczowa. Kołobrzeg działki o nr 145, 208 obręb geodezyjny 11. Pracownia Projektowa inŝ. Witold Augustyniak ul. Wąska 16 78-100 Kołobrzeg PROJEKT WYKONAWCZY Temat opracowania: Przebudowa drogi powiatowej nr 3347Z ulica Jedności Narodowej w Kołobrzegu od wjazdu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne. 1.Opis techniczny. 2.Warunki techniczne przyłączenia. Część rysunkowa SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Przyłącza zewnętrzne 1.Opis techniczny 2.Warunki techniczne przyłączenia Część rysunkowa Rys. nr 1 Rys. nr 2 Rys. nr 3 Rys. nr 4 SytuacjaI Sytuacja II Profile podłuŝne kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.

WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. WYTYCZNE MONTAŻU STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH MONOKAN Z POLIETYLENU (PE) produkcji firmy EKO-SYSTEMY Sp. z o. o. EKO-SYSTEMY Sp. z o.o. WSTĘP Przedmiotem niniejszych wytycznych montażu są studzienki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia

Egz. arch. InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przebudowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW./SPEC. PODPIS 278/Lb/99 Projektant:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W śorach 44-244 śory OS.KORFANTEGO PU-11 ADRES BUDOWY: 44-240 śory OS.KORFANTEGO DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Doprowadzenie wody do projektowanego budynku 5. Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

-Projekt zagospodarowania terenu 1:500. -Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej 1:100/250. -Rys. studzienki 600 TEGRA. -Rys. studzienki 1000 TEGRA

-Projekt zagospodarowania terenu 1:500. -Profil kanalizacji sanitarnej tłocznej 1:100/250. -Rys. studzienki 600 TEGRA. -Rys. studzienki 1000 TEGRA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny + opis tłoczni ścieków 2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego AGP.III-7331-194/07 z dn. 14.09.2007r 3. Wypis działek 4. Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU REALIZACYJNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDOWY ULIC SŁOWACKIEGO I ŚWIERCZEWSKIEGO W BOLECHOWIE

OPIS DO PROJEKTU REALIZACYJNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDOWY ULIC SŁOWACKIEGO I ŚWIERCZEWSKIEGO W BOLECHOWIE OPIS DO PROJEKTU REALIZACYJNEGO KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDOWY ULIC SŁOWACKIEGO I ŚWIERCZEWSKIEGO W BOLECHOWIE 1. Podstawa opracowania. Projekt odwodnienia ulic opracowano na podstawie następujących

Bardziej szczegółowo

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a ================================================================ Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny Lokalizacja : Kościan Pl. Paderewskiego 1a, działka nr 1894/16

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk

I.M. Inwestor: Starostwo Powiatowe w Bieruniu Adres inwestora: Bieruń, ul. Jagiełły 1. Opracował: mgr inŝ. Anna MenŜyk ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul. Emilii

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej

Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej PROJEKT BUDOWLANY Przyobiektowa oczyszczalnia ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Ryszard Fabrowski

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A

Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa Gdynia, etap I Projekt nr FS 2004PL/16/C/PT/006-4 Obszar LCS GDYNIA Przetarg nr 1 - LOT A ZAWARTOŚĆ 1. Część opisowa 2. Rysunki Plan sytuacyjny zbiorczy rys. nr T.02.01 T.02.06 Szczegół przebudowy wodociągu d-400 rys. Nr J.01 Profil podłuŝny odcinka wodociągu C-D rys. Nr J.02 Schemat połączeń

Bardziej szczegółowo

ul. Wolności Kalisz Pomorski

ul. Wolności Kalisz Pomorski mgr inŝ. Arnold Kraska 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Łąkowa 39a tel. 094-3634183 Stadium dokumentacji: ZADANIE: SIEĆ WODOCIĄGOWA ADRES : DZ. 268; 187/1; 189/2; 265/1; 48; 244 OBRĘB DĘBSKO 78-540 Kalisz

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki Inwestor: GMINA JELENIEWO UL. SŁONECZNA 3 16-404 JELENIEWO Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM ULICY SŁONECZNEJ W JELENIEWIE Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY...

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY... 1 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 1.0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2.0.0. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3.0.0. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE.... 2 4.0.0. STAN ISTNIEJĄCY I PLANOWANE ZMIANY.... 2 5.0.0.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Stan istniejący Istniejące uzbrojenie 4. Stan projektowany Kolektory Studzienki Wpusty uliczne Odwodnienie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1. Spis rysunków 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4. Opis techniczny.

Spis tre ci 1. Spis rysunków 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4. Opis techniczny. Spis treści 1. Spis rysunków 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu 4. Opis techniczny 5. Zestawienie podstawowych materiałów 1. Spis rysunków Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na dz. ew. nr 39 przy ul. Mazurskiej 44 m.

EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na dz. ew. nr 39 przy ul. Mazurskiej 44 m. ANEO-PROJEKT s.c. 05-220 Zielonka ul. Poniatowskiego 63H, e-mail :atzadlo@o2.pl, tel. 695 861 040 Temat: (obiekt) EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93

OŚWIADCZENIE. PROJEKTANT INST. SANITARNYCH: mgr inŝ. Małgorzata Świtkiewicz upr. bud. nr GP-III-7342/8/93 OŚWIADCZENIE Zgodnie z art.20 ust.4 - Prawa Budowlanego (Dz.U. 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczamy jako projektant / sprawdzający, Ŝe projekt budowlany obiektu: Przyłącze kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przyłącza wodociągowego PE40 do budynku stacji podciśnieniowej SP2 w m. Regów Stary, gm. Gniewoszów 1. Podstawa opracowania. 1.1. Umowa z inwestorem - Gminą Gniewoszów.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN

PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN PRACOWNIA DORADCZO - PROJEKTOWA IN-SAN inŝ. Alicja Nowak 44-282 Czernica ul. Reja 1a NIP 642-160-56-20 TEL./0-32/ 4305986 PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZY Inwestor: Obiekt: Temat: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13.

MAJ PROJEKT. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki ul. POW 10/16 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 43/45, działka nr 27, obręb 13. MAJ PROJEKT NIP: 555-132-52-78 Usługi w zakresie projektowania i nadzoru budowlanego instalacji, sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i wentylacyjnych Artur Jażdżewski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY - 1 - Prace projektowe - nadzory Jerzy Chudy ul. Kamienna 11 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 62-738-08-91 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor : Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. ul. Stary Rynek 11 63-720 Koźmin

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu budowlanego: Uzbrojenie terenów budowlanych w miejscowości Gorzów Śląski ul. Karola Miarki. Dane inwestora: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Mieczysław Antoniak. Budowa drogi dojazdowej od Ośrodka Rehabilitacji Patologii Słuchu ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INśDRÓG adres siedziby: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056) 4653194 adres biura UL. DYWIZJONU 303 1/21 86-300 GRUDZIĄDZ tel/fax: (056)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 4.1 Lokalizacja przejścia 4.2 Opis przejścia

I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 4.1 Lokalizacja przejścia 4.2 Opis przejścia Przejście proj. rurociągów kanalizacyjnych pod torami PKP nr 195 relacji Kędzierzyn-Koźle - Baborów - 1 - I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 4. ROZWIĄZANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Ryki, ul. 15 P.P. Wilków AK dz. nr 5127/4. sanitarna

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Ryki, ul. 15 P.P. Wilków AK dz. nr 5127/4. sanitarna PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE Adres budowy : Ryki, ul. 15 P.P. Wilków AK dz. nr 5127/4 BranŜa : sanitarna Inwestor : Gmina Ryki ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi

Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Specyfikacja techniczna sieci wodociągowej z przyłączami dla msc. Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki etap II-gi Inwestor: Gmina Ciepielów 27 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 Kod specyfikacji:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania Profil sieci kanalizacji sanitarnej rys. nr Profil sieci kanalizacji deszczowej rys. nr 3

Zawartość opracowania Profil sieci kanalizacji sanitarnej rys. nr Profil sieci kanalizacji deszczowej rys. nr 3 I. Opis techniczny. 1. Część ogólna. 1.1. Inwestor. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. PołoŜenie projektowanej inwestycji. 1.4. Zakres opracowania. 1.5. Charakterystyka terenu inwestycji. 2. Opis rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INś. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 6.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3. OPIS TECHNICZNY 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA:

6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 6.2 CZĘŚĆ RYSUNKOWA 3. OPIS TECHNICZNY 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA: 1 Rozbudowa ul. Lubelskiej 6.1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. WARUNKI I UZGODNIENIA: - warunki techniczne dla projektowanego zadania podane przez Telekomunikację Polską Pion Sieci i Platform

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 Oferujemy usługi w zakresie: projektowania obiektów drogowych projektowania organizacji ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Przy skrzyŝowaniu projektowanej kanalizacji kablowej z liniami kablowymi SN i nn naleŝy kable zabezpieczyć rurami ochronnymi (oddzielne opracowanie).

Przy skrzyŝowaniu projektowanej kanalizacji kablowej z liniami kablowymi SN i nn naleŝy kable zabezpieczyć rurami ochronnymi (oddzielne opracowanie). OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ORAZ ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ KOLIDUJĄCEJ Z PROJEKTOWANĄ BUDOWĄ WJAZDU Z ul. ĆWIKLIŃSKIEJ W RZESZOWIE DO PROJEKTOWANEGO LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk

Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk 32-600 Oświęcim, ul. Ceglana 3 tel. 033/ 844-02-09 konspro@interia.pl NIP 549-103-30-45 TEMAT PROJEKT PRZYŁACZA KANALIZACJI OPADOWEJ DLA INWESTYCJI WYKONYWANEJ

Bardziej szczegółowo

LP NAZWA Skala Nr rysunku

LP NAZWA Skala Nr rysunku SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa zagospodarowania terenu. Profil CO2. Profil azotu. 1:500 1:100/100 1:100/100 S-GZ.01 S-GZ.02

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. ZAŁĄCZNIKI, UZGODNIENIA I OPINIE I. OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot i cel opracowania 1.2. Inwestor oraz uŝytkownik 1.3.

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 78/10 ; tel.( 071) 3670378 ; kom. 603 805 152 NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930630095 PRACOWNIA : 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 4i/19

Bardziej szczegółowo

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. Imię i nazwisko Specjalność / Nr uprawnień

PROJWES S.C. PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEDŁUŻENIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W BRZEŹCACH UL. KWIATOWA. Imię i nazwisko Specjalność / Nr uprawnień PROJWES PROJWES S.C. PROJEKTOWANIE I USŁUGI W INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Józef Wesołowski, mgr inż. Mariusz Wesołowski 46-073 Mechnice, Al. Róż 18, tel./fax /0 77/ 44-04-884, projwes@o2.pl REGON 531196621

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Świeradowie Zdroju w ul. Strumykowej Kod CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel

PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel PRACOWNIA PROJEKTOWA ADRIAN WRZOSEK 83-110 Tczew, ul. Przemysłowa 15 tel. 604 750 954 e-mail: a_wrzos@tlen.pl TYTUŁ: PROJEKT BUDOWLANY NA BUDOWĘ PRZEPUSTU INWESTOR: Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

Bardziej szczegółowo